Page 1


¶ »´Â°ÄÃÁ¸¹¶ ÇÁ ¿À¾¹º¶Á¶ ´¿¸¹°¸À¸¹¶

ÅÀ¶Á¾Á ²¸°¼¼°À°Á ö NORMAN RUSSELL Á´ ³¸°º¾²¾


ÂåÛÒÖÚ ×ØàÛÖÛç×ÖÜ: Metaphysics as a Personal Adventure ¿ØéÛÎ Ì­ ÑËÖÙÎ ÙÛÈ© È¥ ÊÊÒÐÑá, St Vladimir's Seminary Press, ¼âÈ ŸÃæØÑÎ ø St Vladimir's Seminary Press, 2017 ø ÊÐÈ© ÛΩ Ô Ì« ÒÒÎÔÐÑΩ Ì­ ÑËÖÙÎ ›´ÑËæÙÌÐÚ œ¸ÑÈØÖÚ, 2018 ISBN 978-960-572-258-6


Ÿ¶ ÓÌÛÈÝÜÙÐÑΩ à«Ú ×ØæÑÒÎÙΠ̥×ÐÑÈÐØÐÑã ÅØΧ ÙÛÖÚ ²ÐÈÔÔÈØÈ§Ú ö Norman Russell ÙÌ© ËÐáÒÖÊÖ

œ¸ÑÈØÖÚ


ÁÛÖ© Ô ¼åÑÖ »ÖÜÊÐáØÎ


¿À¾º¾²¸¹¾ Á¶»´¸Ç»°

Ÿ¾ Norman Russell ÌФÔÈÐ ËÐËáÑÛàØ ÄÐÒÖÙÖÝåÈÚ ÛÖܧ ¿ÈÔÌ×ÐÙÛÎÓåÖÜ ÛÎ§Ú ›¾ÕÝæØËÎÚ, Ì¥ ØÌÜÔÎÛÐÑÖ© Ú ÙÜÔÌØÊáÛÎÚ (honorary research fellow) ÙÛÖ© St Stephen's House, ÙÛΩ Ô ›¾ÕÝæØËÎ. ÁÜÊÊØÈÝâÈÚ ÑÈÛÈÕÐàÓâÔàÔ ÓÌÒÌÛÎÓáÛàÔ ¿ÈÛØÖÒÖÊåÈÚ (The Doctrine of Deification in the Greek Patristic Tradition, Cyril of Alexandria, The Lives of the Desert Fathers), Ì­ÞÌÐ ÛÈÜÛæÞØÖÔÈ È¥ ÔÈËÌÐÞÏÌЧ Ì¥ ÕÌÐËÐÑÌÜÓâÔÖÚ ÓÌÛÈÝØÈÙÛΩ Ú Ì« ÒÒÎÔÐÑà§Ô ÝÐÒÖÙÖÝÐÑà§Ô ×ÖÔÎÓáÛàÔ ÙÛΩ Ô È¥ ÊÊÒÐÑΩ ÊÒéÙÙÈ (ü Ϋ ÓÎÛâØÈ ÛÖÜ Î¤ÛÈÔ Ÿ´ÒÒÎÔåËÈ). ›°ØÞåÙÈÓÌ ÔÈ© ÙÜÔÌØÊÈÍæÓÈÙÛÌ ÊÐÈ© ÛΩ ÓÌÛáÝØÈÙÎ ÑÈЩ ËÐÑà§Ô ÓÖÜ ÉÐÉÒåàÔ ÙÛÈ© È¥ ÊÊÒÐÑÈ© ü Ì­ÞÖÜÔ à¬Ú ÛéØÈ Ì¥ ÑËÖÏÌЧ Ö¥ ÑÛà© Ö« ÒÖÑÒÎØàÓâÔÌÚ ÓÌÛÈÝØáÙÌÐÚ. ÁÛΩ ËÐáØÑÌÐÈ ÈÜ¥ ÛÎ§Ú ÛÎ§Ú ÙÜÔÌØÊÈÙåÈÚ (ËéËÌÑÈ ÞØæÔàÔ ×ÌØå×ÖÜ) ×ÖÒÒÌ© Ú ÝÖØÌ© Ú Ì¥ ÑÛÐÓÖܧÙÈ ÑÈЩ ËÌÞæÓÖÜÔ à« Ú ×ØæÑÒÎÙÎ ÖÜ¥ ÙÐàËà§Ô ËÐÈÙÈÝãÙÌàÔ ÛÐ©Ú ÓÌÛÈÝØÈÙÛÐÑÌ© Ú Ì¥ ØàÛãÙÌÐÚ ÑÈЩ È¥ ×ÖØåÌÚ ×ÖÜ© ÓÖܧ Ì­ÙÛÌÒÔÌ Ö« Norman. œ´ÛÙÐ ×ØÖâÑÜßÌ Î« Ð¥ËâÈ, ÔÈ© Ì¥ ×ÐÞÌÐØãÙÖÜÓÌ, ×ÈØáÒÒÎÒÈ ÓÌ© ÛΩ Ô Ì¥ ØÊÈÙåÈ ÛÎ§Ú ÓÌÛáÝØÈÙÎÚ, ̦ÔÈÔ È¥ ÔÜ×æÛÈÑÛÖ ÙÌ© È­ÒÒÎ ÙÑÖ×ÐÓæÛÎÛÈ ËÐáÒÖÊÖ, ×ÖÜ© ÔÈ© 9


ÊÖÔÐÓÖ×ÖÐÌЧÛÈРȥ×Ö© ÛЩ Ú ÓÌÛÈÝØÈÙÛÐÑÌ© Ú È¥ÝÖØÓÌ© Ú-×ØÖÑÒãÙÌÐÚ, È¥ÒÒÈ© ÑÈЩ ÔÈ© ÛЩ Ú Ü«×ÌØÉÈåÔÌÐ. ¼È© ÊÖÔÐÓÖ×ÖÐÌЧ Ö« ËÐáÒÖÊÖÚ ÛÈ© Ö¦ÙÈ ÖÜ¥ÙÐéËΠȥÔÛÐ×ÈØÌØÞæÓÈÙÛÌ ÙÜÞÔÈ© ÙÈ©Ô ÈÜ¥ÛÖÔæÎÛÈ Îª ÞàØЩ Ú ÔÈ© Ü«×ÖßÐÈÍæÓÈÙÛÌ Ì¥ ×ÈØÑà§Ú ÛΩ ËÜÔÈÓÐÑã ÛÖÜÚ. Ÿ¾ Norman ÓÖܧ Ì­ÙÛÌÒÔÌ ÛЩ Ú Ì¥ØàÛãÙÌÐÚ ÛÖÜ ÙÛÈ© È¥ÊÊÒÐÑÈ© ÑÈЩ Ì­×ÈÐØÔÌ ÛЩ Ú È¥×ÈÔÛãÙÌÐÚ ÓÖÜ ÙÛÈ© Ì« ÒÒÎÔÐÑá. ÂЩ Ú ÓÌÛâÝØÈÍÌ Ì­ÊÑÈÐØÈ, ÊÐ' ÈÜ¥ÛÖ© ÑÈЩ Ϋ È¥ÊÊÒÐÑΩ Ì­ÑËÖÙÎ ÛÖܧ ÑÖÐÔÖܧ ÓÈÚ ÉÐÉÒåÖÜ ×ØÖÎÊãÏÎÑÌ (: Metaphysics as a Personal Adventure ö Christos Yannaras in Conversation with Norman Russell, St Vladimir's Seminary Press, Yonkers, NY 10707, 2017). ÁÛÎ©Ô Ì«ÒÒÎÔÐÑΩ Ì­ÑËÖÙÎ ×ÖÜ© ÛéØÈ Ì¥×ÐÞÌÐØÖܧÓÌ, ÛΩ ÓÌÛáÝØÈÙÎ Ûà§Ô Ì¥ØàÛãÙÌàÔ È¥×Ö© ÛÈ© È¥ÊÊÒÐÑÈ© ÙÛÈ© Ì«ÒÒÎÔÐÑÈ© È¥ÔâÒÈÉÌ Î« ÌÜ¥ÊÌÔÐÑΩ È¥Êá×Î ÛÎ§Ú ›°ÔÈÙÛÈÙåÈÚ »×çØÖÜ. ÂÎ§Ú Ö¥ ÝÌåÒà ̦ÔÈ ÓÌÊáÒÖ ÌÜ¥ÞÈØÐÙÛà§. ¾×àÚ ÑÈЩ ÙÛÖ©Ô ûœ¸ÑÈØÖý, ×ÖÜ© È¥ÊæØÈÙÌ ÛÈ© ËÐÑÈÐéÓÈÛÈ ÛÎ§Ú Ì«ÒÒÎÔÐÑÎ§Ú Ì­ÑËÖÙÎÚ È¥×Ö© ÛÖ© St Vladimir's Press.

ÅØΧ ÙÛÖÚ ²ÐÈÔÔÈØȧ Ú »áÐÖÚ 2018

10


¿´À¸´Å¾»´¼°

¸

ÂÖ© ÈÜ¥ ÏÌÔÛÐÑÖ© -ÍàÛÐÑÖ© ÍÎÛÖçÓÌÔÖ . . . . .

. . . . .

. . . . .

17 21 23 26 27

Ã×ÈØÕÎ, ËÎÒÈËΩ ÙÞâÙÎ . . . . . . . . . . . . . . . . ¾Ð« Ö¥ÝÌÐÒÌ©Ú ÙÛÖ©Ô ........ ³ÐÈÝÖØÈ© ÛÎ§Ú ÔÖÎÙÐÈØÞåÈÚ È¥×Ö© ÛÖ©Ô Ö¥ØÏÖÒÖÊÐÙÓÖ© Ÿ¾ËÖ©Ú ÙÜÙÛÎÓÈÛÐÑã, Ö«ËÖ©Ú ÝÐÒÖÒÖÊÐÑÖ-ÐÙÛÖØÐÑΩ ›´×ÐÙÛÎÓÖÒÖÊÐÑΩ È¥ØÞΩ Ö« È¥×ÖÝÈÛÐÙÓÖ© Ú . . . . . . ›°ÛÖÓÐÑΩ ÑÈÛÈÔæÎÙÎ-ÑÖÐÔàÔÖçÓÌÔÎ ÊÔéÙÎ . . . ¹ÉÈÔÛÖÓÎÞÈÔÐÑÎ§Ú ÊÔàÙÐÖÏÌàØåÈ . . . . . . . . . . ÄÐÒÖÙÖÝåÈ ÛÎ§Ú ÏØÎÙÑÌåÈÚ . . . . . . . . . . . . . . . ¾Ü¥ÙåÈ/Ì¥ÔâØÊÌÐÈ: Ϋ ËÐáÑØÐÙÎ ×ÖÜ© ËÐÈÝÖØÖ×ÖÐÌЧ ×ÖÒÐÛÐÙÓÖÜ©Ú . . . . . . . . . . . . . . . 15. Ÿ¶ ûÔÌÖ-×ÈÛÌØÐÑΩ ý Ö¥×ÛÐÑΩ . . . . . . . . . . . . . . 16. ÂÖ© ×ÌØÐÖËÐÑÖ© û ý .............. 17. û»ÈÍЩý ÑÈЩ û×âØÈý: ÛÈ© ÓΩ ÙÖÉÈØÈ© . . . . . . . .

. . . . . . . .

. . . . . . . .

35 38 42 46 50 54 55 57

. . . .

. . . .

60 67 71 74

1. Ÿ¶ Ì¥Ó×ÌÐØÐÑΩ ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈ 2. Ÿ´æØÛÐÈ Î« Ì¥Ó×ÌÐØåÈ . . . . . . . 3. Ÿ¶ È«ÊÐÖØÌÐÛÐÑΩ Ì­ Ñ×ÒÎÕÎ . . . . 4. ·ÎÛÌåÈ ÙÛΩ ²ÌØÓÈÔåÈ . . . . . 5. ÂÖ© ûÔÌÖØÏæËÖÕÖý ¿ÈØåÙÐ . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

¸¸

Ÿ¾ ÛØæ×ÖÚ - Ö« ËÖ© Ú ÛΧ Ú È¥ ÔÈÍãÛÎÙÎÚ 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Martin Heidegger

Concilium

11


18. û·ÌÖÒÖÊåÈ ÛÎ§Ú ÙÜÔáÝÌÐÈÚý: ÛÈ© ÌÜ¥ÛØá×ÌÒÈ . . . . 19. Ÿ¶ û×ÛéÙÎý ÑÈЩ ÛÖ© ûÑÈÑÖ©ý . . . . . . . . . . . . . . . 20. ûÂÖ© ¿ØæÙà×Ö ÑÈЩ Ö« œ´ØàÚý . . . . . . . . . . . . . . 21. ŸÃ×áØÞÌÐ û×ÖÒÐÛÐÑÖ©Ú Î«ÙÜÞÈÙÓÖ©Úý; . . . . . . . . . . 22. ›°ÔÈËØÖÓΩ ÙÛÖ©Ô ûÌ¥ÑÞØÐÙÛÐÈÔÐÙÓÖ©ý ÛÎ§Ú ÓÌÛÈ-ØàÓÈäÑÎ§Ú ³çÙÎÚ . . . . . . . . . . . . . . . 23. ²ÐÈÛå Ö« ÌÜ¥Øà×ÈäÑÖ©Ú È¥ÔÏÌÒÒÎÔÐÙÓÖ©Ú . . . . . . . . . 24. »ÌÛÈ×ØÈÛÐÑÖ©Ú Ö« ¼âÖÚ Ÿ´ÒÒÎÔÐÙÓÖ©Ú . . . . . . . . . 25. ÂÖ© ÙÜÓÉÖÒÐÑÖ© Ö«ØÖÏâÙÐÖ: ¼ÐÑæËÎÓÖÚ Ÿ°ÊÐÖØÌåÛÎÚ

. . . .

