Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

P 309548

Driemaandelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 18 - april - mei - juni 2007 - Afgiftekantoor Antwerpen X

OVER GRONDRECHTEN, GRONDWETTEN EN BELGISCHE WETJES Zondag 19 augustus 2007

Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Steenstrate (Zuidschote - Ieper)

Aanvang: 11u.

WWW.IJZERWAKE.ORG

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen - tel./fax: 03-238 27 49 - info@ijzerwake.org 733-0112827-46

IJzertreffen

verbroederen en napraten onder VlaamsAansluitend op de IJzerwake: gezellig een lekkere maaltijd. Kinderanimatie onder Nationalisten met een stevige pot en met van het VNJ. Opzwepende volksmuziek toezicht van ervaren leiders en leidsters te dansen. Informatie- en verkoopoptredens waarbij de benen spontaan beginnen Dit alles gaat door op de weide stands van verschillende Vlaamse verenigingen. voorzien. Na drie jaren laten we tent achter het podium waar we een reuzengrote volksfeest onder de Vlaams-nationale groot het IJzertreffen verder uitgroeien tot een en tot dan! verenigingen. Met een krachtig Houzee

Over enkele weken trekken we in dit land naar ongrondwettelijke verkiezingen. Ongrondwettelijk omdat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde ondanks een klare uitspraak van het Arbitragehof en ondanks alle stoere beloftes nog steeds niet gesplitst is. Het gaat hierbij niet om een kleine zaak van administratief rechterlijke aard. Zolang die kieskring en het gerechtelijk arrondissement Brussel niet gesplitst zijn, beschouwen de Franstaligen Vlaams Brabant als een soort overgangsgebied dat ze vroeg of laat geheel of gedeeltelijk bij Brussel kunnen inlijven. De kwestie van de al dan niet splitsing van de kieskring valt in twee deelvragen samen te vatten: Eén: Zijn de Franstaligen bereid om de grondwet (het samenlevingscontract zou men zeggen in politiek correcte nieuwtaal) te respecteren? Twee: Zijn de Franstaligen bereid om ons grondgebied te respecteren? Het antwoord op beide vragen is ondertussen gegeven. Het luidt non, neen, njet. Alleen moeten we constateren dat leidende Vlaamse politici vandaag ofwel onwillig zijn om dat antwoord te begrijpen, ofwel intellectueel niet in staat zijn om dat antwoord te begrijpen.

Ver.uitg.: Johan Vanslambrouck, Tulpenlaan 38, 2240 Zandhoven

SECRETARIAAT Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org. Steun- of lidgeld 2007 betalen (als dat nog niet gebeurde!) kan op rekening 733-0112827-46 van IJzerwake vzw. Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

Daarom moet de Vlaamse beweging hen helpen. Door tegenover de kleine Belgische administratieve wetjes die burgemeesters verplichten om de praktische organisatie van verkiezingen op zich te nemen, het fundamentele recht op respect voor ons grondgebied te plaatsen. De 24 burgemeesters van Brussel-Halle-Vilvoorde die over alle partijgrenzen heen besloten hebben om hun medewerking te weigeren aan deze ongrondwettelijke verkiezingen verdienen de volle steun van de gehele Vlaamse Beweging. Er zijn terzake precedenten. In 1959 weigerden zowat 300 Vlaamse burgemeesters de toen nog verplichte 10 jaarlijkse talentelling te organiseren. Formeel in strijd met de wet, maar wat de Vlaamse Beweging in het Parlement niet klaar kreeg, dwongen de burgmeesters af op het terrein: de talentelling werd afgeschaft en de taalgrens werd definitief vastgelegd. Niet overal op de juiste plaats, maar de dam tegen het Franstalig imperialisme was een feit. Zo ook kan de huidige actie van de burgemeesters, mits ze voldoende gesteund wordt door de brede Vlaamse Beweging, de blokkering van het dossier B-H-V forceren. Als Vlaamse toppolitici hun houding spiegelen aan deze van de burgemeesters van B-H-V en voor één keer het belang van de Vlaamse natie voorrang geven op hun eigen ambities dan is geen macht ter wereld in staat om die splitsing tegen te houden. De Vlamingen vormen de meerderheid in dit land en houden het Belgisch huishouden financieel overeind. Weigeren om deze machtspositie te benutten tegenover een agressief Franstalig front heeft niets te maken met redelijkheid, maar alles met lafheid. Het heeft te maken met de rangorde der waarden. Wat weegt het zwaarst: de persoonlijke carrière of de integriteit van Vlaanderen? Johan Vanslambrouck Voorzitter


