Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT

P 309548 DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT VAN DE VZW IJZERWAKE - NR. 29 - JANUARI - FEBRUARI - MAART 2010 - AFGIFTEKANTOOR ANTWERPEN X

VOORWOORD

Ver.uitg.: Johan Vanslambrouck, Tulpenlaan 38, 2240 Zandhoven

SECRETARIAAT Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org. Bent u nog geen lid? Betaal dan nu (min. € 5) en u bent lid voor heel 2010. Rekening 733-0112827-46 van IJzerwake vzw. IBAN: BE33 7330 1128 2746 BIC: KREDBEBB Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Secretariaat IJzerwake Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

Met de slogan “Welvaart en welzijn door onafhankelijkheid” beklemtoonde de 8ste IJzerwake de noodzaak van de onafhankelijkheid van Vlaanderen om het behoud van onze welvaart en welzijn te kunnen verzekeren. Dat deze onafhankelijkheid onontbeerlijk is voor de toekomst van Vlaanderen en dat ze binnen handbereik lag, wordt nogmaals duidelijk aangetoond in het artikel van Paul Belien in Journaal (Nieuwsbrief van Mark Grammens – Nr 564 – 3 december 2009) onder de titel: Twee verloren jaren: had The Economist ongelijk? Hij schrijft ondermeer: “Nooit heeft Vlaanderen dichter gestaan bij zijn onafhankelijkheid dan in de herfst van twee jaar geleden. Op 6 september 2007 publiceerde The Economist een editoriaal waarin het de ontbinding van België bepleitte. The Economist is het meest gezaghebbende weekblad ter wereld.” Als je bovendien weet dat op 27 augustus Alexander Adler in de Franse krant Le Figaro reeds schreef dat Frankrijk zich moest voorbereiden op de annexatie van Wallonië dan begrijp je dat enerzijds deze berichten in Brussel als een mokerslag aankwamen en dat anderzijds de buitenlandse regeringen dat zeer ernstig namen. De internationale gemeenschap hield hiermee meer en meer rekening naarmate de Vlaamse partijen weigerden in een regering te stappen als er geen akkoord was over een fundamentele staatshervorming en als het ongrondwettelijk kiesarrondissement B-H-V niet werd gesplitst (U weet wel: de 5 minuten politieke moed van Leterme). De “staatsgreep” van de koning, waarbij Verhofstadt bereid was een “noodregering” te vormen deed de kansen keren, vooral omdat de CD&V eens te meer door de knieën ging en de N-VA nog maar eens wilde bewijzen dat zij een verantwoordelijke beleidspartij was door het valse Belgische spel mee te spelen, in de ijdele hoop iets voor Vlaanderen te kunnen verwezenlijken. “Zo brak op 23 december 2007 het Vlaamse momentum en kwam er een einde aan de belgische crisis die ook het buitenland in de ban hield. Alles viel al snel terug in de Belgische plooi” aldus Paul Belien. Vandaag heeft Leterme beslist dat er geen staatshervorming komt; hij won nochtans de federale verkiezingen in 2007 met de belofte dat hij “met 5 minuten politieke moed” B-H-V kon splitsen en een enorme staatshervorming kon doorvoeren die Vlaanderen uit de institutioneel-structurele impasse moest halen en de Vlaamse economische groei terug moest aanzwengelen. En al heeft Vlaanderen de grondwet en het Grondwettelijk Hof aan zijn kant, toch kan men zich afvragen of Vlaamse politici de splitsing van B-H-V ooit zullen realiseren zonder er een vernederende prijs voor te betalen. Als gevolg van deze beschamende capitulatie is het vandaag veel moeilijker om aan vervolg op pagina 3

Provinciale contacten Provincie Antwerpen:

Lieve van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, 03 238 27 49, antwerpen@ijzerwake.org Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, limburg@ijzerwake.org Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, oost-vlaanderen@ijzerwake.org Provincie Vlaams Brabant: Eddy Longeval, A. Quintusstraat 22, 1600 Sint-Pieters-Leeuw, 0494 173 919, vlaams-brabant@ijzerwake.org Provincie West-Vlaanderen: Francis Vervisch, Zandbeekstraat 21, 8554 Sint-Denijs (Zwevegem), 056 45 50 33, west-vlaanderen@ijzerwake.org