77 86 92 94

. . . .

98 105 110 113

¸¸¸

ÁÛÖÞÖÏÌÙåÈ: Ϋ Ü« ×ÈØÑÛÐÑΩ Ì¥ ÒÌÜÏÌØåÈ 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

ûÁàÛÎØåÈý, ËÎÒÈËΩ ×ÒÎØæÛÎÛÈ . . . . . . . . . . . . . ¿ÒÎØæÛÎÛÈ ÏÈ© ×ÌЧ ûÏâàÙÎý . . . . . . . . . . . . . . . ›´×ÐÏÜÓåÈ - ×æÏÖÚ - È¥Êá×Î . . . . . . . . . . . . . . . . . »ÖÔÈÞÐÙÓæÚ, Ö­ÞÐ ÈÜ¥ÛÖÔÖÓÎÓâÔΠȥÊÈÓåÈ . . . . . . . ³ÐÈÙÛØÖÝã: Ö« ÓÖÔÈÞÖ©Ú - ÌÐ¥ ÙÈÊÊÌÒâÈÚ . . . . . . . . . œ´ÞÌÐ ûÓâÒÒÖÔý Ϋ ·ÌÖÒÖÊåÈ; . . . . . . . . . . . . . . . . ûŸ¶ È¥×ÈÔÏØà×åÈ ÛÖܧ ËÐÑÈÐéÓÈÛÖÚý . . . . . . . . . Ÿ¶ ÞØÎÙÐÓÖÏÎØÐÑΩ È¥ÝâÒÌÐÈ Ûà§Ô ÖÐ¥ ÑÖÒæÊàÔ . . . . . . û¿ÈÔ-ÌÔÏÌäÙÓÖ©Úý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ûŸ¾ Ì¥Ô ·ÌÙÙÈÒÖÔåÑÎ̄ ¹àÔÙÛÈÔÛÐÔÖÜ×æÒÌàÚý . . . . ÁÜÔÖËÐÑΩ Ϋ ÑÈÏÖÒÐÑæÛÎÛÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . ÂØæ×ÖÚ Ü«×áØÕÌàÚ Î« ›´ÑÑÒÎÙåÈ . . . . . . . . . . . . . Ÿ¶ ×ØÖÝÎÛÐÑΩ ËÐÖØÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÛÖܧ ¼ÛÖÙÛÖÊÐâÝÙÑÐ . ¼ÖÓÖÛÌÒÌÐÈÑÈ© Ϋ ÀàÙåÈ ×ÖØÌçÌÛÈÐ ×ØÖ©Ú ÛÖ© ÙÞåÙÓÈ ´Ð¥ ËàÒÖ×ÖåÎÙÎ ÔÖÎÙÐÈØÞÐÑΩ ÛÎ§Ú È¥ÒãÏÌÐÈÚ . . . . . . ¹ØÈÛÐÑÖ×ÖÐÎÓâÔÎ ›´ÑÑÒÎÙåÈ Îª Ы ÌØÖ×ÖÐÎÓâÔÖ ÑØáÛÖÚ ü Ϋ Ì¥ÏÔÖÝÜÒÌÛÐÑΩ ×ÈÊåËÈ . . . . . . . . . . . . . . . .

12

121 126 134 138 141 143 147 152 155 159 163 168 174 179 188 194


42. ²ÐÈÛå ÛÖ© Filioque ÑÈЩ ÊÐÈÛå Ϋ È­ØÔÎÙã ÛÖÜ . . . . . . 43. ›¾ØÏæËÖÕÎ ×ÈØÖÜÙåÈ ÙÛÎ©Ô ûÌÜ¥Øà×ÈäÑΩ Ö«ÒÖÑÒãØàÙÎý 44. Ÿ¶ Ы ÙÛÖØÐÑΩ ÙÞâÙÎ Ÿ´ÒÒÎÔÐÑÎ§Ú ÑÈЩ ³ÜÛÐÑÎ§Ú ÅØÐÙÛÐÈÔÖÙçÔÎÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45. û¿ÈÛØÐÈØÞÌЧÖý: Ö¦ÛÈÔ ËÌ©Ô ÒÌÐÛÖÜØÊÌЧ ÙÜÔÖËÐÑæÛÎÛÈ 46. Ÿ¶ ×ØæÑÒÎÙÎ ÛÖܧ ›¸ÙÒÈ©Ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47. ÁÑÖ×ÖÏÌÙåÈ ÛÎ§Ú ÓÌÛÈÝÜÙÐÑÎ§Ú ËÐÈ×áÒÎÚ . . . . . . . ´Ü«ØÌÛãØÐÖ Ö¥ÔÖÓáÛàÔ ÑÈЩ ÏÌÓáÛàÔ . . . . . . . . . . .

13

197 203 209 216 225 228 231


¸

ÂÖ© ÈÜ¥ ÏÌÔÛÐÑÖ© -ÍàÛÐÑÖ© ÍÎÛÖçÓÌÔÖ


1. ¶ ´»¿´¸À¸¹¶ ¿À¾Â´À°¸¾Â¶Â°

NORMAN RUSSELL

œ´ÞÌÐ ÌÐ¥×àÏÌЧ Ö¦ÛÐ ûÑáÏÌ ÙçÙÛÎÓÈ

Ϊ ÙÑâßÎ , ÏÌÖÒÖÊÐÑΩ Ϊ ÑÖÙÓÐÑã, ÌФÔÈÐ ÙÛΩ Ô ÖÜ¥ÙåÈ Î« È¥×æ×ÌÐØÈ ÛÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ ÔÈ© È¥ÔÈÓÌÛØÎÏÌЧ ÓÌ© ÛΩ Ô Ì¥Ó1

×ÌÐØåÈ ÛÎ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú ÛÖÜ ÍàΧÚý. ¿ÖÐá ÏÈ© Ì­ÒÌÊÌÚ © Ú ÌФÔÈРΫ ûÌ¥Ó×ÌÐØåÈ ÍàΧÚý ×ÖÜ© ËÐÈÓæØÝàÙÌ ÑÜ×à ØåàÚ ÛΩ Ô È¥Ôá×ÛÜÕÎ ÛÎ§Ú ËÐÑÎ§Ú ÙÖÜ ÙÑâßÎÚ;

²æÔÐÓΠΫ Ì¥ØéÛÎÙã ÙÖÜ, Norman. °Ô Ó×ÖØৠÔÈ© ÑØåÔà È¥ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÐÑá, ÖЫ È¥ÔÈÍÎÛãÙÌÐÚ ÓÖÜ, ÙÌ© Ö¦ÒÎ ÛΩ ËÐáØÑÌÐÈ ÛÎ§Ú à¬Ú ÛéØÈ ÍàÎ§Ú ÓÖÜ, Ì¥×ÎØÌáÙÛÎÑÈÔ È¥×Ö© ËçÖ ÑÜØåàÚ ÊÌÊÖÔæÛÈ: ÂÎ©Ô Ì¥Ó×ÌÐØåÈ Ûà§Ô ×ÈÐËÐÑà§Ô ÑÈЩ ÔÌÈÔÐÑà§Ô ÓÖÜ ÞØæÔàÔ ÙÛÖ© ×ÐÌÛÐÙÛÐÑæ, ×ØÖÛÌÙÛÈÔÛÐÑÖܧ ÞÈØÈÑÛãØÈ, ÑåÔÎÓÈ ÛÎ§Ú ûµàΧÚý ÙÛÎ©Ô Ÿ´ÒÒáËÈ. ¹ÈЩ È¥×Ö© ÛÎ©Ô Ì­ÊÑÈÐØÎ ÙÜÔáÔ-

ÅÀ¶Á¾Á ²¸°¼¼°À°Á

1. Oliver DAVIES, God Within: The Mystical Tradition of Northern Europe (New York: New City Press) 1988, ÙÌÒ. 37.

17


¶ »´Â°ÄÃÁ¸¹¶ ÇÁ ¿À¾¹º¶Á¶ ´¿¸¹°¸À¸¹¶

Martin Heidegger

ÛÎÙã ÓÖÜ ÓÌ© ÛÖ© Ì­ØÊÖ ÛÖܧ ÙÛΩ ²ÌØÓÈÔåÈ. ÂÈ© ÞØæÔÐÈ ×ÖÜ© Ì­ÍÎÙÈ ÙÛÖ© ÑåÔÎÓÈ ÛÎ§Ú ûµàΧÚý, ÊÔéØÐÙÈ ÓÌ© Ì¥Ó×ÌÐØÐÑã, ÉÐàÓÈÛÐÑΩ È¥ÓÌÙæÛÎÛÈ ÑáÛРȥ×Ö© ÛÖ©Ô ÑæÙÓÖ ÛÎ§Ú ³çÙÎÚ. ¹á×ÖÐÈ ÙÛÖÐÞÌÐ§È ÛÎ§Ú ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑÎ§Ú ÛÎÚ ×ÈØáËÖÙÎÚ, ×ÖÜ© ×ÖÒÒÖЩ ËÌ©Ô ÏâÒÖÜÔ ÔÈ© ÛÈ© ÏÌàØÖÜ§Ô ÛÈ© ×ÐÖ© È¥ÔÛÐ×ØÖÙà×ÌÜÛÐÑá, È¥ÒÒÈ© Ö« ÛÖÜÒáÞÐÙÛÖÔ ÏÈ© ÛÖÜ©Ú È¥ÔÛâÛÌÐÔÌ Ö¦ÛÐ ÈÜ¥ÛÈ© ËÐÈÓæØÝàÙÈÔ ÛÖ©Ô ×ÖÒÐÛÐÙÓÖ© ÛÎ§Ú ³çÙÎÚ. °Ô ÓÖܧ ÍÎÛÖܧÙÌÚ ÔÈ© ÌÐ¥ ÑÖÔÖÊØÈÝãÙà ÛΩ ÉÐàÓÈÛÐÑΩ Ì¥Ó×ÌÐØåÈ ÛÎ§Ú ÙÛØáÛÌÜÙãÚ ÓÖÜ ÙÛÖ©Ô ×ÐÌÛÐÙÓæ, ÏÈ© ÙÌ© ×ÈØâ×ÌÓ×È ÙÌ© ËÜÖ© È¥ØÐÙÛÖÜØÊãÓÈÛÈ ÛÎ§Ú ÛâÞÔÎÚ ÛÖܧ ÑÐÔÎÓÈÛÖÊØáÝÖÜ: ÁÛΩ ËÈÔâÍÐÑÎ ÛÈÐÔåÈ Le Festin de Babette ÛÖܧ (1987) ÑÈЩ ÙÛΩ ÙÖÜÎËÐÑΩ Fanny and Alexander ÛÖܧ (1982): Ÿ¶ ËÐÈÙÛØÖÝÐÑΩ ÙÛâØÎÙÎ ÛÎ§Ú ÍàÎ§Ú ÑÈЩ ÛÎ§Ú ÞÈØÈ§Ú ÛÎ§Ú ÍàÎ§Ú ÊÐÈ© ÞáØÎ ÛÖܧ ÌÜ¥ÙÌÉÐÙÛÐÑÖܧ Î¥ ÏÐÑÐÙÓÖܧ ÙÛÎ©Ô ×ØéÛÎ ÛÈÐÔåÈ, ÑÈЩ Ϋ Ì¥ÝÐÈÒÛÐÑΩ ÛÜØÈÔÔåÈ ÛÖܧ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑÖܧ ÈÜ¥ÛÈØÞÐÙÓÖܧ ÙÛΩ ËÌçÛÌØÎ Ó×ÖØÖÜ§Ô ÔÈ© Ì¥ÑÛÐÓÎÏÖÜ§Ô ÊÐÈ© ÛÎ©Ô Ð¥ ËÐÖÝÜΩ È¥ÔÈ×ÈØáÙÛÈÙã ÛÖÜÚ ÓæÔÖ È¥×Ö© Ö¦ÙÖÜÚ Ì­ÞÖÜÔ Ì¥ÊÑÈÛÈÉÐéÙÌÐ ÙÌ© ×ÐÌÛÐÙÛÐÑÈ© ×ÌØÐÉáÒÒÖÔÛÈ Ö«×ÖÐÈÙËã×ÖÛÌ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑÎ§Ú È¥×æÞØàÙÎÚ. ¹ÈÛÈ© ÛΩ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑã ÓÖÜ ÒÖÐ×Ö©Ô ×ÈÐËÌåÈ ÑÈЩ Ì¥Ó×ÌÐØåÈ ÌФÓÈРȥÑØÈÐÝÔÎ©Ú ³ÜÛÐÑæÚ, ÛÖ© ЭËÐÖ ÑÈЩ ÑÈÛÈ© ÛΩ ÏÌÖÒÖÊÐÑã ÓÖÜ ×ØéÛΠ̥Ñ×ÈåËÌÜÙÎ ÙÛÎ©Ô È¥×ÖÒçÛàÚ ËÜÛÐÑÖ×ÈÊΩ ·ÌÖÒÖÊÐÑΩ ÁÞÖÒΩ ÛÖܧ ¿ÈÔÌ×ÐÙÛÎÓåÖÜ ›°ÏÎÔà§Ô. ›°ÒÒÈ© ÑÈЩ ÑÈÛÈ© ÛΩ ÏçØÈÏÌÔ ×ÈÐËÌåÈ ÓÖÜ ÑÈЩ ÛÎ©Ô ÑÖÐÔàÔÐÑã ÓÖÜ È¥ÊàÊΩ ÌФÓÈÐ ÛÜ×ÐÑÖ© ×ØÖäÖ©Ô

