Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

P 309548 DR IEM A A NDELIJK S TIJDSCHR IFT VA N DE VZ W IJZERWA K E - NR. 39 - JU LI AUGUSTUS SEPTEMBER 2012 - A FGIFTEK A NTOOR A NT W ER PEN X

Een donkere dag voor het Nederlands in Vlaanderen Tijdens de opening van de 11-daagse Vlaanderen Feest - editie 2012 in de Stadsschouwburg van Ieper verklaarde - An De Moor, voorzitter van de 11-daagse Vlaanderen Feest!, maar tevens taalbeleidscoördinator en coördinator internationalisering van een Vlaamse hoger onderwijsinstelling: “Mijn oproep vandaag naar alle betrokken beleidsvoerders is: laat ons in ’s hemelsnaam ons onderwijs, een van onze belangrijkste troeven in Vlaanderen, kwaliteitsvol houden. Zowel in het secundair onderwijs als in ons hoger onderwijs waar we er moeten op toezien dat het Algemeen Nederlands de standaardtaal blijft, ondanks het nieuwe decreet op de taalregeling. Als taalbeleidscoördinator van de tweede grootste onderwijsinstelling in Vlaanderen stel ik namelijk dagelijks vast dat het bedroevend gesteld is met de schriftelijke taalvaardigheid van een groot aantal studenten. Het is essentieel dat jonge mensen eerst hun moedertaal perfect leren beheersen i.p.v. al over te schakelen naar een tweede lingua franca zoals het Engels.”

Zondag 26 augustus 2012, 11u. Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Steenstrate (Zuidschote - Ieper)

Minister-president Kris Peeters knikte instemmend en verklaarde zich in zijn toespraak volmondig akkoord met deze waarschuwing.

WWW.IJZERWAKE.ORG

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen - tel.: 03 238 27 49 info@ijzerwake.org - IBAN: BE33 7330 1128 2746 - BIC: KREDBEBB V.u.: Wim De Wit, Oudeheerweg-Ruiter 114, 9250 Waasmunster

Dat heeft evenwel niet belet dat op 5 juli in het Vlaams Parlement een decreet werd goedgekeurd dat een verregaande verengelsing van het hoger onderwijs mogelijk maakt. De Algemene Vergadering van IJzerwake vzw betreurt dat met geen enkel amendement, door o.m. het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen voorgesteld, rekening werd gehouden. Niet alleen het OVV maar ook de Marnixring Internationale Serviceclub, de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, het Algemeen Nederlands Verbond, het Verbond van Vlaams Overheidspersoneel, de Vlaamse Volksbeweging en andere verenigingen hebben met nadruk gepleit, hetzij voor de OVV-amendementen, hetzij voor het behoud van de bestaande taalregeling in het hoger onderwijs. Omdat deze regelingen meer dan voldoende mogelijkheden bieden voor gastcolleges in andere talen (en niet alleen in het Engels) en voor een beperkte invoering van het Engels in het curriculum van de Vlaamse studenten. Het nieuwe decreet maakt het mogelijk dat tot 50 % van de vakken in de masters verengelst kunnen worden en dat de verengelsing van de bachelors kan starten vanaf het eerste jaar. Verder zullen de studenten, die hun ganse curriculum in het Nederlands willen volgen, slechts op één plaats binnen de Vlaamse Gemeenschap terecht kunnen en wordt het recht om examen in het Nederlands af te leggen ingeperkt.

Ver.uitg.: Wim de Wit, Oudeheerweg - Ruiter 114, 2950 Waasmunster

SECRETARIAAT Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49

Ons pleidooi voor het behoud van het Nederlands in het hoger onderwijs is gebaseerd op de bezorgdheid voor de kwaliteit van de kennisoverdracht en op onze sociale bekommernis. En verder op onze vrees voor verschraling van het Nederlands als wetenschapstaal, met cascade-effect naar het secundair onderwijs, en op het EU-principe “eenheid in verscheidenheid”.

Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org

Voor meer informatie verwijzen we naar de OVV-webstek: http://www.ovv.be/page.php?ID=4818

Bent u nog geen lid van IJzerwake vzw? Betaal dan nu (min. € 5) en u bent lid voor heel 2012. Rekening 733-0112827-46 Iban: BE33 7330 1128 2746 Bic: KREDBEBB

Vlaamse vrienden, deze nefaste regeling is niet de enige uitdaging waarmee Vlaanderen vandaag geconfronteerd wordt: de onzuivere splitsing van B-H-V, de regelingen inzake het gerechtelijk arrondissement die de verfransing van Halle-Vilvoorde bestendigen, de onrechtvaardige financieringswet, de maatregelen waardoor Brussel nog meer een apart derde gewest wordt, de oprichting van een Brusselse metropolitane gemeenschap met de grenzen van de oude provincie Brabant waardoor gans Vlaams-Brabant dreigt te verfransen, de onredelijke herfinanciering van het hoofdstedelijk gewest...

Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Secretariaat IJzerwake Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

Redenen genoeg om op 26 augustus a.s. massaal aanwezig te zijn op de 11de IJzerwake onder het motto: omver en erover!

ZELFBESTUUR

Wim De Wit VO OR Z I T T E R I JZ E RWA K E

NOOIT MEER OORLOG

GODSVREDE


“Omver en erover” 11de IJzerwake zondag 26 augustus Vlamingen, Op het moment dat het voor Vlaanderen nefaste BHV-akkoord door het parlement gejaagd werd, en na onze Vlaamse feestdag, komt deze oproep van de vzw IJzerwake om opnieuw (of voor het eerst) aanwezig te zijn in Steenstrate. Onze gastspreker dit jaar: de ere-burgemeester van Lennik die nooit heeft toegegeven in het BHV-dossier: Willy De Waele. Voor de publieke opinie die meent dat het dossier BHV ‘opgelost’ is, zoals de grote meerderheid van de pers en politici ons willen doen geloven, zal zijn toespraak een wrange nasmaak laten. De regering Di Rupo, gesteund door de drie kniebuigende Vlaamse traditionele machtspartijen, heeft op alle vlakken de Vlamingen in een houdgreep. Communautair betalen we het gelag met een BHV-regeling die de vele jaren strijd schaamteloos tot niets herleidt. In het gerechtelijk arrondissement betalen de Vlaamse balies en advocaten het gelag. Op het financiële vlak worden de Vlamingen uitgeperst als citroenen met taksen en belastingen allerhande. De regeringsleider weet dat hij in Vlaanderen geen verkiezingen moet trotseren, en dat de buit dus vooral richting Wallonië en francofoon Brussel moet gaan… En de Vlaamse slippendragers gaan hem vrolijk achterna, volledig wereldvreemd

aan de pandoering die hen hopelijk wacht in oktober wanneer gemeenteraadsverkiezingen een nationale afrekening zullen worden met de federale regering. België moet omver, en Vlaanderen moet erover getild worden. Alleen al economische motieven, die door de crisis steeds meer ingang vinden bij de Vlaamse bedrijfsleiders en middenstand, vormen een voldoende argument om Vlaanderen dringend fiscale autonomie toe te kennen, en bij gevolg echte zelfstandigheid. Deze autonomie zal leiden tot echte verantwoordelijkheid voor een correcte begroting, een duurzaam beleid en een duidelijk gezag. Het zal Vlaanderen een eigen gelaat geven, en de mogelijkheid om in Europa zijn bestaan als natie te legitimeren. Om die reden hopen wij u weerom met veel volk te verwachten in Steenstrate. Nu de IJzerwake plaats vindt op de laatste zondag van de ‘grote vakantie’ is het voor velen misschien voor het eerst een mogelijkheid om aanwezig te zijn. Tientallen vrijwilligers staan opnieuw het ganse weekeind klaar om u op een strijdbare en kameraadschappelijke wake te ontvangen. Over partijgrenzen heen gedenken we samen het offer van de frontsoldaten, en maken hun leuze tot de onze: “Omver en erover!” Namens de regieploeg, Gino Smits

