Page 1

TEMA 2: DINÀMICA

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

1. Forces 1.1. Definició 1.2. Vector força 1.3. El pes 1.4. Llei de Hooke 2. Lleis de Newton 2.1. Primera llei de Newton: llei d’inèrcia 2.2. Segona llei de Newton: llei fonamental de la dinàmica 2.3. Tercera llei de Newton: Principi d’acció i reacció 3. Aplicacions de les lleis de Newton 3.1. Força normal 3.2. Força de fregament 3.3. Dinàmica del moviment circular 4. Forces gravitatòries 4.1. Característiques 4.2. Llei de gravitació Universal

ROC exercicis apunts sec f��sica i qu��mica eso4 1011-dinamica3621488812032399271.doc

10


TEMA 2: DINÀMICA

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

Exercicis d’aplicació de les tres lleis de Newton. 1. A un cos de massa 5 kg. se li aplica una força vertical cap amunt de 7kp. Calcula amb quina acceleració pujarà. Solució: 3.92 m/s2.

2. Un carretó de massa 40kg., es mou sobre una superfície horitzontal. Sobre aquest actua una força de fregament de 15N. Calcula: a) Amb quina força s’ha d’empènyer per què es mogui amb una acceleració de 0.8 m/s2.? b) Quina força s’ha d’aplicar per què segueixi amb un MRU un cop adquirida la velocitat de 2m/s? Solució: a) 47N ; b) 15N

3. Un patinador té una massa de 60kg. Quan es mou a 36 km/h sobre una superfície gelada, deixa d’impulsar-se però llisca 100m. fins a quedar aturat. Calcula la força de fregament. Solució: 30N

4. Calcula la intensitat de la força de frenada necessària per fer aturar en 4s. un cotxe de massa 800kg que circula a 90km/h. Solució: 5000N

5. Sobre un cos de 30kg, la velocitat inicial del qual és de 8m/s, hi actua una força de 24N en la direcció del moviment. Calcula’n la velocitat al cap de 15s. si el sentit de la força és: a) El de la velocitat inicial b) Contrari al de la velocitat inicial. Solució: a) 20m/s ; b) –4m/s.

6. Un cos de 3kg s’estira amb una força de 50N. Si el μ=0.2, calcula: a) l’acceleració a la que es mou b) l’espai recorregut en 15s. c) la velocitat als 10s. Solució: a) 14.71 m/s2; b) 1654.87m; c) 147.1m/s

7. Empenyem una taula de 20kg amb una força de 150N. si μ=0.25, calcula: a) l’acceleració b) el temps que tarda en recórrer 30m. Solució: a) 5.05 m/s2; b) 3.45s.

8. Calcula la tensió i l’acceleració del sistema:

m

M m= 5kg M= 20kg Solució: T= 78.4N ; a= 5.88 m/s2

Exercicis de dinàmica del moviment circular

ROC exercicis apunts sec f��sica i qu��mica eso4 1011-dinamica3621488812032399271.doc

11


TEMA 2: DINÀMICA

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

9. Un satèl·lit de 120kg gira en òrbita circular de 200km d’altura sobre la superfície de la Terra, movent-se a 7,8 km/s. Calcula la seva acceleració i la força centrípeta que el manté en òrbita (RT = 6370km) 10. Un autobús que circula a 80 km/h agafa un revolt pla de 30 m de radi. Un passatger de 70kg hi viatja recolzat a la paret. Calcula la força que l’autobús exerceix sobre el passatger per fer-lo girar juntament amb el vehicle. 11. Si un cotxe es desplaça a una velocitat doble que un altre de la mateixa massa, cal una força quatre vegades superior per descriure la mateixa corba, perquè? 12. Si la Terra gira al voltant del Sol a 30000m/s, quant val la força centrípeta? Dades: Dsol-Terra = 150 milions de quilòmetres MT = 5,98·1024 kg. 13. Un cotxe de 1450kg agafa un revolt pla de 150m de radi. Calcula: a) La força de fregament que ha d’haver si no volem que derrapi a una velocitat de 50km/h. b) Quant val el coeficient de fregament? Exercicis de Forces Gravitatòries. 14. Dos cossos de masses 800kg i 350kg s’atrauen amb una força de 2·10-6 N. Calcula la distància que estan separats. 15. Sabent que la Terra atrau a la Lluna amb una força de 2·10 20 N, i què MT = 5,98·1024 kg i ML = 7,38·1022 kg, calcula: a) Distància entre el centre de la Terra i el centre de la Lluna. b) Distància entre la superfície de la Terra i la superfície de la Lluna (R T = 6370km i RL = 1740km)

