Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895

HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT

Erkenningsnummer

P 309548 Driemaandelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 43 - juli augustus september 2013 - Afgiftekantoor Antwerpen X

Voorwoord "De regering-Di Rupo I neemt ons in de maling met voodoo-rekenkunde" Met deze bewoordingen velt Johan Van Overtveldt, hoofdredacteur van Trends, een vernietigend oordeel over het begrotingswerk van de regering Di Rupo. Ik denk dat meer commentaar overbodig is om aan te tonen dat het bereikte akkoord vooral bestaat uit een pakket nieuwe belastingen. Dat dit eens te meer neerkomt op het verder uitmelken van de Vlamingen is een trieste realiteit. Zondag 25 augustus 2013, 11u. Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Steenstrate (Zuidschote - Ieper) WWW.IJZERWAKE.ORG

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen - tel.: 03 238 27 49 info@ijzerwake.org - IBAN: BE33 7330 1128 2746 - BIC: KREDBEBB V.u.: Wim De Wit, Oudeheerweg-Ruiter 114, 9250 Waasmunster

In één van de landen met de hoogste fiscale druk ter wereld blijft deze regering het pad van de belastingen bewandelen. Met dank aan de Vlaamse B-partijen die hiermee nogmaals aantonen dat ze met hun minderheidspositie niets in de pap te brokken hebben. Dat men daarenboven Vlaanderen nog om extra geld vraagt, maar zelf de belastingen verhoogt en amper bespaart tart alle verbeelding. Terwijl Vlaanderen reeds geruime tijd orde op zaken heeft gesteld en een budget in evenwicht voorlegt, is zulks niet het geval voor de andere gewesten, de federale overheid en de sociale zekerheid. Het gebrek aan inspanningen bij de andere componenten van de Belgische federatie compenseren door extra besparingen in Vlaanderen is politiek en moreel zonder meer ontoelaatbaar. Dergelijke verdeling zou neerkomen op het bestraffen van goed Vlaams beleid en het belonen van Franstalige budgettaire laksheid.

Ver.uitg.: Wim de Wit, Oudeheerweg - Ruiter 114, 2950 Waasmunster

SECRETARIAAT

Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org

Bent u nog geen lid van IJzerwake vzw? Betaal dan nu (min. € 5) en u bent lid voor heel 2013. Rekening 733-0112827-46 Iban: BE33 7330 1128 2746 Bic: KREDBEBB

Een N-VA studie toont intussen aan dat de transfers van Vlaanderen naar Brussel en Wallonië oplopen tot een waanzinnig bedrag van acht miljard euro (en dit zonder rekening te houden met de intresten op de staatschuld). Voor de vertegenwoordigers van de “staatsdragende” B-partijen CD&V en Open Vld was dat voldoende om tijdens een uitzending van de ‘Zevende Dag’ de studie in niet mis te verstane bewoordingen de grond in te boren. t’ Pallieterke van 3 juli ll schreef het als volgt: “Tafelspringer Vanhengel noemde de studie botweg “vunzig” en het zelfgenoegzame smoelwerk van Verherstraeten - de vleesgeworden arrogantie - getuigde van instemming.” Wetende dat voor de begroting van 2014 nog minstens een bedrag van 3.5 miljard euro moet gevonden worden, beseft men dat wie in Vlaanderen werkt, spaart en onderneemt best zijn hart vasthoudt voor toekomstige nog zwaardere lastenverhogingen. Voor wie nog niet overtuigd zou zijn van het nut van een massale deelname aan de 12de IJzerwake op 25 augustus moeten deze vaststellingen meer dan voldoende zijn.

Wim De Wit V oorzitter I J zerwa k e

Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Secretariaat IJzerwake Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

zelfbestuur - nooit meer oorlog - godsvrede


Ja! Vlaanderen, Schotland, Cataloni� Vlaamse vrienden, Wanneer we deze zomer, op 25 augustus om precies te zijn, de 12e editie van IJzerwake zullen uitvoeren, zal het precies 65 jaar geleden zijn dat enkele kilometers verder in Diksmuide een eenvoudig wit kruis opgericht werd met de AVV-VVK leuze en de tekst ‘ hier liggen hun lijken als zaden in ‘t zand, hoop op de oogst, o Vlaanderland ’. De tekst komt uit een vers van priester-dichter Cyriel Verschaeve, kapelaan te Alveringem tijdens de Grote Oorlog, en mede-bezieler van de Frontbeweging. Het eenvoudige witte kruis werd opgericht op de puinen van de in maart 1946 door grenzeloze haat gedynamitteerde IJzertoren. De schending van de IJzertoren, opgericht als een eeuwig grafmonument voor de duizenden gesneuvelde Vlaamse piotten nadat hun zerkjes waren verbrijzeld om de steenweg naar Adinkerke aan te leggen, was een schending van hun nagedachtenis, uitgevoerd door handlangers van een staat die nooit het vaderland heeft willen zijn van de meerderheid van zijn inwoners. 65 jaar later hebben we reeds geoogst, ja, ondanks het nog steeds bestaande staatsapparaat dat België heet... Maar ‘de mei’ kunnen we nog steeds niet plaatsen, want Vlaanderen heeft nog steeds niet de noodzakelijke troeven in handen om zijn eigen lot te bepalen. Onze rijkdom wordt stelselmatig afgeroomd om te verdwijnen in allesbehalve transparante bodemloze putten. Het ‘Vlamingen, zwijgt en vecht!’ uit de oorlog is vervangen door het ‘Vlamingen, zwijgt, werkt en betaalt!’ Ondertussen is een BHV regeling door onze maag gesplitst die helemaal geen regeling is, en wordt nu Brussel en de gehele Rand belaagd door het Francofone imperialisme. Het Europa dat boven onze hoofden groeit, lijkt wel een kopij van het Belgische huishouden, ver boven de hoofden van de burgers en de volkeren die er leven.