Kameraadschaps- en zangavond Op de vooravond van de IJzerwake organiseert Voorpost traditioneel een grootse Vlaamse zangavond. Deze vindt plaats op dezelfde locatie als vorig jaar: de Vleterranch te Westvleteren. Wegens het beperkt aantal plaatsen is de toegang omwille van de veiligheidsvoorschriften enkel op uitnodiging. Aanvang: deuren 20u. Begin zangavond 20u30. Einde zangavond 23u. 1.30 gaat de cafetaria definitief dicht. Inkom € 2.

weekblad

Voor mensen met een goed hart en een slecht karakter...

ʻt Pallieterke is te koop in de dagbladhandel, elke week vanaf dinsdag. Liever een abonnement? Bel ons tijdens kantooruren: 03/232.14.17. of stuur een e-post naar: redactie@pallieterke.info - Steun de eigen Vlaamse pers!

alle info via: -www.pallieterke.info vanaf 1 oktober: ook digitaal te lezen via IPad en Android-leestablet met “Apps”


Nieuws van het secretariaat Oproep 11de IJzerwake Lezers die dit tijdschrift geregeld ontvangen hebben de datum natuurlijk al lang genoteerd maar dit nummer van IJzerwake wordt ook aan vele kandidaat-leden of sympathisanten gestuurd. Daarom herhalen we graag onze oproep: we hopen u, lezer, opnieuw in Steenstrate te zien en breng voor deze elfde editie liefst vele vrienden en bekenden mee naar de IJzerwake. Wij verwachten u op zondag 26 augustus 2012 om 11 uur op de IJzerwakeweide bij het monument van de gebroeders van Raemdonck. Praktische informatie vindt u elders in dit nummer. U kan helpen Om de IJzerwake verder uit te bouwen kan ook u, waarde (nieuwe) lezer een steentje bijdragen. U kan lid worden van de vzw IJzerwake. We hopen dat velen hun bijdrage snel zullen storten. Betalingen worden verwacht op het Europese bankrekeningnummer BE33 7330 1128 2746 EUR BIC:

KREDBEBB. Wie twijfelt of de betaling reeds gebeurde vindt meer uitleg op bijgevoegde brief. Gelieve steeds duidelijk te vermelden of het om lidgeld of steungeld gaat. Alvast bedankt voor uw steun. Adressen van mensen met belangstelling voor IJzerwake en/ of deze Nieuwsbrief zijn nog steeds welkom; u mag steeds hun gegevens (naam, adres, telefoon en eventueel e-postadres) doorgeven aan het secretariaat. We sturen hen dan graag een proefnummer van deze Nieuwsbrief. U kan ook helpen bij het bekendmaken van de IJzerwake door affiches en/of pamfletten aan te vragen bij het secretariaat. Affiches zijn er op groot en op A3-formaat. Gegevens over kandidaat-medewerkers zijn eveneens welkom want ook dit jaar zal de coördinatie van de medewerkers via het secretariaat verlopen. Wie dit jaar (opnieuw) wil meewerken vragen we om dit aan het secretariaat door te geven. Zie verder. Bedankt alvast!

Praktische informatie Vervoer Hoewel de vervoerkosten blijven stijgen, is de bijdrage voor de bussen naar Steenstrate niet verhoogd; alle busritten kosten 3 euro. Dit bedrag dient betaald te worden op de bus aan de busverantwoordelijke. Kinderen tot en met 12 jaar rijden gratis. Inkom Voor de 11de IJzerwake moesten we de prijs van het herkenningsteken met 1 euro verhogen. Voor 5 euro dient iedereen zich dergelijk kenteken aan te schaffen. Kinderen krijgen ook nu weer een gratis kinderkenteken, ook dit keer een polsbandje. Mogen we iedereen, ook de kinderen, wel vragen het kenteken zichtbaar te dragen? Programmabrochures U kan de programmabrochures (prijs: 2 euro) – ook dit jaar volledig in kleur- aankopen: - bij de verkopers op de toegangswezen en op de weide - aan de kassa’s - in de secretariaatstent Toegang weide en parking Er zijn twee ingangen: een aan de kant van het jaagpad en een aan de kant van de parking. U kan er best rekening mee houden dat het terrein bij het monument van de gebroeders van Raemdonck een weide blijft en geen gazon. Er wordt alles aan gedaan om de toegankelijkheid van de weide te garanderen. De weide is bereikbaar via het jaagpad en via de parking. Wie met de bus komt, kan gebruik maken van een brede draaitrap die van de brug naar het jaagpad langs het kanaal leidt. Die trap bevindt zich over de brug over het kanaal naast lokaal Steenstrate. Het jaagpad is enkel bestemd voor voetgangers en wagens van de organisatie, o.a. van de pendeldienst die ook dit jaar voorzien is tussen het begin van het jaagpad en de ingang van de weide/parking.

Rolstoelgebruikers brengen best hun rolwagen mee. Zij kunnen op de weide beroep doen op de mensen van de ordedienst. Parkeren kan op de parkeerweide achter de IJzerwakeweide. Prijs parkeerplaats: 1 euro per wagen. Bij slecht weer worden indien nodig en in overleg met de politie parkeerplaatsen voorzien langs de zijwegen van de steenweg. Gelieve altijd de instructies van parkeerwachters, ordedienst en politie op te volgen. Eten en drinken Voor en na de IJzerwake is de eet- en drankstand op de weide en de grote tent van het VNJ-IJzertreffen geopend. Tijdens de IJzerwake worden alle standen echter gesloten, dit om de plechtigheid niet te storen. Alvast dank voor uw begrip. Secretariaten De tenten van het secretariaat en het financieel secretariaat bevinden zich vlakbij de ingang aan de kant van het jaagpad. In de secretariaatstent kan u terecht voor zaken betreffende lidmaatschap: aanmelding, adresverandering, aanmelding nieuwe leden, hernieuwing lidgeld. U vindt er ook een uitgebreide verkoopsstand met o.a. vlaggen, petjes, regenschermen, polo’s en t-shirts en alle IJzerwakepublicaties. Het financieel secretariaat is enkel toegankelijk voor de programma- en kentekenverkopers, de kassaverantwoordelijken en de busverantwoordelijken, NIET voor het publiek. Omhaling Medewerkers voor de omhaling melden zich liefst op voorhand aan via het secretariaat, voor zover ze al niet werden aangeschreven. Vrijwilligers die zich ter plaatse willen opgeven kunnen aan de secretariaatstent de plaats van verzamelen en het juiste moment navragen. Gegevens hierover staan ook vermeld in de programmabrochure. Alvast bedankt.


