Gospodаri socijаlizаcije - Mirko Miletić

Page 1Мирко Милетић

ГОСПОДАРИ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ


Др Мирко Милетић Господари социјализације Издавач Јасен Дечанска 12, Београд Тел. 011 32 86 339 www.ikjasen.com jasenbook@gmail.com За издавача

Војо Станишић

Корице

Мирко Тољић

Припрема за штампу Александар Костић

CIP - Каталогизација у публикацији Народна библиотека Србије, Београд 316.736 316.774:654.17/.19 659.3/.4 МИЛЕТИЋ, Мирко, 1958– Господари социјализације / Мирко Mилетић. - Београд: Јасен, 2014. (Београд: Ц-штампа). - 288 стр.: табеле, граф. прикази; 21 cm Ауторова слика. - Тираж 500. Белешка о аутору: стр. 287–288. Hапомене и библиографске референце уз текст. Библиографија уз свако поглавље. - Summaries. ISBN 978–86–6293–034–7 a) Социјализација б) Масовне комуникације - Социолошки аспект в) Масовни медији COBISS. SR-ID 211578380


Мирко Милетић

ГОСПОДАРИ СОЦИЈАЛИЗАЦИЈЕ

Београд 2014САДРЖАЈ КОМУНИЦИРАЊЕ, МЕДИЈИ И ОБРАЗОВАЊЕ ...................................................................... 7 Уместо посвете Професор Веселин Илић први декан Учитељског факултета у Јагодини................................7 Школа, медији и доколица у животу младих у Србији...............................................................................................15 Комуникабилност поруке и комуникациона компетентност наставника у педагошком комуницирању....................................................................................31

НОВИ МЕДИЈ, ХИПЕРТЕКСТ И КУЛТУРА....................... 47 Мултикултуралност и интеркултуралност хипертекста.........................................................................................47 Комуникабилност сајтова у хипертексту као услов комуницирања посредством интернета.........................................61 Компјутерска мрежа и могућности успостављања демократске јавности у савременом друштву...............................73

МЕДИЈСКИ СИСТЕМ, ПОЛИТИКА И КУЛТУРНА ПОЛИТИКА .................................................. 95 Медијски систем и јавне политике..................................................95 Приватизација мас-медија у јавном власништву.......................114 Конфигурисање медијског система Србије..................................132 Културна политика у медијском систему Србије........................157 Медијски систем Републике Кубе: острво у свету.......................177

КОМУНИКАЦИОНЕ СТРАТЕГИЈЕ, МЕДИЈСКА И ПОЛИТИЧКА МАНИПУЛАЦИЈА........... 195 Комуникационе стратегије – покушај теоријске коцептуализације.............................................................................195 5


Политички слоган: највидљивија порука у политичком комуницирању...........................................................216 Русија данас (РТ): одговор глобалном медијском једноумљу.......................................................................236

САЖЕЦИ/ SUMMARIES....................................................... 249 БЕЛЕШКА О АУТОРУ.......................................................... 269

6Комуникационе стратегије, медијска и политичка манипулација

САЖЕЦИ/ SUMMARIES Уместо посвете ПРОФЕСОР ВЕСЕЛИН ИЛИЋ – ПРВИ ДЕКАН УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА У ЈАГОДИНИ – Сажетак: Професор Веселин Илић један је од оснивача и први декан Учитељског факултета у Јагодини (1993–1994). У малобројном тиму људи који су основали, све до недавно, једини факултет у Поморављу био је задужен да постави кадровске темеље и трасира пут успешног наставног и научноистраживачког рада. Чињеница да ће идуће године овај факултет обележити две деценије постојања и све успешнијег рада, укључујући и прерастање у Факултет педагошких наука, најбоље потврђује резултат његовог пионирског подухвата. Осам генерација дипломираних учитеља, којима је предавао Социологију и Масовне комуникације, памте га као великог ерудиту, одличног предавача и изванредног педагога. За млађе колеге, наставнике и сараднике који су радили са њим, и данас је – научним опусом, критичким односом према стварности, јавним ангажманом и рафинираним стилом – једна од референтних личности која људским врлинама и интелектуалним способностима омеђује академску заједницу у Србији. Кључне речи: Веселин Илић, Учитељски факултет у Јагодини, оснивач, први декан, референтна личност.