ZELFBESTUUR • NOOIT MEER OORLOG • GODSVREDE


NIEUWS VAN HET SECRETARIAAT Twee oproepen voor het nieuwe jaar

Om te beginnen wensen we u voor het nieuwe jaar alle goeds en voor ons volk de kans op een eigen toekomst: de Vlaamse onafhankelijkheid. We nodigen u nu alvast uit voor de negende IJzerwake die plaats vindt op zondag 22 augustus 2010 in Steenstrate. Ook roepen we u op om vanaf vandaag ons te helpen de IJzerwake grotere bekendheid te geven. Dat kan u doen door het verspreiden van de affiche die u in dit nummer reeds vindt. U kan deze bestellen bij het secretariaat zowel op groot formaat als op formaat A3; ook folders zijn daar te bekomen. Een telefoontje (03 238 37 49) of epostbericht (secretariaat@ijzerwake.org) met duidelijke vermelding van het gewenste materiaal volstaat. U wil lid/sympathisant blijven en dit tijdschrift blijven ontvangen? Lees dan zeker de begeleidende brief en maak, mocht dat nog niet gebeurd zijn, vandaag nog uw bijdrage over. Zo stelt u ons in staat de IJzerwake nog beter uit te bouwen. Alvast bedankt. Medewerkers

Ook dit jaar zal de coördinatie van de medewerkers vanuit het secretariaat gebeuren. Alle hulp is daarbij welkom. U kan zich vanaf nu aanmelden bij het secretariaat, indien mogelijk liefst per epost, en ook zelf op zoek gaan naar medewerkers voor omhaling, verkoop, opbouw en afbraak. Wie wil meewerken aan de coördinatie van al die medewerkers mag zich eveneens bekendmaken. Alvast bedankt voor de medewerking.

Nieuw: Verslagboek IJzerwake 2009 mét foto-CD

Het verslagboek van de IJzerwake 2009 is klaar. Nieuw is dat de foto-CD met meer dan 600 foto’s van de voorbije IJzerwake er werd in opgenomen. Het ruim geïllustreerde boekje (68 blz) zelf bevat, naast het volledige programma, de toespraken van voorzitter en gastspreker, de lijst van de medewerkers en die van de ondertekenaars van het manifest en een persoverzicht. Voor 9 euro, verzending inbegrepen, krijgt u het verslagboek mét CD thuisgestuurd.

Adressen gezocht

Om IJzerwake ruimere bekendheid te geven zijn we nog steeds op zoek naar adressen van mogelijke leden/sympathisanten. Ook u kan ons daarbij helpen door aan het secretariaat adressen te bezorgen van mogelijke geïnteresseerden. Die bezorgen we dan zeker het julinummer van dit tijdschrift dat zoals ieder jaar op zeer ruime oplage zal verspreid worden.

KENT U ADRESSEN VAN PERSONEN DIE DIT TIJDSCHRIFT WILLEN ONTVANGEN? Graag een seintje naar IJzerwake, Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, 03 238 27 49 of adressen@ijzerwake.org.

COLOFON Identificatienummer vzw: 5667/2003 Maatschappelijke zetel:

Financies: financies@ijzerwake.org (Francis Vervisch)

Grotesteenweg 426

Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org

2600 Berchem (Antwerpen) Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org Ledenadministratie + adreswijzigingen: adressen@ijzerwake.org Regie + Persverantwoordelijke: regie@ijzerwake.org 0475 814 804 (Gino Smits)

Aanmelding e-postrondzendlijst: internet@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 295 765 (Luc Vermeulen) Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org 015 33 72 33 (Ward Steffens) Aanmelding (nieuwe) medewerkers: secretariaat@ijzerwake.org Tel. + fax: 03 238 27 49 (Lieve van Onckelen)

-2-

Algemene Vergadering: Wilfried Aers (beheerder) – Christian Bauwens – Mia BransDujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Frans Crols – Michael de Bronett – Gilbert de Corte – Wim de Wit (voorzitter) – Peter Fransoo – Luk Lemmens – Toon Pauli – Hugo Pieters – Egwin Six – Gino Smits – Ward Steffens – Rien Vandenberghe – Jurgen van Hauwermeiren – Lieve van Onckelen (secretaris-beheerder) – Peter van Windekens – Johan Vanslambrouck (beheerder) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Erik Verstraete – Francis Vervisch (financieel beheerder) – Walter Winkeler.