Maar het tij kan keren… Schotland en Catalonië maken zich op om hun fel bevochten autonomie verder te zetten naar onafhankelijkheid, evenals hier in Vlaanderen. Een eigen identiteit vormt het sleutelwoord van moderne nationalistische stromingen, en de tegenkanting van de afgeleefde 19e eeuwse staten en hun lakeien is navenant. Ook in Vlaanderen. Over de meningsverschillen van partijgrenzen en tactische overwegingen heen, moet het toch mogelijk zijn om één keer per jaar rond de leeuwevlag te staan, op de plaats waar de moderne Vlaamse Beweging haar wortels heeft: de weidse vlakten van de Westhoek. Hier moordden jonge Europeanen en hun koloniale lotgenoten elkaar uit op last van staatslieden en legergeneraals in een onzinnige en weerzinwekkende oorlog. Hier moeten we ons vandaag durven bezinnen over de oogst met het plaatsen van de ‘mei’ voor Vlaanderen. Hier moeten we aan Europa tonen dat het zijn inwoners, met hun verscheiden identiteit, hun tradities, wetten en gebruiken, niet tot een eenheidsworst kan vermalen. Vlaanderen, Schotland, Catalonië is drie maal JA voor onafhankelijkheid. En drie maal JA voor een sterk en weerbaar en vooral levend Europa, dat zijn inwoners respecteert in hun identiteit. Daarom heten wij alle Vlamingen welkom op onze weide te Steenstrate! En, Vlaamse politici, oppositie of beleidsmakers, wij respecteren uw inzet en uw werk als Vlaanderen en onze identiteit uw uitgangspunt is. Wij weten dat IJzerwake graag in het verdomhoekje van extremisten en dwazen wordt geplaatst, dat vermijdt een democratisch debat. Heb daarom misschien voor één keer het lef van de Franse president Mitterand, en verantwoordt uw aanwezigheid op onze IJzerwake met de simpele wedervraag: ‘Et alors?’. - G i no S m i t s , n a m e n s de r e g i e c o m m i s s i e

Colofon Ondernemingsnummer: 0479.914.725

Hoofdredacteur:

Maatschappelijke zetel:

hoofdredacteur@ijzerwake.org

Algemene Vergadering:

Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen

Redactie tijdschrift:

Wilfried Aers (beheerder) – Christian Bauwens – Mia BransDujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Frans Crols – Gilbert de Corte – Wim de Wit (voorzitter) – Peter Fransoo – Toon Pauli – Hugo Pieters – Egwin Six – Nancy Six – Gino Smits – prof. Matthias Storme – Stef Storme – Rien Vandenberghe – Jurgen van Hauwermeiren – Lieve van Onckelen (secretaris-beheerder) – Peter van Windekens – Johan Vanslambrouck (beheerder) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Erik Verstraete – Francis Vervisch (financieel beheerder) – Walter Winkeler

Secretariaat:

redactie@ijzerwake.org

Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org

Aanmelding e-postrondzendlijst:

Ledenadministratie + adreswijzigingen:

Verantwoordelijke bussennetwerk:

adressen@ijzerwake.org

Regie + Persverantwoordelijke: regie@ijzerwake.org 0475 814 804 (Gino Smits)

Financies: financies@ijzerwake.org (Francis Vervisch)

internet@ijzerwake.org

Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 295 765 (Luc Vermeulen) secretariaat@ijzerwake.org 03 230 24 62 (Mia Brans-Dujardin)

Aanmelding (nieuwe) medewerkers: secretariaat@ijzerwake.org tel./fax: 03 238 27 49 (Lieve van Onckelen)


Nieuws van het secretariaat Welkom op de 12de IJzerwake Lezers die dit tijdschrift geregeld ontvangen hebben de datum natuurlijk al lang genoteerd maar dit nummer van IJzerwake wordt ook aan vele kandidaat-leden of sympathisanten gestuurd. Daarom graag deze oproep: we hopen u, lezer, opnieuw in Steenstrate te zien en breng dit jaar liefst vele vrienden en bekenden mee naar de 12de IJzerwake . Wij verwachten u op zondag 25 augustus 2013 om 11 uur op de IJzerwakeweide bij het monument van de gebroeders van Raemdonck. Praktische informatie vindt u elders in dit nummer.

U kan helpen Om de IJzerwake verder uit te bouwen kan ook u, waarde (nieuwe) lezer een steentje bijdragen. U kan lid worden van de vzw IJzerwake. We hopen dat velen hun bijdrage snel zullen storten. Betalingen worden verwacht op het Europese bankrekeningnummer BE33 7330 1128 2746 EUR BIC: KREDBEBB. Wie twijfelt of de betaling reeds gebeurde vindt meer uitleg op bijgevoegde

brief. Gelieve steeds duidelijk te vermelden of het om lidgeld of steungeld gaat. Alvast bedankt voor uw steun. Adressen van mensen met belangstelling voor IJzerwake en/of deze Nieuwsbrief zijn nog steeds welkom; u mag steeds hun gegevens (naam, adres, telefoon en eventueel e-postadres) doorgeven aan het secretariaat. We sturen hen dan graag een proefnummer van deze Nieuwsbrief. U kan ook helpen bij het bekendmaken van de IJzerwake door affiches en/of pamfletten aan te vragen bij het secretariaat. Affiches zijn er op groot en op A3-formaat. Gegevens over kandidaat-medewerkers zijn eveneens welkom want ook dit jaar zal de coördinatie van de medewerkers via het secretariaat verlopen. Wie dit jaar (opnieuw) wil meewerken vragen we om dit aan het secretariaat door te geven. Zie verder. Bedankt alvast.

Nieuw: kalender 2014 De vzw IJzerwake heeft het initiatief genomen om de Eerste Wereldoorlog op eigen wijze te herdenken en zo de herinnering aan deze gruwelijke periode uit de Europese geschiedenis levendig te houden, ook al omdat in die periode, uit Frontbeweging en Aktivisme de politieke Vlaamse Beweging gegroeid is. Deze kalender, een initiatief dat hopelijk ook in de volgende jaren herhaald kan worden, wordt mee gesteund door de Vlaamse Volksbeweging. Er werd voor gekozen vanaf 2014 een kalender met foto's en andere illustraties uit te geven, telkens voorzien van een historische toelichting op de achterzijde. Het wordt een vertikaal model om op te hangen, met een titelblad in kleur.

2014

De kalender zal verkocht worden, o.a. op de komende IJzerwake, aan de prijs van 5 euro. Wie hem toegestuurd wil krijgen betaalt 7,50 euro op de rekening van IJzerwake, met vermelding 'kalender'. Na ontvangst van de betaling wordt de kalender u toegestuurd.