LID- EN STEUNGELD 2007 88 % van de leden en de sympathisanten hernieuwde zijn/ haar bijdrage voor 2007. Zij die reeds hernieuwden voor 2007 vinden op het adresetiket rechts boven hun naam de letter L of S. Als u geen letter ziet, hebben wij nog geen bijdrage voor 2007 van u mogen noteren. Als u ons tijdschrift verder wenst te ontvangen, nodigen wij u uit uw bijdrage (min. 5 €) over te maken op rekening 7330112827-46 van vzw IJzerwake met de vermelding “lidgeld 2007” of “steungeld 2007”. Mensen die de laatste maanden het IJzerwakemanifest ondertekenden of de Open Frontbrieven bestelden, ontvangen dit nummer met de code “P”. Indien zij ons tijdschrift verder wensen te ontvangen, nodigen wij hen uit een bijdrage voor 2007 over te maken. DE VRIENDEN VAN DE IJZERWAKE Zij die een extra inspanning willen doen om onze dagelijkse werking én voorbereiding van de volgende IJzerwake financieel te ondersteunen, kunnen een extra inspanning leveren. U kunt aan uw financiële instelling een bestendige opdracht bezorgen om maandelijks een door u zelf te bepalen bedrag over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de uitdrukkelijke vermelding “Maandelijkse bijdrage Vrienden van de IJzerwake”. Deze vermelding is

van wezenlijk belang, zoniet herkennen wij die betalingen niet als maandelijkse bijdragen voor de Vrienden. De leden van de Vrienden van de IJzerwake zijn automatisch lid van de vzw IJzerwake en hoeven geen aparte ledenbijdrage te betalen! Bij de verwerking van hun maandelijkse betaling in januari 2007 wordt hun lidmaatschap 2007 aangeduid. Wij danken de Vrienden van de IJzerwake voor hun trouwe, maandelijkse steun. GROTERE SCHENKINGEN De vzw IJzerwake heeft geen ministeriële toelating om fiscale attesten uit te reiken. VERHUISPLANNEN? Om ons onnodige verzendingskosten te besparen, stellen wij het ten zeerste op prijs als u ons tijdig op de hoogte brengt van uw nieuwe adres. ADRESSEN GEZOCHT Het volgende nummer van ons tijdschrift (juli) wordt zoals steeds op grote oplage verzonden naar duizenden Vlaamsgezinden. Steevast zijn enkele honderden exemplaren onbestelbaar wegens verhuis of overlijden. We kunnen dus zeer goed nieuwe adressen gebruiken. Wie helpt ons daarbij?

PROVINCIALE CONTACTEN Provincie Antwerpen: Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, 03 238 27 49, antwerpen@ijzerwake.org Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, limburg@ijzerwake.org Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, oost-vlaanderen@ijzerwake.org Provincie West-Vlaanderen: Joeri Verschaeve, H. Verrieststraat 11, 8490 Jabbeke, 0477 94 33 70, tel. + fax: 050 81 33 46, west-vlaanderen@ijzerwake.org Francis Vervisch, Zandbeekstraat 21, 8554 Zwevegem, 056 45 50 33 Povincie Vlaams Brabant: An Michiels, Omloopstraat 17, 1760, Roosdaal, 0478 33 24 86, vlaams-brabant@ijzerwake.org

Open Frontbrieven Tussen 11 juli 1917 en 11 juli 1918 verspreidde de Frontbeweging de zogenaamde “Open Frontbrieven”. Deze voor de Vlaamse Beweging zo belangrijke historische pamfletten waren zo goed als onvindbaar geworden. Daarom nam IJzerwake het initiatief tot heruitgave. Zonder toevoegingen of weglatingen, zonder interpretaties achteraf. Zo kan de lezer zich zelf een oordeel vellen over de ware inhoud van de begrippen “Zelfbestuur”, “Nooit meer oorlog” en “Godsvrede”. De historische inleiding van deze uitgave werd geschreven door Pieter Jan Verstraete.

Verkoopprijs 8,50 euro. (inclusief verzendingskosten) te storten op 733-0112827-46 met vermelding Frontbrieven.


PROGRAMMA VAN DE 6DE IJZERWAKE: “VLAANDEREN: LAAT DE RAND NIET LOS!” Eucharistieviering Deel 1: “En als ik val, dan eerst voor Vlaanderen” (E. Van Raemdonck) Ballade van de zes ridders Verwelkoming herdenkingsplechtigheid en bloemenhulde Toespraak voorzitter Johan Vanslambrouck Deel 2: De Rand: Groen en Vlaams! Thematekst actualiteit Gastspreker: Johan Laeremans Aansluiting Kinder-IJzerwake,Vlaggenparade - Apotheose Nationale liederen Diverse organisaties en artiesten uit gans Vlaanderen hebben reeds hun medewerking toegezegd om een sterke IJzerwake 2007 neer te zetten! Wij rekenen dan ook op uw aanwezigheid!

