Page 9

ПРЕД­ГО­ВОР

У

мет­ност ико­на је све­та умет­ност у пу­ном сми­слу те ре­чи. Она се, у пот­пу­но­сти, хра­ ни ду­хов­ном исти­ном ко­ју из­ра­жа­ва сли­ком. Из тог раз­ло­га че­сто је нео­д­го­ва­ра­ју­ће и по­гре­шно про­су­ђи­ва­на ка­да јој се при­сту­па­ло спољ­ним про­це­њи­ва­њи­ма за­сно­ва­ним на чи­стој, све­тов­ ној умет­но­сти. Ни­ко је не­ће бо­ље раз­у­ме­ти од оног чи­ји је ум во­ђен срод­ном ду­хов­но­шћу. Ово су те­ме­љи на ко­ји­ма је гра­ђе­на ова књи­га. Ве­ћи­на ра­до­ва о умет­но­сти сме­шта исто­риј­ ски раз­вој у пред­го­вор; они ис­тра­жу­ју ет­нич­ке и ге­о­граф­ске ути­ца­је ко­ји про­из­ла­зе из умет­ но­сти о ко­јој је реч и ту тра­га­ју за об­ја­шње­ њем са­ме умет­но­сти, док ин­те­лек­ту­ал­ни са­др­ жај сли­ков­них пред­ста­ва игра под­ре­ђе­ну уло­гу. Ипак, у умет­но­сти ико­на са­др­жај је кри­те­ри­ јум фор­ме. Све­сне и уста­но­вље­не дог­мат­ске осо­би­не ове умет­но­сти не од­ре­ђу­ју са­мо ико­но­ пи­са­ње, већ и умет­нич­ки об­лик и оп­шти стил. Ово је мо­гу­ће због то­га што сми­сао ико­не до­ди­ ру­је сре­ди­ште та­ко бли­ско чо­ве­чи­јој су­шти­ни и вир­ту­ел­но усме­ра­ва све аспек­те умет­нич­ког де­ла, од ње­го­вих по­уч­них еле­ме­на­та до ње­го­вих не­мер­љи­вих умет­нич­ких на­дах­ну­ћа. На­су­прот, у све­тов­ној умет­но­сти, са­др­жај сли­ке ства­ра са­мо окол­ност умет­ни­ку да ис­ ка­же сво­ју ге­ни­јал­ност, ко­ја мо­же би­ти жи­ вот­ни­ја од иза­бра­ног са­др­жа­ја и црп­сти сво­ја бо­гат­ства из­ван ње­га. Све­та умет­ност има, пре­ко свог са­др­жа­ја, до­ ступ­ност жи­вим и исти­ни­тим не­пре­су­шним из­во­ри­ма. Да­кле, у ње­ној при­ро­ди је да одр­жа­ ва исти­ну у се­би, чак и та­мо где по­је­ди­нач­ни умет­ник не успе­ва да оства­ри ду­хов­ну ду­би­ну од­ре­ђе­ног са­др­жа­ја, од­но­сно не сли­ка не­по­ сред­но са из­во­ра све­то­сти, већ са­мо по­др­жа­ ва, ма­ње или ви­ше, све­тлост об­у­хва­ће­ну све­ тим об­ли­ци­ма ко­ји су по­твр­ђе­ни пра­ви­ли­ма из пре­да­ња. Ово мо­ра би­ти ја­сно утвр­ђе­но од по­ чет­ка, јер оправ­да­ва об­лик пред­ста­вља­ња ове

prvi­deodo.indd­­­7

књи­ге. У свом уво­ду Ле­о­нид Ус­пен­ски опи­су­је бо­го­слов­ску осно­ву ико­на и по­ка­зу­је њи­хо­ву бли­ ску срод­ност са ис­ку­стви­ма со­зер­ца­ња. Ипак, с об­зи­ром на то да је све усло­вље­но исти­ном Пре­да­ња, би­ло је нео­п­ход­но, ра­ди раз­у­ме­ва­ ња, да­ти основ­но об­ја­шње­ње ње­го­ве при­ро­ де. Због то­га је увод­ни есеј Вла­ди­ми­ра Ло­ског сме­штен на пр­во ме­сто, без об­зи­ра на ње­го­ву сло­же­ност у бо­го­слов­ском сми­слу. Из овог при­ ка­за ду­хов­них прет­по­став­ки ико­на, не­по­сред­ но је про­и­зiшао про­дор у исто­ријски развој ове умет­но­сти. У осно­ви, ико­на увек оста­је иста; про­ме­не сти­ла ра­ђа­ју се при су­сре­ту веч­не ду­ хов­но­сти Пре­да­ња и окол­но­сти усло­вље­них вре­ме­ном и ме­стом, што узро­ку­је са­мо об­ја­ шње­ња раз­ли­чи­тих мо­гућ­но­сти скри­ве­них у са­ мој ико­ни. Што се ти­че исто­риј­ског пре­гле­да, у овој књи­зи је на­гла­шен ру­ски ико­но­пис ко­ји не са­мо да је нај­бо­ље ис­тра­жен, већ пред­ста­вља врх са­ме умет­но­сти. Ле­о­нид Ус­пен­ски ис­прав­ но ка­же да ка­ко је Ви­зан­ти­ја уса­вр­ши­ла бо­го­ сло­вље у ре­чи­ма, та­ко је Ру­си­ја учи­ни­ла исто у сли­ци. Тех­ни­ка ико­но­пи­са­ња, ко­ја се не мо­же раз­дво­ји­ти од ње­го­вог ду­хов­ног сми­сла, да­та је у по­себ­ном по­гла­вљу. Дру­ги део књи­ге од­но­си се на ти­по­ло­ги­за­ци­ју ико­на: основ­не ком­по­зи­ци­је по Пре­да­њу илу­ стро­ва­не су ти­пич­ним при­ме­ри­ма и за­сно­ва­не на ре­фе­рен­ца­ма Све­тог Пи­сма. Ова­ква ме­то­да у са­гла­сно­сти је са основ­ним на­чи­ном при­сту­ па ко­ји је прет­ход­но на­ве­ден; и, са­гла­сно то­ме, ре­про­дук­ци­је ико­на ни­су по­ре­ђа­не хро­но­ло­шки, већ у са­гла­сно­сти са до­де­ље­ним ре­дом (Чин, ста­ро­ру­ски) те­ма на ико­но­ста­су (1). Опис нај­ ва­жни­јих ико­но­пи­сних ти­по­ва слу­жи, по­ред оста­лог, су­о­ча­ва­њу са оп­штим и ра­сту­ћим по­тре­ба­ма. На­су­прот пре­о­вла­ђу­ју­ћим сен­ти­ мен­тал­ним ту­ма­че­њи­ма сли­ка ко­ја су, че­сто, огра­ни­че­на псе­у­до­ми­стич­ним ис­ка­зи­ма, ова књи­га те­жи да из­ра­зи му­дрост са­др­жа­ну у бо­го­слов­ским и ли­тур­гиј­ским спи­си­ма. Пре све­ 7

18-Sep-08­­­2:18:01­PM

СМИСАО ИКОНА  

Књига Смисао икона представља још једно вредно дело битно за разумевање суштине иконе. Највећи део ове књиге прати део о техници иконописања...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you