Page 1

4.M20. Trokšņa ietekmes samazināšanas rīcības programma akustiskā diskomforta zonā “Salaspils” (MADZ20) 4.M20.1. Esošās situācijas apraksts Akustiskā diskomforta zona novietota Salaspils pilsētas centrālajā daļā. 36% no mājokļiem ir 5-9 stāvu dzīvojamās ēkas, kas novietotas tuvu autoceļam A6. Pārējās ēkas ir mazstāvu dzīvojamā apbūve. Akustiskā diskomforta zonu šķērso valsts nozīmes autoceļš un Salaspils pilsētas iekšējās maģistrālās ielas – Rīgas iela, Enerģētiķu iela un Skolas iela. Nozīmīgākie trokšņa avoti Autotransports

Autoceļš A6, Rīgas iela, Enerģētiķu iela, Skolas iela.

Deklarēto iedzīvotāju skaits

8 396

Pastāvīgi apdzīvotu mājokļu skaits

91

Paaugstināta trokšņa līmeņa ietekmēto cilvēku skaits Iedzīvotāju skaits Trokšņa līmenis dB pie trokšņa līmeņa rādītāja Ldvn <35 0 35-40 0 40-45 0 45-50 0 50-55 843 55-60 2803 60-65 2542 65-70 2208 70-75 0 75-80 0

Iedzīvotāju skaits pie trokšņa līmeņa rādītāja Lvakars 0 0 0 109 3532 2296 2459 0 0 0

Iedzīvotāju skaits pie trokšņa līmeņa rādītāja Lnakts 0 0 106 3210 2407 2418 255 0 0 0

Trokšņa indekss sadalīts pa vides trokšņa avotiem Kopējais

Auto transports

218 631

217 931

281 494

277 484

Sliežu transports Vakars 52 Nakts 453

4/M20/1

Avio transports

Industriālie avoti

42

42

273

273


4.M20.1. attēls. Akustiskā diskomforta zonas novietojums un esošās situācijas trokšņa indeksa vērtības

4/M20/2


4.M20.2. Trokšņa samazināšanas pasākumi akustiskā diskomforta zonā

A. Autotransporta radītā trokšņa ietekmi samazinošie pasākumi AC-1. Troksni slāpējošas barjeras izveide gar autoceļu/ielu (skat. 4.M20.2. attēlu) Akustiskā diskomforta zonā valsts galvenā autoceļa A6 malā ir nepieciešams izvietot prettrokšņa ekrānu trokšņa slāpēšanai. Modelētajā situācijā tika pieņemts, ka kopējā ekrāna garums ir 1 385,00 m, bet ekrāna augstums ir 4 m. Ekrāna materiāls abpusēji absorbējošs. Pasākuma iespējamo izmaksu novērtējums Iespējamās pasākuma realizēšanas izmaksas, kas aprēķinātas pēc aptuvenām tirgus cenām, ir 849 220,35 Ls, ieskaitot PVN.

4/M20/3


4.M20.2. attēls. Trokšņa samazināšanas pasākumi akustiskā diskomforta zonas teritorijā

4/M20/4


4.M20.3. Trokšņa samazināšanas pasākumu efektivitātes un ekonomiskās lietderības izvērtējums A. Autotransporta radītā trokšņa ietekmi samazināšanas pasākumi AC-1 Troksni slāpējošas barjeras izveide gar autoceļu/ielu Pasākuma efektivitātes novērtējums (trokšņa indeksa salīdzinājums pirms un pēc pasākuma realizēšanas) Esošais trokšņa indekss no autotransporta 217931 277484

Trokšņa indekss pēc pasākuma ieviešanas Vakars 112774 Nakts 120067

Trokšņa indeksa samazinājums -105 157 -157 417

Pasākuma ieviešanas lietderīguma novērtējums (eksperta viedoklis par pasākuma realizēšanas ekonomisko pamatojumu, ņemot vērā pasākuma efektivitāti un prognozējamās pasākuma izmaksas) Realizējot tikai šo pasākumu, trokšņa ietekmes indekss samazināsies vakara un nakts periodos. Pasākums uzskatāms par lietderīgu un prioritāri realizējamu. Pasākuma ekonomiskais lietderīgums papildus izvērtējams pēc transportlīdzekļu plūsmas intensitātes un kustības ātruma precizēšanas.

4/M20/5


4.M20.4. Visu realizējamo trokšņa samazināšanas pasākumu efektivitātes un ekonomiskās lietderības izvērtējums Pasākuma efektivitātes novērtējums (trokšņa indeksa salīdzinājums pirms un pēc pasākuma realizēšanas) Esošais trokšņa indekss no visiem trokšņa avotiem 218 631 281 494

Trokšņa indekss pēc pasākuma ieviešanas Vakars 107 860 Nakts 123 331

Trokšņa indeksa samazinājums -110 771 -158 163

Paaugstināta trokšņa līmeņa ietekmēto cilvēku skaits

Trokšņa līmenis dB <35 35-40 40-45 45-50 50-55 55-60 60-65 65-70 70-75 75-80

Iedzīvotāju skaits pie trokšņa līmeņa rādītāja Ldvn Esošā Pēc situācija pasākumu realizēšana 0 0 0 0 0 0 0 0 843 298 2 803 5 658 2 542 1 688 2 208 752 0 0 0 0

Iedzīvotāju skaits pie trokšņa līmeņa rādītāja Lvakars Esošā Pēc situācija pasākumu realizēšana 0 0 0 0 0 0 109 105 3 532 4 310 2 296 3 205 2 459 776 0 0 0 0 0 0

4/M20/6

Iedzīvotāju skaits pie trokšņa līmeņa rādītāja Lnakts Esošā Pēc situācija pasākumu realizēšana 0 0 0 0 106 204 3 210 5 107 2 407 2 183 2 418 902 255 0 0 0 0 0 0 0


4.M20.3. attēls. Trokšņa rādītāja Ldvn salīdzinājums akustiskā diskomforta zonas teritorijā pirms (2006. gads) un pēc trokšņa samazināšanas pasākumu realizēšanas 4/M20/7


4.M20.4. attēls. Trokšņa rādītāja Lvakars salīdzinājums akustiskā diskomforta zonas teritorijā pirms (2006. gads) un pēc trokšņa samazināšanas pasākumu realizēšanas 4/M20/8


4.M20.5. attēls. Trokšņa rādītāja Lnakts salīdzinājums akustiskā diskomforta zonas teritorijā pirms (2006. gads) un pēc trokšņa samazināšanas pasākumu realizēšanas

4/M20/9


4.M20.5. Trokšņa samazināšanas pasākumu realizēšanas rekomendējamā secība Nr.p.k. 1.

Pasākumi autotransporta radītā trokšņa samazināšanai Troksni slāpējošas barjeras izveide gar autoceļu/ielu

4/M20/10

Trokšņa ietekmes samazināšanas rīcības programma akustiskādiskomforta zonā “Salaspils” (MADZ20)  

Esošās situācijas apraksts Akustiskā diskomforta zona novietota Salaspils pilsētas centrālajā daļā. 36% no mājokļiem ir 5-9 stāvu dzīvojam...

Trokšņa ietekmes samazināšanas rīcības programma akustiskādiskomforta zonā “Salaspils” (MADZ20)  

Esošās situācijas apraksts Akustiskā diskomforta zona novietota Salaspils pilsētas centrālajā daļā. 36% no mājokļiem ir 5-9 stāvu dzīvojam...

Advertisement