IJzertreffen

Aansluitend op de IJzerwake: gezellig verbroederen en napraten onder Vlaams-Nationalisten met een stevige pot en een lekkere maaltijd. Kinderanimatie onder toezicht van ervaren leiders en leidsters van het VNJ. Opzwepende volksmuziek met optredens waarbij de benen spontaan beginnen te dansen. Informatie- en verkoopstands van verschillende Vlaamse verenigingen. Dit alles gaat door op de weide achter het podium waar we een reuzengrote tent voorzien. Na drie jaren laten we het IJzertreffen verder uitgroeien tot een groot volksfeest onder de Vlaams-nationale verenigingen. Met een krachtig Houzee en tot dan!

BLOEMENHULDE Meer nog dan vroeger willen we dit jaar de bloemenhulde laten uitgroeien tot een waardig herdenkingsmoment voor de Fronters, Priester Daens, Wies Moens en al diegenen die ons zijn voorgegaan. Een volk dat zijn doden eert is een groot volk. Wie daaraan wil meewerken kan dat doen op verschillende manieren, door een eigen bloemstuk of –krans mee te brengen of door met een zelf gekozen bedrag deel te nemen aan de bloemenhulde die de vzw IJzerwake organiseert. Dankzij een goedgezinde bloemenhandelaar konden de prijzen van vorig jaar behouden blijven. Men wordt verzocht vóór 14 augustus contact op te nemen met het secretariaat en te betalen vóór 16 augustus op de rekening 733-0112827-46 van de vzw IJzerwake met duidelijke vermelding “Bloemen”. Als u betaalt van een andere rekening met een andere naam dan diegene die op het lint moet staan, wordt u verzocht dit telefonisch uitdrukkelijk te melden! Tarieven bloemenhulde: Deelname algemene bloemenhulde: vrije gift Bloementuil zonder lint: 13 euro Bloementuil met lint en tekst: 18 euro Bloemstuk zonder lint: 23 euro Bloemstuk met lint en tekst: 28 euro Bloemenkrans zonder lint: 103 euro Bloemenkrans met lint en tekst: 108 euro secretariaat@ijzerwake.org - 03 238 27 49

Woensdagavond 15/8: verbroedering in Voeren Donderdag 16/8: Voeren - Huldenberg Vrijdag 17/8: Huldenberg - Ronse Zaterdag 18/8: Ronse - Steenstrate Zaterdagavond: Kameraadschapsavond Zondag 19/8: IJzerwake Bezemwagen, bagagevervoer en medische verzorging voorzien. Kosten worden zo laag mogelijk gehouden dankzij sponsering Interesse? Laat iets weten en we houden u op de hoogte van de verdere voorbereidingen!


PRAKTISCHE INFORMATIE TOEGANGSTARIEF

Het toegangstarief bedraagt 3 euro per persoon. Hiervoor ontvangt men een herkenningsteken. Zonder zichtbaar gedragen herkenningsteken wordt men niet toegelaten tot de weide! Dit geldt ook voor muziekkorpsen en jeugdorganisaties. Kinderen onder de twaalf jaar hebben gratis toegang en ontvangen een gratis kinderherkenningsteken. De ouders of de begeleiders dienen zich daarvoor aan te bieden aan de kassa’s.

HERKENNINGSTEKENS

Deze kunnen gekocht worden bij de verkopers op de toegangswegen en op door de vzw IJzerwake ingelegde bussen, of aan de kassa’s. Om een vlotte toegang tot de weide te garanderen wordt aan iedereen gevraagd zich het herkenningsteken reeds aan te schaffen vooraleer men aan de kassa’s komt.

een eetstand geopend. Deze sluit evenwel stipt om 10.50 u. en wordt pas heropend na het officiële programma om geen storing te veroorzaken. Wij danken u voor uw begrip. Aansluitend op de IJzerwake gaat deze drank- en eetstand opnieuw open en gaat achter het podium het IJZERTREFFEN door, georganiseerd door het Vlaams Nationaal Jeugdverbond. Daar is uitgebreid eten en drinken voorzien.

SANITAIRE VOORZIENINGEN Zijn ook voorzien voor rolstoelgebruikers.

COLPORTAGE, VERKOOP EN UITDELEN VAN PROPAGANDAMETARIAAL

PROGRAMMABROCHURES

De prijs blijft 2 euro, ze kunnen gekocht worden: - bij de verkopers op de toegangswegen; - bij de verkopers in de secretariaatstent; - bij de verkopers op de weide.