Verkoopsmateriaal Programmabrochures 2003 tot 2010 Video IJzerwake 2004 tot 2006 DVD IJzerwake 2005 tot 2007 DVD IJzerwake 2008 Foto CD IJzerwake 2007 Foto CD IJzerwake 2008 Verslagboek 2003 tot 2008 Verslagboek 2009 met foto-CD Verslagboek 2010 met foto-CD Verslagboek 2011 met foto-CD Verslagboek 2012 met foto-CD (nieuw!) Frontbrieven Vlaamse Leeuw raamvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (2 op 1,50 m) Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) Vlaamse Leeuw fietswimpel Vlaamse Leeuw kampeervlag (40 x 30 cm) Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet

€ 2,00 € 8,00 € 9,00 € 10,50 € 7,00 € 7,00 € 7,50 € 9,00 € 9,00 € 9,00 € 9,00 € 8,50 € 9,00 € 9,00 € 17,50 € 6,50 € 2,00 € 4,00 € 6,50

Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje Vlaamse Leeuw zelfklever Vlaamse Leeuw sjaaltje Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag) Oranje-blanje-bleuvlag (raamvlag) Speldje met Vlaamse Leeuw Speldje IJzerwake T-shirt (alle maten) Polo (alle maten) Klevers VL (per stuk) Klevers VL vanaf 10 stuks Nieuw: kalender 2014

€ 1,50 € 1,50 € 3,00 € 11,50 € 11,50 € 1,50 € 3,00 € 10,00 € 12,00 € 1,25 € 0,75 7,50 euro

Deze klevers zijn beschikbaar in de uitvoering: VL zwart op wit, VL Vlaanderen zwart op wit, VL + leeuw, zwart op geel en VL met leeuwenschild zwart wit geel. Aub duidelijk het gewenste model en aantal vermelden. In de prijs zijn verzendingskosten voor binnenland inbegrepen. Voor verzendingen buitenland gelieve contact op te nemen met het secretariaat. Levering gebeurt altijd na voorafgaande betaling. Gelieve duidelijk te vermelden wat gewenst wordt en bij polo/t-shirt ook de maat op te geven aub. Dank bij voorbaat.


p

12de IJzerwake: praktische informatie Vervoer Hoewel de vervoerkosten blijven stijgen is de bijdrage voor de bussen naar Steenstrate niet verhoogd; alle busritten kosten 3 euro. Dit bedrag dient betaald te worden op de bus aan de busverantwoordelijke, samen met het herkenningsteken. Kinderen tot en met 12 jaar rijden gratis.

Inkom Voor de 12de IJzerwake blijft de prijs van het herkenningsteken dezelfde als vorig jaar. Voor 5 euro dient iedereen zich dergelijk kenteken aan te schaffen. Kinderen krijgen ook nu weer een gratis kinderkenteken, ook dit keer een polsbandje. Mogen we iedereen, ook de kinderen, wel vragen het kenteken zichtbaar te dragen?

Programmabrochures U kan de programmabrochures (prijs: 2 euro) – ook dit jaar volledig in kleur – aankopen: • bij de verkopers op de toegangswezen en op de weide • aan de kassa’s • in de secretariaatstent

Toegang weide en parking Er zijn twee ingangen: een aan de kant van het jaagpad en een aan de kant van de parking. U kan er best rekening mee houden dat het terrein bij het monument van de gebroeders van Raemdonck een weide blijft en geen gazon. Er wordt alles aan gedaan om de toegankelijkheid van de weide te garanderen. De weide is bereikbaar via het jaagpad en via de parking. Wie met de bus komt kan gebruik maken van een brede draaitrap die van de brug naar het jaagpad langs het kanaal leidt. Die trap bevindt zich over de brug over het kanaal naast lokaal Steenstrate. Het jaagpad is enkel bestemd voor voetgangers en wagens van de organisatie, o.a. van de pendeldienst, die ook dit jaar voorzien is tussen het begin van het jaagpad en de ingang van de weide/parking. Rolstoelgebruikers brengen best hun rolwagen mee. Zij kunnen op de weide beroep doen op de mensen van de ordedienst. Parkeren kan op de parkeerweide achter de IJzerwakeweide. Prijs parkeerplaats: 1 euro per wagen. Bij slecht weer worden indien nodig en in overleg met de politie parkeerplaatsen voorzien langs de zijwegen van de steenweg. Gelieve altijd de instructies van parkeerwachters, ordedienst en politie op te volgen.

Eten en drinken Voor en na de IJzerwake is de eet- en drankstand op de weide en de grote tent van het VNJ-IJzertreffen geopend. Tijdens de IJzerwake worden alle standen echter gesloten, dit om de plechtigheid niet te storen. Alvast dank voor uw begrip.

VNJ-IJzertreffen We heten u welkom op het IJzertreffen op het VNJ Als jeugdbeweging mogen wij ons zeker de bevoorrechte partner noemen van de traditie van IJzerwake. Niet alleen stonden we letterlijk aan de wieg van deze herdenking maar daarnaast hebben onze (oud)-VNJ’ers, JSK’ers en sympathisanten zich ook ingeschakeld in de organisatie ervan. We mogen dan ook best spreken van VNJsausje dat u hopelijk wel smaakt. Naast het terrein van de IJzerwake vindt u de grote tent van ons IJzertreffen. Het hele IJzertreffen wordt gedragen door het VNJ en het JSK. Vanaf het begin vonden we dat dit de ontmoetingsplaats kon zijn voor alle Vlamingen die trouw wilden zijn aan de IJzergedachte. Wat bijpraten bij pot en pint met een goed gevuld buikje, dat weten we wel te regelen. Voor de kleinsten voorziet het VNJ een Kinderijzerwake. Hier leert men al spelend de gedachte achter IJzerwake kennen. Spelend vormen dat is waar het VNJ net goed in is! Tot slot willen we al onze medewerkers in de bloemetjes zetten. Vele handen maken licht werk. Ze begroeten jullie graag in onze tent van het IJzertreffen. Tot in Steenstrate! Met een krachtig Houzee - Vliegt de Blauwvoet, Storm op zee!

Secretariaten De tenten van het secretariaat en het financieel secretariaat bevinden zich vlakbij de ingang aan de kant van het jaagpad. In de secretariaatstent kan u terecht voor zaken betreffende lidmaatschap: aanmelding, adresverandering, aanmelding nieuwe leden, hernieuwing lidgeld. U vindt er ook een uitgebreide verkoopsstand met o.a. vlaggen, petjes, regenschermen, polo’s en t-shirts en alle IJzerwakepublicaties. Het financieel secretariaat is enkel toegankelijk voor de programma- en kentekenverkopers, de kassaverantwoordelijken en de busverantwoordelijken, NIET voor het publiek.

Omhaling Medewerkers voor de bloemenhulde melden zich liefst op voorhand aan via het secretariaat, voor zover ze al niet werden aangeschreven. Vrijwilligers die zich ter plaatse willen opgeven kunnen aan de secretariaatstent de plaats van verzamelen en het juiste moment navragen. Gegevens hierover staan ook vermeld in de programmabrochure. Alvast bedankt.