1. La molla d’un dinamòmetre s’allarga 12cm quan hi apliquem una força de 18N, calcula: a) El valor de la constant elàstica de la molla ROC exercicis apunts sec f��sica i qu��mica eso4 1011-dinamica3621488812032399271.doc

12


TEMA 2: DINÀMICA

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

b) L’allargament de la molla en aplicar-hi una força de 24N Solució:150 N/m; 0,16m

2. Determina l’allargament que experimenta una molla de constant elàstica 750 N/m quan s’hi aplica una força de 690 N. I, quina força s’hauria d’aplicar perquè la molla s’allargués 10 cm? Solució: 0,92m; 75 N

3. Una molla de constant elàstica 100N/m mesura 50cm quan s’hi aplica una força de 40N. Calcula: a) La longitud inicial de la molla b) Quina força s’ha d’aplicar perquè mesuri 80cm? c) Quina força s’ha d’aplicar si volem que pateixi una elongació de 30cm? d) Si li apliquem una força de 120N, quina serà la seva longitud final? Solució: 0,1m; 70N; 30N; 1,3m

4. Una molla de 15cm, mesura 40cm quan s’hi aplica una força de 100N. Calcula: a) La constant elàstica de la molla b) Quina força s’ha d’aplicar perquè mesuri 45cm? c) Quina força s’ha d’aplicar si volem que pateixi una elongació de 10cm? d) Si li apliquem una força de 160N, quina serà la seva longitud final? Solució: 400 N/m; 120N; 40N; 0,55m

5. A la taula següent es representa els allargaments que experimenta una molla en aplicar-hi diferents forces: F(N) ∆X (cm) a) b) c) d)

0 0

20 25

40 50

60 75

80 100

100 125

Dibuixa el gràfic força-allargament Determina la constant elàstica de la molla Calcula l’allargament de la molla en aplicar-hi 72N Determina quina força hem d’aplicar perquè la molla s’allargui 20 cm. Solució: 80 N/m; 0,9m; 16N.

6. Una molla de constant elàstica 100N/m mesura 50cm quan s’hi aplica una força de 40N. Calcula: a) La longitud inicial de la molla b) Quina força s’ha d’aplicar perquè mesuri 80cm? c) Quina força s’ha d’aplicar si volem que pateixi una elongació de 30cm? d) Si li apliquem una força de 120N, quina serà la seva longitud final? Solució: 0,1m; 70N; 30N; 1,3m

7. Una molla té una longitud de 16cm quan se li aplica una força de 80N, i quan la força aplicada val 100N, mesura 18cm. Calcula la longitud inicial de la molla i el valor de la constant elàstica. Solució: 1000 N/m; 0,08m

8. Una molla té una longitud de 35cm quan se li aplica una força de 50N, i quan la força aplicada val 100N, mesura 40cm. Calcula la longitud inicial de la molla i el valor de la constant elàstica. Solució: 1000 N/m; 0,3m

9. Una molla té una longitud de 21cm quan se li aplica una força de 12N, i quan la força aplicada val 24N, mesura 26cm. Calcula la longitud inicial de la molla i el valor de la constant elàstica. Solució: 240 N/m; 0,16m

EXERCICIS DE FÍSICA: CINEMÀTICA I DINÀMICA.