Colportage, verkoop en uitdelen van propagandamateriaal door derden (van welke aard ook) is op de IJzerwakeweide en op de parkeerweide NIET toegelaten. Enkel op de weide waar het IJzerwaketreffen doorgaat zijn er verkoopstands van derden. Deze stands zijn evenwel gesloten van 10.45 u. tot na het einde van de IJzerwake! Colportage, verkoop en uitdelen van propagandamateriaal is op de openbare weg toegelaten, voor zo ver het stadsbestuur van Ieper geen politiereglement voor die dag uitvaardigt.

PARKEREN EN TOEGANG TOT DE WEIDE

SECRETARIAAT OP DE IJZERWAKEWEIDE

De bussen parkeren op de grote weg Ieper-Diksmuide. De weide is te voet bereikbaar via een jaagpad van een kleine kilometer naast het kanaal IJzer-Ieper. Bedevaartgangers die met de bus komen, kunnen gebruik maken van een trap die van de brug naar het lager gelegen jaagpad langs het kanaal leidt. Het jaagpad zelf is streng verboden voor voertuigen zonder vergunning. Net zoals de vorige jaren wordt er aan de stopplaatsen van de bussen een pendeldienst voorzien voor mensen die niet goed te been zijn. Personen die in het bezit zijn van een rolwagen, brengen deze best mee. Auto’s kunnen parkeren op de parkeerweide achter de IJzerwakeweide. Van op de grote weg volgt men de pijlen. Prijs parkeerplaats: 1 € per wagen. Bij slecht weer wordt in overleg met de politie parkeerplaats voorzien langs de zijwegen van de hoofdweg. Gelieve steeds de instructies van onze eigen ordedienst en de politie op te volgen.

TOEGANKELIJKHEID WEIDE

Graag willen we er alle bedevaartgangers op wijzen dat de weide een weide is en geen gazon. Alle mogelijke middelen worden aangewend om de toegankelijkheid van de weide die dag te bevorderen. Maar het is en blijft een weide! Rolstoelgebruikers kunnen steeds een beroep doen op de ordedienst om hen te helpen op de weide.

INGANGEN

Er zijn twee ingangen: de hoofdingang aan het jaagpad langs het kanaal, en een tweede ingang aan de achterzijde van de IJzerwakeweide, aansluitend op de parkeerweide.

ZITPLAATSEN

Er wordt een ruim aantal stoelen voorzien. Een eigen klapstoeltje meebrengen kan evenwel nooit kwaad. Er zijn geen verschillende tarieven voor zit- of staanplaatsen.

ETEN EN DRINKEN

Vóór de aanvang van de IJzerwake om 11 u. is er een drank- en

Bevindt zich aan de ingang langs het jaagpad. U kunt er terecht voor alle administratieve verrichtingen: aanmelding als nieuw lid, adreswijzigingen, betalingen van lid- of steungeld, opgave van namen en adressen van mogelijke geïnteresseerden, aankoop van oude nummers van dit tijdschrift en van oude affiches. Vaandrigs kunnen er terecht voor vlaggenkaarten en vlaggen-linten.

ADVERTEREN IN PROGRAMMABROCHURE (zwart-wit, formaat A5).

Geïnteresseerde firma’s, verenigingen of privé-personen worden verzocht hun gegevens te bezorgen aan het secretariaat. Zij ontvangen dan een bestelformulier dat ze samen met hun kant-en-klare advertentie en of tekst en illustratie (bv. logo) digitaal kunnen bezorgen aan opmaak@ijzerwake.org of per briefpost aan het secretariaat. De volledige sponsormap (met bestelformulier) is ook terug te vinden op onze webstek. De afsluitdatum voor advertenties is 15 juli 2007. Meer info: 0496 53 31 38 Mandatarissen van politieke partijen kunnen een advertentie ‘uit sympathie’ plaatsen met vermelding van hun naam en mandaat, evenwel zonder vermelding van de naam van hun partij. Per politieke partij worden maximum twee advertenties toegelaten. IJzerwake is een niet-partijpolitiek gebonden initiatief en dat willen we graag zo houden. Te veel advertenties van de ene of de andere partij zouden verkeerdelijk een indruk van partijgebondenheid kunnen wekken. Advertentietarieven: 1/8 bladzijde A5 (59 x 43,75 mm) = 30 euro 1/4 bladzijde A5 (59 x 92,5 mm) = 50 euro 1/2 bladzijde A5 (123 x 92,5 mm) = 85 euro 1 bladzijde A5 (123 x 190 mm) = 150 euro 2 bladzijden A5 (267 x 190 mm) = 250 euro


