Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

P 309548

Driemaandelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 17 - januari - februari - maart 2007 - Afgiftekantoor Antwerpen X

BHV: SPLITSEN BLIJFT DE BOODSCHAP! Op 10 juni gaan we met zijn allen naar de stembus. Met een ongesplitste kieskring Brussel- Halle-Vilvoorde. Ondanks alle stoere verklaringen voor en na de verkiezingen van 2004 is alles bij het oude gebleven. De Franstaligen zegden “non” en het bleef “non”. En toch moet die kieskring ooit gesplitst worden. De uitspraak van het Arbitragehof laat geen ruimte voor een andere interpretatie: verkiezingen waarbij enkel de kiezers in Vlaams Brabant niet in een provinciale kieskring hun stem kunnen uitbrengen zijn in strijd met de grondwet. Het gelijkheidsbeginsel wordt hierbij geschonden. In elk normaal land geldt een onvoorwaardelijk respect voor de grondwet en voor het hoogste rechtscollege. Nogal logisch: het zijn hoekstenen van de rechtstaat en de democratie. Maar België is nu eenmaal geen normaal land. En dus werd er een achterpoortje bedacht. Door de verkiezingen iets vroeger dan op de normale datum te organiseren kon men nog één keer verkiezingen organiseren zonder het probleem op te lossen. Het bracht SP.a-voorzitter Vande Lanotte op een schijnbaar briljant idee: niet de Vlamingen moeten voorstellen op tafel leggen, maar wel de Franstaligen. Het is in essentie hun probleem. En vermits de Vlamingen niets vragen, moeten ze ook geen prijs betalen. Het leek een slimme strategie en deze gedachtegang kreeg ook navolging door sommigen in de Vlaamse Beweging.

Ver.uitg.: Johan Vanslambrouck, Tulpenlaan 38, 2240 Zandhoven

SECRETARIAAT Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org. Steun- of lidgeld 2007 betalen (als dat nog niet gebeurde!) kan op rekening 733-0112827-46 van IJzerwake vzw. Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

Maar wat blijkt nu? De ultieme datum waarop er nog binnen de wettelijkheid verkiezingen met een ongesplitst Brussel-Halle-Vilvoorde kunnen georganiseerd worden is op 10 juni reeds overschreden. De komende verkiezingen zijn dus ongrondwettelijk. Voor onze politieke klasse geen probleem: de grondwet wordt in dit land wel meer terzijde geschoven als dat voor de politiek goed uitkomt. Daarmee is heel de strategie van: “we wachten rustig af, het kan niet anders of de kieskring zal gesplitst worden” meteen naar de prullenmand verwezen. Wat in 2007 kan, kan probleemloos herhaald worden bij alle andere verkiezingen. Grondwet en Arbitragehof ten spijt. Het is tekenend voor de verregaande staat van ontbinding waarin België is verzeild geraakt. Een land dat niet in staat is om zijn eigen grondwet na te leven heeft elke bestaansreden verloren. Maar dat mag ons niet verleiden tot een strategie van afwachten. De Vlaamse politici hebben de macht om éénzijdig Brussel-Halle-Vilvoorde te splitsen. 88 van de 150 federale volksvertegenwoordigers zijn Vlamingen. Vlamingen die allemaal behoren tot partijen voor wie de kieskring moet gesplitst worden. Op hen rust de plicht om te doen wat ze hun kiezers beloofd hebben: het splitsingsvoorstel gewoon goedkeuren. Pas dan ligt de bal werkelijk in het kamp van de Franstaligen. Dan kunnen zij beslissen of ze dit non-land in een dodelijke crisis van de instellingen storten omwille van Brussel-HalleVilvoorde of niet. Johan Vanslambrouck Voorzitter


LID- EN STEUNGELD 2007 Meer dan 65% van de leden en de sympathisanten hernieuwde reeds zijn/haar bijdrage voor 2007. We herinneren er aan dat het lidmaatschap van IJzerwake per kalenderjaar loopt, dit wil zeggen van 1 januari tot 31 december, dus NIET van IJzerwake tot IJzerwake! Zij die reeds hernieuwden voor 2007 vinden op het adresetiket rechts boven hun naam de letter L of S. Als u geen letter ziet, hebben wij nog geen bijdrage voor 2007 van u mogen noteren. U kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening 7330112827-46 van vzw IJzerwake met de vermelding “lidgeld 2007” of “steungeld 2007”. Mensen die ons de laatste maanden een bon bezorgden waarin zij te kennen gaven lid of steuner te worden, maar nog geen bijdrage betaalden, alsook de mensen die de Open Frontbrieven bestelden ontvangen dit nummer met de code “P”. Indien zij ons tijdschrift verder wensen te ontvangen; nodigen wij hen uit een bijdrage voor 2007 over te maken. Vanwege de hoge verzendingskosten bedragen de tarieven voor lid- en steungeld voor leden en steuners in het buitenland minimaal 10 €. DE VRIENDEN VAN DE IJZERWAKE Zij die een extra inspanning willen doen om onze dagelijkse

