Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

P 309548

Driemaandelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 20 - oktober - november - december 2007 - Afgiftekantoor Antwerpen X

BELGIE IS GEBARSTEN. WAAR BLIJFT DE VLAAMSE BEWEGING? Wat lange tijd zo goed als ondenkbaar leek gebeurde op 7 november dan toch: de Vlamingen hebben eenzijdig de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde goedgekeurd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. Nog nooit eerder in de geschiedenis hebben Vlaamse politici het aangedurfd om hun democratische meerderheid te gebruiken. De Vlamingen hebben een belangrijke psychologische drempel genomen en precies daarin ligt de betekenis van deze stemming. De directe praktische gevolgen zullen beperkt zijn. De Franstaligen zullen de talrijke middelen uitputten om de parlementaire afhandeling zo lang mogelijk uit te stellen. En uiteindelijk zal er ook een koninklijke handtekening moeten geplaatst worden. Binnen een Belgische context lijkt dit moeilijk denkbaar zonder de instemming van de Franstaligen. En toch is dit gebeuren niet zomaar een storm in glas water. Het roemruchte Belgisch overlegmodel heeft een zware klap gekregen en dit zal het ontbindingsproces van België ongetwijfeld versnellen. Wij zijn niet naïef. Er zal een nieuwe federale regering worden gevormd. Maar of de nieuwe federale ploeg ook werkelijk in staat zal zijn om te besturen is nog een andere vraag. Het is zelfs zeer twijfelachtig of er ooit nog een bestuurskrachtige Belgische regering zal kunnen gevormd worden. De tegenstelling tussen Vlamingen en Franstaligen wordt alsmaar groter en de arrogantie van de Franstaligen eveneens. De barst in België wordt steeds duidelijker zichtbaar, ook voor buitenlandse waarnemers. Merkwaardig genoeg blijft de Vlaamse Beweging bijzonder passief bij dit hele gebeuren. Men staat erbij en kijkt – met enig leedvermaak – hoe België steeds verder vastloopt. Een foute keuze, want vooral nu heeft de Vlaamse Beweging een belangrijke taak.

Ver.uitg.: Johan Vanslambrouck, Tulpenlaan 38, 2240 Zandhoven

SECRETARIAAT Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49

1°) Wij moeten aan eenieder duidelijk maken dat de Belgische crisis op de eerste plaats veroorzaakt wordt door het Franstalig extremisme. Door elk ernstig gesprek over verdere stappen in de staatshervorming en de splitsing van BHV te weigeren zijn de Franstaligen en zij alleen verantwoordelijk voor de maandenlange chaos. Deze boodschap is vooral voor het internationaal imago van de komende Vlaamse staat van het grootste belang.

Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org.

2°) Wij moeten met alle middelen beklemtonen dat de Franstaligen die in Vlaams-Brabant komen wonen recente inwijkelingen zijn die zich geenszins op de status van “nationale minderheid” kunnen beroepen. Dit is absoluut noodzakelijk, willen we vermijden dat we via één of ander Europees kanaal (de Raad van Europa bijvoorbeeld) gedwongen worden om de uitbreiding van de faciliteiten toe te staan.

Steun- of lidgeld 2008 betalen (als dat nog niet gebeurde!) kan op rekening 733-0112827-46 van IJzerwake vzw.

3°) De Vlaamse Beweging moet een klare en eenduidige boodschap brengen: Vlaanderen moet een volkomen onafhankelijke staat worden. Dat en niets minder dan dat is ons project. Halfslachtige oplossingen als confederalisme zijn gedoemd om het aanslepend conflict tussen Vlamingen en Franstaligen te bestendigen. Dat kan geenszins de bedoeling zijn.

Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

Johan Vanslambrouck Voorzitter


DATUM VAN IJZERWAKE De komende IJzerwake en de IJzerbedevaart zullen in 2008 beiden op zondag 24 augustus plaats vinden. Met IJzerwake hebben we steeds gekozen voor een afzonderlijke datum. Wij willen die Vlamingen die erop staan om beide manifestaties bij te wonen niet tot een keuze tussen beide dwingen. En voor 2008 leek dat aanvankelijk geen probleem: het IJzerbedevaartcomité kondigde zijn manifestatie aan voor 31 augustus, waarop wij dadelijk met de organisatie van onze manifestatie op 24 augustus begonnen. Wij hebben ondertussen een reeks contracten afgesloten voor 24 augustus 2008 en kunnen daar dan ook niet meer op terugkomen. Voor zaken als podia, geluidsinstallatie en dergelijke meer moeten er snel beslissingen genomen worden: het is het hoogseizoen voor allerlei evenementen. Tot onze grote verbazing vernamen we kort geleden dat het IJzerbedevaartcomité nu plots de eerder aangekondigde datum van 31 augustus 2008 schrapt en de IJzerbedevaart ook op 24 augustus organiseert. Het IJzerbedevaartcomité kiest hierbij dus bewust voor een confrontatie met de IJzerwake. Wij hebben die confrontatie nooit gewild, maar we gaan ze ook niet uit de weg. Het is voor ons een aansporing om duidelijker dan ooit de boodschap van “Zelfbestuur”, “Nooit meer oorlog” en “Godsvrede” te brengen. Johan Vanslambrouck Voorzitter

PROVINCIALE CONTACTEN Provincie Antwerpen: Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, 03 238 27 49, antwerpen@ijzerwake.org Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, limburg@ijzerwake.org Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, oost-vlaanderen@ijzerwake.org Provincie West-Vlaanderen: Joeri Verschaeve, H. Verrieststraat 11, 8490 Jabbeke, 0477 94 33 70, tel. + fax: 050 81 33 46, west-vlaanderen@ijzerwake.org Francis Vervisch, Zandbeekstraat 21, 8554 Zwevegem, 056 45 50 33 Povincie Vlaams Brabant: An Michiels, Omloopstraat 17, 1760, Roosdaal, 0478 33 24 86, vlaams-brabant@ijzerwake.org


LIDGELD- EN STEUNGELDHERNIEUWING 2008 Beste lezer,

de inhoudelijke en logistieke verbetering van de IJzerwake.

Zoals steeds begint met dit december nummer de hernieuwing van de lidgelden (voor de leden) en de steungelden (voor de sympathisanten) van de vzw IJzerwake.

DE VRIENDEN VAN DE IJZERWAKE

Als u rechts boven aan op het adresetiket op de voorzijde de letter L of S aantreft hebt u reeds betaald als lid of als sympathisant voor 2008. Wij danken u dan voor uw snelle betaling. We herinneren er aan dat het lidmaatschap van IJzerwake per kalenderjaar loopt, dit wil zeggen van 1 januari tot 31 december, dus NIET van IJzerwake tot IJzerwake! Als u evenwel geen van beide letters aantreft op het adresetiket, hebt u nog niet betaald voor 2008! Het is dankzij de lidgelden en de steungelden dat onze vereniging in staat is vier maal per jaar dit bescheiden tijdschriftje te verspreiden. Het zijn ook die gelden die ons in staat stellen om elk jaar vlak vóór de IJzerwake ons tijdschrift op een kleine 20.000 exemplaren te verspreiden. Zowat iedereen die ons aansprak of contacteerde na de IJzerwake 2007 was het er over eens: dit was inhoudelijk en organisatorisch de beste IJzerwake ooit! We durven er dan ook op rekenen dat elke deelnemer van dit jaar volgend jaar een extra inspanning doet om familie en vrienden aan te sporen ook naar de IJzerwake te komen. Bezorg ons hun namen en adressen en dan ontvangen ook zij dat julinummer op grote oplage! Als u nog geen betalend lid of sympathisant bent voor 2008 verzoeken wij u uw jaarlijkse bijdrage nu over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de vermelding “lidgeld” of “steungeld”, al naargelang u lid of sympathisant wilt worden. Zoals vanouds houden wij de jaarlijkse minimumbijdrage voor het lidgeld en steungeld bewust laag: min. 5 €. Bedenk wel dat alles wat u meer betaalt, uitsluitend besteed wordt aan