249


Господари социјализације

Instead of the dedication PROFESSOR VESELIN ILIĆ – FIRST DEAN OF THE TEACHER TRAINING FACULTY IN JAGODINA – Summary: Professor Veselin Ilić was one of the founders and the first dean of the Faculty of Teacher Training in Jagodina (1993 –1994). With a small number of people in the team that founded the faculty which has been the only one in Pomoravlje until recently, he formed a cadre base and paved the way for successful teaching and scientific research. The best proof of his pioneering work are the facts that this faculty will celebrate two decades of successful work next year, and also its turning into the Faculty of Pedagogical Sciences. Eight generations of teachers whom he lectured Sociology and Mass communication remember him as a great erudite, excellent lecturer and extraordinary educationalist. For younger colleagues, professors and assistants who have worked with him, he’s still one of the reference person who with his human virtues and intellectual abilities bounds the academic community in Serbia, especially with his scientific opus, a critical attitude towards reality, public engagement and refined style. Key words: Veselin Ilić, the Faculty of Teacher Training in Jagodina, founder, first dean, the reference person. ***

ШКОЛА, МЕДИЈИ И ДОКОЛИЦА У ЖИВОТУ МЛАДИХ У СРБИЈИ Сажетак: На основу резултата емпиријског истраживања о дневној економији времена грађана Србије, аутор у раду анализира два проблема. Први: колико времена млади током дана проводе у школи и учењу, колико су изложени медијским садржајима и како користе слободно време? И други: имајући у виду медијски амбијент социјализације младих у савремености, којем медију 250


Комуникационе стратегије, медијска и политичка манипулација

’припада’ будућност? Дескриптивно-аналитичким методом утврђује се да су и у Србији млади, у смислу ефективног времена, много више изложени деловању медија, него што га проводе у настави и учењу. У доколици изразито мало времена посвећују културним и спортским активностима и рекреацији. Најдоминантнији медији у животу младих су интернет и телевизија. Узимајући у обзир податке Републичког завода за статистику Србије о порасту броја персоналних рачунара и корисника интернета у последњих неколико година, предвиђа се да ће у будућности нови медиј загосподарити и процесом социјализације младих људи и у Србији. У закључку се инсистира на редефинисању система образовања конвергенцијом класичне школе и медијског комплекса, као паралелног и алтернативног образовног система. Кључне речи: млади, школа, учење, медији, мас-медији.

SCHOOL, MEDIA & LEISURE IN THE LIFE OF THE YOUTH IN SERBIA Summary: In this paper the author is analyzing two issues at the base of results empirical research about a daily using time of citizens in Serbia. Firstly, how much time every day the youth spend in school and learning, how much time they are exposed to media contents and in what way they are using a spare time? Secondly, which medium wiil be dominant in the future, having in mind a media milieu for the socialization of the youth in contemporery times? Using the descriptive-analytics method the author ascertains the youth, in Serbia too, much more exposed to influence of media, in sense of actual time, than thay are spending a time in school and learning. In leisure they are spending distinct a short time in cultural, sports and recreation activities. Internet and television are predominant media in the life of the youth. Taking into consideration data of The Statistical Office of The Republic of Serbia about the growth of personal computer and users of Internet in last few years the author predicts that new medium will impose one’s rule over a process of socialization of the yuong people in Serbia, too. In the conclusion he insists on redefining of educational system through covergency of classical school and media complex, like parallel and alternative educetional system. 251


Господари социјализације

Key words: youth, school, learning, media, mass media, Internet, spare time, leisure. ***

КОМУНИКАБИЛНОСТ ПОРУКЕ И КОМУНИКАЦИОНА КОМПЕТЕНТНОСТ НАСТАВНИКА У ПЕДАГОШКОМ КОМУНИЦИРАЊУ Сажетак: У раду аутор, кроз анализу структуре поруке, утврђује претпоставке њене комуникабилности у педагошком комуницирању. То су: усаглашеност информативног језгра поруке са одређеним аспектом стварности који се поруком посредује, дидактички мотивисан однос сазнајних и вредносно-персуазивних елемената у структури поруке, узрасту ученика адекватни симболски системи којима се поруке обликују и одговарајући однос прагматских и естетских елемената поруке. Комуникабилна је она порука која обезбеђује изоморфизам значења поруке, тј. жељенe сазнајнe (образовнe) и вредноснe (васпитнe) ефектe на рецепцијској/ученичкој страни интеракције у педагошком комуницирању. Остваривање поменутих претпоставки зависи од степена комуникационе компетентности наставника, варијабилне индивидуалне способности, одређене низовима когнитивних и интеракцијских знања и вештина, које се стичу учењем. Кључне речи: порука, структура поруке, комуникабилност поруке, комуникациона компетентност наставника, педагошко комуницирање