Op n naar de 9de IJzerwake:

VRIJ VLAANDEREN, ONS EUROPA! In augustus 2010 za l de 9 de IJzer wa ke doorgaan te Steenstrate bij Ieper. Zopas werd door de A lgemene Vergadering het thema van dit jaar bekendgemaa kt, zoa ls u in de titel reeds kunt lezen:

minderheid daadwerkelijk beleden kunnen worden. Bijgevolg dienen ze gerespecteerd, beschermd en verdedigd te worden tegen a l wie ze wil omver werpen. Om deze losse gedachten tot een zinvolle manifestatie te laten uitgroeien, nodigen wij u uit op de 9 de IJzer wa ke. Vertrek kend vanuit de herinnering en de herdenk ing van de historische Frontbeweging, toen de jeugd van Europa in een onzinnig en nutteloos bloedbad tot meerdere eer en glorie van ‘staatsmannen’ elkaar uitmoordde en door de V la mingen naast de vijand ook nog de eigen legerleiding a ls tegenstander diende te worden beschouwd, komen we tot het V laanderen van vandaag en zijn rol a ls staat in ons Europa.

V R IJ V L A A N DER EN, ONS EU ROPA !

Het ondoorzichtige k luwen dat het federa le België vanuit een unitaire staatsvorm tot de “ federatie” van vandaag heef t gebracht, bewijst elke dag zijn onkunde. Om toch maar elk ona f hankelijk heidsstreven te fnuiken, heef t men een parcours van regeringen gebouwd, met va lkuilen, grendels, opgegeven meerderheden, a larmbellen, ... Elke vorm van goed bestuur is onmogelijk op het federa le niveau. Premiers die niets doen dat ook maar op daadk rachtig regeren zou kunnen lijken, komen daar nog mee weg ook en worden staatsmannen genoemd. Hun enige staatsmanschap bestaat er nochtans in het dek sel op de overkokende Belgische pot te houden, en te doen a lsof a lles onder controle is.

Mogen wij ook dit jaar op u a llen en op nog vele anderen rekenen? Het za l nodig zijn, voor vandaag en meer nog voor morgen! Gino Smits, voorzitter werk groep regie IJzer wa ke

Wie of wat houdt V laanderen tegen om zijn lot in handen te nemen en zijn eigen beleid te bepa len? Hoe lang nog ondergaan wij dit tota le wanbeheer van een land dat enkel nog bestaat in de hoofden en de bijhorende macht van een particratie en hun satellieten?

VERVOLG VOORWOORD

Staatsher vorming? Vergeet het maar. Enkel tijdens verk iezingen weet men de V la ming hierop aan te spreken, om het na de verk iezingen in een uitputtingsslag naast zich neer te leggen en opnieuw de belgitude aan te hangen. Verhofstadt heef t het voorgedaan met zijn burgermanifesten, L eterme volg t gedwee hetzelfde spoor... Staatsvorming is dus de enige en duidelijke optie, die naar een ‘vrij V laanderen’ lijdt. En ook naar een vrij Wa llonië, dat maar eens bevrijd moet worden van zijn koudwater vrees en de win-winsituatie van de eigen weg op lange termijn moet gaan inzien. A ls goede buren naar Europa, om de notariële a kte te laten bek rachtigen van de ona f hankelijk heid! NA A R ‘ONS’ EU ROPA ?

Is dit ons Europa? Een Europa van 19 de -eeuwse staten, dat schoor voetend en met lede ogen de historische volk sgemeenschappen hun plaats onder de zon gunt? V laanderen verdient het naast de Scandinavische landen te staan, naast de nieuwe staten a ls Tsjechië en Slowa k ije; net zoa ls Schotland en Cata lonië dit verdienen. Is dit ons Europa? Een Europa dat niet de moed heef t om zijn moeizaa m opgebouwde christelijkhumanistische beschaving te verdedigen en te beschermen? Individuele vrijheid, scheiding van Kerk en Staat, gelijk heid tussen man en vrouw, democratische beginselen, ... Deze moeizaa m opgebouwde waarden zijn geen eeuwig ver wor ven rechten in een wereld waar ze slechts door een -3-