Propaganda door derden Colportage door derden op de IJzerwakeweide en de parkeerweiden is niet toegestaan, ook om het vlot parkeren niet te hinderen. Verkoop en verspreiding van materiaal kan enkel aan een officiële stand in de tent van het VNJ-IJzertreffen. Colportage kan verder enkel op de openbare weg. Propaganda- en verkoopsmateriaal dat niet rechtstreeks verband houdt met de Vlaamse ontvoogdingsstrijd, refereert naar totalitaire ideologieën of op welke wijze dan ook schade kan toebrengen aan de goede naam van de IJzerwake of de Vlaamse Beweging in


het algemeen, wordt geweerd. Daarom behoudt de vzw IJzerwake zich het recht voor om op elk ogenblik, zowel aan de toegangen tot de weide als op het terrein zelf controle uit te voeren op het propagandamateriaal (vlaggen, spandoeken, publicaties, ook audiovisuele enz.) van deelnemende verenigingen en personen, en deze eventueel de toegang te weigeren of het materiaal te laten verwijderen. Er wordt niet gediscussieerd over de genomen beslissing.

Vlaggen Vaandrigs kunnen deelnemen aan de vlaggenparade tijdens de apotheose. Leeuwenvlaggen en Dietse oranje-blanje-bleuvlaggen (zonder enige verdere vermelding) zijn vanzelfsprekend zonder enige beperking toegelaten. Voor andere vlaggen geldt dat zij ofwel: • De officiële vlaggen zijn van een actieve, bestaande, niet-partijpolitieke Vlaamse vereniging met een goede reputatie binnen de Vlaamse Beweging en ook als zodanig herkenbaar zijn, d.w.z. dat ze duidelijke Vlaamse symbolen, kleuren en/of namen moeten bevatten. Voor historische vlaggen van niet meer bestaande verenigingen kan het bestuur van IJzerwake een uitzondering toestaan. • De (al dan niet officiële) vlaggen zijn van regio’s en naties binnen Europa met een separatistische/independentische of federalistische historische minderheid of meerderheid. Voor vlaggen van Nederlandssprekende landen of regio’s buiten Europa kan het bestuur een uitzondering toestaan (o.m. voor de oude ZuidAfrikaanse vlag en de vierkleur van de Zuid-Afrikaanse Boeren). Alle vlaggen die afbreuk doen aan het Vlaams-nationaal karakter van de IJzerwake en/of als provocatief of schadelijk voor de goede naam van IJzerwake of de Vlaamse Beweging in het algemeen worden beschouwd, bvb omdat zij symbolen dragen met een internationale en/of imperialistische connotatie of verwijzen naar verenigingen of organisaties die internationaal actief zijn, worden niet toegelaten.

Vlaggenparade praktisch Vaandrigs van Vlaamse niet-partijpolitieke verenigingen die met hun verenigingsvlag willen deelnemen aan de IJzerwake dienen zich de dag van de IJzerwake aan te melden bij de tent van de vlaggencontrole, over het secretariaat bij de hoofdingang aan het jaagpad. Toegang met verenigingsvlaggen aan de ingang bij de parking is om organisatorische redenen niet mogelijk. De verantwoordelijke voor de vlaggencontrole beoordeelt namens het bestuur van de vzw IJzerwake of de aangeboden vlag beantwoordt aan de vermelde criteria. Na goedkeuring ontvangt de vaandrig een vlaggenlint waarmee hij aan de vlaggenparade kan deelnemen. Hij verneemt dan ook waar en wanneer hij zich met zijn verenigingsvlag moet opstellen voor deelname aan de vlaggenparade. Dit staat ook vermeld in de programmabrochure.

Kledij en kentekens Het bestuur van de vzw IJzerwake vraagt alle deelnemers uit binnen- en buitenland om geen kentekens of kledij-onderdelen te dragen die niets met de Vlaamse Beweging te maken hebben, daar deze enkel schade berokkenen aan de goede naam van de IJzerwake en de Vlaamse Beweging.

Bloemenhulde Ook dit jaar willen we de bloemenhulde laten uitgroeien tot een belangrijk onderdeel van de plechtigheid. Naast Joe English, een van de IJzersymbolen, Hugo Verriest, August Vermeylen, Alice Nahon, Berten Fermont en Anton van Wilderode herdenken we ook enkele personen die tijdens het voorbije jaar overleden zijn, namelijk Vic Nees, professor Michiel Debackere en Miel Cools Voor bloemtuilen en -kransen blijven de prijzen ongewijzigd. Alleen voor de bloemstukken is er een lichte prijsverhoging. Reden genoeg voor u, als persoon of als verantwoordelijke van een organisatie, om ook dit jaar uw bijdrage te leveren zodat de bloemenhulde op deze twaalfde IJzerwake nog indrukwekkender wordt dan vorige jaren. Gelieve het gekozen bedrag voor 14 augustus te storten op rekeningnummer BE33 7330 1128 2746 met vermelding ‘bloemen’. Wie een lint met tekst wenst wordt verzocht deze per telefoon of e-postbericht door te geven aan het secretariaat eveneens voor 14 augustus. Daarnaast is elke vrije bijdrage welkom voor de kransen van de personen die zullen herdacht worden.

Tarieven Deelname bloemenhulde vrije bijdrage Bloementuil € 13,00 Bloementuil met lint en tekst € 18,00 Bloemstuk € 30,00 Bloemstuk met lint en tekst € 35,00 Bloemenkrans € 103,00 Bloemenkrans met lint en tekst € 108,00 Meer info: secretariaat@ijzerwake.org of 03 238 27 49, best na 18.00 uur.

Informatie voor adverteerders en sponsors Ook dit jaar wordt een programmabrochure uitgegeven waarin personen, firma’s en organisaties hun advertentie kunnen plaatsen. Mandatarissen van politieke partijen kunnen een advertentie ‘uit sympathie’ laten plaatsen met vermelding van naam en mandaat maar zonder vermelding van hun partij. Per politieke partij worden maximaal twee advertenties opgenomen, dit om duidelijk te maken dat de IJzerwake een niet-partijpolitieke manifestatie is. De programmabrochure wordt gedrukt op formaat A5, volledig in kleur. Ter informatie: afmeting pagina = 123 op 190 mm. De tarieven van vorig jaar blijven behouden.

Advertentietarieven 1/8ste pagina kleur € 30 1/4de pagina kleur € 50 1/2de pagina kleur € 85 A5 pagina kleur € 150 Dubbele A5 kleur € 250 Spandoek op herrashek (338 x 174 cm) € 200 Spandoek dient u zelf aan te leveren (kostprijs 99 euro BTWex bij bvb. PrintR.be) Afsluitdatum: 10 augustus 2013. Meer informatie via 0496 533 138 of opmaak@ijzerwake.org of via het secretariaat. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om de komende IJzerwake te sponsoren. Een sponsormap kan aangevraagd worden via het secretariaat. Sponsors kunnen contact opnemen via het secretariaat of meer informatie bekomen bij Egwin Six via 0475 781 934 of egwin.six@telenet.be.