Nietzsche

Gabriel Axel

Ingmar Bergman

18


¾ °Ã·´¼Â¸¹¾-µÇ¸¹¾ µ¶Â¾Ã»´¼¾

ÓÐÈ§Ú È¥ÙÛÐÑÎ§Ú ÙÜÒÒÖÊÐÑæÛÎÛÈÚ (ÛÎ§Ú È¥ÏÎÔÈäÑΧÚ, ×ØàÛÌçÖÜÙÈÚ ÛÖܧ Ì« ÒÒÈËÐÑÖܧ Ì¥ ÏÔÐÑÖܧ ÑØÈÛÐËåÖÜ) ×ÖÜ© ÙÜÊÑØÖÛãÏÎÑÌ ÑÈЩ ÒÌÐÛÖÜØÊÌЧ à«Ú ÑÈÑâÑÛÜ×Πȥ×ÖÓåÓÎÙÎ ÛÖܧ ËÜÛÐÑÖܧ ÓÖÔÛâÒÖÜ ÛÖܧ ÉåÖÜ. ²Ð' ÈÜ¥ ÛÖ© ÑÈЩ Ö¦ÛÈÔ ÑØåÔà ÛΩ ³çÙÎ ÑÈЩ ÛÖ© Ô ×ÖÒÐÛÐÙÓæ ÛÎÚ, ËÌ© Ô ÑØåÔà ÑáÛÐ Ì­Õà È¥×Ö© ÓâÔÈ, Ñá×ÖÐÖÔ È¥ÔÛå×ÈÒÖ ×ÖÒÐÛÐÙÓæ. ¹ØåÔà ÛΩ Íàã ÓÖÜ, ÛΩ ÔÖÖ-ÛØÖ×åÈ ÓÖÜ, ÛÈ© È¥ÔÛÈÔÈÑÒÈÙÛÐÑÈ© ÑÈЩ ÛÖÜ©Ú Ì¥ ÏÐÙÓÖÜ©Ú ×ÖÜ© ÙÜÊÑØÖÛÖÜ§Ô ÛÖ© Ô ßÜÞÐÙÓæ ÓÖÜ. ¹ÈЩ È¥ÔÈÍÎÛৠÙÛÖ© Ы ÙÛÖØÐÑÖ© ×ÈØÌÒÏÖ© Ô ÛÎ§Ú ÑÜØåàÚ ³çÙÎÚ È¥×ÈÔÛãÙÌÐÚ ÊÐÈ© ÛΩ Ô ÛØÈÊàËåÈ Ûà§Ô ÒÈÏà§Ô ×ÖÜ© ÌÐ¥ ÑÖÔÖÊØÈÝÖÜ§Ô Ö« Axel ÑÈЩ Ö« Bergman Ϊ ×ÖÜ© ÑÈÛÈÊÊâÒÒÌÐ Ö« Nietzsche, ÑÈЩ ÛÈ© Ì­ÍÎÙÈ ×ØÖÙà×ÐÑÈ© ÛÈ© ÒáÏÎ ÈÜ¥ Ûá, Ö¦×àÚ ×ÖÒÒÖЩ ´Ü¥ Øà×ÈЧÖÐ, ÙÛÖ© ×ÌÛÙå ÓÖÜ. N.R.

Âå ÙÌ© Ö« ËãÊÎÙÌ ÔÈ© È¥ÝãÙÌÐÚ ÛΩ ûµàãý;

›´ÊÑÈÛâÒÌÐßÈ ÛΩ ûµàΩ ý Ì¥ ×ÌÐËΩ ÛØÌÐ§Ú (ÑÜØåàÚ) ­ÈÔÏØà×ÖÐ ÓÌ© Ó×æÒÐÈÙÈÔ Ñá×ÖÐÈ ÙÛÐÊÓΩ ÓÌ© ÊæÔÐÓÌÚ Ü« ×ÖßåÌÚ. ¾ÛРΫ ÊÒéÙÙÈ ×ÖÜ© ÓÐÒÖܧÙÈ, Ϋ ÓÎÛØÐÑã, ÑÈЩ Ϋ ÒÈÛØÌåÈ ÙÛΩ Ô Ö« ×ÖåÈ ÓÌÛÌЧÞÈ Ì­ÙàÍÈÔ, Ì¥ ØãÓÎÔ ÓÖÜ, ÓÐÈ© ÑÈÐÙÈØÐÑΩ ËÐÈÝÖØÈ© È¥×Ö© ÛÖ© Ô ÛØæ×Ö ÛÖܧ ÉåÖÜ ÓÖÜ ÑÈЩ ÛÖ© Ô ÕÌÔæÝÌØÛÖ ×ÖÒÐÛÐÙÓæ ÓÖÜ, ÛÖ© Ô ËÜÛÐÑæ.  ¾ÛРΫ ËÐÈÝÖØÈ© ÌФÞÌ Ì¥ ÔÛÖ×ÐÙÓâÔΠЫ ÙÛÖØÐÑΩ È¥ÝÌÛÎØåÈ: ÛΩ ËÐÈåØÌÙÎ ÛÎ§Ú ÅØÐÙÛÐÈÔÖÙçÔÎÚ ÙÌ© ³ÜÛÐÑΩ ÑÈЩ ›°ÔÈÛÖÒÐÑã. ¹ÈЩ ×ÈØÈ© ÛÖ© ÊÌÊÖÔÖ© Ú Ö¦ÛÐ Ö« ×ÖÒÐÛÐÙÓÖ© Ú ÛÎ§Ú ³çÙÎÚ Ì­ÞÌÐ ÑÈÛÈ×ÐÌЧ, È¥×Ö© ÈÐ¥ à§ÔÌÚ ÛéØÈ, ÛΩ Ô Ì« ÒÒÎÔÖØàÓÈäÑΩ ›°ÔÈÛÖÒã, È¥×ÖÓÌÐÔáØÐÈ ÛÎ§Ú ËÐÈÝÖØÈ§Ú ÙéÍÖÔÛÈÔ È¥ÑæÓÈ ÙÛÖ© ÒÈäÑÖ© Τ ÏÖÚ, ÙÛΩ Ô ×ÈØáËÖÙÎ ÛÎ§Ú ÒÈäÑÎ§Ú Å.².

19


¶ »´Â°ÄÃÁ¸¹¶ ÇÁ ¿À¾¹º¶Á¶ ´¿¸¹°¸À¸¹¶ ÛâÞÔÎÚ ÑÈЩ ÙÛÐ©Ú ×ØÈÑÛÐÑÌ©Ú ÛÖܧ ÉåÖÜ à¬Ú ÑÈЩ ÙÛΩ ÊÌÔÐÈ© Ûà§Ô ×È××ÖçËàÔ ÓÖÜ. ¾Ð« ÛØÌÐ§Ú È­ÔÏØà×ÖÐ ×ÖÜ© ÓÌ© Ó×æÒÐÈÙÈÔ ÓÌ© ÈÜ¥ÛÌ©Ú ÛÐ©Ú Ü«×ÖßåÌÚ Î¤ÛÈÔ: ̦ÔÈÚ ×ÖÐÎÛÎ©Ú ÑÈЩ ÑØÐÛÐÑÖ©Ú ÛÎ§Ú ÒÖÊÖÛÌÞÔåÈÚ, Ö« µãÙÐÓÖÚ ºÖØÌÔÛÍáÛÖÚ, ̦ÔÈÚ ÙÖÝÖ©Ú È¥ØÞÐÛâÑÛÖÔÈÚ ÑÈЩ ÍàÊØáÝÖÚ, Ö« ³ÎÓãÛØÎÚ ¿ÐÑÐéÔÎÚ, ÑÈЩ ̦ÔÈÚ ÙÞÌËÖ©Ô ×ÌØÐÏàØÐÈÑæÚ, ÑÖÙÓÖ×ÖÒåÛÎÚ ËáÙÑÈÒÖÚ, ÓÌ© Ì¥Ñ×ÒÎÑÛÐÑΩ ÝÐÒÖÙÖÝÐÑΩ ÑÈЩ ÏÌÖÒÖÊÐÑΩ ÑÈÛáØÛÐÙÎ, Ö« ³ÎÓãÛØÎÚ ¹ÖÜÛØÖÜÓ×ΧÚ. ¾Ð« ËçÖ ×Øà§ÛÖÐ ÓÌ© ÉÖãÏÎÙÈÔ, ÞàØÐ©Ú ËÐËÈÞÌ©Ú Îª ÑÈÛãÞÎÙÎ, ÔÈ© È¥ØÞåÙà ÔÈ© ËÐÈÑØåÔà ×ÖÐá ÏÎÙÈÜØåÙÓÈÛÈ ûÔÖãÓÈÛÖÚý ÛÎ§Ú ÍàÎ§Ú ÑÈЩ ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ ÙÈØÑéÔÖÔÛÈÔ ÙÛΩ ÒÈäÑΩ ×ÈØáËÖÙÎ ÛÎ§Ú ×ÈÛØåËÈÚ ÓÖÜ ÙÈ©Ô Ð­ÞÔΠȥÝÛÐÈÙåËàÛÎÚ È¥ØÞÖÔÛÐȧÚ, ÙÛÖÜ©Ú È¥ÔÛå×ÖËÌÚ ÛÎ§Ú ËÜÛÐÑÎ§Ú ÞØÎÙÐÓÖÏÎØåÈÚ, ÛÎ§Ú ÒÖÐÓÐÑÎ§Ú ÛÖܧ È¥ÛÖÓÖÑÌÔÛØÐÙÓÖܧ. Ÿ¾ ÛØåÛÖÚ, Ö« ¹ÖÜÛØÖÜÓ×ΧÚ, ÓÖܧ Ì­ËÌÐÕÌ, ÓÌ© ÛΩ ÙàÑØÈÛÐÑã ÛÖÜ ÓÈÐÌÜÛÐÑã, ×à§Ú ÔÈ© È¥ÔÛÒৠȥ×Ö© ÛÈ© ×ÈÛÌØÐÑÈ© ÑÌåÓÌÔÈ Ö­ÞРХ ËÌÖÒÖÊÐÑÖÜ©Ú ÔáØÏÎÑÌÚ È¥ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÐÑÖܧ ûÈ¥ÒÈÏãÛÖÜý, È¥ÒÒÈ© ÛΩ ÓÈØÛÜØåÈ ÛÎ§Ú Ì¥ÑÑÒÎÙÐÈÙÛÐÑÎ§Ú Ì¥Ó×ÌÐØåÈÚ ÑÈЩ ×à§Ú ÔÈ© ËÐÈÑØåÔà ÛΩ Ô Ì¥×ÐÑÈÐØæÛÎÛÈ, ÙãÓÌØÈ, ÈÜ¥ÛÎ§Ú ÛÎ§Ú ÓÈØÛÜØåÈÚ. »Ì© ÈÜ¥ÛÈ© ÛÈ© ËÌËÖÓâÔÈ, ÛÖ© Ì¥ÔËÌÞæÓÌÔÖ ÛÎ§Ú ËÐÈÝÖØÈ§Ú ÛÖܧ Ì«ÒÒÎÔÖØàÓÈäÑÖܧ ÑæÙÓÖÜ È¥×Ö© ÛΩ ÒÈÛÐÔÖÊÌØÓÈÔÐÑΩ ³çÙÎ ËÌ©Ô Î¤ÛÈÔ ÊÐÈ© ÓâÔÈ È«×Òà§Ú ̦ÔÈ ÙÜÔÈØ×ÈÙÛÐÑÖ© ×ÌËåÖ ÓÌÒâÛÎÚ ÑÈЩ Ì­ØÌÜÔÈÚ. ž¶ÛÈÔ ×ØàÛåÙÛàÚ È¥ÔáÊÑÎ ×ØÖÙÈÔÈÛÖÒÐÙÓÖܧ ÓÖÜ ÙÛÖ©Ô ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÖ Ð« ÙÛÖØÐÑÖ© ÞØæÔÖ ÑÈЩ ×ÖÒÐÛÐÙÓÖ© Ö¦×ÖÜ ÉØâÏÎÑÈ ÔÈ© Íà§, È¥ÔáÊÑÎ ÔÈ© ÉØৠûÔæÎÓÈý ÙÛÖ© ÊÌÊÖÔÖ©Ú ÓÐÈ§Ú ÙÞÐÍÖÌå20