werking én voorbereiding van de volgende IJzerwake financieel te ondersteunen, kunnen een extra inspanning leveren. U kunt aan uw financiële instelling een bestendige opdracht bezorgen om maandelijks een door u zelf te bepalen bedrag over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de uitdrukkelijke vermelding “Maandelijkse bijdrage Vrienden van de IJzerwake”. Deze vermelding is van wezenlijk belang, zoniet herkennen wij uw betalingen niet als maandelijkse bijdragen voor de Vrienden. De leden van de Vrienden van de IJzerwake zijn automatisch lid van de vzw IJzerwake en hoeven geen aparte ledenbijdrage te betalen! Bij de verwerking van hun maandelijkse betaling in januari 2007 wordt hun lidmaatschap 2007 aangeduid. GROTERE SCHENKINGEN Jammer genoeg heeft de vzw IJzerwake geen ministeriële toelating om fiscale attesten uit te reiken. VERHUISPLANNEN? Om ons onnodige verzendingskosten te besparen stellen wij het ten zeerste op prijs als u ons tijdig op de hoogte brengt van uw nieuwe adres.

PROVINCIALE CONTACTEN Provincie Antwerpen: Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, 03 238 27 49, antwerpen@ijzerwake.org Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, limburg@ijzerwake.org Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, oost-vlaanderen@ijzerwake.org Provincie West-Vlaanderen: Joeri Verschaeve, H. Verrieststraat 11, 8490 Jabbeke, 0477 94 33 70, tel. + fax: 050 81 33 46, west-vlaanderen@ijzerwake.org Francis Vervisch, Zandbeekstraat 21, 8554 Zwevegem, 056 45 50 33 Povincie Vlaams Brabant: An Michiels, Omloopstraat 17, 1760, Roosdaal, 0478 33 24 86, vlaams-brabant@ijzerwake.org

Open Frontbrieven Tussen 11 juli 1917 en 11 juli 1918 verspreidde de Frontbeweging de zogenaamde “Open Frontbrieven”. Deze voor de Vlaamse Beweging zo belangrijke historische pamfletten waren zo goed als onvindbaar geworden. Daarom nam IJzerwake het initiatief tot heruitgave. Zonder toevoegingen of weglatingen, zonder interpretaties achteraf. Zo kan de lezer zich zelf een oordeel vellen over de ware inhoud van de begrippen “Zelfbestuur”, “Nooit meer oorlog” en “Godsvrede”. De historische inleiding van deze uitgave werd geschreven door Pieter Jan Verstraete.

Verkoopprijs 8,50 euro. (inclusief verzendingskosten) te storten op 733-0112827-46 met vermelding Frontbrieven.


Woensdagavond 15/8: verbroedering in Voeren Donderdag 16/8: Voeren - Huldenberg Vrijdag 17/8: Huldenberg - Ronse Zaterdag 18/8: Ronse - Steenstrate Zaterdagavond: Kameraadschapsavond Zondag 19/8: IJzerwake Bezemwagen, bagagevervoer en medische verzorging voorzien. Kosten worden zo laag mogelijk gehouden dankzij sponsering Interesse? Laat iets weten en we houden u op de hoogte van de verdere voorbereidingen!

IJzertreffen

Aansluitend op de IJzerwake: gezellig verbroederen en napraten onder Vlaams-Nationalisten met een stevige pot en een lekkere maaltijd. Kinderanimatie onder toezicht van ervaren leiders en leidsters van het VNJ. Opzwepende volksmuziek met optredens waarbij de benen spontaan beginnen te dansen. Informatie- en verkoopstands van verschillende Vlaamse verenigingen. Dit alles gaat door op de weide achter het podium waar we een reuzengrote tent voorzien. Na drie jaren laten we het IJzertreffen verder uitgroeien tot een groot volksfeest onder de Vlaams-nationale verenigingen. Met een krachtig Houzee en tot dan!