Propaganda door derden Colportage door derden op de IJzerwakeweide en de parkeerweiden is niet toegestaan, ook om het vlot parkeren niet te hinderen. Verkoop en verspreiding van materiaal kan enkel aan een officiële stand in de tent van het VNJ-IJzertreffen. Colportage kan verder enkel op de openbare weg. Propaganda- en verkoopsmateriaal dat niet rechtstreeks verband houdt met de Vlaamse ontvoogdingsstrijd, refereert naar totalitaire ideologieën of op welke wijze dan ook schade kan toebrengen aan de goede naam van de IJzerwake of de Vlaamse Beweging in het algemeen, wordt geweerd. Daarom behoudt de vzw IJzerwake zich het recht voor om op elk ogenblik, zowel aan de toegangen tot de weide als op het terrein zelf controle uit te voeren op het propagandamateriaal (vlaggen, spandoeken, publicaties, ook audiovisuele enz.) van deelnemende verenigingen en personen, en deze eventueel de toegang te weigeren of het materiaal te laten verwijderen. Er wordt niet gediscussieerd over de genomen beslissing. Vlaggen Vaandrigs kunnen deelnemen aan de vlaggenparade tijdens de apotheose. Leeuwenvlaggen en Dietse oranje-blanjebleuvlaggen (zonder enige verdere vermelding) zijn vanzelfsprekend zonder enige beperking toegelaten. Voor andere vlaggen geldt dat zij ofwel: de officiële vlaggen zijn van een actieve, bestaande, nietpartijpolitieke Vlaamse vereniging met een goede reputatie binnen de Vlaamse Beweging en ook als zodanig herkenbaar zijn, d.w.z. dat ze duidelijke Vlaamse symbolen, kleuren en/of namen moeten bevatten. Voor historische vlaggen van niet meer bestaande verenigingen kan het bestuur van IJzerwake een uitzondering toestaan. de (al dan niet officiële) vlaggen zijn van regio’s en naties binnen Europa met een separatistische/independentische of federalistische historische minderheid of meerderheid. Voor vlaggen van Nederlandssprekende landen of regio’s buiten Europa kan het bestuur een uitzondering toestaan (o.m. voor de oude Zuid-Afrikaanse vlag en de vierkleur van de Zuid-Afrikaanse Boeren). Alle vlaggen die afbreuk doen aan het Vlaams-nationaal karakter van de IJzerwake en/of als provocatief of schadelijk voor de goede naam van IJzerwake of de Vlaamse Beweging in het algemeen worden beschouwd, bvb omdat zij symbolen dragen met een internationale en/of imperialistische connotatie of verwijzen naar verenigingen of organisaties die internationaal actief zijn, worden niet toegelaten. Vlaggenparade praktisch Vaandrigs van Vlaamse niet-partijpolitieke verenigingen die met hun verenigingsvlag willen deelnemen aan de IJzerwake dienen zich de dag van de IJzerwake aan te melden bij de tent van de vlaggencontrole, over het secretariaat bij de hoofdingang aan het jaagpad. Toegang met verenigingsvlaggen aan de ingang bij de parking is om organisatorische redenen niet mogelijk. De verantwoordelijke voor de vlaggencontrole beoordeelt namens het bestuur van de vzw IJzerwake of de aangeboden vlag beantwoordt aan de vermelde criteria. Na

goedkeuring ontvangt de vaandrig een vlaggenlint waarmee hij aan de vlaggenparade kan deelnemen. Hij verneemt dan ook waar en wanneer hij zich met zijn verenigingsvlag moet opstellen voor deelname aan de vlaggenparade. Dit staat ook vermeld in de programmabrochure. Kledij en kentekens Het bestuur van de vzw IJzerwake vraagt alle deelnemers uit binnen- en buitenland om geen kentekens of kledij-onderdelen te dragen die niets met de Vlaamse Beweging te maken hebben, daar deze enkel schade berokkenen aan de goede naam van de IJzerwake en de Vlaamse Beweging. Bloemenhulde Ook dit jaar willen we de bloemenhulde laten uitgroeien tot een belangrijk onderdeel van de plechtigheid. Naast Frans van der Linden als een van de IJzersymbolen en Wies Moens herdenken we ook enkele personen die gedurende het voorbije jaar overleden zijn, namelijk Walter Kunnen en Dries de Schepper, leden van het Aanbevelingscomité, Roger Vanhoutte, Bruno Huyghebaert, Jan Olsen en Alois Verbist. Voor bloemtuilen en -kransen blijven de prijzen ongewijzigd. Reden genoeg voor u, als persoon of als verantwoordelijke van een organisatie, om ook dit jaar uw bijdrage te leveren zodat de bloemenhulde op deze elfde IJzerwake nog indrukwekkender wordt dan vorige jaren. Gelieve het gekozen bedrag voor 14 augustus te storten op rekeningnummer BE33 7330 1128 2746 met vermelding ‘bloemen’. Wie een lint met tekst wenst wordt verzocht deze per telefoon of epostbericht door te geven aan het secretariaat eveneens voor 14 augustus. Daarnaast is elke vrije bijdrage welkom voor de kransen van de personen die zullen herdacht worden. Tarieven Deelname bloemenhulde Bloementuil Bloementuil met lint en tekst Bloemstuk Bloemstuk met lint en tekst Bloemenkrans Bloemenkrans met lint en tekst

vrije bijdrage 13,00 € 18,00 € 28,00 € 33,00 € 103,00 € 108,00 €

Meer info: secretariaat@ijzerwake.org of 03/238 27 49, best na 18.00 uur.

Overnachting IJzerwake Zoals steeds zorgen wij voor de medewerkers van IJzerwake op zaterdagavond voor een gratis warme maaltijd, gratis overnachting en gratis ontbijt op zondagmorgen. Let wel: dit aanbod is enkel geldig voor diegenen die én zaterdag én zondag actief meewerken aan de IJzerwake. Alle overige sympathisanten betalen voor de warme maaltijd/de overnachting en het ontbijt. Praktisch: Adres: Vleterranch, Kruisstraat 6, West-Vleteren. Ruime parkeermogelijkheden. Overnachting: er zijn slechts 38 bedden. Ruime mogelijkheid om tenten te plaatsen in de grote overdekte manègehal. Avondeten: zaterdag stipt te 18 uur Ontbijt: zondagmorgen stipt te 7u Inschrijven via Luc Vermeulen 0475/295765 of oranje1302@ hotmail.com


Medewerkers gezocht MEDEWERKERSBON Op vrijdag 24 augustus moet al heel wat werk verzet worden: de grote tent van het IJzertreffen wordt dan rechtgezet en ook de andere tenten. De kleine tenten worden dit jaar vanaf 11 uur opgesteld. Daarvoor zijn heel wat helpende handen nodig want de VNJ/JSK-medewerkers kunnen heel wat hulp gebruiken. Daarom deze dringende oproep, vooral aan medewerkers uit West-Vlaanderen: kom op vrijdag vanaf 11 uur een handje toesteken. Alvast bedankt.