252


Комуникационе стратегије, медијска и политичка манипулација

THE COMMUNICABILITY OF MESSAGE AND THE COMMUNICATION COMPETENCE OF THE TEACHER IN PEDAGOGICAL COMMUNICATION Summary: In this work the author, through analysis of the structure of the message, identifies the characteristics of the communicability of the message in pedagogical communication. Those are: harmony of the informative core of the message with certain aspect of reality which are conveyed by the message; didactically motivated relations between cognitive and value-persuasive elements in the structure of the message; adequate symbolic systems, by which the message is shaped, which correspond to the age of the pupils; and appropriate relations between pragmatic and aesthetic elements of the message. A message is communicable if it provides an isomorphism of its meaning, i. e. desired cognitive (educational) and value (upbringing) effects at the recipient’s/ pupil’s end of the interaction in pedagogical communication. The realization of the aforementioned characteristics depends on the degree of communication competence of the teacher, variable individual ability, determined by a number of cognitive and interactive knowledge and skills acquired through learning. Key words: message; structure of message, communicability of message, communication competence of teacher, pedagogical communication. ***

МУЛТИКУЛТУРАЛНОСТ И ИНТЕРКУЛТУРАЛНОСТ ХИПЕРТЕКСТА Сажетак: Да ли је хипертекст медиј или садржај комуницирања и какви су културни потенцијали хипертекста за реципијенте, појединце и друштвене групе? Ово су два главна питања у раду на која аутор не нуди дефинитивне одговоре, већ критички анализира и преиспитује различите теоријске приступе и формиране ставове у науци и комуникационој пракси. 253


Господари социјализације

Полазећи од комуниколошких постулата, аутор износи тврдњу да је хипертекст ближи садржају комуницирања него медију у класичном поимању посредника у комуницирању. Ову тезу аргументује у херменеутичком сучељавању хипертекста и глобалног система компјутерских мрежа – интернета, новог медија којим се хипертекст посредује до корисника. Указује да је, у односу на садржаје комуницирања у свим облицима комуникационе праксе пре појаве интернета, најважнија специфичност хипертекста немогућност практичног утврђивања квантитета и квалитета информација које се њиме саопштавају. Зато, у овом случају, није могуће повући ни јасну линија разграничења измећу садржаја комуницирања и медија као посредника. Из те агрегације садржаја и посредника, која се први пут јавља у комуникационој пракси човека, као и „бесконачности“ хипертекста и све веће засићености друштва интернетом, проистиче висок мултикултурни и интеркултурни потенцијал овог својеврсног комуникационог ризома: садржај-медиј. Аутор закључује да у савремености, због истовременог и врло динамичног развоја хипертекста и интернета, још није могуће ставити позитивни или негативни предзнак у погледу одрживих културних вредности које се хипертекстом афирмишу, а интернетом посредују. Кључне речи: садржај комуницирања, медиј, хипертекст, интернет, култура, мултикултуралност, интеркултуралност.

MULTICULTURALISM AND INTERCULTURALISM OF HYPERTEXT Summary: Is the hypertext medium or content of communication and what is the cultural potential of hypertext for the recipients, individuals and social groups? These are the two main issues of the work in which the author does not offer definitive answers, but he critically analyzes and reconsiders the different theoretical approaches and attitudes that are formed in science and communication practices. Starting with the postulates of communinication science, the author claims that the hypertext is closer to the content of communication than the medium in the classical understanding of intermediary in communication. This thesis he argues in hermeneutical confrontation 254