Wenst u een extra inspanning te doen om onze dagelijkse werking én voorbereiding van de volgende IJzerwake financieel te ondersteunen? Vervoeg dan de ‘Vrienden van de IJzerwake’ door uw financiële instelling een bestendige opdracht te bezorgen om maandelijks een door u zelf te bepalen bedrag over te maken op rekening 733-011282746 van vzw IJzerwake met de uitdrukkelijke vermelding “Maandelijkse bijdrage Vrienden van de IJzerwake”. Deze vermelding is van wezenlijk belang, zo niet herkennen wij die betalingen niet als maandelijkse bijdragen voor de Vrienden! De leden van de ‘Vrienden van de IJzerwake’ zijn vanzelfsprekend automatisch lid van de vzw IJzerwake en hoeven geen aparte ledenbijdrage te betalen! Ten laatste bij de verwerking van hun maandelijkse betaling in januari 2008 wordt hun lidmaatschap 2008 aangeduid. Wij danken de tientallen trouwe ‘Vrienden van de IJzerwake’ nogmaals voor hun maandelijkse steun.

GEEN FISCALE ATTESTEN Voor alle duidelijkheid: de vzw IJzerwake heeft geen ministeriële toelating om fiscale attesten uit te reiken.

VERHUISPLANNEN? Om ons onnodige verzendingskosten te besparen, stellen wij het ten zeerste op prijs als u ons tijdig op de hoogte brengt van uw nieuw adres.

Open Frontbrieven Tussen 11 juli 1917 en 11 juli 1918 verspreidde de Frontbeweging de zogenaamde “Open Frontbrieven”. Deze voor de Vlaamse Beweging zo belangrijke historische pamfletten waren zo goed als onvindbaar geworden. Daarom nam IJzerwake het initiatief tot heruitgave. Zonder toevoegingen of weglatingen, zonder interpretaties achteraf. Zo kan de lezer zich zelf een oordeel vellen over de ware inhoud van de begrippen “Zelfbestuur”, “Nooit meer oorlog” en “Godsvrede”. De historische inleiding van deze uitgave werd geschreven door Pieter Jan Verstraete. Verkoopprijs 8,50 euro. (inclusief verzendingskosten) te storten op 733-0112827-46 met vermelding Frontbrieven.


IJZERWAKE 2007: Vlaande Op zondag 19 augustus bliezen meer dan 5.000 Vlamingen in het West-Vlaamse Steenstraete verzamelen voor de jaarlijkse IJzerwake. Net zoals de voorbije vijf edities werd de wake een stijlvol, waardig en radicaal gebeuren. Niet alleen een moment van ingetogen herdenking, van dankbare terugblik, van bezinning en rouw. Maar vooral ook, in de geest van de Fronters, een moment van hoop, van doorzetting en van vertrouwen op de toekomst. De hoogmis van de Vlaamse onafhankelijkheidsbeweging vindt steeds plaats op de locatie waar destijds duizenden vooral Vlaamse soldaten slachtoffer werden van de allereerste Duitse gasaanval. De plaats ook waar de bekende gebroeders Van Raemdonck op dramatische wijze de dood vonden; en dit jaar was dat precies negen decennia geleden. Daarnaast was het eveneens 90 jaar geleden dat de Vlaamse Frontsoldaten hun bekende brief aan koning Albert richtten, en dat de Activisten onder impuls van dr. August Borms de onafhankelijkheid van Vlaanderen uitriepen. Een daad waarvoor het Belgisch regime zich achteraf overigens nog op de man zou wreken… IJzerwake-voorzitter Johan Vanslambrouck wees in zijn toespraak op de impact die de historische en revolutionaire daad van de Activisten tot vandaag heeft. “Veel praktische gevolgen had het misschien niet, maar in de geesten werden de bakens definitief verzet: als België de ontwikkeling van Vlaanderen definitief in de weg staat, dan moet België verdwijnen. Dat is en blijft de maatstaf waarmee elke staatshervorming moet worden afgewogen.” Vanzelfsprekend ging veel aandacht uit naar het welbekende en actuele thema van de splitsing van de kieskring BrusselHalle-Vilvoorde en van het gerechtelijk arrondissement Brussel. Een splitsing die zonder meer noodzakelijk is als een eerste en dringende maatregel om Vlaams-Brabant te behoeden voor verdere verfransing. Maar ook een splitsing die tot op heden door de Franstaligen arrogant wordt afgewezen. Voor Vanslambrouck duidde het onverzettelijke Franstalige ‘non’ op twee zaken: enerzijds op de manifeste onwil om het Vlaamse grondgebied te respecteren, en anderzijds op de onwil om de grondwet na te leven. “Waarom zou Vlaanderen nog langer solidair moeten zijn met een buur die noch de gemaakte afspraken, noch het Vlaamse grondgebied wil respecteren?” vroeg hij zich dan ook terecht af. Hij besloot met een niet mis te verstane boodschap aan de Vlaamse politici: “enkel door consequent gebruik te maken van onze democratische meerderheid en door de Belgische wetjes waar nodig opzij te schuiven zal Vlaanderen bereiken wat het moet bereiken: de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde als voorbode voor de onafhankelijke Vlaamse staat.” Gastspreker was deze keer de heer Johan Laeremans, onvermoeibaar actief in tal van Vlaamse organisaties in de Rand en tevens hoofdredacteur van ‘De Zes’. Hij sprak de