Dhr. / Mevr..........................................................................................

Maar vooral op zaterdag 25 augustus worden de weide en de omgeving klaargemaakt. Alle medewerkers worden dan verwacht om 10.00 uur bij het podium. Gelieve vooraf via bijgevoegde bon (of een kopie) door te geven waaraan u wil meewerken: opbouw, afbraak, omhaling, verkoop van kentekens of programma’s, kassa’s, parking, controle kentekens, pendeldienst. Aan alle medewerkers wordt dringend gevraagd zo snel mogelijk contact op te nemen met Lieve van Onckelen tel. 03 238 27 49 of medewerkers@ijzerwake.org.

Faxnummer:.........................................................................................

Op zaterdagmiddag wordt gezorgd voor broodjes aan democratische prijzen. Alle medewerkers worden op zondag 26 augustus om 8.30 aan het secretariaat verwacht voor de laatste richtlijnen. Daar krijgen ze hun armband en het nodige materiaal, evenals enkele drank- en broodjesbonnetjes. Verkopers van kentekens of programmabrochures melden zich rechtstreeks aan het financieel secretariaat (tweede tent). Wie met een bus meekomt kan zich enkel aanmelden voor de omhaling. Dringende oproep Ook voor de afbraak doen we een beroep op uw medewerking. Want stoelen opruimen, tenten afbreken, op zondagavond of maandagmorgen de grote tent afbreken: het moet allemaal gebeuren en ook hier geldt: vele handen maken licht werk. Wie hieraan wil meewerken meldt zich na het einde van de manifestatie voor het podium. Enkele richtlijnen Bereid u voor op alle weersomstandigheden wat kledij en schoeisel betreft. Draag neutrale kledij zonder symbolen van partijen of verenigingen. Voorzie eventueel voor zaterdag de nodige mondvoorraad; op zondag ontvangt u wel enkele bonnetjes voor drank en broodjes. Bezorg armbanden of ander materiaal van IJzerwake na afloop dadelijk terug aan het secretariaat. Bezorg zo snel mogelijk uw epostadres en GSMnummer aan het secretariaat, best via secretariaat@ijzerwake.org dat vergemakkelijkt de voorbereiding. Dank bij voorbaat!

Voornaam:........................................................................................... Naam:.................................................................................................. Straatnaam + huis- en busnummer:...................................................... ............................................................................................................ Postcode en gemeente:.......................................................................... Telefoonnummer:................................................................................. GSM-nummer:..................................................................................... E-postadres:......................................................................................... Ja, ik wil propaganda voeren voor de IJzerwake: en wil …………………… pamfletten (15 cm x 21 cm/A5) ontvangen. en wil …………………… affiche(s) op groot formaat (42 cm x 60 cm/A2) ontvangen. en wil …………………… affiche(s) op klein formaat (30 cm x 42 cm/A3) ontvangen. Ja, ik wil helpen op VRIJDAG 24 AUGUSTUS bij de levering van de stoelen en de opbouw van de tenten vanaf 11uur. Ja, ik wil helpen op ZATERDAG 25 AUGUSTUS bij de opbouw vanaf 10 uur (stoelen plaatsen, podium en terrein in orde brengen, enz.). Ja, ik wil helpen op ZATERDAG 25AUGUSTUS bij de opbouw vanaf 10 uur en OOK OP ZONDAG 26 AUGUSTUS (hierboven uw keuze aankruisen!) en schrijf in voor het gratis avondmaal op zaterdag en de gratis overnachting te Vleteren met ontbijt op zondagmorgen. Ja, ik wil meewerken op ZONDAG 26 AUGUSTUS: aan de verkoop van herkenningstekens of programmabrochures en zal aanwezig zijn om STIPT 8.30 uur! bij de verkoop van herkenningstekens aan een kassa aan de ingang en zal aanwezig zijn om STIPT 8.30 uur! aan de geldomhaling en meldt mij bij de tent van het Financieel Secretariaat om 11.15 u. Medewerkers die met een bus meekomen, kunnen enkel helpen bij de omhaling, waar we steeds handen te kort komen. aan de controle van herkenningstekens aan de ingangen. als parkingtoezichter. bij de verkoop van propagandamateriaal in de secretariaatstent. aan het podiumgebeuren/regie en zal aanwezig zijn om STIPT 10.30 uur! bij de pendeldienst: ik heb een monovolumewagen of een minibusje en wil helpen bij de pendeldienst voor bejaarden en gehandicapten en zal aanwezig zijn om STIPT 9.30 u.! op de kleine parking naast de brug. Deze medewerkers dienen zo snel mogelijk de gegevens van hun nummerplaat te bezorgen aan het secretariaat. Dit is nodig voor de toelating voor gebruik van het jaagpad! Graag ook vermelden of u al dan niet (opplooibare) rolstoelen kan laden! Ja, ik wil helpen op ZONDAG 26 AUGUSTUS bij de opruiming van de weide (onmiddellijk NA afloop van de IJzerwake). Ja, ik wil meehelpen op MAANDAG 27 AUGUSTUS bij de afhaling van de stoelen en de tenten en de allerlaatste opruim.


Verkoopsmateriaal Programmabrochures 2003 tot 2010 Video IJzerwake 2004 tot 2006 DVD IJzerwake 2005 tot 2007 DVD IJzerwake 2008 Foto CD IJzerwake 2007 Foto CD IJzerwake 2008 Verslagboek 2003 tot 2008 Verslagboek 2009 met foto-CD Verslagboek 2010 met foto-CD Verslagboek 2011 met foto-CD Frontbrieven Vlaamse Leeuw raamvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (1,50 op 1,15 m) Vlaamse Leeuw mastvlag (2 op 1,50 m) Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) Vlaamse Leeuw fietswimpel Vlaamse Leeuw kampeervlag (40 x 30 cm)

€ 2,00 € 8,00 € 9,00 € 10,50 € 7,00 € 7,00 € 7,50 € 9,00 € 9,00 € 9,00 € 8,50 € 9,00 € 9,00 € 17,50 € 6,50 € 2,00 € 4,00

Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje Vlaamse leeuw zelfklever Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag) Oranje-blanje-bleuvlag (raamvlag) Speldje met Vlaamse leeuw Speldje IJzerwake T-shirt (alle maten) Polo (alle maten) Klevers VL (per stuk) Klevers VL vanaf 10 stuks

€ 6,50 € 1,50 € 1,50 € 11,50 € 11,50 € 1,50 € 3,00 € 10,00 € 12,00 € 1,25 € 0,75

Deze klevers zijn beschikbaar in de uitvoering: VL zwart op wit, VL Vlaanderen zwart op wit, VL + leeuw, zwart op geel en VL met leeuwenschild zwart wit geel. Aub duidelijk het gewenste model en aantal vermelden. In de prijs zijn verzendingskosten voor binnenland inbegrepen. Voor verzendingen buitenland gelieve contact op te nemen met het secretariaat. Levering gebeurt altijd na voorafgaande betaling. Gelieve duidelijk te vermelden wat gewenst wordt en bij polo/t-shirt ook de maat op te geven aub. Dank bij voorbaat.

