Page 55

¾ ´¹Á°¸¹¾Á Å°À°¹Â¶À°Á ¾à ¿À¾ÁÇ¿¾Ã

ÛØæ×Ö ÛÖܧ Ü«×áØÞÌÐÔ, ÑÈЩ Ì«×ÖÓâÔàÚ Ì¥ÕÈÑÖÒÖÜÏÌЧ ÔÈ© ×ÌØÐÖØåÍÌÐ ÛÖ© Ö¥ÔÛÖÒÖÊÐÑÖ© ×ØæÉÒÎÓÈ ÙÛÖ©Ô Þà§ØÖ Ûà§Ô È¥ÝÎØÎÓâÔàÔ Ö«ØÐÙÓà§Ô. ›°ÔÛåÏÌÛÈ, ÙÛÎ©Ô È¥ÔÈÛÖÒÐÑΩ ·ÌÖÒÖÊåÈ Î« ×æÒàÙΠȥÔáÓÌÙÈ ÙÛÖ©Ô È¥ÔÈÒÖÊÐÑÖ© -Ö¥ÔÛÐÑÖ© Ϊ ÙÛÖ©Ô ÓÜÙÛÐÑÐÙÛÐÑÖ© ×ØÖÙËÐÖØÐÙÓÖ© ÛÖܧ ´Ð¤ÔÈÐ Ì­ÞÌРȥÝÌÛÎØÐÈÑÈ© È¥×ÖÑÒÌÐÙÛÌЧ ÑÈЩ Ϋ Ö¥ÔÛÖÒÖÊåÈ Ûà§Ô È¥ÔÈÛÖÒÐÑà§Ô ÌФÔÈÐ ×ØàÛÈØÞÐÑÈ© Ü«×ÈØÑÛÐÑã, ÊÐÈÛЩ ÉáÙÎ ÑÈЩ È¥ÝÌÛÎØåÈ ÌФÔÈÐ Ö« È¥×ÖÝÈÛÐÙÓÖ©Ú ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ ÑÈЩ Ö­ÞÐ Ö« È¥×ÖÝÈÛÐÙÓÖ©Ú ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈÚ. ûÁÛÎ©Ô ×ÈØáËÖÙÎ ÛÎ§Ú È¥ÔÈÛÖÒÐÑÎ§Ú ›´ÑÑÒÎÙåÈÚ ËÌ©Ô Ü«×áØÞÌÐ ×ÌØÐÏéØÐÖ ÊÐÈ© ÓÐÈ© ÏÌÖÒÖÊåÈ ÑÈå, ×ÖÒÜ© ÒÐÊæÛÌØÖ, ÊÐÈ© ̦ÔÈ ÓÜÙÛÐÑÐÙÓÖ© ÛÎ§Ú ÏÌåÈÚ ÖÜ¥ÙåÈښ ²ÐÈ© ÛÎ©Ô È¥ÔÈÛÖÒÐÑΩ ›´ÑÑÒÎÙåÈ, Ö¦ÛÈÔ ÓÐÒáÌÐ ÑÈÔÌÐ©Ú ÊÐÈ© ÛÖ©Ô ·Ìæ, ×ØæÑÌÐÛÈÐ ×áÔÛÖÛÌ ÊÐÈ© ÛÖ© ÙÜÊÑÌÑØÐÓâÔÖ: úÖ« ·ÌÖ©Ú ÛÖܧ ›°ÉØÈáÓ, ÛÖܧ ›¸ÙÈÈ©Ñ ÑÈЩ ÛÖܧ ›¸ÈÑéÉ, Ö« ·ÌÖ©Ú ÛÖܧ ›¸ÎÙÖܧ ÅØÐÙÛÖܧþ, ×ØæÑÌÐÛÈÐ ×áÔÛÖÛÌ ÊÐÈ© ÛÎ©Ô ÂØÐáËÈ (Ûà§Ô ×ØÖÙé×àÔ) ü ¿ÈÛãØ, ÃЫ Ö©Ú ÑÈЩ °ÊÐÖÔ ¿ÔÌܧÓÈ. ›°ÔÛåÏÌÛÈ, Ö¦ÛÈÔ Î« ÑÖÐÔΩ ÝçÙÎ ×ÈåØÔÌÐ ÛÎ©Ô ×ØéÛÎ ÏâÙÎ ÙÛΩ ÙçÒÒÎßÎ ÛÖܧ ÛØÐÈËÐÑÖܧ ËæÊÓÈÛÖÚ, ÌФÔÈРȥÔÈ×æÝÌÜÑÛÖ Î« ÏØÎÙÑÌÜÛÐÑΩ ×ØÈÊÓÈÛÐÑæÛÎÛÈ ÛÖܧ ·ÌÖܧ -ÂØÐáËÖÚ ÔÈ© ×ÈØÈÓÌØåÍÌÛÈÐ, ÙÌ© ̦ÔÈ ×ÖÙÖÙÛæ, ÊÐÈ© ÞáØÎ ÓÐÈ§Ú Ñá×ÖÐÈÚ ÝÐÒÖÙÖÝåÈÚ ÛÎ§Ú ÖÜ¥ÙåÈښ ¿ØÈÊÓÈÛÐÑá, ÙÛÖ© ×ÒÈåÙÐÖ Ûà§Ô ÏÌàØÎÛÐÑà§Ô ×ØÖè×ÖÏâÙÌàÔ ÛÎ§Ú ³çÙÌàÚ, ÑáÏÌ ÏÌàØåÈ ÑÈÏÈØÈ© ÏÌÖÑÌÔÛØÐÑΩ ÏÈ© ÑÐÔËçÔÌÜÌ ÔÈ© ÏâÙÌÐ ÛÎ©Ô ÖÜ¥ÙåÈ ×ØÐ©Ô È¥×Ö© ÛÈ© ×ØæÙà×È, ÔÈ© ÊåÔÌР̦ÔÈÚ ÓÜÙÛÐÑÐÙÓÖ©Ú ÛÎ§Ú úÏÌåÈÚ È¥ÉçÙÙÖÜþ (×ØÉÒ. ÛÎ©Ô Gottheit ÛÖܧ Meister Eckhart), ̦ÔÈÚ È¥×ØæÙà×ÖÚ È¥×ÖÝÈÛÐÙÓÖ©Ú ÛÎ§Ú ÏÌæÛÎÛÈÚ-ÓÎËÌ©Ô ×ÖÜ© ÏÈ© ×ØÖÎÊÌЧÛÖ ÛÎ§Ú ÂØÐáËÖÚ. œ´ÛÙÐ, ËÐÈÊØáÝÖÔÛÈÚ Ì¦ÔÈÔ ×ÈØáËÖÕÖ ÑçÑÒÖ, Ì¥×ÈÔâØÞÌÛÈÐ ÑÈÔÌåÚ, ÓâÙÈ È¥×Ö© ÛÖ©Ô ÅØÐÙÛÐÈÔÐÙÓæ, ÙÛÖ©Ô ÔÌÖ×ÒÈÛàÔÐÑÖ© ÓÜÙÛÐÑÐÙÓæý29. 29. Vlad. LOSSKY, La Á. ¿ÒÌÜØáÑÎ, ÙÌÒ. 70, 71.

theÂologie mystiqueš, ÙÌÒ. 63, 64, Ì«ÒÒÎÔ. ÓÛÝØ. 55

Profile for Ikaros Publishing LTD

Το Πρόσωπο και ο Έρως - Χρήστος Γιανναράς  

«Το Πρόσωπο και ο Έρως είναι από τα σημαντικότερα ελληνικά φιλοσοφικά συγγράμματα στον 20ό αιώνα. Διερευνά το ερώτημα για τη δυνατότητα πρόσ...

Το Πρόσωπο και ο Έρως - Χρήστος Γιανναράς  

«Το Πρόσωπο και ο Έρως είναι από τα σημαντικότερα ελληνικά φιλοσοφικά συγγράμματα στον 20ό αιώνα. Διερευνά το ερώτημα για τη δυνατότητα πρόσ...

Advertisement