Page 20

§ 11. § 12. § 13.

¥ ÒãÏÌÐÈ à « Ú ÙÞâÙÎ Ÿ¶ È

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© Ö­ÔÛÈ à « Ú û×ØáÊÓÈÛÈý ÂÈ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76 78

¥ ÒãÏÌÐÈ ÛÖܧ ´Ð¤ÔÈÐ à « Ú Ì¥Ó×ÌÐØåÈ ÛÎ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú ÑÈÏ֟¶ È ÒÐÑæÛÎÛÈÚ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

82

¹´Ä°º°¸¾ ÂÀ¸Â¾

Ÿ¶ Ì« ÔæÛÎ ÛÈ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ

§ 14.

Ÿ¾ Ì«ÔÐÑÖ©Ú ÞÈØÈÑÛãØÈÚ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ ×ØÖè×æÏÌÙÎ ÛÎ§Ú Ì¥ÑÙÛÈÛÐÑÎ§Ú Ì«ÛÌØæÛÎÛÈÚ

§ 15. § 16.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ÿ¶ ËÐÙçÔÏÌÛÎ ÝçÙÎ ÑÈЩ Ϋ Ì«ÔÐÑΩ ×ØÖÙà×ÐÑΩ ܦ×ÈØÕÎ

« Ú ÙÎÓÈÔÛÐÑΩ ËÐÈÝÖØÖ×Ö埶 ËÐáÑØÐÙÎ ßÜÞÎ§Ú ÑÈЩ ÙéÓÈÛÖÚ à ÎÙÎ ÛÎ§Ú ÝÜÙÐÑÎ§Ú Ì¥ÔâØÊÌÐÈÚ

§ 17. § 18.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

© ÛÖܧ ûÑÈÛ' ÌÐ¥ÑæÔÈý ÙÛÎ©Ô Ì«ÔÖÌåËÌÐÈ ÛÎ§Ú Ü¦×ÈØÕÎÚ ¥ ÔÈÝÖØÈ Ÿ¶ È

. . . . . . . . . . .

104

© Ö¦ØÐÈ ÛÖܧ Ì«ÔÐÑÖܧ Ÿ¶ ËÐáÑØÐÙÎ ÝçÙÌàÚ ÑÈЩ Ì¥ÔÌØÊÌÐà § Ô ÙÛÈ ÛØæ×ÖÜ ÛÎ§Ú Ü«×áØÕÌàÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 20.

95 99

Ÿ¾ ÌÐ¥ËÖÒÖÊÐÑÖ©Ú ×ØÖÙËÐÖØÐÙÓÖ©Ú ÛÎ§Ú Ì«ÔæÛÎÛÈÚ ÛÖܧ Ü«×ÖÑÌÐÓâÔÖÜ ÑÈЩ Ϋ Ì«ÔÐÑΩ Ì«ÛÌØæÛÎÛÈ ÛÖܧ ×ØÖÙé×ÖÜ

§ 19.

. . . .

87 88

107

¥ ÔÈÊàÊΩ ÙÛÎ©Ô Ì¥ÔÌØÊÎÛÐÑΩ ¿ØéÛÎ °Ð¥ÛåÈ Ÿ¶ ÙÜÒÒÖÊÐÙÛÐÑΩ È ÑÈЩ Ϋ Ü«×ÈØÑÛÐÑΩ Ì¥Ó×ÌÐØåÈ ÛÎ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú Ì¥ÑÝÖØÈ § Ú Ûà § Ô ÝÜÙÐÑà § Ô Ì¥ÔÌØÊÌÐà § Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 21.

Ÿ¶ ÝçÙÎ ÓÌÏÌÑÛΩ ÓâÙà § Ô Ì¥ÔÌØÊÌÐà § Ô. Ÿ¾ÓÖÊÌÔÌÐ§Ú ÑÈЩ Ì«¯ Ûà

§ 22.

¥ ×Ö© ÛÎ©Ô È¥×ÖËÖÞΩ Ϊ ÛÎ©Ô È¥×æØØÐßÎ ÛÎ§Ú ËÐÈÑØå¾Ð« ÙÜÔâ×ÌÐÌÚ È

§ 23.

Ÿ¶ ËÐáÑØÐÙÎ ÝçÙÌàÚ ÑÈЩ Ì¥ÔÌØÊÌÐà § Ô ×ØÖè×æÏÌÙÎ Ûà § Ô ËÜÔÈ-

ÛÌØÖÊÌÔÌÐ§Ú ×ØÖ©Ú ÛΩ ÝçÙΠ̥ÔâØÊÌÐÌÚ . . . . . . . . . . . . . . . .

ÙÌàÚ ÖÜ¥ÙåÈÚ ÑÈЩ Ì¥ÔÌØÊÌÐà § Ô . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÛÖÛãÛàÔ ÊÔéÙÌàÚ ÛÎ§Ú Ì«ÔÐÑÎ§Ú ×ØÖÙà×ÐÑÎ§Ú Ì«ÛÌØæÛÎÛÈÚ

20

. .

111 119 124 132

Profile for Ikaros Publishing LTD

Το Πρόσωπο και ο Έρως - Χρήστος Γιανναράς  

«Το Πρόσωπο και ο Έρως είναι από τα σημαντικότερα ελληνικά φιλοσοφικά συγγράμματα στον 20ό αιώνα. Διερευνά το ερώτημα για τη δυνατότητα πρόσ...

Το Πρόσωπο και ο Έρως - Χρήστος Γιανναράς  

«Το Πρόσωπο και ο Έρως είναι από τα σημαντικότερα ελληνικά φιλοσοφικά συγγράμματα στον 20ό αιώνα. Διερευνά το ερώτημα για τη δυνατότητα πρόσ...

Advertisement