het buitenland uit te leggen dat België een onbestuurbare en immorele artificiële staat is, die – ook in het belang van het buitenland – moet opgedoekt worden. Maar dan zullen Vlaamse politici, met inbegrip van Vlaamsnationalisten, moeten afstappen van de illusie dat er binnen het vermolmde Belgisch bestel, dat gebouwd is op de onderwerping en de financiële uitbuiting van Vlaanderen, ook maar iets zal kunnen bereikt worden voor Vlaanderen. Hadden ze in december 2007 de belangen van Vlaanderen laten primeren op de slaafse onderdanigheid door te weigeren toe te treden tot een Belgische regering, dan was er vandaag geen Belgische staat meer geweest. En Paul Belien besluit: “Vlaanderen heeft twee jaar geleden door een gebrek aan politieke maturiteit een unieke afspraak met de geschiedenis gemist. Er zal strijd en volharding nodig zijn om weer op het punt te raken waar we vandaag exact twee jaar geleden stonden. Het valt zelfs te vrezen dat, indien de Franstaligen aan de Vlamingen een compensatie vragen voor het feit dat de “president” van Europa een Vlaming (?) is, sommige Vlaamse beleidsmensen de eis dat Vlaanderen voor die “eer” betaalt nog redelijk zullen vinden ook”. Er rest slechts één besluit: Vlaanderen moet zijn lot in eigen handen nemen, zonder België omdat het moet, tegen België omdat het niet anders meer kan. Om deze eis te ondersteunen rekenen we op uw massale deelname aan de negende IJzerwake op zondag 22 augustus 2010 met als slogan “Vrij Vlaanderen – Ons Europa”. Gastspreker is professor Matthias Storme. Wim de Wit Voorzitter IJzerwake


IJZERWAKEPOËZIE: OPNIEUW GEEST EN STIJL (28) Nu we de negende IJzerwake aan het voorbereiden zijn wil ik, met het oog op de volgende nummers van ons tijdschrift, de kandidaat-dichters, de poëzieliefhebbers en de verzamelaars ertoe aansporen om gedichten in te sturen, liefst poëzie met enige kwaliteit! Op deze bladzijde grijp ik terug naar een recent én naar een oud, maar onverwerkt verleden. Laten we beginnen met een gebeuren dat bij onze IJzerwake-bedevaarders en bij vele bewuste Vlaamsgezinden nog vers in het geheugen ligt: het optreden van de Belgische eerste minister Herman van Rompuy bij het graf van onze Vlaamse en nationalistische dichter Anton van Wilderode in juni jl.! Die keuze van een spreker, die wegens zijn functie en zijn onvermijdelijke belgische gezindheid in het geheel niet aan de zerk van onze grootste Vlaams-nationalistische en Heel-Nederlandse dichter thuishoorde, hield de volksnationalisten wég van dat beschamend gebeuren! Eén van

de gebelgden uit Van Wilderodes Land van Waas én zelf een volksverbonden kunstenaar (houtsnijder, dichter en Villonvertaler), die poëzie schrijft onder de passende schuilnaam Simon Schamp, bezorgde mij een treffend gedicht over dat onzalige gebeuren (EV) HET GRAF Opgedragen aan mijn “Plus que père” Anton van Wilderode

Men heeft ze niet gehoord De groten van dit land Toen wij u stil ten grave droegen. Geen blijk van rouw, Geen blijk van ongenoegen. Men heeft ze niet gehoord. “Word staat, mijn volk, Neem uw bestaan in handen” Die oproep had hun rust. Men wou zich niet verbranden. Men heeft ze niet gehoord De groten van dit land.

