Page 1

……………, dn. ………………….. (miejscowość, data)

Skarżący: …………………………………. …………………………………. …………………………………. (dane skarżącego)

Sygn. akt: …………… Do Sądu Okręgowego w …………………………………………….. za pośrednictwem Sądu Rejonowego w …………………………………………….. (dane Sądu Okręgowego właściwego do rozpoznania apelacji oraz Sądu, który wydał zaskarżony wyrok)

APELACJA1 pokrzywdzonego2/oskarżyciela posiłkowego/prywatnego/powoda cywilnego3 Na podstawie 444 § 1 k.p.k. zaskarżam wyrok Sądu Rejonowego w .......................... (oznaczenie sądu)

wydany w dniu …………….……….….. doręczony mi w dniu ..................................... w całości/ (data)

(data doręczenia)

w części dotyczącej1 ......................................................................................................... Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucam: (należy wypunktować zarzuty względem wyroku)

oraz domagam się jego zmiany albo uchylenia i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie ………………………………………………………………………….……………………………… ………………………………………….……………………………………………………………… 1

UWAGA! Apelacja od wyroku Sądu Okręgowego musi być sporządzona i podpisana przez adwokata. pokrzywdzony, który nie złożył oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela albo powoda cywilnego, może złożyć apelację tylko od wydanego na posiedzeniu wyroku warunkowo umarzającego postępowanie wobec oskarżonego. 3 niepotrzebne skreślić 2

I&K Group www.pokrzywdzony.com.pl ik.group@wp.pl


………….………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………….…………………………………………………… …………………….………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………….……………………………… ………………………………………….……………………………………………………………… ………….………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………….…………………………………………………… …………………….………………………………………………………………………….………… ………………………………………………………………………….……………………………… ………………………………………….……………………………………………………………… ………….………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………….…………………………………………………… …………………….………………………………………………………………………….………… (Jako osoba nieposiadająca profesjonalnej wiedzy prawniczej nie jesteś zmuszony do formułowania szczegółowych zarzutów. Warto jednak opisać dokładnie czego się domagamy i co naszym zdaniem zostało pominięte przy wydawaniu wyroku lub jakie istnieją uchybienia. Dodatkowo należy wskazać czy wnosimy o uchylenie wyroku w całości czy tylko w części)

…………………………… (podpis skarżącego)

I&K Group www.pokrzywdzony.com.pl ik.group@wp.pl

Apelacja  

wzor apelacji od wyroku sadu rejonowego

Apelacja  

wzor apelacji od wyroku sadu rejonowego

Advertisement