Комуникационе стратегије, медијска и политичка манипулација

of the hypertext and a global system of computer networks – the internet, the new media which mediates between the hypertext and the user. The author indicates that, in relation to the contents of communication in all forms communication practice before appearance of the internet, the most important specific quality of hypertext is practical impossibility of determining the quantity and quality of information that it announces. Therefore, in this case, it is not possible to draw any clear line of demarcation between content of communication and medium as an intermediary. From the aggregation of content and intermediary, which first appears in the practice of human communication, and „infinity” of hypertext and the increasing saturation of society with the internet, derives a high multicultural nad intercultural potential of this sort of communication rhizome: content-medium. The author concludes that at contenporary times, due to the simultaneous and highly dynamic development of hypertext and the internet, it is not possible to put a positive or a negative sign in regard of sustainable cultural values that hypertext is affirming, and the internet is mediating. Key words: content of communication, medium, hypertext, internet, culture, multiculturalism, intercultuarlism. ***

КОМУНИКАБИЛНОСТ САЈТОВА У ХИПЕРТЕКСТУ КАО УСЛОВ КОМУНИЦИРАЊА ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТА Сажетак: Централно питање у раду је како обликовати поруке на интернет сајту, које ће, када се већ задржимо на одређеној веб дестинацији у хипертексту, бити размењене у свим значењским аспектима њихове структуре. Одговор се скицира у комуниколошком предметном оквиру, уз претходно теоријско одређење појмова: интернет, сајт, информација, порука, хипертекст и комуникабилност поруке. Аутор предлаже модел израде комуникабилног сајта, који ће у комуницирању изазвати висок степен изоморфичности значења порука. Циљ је да комуникационо компетентан 255


Господари социјализације

реципијент, када већ квалитетним претраживачем идентификује одређени сајт, који кореспондира са било којим његовим интересовањем, врло брзо дође до жељених информација, чије је саопштавање, истовремено, телеолошко упориште обликоватеља сајта. У раду се, такође, сугерише стандардизација израде интернет сајтова, као претпоставка њихове комуникабилности и комуникабилности порука које садрже. Кључне речи: интернет, сајт, хипертекст, порука, комуникабилност. COMMUNICABILITY OF SITES IN HYPERTEXT AS A CONDITION OF COMMUNICATION THROUGH THE INTERNET Summary: The central issue in this work is how to shape the messages on the internet site, which will be exchanged in all aspects of meaning of theirs structure, when someone recognizes certain web destination of the hypertext. The answer is sketched in the subject framework of communication science with the previous theoretically defined concepts: Internet, site, information, message, hypertext, and communicability of the message. The author proposes to make the model of communicable site, which will result in the high degree of isomorphism meaning of messages in communication. The aim is to quickly find the wanted information, which is the teleological strongpoint of site shaper, since the communication competent recipient by high-quality browser has identifed a sertain site, which is related to his interests. Also the author suggests the standardization of making the internet sites like supposition of their communicability and the communicability of the messages that it contains. Key words: Internet, site, hypertext, message, communicability.

256


Комуникационе стратегије, медијска и политичка манипулација

***

КОМПЈУТЕРСКА МРЕЖА И МОГУЋНОСТИ УСПОСТАВЉАЊА ДЕМОКРАТСКЕ ЈАВНОСТИ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ Сажетак: У раду се анализирају могућности успостављања демократске јавности у савременом друштву. Аутор, најпре, одређује значење појмова јавности и јавног мњења, а затим указује на значај научно-технолошке револуције у обликовању савременог друштва. На трагу Хабермасове идеје о рефеудализацији јавне сфере у индустријском и масовном друштву, поставља питање каква јавност може бити успостављена у постиндустријском, тј. информационом друштву, имајући у виду појаву новог медија – компјутерске мреже, као једног од најзначајнијих резултата научно-технолошке револуције. Предмет анализе јесу могућности новог медија у (1) ширењу слободе комуницирања, (2) успостављању релативно независне јавности и (3) демократизацији политичког процеса. Аутор закључује да нови медиј у исто време може бити подстицај развоју демократске јавне сфере, али указује и на опасности злоупотребе компјутерске мреже за деструирање класичних форми представничке демократије. Кључне речи: јавност, јавно мњење, савремено друштво, информационо друштво, компјутерска мрежа.