VERKOOPSMATERIAAL IJZERWAKE Programmabrochures 2003 tot 2009 € 3,00 Video IJzerwake 2004 tot 2006 € 8,00 Dvd IJzerwake 2004 € 9,00 Dvd IJzerwake 2005 € 9,00 Dvd IJzerwake 2006 € 9,00 Dvd IJzerwake 2008 € 10,50 Foto CD IJzerwake 2007 € 7,50 Foto CD IJzerwake 2008 € 7,50 Verslagboek 2003 € 7,50 Verslagboek 2004 € 7,50 Verslagboek 2005-2006 € 7,50 Verslagboek 2007 € 7,50 Verslagboek 2008 € 7,50 Verslagboek 2009 met foto-Cd NIEUW! € 9,00 Frontbrieven € 8,50 Vlaamse Leeuw raamvlag (1,50 op 1,15 m) € 9,00 Vlaamse Leeuw mastvlag (1,50 op 1,15 m) € 9,00 Vlaamse Leeuw mastvlag groot formaat NIEUW! (2 op 1,50 m) € 17,50 Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) € 6,50 Vlaamse Leeuw fietswimpel € 2,00 Vlaamse Leeuw kampeervlag (40 x 30 cm) € 4,00 Vlaamse Leeuw autovlag (met staander, 40 x 30 cm) € 9,50 Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet € 6,50 Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje € 1,50 Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag) € 11,50 Oranje-blanje-bleuvlag (raamvlag) € 11,50 Speldje met Vlaamse leeuw € 1,50 Vlaamse leeuw zelfklever € 1,50 Speldje IJzerwake € 3,00 T-shirt (alle maten) € 10,00 Polo(alle maten) € 12,00 In de prijs zijn verzendingskosten voor binnenland inbegrepen. Voor verzendingen buitenland gelieve contact op te nemen met het secretariaat. Levering gebeurt altijd na betaling. Gelieve duidelijk te vermelden wat gewenst wordt en bij polo/t-shirt ook de maat op te geven aub. Dank bij voorbaat.

Mijn Prinsenvolk, dit is uw schande. Mijn Prinsenvolk, dit is uw straf. Men scheidt geen koren meer van kaf. Mistrouw profeten aangespoord Door voordeel en profijten allerhande, Die draaien lijk de wind van zuid naar noord. Zij die voor roem en macht hun ziel verpanden, Want spijt, mij vrienden, Spijt komt achteraf. *** “Word staat, mijn volk, Neem uw bestaan in handen”. Bewust vergeten zij uw woord, Om schuttend in uw schaduw te belanden En onbeschaamd te huich’len bij uw graf. Simon Schamp November 2009 Dat wij ons moeten afscheiden van dit vijandige en zieke land is een dwingende plicht, een veilig stellen van onze eigenheid, van onze toekomstkansen. 65 jaar geleden stond deze staat ons volk naar het leven, door ons te treffen in het levend bloed van onze kunstenaars - dichters, prozaschrijvers, toondichters, beeldende kunstenaars, toneelmensen en andere cultuurdragers. De oudere en oudste strijders voor onze volkse - Vlaamse, als stapsteen naar de hereniging van de Nederlanden - zaak. De dappersten in die grote nood van de repressie waren de moeders van Vlaanderen en hun kinderen. Een dichteres, die als jong meisje en jonge vrouw in ballingschap moest gaan en die voor de vijandige staat geen knieval deed, is Aleidis, de top-dichteres van deze rubriek, al is het merendeel van haar dichtwerk niet politiek getint. Van haar citeer ik hier “Het Lied van de Zwarte Jaren”, geschreven in het ten einde lopende jaar. -6-


AFSCHEID VAN EEN GROTE GENTSE DAME

Het Lied van de Zwarte Jaren Moeders, moeders van Vlaanderen, wie kent u? Wie hérdenkt u? Wie heeft u vandaag “goede morgen” gezegd? Wie heeft er een geurende bloem bij uw foto gezet? Moeder, mijn moeder, o, moeders van Vlaanderen, ziet, wij zijn uw kinderen; getekend, bezegeld, beschadigd in die tijd van terreur.

De laatste IJzer wa ke is mogelijk de laatste grote V laamse bijeenkomst geweest die Huguette De Bleecker-Ingelaere kon bijwonen. Enkele weken voordien had ik vernomen dat ze ernstig ziek was. Dus deed het me veel plezier toen ze me liet weten dat ze toch naar Steenstrate zou komen, wat haar dan ook gelukt is. Enkele maanden later, op 10 december 2010, is ze dan in Gent overleden. Gent was ook de stad waar ze in 1941 geboren werd, een stad die steeds een grote rol zou blijven spelen in haar leven. Jarenlang werkte ze er voor haar wijk, a ls voorzitter van de V laamse Kulturele K ring Sluizeke-Muide en voor het Nederlands kara kter van haar stad in de werkgroep De Draa k.