IJzerwakers toe over de situatie in de Vlaamse gordel rond Brussel en schetste daarbij een somber beeld van de situatie in de randgemeenten. De verfransing duurt immers in de zes faciliteitengemeenten nog steeds onverminderd voort. “Wallonië houdt onverkort aan het territorialiteitsbeginsel van zijn grondgebied. Waals-Brabant is integraal Waals. Waarom moeten wij dan de indruk geven dat dat voor Vlaams-Brabant niet het geval is?”, aldus Laeremans. Hij voegde er strijdvaardig aan toe dat het voor iedereen duidelijk dient te zijn “dat geen enkele Vlaamse partij ook maar één gemeente, en zelfs ook maar een gehucht of één straat van ons gewest van ons Vlaams taalgebied kan of mag prijsgeven.” De regeringsonderhandelaars wezen gewaarschuwd. Johan Laeremans had tot slot voor hen nog een woordspeling in petto: “Hoe vertaalt u in het Frans “het eindpunt van België? Le terme de la Belgique.” Frederik Pas


eren, laat de rand niet los!


IJZERWAKEPOEZIE: opnieuw geest en stijl! (19) Tegenover de brutale gulzigheid, de heerszucht en de minachting van de fransdolle “onderhandelaars” in Brussel, warempel nog gesteund door verdwaasde en verblinde “Vlaamse” ijveraars voor een zinloze “solidariteit” om deze zieltogende wanstaat te redden, plaats ik het oude, nu weer heel actuele gedicht van René De Clercq (1877-1932), de eerste radicaal GrootNederlandse en anti-Belgische dichter:

“Op dood en leven” Vlaandren is het Volk, België is de Staat. Vlaandren is de liefde, België is de Haat. Kamp is tussen beide, strijd op dood en leven. Vlaandren zal vergaan of België moet begeven. Kamp is tussen beide, worstlen lijf om lijf. Ramp wie, om het perk staand, niet onzijdig blijv’! Eén, schoon fel gekneusd, kan en zal genezen. Eén staat nooit meer op: dat zal België wezen. Alle lezers van dit blad en alle IJzerwake-bedevaarders sluiten hoopvol dit laatste vers in hun hart. Het grote knelpunt, dé hinderpaal op de weg naar onze bevrijding blijft Brussel. Wij Vlamingen, Zuid-Nederlanders, moeten daar aanwezig blijven. Ooit was Brussel het hart van de Nederlanden. Laten wij de oude, Dietse ziel van deze Brabantse stad niet vergeten, zoals de vurige, Klein-Brabantse dichter Bert Peleman (1915-1995) schreef in een minder bekend gedicht:

Zang over Brussel Eens heeft uw ziel het Dietse lied gezongen, het bruisend lied door knechten U verleerd. Daarom heeft steeds uw hart ons hart gedwongen te strijden voor uw recht door haat onteerd. Maar uit de zang van ‘t volk zult gij herrijzen: uw Geuzen-Raadhuis met en leeuw omklauwd, Groots zal het ganse volk uw torens prijzen om d’ oude roem waarop zij staan gebouwd. En zingend zult gij tot ons wederkeren bij ‘t Dietse lied door knechten u verleerd: nu geen dier schuimers U nog zal onteren en ‘t volk bevrijdend naar u opmarsjeert!.... Ten slotte wil ik, in deze rubriek met stijlvolle én volksverbonden gedichten, één van de grootste Vlaamse - dus ook Nederlandse