¾ °Ã·´¼Â¸¹¾-µÇ¸¹¾ µ¶Â¾Ã»´¼¾

ËÌÐÈÚ: ÔÈ© ÌФÓÈÐ ÉÈÝÛÐÙÓâÔÖÚ ûÖ¥ØÏæËÖÕÖÚý, È¥ÒÒÈ© Ö« ÛØæ×ÖÚ ÛÖܧ ÉåÖÜ ÓÖÜ, ÛØæ×ÖÚ ×ÖÜ© ÙÑâ×ÛÖÓÈÐ, ÈÐ¥ ÙÏáÔÖÓÈÐ ÑÈЩ ×ØáÛÛà, ÔÈ© ÌФÔÈÐ ËÐÈÓÖØÝàÓâÔÖÚ Ð« ÙÛÖØÐÑÈ© È¥×Ö© ÛÖ©Ô ØàÓÈÐÖÑÈÏÖÒÐÑÐÙÓÖ© ÑÈЩ ÛÖ©Ô ×ØÖÛÌÙÛÈÔÛÐÙÓæ. ŸÃ×ÖßÐÈÍæÓÖÜÔ Ö¦ÛÐ ÖЫ ËÐÈÝÖØÌÛÐÑÌ©Ú ûÔÖÎÓÈÛÖËÖÛãÙÌÐÚý ×ÖÜ© ËÐÈÝÖØÖ×ÖÐÖÜ§Ô ÑÈЩ ÛÖ©Ô ÛØæ×Ö ÛÖܧ ÉåÖÜ Îª ×ÖÒÐÛÐÙÓæ, Ó×ÖØÖÜ§Ô È¥ÔÛÐ×ØÖÙà×ÌÜÛÐÑÈ© ÔÈ© Ì¥ÔÛÖ×ÐÙÛÖÜ§Ô ÙÛΩ ÙÛáÙΠȥ×âÔÈÔÛÐ ÙÛÖ© È¥ÔÏØé×ÐÔÖ Ùà§ÓÈ, Ö¦ÛРΫ ÓÌÛÈÝÜÙÐÑΩ ÑØåÔÌÛÈÐ ÙÛÖ© ×ÌËåÖ ÛÖܧ Ü«ÒÐÑÖܧ ÙéÓÈÛÖÚ. œ¶ÏÌÒÈ ÔÈ© ÊØáßà ÓÐÈ© ËÐÈÛØÐÉΩ ÓÌ© ÛÖ©Ô È¥ÔÛÐÝÈÛÐÑÖ© ÛåÛÒÖ ûŸ¶ ÓÌÛÈÝÜÙÐÑΩ ÛÖܧ ÙéÓÈÛÖÚý, Ö¦×ÖÜ ÔÈ© Ù×ÖÜËáÙà ÛΩ ËÐÈÝÖØÈ© ×ÖÒÐÛÐÙÓÖܧ ÛÎ§Ú Ì¥ÑÑÒÎÙÐÈÙÛÐÑÎ§Ú ›¾ØÏÖËÖÕåÈÚ È¥×Ö© ÛΩ ³çÙÎ, ÈªÔ Ü«×áØÞÌÐ, ÙÛÖ© ×ÐÖ© ÈÜ¥ÙÛÎØÖ© ЭÙàÚ ÑÌåÓÌÔÖ ÛÎ§Ú Ö¥ØÏæËÖÕÎÚ È¥ÙÑÎÛÐÑÎ§Ú ×ÈØáËÖÙÎÚ: ÙÛÎ©Ô ¹ÒåÓÈÑÈ, ›¸àáÔÔÖÜ ÛÖܧ ÁÐÔÈêÛÖÜ. œ¶ÓÖÜÔ ÝÖÐÛÎÛÎ©Ú ÙÛΩ ²ÌØÓÈÔåÈ, È­ØÞÐÙÈ ÔÈ© ßáÞÔà ÉÐÉÒåÈ, ÙÛÖ© Á×ÖÜËÈÙÛãØÐÖ ÄÐÒÖÙÖÝåÈÚ ÛÖܧ ¿ÈÔÌ×ÐÙÛÎÓåÖÜ (ÙÛΩ ±æÔÔÎ) ×ØÖÑÌÐÓâÔÖÜ ÔÈ© ËÐÌÜÑØÐÔåÙà ÛΩ ÙÎÓÈÙåÈ ÛÎ§Ú ÒâÕÎÚ ûÓÌÛÈÝÜÙÐÑãý. ¹á×ÖÐÈ ÙÛÐÊÓΩ Ì­×ÌÙÈ ÙÛÖ© ÉÐÉÒåÖ ÛÖܧ Heidegger, ´Ð¥ ÙÈÊàÊΩ ÙÛΩ ÓÌÛÈÝÜÙÐÑã. ž¶ÛÈÔ Î« È¥ØÞΩ ÛÎ§Ú Ì­Ñ×ÒÎÕÎÚ.

2. ´¾À¸° ¶ ´»¿´¸À¸°

N.R.

Ÿ¶ ÙÛáÙÎ ÛÖܧ ÅáÐÔÛÌÊÊÌØ È¥×âÔÈÔÛÐ ÙÛΩ ÓÌÛÈÝÜÙÐÑΩ ÌФÔÈР̥ÕæÞàÚ ÏÌÓÌÒÐÈÑΩ ÊÐÈ© ÛÎ©Ô ×ØÖÙâÊÊÐÙã ÙÖÜ. ·È© Ì¥×ÐÙÛØâßÖÜÓÌ Ù' ÈÜ¥ÛæÔ. ›°ÒÒá, ÊÐÈ© ÛÎ©Ô à¦ØÈ ÏÈ© 21


¶ »´Â°ÄÃÁ¸¹¶ ÇÁ ¿À¾¹º¶Á¶ ´¿¸¹°¸À¸¹¶ έÏÌÒÈ ÔÈ© ÙÛÈÏৠÙÛÐ©Ú ×ØéÐÓÌÚ Ì¥Ó×ÌÐØåÌÚ ÙÖÜ. ŸÇÚ ×ÈÐËЩ ËâÞÏÎÑÌÚ ÛÎ©Ô Ì¥×åËØÈÙÎ ÓÐÈ§Ú Ì­ ÔÛÖÔÈ ûØàÙÖ×ÖÐÎÓâÔÎÚý Ì¥ÑËÖÞÎ§Ú ÛÎ§Ú ºÌÐÛÖÜØÊåÈÚ, ßáÒÒÖÔÛÈÚ ÓáÒÐÙÛÈ ÙÛÎ©Ô ×ÖÒÜÝàÔÐÑΩ ÞÖØàËåÈ Ûà§Ô È¥ÔÈÑÛæØàÔ, Ö­ÞÐ ×ÌØÐÙÛÈÙÐÈÑá, È¥ÒÒÈ© ÙÜÞÔá, Ð¥ ËÐÈåÛÌØÈ ÑÈÛÈ© ÛΩ »ÌÊáÒÎ Ÿ´ÉËÖÓáËÈ, ÊÐÈ© ÓÐÈ© ×ÌÔÛÈÌÛåÈ. Âå ΤÛÈÔ ÈÜ¥ÛÖ© ×ÖÜ© È¥Ýç×ÔÐÙÌ ÛÎ©Ô Ì¥ÑÛåÓÎÙã ÙÖÜ ÊÐÈ© ÛΩ ÉÜÍÈÔÛÐÔΩ ÒÌÐÛÖÜØÊÐÑΩ ×ÈØáËÖÙÎ;

Å.². ›´×ÌÐËã, Ö¦ÛÈÔ Î­ ÓÖÜÔ ×ÈÐËå, Ϋ Ö¦ÒÎ ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑΩ È¥ ÊàÊã ÓÖÜ Î¤ÛÈÔ Ì­ÔÛÖÔÈ Îª Ì¥ Õ Ö« ÒÖÑÒãØÖÜ ËÜÛÐÑã, ÛÖ© ØàÙÐÑÖ© ÒÌÐÛÖÜØÊÐÑÖ© ÛÜ×ÐÑÖ© ÓÖܧ ÛÈåØÐÈÍÌ ×ÖÒç, ÑÈЩ ÛÖ© È¥ Êá×ÎÙÈ. »Öܧ ×ØÖÑÈÒÖܧÙÌ ÌÜ¥ ÝÖØåÈ ÙÜÔÈÐÙÏÎÓÈÛÐÑã, Ì­ÕÈØÙÎ, ÙÜÊÑÐÔãÙÌÐÚ ü Ö¦ÒÈ ÛÈ© ÊÔàØåÙÓÈÛÈ ÛÎ§Ú È¥ ÛÖÓÖÑÌÔÛØÐÑÎ§Ú ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑæÛÎÛÈÚ. ›´Õ È­ÒÒÖÜ ÑÈЩ ÙÛÐ©Ú ×ÌØÐÙÙæÛÌØÌÚ Ì¥ ÑÑÒÎÙåÌÚ ÛÎ§Ú ›°ÏãÔÈÚ ÛæÛÌ, ÛÖ© ÓâÒÖÚ Î¤ÛÈÔ ÌÜ¥ Øà×ÈäÑæ, ×ÖÒÜÝàÔÐÑæ. ÂÈ© ÞØæÔÐÈ ×ÖÜ© Ì­ÍÎÙÈ ÙÛÖ© ¿ÈØåÙÐ ÕÈÔÈÉØΧÑÈ ÙÛÐ©Ú ÊÈÒÒæÝàÔÌÚ Ì¥ ÔÖØåÌÚ, Ö¦×ÖÜ ÑÜØåàÚ Ì¥ ÑÑÒÎÙÐÈÍæÓÖÜÔ (Ù×áÔÐÈ ÙÛÐ©Ú Ì« ÒÒÎÔÐÑÌ© Ú), ÛÖ© ØàÙÐÑÖ© ÒÌÐÛÖÜØÊÐÑÖ© ÓâÒÖÚ ü ÛÖ© È¥ ÔÈ×ÖÒৠÑÈÓÐÈ© ÝÖØÈ© ÓÌ© ÔÖÙÛÈÒÊåÈ ÊÐÈ© ÛÐ©Ú ÓÔΧÓÌÚ ×ÖÜ© ÓÖܧ È¥ ÔÈÑÈÒÌЧ, ×ÈØ' Ö¦ÒÎ ÛΩ ÓÖÜÙÐÑã ÛÖÜ ×ÛàÞÌåÈ ÑÈЩ ÛΩ Ô ×ÖÒÜ© ÑÖÜØÈÙÛÐÑΩ ÓÖÔÖÛÖÔåÈ ÛÖÜ. ÂÖ© Ì¥ ÑÑÒÎÙÐÈÙÛÐÑÖ© ÓâÒÖÚ (ÛÖ© ÒÌÊæÓÌÔÖ ÉÜÍÈÔÛÐÔÖ© ) ÛÖ© È¥ ÔÈÑáÒÜßÈ Ì¥ ×ÐÙÛØâÝÖÔÛÈÚ ÙÛΩ Ô Ÿ´ÒÒáËÈ ÑÈЩ Ì¥ ×ÐÒâÊÖÔÛÈÚ ÔÈ© Ì¥ ÑÑÒÎÙÐáÍÖÓÈÐ ÙÌ© ̦ÔÈ ÓÐÑØÖ© Ì¥ ÑÑÒÎÙáÑÐ ÙÛΩ Ô ¿ÒáÑÈ, ÛÎ§Ú ›´ÕÈØÞåÈÚ ÛÖܧ ¿ÈÛØÐÈØÞÌåÖÜ Ÿ¸ÌØÖÙÖÒçÓàÔ. ›´ÑÌЧ Ì­ßÌÒÔÌ Ì¦ÔÈ ÊÌØÖÔÛáÑÐ, Ö« ·ÌæËàØÖÚ 22


