Page 18

амалгам 

► 

амфибија

ама̀лга̄м м ① амальга́ма ж ② амальга́ма (назва́ние пломбиро́вочного материа́ла) ама̀лга̄мскӣ амальгамацио́ нный а̀ма̄м м ба́ня ж (туре́цкая) а̀ма̄н м ми́ лость, ра́ди бо́ га ама̀ндма̄н м попра́вка ж улучше́ние с ама́нет м зало́ г; оставити у ~ оста́вить под зало́ г, завеща́ть амарѐла ж ви́ шня (осо́бый сорт) ама̀те̄р м люби́ тель, дилета́нт аматерѝзам м люби́ тельство с, дилета́нтство с, дилетанти́ зм ама̀те̄рскǁӣ люби́ тельский, дилета́нтский; ~а представа люби́ тельский спекта́кль ́ а ж упако́ вка, та́ра амбалаж а̏мба̄р м амба́р, склад (для пшени́цы, кукуру́зы) амбаса́дǁа ж посо́льство с; састав ~е соста́в посо́льства; секретар ~е секрета́рь посо́льства амба̀са̄дор м посо́л; именовати ~а назна́чить посла́; опозвати ~а отозва́ть посла́ амба̀са̄дорскǁӣ посо́льский; ~ аутомобил посо́льский автомоби́ ль; ~е обавезе посо́льские дела́ амбивалѐнтǁан амбивале́нтный; ~на осећања амбивале́нтные чу́вства амбивалѐнтно̄ ст ж амбивале́нтность амбѝјент м окруже́ние с, окружа́ющая среда́ ж а̀мбис м про́ пасть ж, бе́здна ж; на ивици ~а на кра́ю про́ пасти а̀мбӣција ж амби́ ция, славолю́ бие с а̏мбицио̄ зǁан амбицио́ зный; самолюби́ вый; предприи́ мчивый; из ~них интереса из амбицио́ зных чувств а̀мбицио̄ зно нареч. амбицио́ зно, предприи́ мчиво амбицио́зно̄ ст ж амбицио́ зность а̀мбле̄м м ① эмбле́ма ж; голуб је ~ мира го́лубь - эмбле́ма ми́ ра; ② знак м, ме́тка ж а̏мбра ж а́мбра; жута ~ янта́рь м а̀мбре̄л, м, а̀мре̄л м зонт, зо́ нтик а̀мбро̄ зија ж ① миф. амбро́ зия (пи́ща бого́в); ② амбро́ зия (сорт травы́ ) амбула̀нта ж ① амбулато́ рия; ② похо́дный го́ спиталь; ③ санита́рная повозка амбула̀нтнǁӣ амбулато́ рный; ~ пријем амбулато́ рный приём; ~о лечење амбулато́ рное лече́ние амбула̀нтскӣ ① амбулато́ рный; ② передвижно́ й, подвижно́ й а̀мво̄ н м, церк. амво́ н аме́ба ж амёба амелиора́ција ж мелиора́ция Амѐрика ж Аме́рика; Латинска ~ Лати́ нская Аме́рика; Северна, Јужна ~ Се́верная, Ю́жная Аме́рика А̀мер м, разг. америка́нец Америка́нац ж америка́нец американѝзам м американи́ зм американиза́ција ж американиза́ция америка̀низовати американизова́ть; ~ се американизова́ться

16 американѝстика ж ① изуче́ние языко́ в и культу́ры на америка́нском контине́нте; ② изуче́ ние америка́нского диале́ кта англи́ йского языка́ Амерѝка̄нка ж америка́нка амерѝка̄нскӣ америка́нский амѐричкӣ америка́нский; ~ континент америка́нский контине́нт; ~ Индијанци америка́нские инде́йцы амѐтист м амети́ ст; минђуше од ~а амети́ стовые се́рьги амиза̀нтан заба́вный, интере́сный а́мин межд. церк. ами́ нь а́минова̄ње с подтветржде́ние, безогово́ рчное соглаше́ние, подда́кивание а́миновати подтвержда́ть, подда́кивать, сра́зу соглаша́ться аминокиселѝне ж, мн. аминокисло́ ты ж, мн. а̀мне̄зија м амнези́ я амнѐстијǁа ж амни́ стия, помилова́ние с; објавити општу ~у объяви́ ть, объявля́ть всео́ бщую амни́ стию амнести́рати амнисти́ ровать, объяви́ ть, объявля́ть амни́ стию а̑мо нареч. сюда́! А-мо́л м А-мино́ р а̀мо̄ нијак м, хим. аммиа́к; течни ~ нашаты́ рный спирт а̀мо̄ нијачнǁӣ аммиа́чный; ~а једињења аммиа́чные соедине́ния а̏мора̄лǁан амора́льный; ~но понашање амора́льное поведе́ние, разг. амора́лка ж а̏мора̄лно нареч. амора́льно амора́лност ж амора́льность амортиза́ција ж ① амортиза́ция, возмеще́ние с; ② тех. амортиза́ция, смягче́ние с а̏мортизацио̄ нӣ амортизацио́ нный амортѝзе̄р м амортиза́тор амо̀ртизовати ① амортизи́ ровать, возмести́ ть, возмеща́ть; ② смягчи́ ть, смягча́ть уда́р; ~ се ① амортизи́ роваться; окупи́ ться, окупа́ться; ② возмести́ ться, возмеща́ться а̀морфан амо́ рфный а̀морфно̄ ст ж амо́ рфность а̀мпе̄р м ампе́р ́ а ж си́ ла электри́ ческого то́ ка ампераж а̀мперметар м амперме́тр а̀мперскӣ ампе́рный а̀мпӣр м ампи́ р; стил ~ стиль ампи́ р а̀мпӣрскӣ ампи́ рный ́ а м амплиту́да; ~ осцилација амамплитуд плиту́да колеба́ний а̏мпула ж а́мпула (запа́янная стекля́нная тру́бка с лека́ рством внутри́) ампута́ција ж, мед. ампута́ция; обреза́ние с; ~ ноге ампута́ция ноги́ ампути́рати ампути́ ровать; ~ смрскану руку ампути́ ровать раздро́ бленную ру́ку а̀мре̄л м, устар. зо́ нтик, зонт ̀ ет м амуле́т, предме́т, носи́ мый суеве́рамул ными людьми́ а̀мфӣбија ж ① амфи́ бия (земново́дные живо́тные); ② амфи́ бия, устро́ йства для

Srpsko ruski rečnik  

Ovаj srpsko-ruski rečnik mogu vrlo produktivno koristiti ne sаmo profesionаlni prevodioci, nаučni rаdnici, nаstаvnici i drugi specijаlisti z...