V.u.: Wim De Wit, Oudeheerweg-Ruiter 114, 9250 Waasmunster

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen - tel.: 03 238 27 49 info@ijzerwake.org - IBAN: BE33 7330 1128 2746 - BIC: KREDBEBB

WWW.IJZERWAKE.ORG

Steenstrate (Zuidschote - Ieper)

Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Zondag 25 augustus 2013, 11u.


Medewerkers gezocht Op vrijdag 23 augustus moet al heel wat werk verzet worden: de grote tent van het IJzertreffen wordt dan rechtgezet (vanaf 13 uur) en ook de andere tenten. De kleine tenten worden dit jaar vanaf 11 uur opgesteld. Daarvoor zijn heel wat helpende handen nodig want de VNJ/JSK-medewerkers kunnen heel wat hulp gebruiken. Daarom deze dringende oproep, vooral aan medewerkers uit WestVlaanderen: kom op vrijdag vanaf 11 uur een handje toesteken. Alvast bedankt. Maar vooral op zaterdag 24 augustus worden de weide en de omgeving klaargemaakt. Alle medewerkers worden dan verwacht om 10.00 uur bij het podium. Gelieve vooraf door te geven waaraan u wil meewerken: opbouw, afbraak, omhaling, verkoop van kentekens of programma’s, kassa’s, parking, controle kentekens, pendeldienst. Aan alle medewerkers wordt dringend gevraagd zo snel mogelijk contact op te nemen met Lieve van Onckelen tel. 03 238 27 49 of medewerkers@ijzerwake.org. Op zaterdagmiddag wordt gezorgd voor broodjes aan democratische prijzen. Alle medewerkers worden op zondag 25 augustus om 8.30 aan het secretariaat verwacht voor de laatste richtlijnen. Daar krijgen ze hun armband en het nodige materiaal, evenals enkele dranken broodjesbonnetjes. Verkopers van kentekens of programmabrochures melden zich rechtstreeks aan het financieel secretariaat (tweede tent). Wie met een bus meekomt kan zich enkel aanmelden voor de omhaling.

Overnachting IJzerwake

Dringende oproep

Zoals steeds zorgen wij voor de medewerkers van IJzerwake op zaterdagavond voor een gratis warme maaltijd, gratis overnachting en gratis ontbijt op zondagmorgen. Let wel: dit aanbod is enkel geldig voor diegenen die én zaterdag én zondag actief meewerken aan de IJzerwake. Alle overige sympathisanten betalen voor de warme maaltijd/de overnachting en het ontbijt.

Ook voor de afbouw doen we een beroep op uw medewerking. Want stoelen opruimen, tenten afbreken, op zondagavond of maandagmorgen de grote tent afbreken: het moet allemaal gebeuren en ook hier geldt: vele handen maken het werk licht. Wie hieraan wil meewerken meldt zich na het einde van de manifestatie voor het podium.

• Adres: Vleterranch, Kruisstraat 6, West-Vleteren. Ruime parkeermogelijkheden. • Overnachting: er zijn slechts 38 bedden. Ruime mogelijkheid om tenten te plaatsen in de grote overdekte manègehal. • Avondeten: zaterdag stipt 18 uur • Ontbijt: zondagmorgen stipt 7 uur • Inschrijven via Luc Vermeulen 0475 295 765 of oranje1302@ hotmail.com • Op zaterdagmiddag kunnen de medewerkers broodjes en drank bekomen in de grote tent van het IJzertreffen aan voordelige prijzen.

Enkele richtlijnen • Bereid u voor op alle weersomstandigheden wat kledij en schoeisel betreft • Draag neutrale kledij zonder symbolen van partijen of verenigingen • Voorzie eventueel voor zaterdag de nodige mondvoorraad; op zondag ontvangt u wel enkele bonnetjes voor drank en broodjes • Bezorg armbanden of ander materiaal van IJzerwake na afloop dadelijk terug aan het secretariaat • Bezorg zo snel mogelijk uw epostadres en GSM-nummer aan het secretariaat, best via secretariaat@ijzerwake.org; dat vergemakkelijkt de voorbereiding. Dank bij voorbaat!

Kameraadschapsavond Op de vooravond van de IJzerwake organiseert Voorpost traditioneel een grootse Vlaamse zangavond. Deze vind plaats op dezelfde locatie als vorig jaar: de Vleterranch te Westvleteren. Wegens het beperkt aantal plaatsen is de toegang omwille van de veiligheidsvoorschriften enkel op uitnodiging. - Aanvang: deuren 20u. Begin zangavond: 20u30. - Einde zangavond 23u. - Om 1u30 u gaat de cafetaria definitief dicht - Inkom 2 euro.


Dit jaar herdenken we in Steenstrate “Een volk dat zijn doden eert is een groot volk”, zo werd ooit geschreven. De dodenherdenking was vele jaren een zeer zinvol onderdeel van de IJzerbedevaart, een traditie die we met IJzerwake van bij het begin hebben willen verder zetten. Daarbij kwamen telkens zowel de frontsoldaten van de Eerste Wereldoorlog, bekende figuren uit de Vlaamse geschiedenis als personen uit de Vlaamse Beweging die het voorbije jaar overleden zijn aan bod. En dat is dit jaar niet anders en dus herdenken we dit jaar in Steenstrate negen personen.

Joe English (1882-1918), zoon van een Vlaamse moeder en een Ierse vader, werd dit jaar gekozen als symbool voor de frontsoldaten, die vier jaar lang in nood en ellende vochten aan de IJzer. Hij was niet alleen soldaat maar ook een bevlogen kunstenaar die we vooral zullen blijven gedenken als de ontwerper van het heldenhuldezerkje met de wiekende blauwvoet en de leuze AVV-VVK. Hugo Verriest (1840-1922), priester-leraar die met zijn oproep

‘Dat volk moet herleven’ onder meer Rodenbach inspireerde. Hij stelde zijn schrijvers- en redenaarstalent ten dienste van de strijd voor de vernederlandsing van de Gentse universiteit. Daarvoor werd hij exact honderd jaar geleden gehuldigd tijdens een grootse viering waarop vele sprekers het woord namen. Onder hen was ook de socialist August Vermeylen, een van zijn medestanders in de taalstrijd van toen. Of hoe godsvrede toen, in de periode voor de Eerste Wereldoorlog, geen ijdel woord was.