¾ °Ã·´¼Â¸¹¾-µÇ¸¹¾ µ¶Â¾Ã»´¼¾

ÅÈÛÍÎÏÌÖËéØÖÜ, ÑÖØÜÝÈЧÖÚ ÛÎ§Ú ûÉÜÍÈÔÛÐÔΧÚý ÓÖÜÙÐÑΧÚ, ÛΩ Ô Ö« ×ÖåÈ ÑÈЩ ËåËÈÙÑÌ Ì¥ ×Щ ËÌÑÈÌÛåÌÚ ÙÛÖ© ›ÇËÌÐ§Ö ›°ÏÎÔà§Ô. µãÙÈÓÌ, È¥ ØÑÌÛÖЩ ÝåÒÖÐ ÓÖÜ ÑР̥ Êé, ×ÖÒÜ© à«ØÈÐ§È ÞØæÔÐÈ ÙÌ© ÈÜ¥ ÛÖ© ÛÖ© Ì¥ ÑÑÒÎÙáÑÐ. ³Ì© Ô ÌФÞÌ Î¥ ÒÌÑÛØÐÑÖ© ÝàÛÐÙÓæ, ÓæÔÖ ÑÌØÐÈ© ÑÈЩ ÑÈÔÛãÒÐÈ. ³Ì© Ô ÌФÞÌ Ì« ×ÖÓâÔàÚ ÖÜ­ÛÌ ÓÌÊáÝàÔÈ. ÁÜÊÑØÖÛãÏÎÑÌ Ì¥ ÑÌЧ, ÓÌ© ÛÖ© Ô ÑÈÐØæ, ÓÐÈ© Ì¥ ÔÖØåÈ, ÍÌÙÛΩ ÙÜÔÛØÖÝÐá. ›´ØÞæÛÈÔ ÙÜÞÔÈ© Ö« ¹ÖÜÛØÖÜÓ×ΧÚ, Ñá×ÖÐÌÚ ÝÖØâÚ ÑÈЩ Ö« µãÙÐÓÖÚ ºÖØÌÔÛÍáÛÖÚ. ¹ÈЩ ×ÖÒÒΩ ÔÌÖÒÈåÈ, ÝÖÐÛÎÛÈØÐæ, ×ÈÐËÐÈ© ÓÌ© ÛÈ© Ó×ÒÖÜ© -ÛÍãÔ ÛÖÜÚ, ÛÈ© ÓÈÑØÐá ÛÖÜÚ ÓÈÒÒÐá, ÑáÛÐ ×ÖÜ© ËÌ© Ô Ì­ÉÒÌ×ÌÚ ÙÌ© È­ÒÒÌÚ Ì¥ ÑÑÒÎÙåÌÚ. »âÙÈ ÙÌ© ÈÜ¥ ÛΩ ÛΩ Ô È¥ ÛÓæÙÝÈÐØÈ È­ØÞÐÙÈ ÔÈ© ÑÈÛÈÒÈÉÈåÔà ÛÖ© ûÑáÛÐ È­ÒÒÖý ×ÖÜ© ÌФÔÈÐ ÛÖ© Ì¥ ÑÑÒÎÙÐÈÙÛÐÑÖ© ÓâÒÖÚ, È­ÒÒΠ̥ ÑÝØÈÙÛÐÑã, È­ÒÒÎ ÊÒéÙÙÈ: ÓÌ© ÙÛæÞÖ ÔÈ© ûËÐÈÉÈåÔÌÐý ÙÛΩ Ô ÑÖÐÔàÔåÈ Ûà§Ô ÙÞâÙÌàÔ, Ö­ÞÐ ÔÈ© Ü« ×ÎØÌÛÌЧ ÛÖ© Ô È¥ ÛÖÓÖÑÌÔÛØÐÙÓÖ© Ûà§Ô ÈÐ¥ÙÏÎÓáÛàÔ ÑÈЩ Ûà§Ô Ì¥ ÕáØÙÌàÔ. 3. ¶ °²¸¾À´¸Â¸¹¶ ´¹¿º¶½¶

N.R. ÁÛΩ Ô û¹åÔÎÙÎý ÛΧ Ú ûµàΧ Úý, Ö¦ ×àÚ ÒâÊÌÛÈÐ, ÛÖ© °ÊÐÖ œ¾ØÖÚ ÛÖ© ÏÌàØÖܧ ÙÈÔ È«×Òà§Ú à«Ú ÑÈÛÈÝçÊÐÖ ÊÐÈ© ØÜ×ÈØÖÜ© Ú ÑÈЩ È¥ÓÈÏÌÐ§Ú ÊâØÖÔÛÌÚ. Ÿ¾ ÓÖÔÈËÐÑÖ© Ú ÒæÊÖÚ ÊÐÈ© ÔÈ© ×ȧ ÔÌ Ì¥ ÑÌЧ ΤÛÈÔ Î« È¥ÔÈÍãÛÎÙÎ ÙÜÔËØÖÓà§Ô ÊÐÈ© ÛÖ© ×ÌØÐÖËÐÑÖ© ÛΧ Ú ûµàΧ Úý. ¿âÚ ÓÖÜ ÊÐÈ© ÛΩ Ô ×ØéÛΠ̥ ×åÙÑÌßã ÙÖÜ ÙÛÖ© Ô œ°Ïà. »ÌÛÈ© ÛΩ Ô È¥×ÖÓáÑØÜÔÙã ÙÖÜ È¥×Ö© ÛΩ ûµàãý, ÙÖܧ ×âØÈÙÌ ×ÖÛÌ© Ϋ ÙÑâßÎ ÛΧ Ú ÓÖÔÈÙÛÐÑΧ Ú ÑÒãÙÎÚ; 23


¶ »´Â°ÄÃÁ¸¹¶ ÇÁ ¿À¾¹º¶Á¶ ´¿¸¹°¸À¸¹¶

›´×ÐÙÑâÝÏÎÑÈ ÊÐÈ© ×ØéÛÎ ÝÖØÈ© ÛÖ© °ÊÐÖÔ œ¾ØÖÚ ÓÌ© ÓÐÈ© ÓÈÍÐÑΩ Ì¥ ÑËØÖÓΩ Ö¥ ØÊÈÔàÓâÔΠȥ ×Ö© ÛΩ ûµàãý, ÙÛÈ© ÛâÒÎ ÛÎ§Ú ËÌÑÈÌÛåÈÚ ÛÖܧ '50, ÔÖÓåÍà. ³Ì© Ô ÏÜÓȧÓÈÐ ×ÖÒÒÈ© ×ØáÊÓÈÛÈ, ÓæÔÖ ÛÖ© ×æÙÖ ÓÌ© ÌФÞÌ Ì¥ ÔÛÜ×àÙÐáÙÌÐ Ö« ÓÖÔÈÞÖ© Ú ·ÌæÑÒÎÛÖÚ ³ÐÖÔÜÙÐáÛÎÚ ÑÈЩ ÙÜÔËâÏÎÑÈ È¥ ×Ö© ÛæÛÌ ÓÈÍå ÛÖÜ. ›°ØÊæÛÌØÈ ÑÈЩ ÓÌ© ÛΩ Ô Ì¥ ×åËØÈÙÎ ÛÖܧ µãÙÐÓÖÜ, ÌФÞÈ ÓÌÊáÒÎ ×ÌØÐâØÊÌÐÈ (ЭÙàÚ ÑÈЩ È¥ ÔáÊÑÎ ÔÈ© Ü« ×ÖÑÈÛÈÙÛãÙà ÛΩ Ô ×ØÖÙÛÈÙåÈ ûÈÜ¥ ÏÌÔÛåÈÚý ×ÖÜ© ÓÖܧ ×ÈØÌЧÞÌ Î« ûµàΩ ý) έÏÌÒÈ ×áÔÛàÚ ÔÈ© ÊÔàØåÙà Ñá×ÖÐÖÜÚ ûÊâØÖÔÛÌÚý, ÊÔàÙÛÖÜ© Ú ÛæÛÌ ÙÌ© ÓÐÑØÖ© ÙÞÌÛÐÑÈ© ÑçÑÒÖ, È¥ ÔÏØé×àÔ ÓÌ© ÑØÐÛãØÐÈ Ì¥ ÑÑÒÎÙÐÈÙÛÐÑÈ© ÑÈЩ Ö­ÞÐ ÌÜ¥ ÙÌÉÐÙÛÐÑá. ¿Î§ÊÈ Ì¥ ×Щ ÛÖçÛÖÜ ÙÛΩ Ô ¿áØÖ ÊÐÈ© ÔÈ© ÙÜÔÈÔÛãÙà ÙÛΩ ºÖÊÊÖÉáØËÈ ÛÖ© Ô ×. ÄÐÒæÏÌÖ µÌØÉáÑÖ (ÓÈÏÈåÔÖÔÛÈÚ ÓáÒÐÙÛÈ Ì¥ ÑÌЧ Ö¦ÛÐ ÛÖ© ÓÖÔÈÙÛãØÐ ÈÜ¥ ÛÖ© ÛÖ© ÌФÞÈÔ ÙÛÌÒÌÞéÙÌÐ ×ØæÊÖÔÖå ÓÖÜ, È¥ ×Ö© ÛΩ Ô ÖÐ¥ÑÖÊâÔÌÐÈ ÛÎ§Ú ÓÎÛâØÈÚ ÓÖÜ, ±ÖÙÜÔÐéÛÎ ÛÖ© Ö­ÔÖÓÈ, ÙÛÖ© Ô 19Ö ÈÐ¥éÔÈ, ÓÌ© ÑÈÛÈÊàÊΩ È¥ ×Ö© ÛΩ Ô ÂÌÊâÈ ÛÎ§Ú ›°ØÑÈËåÈÚ). ÂÈÕåËÌßÈ ÙÛΩ Ô ¿áÛÓÖ, ÊÐÈ© ÔÈ© ÊÔàØåÙà ÛÖ© Ô ×. ›°ÓÝÐÒæÞÐÖ »ÈÑØΧ, ÓÌ© ÛÖ© Ô Ö« ×ÖÐ§Ö Ì¥ ×åÙÎÚ ÙÜÔËâÏÎÑÈ ÑÈЩ ÛÖ© Ô Ì¥ ×ÐÙÑÌ×ÛæÓÖÜÔ ÊÐÈ© Ñá×ÖÐÈ ÞØæÔÐÈ. Ÿ¾ µãÙÐÓÖÚ ÓÖܧ ÊÔéØÐÙÌ ÛÖ© Ô ×. ›°ÏÈÔáÙÐÖ ÅÈÓÈÑÐéÛÎ, ÙÛΩ ¼ÌØÈÛÍÐéÛÐÙÙÈ ÛÖܧ ›°ÓÈØÖÜÙåÖÜ, ÛÖ© Ô ÊâØÖÔÛÈ ·ÌæËÖÜÒÖ, ÙÛÖ© ÓÖÔÈÙÛÎØáÑÐ ÛÖܧ Ÿ°ÊåÖÜ ›¸àáÔÔÎ ÓâÙÈ ÙÛÖ© ÑáÙÛØÖ ÛÎ§Ú ¹ÖØéÔÎÚ, ÑÈЩ ÓåÈ ÝÖØÈ© Ì¥ ÑÑÒÎÙÐÈÙÛãÑÈÓÌ ÙÛÖ© ÓÖÔÈÙÛÎØáÑÐ Ñá×ÖÐÖÜ ¹Ü×ØÐÈÔÖܧ, ×ÖÜ© È¥ ØÊæÛÌØÈ Ì­ÊÐÔÌ ÔÖÓåÍà ßÌÜËÌ×åÙÑÖ×ÖÚ Ûà§Ô ¿ÈÒÈÐÖÎÓÌØÖÒÖÊÐÛà§Ô. œ´ßÈÞÔÈ. ÁÜÔËâÏÎÑÈ ÊÐÈ© Ñá×ÖÐÈ ÞØæÔÐÈ ÓÌ© ÛÖ© Ô ×. ¿ÈêÙÐÖ, ÙãÓÌØÈ Ì­ÞÌÐ ÊåÔÌÐ ×ÖÒÜ© Å.².