MEDEWERKERS GEZOCHT! Zaterdag 18 augustus

‘s Zaterdags wordt de IJzerwakeweide en de omgeving kant en klaar gemaakt voor de plechtigheid. Medewerkers voor de opbouw zaterdag worden om 10.00 u. verwacht op de IJzerwakeweide. Vrijwilligers die daarbij willen helpen moeten zich vooraf aanmelden bij Luc Vermeulen (0475 29 57 65 – logistiek@ijzerwake.org). Voor diegenen die zaterdag én zondag meewerken, wordt gratis een avondmaaltijd op zaterdag, overnachting en ontbijt op zondagmorgen voorzien. Gelieve wel een slaapzak, laken en kussensloop mee te brengen! Gelieve de overnachting te melden bij de inschrijving bij Luc Vermeulen!

Zondag 19 augustus:

We zoeken concreet vrijwilligers voor: ° verkoop van herkenningstekens op de toegangswegen ° verkoop van programmabrochures op de toegangswegen en de weide zelf ° bemanning kassa’s ° geldomhaling tijdens de IJzerwake ° controle herkenningstekens aan de ingangen ° stand vlaggenverkoop ° parking ° podiummedewerkers ° busverantwoordelijken ° pendeldienst (DRINGEND GEZOCHT: mensen die beschikken over een bestelwagen of monovolume) Men kan zich slechts voor één van de bovenstaande taken aanmelden! Gelieve uw keuze vooraf te maken alvorens u aan te melden. Als een van de groepen volzet is, contacteren wij u zo snel mogelijk om u een andere taak voor te stellen. Medewerkers worden verzocht zich vooraf aan te melden bij Michael de Bronett (0476 30 99 50 – medewerkers@ijzerwake.org). Alle vrijwilligers die meehelpen tijdens de IJzerwake zelf worden verzocht om 8.30 u. STIPT aanwezig te zijn bij

VLAGGEN

Buiten gewone Vlaamse leeuwenvlaggen en oranjeblanjebleuvlaggen, die vanzelfsprekend massaal welkom zijn – en overigens ook door de vzw IJzerwake zelf te koop worden aangeboden op de IJzerwakeweide –, worden enkel vlaggen van Vlaamse nietpartijpolitieke verenigingen toegelaten, dus geen vlaggen van politieke partijen en hun deelorganisaties, noch van buitenlandse organisaties. De Godsvredegedachte indachtig, wenst de vzw IJzerwake hierdoor de eendracht onder de Vlamingen te bevorderen. Vanzelfsprekend is een vlaggenparade voorzien! Vaandrigs die met hun verenigingsvlag willen deelnemen, melden zich de dag van de IJzerwake (én in het bezit van een betaald herkenningsteken) aan bij het secretariaat aan de hoofdingang van de weide aan de kant van het jaagpad. Aan het secretariaat beoordeelt het bestuur van de vzw IJzerwake of de aangeboden verenigingsvlaggen beantwoorden aan de volgende criteria: - de vlaggen moeten officiële vlaggen zijn van bestaande en actieve