VNJ-IJZERTREFFEN WE HETEN U WELKOM OP HET IJZERTREFFEN VAN HET VNJ Als jeugdbeweging mogen wij ons zeker de bevoorrechte partner noemen van de traditie van IJzerwake. Niet alleen stonden we letterlijk aan de wieg van deze herdenking maar daarnaast hebben onze (oud)-VNJ’ers, JSK’ers en sympathisanten zich ook ingeschakeld in de organisatie ervan. We mogen dan ook best spreken van VNJ-sausje dat u hopelijk wel smaakt.

gen die trouw wilden zijn aan de IJzergedachte. Wat bijpraten bij pot en pint met een goed gevuld buikje, dat weten we wel te regelen. Voor de kleinsten voorziet het VNJ een Kinderijzerwake. Hier leert men al spelend de gedachte achter IJzerwake kennen. Spelend vormen dat is waar het VNJ net goed in is!

Naast het terrein van de IJzerwake vindt u de grote tent van ons IJzertreffen. Het hele IJzertreffen wordt gedragen door het VNJ en het JSK. Vanaf het begin vonden we dat dit de ontmoetingsplaats kon zijn voor alle Vlamin-

Tot slot willen we al onze medewerkers in de bloemetjes zetten. Vele handen maken licht werk. Ze begroeten jullie graag in onze tent van het IJzertreffen. Tot in Steenstrate! Met een krachtig Houzee Vliegt de Blauwvoet - Storm op zee!

Colofon Identificatienummer vzw: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org Ledenadministratie + adreswijzigingen: adressen@ijzerwake.org Regie + Persverantwoordelijke: regie@ijzerwake.org 0475 814 804 (Gino Smits) Financies: financies@ijzerwake.org (Francis Vervisch)

Hoofdredacteur: hoofdredacteur@ijzerwake.org Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org Aanmelding e-postrondzendlijst: internet@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 295 765 (Luc Vermeulen) Verantwoordelijke bussennetwerk: secretariaat@ijzerwake.org 03 230 24 62 (Mia Brans-Dujardin) Aanmelding (nieuwe) medewerkers: secretariaat@ijzerwake.org tel./fax: 03 238 27 49 (Lieve van Onckelen)

Algemene Vergadering: Wilfried Aers (beheerder) – Christian Bauwens – Mia BransDujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Frans Crols – Gilbert de Corte – Wim de Wit (voorzitter) – Peter Fransoo – Luk Lemmens – Toon Pauli – Hugo Pieters – Leo Ryckeboer – Egwin Six – Nancy Six – Gino Smits – prof. Matthias Storme – Stef Storme – Rien Vandenberghe – Jurgen van Hauwermeiren – Lieve van Onckelen (secretarisbeheerder) – Peter van Windekens – Johan Vanslambrouck (beheerder) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Erik Verstraete – Francis Vervisch (financieel beheerder) – Walter Winkeler


IJzerwakepoëzie (39) In deze poëziebladzijde van ons tijdschrift - die reeds een waardevolle bloemlezing van volkseigen dichtkunst kan opleveren - bereid ik ook twee herdenkingen voor die tijdens de Bloemenhulde zullen plaatsgrijpen: dichter en voorman Wies MOENS en mijn goede oud-collega Roger Van Houtte. Uiteraard is Wies MOENS de voornaamste gestalte met de grootste Dietse of Groot-Nederlandse allures. Niet voor niets, vanuit zijn Volks-Dietse gedrevenheid, brak hij de samenwerking met zijn Dietse vriend Joris van Severen (1894-1940) in 1934 af wegens diens "Belgische" ommezwaai. Ontroerend prijst hij "het groot geluk dat hij de liefde tot zijn volk nooit verloor" in één van de mooiste gedichten uit de bundel “Het Spoor”, Moens’ levensspoor in twintig gebalde gedichten van élk twintig verzen. Ongetwijfeld is “Het Spoor” een hoogtepunt, inhoudelijk én stilistisch, in zijn oeuvre!:

Hoe zal ik danken voor het groot geluk, dat ik de liefde tot mijn Volk, die vroeg bezit nam van mijn wezen, nooit verloor! Beproeving kende zij en donkren druk. Dit alles kwam en ging. Wat zij mij schonk, wat zij gebleven is, - het worde lied. Ik loof u, liefde, die mij hebt bewaard voor ’t wild verdolen in een grijs gebied dat vorm noch grenzen had; die hieldt mijn kracht aaneengesloten, bij zichzelf tehuis mijn ziel op élke verre wereldreis. Ik loof u, die mij peilen deedt den zin, figuur en schikking der veelvuldigheid van ’t machtig scheppingswerk; hoe daar de stem van ieder Volk heeft eigen toon en tint, wijl alle stemmen toch zich voegen in die brede fuga die door d’ eeuwen klinkt Ik loof u, die mijn rijkdom zijt, mijn schat Aan vreugd én leed; de prikkel om te doen Der Schoonheid wil, mijn wapen en blazoen! Een heel ander dichter dan de weerbare Dietser Wies Moens, al was ook hij een overtuigd flamingant, een AKVS-er, dus een wezenlijk Vlaams- en Nederlands nationalist, was de romantische en intens weemoedige dichter Jozef L. de Belder (19121981). Hij was een verdroomd zanger van Liefde en Schoonheid, zoals zijn Lierse leermeester en “tweede vader” Ernest van der Hallen (1898-1948). Van zijn dierbaar Lier verhuisde hij naar Deurle-aan-de-Leie, zijn Arcadia. Van daaruit verspreidde hij zijn tedere Colibrant-bundeltjes. – Wie hem niet heeft gekend en zijn gebeeldhouwde kop ziet, meent een klassiek Grieks lierdichter voor zich te hebben. De avond, de herfst en de dood beheersten zijn elegische poëzie. Hij was een dichter van (doods)angst ook en van onzekerheden. Daarom dit rijk, gebalde en beklijvende kwatrijn:

De zware rozen van oktober doen even nog het najaar blozen. Dan komt het laatste morgenrood Juist voor mijn dood

Of het zeer melancholische, ook uit De Belders “Nagelaten Gedichten”:

Het huis ten halve en daarachter het bos en de weg in de regen naar Nijlen. Ik denk aan mijn jeugd en raak niet los van dit beeld dat steeds blijft verwijlen: het huis ten halve en daarachter het bos en geheel de dag de regen en de herfst op de dennen en door het bos de steenweg grijs in de regen. Voor oud-collega Roger van Houtte schreef ik volgend gedicht:

