Page 1

TEMA 7: CÀLCULS QUÍMICS

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

1. Repàs de 3r.ESO 1.1. El mol 1.2. Massa molar o pes molecular 1.3. % en massa 1.4. %en volum 1.5. Molaritat 1.6. Equació dels gasos ideals i unitats 2. Reaccions químiques 2.1. Ajustament de les reaccions químiques 2.2. Tipus de reaccions químiques 2.2.1. En funció de la reorganització d’àtoms 2.2.2. En funció del mecanisme de la reacció 3. Càlculs estequiomètrics 3.1. Interpretació quantitativa 3.2. Càlculs amb masses 3.3. Càlcul del reactiu limitant 3.4. Càlculs amb volums 3.5. Càlculs amb reactius en solució

ROC exercicis apunts sec física i química eso4 1011-calculs quimics

54


TEMA 7: CÀLCULS QUÍMICS

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

Exercicis de repàs 1. Quants mols hi ha en 100g de sulfat de plom (IV)? I quantes molècules? 2. Quants grams pesen 3·1022 molècules d’oxigen? 3. Calcula que pesa més: a) 150g de clorur de magnesi b) 2 mols d’amoníac c) 7,5·1024 molècules de butà d) 2·1025 àtoms de liti 4. En un laboratori hi ha un pot amb 300g de sulfat de ferro (III), calcula: a) b) c) d) e)

Quants mols de sulfat de ferro (III) hi ha? Quantes molècules de sulfat de ferro (III) hi ha? Quants àtoms de ferro hi ha? Quants mols d’àtoms de ferro hi ha? Quina massa de ferro hi ha?

5. Ordena de més gran a més petit el nombre de molècules que contenen: a) 20g de metà b) 1022 molècules d’oxigen c) 5,3 mols de fosfina 6. Calcula el nombre d’àtoms de sofre i d’hidrogen continguts en 100g de sulfur d’hidrogen. 7. En un recipient hi ha 5 mols d’un gas desconegut. Quin volum ocuparà en c.n.? I a 55ºC i 2,2 atm? 8. Tenim 500g de gas hidrogen. Calcula: a) b) c) d) e)

el nombre de mols el nombre de molècules el volum que ocuparà en c.n. el volum que ocuparà a 200ºC i 0,4 atm. Quina serà la pressió si ho posem en un recipient de 700cm3 a una temperatura de 300ºC?

9. En un recipient hi ha 80g de propà a 20ºC i 780 mmHg. Calcula el volum que ocuparà i el mols que hi ha. 10. En un recipient de 170 dm3 hi ha un gas a 75ºC i 3·105 Pa. Calcula: a) Els mols que hi ha b) El volum que ocuparia a 30ºC i 770mmHg. c) Si reduïm el volum a la meitat però sense variar la temperatura a l’apartat b, quina pressió hi haurà? ROC exercicis apunts sec física i química eso4 1011-calculs quimics

55


TEMA 7: CÀLCULS QUÍMICS

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

11. Dissolem en aigua 0,5 mols de glucosa fins a obtenir 10 litres de solució. Calculeu quin és la concentració de la solució obtinguda. 12. Hem de preparar 100 cm3 de solució de clorur de bari 0,5 M. Com ho hem de fer per preparar aquesta solució? Fes la explicació i els càlculs corresponents. 13. Disposem d’una dissolució de iode en alcohol al 0,3% en massa. Calculeu quants grams de dissolució haurem de preparar perquè aquesta contingui 5g de iode. 14. Disposem de 100g de nitrat d’alumini, i volem preparar amb aquests grams una solució 0,2M. Calculeu quin volum de solució podrem emprar. 15. Calcula la molaritat de 0,5 litres de dissolució d’àcid sulfurós al 30% en massa, sabent que la seva densitat és 1,18 g/ml. 16. Mig litre de dissolució 1,5M de Clorur de potassi en aigua té una densitat de 1,1 g/ml. Determina el percentatge en massa del clorur de potassi. 17. Calcula la molaritat d’un litre d’àcid sulfúric de densitat 1,813 g/ml al 91,33% en massa.