THE COMPUTER NETWORK AND THE POSSIBILITY OF ESTABLISHING THE DEMOCRATIC PUBLICITY IN THE CONTEMPORARY SOCIETY Summary: This work analyses the possibility of establishing the democratic public in the contemporary society. First of all, the author defines the meanings of the public and the public opinion. In additon to that he points out the importance of the scientific-technological revolution in shaping the contemporary society. At the trace of Habermas’ idea about refeudalizing of the public sphere in industrial and mass society, the author asks the question of what kind of public can be estab257


Господари социјализације

lished in postindustrial, i. e. information society, having in mind the emergency of new medium – the computer network. The main issues of analysing are the possibilities (1) to widen trhe field of communication freedom, (2) to establish the relatively independent public, and finally (3) demokratization of political process. The author concludes that new medium can be stimulus to the development of democratic public sphere but, in same time, he points out that the computer network can be misused for destruction of classical forms of representative democracy. Key words: public, public opinion, contemporary society, information society, computer network. ***

МЕДИЈСКИ СИСТЕМ И ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ – теоријско-методолошки оквир – Сажетак: У раду је утврђен теоријско-методолошки оквир за истраживање медијског система Србије у циљу конструисања теоријског модела који ће омогућити формулисање, усаглашавање и остваривање јавних политика, неопходних за одрживи друштвени развој и социјалну сигурност грађана. Скициран је методолошки приступ истраживању и дато теоријско одређење медијског система, укључујући структуру и динамику у савремености једног од најважнијих подсистема у социјалном систему. На основу критичког осврта на постојеће класификације савремених медијских система понуђена је, као теоријска основа компаративне анализе медијског система Србије, експланаторна класификација која препознаје четири типа савремених медијских система: етатистички, тржишни, етатистичко-тржишни и друштвено-цивилни. Такође је указано на значај медијских система за формирање демократске јавне сфере у друштву, односно релативно независне и релативно аутентичне јавности, као једног од најзначајнијих друштвених субјеката који учествују у креирању и унапређењу јавних политика.

258


Комуникационе стратегије, медијска и политичка манипулација

Кључне речи: медијски систем, јавне политике, медијски комплекс, јавна сфера, јавност, друштвени развој, социјална сигурност грађана.

MEDIA SYSTEM AND PUBLIC POLICIES – Theoretical and methodological framework – Summary: This paper establishes the theoretical and methodological framework for examining the media system of Serbia in order to construct theoretical models that enable the formulation, coordination and implementation of public policies necessary for sustainable social development and social security of citizens. The author has outlined a methodological approach to research and made a​​ theoretical determination of the media system, including the structure and dynamics of one of the most important subsystems in a social system in modern times. Based on the critical review of the existing classification of modern media systems the explanatory classification is offered as the theoretical basis of comparative analysis of the media system of Serbia and it identifies four types of modern media systems: statist, market, market-statist and social-civil. It also stresses the importance of media systems for the formation of a democratic public sphere in society that is relatively independent and authentic public as one of the most important social subjects that participates in the creation and promotion of public policies. Key words: media system, public policies, media complex, public sphere, public, social development, social security of citizens ***

ПРИВАТИЗАЦИЈА МАС-МЕДИЈА У ЈАВНОМ ВЛАСНИШТВУ Сажетак: Рад садржи критику законског модела и праксе приватизације мас-медија у јавном власништву у Србији. Аутор заснива критику на анализи законских решења, стања у мас-медијском комплексу Србије и појединачних примера већ извршене приватизације мас-медија. На тим основама предвиђа ток даље 259


Господари социјализације

приватизације, која би требало да буде завршена до краја 2007. године, указујући на њене могуће главне субјекте. Критичку анализу аутор закључује предлагањем новог модела приватизације, као претпоставке ширења слободе у масовном комуницирању и конституисања независне и аутентичне јавности у Србији. Кључне речи: мас-медији у јавном власништву, приватизација, мас-медијски комплекс, слобода у масовном комуницирању, јавност.

PRIVATIZATION OF MASS MEDIA IN PUBLIC PROPERTY Symmary: This work contains the critique of legal model and the practice of privatization of mass media that is public property of Serbia. The author bases a crtique on analysis of legal solutions and the situation in mass media complex of Serbia and on a few examples of mass media that are already made private. He anticipates the flow of further privatization in the near future, which should be finished by the end of 2007, and he also points out to its main subjects. The author concludes his critical analysis by suggesting the new model of privatization as a condition of spreading the freedom in mass communication and establishing independent and authentic public in Serbia. Кey words: mass media in public property, meking private, mass media complex, freedom in mass communication, public. ***