“Ze hebben je gebroken en genekt, de “ deftige”, Limburgse opperhoofden, die eensklaps mochten heersen over “ de gazet”… Jij moest je worsteling om waarheid staken. Die krant, een tijdje “rechts” op Linkeroever, kreeg met jouw komst een superieur talent erbij. Jij schreef rechtuit jouw mening, was géén snoever. Nog voor jouw lot bezegeld was, werden zeventien anderen opzij gezet, onder wie schrijver dezes. Welke “niet correcte” hadden die dan begaan: té Vlaamsgezind en volksbewust, Groot-Nederlands? In welk verdomde land leven en werken wij? Het duidelijk antwoord wéét de grauwe massa niet! Gij allen die dit hier hoort, gij hoort het wél te kennen: het is ’t volksvreemde staatje, dat Vlaanderen al méér dan 180 jaar bezét! Vlaamsgezind en… té rechtuit: Zo heb ik jou gekend, collega, vriend. Jij hebt de “Frut” té goed gediend. Zij hebben jou miskend en ondermijnd. Het is die heren slecht bekomen: Jouw krant is nu verzwakt. Nog even en ook zij verdwijnt! Erik Verstraete Voor de volgende nummers van ons tijdschrift zijn gedichten, ook enigszins stijlvolle probeersels, steeds welkom, liefst met een volks-nationalistische, Vlaamse of Groot-Nederlandse (Dietse) inslag. Zend ze elektronisch naar erikverstraete@telenet.be of per brief naar: Erik Verstraete, Jos Ratinckxstraat 17, 2600/ Berchem (Antwerpen).


Busregeling Vanuit gans Vlaanderen rijden er bussen naar de IJzerwake. Alle ritten kosten 3 euro per persoon. Kinderen reizen gratis mee. Inschrijven voor de bussen is verplicht, om precieze aantallen te reserveren! Alle bussen vertrekken zeer stipt, laatkomers hebben pech, de autobussen moeten ten laatste om 10.45u in Steenstrate zijn.

Inschrijven: Frans Wouters (0497 20 39 31 - frans.wouters5@ telenet.be) of Lieve Van den Berghe (014 50 17 85 - vdblieve@ telenet.be)

Alle bussen vertrekken terug uit Steenstrate om 16.30u. Voor senioren en/of gehandicapte personen is een pendeldienst voorzien tussen Steenstrate (brug) en de busparking en ook tot op de IJzerwakeweide.

8. Linkeroever-Burcht-Zwijndrecht-Beveren-Lokeren 7.00u. Antwerpen L.O. (Frederik Van Eedenplein) 7.15u. Burcht (Carrefour) 7.25u. Zwijndrecht (kerk) 7.45u. Beveren (kerk) 8.25u. Lokeren (Sint-Laurentiuskerk)

Provincie Antwerpen 1. Berchem 7.45. Berchem (kerk) en niet 8 uur zoals eerder gemeld werd Inschrijven: Leo Rouchet (03 830 11 53 - 0486 06 30 81 - leo. rouchet@telenet.be) of Mia Brans-Dujardin (03 230 24 62 - mia.dujardin@scarlet.be) 2. Deurne 8.00u. Deurne (Arizona, Boterlaarbaan 451) 8.05u. Deurne (Rode Kruisplein / Lakborslei) 8.10u. Antwerpen (Sint-Jansplein, kant Van Den Wervestraat) Inschrijven: Roger De Ridder(03 289 93 05 - 0486 11 28 54 roger.greta.deridder@gmail.com) 3. Brasschaat-Schoten 8.00u. Brasschaat (kerk, bushalte De Lijn) 8.20u. Schoten (parking Carrefour) Inschrijven: Mieke Langmans (0498 77 48 71 - miekedebats@ hotmail.com) 5. Lier-Duffel-Rumst-Kontich 7.30u. Lier (parking Carrefour) 7.50u. Duffel (naast postgebouw) 8.00u. Rumst (oprit E19, richting Antwerpen) 8.10u. Kontich (Carpoolparking) Inschrijven: Annemie Van Noten (015 75 62 21 - janvangorp. lier@skynet.be) 6. Mechelen-Klein Brabant 8.00u. Mechelen (Rode-Kruisplein) 8.10u. Blaasveld (kerk) 8.15u. Willebroek (kerk H. Familie) 8.30u. Bornem (station) 8.35u. Temse (station) Inschrijven: Lode Herbosch (0478 59 72 31), Marleen Van den Broeck (015 33 64 18 - marleenvandenbroeck@live.be) 7. Mol-Geel-Herentals-Grobbendonk 7.05u. Mol (Alma) 7.25u. Geel (nieuwe Alma) 7.50u. Herentals (Kleding Wellens - Brandweerkazerne) 8.05u. Grobbendonk (Aldhem hotel)

Provincie Oost-Vlaanderen

Inschrijven: Julia De CaluwĂŠ (03 253 03 56 (na 18u.) juliadc@msn.com) 9. Gent 8.15u. Gent (P+R Carpoolparking E17, Gentbrugge) Inschrijven: Wilfried Aers (09 282 52 74 - wilfried.aers@telenet. be), Peter Fransoo (09 225 48 27 - peterfransoo@gmail.com) of Christian Bauwens (09 329 58 52 - christian.bauwens@telenet.be) 10. Nevele 8.15u. Nevele (Hansbeke station) Inschrijven: Olaf Evrard (0475 73 02 45 - olaf.evrard@telenet.be) 11. Aalst-Lede-Wetteren 7.30u. Aalst ('t Apostelken, kerk Mijlbeek) 7.45u. Lede (Markt kerkplein) 8.30u. Wetteren (parking Mariagaard) Inschrijven: Gustaaf Cooreman (0486 08 21 96 gustaaf.blauwvoet@telenet.be) 12. Sint-Niklaas 7.45u. Sint-Niklaas (parking Syntra, Heimolenstraat) Inschrijven: Hector Van Oevelen (0472 82 10 99 hector.van.oevelen@hotmail.com) 13. Hamme-Dendermonde-Zele 8.15u. Hamme (Tweebruggenplein) 8.30u. Dendermonde (De Bruynkaai) 8.45u. Zele (Zandberg) Inschrijven: Stefaan Van Gucht (052 38 01 02 - 0475 55 45 01 - stefaan.vangucht@skynet.be) 14. Ninove-Brakel-Ronse 8.00u. Ninove (Stationsplein) 8.15u. Brakel (kerk) 8.30u. Ronse (Grote Markt) Inschrijven: Jurgen Reygaerts (054 58 74 76 - 0479 76 44 69 jurgen.reygaerts@pandora.be) Provincie Limburg


