Page 1

………………, dn. ……………………... (miejscowość, data)

Pokrzywdzony: …………………………………. …………………………………. …………………………………. (dane pokrzywdzonego)

Sygn. akt: ……………

Do Prokuratury …………………………………………. w ……………………………………………………... (dane prokuratora nadrzędnego nad prowadzącym postępowanie)

WNIOSEK o wyłączenie prokuratora prowadzącego postępowanie Na podstawie art. 41 § 1 k.p.k. w zw. z art. 42 § 1 k.p.k. oraz w zw. art. 47 § 1 k.p.k. wnoszę o wyłączenie prokuratora prowadzącego postępowanie ……………………..…….……………....… od dalszego jego prowadzenia, w którym występuję (imię i nazwisko prokuratora)

w charakterze pokrzywdzonego.

Uzasadnienie ………………………………………………………………………….……………………………… ………………………………………….……………………………………………………………… ………….………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………….…………………………………………………… …………………….………………………………………………………………………….………… ………….………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………….…………………………………………………… …………………….………………………………………………………………………….………… ………….………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………….…………………………………………………… …………………….………………………………………………………………………….………… (W uzasadnieniu należy wskazać okoliczności, które mogą wskazywać na wątpliwości, co do bezstronności prowadzącego postępowanie. Może to być np. bliska znajomość, kontakty towarzyskie z podejrzanym czy powiązania rodzinne)

………………………………. (podpis pokrzywdzonego)

I&K Group www.pokrzywdzony.com.pl ik.group@wp.pl

wniosek o wylaczenie prokuratora prowadzacego postepowanie  

wniosek o wylaczenie prokuratora prowadzacego postepowanie