КОНФИГУРИСАЊЕ МЕДИЈСКОГ СИСТЕМА СРБИЈЕ Сажетак: У раду аутор критички анализира структурално-процесне аспекте настајање новог медијског система у Србији после 2000. године. Претходно одређује шта је медијски систем, његове најважније структуралне елементе и значај у савременом друштву, као теоријски оквир анализе. На темељу детаљног описа нормативних основа медијског система Србије, дешавања у медијском комплексу и деловања најважнијих субјеката система – по260


Комуникационе стратегије, медијска и политичка манипулација

литичких организација и интересних група капитала – извлачи основни закључак да нису извршене све потребне промене у медијском систему, које су претпоставка демократизације и медијског система и српског друштва у целини. Закључак поткрепљује неконзистентношћу медијских и других закона, одлучујућим утицајем које политички субјекти и власници капитала имају на садржај јавног комуницирања, незавршеним процесом приватизације медија у јавном власништву и предоминацијом такозваног таблоидног журнализма у јавној сфери. Кључне речи: медијски систем, медијски закони, медијски комплекс, субјекти медијског система, демократска јавна сфера.

CONFIGURATING THE MEDIA SYSTEM OF SERBIA Summary: In this work the author is critically analyzing the development of the new media system in Serbia after 2000th, in structural and process sense. First of all he defines what is media system and he determines the most important structural elements and significance of media system in contemporary society as theoretical frame of analysis. At the foundation of detailed description of normative bases of media system in Serbia, happening in media complex and working the most important subjects of system – politcal organizations and capital interest groups – he draws a conclusion that all indispensable changes in media system were not performed, which are supposition of domocratization both a media system and society on the whole. He confirms his conclusion pointing to: unharmonized media and another acts, decisive role which political subjects and capital owners do at contents of public communicationa, unfinished process making private of media in public proprety and predomination so-called sensational journalism in public sphere. Key words: media system, media acts, media complex, subjects of media system, democratic public sphere.

261


Господари социјализације

***

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА У МЕДИЈСКОМ СИСТЕМУ СРБИЈЕ Сажетак: У раду је промишљан значај културне политике у медијском систему Србије, као једном од најважнијих друштвених подсистема у савремености. Аутори утврђују да су најважнији агенси медијског система у Србији политичке организације и интересне групе капитала. Из тога извлаче закључак да су они и најважнији субјекти културне политике. Последица је доминантност мондијалистичко-тржишног културног обрасца у српском друштву, који озбиљно угрожава национални и културни идентитет српског народа и грађана Србије. Тврде да је услов за отклањање такве претње успостављање новог модела културне политике најширим друштвеним консензусом. Карактеристике овог модела треба да буду: комплексност, интегративност, комплементарност и модерност. Полазећи од значаја масовних медија у савремености, предлажу оснивање Савета за културну политику у медијском систему Србије, као првог корака у формирању новог модела културне политике. Кључне речи: културна политика, медијски систем, културна акција, доминантни културни образац, нови модел културне политике, Савет за културну политику.

CULTURAL POLICY IN THE MEDIA SYSTEM OF SERBIA Symmary: This paper deals with the well researched importance of cultural policy in the media system of Serbia as one of the most important social subsystems in modern times. The authors have determined that the most important agents of the media system in Serbia are the political organizations and interest groups of capital. Therefore they concluded that they are the most important factors of cultural politics. The result is the dominance of market-mondialist cultural pattern in the Serbian society, which seriously threatens the national and cul262


Комуникационе стратегије, медијска и политичка манипулација

tural identity of the Serbian people and Serbian citizens. They argue that the requirement for removal of such threats is to establish a new model of cultural policy with the broadest social consensus. Features of this model should be: complexity, integrality, complementarity and modernity. Starting from the importance of mass media at present they propose the establishment of the Council for Cultural Policy in the media system of Serbia as a first step in the formation of a new model of cultural policy. Key words: сultural policy, media system, dominant cultural pattern, new model of cultural policy, The Council for Cultural Policy. ***

МЕДИЈСКИ СИСТЕМ РЕПУБЛИКЕ КУБЕ: ОСТРВО У СВЕТУ Сажетак: Рад је настао као резултат ширег истраживања аутора – „Савремени медијски системи, медијски систем Србије и јавне политике“. Медијски систем Кубе обрађен је као најтипичнији пример етатистичких медијских система у савременом свету. Анализирају се: идеолошко-нормативни оквир медијског система, медијски комплекс, главни агенси медијског система, слобода јавног комуницирања и спољно-политички разлози за постојање и опстанак таквог медијског система. У закључку је изнета претпоставка да будућност медијског система Кубе подједнако зависи од опстанка социјалистичког друштвеног уређења у овој земљи и од утицаја информационе револуције на друштвену структуру Кубе. Кључне речи: Куба, медијски систем, субјекти медијског система, слобода јавног комуницирања.