- toondichters gedenken, die dit jaar werd herdacht bij de honderdste verjaardag van zijn geboorte, op 20 mei 1907: Gaston Feremans. Elke lezer van dit tijdschrift kent en zingt zijn plechtig, aanzwellend en ontroerend “Gebed voor het Vaderland”, een hymne aan ons Dietse vaderland, naast het Wilhelmus. Remi Piryns schreef de tekst van dit gebed in het hechteniskamp te Lokeren, waar in de donkere repressiejaren veel strijdbare Vlamingen en kunstenaars van formaat, hun onmacht moesten verkroppen. Op 12 en 13 oktober jl. werd, op initiatief van Marnixring Gaston Feremans te Mechelen het grootse oratorium “Het Bronzen Hart” dat Feremans wijdde aan de Sint-Romboutstoren, die “rots van geweld” (Wies Moens) en aan diens beiaard, uitgevoerd door een massaal koor, een symfonisch orkest en solisten, in totaal 400 uitvoerders, in de Mechelse kathedraal zelf en in de Christus Koningkerk te Antwerpen. In dat hechteniskamp ontstonden, uit de woede en het leed der gevangenen nog andere gedichten, zoals het volgende, van de hand van de Gentenaar Sander Evrard. Enigszins “uit de oude doos” zullen sommigen denken, maar toch een eenvoudig en sterk getuigenis voor het onverwoestbare, Dietse ideaal van de auteur.

1944

(Hechteniskamp Lokeren) Vervloekte land dat wij beminnen, gij zijt onze vreugd’ en onze pijn... Gij hebt weerom miskend, geslagen die uw beste zonen zijn. Gij moordt uw redders en uw helden, kleingeestig volk, zo blind en dwaas... Dat kunnen velen er getuigen vanaf de Ruwaard reeds, helaas. Kan ‘t nog bestaan dat eens zal worden wat de natuur steeds heeft gewild? Dat wij ons Neêrland zien herrijzen zoals een moeder, sterk en mild? Het nieuwe lijden kwam verlengen het lange, droevige verhaal... Voor ons toch zal het vast versterken ons heilig Dietse ideaal. Gedichten, actueel of teruggrijpend naar de IJzertragedie, zijn steeds welkom. Liefst minder bekende. Zend ze naar: Erik Verstraete, Jos Ratinckxstraat 17, 2600 Berchem; e-post: erikverstraete@telenet.be.


VERKOOPSMATERIAAL IJZERWAKE Programmabrochure 2003 Programmabrochure 2004 Programmabrochure 2005 Programmabrochure 2006 Programmabrochure 2007 Video IJzerwake 2004 DVD IJzerwake 2004 Video IJzerwake 2005 DVD IJzerwake 2005 Video IJzerwake 2006 DVD IJzerwake 2006 Foto-CD IJzerwake 2007 Open Frontbrieven Verslagboek IJzerwake 2003 Verslagboek IJzerwake 2004 Verslagboek IJzerwake 2005-2006 Vlaamse Leeuw raamvlag (code A4) Vlaamse Leeuw mastvlag Vlaamse Leeuw actievlag (met stok!) Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) Vlaamse Leeuw fietswimpel Vlaamse Leeuw kampeervlag (40 x 30 cm)

3€ 3€ 3€ 3€ 3,50 € 8€ 12 € 8€ 12 € 10 € 9€ 7€ 8,50 € 5€ 6€ 7,50 € 9€ 9€ NR 6,50 € 2€ 4,50 €

Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet 6,50 € Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje 1,30 € Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag) 11,50 € Metalen sierschotel Vlaamse Leeuw Ø 12,50 cm 4,50 € Prijzen voor verzending in binnenland. Verzendingskosten inbegrepen. Buitenland verzendingskosten extra. Levering na overschrijving met duidelijke vermelding van het gewenste materiaal. Om de verwerking van de betalingen overzichtelijk te houden moeten wij er op aandringen GEEN betalingen te bundelen in één overschrijving. Maak dus a.u.b. aparte overschrijvingen op voor uw betalingen van lidgeld, steungeld of verkoopsartikelen, telkens met de juiste reden van de betaling als mededeling vermeld!


Ja, ook ik onderschrijf het IJzerwakemanifest !