August Vermeylen (1872-1945), schrijver, kunsthistoricus en overtuigd socialist. In Brussel richtte hij meerdere Vlaamse culturele verenigingen op. Zo leverde hij een belangrijke bijlage voor de bewustwording van de Vlamingen. Hij streed mee voor de vernederlandste universiteit van Gent en werd er van 1930 tot 1933 de eerste rector van. Van hem kennen we de uitspraak “Eerst Vlaming zijn om Europeeër te worden”. Berten Fermont (1911-1933) was een van de eerste dienstwei-

geraars die tijdens het Interbellum weigerde legerdienst te verrichten omwille van Vlaams-nationale motieven, “omdat de Belgische staat de Vlaamse volksgemeenschap haar rechten onthoudt”. Hij werd verschillende keren veroordeeld tot gevangenisstraffen die hij ook effectief moest uitzitten. In de zomer van 1933 werd hij zwaar ziek en die tuberculose zou hem fataal worden; hij werd naar huis gestuurd om te sterven, nu honderd jaar geleden.

Alice Nahon (1896-1933) was een dichteres die we vooral kennen van haar ‘Avondliedeke’ – ’t Is goed in ’t eigen hart te kijken - . De twee dichtbundels die ze bijeenschreef tijdens een lange ziekteperiode Vondelingskens (1920) en Op zachte vooizekens (1921) maakten haar bijzonder populair. Ze werkte samen met Paul van Ostayen mee aan het Vlaams-nationale dagblad De Schelde, dat tijdens het Interbellum in Antwerpen verscheen. Tachtig jaar na haar overlijden willen we haar graag herdenken. Vic Nees (1936-2013) was de zoon van de Mechelse beiaardier

Staf Nees en groeide uit tot een Vlaamsvoelende koordirigent en componist, die zich zijn hele leven heeft ingezet voor de Vlaamse koren en componisten. Hij leidde verschillende koren en componeerde heel wat koormuziek, waarvoor hij ook herhaaldelijk prijzen in ontvangst mocht nemen. Naar eigen zeggen maakte hij bij het componeren (van vooral religieuze muziek en ook volksliederen) vooral gebruik van de Nederlandse taal omdat hij zich verantwoordelijk voelde voor zijn eigen cultuur.

Anton van Wilderode (1918-1998) verliet ons 15 jaar geleden. In Moerbeke-Waas geboren als Cyriel Coupé groeide hij uit tot een belangrijke priester-dichter. Vele jaren schreef hij de bindteksten voor de IJzerbedevaarten en maakte een vertaling van het bekende gedicht van John Mc Crae: In Flanders Fields In Flanders Fields staan de papavers rood onder het zwart gelid der houten kruisen. De leeuwerik vliegt tegen vuur en dood gevederd in de hemel van Diksmuide en zaait zijn lied tussen schrapnels en schroot. Wij zijn de doden thans. Maar kortgeleden nog levenden die liefhadden en streden voor dat schoon land waarvan wij zonen waren. Nu liggen wij alleen in Vlaanderens aarde, in Flanders Fields! En wie kan een dichter beter gedenken dan een andere dichter? Met dank aan Wim de Cock voor het bezorgen van het gedicht. In memoriam Anton Van Wilderode: Gij hebt uw verzen nagelaten als bakens voor een nieuw geslacht. Een lied van trouw aan oude waarden, aan eigen aard en eigen aarde en vast geloof in eigen kracht. Het lied dat wij te vaak vergaten, belijdenis van Vlaand’rens macht, dit vuur dat onze droom zal dragen, spijts onbegrip en tegenslagen, wordt strijdzang voor de jonge wacht. - Wi m de C o c k

Michiel Debackere (1930-2013), professor in o.a. farmacologie, zal bij het grote publiek denkelijk vooral bekend blijven als dopingjager. Dit omwille van zijn functie als directeur van het Gentse laboratorium voor (onder andere) veterinaire farmacologie en dopingcontrole. Voor ons blijft hij vooral de man die binnen het IJzerbedevaartcomité zijn verantwoordelijkheid opnam en trachtte met De groep van Gent, het tij te keren. Toen hij daar niet langer welkom was steunde hij daadwerkelijk de IJzerwake door zijn aanwezigheid en als lid van het Aanbevelingscomité. Miel Cools (1935-2013) kan zeker beschouwd worden als dé pionier van de Vlaamse kleinkunst. Hij was denkelijk de eerste kleinkunstenaar die optrad op het Zangfeest en daar zong hij eerder dit jaar na een ontroerende hulde zijn mogelijk bekendste meezinger ‘Houden van’. Hij was de troubadour die hij bezong en stak, op zijn eigen minzame manier, zijn Vlaamse overtuiging nooit weg. Daarom zullen we hem op de IJzerwake herdenken met zijn bekende lied ‘Dit is de tijd’.


Busregeling Vanuit gans Vlaanderen rijden er bussen naar de IJzerwake. Alle ritten kosten 3 euro per persoon. Kinderen reizen gratis mee. Inschrijven voor de bussen is verplicht, om precieze aantallen te kunnen reserveren! Alle bussen vertrekken zeer stipt, laatkomers hebben pech, de autobussen moeten ten laatste om 10.45u in Steenstrate zijn. Alle bussen vertrekken terug uit Steenstrate om 16.30 u. Voor senioren en/of gehandicapte personen is een pendeldienst voorzien tussen Steenstrate (brug) en de busparking en ook tot op de IJzerwakeweide.

Gent 8.15u. Gent (P+R Carpoolparking E17, Gentbrugge) Inschrijven: Wilfried Aers (09 282 52 74 - wilfried.aers@telenet.be), Peter Fransoo (09 225 48 27 - peterfransoo@gmail.com) of Christian Bauwens (09 329 58 52 - christian.bauwens@telenet.be)

Nevele 8.15u. Nevele (Hansbeke station) Inschrijven: Olaf Evrard (0475 73 02 45 - olaf.evrard@telenet.be)

Aalst-Lede-Wetteren

Antwerpen Berchem 7.45 u. Berchem (kerk) Inschrijven: Leo Rouchet (03 830 11 53 - 0486 06 30 81 leo.rouchet@telenet.be

Deurne 8.00u. Deurne (Arizona, Boterlaarbaan 451) 8.05u. Rode Kruisplein / Lakborslei 8.10u. Antwerpen (Sint-Jansplein, kant Van Den Wervestraat) Inschrijven: Resy Beets-Van Tieghem (03 322 22 38 – 0497 26 16 23 – vantieghem.henri@mobistar.be of Lucienne Bogaerts (03 322 08 78 – 0497 26 38 06)