Exercicis de reaccions químiques 18. Ajusta les següents reaccions químiques: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

C3 H 8 +

O2 →

Na 2 CO 3 + PBr 3 +

CO 2 +

HCl →

H 2O →

CaO +

C→

NaCl + HBr +

CaC 2 +

H 2 SO 4 +

BaCl 2 →

KClO 3 →

KCl +

HCl +

Al →

H 2O

CO BaSO 4 +

HCl

O2

AlCl 3 +

H2

Cl 2 →

KClO 3 +

HNO3 +

Cu →

Cu ( NO3 ) 2 +

O2 →

H 2O

H 3 PO 3

KOH +

H2S +

CO 2 +

SO2 +

KCl +

H 2O

NO +

H 2O

H 2O

19. Ajusta les següents reaccions químiques: a) b) c) d) e) f)

NH 3 +

Mg →

H2S +

O2 →

N 2 Mg 3 + S+

H 2O

HCl +

AL ( OH ) 3 →

FeS 2 +

O2 →

C4 H 10 +

O2 →

H 2 O2 →

H 2O +

H2

AlCl 3 +

Fe 2O3 +

SO 2

CO 2 +

H 2O

H 2O

O2

ROC exercicis apunts sec física i química eso4 1011-calculs quimics

56


TEMA 7: CÀLCULS QUÍMICS

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

g) ( NH 4 ) 2 CO 3 + NaOH → Na 2CO 3 + NH 4OH h) HCl + MnO 2 → ClO 2 + MnCl 2 + H 2O i) Al + H 2 SO4 → Al 2 ( SO4 ) 3 + H 2 j)

Zn +

HCl →

ZnCl 2 +

H2

20. En fer reaccionar alumini metàl·lic amb iode s’obté triiodur d’alumini. Calcula la massa d’aquest producte que s’obtindrà a partir de 25g de iode. Solució: 26,8g

21. en tractar una mostra de diòxid de manganès amb 20g de clorur d’hidrogen s’obté clorur de manganès (II), gas clor i aigua. Escriu i ajusta la reacció i calcula la massa de clorur de manganès(II) que s’obtindrà. Solució: 17,3g

22. Calcula la massa de iodur de plom (II) que s’obté en fer reaccionar 15g de iodur de potassi, amb un excés de nitrat de plom (II). En la reacció també es produeix nitrat de potassi. Solució: 20,8g

23. Calcula la massa d’hidròxid de calci necessària per a reaccionar estequiometricament amb 16,5g d’àcid clorhídric. Els productes d’aquesta reacció de neutralització son el clorur de calci i aigua. Solució: 16,7g

24. Esbrina la massa de sulfur d’estany (II) que s’obtindrà en afegir un excés de sulfur de sodi a una solució que conté 20g de clorur d’estany (II). En la reacció també es produeix clorur de sodi. Solució: 15,9g

25. Si es fa reaccionar zinc metàl·lic amb una solució de sulfat de coure (II) es forma una solució de sulfat de zinc i es diposita coure metàl·lic. Si partim de 20g de sulfat de coure (II), calcula: a) La massa de coure que s’obtindrà b) La massa de zinc que es consumirà c) Si volem obtenir 100g de sulfat de zinc, quina quantitat de sulfat de coure (II) necessitarem? I quina quantitat de zinc? Solució: a) 7,96g b) 8,2g c) 98,82g sulfat de coure (II) i 40,52g Zn

26. Escalfem en una càpsula de porcellana 5g de ferro i 4g de sofre. El producte d’aquesta reacció és el sulfur de ferro (II). Calcula: a) Escriu la reacció corresponent i ajusta-la. b) Esbrina quin és el reactiu limitant i quin és l’excés c) Calcula la quantitat de sulfur de ferro (II) que es formarà d) Quina quantitat de substància ha quedat sense reaccionar? Solució: b) limitant Fe c) 7,9g d) 1,1g

ROC exercicis apunts sec física i química eso4 1011-calculs quimics

57


TEMA 7: CÀLCULS QUÍMICS

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

27. Fem reaccionar 10g de sodi metàl·lic amb 9g d’aigua. Determina quin dels dos components actua com a reactiu limitant, i la massa d’hidròxid de sodi que es formarà. En la reacció també es desprèn hidrogen gas. Solució: 17,4g

28. Fem reaccionar 25g de nitrat d’argent amb una determinada quantitat de clorur de sodi i obtenim 14g de precipitat de clorur d’argent. Calcula la massa de nitrat d’argent que no ha reaccionat. De la reacció també s’obté nitrat de sodi. Solució: 8,4g