Identificatienummer vzw: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Grotesteenweg 426 2600 Berchem (Antwerpen)

gelieve deze bon enkel met drukletters in te vullen

Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org

(Indien men het manifest reeds eerder ondertekende, hoeft men deze bon niet opnieuw in te vullen, behalve om aan te duiden dat uw naam nu wel mag gepubliceerd worden.)

Familienaam + voornaam:..................................................................................... Verkozen mandaat of functie in een vereniging:.................................................... Straat, huis- en busnummer:................................................................................. Postcode en woonplaats:........................................................................................ E-postadres (zeker te vermelden voor kandidaat-medewerkers!): ............................................................................................................................. Telefoon:............................................................................................................... Fax:....................................................................................................................... GSM:.................................................................................................................... Handtekening:

Onderschrijf het IJzerwakemanifest, maar wens geen lid te worden. Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens geen lid te worden, maar wel te steunen en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van ‘steungeld 2008’. (en ontvang het blad verder). LET WEL! Minimum 10 euro voor sympathisanten in het buitenland! Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens steunend lid te worden van de vzw IJzerwake en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van ‘lidgeld 2008’(en ontvang het blad verder). LET WEL! Minimum 10 euro voor leden in het buitenland! Mijn naam mag als ondertekenaar van het manifest worden gepubliceerd. Wil meewerken met de komende IJzerwake. Opgelet! Indien de naam van de houder van de rekening waarvan u overschrijft niet dezelfde is als de uwe, vul hier dan de naam van de rekeninghouder in: .............................................................................................................................. Gelieve deze invulbon ingevuld terug te zenden naar IJzerwake vzw, Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen (fax: 03 238 27 49), of u aan te melden via e-post bij adressen@ijzerwake.org of via de invulbon op onze webstek www.ijzerwake.org. AANDACHT: Mogen wij u verzoeken om uw lid- of steungeld 2008 over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de vermelding “lidgeld 2008” of “steungeld 2008”. Let wel: Minimum 10 euro voor leden/sympathisanten in het buitenland! Wij verwerken de ingevulde gegevens enkel om u op de hoogte te houden van de standpunten en activiteiten van vzw IJzerwake. Conform de wet van 8 december 1992 kan u uw recht op toegang en verbetering van de door ons bewaarde gegevens uitoefenen via een aangetekende brief met kopie van uw identiteitskaart en stortingsbewijs.

Financies: financies@ijzerwake.org Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org Ledenadministratie (+ adreswijzigingen): adressen@ijzerwake.org Aanmelding e-postrondzendlijst: internet@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 29 57 65 (Luc Vermeulen) Coördinatie advertenties: opmaak@ijzerwake.org 0496 53 31 38 (Hans Verreyt) Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org 03 230 24 62 (Mia Dujardin) Aanmelding medewerkers: medewerkers@ijzerwake.org 0475 30 99 50 (Michael de Bronett) Algemene Vergadering: Wilfried Aers (beheerder) – Christian Bauwens – Mia Brans-Dujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Michael de Bronett – Gilbert De Corte – Luk Dieudonné – Luk Lemmens – Toon Pauli – Hugo Pieters – Gino Smits – Jurgen Van Hauwermeiren – Lieve Van Onckelen (secretaris) – Peter Van Windekens – Johan Vanslambrouck (voorzitter) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Joeri Verschaeve – Erik Verstraete – Francis Vervisch – Walter Winkeler

OVERSCHRIJVING OF STORTING

Handtekening(en)

KOPIE CLIËNT Datum ondertekening

bedrag in letters

Bij manuele invulling, één zwart (blauw) karakter per vakje memodatum

bedrag in EUR

memodatum (facultatief)

(enkel voor uitvoering in de toekomst)

bedrag

rekening opdrachtgever

rekening opdrachtgever

rekening begunstigde

rekening begunstigde

naam en adres opdrachtgever

naam en adres begunstigde

733-0112827-46 naam begunstigde

IJZERWAKE VZW

mededeling

datum afgifte

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen

mededeling (in HOOFDLETTERS)

Hieronder niets schrijven

Niet ter betaling aanvaarden EUR

CENT

7 3 3 0 11 2 8 2 7 4 6 IJZERWAKE VZW

Profile for ijzerwake

IJzerwake magazine 20  

nr. 20 - oktober - november - december 2007

IJzerwake magazine 20  

nr. 20 - oktober - november - december 2007

Profile for ijzerwake
Advertisement