Brasschaat-Schoten 8.00u. Brasschaat (kerk, bushalte De Lijn) 8.20u. Schoten (parking Carrefour) Inschrijven: Mieke De Bats (0498 77 48 71 - miekedebats@hotmail.com)

Lier-Duffel-Rumst-Kontich 7.30u. Lier (parking Carrefour) 7.50u. Duffel (naast postgebouw) 8.00u. Rumst (oprit E19, richting Antwerpen) 8.10u. Kontich (Carpoolparking) Inschrijven: Annemie Van Noten (015 75 62 21 janvangorp.lier@skynet.be)

7.30u. Aalst (‘t Apostelken, kerk Mijlbeek) 7.45u. Lede (Markt kerkplein) 8.30u. Wetteren (parking Mariagaard) Inschrijven: Gustaaf Cooreman (0486 08 21 96 gustaaf.blauwvoet@telenet.be)

Sint-Niklaas 7.45u. Sint-Niklaas (parking Syntra, Heimolenstraat) Inschrijven: Hector Van Oevelen (0472 82 10 99 hector.van.oevelen@hotmail.com)

Hamme-Dendermonde-Zele 8.15u. Hamme (Tweebruggenplein) 8.30u. Dendermonde (De Bruynkaai) 8.45u. Zele (Zandberg) Inschrijven: Stefaan Van Gucht (052 38 01 02 - 0475 55 45 01 stefaan.vangucht@skynet.be)

Ninove-Brakel-Ronse 8.00u. Ninove (Stationsplein) 8.15u. Brakel (kerk) 8.30u. Ronse (Grote Markt) Inschrijven: Jurgen Reygaerts (054 58 74 76 - 0479 76 44 69 jurgen.reygaerts@pandora.be)

Limburg

Mechelen-Klein Brabant

Bree-Peer-Leopoldsburg-Beringen

8.00u. Roodkruisplein 8.10u. Blaasveld (kerk) 8.15u. Willebroek (kerk H. Familie) 8.30u. Bornem (station) 8.35u. Temse (station) Inschrijven: Marcel Kubis (015 33 76 96 - marcel.kubis@live.be), Marleen Van den Broeck (015 33 64 18 - marleenvandenbroeck@live.be)

6.30u. Bree (hospitaal) 6.50u. Peer (kerk) 7.10u. Leopoldsburg (station) 7.30u. Beringen (Superconfex vlak bij uitrit 26 autostrade) Inschrijven: Jos Drykoningen (0479 64 07 92 - jos.drykoningen@ live.be) of Eddy Van Buggenhout (089 46 33 39 - 0497 55 82 67 – Kreta.1585@skynet.be)

Maasmechelen-Genk-Hasselt-Lummen

Oost-Vlaanderen Linkeroever-Burcht-Zwijndrecht-Beveren-Lokeren 7.00u. Antwerpen L.O. (Frederik Van Eedenplein) 7.15u. Burcht (Carrefour) 7.25u. Zwijndrecht (kerk) 7.45u. Beveren (kerk) 8.25u. Lokeren (Sint-Laurentiuskerk) Inschrijven: Julia De Caluwé (03 253 03 56 - juliadc@msn.com) Deze stopplaatsen worden enkel genomen als er inschrijvingen voor zijn.

6.30u. Maasmechelen (gemeentehuis) 6.50u. Genk (station) 7.10u. Hasselt (Carrefour Grote Ring) 7.30u. Lummen (Carpooling parking) Inschrijven: Richard De Becker (089 35 41 10 rdebecker@raadlimburg.be) of Jean Simons (089 75 53 14)


Aangaande de autobussen zijn alle verdere inlichtingen te bekomen bij

Leo Ryckeboer, tel. 03 290 58 31 of Mia Brans-Dujardin tel. 03 230 24 62 - maria.dujardin@telenet.be

Vlaams-Brabant

West-Vlaanderen

Diest-Bekkevoort-Holsbeek-Leuven-Nossegem

Brugge

7.15 Diest (voorzijde station) 7.25u. Bekkevoort (carpoolparking E314, uitrit 24) 7.35u. Holsbeek-Rotselaar (rondpunt Rotselaar, carpoolparking E314 uitrit 21) 8.00u. Leuven (parking Bodart, brug Kapucijnenvoer) 8.15u. Nossegem-Kortenberg (carpoolparking E40 uitrit 21) Inschrijven: Jan Meulepas (0495 26 76 83 - jan.meulepas@valvas.be)

9.00u Brugge (Magdalena Parking) Inschrijven: Erik Jaegers (059 25 13 58 - 0477 55 10 80 erik.jaegers@telenet.be)

Vilvoorde-Grimbergen-Groot-Bijgaarden-Liedekerke 8.00u. Vilvoorde (Portaelsplein aan de kerk) 8.30u. Grimbergen (Brusselsesteenweg, tegenover Q8-parking/ voetbalveld Terwilgen) 8.45u. Groot-Bijgaarden (parking E40 richting kust) 9.00u. Liedekerke (afrit E40, afrit Essene/Affligem, carpoolparking) Inschrijven: Ludo Monballiu (02 721 22 54 - 0494 33 12 40 ludo.monballiu@telenet.be)

Halle-Brussel-Dilbeek-Affligem-Liedekerke 8.15u. Halle (Sint Rochuskerk) 8.30u. Brussel (Prins van Luikkruispunt – Mettewiellaan – Ninovesteenweg) 8.40u. Dilbeek (parking Westrand) 8.50u. Liedekerke-Affligem (E40 carpoolparking) Inschrijven: Klaas Slootmans (0479 76 37 51 klaasslootmans@gmail.com) of Eddy Longeval (02 582 91 75 0494 17 39 19 - eddy.longeval@telenet.be)

Kustlijn 8.20u. Knokke (station) 8.40u. Zeebrugge (Watertoren) 8.50 u. Blankenberge (stadhuis) 9.05u. Oostende (busparking Visserijschool Mercatorlaan) 9.30u. Westende (kerk, dorp) 9.40u. Nieuwpoort-stad (tramhalte Vismijn) 10.25u. Diksmuide (station) Inschrijven: Jef Vangheluwe (050 60 08 44 - 0499 47 17 60 jef.vangheluwe@telenet.be)

Moen–Zwevegem-Kortrijk-Marke-Lauwe-Wevelgem-Ieper 8.00u. Moen (kerk) 8.30u. Zwevegem (kerk) 8.50u. Kortrijk (achterkant station) 9.05u. Marke (plaats) 9.20u. Lauwe (plaats) 9.30u. Wevelgem (zwembad, Van Ackerstraat) Inschrijven: Jan Deweer (0486 22 90 43 - jan.deweer@hotmail.com)