O, moeders van Vlaanderen, ziet! wij zijn die kinderen, die hun brood moesten bédelen en met handwerkjes leuren van deur tot deur. Wij zagen vader veroordeeld. Wij hoorden de schoten toen Borms werd vermoord; een vreselijke woede werd toen geboren die nooit zou verminderen.

A anvankelijk was ze actief in de partijpolitiek, de Volksunie van de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw. Later stond ze volop in de niet-partijpolitieke V laamse Beweging, onder meer a ls een van de oprichters van het (huidige) Forum van V laamse vrouwen, a ls co-voorzitter van de V laamse Volksbeweging en, sinds vorig jaar, voorzitter van het Overlegcentrum van V laamse Verenigingen. Van de Taa lwerkgroep van dat OV V was ze jarenlang de bezielende voorzitster. Zoa ls onze voorzitter het zei bij haar uit vaart : “Zo moest je binnen de Vlaamse Beweging als van Mars komen om “ tante Huguette” niet te kennen.”

Moeders van Vlaanderen, gij troostte ons achter de tralies, gij stondt achter manshoge draden; gezwartverfd, gepekt en bespot. Wij zagen u kaalgeschoren, graatmager, met zweren bedekt in een smerig cachot. Maar zij hebben uw trots niet gebroken, met waardigheid hebt hij gedragen de vernederingen, de slagen, de doodstrijd van gans een volk.

Haar inzet betrof zowel de vrouwenrechten a ls de V laamse ont voogding. En V laamse strijd was voor haar ook steeds socia le strijd, vandaar dus ook haar inzet voor de Sluizekewijk.

Vrienden, onze jeugd ging teloor “ toen de honden huilden in ‘t zegekoor”. Wij zijn de laatsten van gisteren, wij zijn de vergrijsde getuigen maar wij zijn ook de eersten geweest om op te staan en het puin te ruimen. Wij hebben voor een laffe, vijandige staat geen knieval gedaan.

Ook a ls gids en voordrachtgeefster kon ze haar mannetje staan. Onder meer haar voordracht over het frivole leven van het vorstenhuis was bekend. Minder bekend was dat ze ook creatief kon zijn, meer bepaa ld schilderde ze en stelde ze haar werken ook tentoon. Maar daar liep ze niet mee te koop, toch niet binnen de Beweging. A ls historica publiceerde ze artikels en brochures onder andere over ‘Vrouwen in de repressie’.

Dus, vergeet het niet, kameraden, dat de vaandeldragers in die zware, heldhaftige tijd, de moeders en de kinderen waren.

Huguette de Bleecker-Ingelaere was een grote dame binnen de V laamse Beweging. Ze maa kte grote indruk op a l wie haar mocht ontmoeten. We zullen haar niet vergeten en a lles doen om haar woorden werkelijk heid te laten worden: “Het heef t zin zich in te zetten voor het eigen volk en zo ruimte te scheppen waar het goed is om te leven. … En de toekomst ligt in het zelf beschikkingsrecht van de Vlamingen”.

Aleidis DIERICK 2009 Vlaamse of Dietse strijdgedichten en belijdende nationalistische poëzie, naast andere “vaderlandse” of natuurpoëzie zijn steeds welkom bij de samensteller van deze rubriek: Erik Verstraete, Jos Ratinckxstraat 17, 2600 / Berchem. Je kan ze ook elektronisch bezorgen: erikverstraete@telenet.be

Lieve van Onckelen

-7-


GISTEREN TELT ALLEEN VOOR MORGEN FIRMIN DEPREZ, EEN VAN DE IJZERSYMBOLEN Een E en belangrijk onderdeel vvan an de IJzerwake blijft de d e herdenking van het offer van de Fronters, off de soldaten die tijdens de Eerste Wereldoorlog vochten en sneuvelden vo aan aa de IJzer in vaak zeer zware omstandigheden. zw

Daarnaast werkte hij mee aan een van de vele frontblaadjes, het ‘Roeselaarnaarski’ van de oudleerlingen van het Klein Seminarie. Firmin Deprez verdedigde, als student in de rechten, Vlaamse soldaten voor het Belgische militaire gerecht. In mei 1916, na nauwelijks een jaar frontdienst, sneuvelde hij tijdens een nachtexpeditie bij Noordschote, nu een deelgemeente van Lo-Reninge en de buurgemeente van Zuidschote (Ieper) waarvan Steenstrate een gehucht is.