(Data entrega: ___________)

ROC exercicis apunts sec f��sica i qu��mica eso4 1011-dinamica3621488812032399271.doc

13


TEMA 2: DINÀMICA

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

1. Un cotxe que va a 50 km/h surt d’una ciutat A cap a B. Quatre segons més tard surt de B cap A un altre cotxe que parteix del repòs amb una acceleració de 3m/s 2. Si totes dues ciutats es troben separades una distància de 40Km calcula: a) Quant es trobaran b) On es trobaran. 2. En la publicitat d’un vehicle s’indica que és capaç d’assolir els 100Km/h, partint del repòs i accelerant uniformement, en 10s. a) Quin és el valor de l’acceleració? b) Quina distància recorre fins assolir aquesta velocitat? 3. Si deixem caure una pedra des de 50m d’altura : a) Quina serà la seva posició i la distancia recorreguda als 3s d’haver-la deixa’t anar? b) Quina velocitat posseeix en aquest instant? c) Quant tardarà en arribar a terra? d) Amb quina velocitat arriba a terra? 4. Es llança verticalment cap dalt un cos amb una velocitat d e30m/s. Determina: a) La posició que té i la velocitat en cavat de 1s. b) Altura màxima que assolirà i el temps que trigarà c) Velocitat quant arribi a terra i temps total en fer tot el recorregut. 5. Un tocadiscs gira a 33 rpm, calcula: a) Calcula la velocitat angular en unitats del S.I b) Determina l’angle descrit als 3s d’iniciar el moviment c) Si el radi del disc es de 10cm, determina la velocitat lineal d’un punt situat a la vora del disc. d) Calcula la distància recorreguda als 3s. e) Calcula les voltes que donarà en 6 minuts (calculant prèviament l’angle en aquest temps) 6. Quant de temps ha d’actuar una força de 100N sobre un cos de 20kg, inicialment en repòs, per que assoleixi una velocitat de 72km/h? 7. Al penjar d’una molla diferents peses, aquest s’allarga segons els resultats que apareixen a la taula: Força (N) 0 50 100 200

X(m) 0,15 0,19 0,23 0,31

Calcula: ROC exercicis apunts sec f��sica i qu��mica eso4 1011-dinamica3621488812032399271.doc

14


TEMA 2: DINÀMICA a) b) c) d)

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

Construeix el gràfic corresponent Determina la constant elàstica de la molla Calcula la longitud total de la molla al estirar amb una força de 75N Quina força actua sobre aquesta quant la longitud és de 25cm?

8. Una molla està penjada per un dels seus extrems. Quant s’estira amb una força de 80N mesura 16cm i quant la força es de 100 N mesura 18cm. Calcula la seva longitud i el valor de la constant elàstica. 9. La força centrípeta d’un cotxe quan corre per un revolt de 25m de radi amb una velocitat de 54km/h és de 20000N. Quina és la seva massa? 10. Un cos de 200g que està sobre una superfície s’estira amb una força de 8N, si el coeficient de fregament de la superfície és de 0.5, calcula: a) El valor de la força de fregament b) L’acceleració que adquireix el cos c) La distància que recorre en 2 minuts d) El temps que tarda en recórrer 500m 11. Dos cossos de 1230kg i 4520kg estan separats una distància de 35cm, calcula: a) La força d’atracció entre els dos cossos b) La distància que els hem de separar per que la força sigui de 5*10-5N.

LA PERSONA QUE ENTREGUI MÉS D’UN EXERCICI EN BLANC TINDRÀ UN SUSPÈS EN AQUEST TREBALL ENTREGAT.

ROC exercicis apunts sec f��sica i qu��mica eso4 1011-dinamica3621488812032399271.doc

15

Dinàmica  
Dinàmica  

Dinàmica FOQ

Advertisement