Page 3

Turinys UDK 373.2(474.5)(072) Ik-17

ĮVADAS / 4 1. PASIEKIMŲ APRAŠO PASKIRTIS / 7

„Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas“ (toliau Pasiekimų aprašas) parengtas ir išleistas įgyvendinant Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ (2012–2015). Projektas yra Mokyklų tobulinimo programos plius (MTP plius) dalis. Jį inicijavo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras.

2. PASIEKIMŲ APRAŠO SUDARYMO NUOSTATOS / 8 3. PASIEKIMŲ APRAŠO NAUDOJIMAS IKIMOKYKLINIO UGDYMO IR UGDYMOSI PROCESUI TOBULINTI / 9 4. IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMOSI PASIEKIMAI / 12 5. ŠEŠERIŲ METŲ VAIKO UGDYMOSI PASIEKIMAI / 16 6. IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMOSI PASIEKIMŲ ŽINGSNIAI / 18

Rengėjų darbo grupė: Grupės vadovė prof. dr. Ona Monkevičienė, Grupės nariai: doc. dr. Birutė Banevičiūtė, Vitalija Bujanauskienė, doc. dr. Alvyra Galkienė, doc. dr. Violeta Gevorgianienė, doc. dr. Vitolda Sofija Glebuvienė, doc. dr. Marija Jonilienė, doc. dr. Daiva Karkockienė, doc. dr. Vida Kazragytė, Vijolė Mauragienė, doc. dr. Aldona Mazolevskienė, dr. Elena Motiejūnienė, doc. dr. Antanas Valantinas, doc. dr. Viktorija Sičiūnienė, doc. dr. Kristina Stankevičienė, doc. dr. Stasė Ustilaitė. Pasiūlymus teikė: Sigita Balčiūnienė, prof. Eglė Ganda Bogdanienė, Jolita Gedvilienė, Rita Motiejūnienė, Violeta Puodžiukienė, Rita Špokienė. Konsultantai: Teresa Aidukienė, Laimutė Jankauskienė, Edita Maščinskaitė, Gražina Šeibokienė.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų Pasiekimų aprašo projektą 2013–2014 metais išbandė ir tobulinti padėjo šalies ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai, ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovai.

ISBN 978-609-460-102-6

7. ŽENKLAI, ĮSPĖJANTYS APIE POREIKĮ PRITAIKYTI UGDYMO PROCESĄ / 70 Naudoti šaltiniai ir literatūra / 74

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas (2015)  

Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašas parengtas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centrui įgyvendinant Europos Sąj...

Advertisement