verbroederen en napraten onder VlaamsAansluitend op de IJzerwake: gezellig r een lekkere maaltijd. Kinderanimatie onde Nationalisten met een stevige pot en met ziek van het VNJ. Opzwepende volksmu toezicht van ervaren leiders en leidsters nnen te dansen. Informatie- en verkoopoptredens waarbij de benen spontaan begi e nigingen. Dit alles gaat door op de weid stands van verschillende Vlaamse vere we laten n ote tent voorzien. Na drie jare achter het podium waar we een reuzengr groot volksfeest onder de Vlaams-nationale het IJzertreffen verder uitgroeien tot een en tot dan! verenigingen. Met een krachtig Houzee

IJzertreffen

Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen - tel./fax: 03-238 27 49 - info@ijzerwake.org 733-0112827-46

WWW.IJZERWAKE.ORG

Aanvang: 11u.

Steenstrate (Zuidschote - Ieper)

Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Zondag 19 augustus 2007


IJZERWAKEPOEZIE: opnieuw geest en stijl! (16) Op de poëziebladzijde van dit eerste IJzerwake-nummer van 2007 vermeld ik enkele behartenswaardige gebeurtenissen in verband met onze volkseigen dichtkunst. Op de eerste plaats is het een kwarteeuw geleden dat één van onze voornaamste Vlaams-nationale én Dietse dichters overleed: Wies MOENS (1898-1982), die de samensteller van deze rubriek ook zal gedenken in de bindteksten voor de komende IJzerwake, op zondag 19 oogstmaand. Na een langdurige ballingschap in het Nederlands-Limburgse Neerbeek overleed de volkse voorman, opvoeder en bezieler op de vijfde dag van de sprokkelmaand 1982, op 84-jarige leeftijd aan een maagbloeding en na een kwade val op het voetpad voor zijn woning. Het was Karel Dillen die mij met hem in contact bracht. Uit die ontmoeting ontsproten verscheidene werken die ik over hem schreef, o.a. een literaire monografie in 1973 en een lijvig gedenkboek met bijdragen uit Zuid- én Noord-Nederland. Ik gedenk hem hier met één van zijn sterkste gedichten, waarin hij zijn onwetend en naar de ondergang rennend Nederlandse volk, vermaant en het, spijts alles, zijn liefde verklaart. Méér dan zeventig jaar geleden later geldt het voor onze huidige tijd!

Kan in uw ziel... Kan in uw ziel, mijn Volk, geen wortel schieten de waarheid, die alleen vrijmaking brengt; moet ik met haar ter eenzaamheid mij wenden, wijl gij verkiest, zoals een grauwe horde, als ratten die de fluiter met zijn deunen lokt, te rennen in ‘t verderf? - Of rest mij dit: te schudden van mijn zolen ‘t vaderlandse stof, vreemd onder vreemden wimpel koers te nemen naar God weet welk verloren randgebied, waar ‘s avonds v’o’or de hut ik in een donker lied uw beeld oproep en bij den gloed van ‘t vuur bedenk wat gij mij waart eens in mijn stout geloof? Verzakt uw grond, mijn Volk, en voelt gij ‘t niet, ik bijt me vast in dit stuk brakke aarde, dat God u schonk. Ik bijt en laat niet los! O Volk, zo vaak vervloekt, Volk dat ik haten kon en dat mijn liefde heeft - voor eeuwig! Wies Moens (uit ‘Het Vierkant’, 1938)

Op de tweede plaats wil ik hier een heuglijk feit mededelen, dat de lezers-IJzerwakegangers zal interesseren: eind vorig jaar werd mijn jongste dichtbundel, ‘Gebleven is de Adel’ door de Vereniging van Vlaams-Nationale Auteurs (VVNA) bekroond met de Ferdinand Snellaertprijs 2006. Uit deze - bibliofiel en esthetisch voornaam door de Antwerpse Werkgroep Kultuur en Wetenschap uitgegeven - bundel haalde ik in vorig nummer het gedicht ‘Het verlaten erf ’ over Anton van Wilderode aan. Ook de aan onze IJzerwake gewijde ‘Ballade van de IJzerbedevaart’, opgenomen in één van de eerste nummers van dit tijdschrift, komt in deze verzenbundel voor. Voor deze bladzijde wil ik nu eens een figuur kiezen die vele oudere Vlaams-nationalisten met enige argwaan benaderen. Zijn - “taktische” - nieuwe, “Belgische” marsrichting, weet je nog? Spijts alle negatieve commentaren is hij voor velen van ons een grote, edele gestalte gebleven. Een oprechte Dietser en Heel-Nederlander alleszins: Joris VAN SEVEREN (1894-1940), ooit de dierbaarste vriend en strijdgenoot van Wies Moens! Dit gedicht, geschreven in 2000 en ook hier en daar in andere tijdschriften verschenen, inspireerde me tot de titel van deze bundel. Lees of herlees dan maar:

