Page 24

Радослав Бошковић Српско-руски речник Сербско-русский словарь Издавач Јасен Дечанска 12/II, Београд тел. 011 32 86 339 www.ikjasen.com jasenbook@gmail.com За издавача Војо Станишић Корице Ратомир Димитријевић Припрема за штампу Драган Џаковић Штамта Донат граф Тираж 1000 ©

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 811.163.41'374=161.1(038) БОШКОВИЋ, Радослав Српско-руски речник / Радослав Бошковић. - Београд : Јасен, 2013 (Београд : Донат граф). - [6], 1176 стр. ; 25 cm. - (Библиотека Речник / [Јасен]) Тираж 1.000. Библиографија: стр. [4]. ISBN 978-86-6293-014-9 a) Српско-руски речници COBISS.SR-ID 201714700

Srpsko ruski rečnik  

Ovаj srpsko-ruski rečnik mogu vrlo produktivno koristiti ne sаmo profesionаlni prevodioci, nаučni rаdnici, nаstаvnici i drugi specijаlisti z...