de secretariaatstent voor een briefing. Daarna hebben we immers slechts twee uur om alles terdege voor te bereiden! Om 11 u. begint de plechtigheid met de eucharistieviering. Vrijwilligers die met een bus meekomen, dienen er rekening mee te houden dat ze niet vóór 10.30 u. ter plaatse zullen zijn! Zij dienen zich dus niet vooraf voor een bepaalde groep aan te melden (behalve voor de omhaling!), maar melden zich bij aankomst aan bij het secretariaat, waar ze zullen vernemen waar ze zich het best kunnen inschakelen. Gelieve de aanmeldingsbon voor medewerkers (verder in dit blad) terug te zenden naar het secretariaat. Met goedbedoelde aanmeldingen als “ik kom, zeg me maar wat ik moet doen” zijn we helaas niets. Geef dus duidelijk aan op welke dag u wilt helpen en bij welke groep u wil meehelpen op zondag. Ook zoeken we vrijwilligers voor de opruim van de IJzerwakeweide. Gelieve u aan te melden voor het podium een half uur na het einde van de IJzerwake. Voor alle medewerkers geldt: - Bereid u voor op alle weersomstandigheden, ook wat schoeisel betreft. - Draag neutrale kledij en geen kentekens of symbolen van specifieke organisaties of partijen. - Zorg voor een kleine mondvoorraad en wat drank. (Op zondag krijgt u wel enkele drank- en eetbonnetjes van ons.) - Zorg dat u in het bezit bent van uw identiteitskaart. - Na het einde van de IJzerwake bezorgt u het materiaal dat ter uwer beschikking werd gesteld (armbanden, t-truitjes, schorten, badges, of welk materiaal dan ook…) terug aan dezelfde verantwoordelijke van wie u dat materiaal ontving. Medewerkers die over een e-postadres beschikken, maar ons dat nog niet hebben bezorgden of er niet zeker van zijn dat wij beschikken over hun actueel e-postadres, doen er best aan dit bij hun aanmelding op te geven aan medewerkers@ijzerwake. org. Per e-post gaat berichtgeving namelijk sneller en vooral goedkoper. niet-partijpolitieke Vlaamse verenigingen en organisaties die een goede reputatie hebben binnen de Vlaamse Beweging; - de vlaggen moeten herkenbaar zijn als vlaggen van Vlaamse verenigingen en organisaties, d.w.z. dat ze herkenbare Vlaamse of Heelnederlandse symbolen, kleuren en/of namen moeten dragen; - de vlaggen mogen geen symbolen dragen met een internationale en/of imperialistische connotatie of verwijzen naar verenigingen of organisaties die internationaal actief zijn. Vlaggen die afbreuk doen aan het Vlaams-nationaal karakter van de IJzerwake en/of als provocatief of schadelijk voor de goede naam van de IJzerwake worden beschouwd, worden niet toegelaten op de weide. Er wordt niet gediscussieerd over de genomen beslissing. Na goedkeuring ontvangt de vaandrig een individuele vlaggenkaart waarmee hij de IJzerwakeweide kan betreden met zijn verenigingsvlag. Ook wordt aan de vaandrig een gratis vlaggenlint 2007 overhandigd ter herinnering aan de deelname aan de IJzerwake. Aan de vaandrigs zal worden medegedeeld waar ze zich met hun verenigingsvlag dienen op te stellen voor deelname aan de vlaggenparade. Vaandrigs die met hun vlag de weide betreden langs de ingang aan de parking zullen worden begeleid naar het secretariaat aan de hoofdingang.


IJZERWAKEPOEZIE: opnieuw geest en stijl! (17) Nu we bijna aan de vooravond staan van onze zesde IJzerwake in Steenstrate, met groeiend succes terwijl de tachtigste “IJzerbedevaart” in Kaaskerke zielloos (!) zieltoogt en misschien wel de laatste zal zijn, kies ik voor deze rubriek enkele gedichten die direct en op een ontroerende wijze de IJzertragedie evoceren. Het ligt voor de hand dat ik begin met een gedicht van de jonge (18 of 19 jaar oud) frontsoldaat en vurig flamingant uit Temse, Frans van Raemdonck (1897-1917), die we dit jaar, samen met zijn broer Edward (1895-1917) herdenken in Steenstrate, bij hun momument. Beiden sneuvelden dààr in de nacht van 25 op 26 maart 1917, tijdens een Belgische aanval op het “Stampkot”, een Duitse vestiging. Het hevige Duitse verweer kostte de twee broers het leven en zij sneuvelden in elkaars armen - nu als “mythe” voorgesteld, maar voor ons en voor velen in Vlaanderen een verheven symbool van idealisme en broederliefde. Poëtisch en diep-ontroerend heeft Anton van Wilderode dit gebeuren geëvoceerd in zijn “Ballade van de zes ridders”, die we hier enkele jaren geleden reeds afdrukten en die op 19 oogst in Steenstrate zal worden voorgedragen. Niemand kon beter de doodsangst van die gruwelijke dagen en nachten oproepen dan de jonge Frans van Raemdonck zelf, wiens dichterlijke belofte niet kon worden voltooid...

Lied van de Dood “Dees verzen zijn mijn zielesmart, Ze zijn de stemmen, diep uit ‘t hart.” Der zullen geen klokken luien hun droevig doden-lied, als ik zal vallen, dorstig, in ‘t bloedig IJzergebied.

van dat gedicht én aan de bewerkingen door Vlaamse poëten een fraai uitgeven boek. Naast de andere papaver-verzen, met vooraan het gedicht van Anton van Wilderode (“In Vlaanderen staan de papavers rood...), schreef Verleyen een dichte en degelijke vertaling:

In Vlaanderens velden In Vlaanderens velden bloeien de klaprozen tussen de kruisen, rij aan rij, die onze plaats aanwijzen. En aan de hemel blijven de leeuweriken vliegen en dapper kwelen, tussen ‘t geschut beneden nauwelijks te horen. Wij zijn de doden. Enkele dagen geleden nog leefden we, voelden de ochtendstond, zagen de gloed van de avondzon, beminden en werden bemind en nu liggen wij, gevelden, in Vlaanderens velden. Zet onze strijd met de vijand verder. Met falende hand reiken wij u over de toorts. Aan u haar hoog te dragen. Doet gij dit niet, dan zullen wij in deze aarde geen rust kennen, ondanks de klaprozen in Vlaanderens velden. Herwig Verleyen

Minder bekend, maar ontroerend mooi is het gedicht “De IJzer” van een stille en al te bescheiden dichter en poëziekenner, Jan Veulemans, een Kempenzoon, die in Oud-Turnhout woont en die tot onze voornaamste en begaafdste letterkundigen van de 20ste eeuw behoort: Jan Veulemans.