24


¾ °Ã·´¼Â¸¹¾-µÇ¸¹¾ µ¶Â¾Ã»´¼¾

ÊÔàÙÛæÚ, Ì¥×åÙÎÚ ÓÌ© ÛÖ©Ô ×. ›´ÝØÈЩ Ó ÛÖ©Ô ¹ÈÛÖÜÔÈÑÐéÛÎ, ÛÖ©Ô ×. Ÿ¸ÌØéÔÜÓÖ ÛÎ§Ú °Ð­ÊÐÔÈÚ, ÑÈЩ ÊÐÈ© Ñá×ÖÐÈ Ì¥×åÙÎÚ ÞØæÔÐÈ ÓÌ© ÛÖ©Ô ×. ¿ÖØÝçØÐÖ, Ö¦ÙÖ ÉØÐÙÑæÛÈÔ à«Ú Ì¥ÝÎÓâØÐÖÚ ÙÛÎ©Ô ¿ÖÒÜÑÒÐÔÐÑΩ ›°ÏÎÔà§Ô. ¾ÛÈÔ Ì­ÝÜÊÈ È¥×Ö© ÛΩ ûµàΩ ý È­ØÞÐÙÈ ÔÈ© ×ÎÊÈåÔà ÙÛÖ© œ¾ØÖÚ, ÑÜØåàÚ ÛÖ© ¿áÙÞÈ, Ö¦ÛÈÔ Ì¥×âÙÛØÌÝÈ ÙÛÎ©Ô Ÿ´ÒÒáËÈ È¥×Ö© ÛΩ ²ÌØÓÈÔåÈ Îª ÛΩ ²ÈÒÒåÈ. ´Ð¤ÞÈ È¥ÔÈÑÈÒçßÌР̦ÔÈ ÓÐÑØÖ© ÓÖÔÈÙÛÎØáÑÐ, ÛÖÜ©Ú ³ÈÔÐÎÒÈåÖÜÚ, ÙÛÎ©Ô ûÌ­ØÎÓÖý ÛÖܧ Ÿ°ÊåÖÜ œ¾ØÖÜÚ, ÙÛÈ© ¹ÈÛÖÜÔáÑÐÈ (×ÖÒÜ© ÑÖÔÛÈ© ÙÛÈ© ¹ÈØÖçÒÐÈ, Ö¦×ÖÜ ÍÖÜ§Ô È¥ÙÑÎÛÌ©Ú ÓâÙÈ ÙÌ© Ù×ÎÒÐÌ©Ú). ¿ØÖäÙÛáÓÌÔÖÚ ÙÛÖÜ©Ú ³ÈÔÐÎÒÈåÖÜÚ Î¤ÛÈÔ Ì¦ÔÈ Ì¥Ñ×ÒÎÑÛÐÑæ, ÊÒÜÑçÛÈÛÖ ÊÌØÖÔÛáÑÐ, È¥×Ö© ÛÖ© ›°äÉÈÒЩ ÛÎ§Ú »ÐÑØÈ§Ú ›°ÙåÈÚ, Ö« ×. ²ÌØæÔÛÐÖÚ. »Ì© È¥ÊÈ×ÖܧÙÌ ×ÖÒç, È¥ÒÒÈ© ÑР̥Êà© ÛÖ©Ô ÒáÛØÌÜÈ.  ¾ÛÈÔ Ì¥ÕâËàÙÈ ÛÎ©Ô ›´ÒÌÜÏÌØåÈ ÛÖܧ œ¶ÏÖÜÚ, ÛÖ© 1970, ÑÈЩ ÕÌÙÎÑéÏÎÑÈÔ ÖЫ ÙÛØÈÛÌÜÓâÔÖÐ Ûà§Ô ×ÐÌÛÐÙÛÐÑà§Ô Ö¥ ØÊÈÔéÙÌàÔ ÓÌ© ÏÒÐÉÌØÌ© Ú ÙÜÑÖÝÈÔÛåÌÚ ÑÈЩ ܦÉØÌÐÚ Ì¥ ÔÈÔÛåÖÔ ÓÖÜ (ÛÖ© Ì­ÔÐàÙÈÔ È¥×ÌÐÒΩ ÈÜ¥ÛÖ© ÛÖ© ÉÐÉÒåÖ ÑÈЩ Ö­ÞÐ È­ËÐÑÈ), È¥ÔÈÙÛÈÛéÏÎÑÌ È¥ÑæÓÈ ÑÈЩ Ö« È¥ÊÈ×ÎÓâÔÖÚ ÓÖÜ ×. ²ÌØæÔÛÐÖÚ: »Öܧ Ì­ÊØÈßÌ, ÓÌ© ×ÖÒÜ© ×æÔÖ ÑÈЩ ÑÈÏæÒÖÜ ÙÑÒÎØæÛÎÛÈ, ÔÈ© ÓÎ©Ô ÕÈÔÈ×áà ÙÛÖ© ÓÖÔÈÙÛÎØáÑÐ ÛÖÜÚ. ÁÛÖ© ÓÌÛÈÕÜ© ÌФÞÈÔ Ì¥ÊÑÈÛÈÙÛÈÏÌЧ ÙÛΩ »ÖÔΩ ÁÛÈÜØÖÔÐÑãÛÈ Ö« ×. ±ÈÙåÒÌÐÖÚ (²ÖÔÛÐÑáÑÎÚ) ÑÈЩ Ö« ×. ¿ÈêÙÐÖÚ, Ö«×æÛÌ È«ÊÐÖØÌåÛÐÑÖ ûÙÛâÑÐý ÓÖÜ Ì­ÊÐÔÌ ÈÜ¥ÛÖ© ÛÖ© ÓÖÔÈÙÛãØÐ. ¹á×àÚ Ì­ÛÙÐ ÏÈ© Ì¥ÔÛæ×ÐÍÈ ÛÖ© ûÈ¥ÔÛÐÑÌÐÓÌÔÐÑÖ©ý Ð¥ ÞÔÖÊØáÝÎÓÈ ÛÎ§Ú ÙÞâÙÎÚ ÓÖÜ ÓÌ© ÛÖ©  °ÊÐÖÔ œ¾ØÖÚ. ÂÈ© ÉÐéÓÈÛÈ ÑÈЩ ÖЫ Ì¥Ó×ÌÐØåÌÚ ×ÖÜ© ÙÜÊÑØÖÛÖÜ§Ô ÈÜ¥ÛΩ ÛΩ ÙÞâÙÎ ÌФÔÈÐ È­ÒÒÖ ÑÌÝáÒÈÐÖ. 25


¶ »´Â°ÄÃÁ¸¹¶ ÇÁ ¿À¾¹º¶Á¶ ´¿¸¹°¸À¸¹¶ 4. ·¶Â´¸° Á¶ ²´À»°¼¸°

N.R.

¾ÛÈÔ È­ÝÎÙÌÚ ÛΩ ûµàãý, Ϋ ²ÈÒÒåÈ Ì­ÓÖÐÈÍÌ ÔÈ©

ÌФÔÈРΫ ×ØÖÝÈÔÎ©Ú Ì¥×ÐÒÖÊΩ ÊÐÈ© ÛÐ©Ú ×ÌØÈÐÛâØà Ù×ÖÜËâÚ ÙÖÜ. ²ÐÈÛå Ì¥×âÒÌÕÌÚ ÛΩ ²ÌØÓÈÔåÈ;

¾ÛÈÔ Ì­ÝÌÜÊÈ ÛÖ© 1964 ÊÐÈ© ÛΩ ²ÌØÓÈÔåÈ, Ö« ´Ü¥ áÊÊÌÒÖÚ ¿È×ÈÔÖܧÛÙÖÚ, ×ÈÐËÈÊàÊÖ© Ú ÑÈЩ ÝÐÒæÙÖÝÖÚ, ×ÖÒÜ© ÊÔàÙÛÖ© Ú ÑÈЩ ÙÌÉÈÙÛÖ© Ú ÙÛΩ Ô Ÿ´ÒÒáËÈ, ÓÖܧ ÌФÞÌ ×ÌЧ: û·È© ÙÖܧ Ì¥ ×ÈÔÈÒáÉà ÛΩ ÙÜÓÉÖÜÒΩ ×ÖÜ© ÌФÞÌ ËéÙÌÐ ÑÈЩ ÙÌ© ÓâÔÈ Ö« ¹ÈÉáÝÎÚ, Ö¦ÛÈÔ Ì­ÝÌÜÊÈ È¥ ×Ö© ÛΩ Ô ›°ÒÌÕáÔËØÌÐÈ ÊÐÈ© ÔÈ© ×áà ÔÈ© Ù×ÖÜËáÙà ÙÛΩ ²ÌØÓÈÔåÈ: ú¼È© ×È§Ú ÙÛΩ ²ÌØÓÈÔåÈ, ÔÈ© ÑáÔÌÐÚ ÙÖÉÈØÌ© Ú Ù×ÖÜËâÚ, ÑÈЩ ÓÌÛÈ© ÔÈ© ×ÌØáÙÌÐÚ ÙÛΩ ²ÈÒÒåÈ ÑÈЩ ÔÈ© ÕÌØáÙÌÐÚ Ö¦,ÛÐ Ì­ÓÈÏÌÚ ÙÛΩ ²ÌØÓÈÔåÈ!þý ¿ØáÊÓÈÛÐ, Ì¥ ÑÌЧÔÈ ÛÈ© ÞØæÔÐÈ, Ϋ Ù×ÖÜËΩ ÙÌ© ÊÌØÓÈÔÐÑÖ© ×ÈÔÌ×ÐÙÛãÓÐÖ, ÌÐ¥ËÐÑÈ© ÊÐÈ© ÛÐ©Ú ÏÌàØÎÛÐÑÌ© Ú Îª È¥ ÔÏØà×ÐÙÛÐÑÌ© Ú Ì¥ ×ÐÙÛΧÓÌÚ, ÏÌàØÌЧÛÖ Ì¥ ÊÊçÎÙΠȥ ÑÈËÎÓÈäÑÎ§Ú ÙÖÉÈØæÛÎÛÈÚ, ÛåÛÒÖÚ ÍÎÒÌÜÛÎ§Ú Ì¥ Ñ×ÈåËÌÜÙÎÚ ÙÛΩ ÓÌÏÖËÐÑΩ ÑÈЩ Ö¥ ØÊÈÔàÓâÔΠȥ ÑÈËÎÓÈäÑΩ Ì¥ ØÊÈÙåÈ. Ÿ¶ ²ÈÒÒåÈ, ÙÛΩ Ô ÑÖÐÔΩ Ì¥ ÔÛç×àÙÎ, ÌФÞÌ È­ÒÒÌÚ È¥ ØÌÛâÚ: ΤÛÈÔ Î« ÞéØÈ ×ÖÜ© ÑÈÛÈ© ×ØÖÛÌØÈÐæÛÎÛÈ ÑÈÒÒÐÌØÊÖܧÙÌ ÛΩ Ô ÑÈÒÒÐÛÌÞÔÐÑΩ ÌÜ¥ ÈÐÙÏÎÙåÈ ÑÈЩ È¥ ÔÈÍãÛÎÙÎ, Ϋ ÞéØÈ Ûà§Ô Ì¥ ØÌÏÐÙÓáÛàÔ ËÎÓÐÖÜØÊåÈÚ, Ûà§Ô ×ØàÛÖ×ÖØÐÈÑà§Ô ÛÖÒÓÎÓáÛàÔ, Ϋ ÑÖÐÔàÔåÈ ÙÛΩ Ô Ö« ×ÖåÈ ÙÜÔÌÞà§Ú ÑáÛÐ ÑÈÐÔÖçØÊÐÖ ÙÜÔâÉÈÐÔÌ ÑÈЩ ÊæÔÐÓÈ ×ØÖÑÈÒÖܧÙÌ. °Ü¥ ÛÈ© ÉÌÉÈåàÚ Î¤ÛÈÔ Ì¥ ×Ð×æÒÈÐÈ ÑÖÐÔàÔÐÑÈ© ûÑÒÐÙâý. ›´Ê੠έÏÌÒÈ ÊÐÈ© È­ÒÒÖÜÚ ÒæÊÖÜÚ ÔÈ© ×áà ÙÛΩ ²ÈÒÅ.².