MEDIA SYSTEM OF CUBA: ISLAND IN THE WORLD Summary: The paper is the result of a larger author’s study – „The modern media systems, the media system of Serbia and public policy”. Media system of Cuba is treated as the most typical example of statist media systems in the modern world. It analyses: the ideological and 263


Господари социјализације

normative framework of the media system, media complex, the main agents of the media system, freedom of public communication and foreign policy reasons for the existence and survival of such a media system. The conclusion expressed assumption that the future of the media system of Cuba is equally dependent on the survival of the socialist order in this country and the impact of the information revolution in the social structure of Cuba. Key words: Cuba, media system, subjects of the media system, freedom of public communication. ***

КОМУНИКАЦИОНЕ СТРАТЕГИЈЕ – покушај теоријске коцептуализације Сажетак: У раду су теоријски одређени појмови стратегија и комуникациона стратегија. Основна хипотеза заснована је на идеји да сваку појединачну комуникациону стратегију условљава комуникациона ситуација у којој се примењује. Зато је могуће теоријски уопштавати одређени број заједничких аспеката комуникационих стратегија само на нивоу најчешћих облика комуницирања: интерперсоналног, комуницирања са различитим публикама и масовног комуницирања. Њиховим комбиновањем добијају се интегралне комуникационе стратегије, које стварају и примењују организовани друштвени субјекти у политичком, привредном и цивилном сектору друштва. Оне се реализују у пракси паблик рилејшнса, управљањем персуазивним активностима усмереним према неколико најзначајнијих друштвених група, тзв. циљним јавностима: корисницима, власницима капитала, регулаторима, стручњацима и професионалним комуникаторима. Износи се и образлаже тврдња да свака интегрална комуникациона стратегија укључује одређене технике когнитивне и афективне манипулације. Кључне речи: стратегија, комуницирање, комуникациона стратегија, комуникациона ситуација, интегрална комуникациона стратегија, манипулација.

264


Комуникационе стратегије, медијска и политичка манипулација

COMMUNICATION STRATEGIES – Attempt to a theoretical outlining Symmary: This paper presents the definitions of strategy and communication strategy. The primary hypothesis is based on the idea that each particular communication strategy is determined by the communication situation in which it’s used. Therefore, it is theoretically possible to generalize certain number of common aspects of a communication strategies at the level of the most common forms of communication: interpersonal, communication with different audiences and mass communication. With theirs combination we obtain the integral communication strategies that create and implement the organized social subjects in political, economic and civilian sectors of society. They are implemented in practice of public relations, persuasive management activities toward several the most important social groups, so called target publics: users, owners of capital, regulators, experts and professional communicators. The author states and argues the claim that each integral communication strategy includes specific techniques of cognitive and emotional manipulation. Key words: strategy, communication, communication strategies, communication situation, integral communication strategies, manipulation. ***

ПОЛИТИЧКИ СЛОГАН: НАЈВИДЉИВИЈА ПОРУКА У ПОЛИТИЧКОМ КОМУНИЦИРАЊУ Сажетак: У раду је анализиран значај слогана у политичком комуницирању, семантичка начела његовог симболског организовања и делотворност у политичком процесу. Аутор утврђује да ова врста поруке има полисемично значење, због денотацијске једнозначности и конотацијске вишезначности. Такође прецизира семантичка начела и указује на политичке детерминанте обликовања политичког слогана који ту полисемичност у интерпретацији 265


Господари социјализације

усмеравају према жељеном политичком циљу. На крају је констатовано да се делотворност политичких слогана не може емпиријски утврдити, али да је политички слоган, због маркетиншког редуковања политике на наједноставније и најразумљивије поруке, неизбежан у политичком комуницирању. Кључне речи: информација, порука, политички слоган, политичко комуницирање, значење политичког слогана, делотворност политичког слогана.