29. Fem reaccionar 5 litres de sulfur d’hidrogen mesurats en condicions normals, amb una solució que conté 25g de clorur de coure (II). Determina la massa de sulfur de coure (II) que es formarà. A la reacció també s’obté àcid clorhídric. Solució: 17,8g

30. Quan es produeix la combustió del butà amb oxigen, s’obté diòxid de carboni i aigua. a) Escriu la reacció química corresponent b) Calculeu quin volum d’oxigen mesurat a 27ºC i 105 Pa es necessita per reaccionar amb 100g de butà c) Si reaccionen els 100g de butà, quantes molècules de vapor d’aigua se n’obtindran? d) Si reaccionen 10 dm3 de gas butà, calculeu quin volum de diòxid de carboni se n’obtindrà, si els gasos son mesurats en les mateixes condicions de pressió i temperatura. Solució: b) 279,4 dm3 c)5,2·1024molècules d) 40 dm3

31. Un recipient tancat conté una mescla gasosa formada per 100g d’oxigen i 100g d’hidrogen. Quan fem saltar una guspira elèctrica en els seu interior, els gasos reaccionen i obtenim aigua. a) Escriviu la reacció química corresponent b) Calculeu els mols d’oxigen i d’hidrogen presents inicialment c) Quin és el reactiu limitant? d) Calculeu la massa d’aigua que s’obtindrà. Si un dels dos reactius no reacciona totalment, quina és la quantitat que resta una vegada completada la reacció? Solució: b) 3,1 mols oxigen, 50 mols hidrogen c) oxigen d) 112,5g H2O, 87,5 g H2

32. El monòxid de nitrogen és un gas que quan reacciona amb l’oxigen s’obté un altre gas, el diòxid de nitrogen. Partim d’una mescla formada per un litre de monòxid de nitrogen i un litre d’oxigen. a) Escriu la reacció corresponent b) Calculeu quants litres de diòxid de nitrogen hi ha després de la reacció, si tots els gasos són mesurats en c.n. c) Quin és el volum total de gasos, en c.n., una vegada completada la reacció? Solució: b) 1 dm3 c)1,5 litres

ROC exercicis apunts sec física i química eso4 1011-calculs quimics

58


TEMA 7: CÀLCULS QUÍMICS

FÍSICA I QUÍMICA 4t.ESO

33. En fer saltar una guspira elèctrica en una mescla d’hidrogen i oxigen s’obté aigua. Inicialment, es té una mescla formada per 100 cm3 d’hidrogen i 100 cm3 d’oxigen. Després que els gasos han reaccionat, calculeu el volum final si tots els gasos són mesurats en iguals condicions de pressió i de temperatura. NOTA: considereu que l’aigua és en estat gasós. Solució: b) 150 cm3

34. El carbonat de calci reacciona amb l’àcid clorhídric i es produeix clorur de calci, diòxid de carboni i aigua. Si fem reaccionar 50g de carbonat de calci amb excés d’àcid clorhídric, calcula: a) El volum de diòxid de carboni obtingut, mesurat en c.n. b) La massa de clorur de calci que s’obté Solució: a) 11,2 dm3 b)55,5g

35. La descomposició del nitrit d’amoni produeix nitrogen gas i aigua. Calcula el volum de nitrogen mesurat en c.n. que es desprèn en descompondre 15g de nitrit d’amoni. Solució: 5,2 litres

36. L’àcid clorhídric reacciona amb l’alumini i es produeix clorur d’alumini i hidrogen gas. Si volem obtenir 140 litres d’hidrogen, mesurats a 20ºC i 740 mmHg, calcula: a) Quina massa d’alumini es necessitarà? b) Quina massa de clorur d’alumini s’obtindrà? Solució: a) 102g b )505g

37. La reacció entre el sulfur de ferro (II) i l’oxigen origina la formació de diòxid de sofre i òxid e ferro (III). Si s’han obtingut 40 litres de diòxid de sofre, mesurats a 400ºC i 740mmHg, quants grams de sulfur de ferro (II) s’han utilitzat en la reacció? Solució: 62g

ROC exercicis apunts sec física i química eso4 1011-calculs quimics

59

Càlculs químics  

Càlculs químics

Càlculs químics  

Càlculs químics

Advertisement