26


¾ °Ã·´¼Â¸¹¾-µÇ¸¹¾ µ¶Â¾Ã»´¼¾

ÒåÈ, ×ØàÛåÙÛàÚ ÊÐÈ© ÔÈ© ÊÔàØåÙà ÛÎ©Ô Ì¥ÑÌЧ ×ÈØÖÜÙåÈ ÛÎ§Ú ØàÙÐÑÎ§Ú ËÐÈÙ×ÖØÈ§Ú ÑÈЩ ÛÖ© ÙÜÔÈØ×ÈÙÛÐÑæ ÛÎÚ ÊâÔÔÎÓÈ, ÛÐ©Ú ÊÈÒÒæÝàÔÌÚ Ö¥ØÏæËÖÕÌÚ Ì¥ÔÖØåÌÚ. ¿ØéÛÌÜÌ Ö¦ÓàÚ ÊÐÈ© ÓâÔÈ, ÈÐ¥ ÙÏÈÔæÓÖÜÔ ÛÎ©Ô È¥ÔáÊÑÎ, ÊÐÈ© ÓÐÈ© ÏÎÛÌåÈ ÙÌ© ÙÖÉÈØΩ ×ÈÔÌ×ÐÙÛÎÓÐÈÑΩ Ù×ÖÜËΩ ÑÈЩ ÙÛÖ©Ô ÛØæ×Ö ÛÎ§Ú Ì­ØÌÜÔÈÚ ü ÌФÞÈ ÙÜÔÌåËÎÙÎ ×æÙÖ Ì¥×ÐËÌØÓÐÑΩ ÑÈЩ ÞÈÓÎÒÖܧ Ì¥×Ð×âËÖÜ Î¤ÛÈÔ Î« Ì¥Ñ×ÈåËÌÜÙã ÓÖÜ ÙÛÖ© Ì«ÒÒÈËÐÑÖ© ×ÈÔÌ×ÐÙÛãÓÐÖ. ›´×Ð×ÒâÖÔ (ÑÈЩ ×ÖÒÜ© ÙÎÓÈÔÛÐÑÖ©), ÖЫ Ü«×ÖÛØÖÝåÌÚ ×ÖÜ© ×ÈØÌЧÞÌ ÛÖ© ËÜÛÐÑÖÊÌØÓÈÔÐÑÖ© (ÛæÛÌ) ÑØáÛÖÚ Î¤ÛÈÔ ÖЫ ÑÈÒçÛÌØÌÚ ÙÛÎ©Ô ´Ü¥Øé×Î. ›´Ñ Ûà§Ô Ü«ÙÛâØàÔ ×ÐÙÛÌçà Ö¦ÛРΫ ²ÌØÓÈÔåÈ Î¤ÛÈÔ ÊÐÈ© ÓâÔÈ ×ØÈÊÓÈÛÐÑÖ©Ú ûÙÛÈÏÓæÚý. ³ÐæÛР̥ÑÌЧ Ì¥ÔÛÌÒà§Ú ûÛÜÞÈЧÈý, ÞàØÐ©Ú ÔÈ© ÛÖ© Ì¥×ÐËÐéÕà, ÙÜÔÈÔÛãÏÎÑÈ ÓÌ© ÛÖ© Ì­ØÊÖ ÛÖܧ Heidegger. °Ô ËÌ©Ô ÌФÞÌ ÙÜÓÉÌЧ ÈÜ¥ÛΩ Ϋ ÙÜÔáÔÛÎÙÎ, ËÌ©Ô ÏÈ© ÌФÞÌ ×ØÖÑçßÌÐ ÙÛΩ Íàã ÓÖÜ Î« ×ØæÑÒÎÙÎ ÛÎ§Ú Ö¥ÔÛÖÒÖÊåÈÚ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ.

5. ¾ û¼´¾À·¾³¾½¾ý ¿°À¸Á¸

N.R. ÁÛÖ© ¿ÈØåÙÐ ÛÖܧ 1960 ÊÔéØÐÙÌÚ ×ÖÒÒÖÜ©Ú È¥×Ö© ÛÖÜ©Ú ÏÌÖÒæÊÖÜÚ ÀéÙÖÜÚ Ì¥ÓÐÊÑØâËÌÚ ËÌçÛÌØÎÚ ÊÌÔÐȧÚ. ÂÖÜ©Ú Florovsky, Meyendorff ÑÈЩ Schmemann ×ÖÜ© ÌФÞÈÔ Î­ ËÎ ÝçÊÌÐ (ÔÖÓåÍà) ÙÛΩ ¼âÈ ŸÃæØÑÎ. ›°ÒÒÈ© ÙÜÔáÔÛÎÙÌÚ ÑÈЩ ÛÖ©Ô Paul Evdokimov ÑÈЩ ÓÌÛÈÕÜ© ÈÜ¥Ûà§Ô ×ÖÜ© ÊÔéØÐÙÌÚ ÑÈÒÈ© ΤÛÈÔ ÖЫ Nicolas Lossky, Boris Bobrinskoy, Pierre Struve, Michel Evdokimov ÑÈЩ Olivier CleÂment. ¿à§Ú ÙÌ© ×ØÖÙÌÒáÓÉÈÔÈÔ; ¿à§Ú ÙÞÌ27


¶ »´Â°ÄÃÁ¸¹¶ ÇÁ ¿À¾¹º¶Á¶ ´¿¸¹°¸À¸¹¶ ÛåÍÖÔÛÈÔ ÓÈÍå ÙÖÜ; Âå ÑæÓÐÙÌÚ ×åÙà ÙÛÎ©Ô Ÿ´ÒÒáËÈ È¥×Ö© ÈÜ¥ÛÌ©Ú ÛÐ©Ú Ì¥×ÈÝâÚ;

ÁÛÖ© ¿ÈØåÙÐ, ÛÈ© ×âÔÛÌ ÞØæÔÐÈ ×ÖÜ© Ì­ÓÌÐÔÈ Ì¥ ÑÌЧ, Ì­ÍÎÙÈ ÓÌ© Ì¥ ÔÏÖÜÙÐÈÙÓÖ© ÛΩ ÊÈÒÒæÝàÔÎ Ö¥ ØÏæËÖÕÎ ×ÈØÖÜÙåÈ. µÖܧÙÈ ÛΩ ÓÌÛÖÞã ÓÖÜ, Ì­ÔÐàÏÈ ÛÖÜ© Ú ÊÈÒÒæÝàÔÖÜÚ ›¾ØÏÖËæÕÖÜÚ ÙÈ© Ô ÖÐ¥ÑÖÊâÔÌÐá ÓÖÜ. ›´ÑÑÒÎÙÐÈÍæÓÖÜÔ ÙÜÔãÏàÚ ÙÛΩ Ô ûÑØç×ÛÎý, ÛÖܧ ØàÙÐÑÖܧ ÑÈÏÌËØÐÑÖܧ ÔÈÖܧ, ÙÛΩ rue Daru, Ö¦×ÖÜ ÒÌÐÛÖÜØÊÖܧÙÌ Ì¦ÔÈÚ Ì¥ Ñ×ÒÎÑÛÐÑÖ© Ú ÊÐÈÛØæÚ, Ö« ×. Pierre Struve. ¾ÒÎ ÛΩ Ô Ì« ÉËÖÓáËÈ ÙÛÖ© ÔÖÙÖÑÖÓÌÐ§Ö ÑÈЩ ÛΩ Ô ¹ÜØÐÈÑΩ ÒÌÐÛÖÜØÊÖ© Ú ÙÛΩ Ô ûÑØç×ÛÎý. ÂΩ ÞÖØàËåÈ ËÐÎçÏÜÔÌ Ö« Michel, ÊÐÖ© Ú ÛÖܧ Paul Evdokimov ÑÈЩ ûßÜÞΩ ý Ö¥ ØÊÈÔàÛÐÑΩ ÛÎ§Ú Ì¥ ÔÖØåÈÚ Î« Nina, ÑæØÎ ÛÖܧ Paul ÑÈЩ È¥ ËÌÒÝΩ ÛÖܧ Michel. ÂÈÑÛÐÑÖ© Ú Ì¥ ÑÌЧ Ì¥ ÑÑÒÎÙÐÈÍæÓÌÔÖÚ Ö« Olivier Âment. Cle ¹á×ÖÐÌÚ ÝÖØÌ© Ú È¥ ÊÈ×ÖܧÙÈ ÔÈ© ×ÎÊÈåÔà ÑÈЩ ÙÛΩ ÊÈÒÒæÝàÔΠ̥ ÔÖØåÈ ÛÎ§Ú rue Saint Victor, ÙÛÖ© Quartier Latin. ›´ÑÌЧ ÛÖ© Ô ÛæÔÖ Ì­ËÐÔÌ Î« ÖÐ¥ÑÖÊâÔÌÐÈ Lossky: Ö« Nicolas, ÊÐÖ© Ú ÛÖܧ Vladimir ÑÈЩ ÖЫ È¥ ËÌÒÝâÚ ÛÖÜ, ÓÌ© ÛÐ©Ú ÖÐ¥ÑÖÊâÔÌÐâÚ ÛÖÜÚ. ºÌÐÛÖÜØÊÖ© Ú Î¤ÛÈÔ Ö« ×. Gabriel Henry, Ü« ×áÒÒÎÒÖÚ ÙÌ© È¥ ÙÝÈÒÐÙÛÐÑΩ Ì« ÛÈÐØÌåÈ. ÂÈÑÛÐÑÖЩ Ì¥ ÑÑÒÎÙÐÈÍæÓÌÔÖÐ, Ö« Leonid Ouspensky Ö« È« ÊÐÖÊØáÝÖÚ, ÑÈЩ Ϋ ÙçÍÜÊæÚ ÛÖÜ, ×ÖÜ© ×ÖÒÜ© ÛÖÜ© Ú È¥ Êá×ÎÙÈ. ÁÜÔËâÏÎÑÈ ÓÌ© ÛÖÜ© Ú ›¾ØÏæËÖÕÖÜÚ ÛÖܧ ¿ÈØÐÙÐÖܧ. ÂÖ© Ô Olivier CleÂment, ÛÖ© Ô ×. Boris Bobrinskoi, ÛÖ© Ô Nicolas Lossky, ÛÖ© Ô Paul ÑÈЩ ÛÖ© Ô Michel Evdokimov ÑÈЩ È­ÒÒÖÜÚ ÒÐÊæÛÌØÖ ÊÔàÙÛÖçÚ. ·ÈçÓÈÍÈ ÛΩ ÍàÔÅ.².

28


¾ °Ã·´¼Â¸¹¾-µÇ¸¹¾ µ¶Â¾Ã»´¼¾

ÛáÔÐÈ Ûà§Ô Ì¥ÔÖØÐà§Ô ÛÖÜÚ, ÛÖ©Ô ÏÌÖÒÖÊÐÑÖ© ÒæÊÖ ×ÖÜ© ÙÜÊÑØÖÛÖܧÙÌ ÛÈ© ÑÎØçÊÓÈÛá ÛÖÜÚ. œ´Þà ÊØáßÌÐ ÑáÛРȥ×Ö© ÈÜ¥ÛÌ©Ú ÛÐ©Ú Ì¥Ó×ÌÐØåÌÚ ÓÖÜ ÙÛÖ© ÉÐÉÒåÖ ÂÈ© ÑÈÏÌÈÜÛæÔ. ¿Î§ÊÈ ÙÛÖ© ¿ÈØåÙÐ ÛæÙÖ ×ØÖÑÈÛÈÉÖÒÐÑÈ© Ì¥ÔÏÖÜÙÐÈÙÓâÂment, ×ÖÜ© ÔÖÚ È¥×Ö© ÛÈ© ÉÐÉÒåÈ Ûà§Ô ÀéÙàÔ ÑÈЩ ÛÖܧ Cle È­ØÊÎÙÈ ÔÈ© ×ÈØÈËÌÞÏৠÑÈЩ ÑáÛÐ ×ÖÜ© ÙÜÔÌÞà§Ú ×ÐÙÛÖ×ÖÐÖܧÙÈ ÍéÔÛÈÚ Ì¥ÑÌЧ: ´ÔÈ È­ÒÒÖ ÌФËÖÚ ×ÐÌÛÐÙÓÖܧ, ×ÖÜ© ËÐâÝÌØÌ ÉâÉÈÐÈ È¥×Ö© ÛÖ©Ô ×ÐÌÛÐÙÓÖ© ×ÖÜ© ÌФÞÈ ÍãÙÌÐ ÙÛΩ ûµàãý, È¥ÒÒÈ© ËÌ©Ô Ì­×ÈÜÌ ÔÈ© Ì­ÞÌÐ ÛÈ© ÉÈÙÐÑá ÛÖÜ ÊÔàØåÙÓÈÛÈ. Ÿ¶ ×ØéÛÎ ÊÌÔÐÈ© Ûà§Ô ÀéÙàÔ Ì¥ÓÐÊÑØâËàÔ ×Øâ×ÌÐ ÔÈ© ÌФÞÌ ÓÐÈ© ÙÛÐÉÈØæÛÎÛÈ Ì¥ÑÑÒÎÙÐÈÙÛÐÑÖܧ ×ØÈÊÓÈÛÐÙÓÖܧ ÙÛΩ ÏÌÖÒÖÊåÈ ÛÎÚ, ÌФÞÌ ÊÔàØåÙÌÐ ÙÛΩ ÊΧ ÛÎ§Ú ÀàÙåÈÚ Ì­ÔÙÈØÑÎ ÛÎ©Ô ›´ÑÑÒÎÙåÈ ÙÌ© ûÛØæ×Öý ÑÈÏÎÓÌØÐÔÎ§Ú ÉÐàÛΧÚ. Ÿ¶ ËÌçÛÌØÎ ÑÈЩ Ϋ ÛØåÛÎ ÊÌÔÐÈ© ÌФÞÈÔ ÊÌÔÔÎÏÌЧ ÙÛΩ ³çÙÎ, ÛâÒÌÐàÙÈÔ ÛÈ© ÙÞÖÒÌÐÈ© ÛÎ§Ú ³çÙÎÚ, ÍÖܧÙÈÔ ÛÎ©Ô ÑÈÏÎÓÌØÐÔæÛÎÛÈ ÛÖܧ ËÜÛÐÑÖܧ È¥ÔÏØé×ÖÜ, ÌФÞÈÔ ÈÜ¥ÛÖÔæÎÛÈ ÛΩ ÔÖÖ-ÛØÖ×åÈ ÛÖÜ. Ÿ¶ ×åÙÛÎ ÛÖÜÚ ËÌ©Ô Ó×ÖØÖܧÙÌ ÔÈ© ÓÎ©Ô Ì­ÞÌÐ Ì¥Ô ×ÖÒÒÖÐ§Ú ÛÖ©Ô ÞÈØÈÑÛãØÈ û×Ì×ÖÐÏãÙÌàÔý, Ϋ ÌÜ¥ÙâÉÌÐá ÛÖÜÚ ÛÖ©Ô ÝÖØÓÈÒÐÙÛÐÑÖ© ÞÈØÈÑÛãØÈ ÛÎ§Ú ËÜÛÐÑÎ§Ú ûËÌÖÔÛÖÒÖÊåÈÚý, Ϋ È¥ÔÛåÒÎßã ÛÖÜÚ ÊÐÈ© ÛÎ©Ô È­ÙÑÎÙÎ ÛÖ©Ô ÔÖÓÐÑÐÙÓÖ© ÛÖܧ ËÜÛÐÑÖܧ Î¥ ÏÐÑÐÙÓÖܧ. ›´Õ È­ÒÒÖÜ Î« ЭËÐÈ Î« ÒÈäÑΩ ×ÈØáËÖÙΠΫ ØàÙÐÑΩ Ì­ÞÌÐ ÑÜØåÈØÞÖ ÛÖ© ÙÛÖÐÞÌÐ§Ö ÛÖܧ È¥ÛÖÓÖÑÌÔÛØÐÑÖܧ ÙÜÔÈÐÙÏãÓÈÛÖÚ, ÛÖ©Ô È¥ÛÖÓÖÑÌÔÛØÐÙÓÖ© ÛÎ§Ú Ì¥ÔÖÞÐÑÎ§Ú ÙÜÔÌåËÎÙÎÚ. ÁÛÖ© ØéÙÐÑÖ ÒÈÛØÌÜÛÐÑÖ© ÛÜ×ÐÑÖ© ÙÛæÞÖÚ ÌФÔÈРΫ È¥ÛÖÓÐÑΩ Ì­ÕÈØÙÎ ÑÈЩ ÓÌÛÈØÙåàÙÎ, Ϋ ÙÞÌËÖ©Ô Î«ËÖÔÐÑΩ ßÜÞÖÒÖÊÐÑΩ ÊÒÜÑÌØáËÈ. ´Ð¤ÔÈÐ ÈÜ¥ÛÖ© ̦ÔÈ ÓÌÊáÒÖ ÑÈЩ ÑÈåØÐÖ ÏâÓÈ ×ÖÜ© ËÌ©Ô 29


