Page 46

Notulen vergadering bewonerscommissie de Buizerd van 2 april 2003 Aanwezig Namens Centrada l.

: de dames in ‘t Veld, Croese, de Ruiter, Terlien en hr. Verweij : mevr. Hilhorst en hr. Okken

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen weikom.

2. Notulen van 5 maart 2003 akkoord. 3. In- en uitgaande post. Voor de tweede maai is er een brief over de gladheidbestrijding naar de Gemeente verzonden. Op 18 maart jongstleden is de secretaris gebeld door de hr.Asselt, van de Gemeente, met excuses, hij ging er vanuit dat wij al eerder bericht hadden ontvangen. Hr. Lubbes bij hem bekend van een totaal andere afdeling. Bij punt 6 van de agenda zal hier nader worden op ingegaan. Brief ontvangen van Mevr. Hamersma betreffende tocht in de flat, via de ramen, kieren, en klachten over de glazenwassers. Telefonisch gereageerd naar deze mevrouw, klachten moeten via de huismeester naar Centrada. De huismeester verklaarde dat er inmiddels een opzichter bij de fam. Hamersma is geweest. 4. Mededelingen. Hr. Okken deelt mede dat hij voor de zoveelste maal de wijkpost heeft benaderd i.v.m. een zebrapad vanaf de Buizerd naar de winkels, waarom wel een zebrapad bij de school en niet voor ouderen? Hij heeft nog steeds geen goed antwoord ontvangen. Wordt vervolgd. 5. Groot onderhoud. Mevr. Hilhorst verontschuldigt de hr. v.d. Brink. Hij zou aanwezig zijn om nadere toelichting in verband met het groot onderhoud te geven. De bedoeling was het alarmsysteem mede te vervangen. Aangezien dat op een grotere schaal en met meer voorzieningen zal gaan gebeuren, vraagt dit nog enige tijd. De voorzitter stelt voor dat de hr. v.d. Brink zijn uiteenzetting over het groot onderhoud bet beste kan geven voor alle bewoners, zodat deze ook vragen kunnen stellen. Mevr. Hilhorst en de hr. Okken zeggen dit toe, het leek Centrada beter eerst één en ander met de bewonerscommissie te bespreken, datum moet nog worden bekend gemaakt. Hr. Verweij vraagt: Als de bewoners eerst schriftelijk bericht krijgen over de uiteenzetting dat zij het beste ook schriftelijke vragen van te voren kunnen indienen. 6. Gladheidbestrijding. Hr. Okken overhandigd een brief over gladheidbestrijding en een oversteekplaats voor de Buizerdbewoners, bij is hier al geruime tijd mee bezig.. Bij uitgaande post reeds vermeld de brief en het telefonisch onderhoud dat mevr. Terlien met de hr. Asselt, Gemeente Lelystad heeft gehad. De Buizerd is particulier terrein. De gemeente doet ook op openbare wegen alleen de snelwegen en fietspaden, evt. wordt bij langere vorstperioden, gladheid - op verzoek - de aanvoerwegen meegenomen. Moet aangevraagd worden via de wijkposten. Blijft een probleem! De heer Asselt heeft we! beloofd zijn best voor ons te doen en na de evaluatie bij de Gemeente ons te berichten. 7. Amusement. Er zijn twee brieven uitgegaan in verband met het amusement, bevestiging van optredens. Mevr. Terlien heeft de activiteiten tot en met augustus op een rijtje gezet en naar mevr. Hoksbergen, vertegenwoordigster keukenbrigade verstuurd. Ook de leden van de Bew. Com. krijgen er één, alsmede de hr. v.d. Zande. Tot schrik van ondergetekende was de datum van de bingo verkeerd, gevolg van diverse omzettingen, gelukkig dat mevr.de Ruiter ook op 26 april de bingo kan verzorgen, met dank. 8. Rondvraag. Mevr. Terlien vraagt hoe het zit met het behangen van de hobbyruimte. A1 maanden ge!eden het verzoek daarvoor gekregen van mevr. Melius, zit dit ook bij groot onderhoud? Mevr. Hilhorst zal dit nagaan Mevr. Terlien vindt al die plastic zaken in en op diverse plaatsen in de hobbykamer niet erg netjes staan, iedereen is het hier mee eens. Hr. Okken zegt niet meer kasten beschikbaar te stellen, zou het mogelijk zijn dat de handwerkclub datgene wat er werkelijk toe doet, gebruikt wordt, te

27

Profile for Ik Steven Verhoef

De buizerd bewonerskrant 2003  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

De buizerd bewonerskrant 2003  

Bewoners krantje van 55+ centrum "de Buizerd" in Lelystad

Advertisement