Page 7

УПУТСТВО ЗА КОРИШЋЕЊЕ РЕЧНИКА

Насловне речи сврстане су по азбучном реду. Основне речи и српски текст у одредницама штампани су полумасним словима. • Варијантни облици дају се у истој одредници и то после зареза (морфолошке варијанте), на пример: преиначење, преиначивање фашисоидан, фашистоидан чама, чамотиња • Када се реч у синтагми понавља у непромењеном облику, она се замењује (~). Ако се реч у одредници даје у другачијем граматичком облику, непроменљиви део речи одвојен је усправним цртама (ǁ) и замењује се тилдом после које следи наставак за облик, на пример: барикадǁа; на ~ма • Насловне српске именице увек имају ознаку рода, а уз руске еквиваленте род се означава само у случају неподударања са родом у српском језику, на пример: време с время, пора ж, погода ж • Ако руска реч има двојни акценат, она се не понавља два пута са различитим акцентима, већ се акценат даје на два могућа самогласника, на пример: твόрόг • Повратни глаголи не дају се као посебна одредница, већ су дати после основног глагола у продужетку одреднице, на пример: бацати бросать, кидать; ~ се бросать, кидать; ~ се бросаться, кидаться • Ако се глагол употребљава само као повратни, даје се као посебна одредница, на пример: заљубити се влюбиться • Када српски глагол има само несвршени облик, који се користи као свршени и несвршени, у руском језику дата су оба еквивалента, на пример: ручати обедать, пообедать • Прилози се дају као посебна одредница и имају ознаку нареч. У неким случајевима, ако је прилог образован од придева, даје се у саставу придевске одреднице. • Придеви се дају у основном облику мушког рода, без компаратива и суперлатива. У појединим случајевима дат је суперлатив придева у посебној одредници, на пример: најбољи самый хороший, лучший • Уз речи које се односе на одређену сферу употребе дају се посебне ознаке, на пример: пршљен м анат. позвонок • Скраћенице, објашњења и ознака за род именица дају се курзивом. • Различита значења дају се арапским бројевима, на пример: карта ж ① билет м; ② карта • Хомоними се означавају дијакритичком цифром, на пример: коса1 ж волосы мн. коса2 ж коса • У неким случајевима, ако реч има варијанте, корисник се упућује на фреквентнији облик.

Srpsko ruski rečnik  

Ovаj srpsko-ruski rečnik mogu vrlo produktivno koristiti ne sаmo profesionаlni prevodioci, nаučni rаdnici, nаstаvnici i drugi specijаlisti z...