¶ »´Â°ÄÃÁ¸¹¶ ÇÁ ¿À¾¹º¶Á¶ ´¿¸¹°¸À¸¹¶ ÛæÒÓÎÙÈ ×ÖÛÌ© ÔÈ© ÛÖ© ÏåÕà ÙÌ© ÉÐÉÒåÖ ÓÖÜ, ÖÜ­ÛÌ Ó×ÖØÖܧÓÌ, ÉâÉÈÐÈ, ÔÈ© ÛÖ© È¥ÔÈÒçÙÖÜÓÌ Ì¥Ëà§. ³ÜÙÛÜÞà§Ú ËÌ©Ô ×ØæÒÈÉÈ ÔÈ© ÊÔàØåÙà ÛÖ©Ô ±ÒÈËåÓÎØÖ ºæÙÙÑÜ, ÛÖ©Ô ËÌ© ×. ÄÒàØæÝÙÑÜ ÛÖ©Ô ÙÜÔáÔÛÎÙÈ ÓæÔÖ ÓåÈ ÝÖØÈ© ÙÌ© ÙÜÔâËØÐÖ ÙÛÎ©Ô ›°ÊÊÒåÈ ü ÛÈ© ÉÐÉÒåÈ ÛÖÜÚ ËÌ©Ô ÓÖܧ È¥ÝãÔÖÜÔ ×ÌØÐÏéØÐÖ ÔÈ© ËÐÈÑØåÔà Ì­ÙÛà ÑÈЩ ЭÞÔÖÚ ÏØÎÙÑÌÐÖ×ÖÐÎÓâÔÎÚ Ì¥ÑËÖÞÎ§Ú ÛÖܧ Ì¥ÑÑÒÎÙÐÈÙÛÐÑÖܧ ÊÌÊÖÔæÛÖÚ. ±âÉÈÐÈ, È­ÔÏØà×ÖРȥËçÔÈÓÖÐ ÌЭÓÈÙÛÌ Ö¦ÒÖÐ, ÓÌ© ×ÖÒÒÌ©Ú È¥ÔÛÐÝáÙÌÐÚ ü ÊÐ' ÈÜ¥ÛÖ© ÑÈЩ ËçÙÑÖÒÖ ÔÈ© Ì¥ÕÎÊãÙÌÐ ÑÈÔÌÐ©Ú ×à§Ú ̦ÔÈ ÓâÊÌÏÖÚ ÏÌÖÒÖÊÐÑÖ© ÙÈ©Ô ÛÖ©Ô ×. Schmemann ÏÈ© È­ÝÎÔÌ ×åÙà ÛÖÜ, Ëå×ÒÈ ÙÛÖ© Ì¥Ñ×ÒÎÑÛÐÑÖ© ÉÐÉÒåÖ For the Life of the World, ̦ÔÈ ûŸ¶ÓÌØÖÒæÊÐÖý ÛÜ×ÐÑÈ© ×ÐÌÛÐÙÛÐÑÎ§Ú ÊÒéÙÙÈÚ ÑÈЩ ÔÖÖÛØÖ×åÈÚ. ´Ð¤ÔÈÐ ÑÖÐÔÖ© ÛÖ© ËØáÓÈ, Ö¦ÒàÔ ÓÈÚ: Ÿ¾ ûÛØæ×ÖÚý ×ÖÜ© Ü«×áØÞÖÜÓÌ, ×ÖÜ© ÍÖܧÓÌ ÛÎ©Ô ÑÈÏÎÓÌØÐÔæÛÎÛÈ, ÌФÔÈРȥ×ÖÒçÛàÚ ËÜÛÐÑÖ©Ú ÑÈЩ Ì¥ÓÌÐ§Ú ×ØÖÙ×ÈÏÖܧÓÌ ÖЫ û×Ì×ÖÐÏãÙÌÐÚý ÓÈÚ ÑÈЩ ÖЫ ÙÜÓ×ÌØÐÝÖØâÚ ÓÈÚ ÔÈ© ×ÈØÈÓÌåÔÖÜÔ Ì¥ÑÑÒÎÙÐÈÙÛÐÑÌ©Ú ü ×ØæÑÌÐÛÈÐ ÊÐÈ© ÙÞÐÍÖÌåËÌÐÈ ×ØÈÊÓÈÛÐÑã. ÂÈ© ÛÌÒÌÜÛÈÐ§È ÞØæÔÐÈ Î« ÊÈÒÒæÝàÔÎ ›¾ØÏÖ Orthodoxe) ÓÖÐáÍÌÐ ÔÈ© È¥ØÑÌЧÛÈÐ ËÖÕåÈ (Fraternite ÙÛÖ© ÔÈ© ÛΩ ÏÌàØÖÜ§Ô ÓÐÈ© ×ÈØáËÖÙÎ û×ÔÌÜÓÈÛÐÑæÛÎÂ) È«×Òà§Ú ×ÈØáÒÒÎÒÎ, È¥ÒÒÈ© Ö­ÞРȥÛÈÚý (spiritualite ÙçÓ×ÛàÛÎ ÓÌ© È­ÒÒÌÚ È¥ÔÛåÙÛÖÐÞÌÚ û×ÔÌÜÓÈÛÐÑæÛÎÛÌÚý ü Ò.Þ., ÛΩ ØàÓÈÐÖÑÈÏÖÒÐÑã, ×ÖÜ© ÛΩ ÒÖÊÈØÐáÍÖÜÔ Ì¥ÊÊçÛÈÛÎ. Ÿ¶ ÒâÕÎ û×ÔÌÜÓÈÛÐÑæÛÎÛÈý Ì­ÞÌÐ ÙÞÌËæÔ Ü«×ÖÑÈÛÈÙÛãÙÌÐ ÛÖ©Ô Ö¦ØÖ ûÌ¥ÑÑÒÎÙåÈý, ÓÌ© ÞÈÓâÔÎ ÛÎ©Ô ÈЭÙÏÎÙÎ Ö¦ÛРΫ Ì¥ÑÑÒÎÙåÈ È¥ÝÖØȧ ÙÛÖ© ×âØÈÙÓÈ È¥×Ö© ÛÖ©Ô È¥ÛÖÓÖÑÌÔÛØÐÑÖ© ûÛØæ×Öý ÛÎ§Ú Ü«×áØÕÌàÚ ÙÛÖ©Ô ÌÐ¥ ÑÖÔÐ30


¾ °Ã·´¼Â¸¹¾-µÇ¸¹¾ µ¶Â¾Ã»´¼¾

ÙÓÖ© ÛÖܧ ûÛØæ×ÖÜý ÛÎ§Ú È¥ÑÛåÙÛÖÜ ÂØÐáËÖÚ ü Ö­ÞÐ ÙÌ© È¥ÛÖÓÐÑÌ© Ú ×Ì×ÖÐÏãÙÌÐÚ ÑÈЩ È¥ÛÖÓÐÑΩ ÙÜÓ×ÌØÐÝÖØá. ÂÖ© ÛÌÒÌÜÛÈÐ§Ö ËÐáÙÛÎÓÈ ÛÎ§Ú ×ÈØÈÓÖÔÎ§Ú ÓÖÜ ÙÛΩ ²ÈÒÒåÈ Î« ÙÛáÙÎ Ûà§Ô È¥ÊÈ×ÎÓâÔàÔ ÓÖÜ ÝåÒàÔ È¥×âÔÈÔÛå ÓÖÜ ÌФÞÌ È¥ÒÒáÕÌР̥ ÔÛÜ×àÙÐÈÑá: »Ì© ÌФÞÈÔ ÙÎÓÈËâßÌÐ ÓÌ© ÛÖ© ÙÛåÊÓÈ ÛÖܧ ûÈ¥ÔÛÐËÜÛÐÑÖܧý, Ì­ÔÐàÏÈ ÔÈ© ÓÌ© Ì­ÞÖÜÔ ÉáÒÌÐ ÙÌ© ÑÈØÈÔÛåÔÈ. Ÿ¾ ÓÌÛÈÝØÈÙÛÎ©Ú ÛÖܧ ÉÐÉÒåÖÜ ÓÖÜ ÂÖ© È¥ÒÝÈÉÎÛáØÐ ÛÎ§Ú ×åÙÛÎÚ ÙÛÈ© ÊÈÒÒÐÑÈ© È­ÙÑÎÙÌ È­ÊØÐÈ ÒÖÊÖÑØÐÙåÈ ÙÛÖ© ÑÌåÓÌÔÖ ×ÌÛÙÖÑæÉÖÔÛÈÚ Ö¦,ÛÐ ÈÜ¥ÛÖ©Ú Ì­ÑØÐÔÌ ûÈ¥ÔÛÐËÜÛÐÑæý. ¿áÒÌßÈ ÊÐÈ© ÔÈ© ×ÌØÐÙéÙà ÙÛÖÐÞÌÐéËÎ ÙÜÊÊØÈÝÐÑΩ È¥ÕÐÖ×Øâ×ÌÐÈ. ÂÎ©Ô ÛÌÒÌÜÛÈåÈ ÙÛÐÊÓã, Ì¥ Ô È¥ÊÔÖåÈ̄ ÓÖÜ, Ö« ÛåÛÒÖÚ ×ÈØÈ×ÖÐãÏÎÑÌ, Ó×ΧÑÌ ÛÖ© È¥ÑØÈÐÝÔà§Ú ×ÐÌÛÐÙÛÐÑæ: La foi vi glise üÈ¥ÔÛЩ ÛÖܧ La foi de l' expeÂrience vante de l' E eccleÂsiale, ×ÖÜ© ÌФÞÌ ÙÜÓÝàÔÎÏÌЧ ÙÛÖ© ÙÜÓÉæÒÈÐÖ.

31

Η μεταφυσική ως πρόκληση επικαιρική - Χρήστος Γιανναράς & Norman Russell σε διάλογο  

Ένας ζωντανός διάλογος ανάμεσα στον Χρήστο Γιανναρά και τον κύριο μεταφραστή των έργων του στα αγγλικά, Νόρμαν Ράσελ. Το βιβλίο αποτελεί μία...

Η μεταφυσική ως πρόκληση επικαιρική - Χρήστος Γιανναράς & Norman Russell σε διάλογο  

Ένας ζωντανός διάλογος ανάμεσα στον Χρήστο Γιανναρά και τον κύριο μεταφραστή των έργων του στα αγγλικά, Νόρμαν Ράσελ. Το βιβλίο αποτελεί μία...

Advertisement