De IJzer

Mij zal er geen wagen voeren noch volgen een zwarte stoet van bleke mannen, gelijk men bij Kristene mensen doet...

De IJzer is nog steeds de dunne rivier: hoeveel vaders en zonen lagen hier, tevoren in ambacht en huis geborgen, hoofden vol toekomst, handen vol zorgen, buur in een blijde, vergeten straat, zoon van een land, lid van een staat.

Der zullen geen vrienden komen en op mijn graf, noch kruis, noch kronen noch bloemen strooien. ‘k Zal sterven z’o ver van huis...

De IJzer is nog steeds de kleine rivier:

Maar, als die droeve tijden van dwang en muiterij voorbij zijn en ‘t sedert maanden gedaan is en uit met mij:

de naamloze Vlaming veranderde hier van een vaderland de felle symbolen, niet met letters uit boeken of scholen, maar met het vergeefs bezongen bloed: de doden blijven een vragende stoet.

dan zal er een zonne rijzen, van vurige liefde rood... dan zullen de klokken luien voor hen, die ginds liggen, dood.

De IJzer is nog steeds de stille rivier: uit duizenden gemeenten waren zij hier, van de blonde kust tot het Land van Loon, de werkman, de klerk, de boerenzoon, gisteren arbeidend om den brode, gewapend plots, mogelijke dode.

Dan zullen de klokken luien een eeuwig verlossingslied. Doch zij, die ginds liggen, die zullen ‘t niet horen in ‘t IJzergebied! Frans van Raemdonck

Het zuiverste en mooiste eerbetoon aan die brutaal vernederde en de dood ingejaagde Vlaamse jongemannen blijven, in golvende velden, de verukkelijk rode papavers, die de Canadese luitenant-kolonel en legerarts zo ontroerden en inspireerden tot zijn beroemd gedicht: “In Flanders fieldsthe poppies blow/ between the crosses row on row/ that mark our place...” De West-Vlaamse dichter Herwig Verleyen wijdde aan het ontstaan

De IJzer is nog steeds de Vlaamse rivier: een zeer kleine droom veranderde hier in het blind gehelmde samenzijn, de naamloze man, in alles klein, krijgt plots een naam, wordt eindelijk groot in de vreemde tederheid van de dood. De IJzer is nog steeds de zachte rivier: Vlaanderen, het zaad van uw vrede ligt hier.


Graag doe ik opnieuw een beroep op onze lezers en IJzerwakebedevaarders - van wie er velen telkens blij zijn met deze anders niet te vinden gedichten, dat weet ik - om gedichten, misschien eigen werk, rond de Vlaamse IJzertragedie en de trage, Vlaamse, Nederlandse bewustwording toe te sturen aan Erik Verstraete, Jos Ratinckxstraat 17, 2600Berchem (Antwerpen). elektronische post: erikverstraete@telenet.be

VERKOOPSMATERIAAL IJZERWAKE Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een dubbeldik verslagboek over de IJzerwake 2005 en 2006. Eveneens is weerom een unieke DVD in de maak met alle hoogtepunten van de vijfde IJzerwake. Dit zal zowel op video als op dvd beschikbaar zijn. Tevens is er nog allerlei ander materiaal van de vzw IJzerwake te verkrijgen:

Open Frontbrieven Programmabrochure 2003 Programmabrochure 2004 Programmabrochure 2005 Programmabrochure 2006 Verslagboek 2003 Verslagboek 2004 Video IJzerwake 2004 Dvd IJzerwake 2004 Video IJzerwake 2005 Dvd IJzerwake 2005 Vlaamse Leeuw raamvlag Vlaamse Leeuw mastvlag

8,50 € 3€ 3,50 € 3,50 € 3,50 € 6€ 7,50 € 8€ 12 € 8€ 12 € 9€ 9€

Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) Vlaamse Leeuw fietswimpel Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag) Metalen sierschotel met Vlaamse Leeuw Klein Ø 12,50 cm Groot Ø 18 cm

6,50 € 2€ 6,50 € 1,30 € 11,50 € 4,50 € 6,50 €

Prijzen voor verzending in binnenland. Verzendingskosten inbegrepen. Buitenland verzendingskosten extra. Levering na overschrijving met duidelijke vermelding van het gewenste materiaal.