15. Bree-Peer-Leopoldsburg-Beringen 6.30u. Bree (hospitaal) 6.50u. Peer (kerk) 7.10u. Leopoldsburg (station) 7.30u. Beringen (Superconfex vlak bij uitrit 26 autostrade) Inschrijven: Jos Drykoningen (0479 64 07 92 - jos.drykoningen@ live.be) of Eddy Van Buggenhout (089 46 33 39 - kreta1585@ skynet.be) 16. Maasmechelen-Genk-Hasselt-Lummen 6.30u. Maasmechelen (gemeentehuis) 6.50u. Genk (Café Slagmolen, Slagmolenstraat 76) 7.10u. Hasselt (parking achter het Dussartplein) 7.30u. Lummen (carpoolparking) Inschrijven: Richard De Becker (089 35 41 10 - rdebecker@ raadlimburg.be) of Jean Simons (089 75 53 14) Provincie Vlaams-Brabant 17. Bekkevoort-Holsbeek-Leuven-Nossegem 7.25u. Bekkevoort (carpoolparking E314, uitrit 24) 7.35u. Holsbeek-Rotselaar (rondpunt Rotselaar, carpool parking E314 uitrit 21) 8.00u. Leuven (parking Bodart, brug Kapucijnenvoer) 8.15u. Nossegem-Kortenberg (carpoolparking E40 uitrit 21) Inschrijven: Jan Meulepas (0495 26 76 83 - jan.meulepas@ valvas.be) 18. Vilvoorde-Grimbergen-Groot-Bijgaarden-Liedekerke 8.00u. Vilvoorde (Portaelsplein aan de kerk) 8.30u. Grimbergen (Brusselsesteenweg, tegenover Q8-parking/voetbalveld Terwilgen) 8.45u. Groot-Bijgaarden (parking E40 richting kust) 9.00u. Liedekerke (afrit E40, afrit Essene/Affligem, carpoolparking) Inschrijven: Ludo Monballiu (02 721 22 54 - 0494 33 12 40 ludo.monballiu@telenet.be) 19. Halle-Brussel-Dilbeek-Affligem-Liedekerke 8.15u. Halle (Sint Rochuskerk) 8.30u. Brussel (Prins van Luikkruispunt – Mettewielaan – Ninovesteenweg) 8.40u. Dilbeek (parking Westrand) 8.50u. Liedekerke-Affligem (E40 carpoolparking)

20 Kustlijn 8.40u. Knokke (station) 9.00u. Zeebrugge (Watertoren) 9.10u. Blankenberge (stadhuis) 9.25u. Oostende (busparking Visserijschool Mercatorlaan) 9.50u. Westende (kerk, dorp) 10.00u. Nieuwpoort-stad (tramhalte Vismijn) 10.25u. Diksmuide (station) Inschrijven: Jef Vangheluwe (050 60 08 44 - 0499 47 17 60 jef.vangheluwe@telenet.be) Deze bus uit Oostende wacht te Diksmuide op IJzerwakers die met de trein komen: - uit Gent-Brugge-Roeselare (voorziene aankomst 9.50u.) - uit Kortrijk (voorziene aankomst 9.50u.) - uit De Panne (voorziene aankomst 10.14u.) Vanzelfsprekend moeten de treinreizigers zich inschrijven voor deze busaansluiting! Zo niet wacht de bus niet!!! 21. Brugge 9.30u. Brugge (Magdalena parking) Erik Jaegers (059 25 13 58 - 0477 55 10 80 - erik.jaegers@ telenet.be) 22. Moen–Zwevegem-Kortrijk-Marke-Lauwe-WevelgemIeper 8.00u. Moen (kerk) 8.30u. Zwevegem (kerk) 8.50u. Kortrijk (achterkant station) 9.05u. Marke (plaats) 9.20u. Lauwe (plaats) 9.30u. Wevelgem (zwembad, Van Ackerstraat) 10.05u. Ieper (station) Inschrijven: Jan Deweer (0486 22 90 43 - jan.deweer@hotmail.com) of Roger Delaere (0487 16 54 53 - santers@skynet.be) 23. Ingelmunster-Izegem-Roeselare 9.35u. Ingelmunster (Markt) 9.45u. Izegem (Rijksweg, Delhaize) 10.00u. Roeselare (station) Inschrijven: Georg Barbary (0475 42 19 29)

Inschrijven: Milo Vandemaele (02 360 14 16 milovandemaele@hotmail.com) of Eddy Longeval (0494 17 39 19 - eddy.longeval@telenet.be) Provincie West-Vlaanderen

AANGAANDE DE AUTOBUSSEN ZIJN ALLE VERDERE INLICHTINGEN TE BEKOMEN BIJ:

Mia Brans-Dujardin, tel. 03 230 24 62 - mia.dujardin@scarlet.be Lieve van Onckelen, bussen@ijzerwake.org


Aanbevelingscomité Brecht Aernaert, auteur ‘De kwantumsprong’ E.P. Adriaan Aernouts (†) (Kapellen) Anton Aldi (Zottegem) Roger Bosman, gewezen senator (Mechelen) Roger Bryssinck, voorzitter Vrienden van Zuid-Afrika (Berchem) Gui Celen, voorzitter Pro Flandria en voorzitter Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid (Kortrijk) Em. Prof. Dr. Michiel Debackere, erebeheerder Algemeen Nederlands Zangverbond (Zwalm) Wim de Cock, dichter en houtsnijder, Belsele Jan Dewilde, oud-lid IJzerbedevaartcomité (Gent) Huguette de Bleecker-Ingelaere (†), voorzitter Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (Gent) An de Moor (Gent) Jan de Moor (Gentbrugge) Clem de Ridder, gewezen ondervoorzitter IJzerbedevaartcomité (Heverlee) Dries de Schepper (†), oud-lid IJzerbedevaartcomité 1978-1989 (Evergem) Willy de Waele, ereburgemeester (Lennik) E.H. Jean-Marie d’Hollander (Grimbergen) Aleidis Dierick-Verbruggen, dichteres (Aalst) Dr. Anny Dierick, voorzitter Guldensporencomité (Aalst) Marc Grammens (Liedekerke) Bob Hulstaert, voorzitter Bormshuis (Antwerpen) Walter Kunnen (†) Bob Maes, eresenator (Zaventem) E.H. Prof. Herman-Emiel Mertens (Mechelen) Dr. Roger Meysman (†) (Merelbeke)

Guido Moons, erevoorzitter Vlaamse Volksbeweging (Zaffelare) Erik Peeters, lid IJzerbedevaartcomité (Berchem) Dr. Walter Peeters, stichter Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid (Hamme) Marc Platel, ex-journalist Em. prof. Eric Ponette (Winksele) Hugo Portier, gewezen voorzitter Algemeen Nederlands Zangverbond (Deurne) Gust Teugels, promotor Vlaamse Lied (Kontich) Renaat van Beeck, lid Raad van Bestuur ANZ, oud-lid Raad van Bestuur VVB (Berchem) Mark van der Borgt (Grimbergen) Lode van Dessel, oud-burgemeester (Nijlen) Hugo van Dingenen, gewezen voorzitter Bormshuis (Borgerhout) E.P. Karel van Isacker (†) S.J. (Antwerpen) Jan van Malderen, gewezen voorzitter pro Flandria (Sint-Niklaas) Marie-Thérèse van Louwe-Heylen (Koksijde) Frans van Oorschot, zaakvoerder Antwerp-Tax (Kontich) Koen van Oorschot, zaakvoerder Antwerp-Tax (Antwerpen) Louis van Roy, journalist (Aalst) Renaat Vanheusden, secretaris Nationalistisch Verbond Aloïs Verbist, Vlaams-nationaal weerstander (Kontich) Pieter Jan Verstraete, auteur (Kortrijk) Dr.Pieter Vis, bas-bariton (Nederland) E.H. Luc Vranckx (Brugge)

>> U komt tenminste uit voor uw Vlaamse overtuiging ...

