Page 1

……………, dn. ………………….. (miejscowość, data)

Wnioskodawca: …………………………………. …………………………………. …………………………………. (dane wnioskodawcy)

Sygn. akt: …………… Do Sądu ………………………………………… w …………………………………………….. (dane organu, który ma dokonać przywrócenia terminu)

WNIOSEK o przywrócenie terminu zawitego Na podstawie art. 126 § 1 k.p.k. wnoszę o przywrócenie terminu do ………………………….. ………………………………………………………………………………………………………… (należy wymienić czynność, która nie została wykonana w terminie),

który upłynął w dniu ……………………..… (data)

Uzasadnienie …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… (W uzasadnieniu należy wskazać jakie przyczyny leżały u podstaw niedotrzymania terminu. Muszą to być przyczyny niezależne od wnioskodawcy. Ważnym jest aby wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu dokonać czynności terminowej czynności np. zażalenia czy apelacji)

…………………………………… (podpis wnioskodawcy)

I&K Group www.pokrzywdzony.com.pl ik.group@wp.pl


Załączniki: (należy wymienić tutaj dokumenty, do których odnosiliśmy się w uzasadnieniu)

-

I&K Group www.pokrzywdzony.com.pl ik.group@wp.pl

wniosek o przywrocenie terminu zawitego  

wniosek o przywrocenie terminu zawitego

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you