Ja, ook ik onderschrijf het IJzerwakemanifest !

Identificatienummer vzw: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Grotesteenweg 426 2600 Berchem (Antwerpen)

GELIEVE DEZE BON ENKEL MET DRUKLETTERS IN TE VULLEN

Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org

(Indien men het manifest reeds eerder ondertekende, hoeft men deze bon niet opnieuw in te vullen, behalve om aan te duiden dat uw naam nu wel mag gepubliceerd worden.)

Familienaam + voornaam: .................................................................................... Verkozen mandaat of functie in een vereniging: ................................................... Straat, huis- en busnummer: ................................................................................ Postcode en woonplaats:....................................................................................... E-postadres (zeker te vermelden voor kandidaat-medewerkers!): ............................................................................................................................. Telefoon: .............................................................................................................. Fax: ...................................................................................................................... GSM: ................................................................................................................... Handtekening: Onderschrijf het IJzerwakemanifest, maar wens geen lid te worden. Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens geen lid te worden, maar wel te steunen en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van ‘steungeld 2007’. (en ontvang het blad verder). LET WEL! Minimum 10 euro voor sympathisanten in het buitenland! Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens steunend lid te worden van de vzw IJzerwake en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van ‘lidgeld 2007’(en ontvang het blad verder). LET WEL! Minimum 10 euro voor leden in het buitenland! Mijn naam mag als ondertekenaar van het manifest worden gepubliceerd. Wil meewerken met de komende IJzerwake. Opgelet! Indien de naam van de houder van de rekening waarvan u overschrijft niet dezelfde is als de uwe, vul hier dan de naam van de rekeninghouder in: ............................................................................................................................. Gelieve deze invulbon ingevuld terug te zenden naar IJzerwake vzw, Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen (fax: 03 238 27 49), of u aan te melden via e-post bij adressen@ijzerwake.org of via de invulbon op onze webstek www.ijzerwake.org. AANDACHT: Mogen wij u verzoeken om uw lid- of steungeld 2007 over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de vermelding “lidgeld 2007” of “steungeld 2007”. Let wel: Minimum 10 euro voor leden/sympathisanten in het buitenland! Wij verwerken de ingevulde gegevens enkel om u op de hoogte te houden van de standpunten en activiteiten van vzw IJzerwake. Conform de wet van 8 december 1992 kan u uw recht op toegang en verbetering van de door ons bewaarde gegevens uitoefenen via een aangetekende brief met kopie van uw identiteitskaart en stortingsbewijs.

Financies: financies@ijzerwake.org Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org Ledenadministratie (+ adreswijzigingen): adressen@ijzerwake.org Aanmelding e-postrondzendlijst: internet@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 29 57 65 (Luc Vermeulen) Coördinatie advertenties: opmaak@ijzerwake.org 0496 53 31 38 (Hans Verreyt) Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org 03 230 24 62 (Mia Dujardin) Aanmelding medewerkers: medewerkers@ijzerwake.org 0475 30 99 50 (Michael de Bronett) Algemene Vergadering: Wilfried Aers (beheerder) – Christian Bauwens – Mia Brans-Dujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Michael de Bronett – Gilbert De Corte – Luk Dieudonné – Luk Lemmens – Toon Pauli – Hugo Pieters – Gino Smits – Jurgen Van Hauwermeiren – Lieve Van Onckelen (secretaris) – Peter Van Windekens – Johan Vanslambrouck (voorzitter) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Joeri Verschaeve – Erik Verstraete – Francis Vervisch – Walter Winkeler

OVERSCHRIJVING OF STORTING

Handtekening(en)

KOPIE CLIËNT Datum ondertekening

bedrag in letters

Bij manuele invulling, één zwart (blauw) karakter per vakje memodatum

bedrag in EUR

memodatum (facultatief)

(enkel voor uitvoering in de toekomst)

bedrag

rekening opdrachtgever

rekening opdrachtgever

rekening begunstigde

rekening begunstigde

naam en adres opdrachtgever

naam en adres begunstigde

733-0112827-46 naam begunstigde

IJZERWAKE VZW

mededeling

datum afgifte

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen

mededeling (in HOOFDLETTERS)

Hieronder niets schrijven

Niet ter betaling aanvaarden EUR

CENT

7 3 3 0 11 2 8 2 7 4 6 IJZERWAKE VZW

IJzerwake magazine 18  

nr. 18 - april - mei - juni 2007

IJzerwake magazine 18  

nr. 18 - april - mei - juni 2007

Advertisement