Splits zelf de sociale zekerheid! Word lid van het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds.

Wij ook! >> U wil een Vlaamse sociale zekerheid ...

Wij ook! >> U wil concrete daden, geen woorden ...

Wij ook! >> U kan er alvast zelf iets aan doen ... Zet vandaag nog de stap naar het Vlaams & Neutraal Ziekenfonds en splits zelf de sociale zekerheid. Hoofdzetel:

Hoogstratenplein 1 2800 Mechelen - www.vnz.be VNZ_Adv Splits 210x98.indd 1

Bel gratis:

0800-179 75 23/06/11 16:35


De belangrijke flirt

In snel tempo wordt duidelijk dat de Europese Unie uit mekaar valt. Duitsland domineert het noorden, Frankrijk loopt hijgend het zuiden achterna. Vlaanderen moet uit economisch belang aansluiten bij de noordelijken en dat zijn in orde van belangrijkheid Duitsland, Nederland en de Scandinavische landen. Is dit nieuw? Neen. Men kent de controverse uitgelokt door de geschiedkundige Lode Wils die in de jaren zeventig keet schopte met zijn stelling dat de Vlaamse radicalen van ‘14-’18 gesteund werden door Duitsland. Awoert op alle flamingantische banken werd zijn deel. Zijn geestelijke kind, Bruno Yammine, de aimabele en zeer onderlegde leidsman van de Belgische Unie/Union Belge - o horreur, een unitarist, zal u nu zuchten - ging verder in de geschiedenis om te zoeken naar de oorsprong van de Duitse belangstelling tot manipulatie voor en van de Vlaamse Beweging en schreef dat uit in een wondersterk boek: “Drang nach Westen”, uitgever Davidsfonds. Yammine wijst naar de historische en geopolitieke logica in de flirt tussen Duitsland en Vlaanderen en omgekeerd (en toont zijn waardering, het zal u verbazen, voor de Vlaamse Beweging). Dat feit kan leiden tot germanenverafgoding of tot gezonde sympathie voor Duitsland, en die laatste koestert minister-president Kris Peeters publiek. In het julinummer van Doorbraak (VVB) stelde hij: “Vlaanderen en Duitsland, samen sterk”. En gelijk heeft hij. Zelfs Paul Magnette (PS), topminister, en la voix de son maître di Rupo, weet het. Hij ziet een verwantschap tussen België en Duitsland en sprak over toenadering. Die stelling gaat nog meer op voor Vlaanderen. Of er een grote of een kleine breuk komt door confederalisme of independentisme maakt voor dit thema niet uit: Vlaanderen dient kleur te bekennen en zich openlijker dan ooit te wenden naar Duitsland. Dat is de economische en politieke motor van de Europese Unie, of wat er van zal overblijven als de zuidelijke leden verder kwakkelen. De berichten blijven eensluidend: Duitsland doet het prima. Frankrijk dat economisch tien jaar verloor, kijkt naar de oosterbuur. In 2000 bedroeg de Franse uitvoer 55% van de Duitse, vandaag 40%. Eurocommissaris voor Economie, Olli Rehn weet dat de noordelijke landen met een sterke exportsector, het nummer 1 is Duitsland, in 2011 sneller groeiden dan de zuidelijke lidstaten. En dat is geen toeval, maar een constante door de Duitse noestheid en nuchterheid. Dr. Dirk Rochtus, expert Duitsland, docent Diplomatie Geschiedenis van de Lessius Hogeschool (Antwerpen), exbeleidsmedewerker van Vlaams minister Geert Bourgeois

(toen bevoegd voor het buitenlandbeleid, nu is Kris Peeters chef buitenland in zijn Vlaamse regering), zegt aan wie luisteren wil: “De economische temperatuur van Duitsland bepaalt voor een groot deel de economische temperatuur van Vlaanderen. Dan heb ik het nog niet over de specifieke verbindingen tussen de chemienijverheid van Vlaanderen en haar, dikwijls, Duitse moederbedrijven, en de auto-industrie. Duitsland zal in de toekomst belangrijker worden voor ons. Ik pleit voor een meer open en gedurfde band tussen Vlaanderen en Duitsland. Vlaanderen is een goed partnerland met Nederland en Duitsland langs de delta van Schelde, Maas en Rijn en mits wij meer eigen beleid kunnen voeren hebben wij veel affiniteit met een gezonde euro, of neuro, een noordelijke euro of DM-euro.” In de hoofden van de Europese leiders, en dat zijn niet de premiers van de kleine landen, wel van hun confraters van de grote landen, zit een onzichtbare grens. Die loopt langs de noordgrens van België en scheidt Nederland, Duitsland en de noordelijke EU van het zuiden. Dat houdt in, dat er een stille eensgezindheid is bij de Europese beslissers om Vlaanderen te blijven toewijzen aan Frankrijk. Parijs speelt enthousiast mee. België en Vlaanderen zijn Franse economische kolonies, ook in 2012. Bekijk de discussie over amechtig Dexia, pretentieus Electrabel, bank van ginder (Parijs) BNP Paribas Fortis (hoe lang zal het nog duren voor het deel Fortis, de laatste psychologische band met België/Vlaanderen verdwijnt, daar zijn de Fransen straf in); het gehaspel van Carrefour in België (gelukkig laat Albert Heijn zien hoe je supermarkten in het buitenland beheert), enzovoort. Vlaanderen heeft talent om op het economische vlak de banden aan te snoeren met Duitsland. Thomas Leysen (51) is een symbool van de relaties tussen Vlaanderen en Duitsland. Hij is de zoon van André Leysen en in de herfst van 2011 werd hij voorzitter van KBC, en redder, met Karel Vinck, van Union Minière, kort nadien herdoopt tot Umicore. Hij is onder meer Duitstalig van huis uit, beweegt bekwaam en met gezag in hoge Belgische en internationale zakelijke kringen, woont in Antwerpen, leidde het VBO tot april 2011, is bestuurder bij de Duitse bank Metzler en voorzitter van Corelio (De Standaard, Het Nieuwsblad, enz.). KBC heeft jarenlang KBC’tjes gemaakt of opgekocht in Midden-Europa. De blik naar de oosterburen zit ingesleten in de bankstrategie. - Fr a ns C rol s


Zondag 26 augustus 2012, 11u. Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Steenstrate (Zuidschote - Ieper) www.IJZERWAKE.org

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen - tel.: 03 238 27 49 info@ijzerwake.org - IBAN: BE33 7330 1128 2746 - BIC: KREDBEBB V.u.: Wim De Wit, Oudeheerweg-Ruiter 114, 9250 Waasmunster

IJzerwake magazine 39  

NR. 39 - JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 2012

IJzerwake magazine 39  

NR. 39 - JULI AUGUSTUS SEPTEMBER 2012

Advertisement