POLITICAL SLOGAN: THE MOST VISIBLE MESSAGE IN A POLITICAL COMMUNICATION Summary: In this paper is analyzed the importance of slogan in a political communication, semantic principles of its simbolic organizing and its efficiency in a political process, too. The author claims that slogan has a polysemic meaning because of denotative monosemantic and connotative polysemantic. Also he states semantic principles precisely and he points to political determinants in forming political slogan which are directing the mentioned polisemy during interpretation to the wanted aim. At the end of this paper is ascertained that is not possible to establish a empirical fact about efficiency of political slogan, but in the same time a political slogan is unavoidable in political communication because of reducing a politcs in political marketing to the most simple and to the most understandable messages. Key words: information, message, political slogan, political communication, meaning of political slogan, efficient of political slogan. ***

РУСИЈА ДАНАС (РТ): ОДГОВОР ГЛОБАЛНОМ МЕДИЈСКОМ ЈЕДНОУМЉУ Сажетак: У раду је указано на значај појаве и постојања телевизије Русија данас (РТ) у глобалној медијасфери. Аутор инсистира на чињеници да је све до 2005. године, када је основана ова 266


Комуникационе стратегије, медијска и политичка манипулација

телевизија, слика света у западним глобалним телевизијским програмима била једнострана и идеолошки импрегнирана интересима најмоћнијих земаља са Запада. Такође наглашава да су програми РТ у савремености најзначајнија медијска алтернатива институционализованој медијској представи збивања у савременом свету, будући да су у њима могу видети и чути вести и интерпретације, у модерном продукционом обрасцу, које другачије приказују стварност од глобалних телевизијских програма из западног дела света. Закључује да се РТ, у погледу објективности, не разликују од западних претеча, али да реципијентима нуди могућност избора, као и истину „друге стране“, што су увек биле битне претпоставке слободе у јавном комуницирању. Кључне речи: Русија данас (РТ), глобални медији, медијско једноумље, медијска алтернатива, слобода јавног комуницирања.

RUSSIA TODAY (RT): THE RESPONSE TO GLOBAL MEDIA MINDNESS Summary: The paper points out the importance of appearance and existence of TV Russia Today (RT) in the global mediasphere. The author insists on the fact that until the year 2005 when this television was established, the picture of the world on a global western television programs was one-sided and ideologically impregnated with interests of the most powerful countries of the West. He also points out that programs of RT at present are the most important media alternative to institutionalized media presentation events in the contemporary world, because in the programs of RT recipients can see and hear the news and interpretation in the modern production pattern, which differently show reality as opposed to a global television programs in the western part of the world. The author concludes that the RT in terms of objectivity is not different from Western forerunner, but the recipients have the possibility to choose, and the truth of „the other side“, which has always been the essential prerequisites of freedom in public communication. Key words: Russia Today (RT), global media, media mindedness, media alternative, freedom of public communication.

267БЕЛЕШКА О АУТОРУ Мирко Милетић рођен је 1958. године у Деспотовцу. Дипломирао је на смеру Новинарство, а магистрирао и докторирао у научној области Комуникологија на Факултету политичких наука у Београду. Петнаест година био је професионални новинар. Предавао је Комуникологију и предмете из комуниколошког научног оквира на Учитељском факултету у Јагодини, Филозофском факултету у Косовској Митровици, Факултету политичких наука у Београду, Одсеку за медијске студије Филозофског факултета у Новом Саду и Филолошком факултету у Београду. Редовни је професор Факултета за културу и медије Мегатренд универзитета у Београду, где на основним академским студијама предаје Комуникологију, на дипломским академским студијама Комуникационе стратегије и Медијски систем Србије, а на докторским студијама Теорију комуникације I и II. Објавио је књиге: „Комуницирање у новим медијским условима“ (1998), „Мас-медији у вртлогу промена“ (2002), „Менаџмент медија“ (2003), „Комуницирање, медији и друштво“ (2005, 2006, 2008; у коауторству са проф. др Мирољубом Радојковићем), „Ресетовање стварности“ (2008), „Основе менаџмента медија“ (2009), „Комуниколошки лексикон“ (2012; у коауторству са Невеном Милетић, М. А.), „Структура и динамика медијског система Србије“ (2014) и мноштво научних и стручних радова у домаћим и страним часописима.

269
Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.