Tegen die wantoestanT den, onder meer op d ttaalgebied, kwam er verzet wat leidde tot v het ontstaan van de Frontbeweging.

Zijn betekenis werd in de jaren na de Eerste Wereldoorlog zeker erkend. Tijdens de dertiende IJzerbedevaart (1932) werden zijn stoffelijke resten in de crypte bijgezet. Daar rusten ze samen met die van Renaat De Rudder, Joe English, de gebroeders Van Raemdonck, Frans Van der Linden, Firmin Deprez, Frans Kusters, Bert Willems en Juul De Winde. Ook de Waalse soldaat Aimé Fiévez ligt hier samen met de Van Raemdoncks begraven. Samen bleven ze bekend als de IJzersymbolen.

Reeds tijdens de Eerste R d tijd Wereldoorlog en in de jaren erna bestond binnen de Vlaamse Beweging een grote verering voor die frontsoldaten. Denk aan het plaatsen van heldenhuldezerkjes op hun graven en het ontstaan van de IJzerbedevaarten. Een aantal van deze voormannen bleef bekend onder de naam ‘IJzersymbolen’. Het gaat om negen jongemannen, die sneuvelden tijdens de Eerste Wereldoorlog en nu begraven liggen in de crypte van de IJzertoren.

Tijdens de negende IJzerwake zullen we in de figuur van Firmin Deprez alle jonge Vlamingen gedenken die aan het IJzerfront het beste van zichzelf en uiteindelijk hun leven gaven voor ‘Zelf bestuur, Godsvrede en Nooit meer oorlog’.

Een van hen, Firmin Deprez, zal dit jaar in Steenstrate herdacht worden naar aanleiding van de 120 ste verjaardag van zijn geboorte. Hij was op 30 mei 1890 in Kortemark geboren en studeerde eerst aan het Klein Seminarie van Roeselare en vanaf 1910 aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hij ontpopte zich snel als dé leider van de Katholieke Vlaamse studentenbeweging in West-Vlaanderen.

Lieve van Onckelen

DE VRIENDEN VAN DE IJZERWAKE Wenst u een extra inspanning te doen om onze dagelijkse werking én voorbereiding van de volgende IJzerwake financieel te ondersteunen? Vervoeg dan de ‘Vrienden van de IJzerwake’ door uw financiële instelling een bestendige opdracht te bezorgen om maandelijks een door u te bepalen bedrag over te maken op rekening 733-011282746 van vzw IJzerwake met de vermelding ‘Maandelijkse bijdrage Vrienden van de IJzerwake’. Deze vermelding is van wezenlijk belang, zo niet herkennen wij die betalingen niet als maandelijkse bijdragen voor de Vrienden! De leden van de ‘Vrienden van de IJzerwake’ zijn vanzelfsprekend automatisch lid van de vzw IJzerwake en hoeven dus geen aparte ledenbijdrage te betalen! Wij danken de tientallen trouwe ‘Vrienden van de IJzerwake’ voor hun maandelijkse steun.

Vanaf 1907 hield hij lezingen over de Vlaamse taal. Het was zijn manier om zich in te zetten voor de Vlaamse zaak. Van 1910 tot 1914 was hij hoofdredacteur van het studententijdschrift ‘De Vlaamsche Vlagge’: hierbij werkte hij samen met Berten Pil (1892-1940). Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog week hij uit naar de Panne. Hij werkt eerst mee aan ‘De Belgische Standaard’. In februari 1915 melde hij zich zoals vele kameraden, aan als vrijwilliger, begon aan zijn opleiding en werd sergeant. Aan het front richtte hij, samen met enkele vrienden van de kring Amicitia die hij in 1911 gesticht had, de studiekring De Wikings op. Die kloeg de wantoestanden aan en werkte voor de Vlaamse belangen.

Geen fiscale attesten: Voor alle duidelijkheid: de vzw IJzerwake heeft geen ministeriële toelating om fiscale attesten uit te reiken.

-8-

IJzerwake magazine 29  

NR. 29 - JANUARI - FEBRUARI - MAART 2010

IJzerwake magazine 29  

NR. 29 - JANUARI - FEBRUARI - MAART 2010

Advertisement