Ingelmunster-Izegem-Roeselare 9.35u. Ingelmunster (Markt) 9.45u. Izegem (Rijksweg, Delhaize) 10.00u. Roeselare (station) Inschrijven: Georg Barbary (0475 42 19 29)


Journalist naar ons hart De Beste Journalist, met hoofdletter, van dit land is Mark Grammens. Hij stopte in de lente op zijn 80 ste met Journaal. Dat was niet zijn proefstuk. Hij was actief in de Engelse pers, bij De Linie, in De Nieuwe, het Tijdschrift voor Diplomatie en als uitgever van de maandboeken Aktueel. Journaal was een krachttoer die hij 25 jaar aan een stuk om de twee weken herhaalde. Een eenmansblad met messcherpe analyses van Belgische en buitenlandse politieke ontwikkelingen. Aan politiek correct denken bezondigde Mark Grammens zich nooit. Hij signaleerde regelmatig het revolutionaire gehalte van het Vlaams Blok/Vlaams Belang maar veegde de partij eveneens de jas uit.

Vlaamse radicaliteit was de brandstof van Grammens schrijfdrift. Na gelukkige kinderjaren in Ronse keerde de repressie, waarbij de ganse familiale inboedel, onder het oog van de politie, werd opgestookt (incluis de lievelingsboeken van de jonge Mark), zijn wereld naar werkelijkheidszin en tegenstand. Hij miste een aangename jeugd en vond kortstondige steun bij de jezuïeten van het Xaveriuscollege in Borgerhout die de deuren openzwaaiden voor kinderen van de repressie. Waar staat Mark Grammens ideologisch? Ook vandaag is hij een libertaire socialist. Graag vergelijk ik hem met George Orwell, de Engelse antikolonialistische schrijver, strijder in de Spaanse Burgeroorlog langs de progressieve zijde, en BBC-columnist. Orwell was een linkse auteur die perfect begreep tot wat voor onzinnigheden het dogmatische autoritaire socialisme, met als perfide hoogtepunt het toegepaste marxisme-leninisme, kon leiden. Mark Grammens situeert zich ook in 2013 in die hoek: die van de verstandige, ondogmatische progressiviteit. Dat hij, zoals de meerderheid van de Vlaamse journalisten, niet elke dag een zogenaamd extreemrechtse of zacht-rechtse Vlaming tussen zijn boterham legt, heeft meer te maken met zijn aangeboren goede manieren en natuurlijke mildheid dan dat hij klaar zou staan om een partijlidkaart te kopen van N-VA of VB. Wat is het unieke talent van Mark Grammens? Als geen enkele andere journalist in Vlaanderen beheerste hij zowel de binnenlandse actualiteit als de buitenlandse ontwikkelingen. Journaal was daardoor een unieke mengeling van kritiek op de zoveelste BHV-kron-

kel en snoeiharde commentaar op de Amerikaanse internationale bokkensprongen. Anti-Amerikanisme is Grammens niet vreemd. Ter verantwoording van die houding somt hij gezwind voorbeelden op die putten uit de persoonlijke ervaring en zijn intense lectuur. Mark Grammens voelt zich in zijn werkwijze en benadering terecht verwant met de meest scherpzinnige Nederlandse journalist ooit: mr. Heldring, tot kort voor zijn dood - hij oversteeg de 90 - populair en eigenzinnig commentator van een van de weinige kwaliteitsbladen van de Lage Landen, NRC Handelsblad. Waarom is er geen opvolger van Journaal? Mark Grammens werd meer dan hem lief was, alhoewel die onrechtstreekse waardering voor zijn blad en zijn status hem in ‘t geheim moet hebben deugd gedaan, door wel wat mensen benaderd om zijn blad te continueren. Ettelijke formules werden hem voorgelegd: een overname, een kransje van jongere journalisten dat met hem als mentor zou verdergaan, een fusie met bijvoorbeeld ‘t Pallieterke, enzovoort. Het mocht niet baten. De wijze tachtiger kwam tot het juiste besluit dat Journaal zonder Mark Grammens geen Journaal meer zou zijn. Hij nodigde zijn gesprekspartners wel uit om, als zij het zo nodig vonden om een blad als Journaal te zien verder stappen, dat zij dan maar de nodige middelen en talenten dienden te vinden. Hij zou welwillend meedenken, en eventueel schrijven, van aan de zijlijn. Journalist Grammens had ervaring met de ziel van bladen: hij werd onheus behandeld bij het Tijdschrift voor Diplomatie, zijn creatie, door de kompanen, stapte op, liet het blad in handen van de latere barones Doornaert, en pronto, het tijdschrift zeeg als een mislukte soufflé in mekaar. Wat is de oorzaak van de ziekte van de Vlaamsgezinde pers? Laat mij wijzen op vier factoren: de voedingsbodem aan onze universiteiten voor geëngageerd denk/doen en handelen in de Vlaamse pers is verdord (de studenten van vandaag nemen amper maatschappelijke verantwoordelijkheid op), ten tweede, de voedingsbodem in het middelbaar onderwijs is al even belabberd (ooit nog gehoord van een Vlaamsgezinde leraar in de voorbije dertig jaar), ten derde, het kosmopolitische, anti-nationale, pro-Europese denken bij de kakelende meerderheid verdooft het brede, onafhankelijke schrijven, ten vierde, en niet in het minst, in de geschreven pers wil vandaag niemand investeren. Het klinkt te zakelijk, echter het is zo, om geld te verdienen, of minstens geen verlies te maken, is een bom euro’s nodig, en die steekt de Vlaamse elite, of wat zich zo noemt, liever in groeisectoren, dus in het beste geval in mediabedrijven die internationale formats bedenken. Met de obsessie en de mentaliteit om de zoveelste Jeroen Meus of een kloon van Man bijt Hond te bedenken, trek je geen politiek blad met ballen recht. Wat te doen? Op dit ogenblik zie ik één belangrijk lichtpunt: de ommekeer van ‘t Pallieterke van verslapt en beschadigd merk tot een hernieuwd sterk merk. Het blad bestaat, is weinig tot niet afhankelijk van reclame (wat vandaag een serieuze troef is) en heeft een hoofdredacteur die goesting heeft om de titel opnieuw te situeren in het midden van de driehoek gevormd door N-VA, VB en de Vlaamse vleugel van CD&V. - Fr a n s C r ol s

Profile for ijzerwake

IJzerwake magazine 43  

nr . 43 - juli augustus september 2013

IJzerwake magazine 43  

nr . 43 - juli augustus september 2013

Profile for ijzerwake
Advertisement