Page 1

……………, dn. ………………………. (miejscowość, data)

Pokrzywdzony: ……………………………………………. ……………………………………………. ……………………………………………. (dane pokrzywdzonego)

Do Sądu ………………………………………… w …………………………………………..… (dane Sądu, przed którym toczy się sprawa)

Sygn. akt: ………………………

SKARGA na przewlekłość postępowania przed Sądem Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 3 pkt. 4 ustawy z dn. 17 czerwca 2004 o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki wnoszę o: 1) stwierdzenie, że w postępowaniu przed Sądem ………………… w ………………. (oznaczenie sądu)

w sprawie pod sygnaturą …………… przeciwko oskarżonemu ………..……...………… (imię i nazwisko oskarżonego)

doszło do przewlekłości postępowania. 2) zasądzenie od Skarbu Państwa – Sądu ……….…….……. w …………….………… (oznaczenie sądu)

kwoty ……………..…… zł na podstawie art. 12 ust. 4 w/w ustawy.

Uzasadnienie …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… (W uzasadnieniu należy opisać stan faktyczny sprawy i wskazać, jakie okoliczności wskazują naszym zdaniem na to, że postępowanie przed sądem trwa za długo, niż jest to konieczne dla wyjaśnienia okoliczności faktycznych i prawnych istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy)

…………………………………. (podpis pokrzywdzonego)

I&K Group www.pokrzywdzony.com.pl ik.group@wp.pl


Załączniki: - odpis skargi - dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 100 zł.

I&K Group www.pokrzywdzony.com.pl ik.group@wp.pl

Skarga na przewleklosc postepowania  

Wzor Skargi na przewleklosc postepowania

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you