De adel van zijn geest Terzij de tijdsgeest, de adel is gebleven in hart en ziel van wie zijn hoge wil nog dragen, lang, de nadagen voorbij, het broze lijf vermoord, de kameraden sneven. Maar zijn gestalte stààt en gaat ons voor door ‘t ontij van de schaamteloze onwetendheid doorheen en boven menigten, verdwaald en goor verloren en verdoold, melaats van onverschilligheid. Wij treden in zijn spoor van schoonheid en verweer en zien hoe toch weer jeugd komt aangetreden aan wie een trouwe kern de waarheid heeft beleden: van ploeg en rad en zwaard een eindelijke wederkeer. En samen staan wij rond zijn graf geschaard aan Dietslands verste zoom, waar hij naar voor moest treden, hier valt het ontij van ons af, de trouw beleden, zijn geest herrijst, de wortel bleef bewaard. (Abbeville, mei 2000)

Een poëziebladzijde zonder herinnering aan de Vlaamse IJzertragedie kan ik moeilijk aanbieden. Daarom koos ik ook een gedicht van de belangrijke - en in de huidige bloemlzingen uiteraard weer “vergeten” - Vlaamse dichter August van Cauwelaert (1885-1945), broer van de katholieke minister en - spreekwoordelijk - lauwe Vlaming Frans van Cauwelaert. In 1903 lag deze laatste mee aan de basis van het radicale AKVS, maar toen de roem en de macht hem naar het hoofd stegen werd hij een “mooiprater, een onmanlijk man, een met klatergoud omhangene”, zoals de nationalistische en Dietse dichter René De Clercq hem scherp typeerde. Zijn broer August was een héél ander mens: een zachtaardig en godsdienstig dichter, maar ook een bewust Vlaming. In Antwerpen was hij rechter. Als officier aan de IJzer in 1914-’18 verkeerde hij er in stervensgevaar maar hij werd uit de loopgrachten gedragen door “zijn jongens”, de soldaten wier kracht en grootheid hij uitbeeldde in volgend gedicht: Hoe staat ge daar groots met uw zwijgende trots, De koppen gebruind en de voeten vereelt, Zo stoer met uw helm en geweer als gebeeld Uit brons of arduin of uit ruwere rots. Mijn jongens, hoe staat ge daar sterk en wat steekt Er diep in uw ogen een donkere brand; Wat steekt er een kracht in den greep van uw hand En wil in het spaarzame woord dat ge spreekt. Schoon kerels, die vrij waart te huis en geen hoon Of dwang hebt geduld en die kende geen nood; Die werkte als ge wilde, maar wrocht voor uw brood. Hoe zwaarder uw arbeid, hoe rijker uw loon. Nu hebt ge den honger gekend en den dorst; Nu hebt ge geslapen op stro als een hond. In hok en in schuur of in ‘t slijk van den grond En nachten gesloofd voor een karige korst. Nu hebt ge in den dans en den daver gestaan; Nu hebt ge er zien vallen, verminkt en vermoord. De besten het eerst; maar geen zucht of geen woord, Te sterk voor een klacht en te trots voor een traan.


Dit gedicht werd ontleend aan de bundel ‘Liederen van droom en daad’ (1918), die de beste gedichten bevat die in onze Nederlandse letterkunde en door de Eerste Wereldoorlog werden geïnspireerd. De samensteller van deze rubriek beschikt wel nog over een “voorraadje” van gedichten, maar nieuwe verzen, evenals oudere - maar wel mooie en gevoelige - poëzie acht hij wel een plaatsje op deze bladzijde! Stuur ze hem toe: Erik Verstraete, Jos Ratinckxstraat 17, 2600 Berchem. Van nu af aan kan dat ook per elektronische post: erikverstraete@telenet.be.

VERKOOPSMATERIAAL IJZERWAKE Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een dubbeldik verslagboek over de IJzerwake 2005 en 2006. Eveneens is weerom een unieke DVD in de maak met alle hoogtepunten van de vijfde IJzerwake. Dit zal zowel op video als op dvd beschikbaar zijn. Tevens is er nog allerlei ander materiaal van de vzw IJzerwake te verkrijgen:

Open Frontbrieven Programmabrochure 2003 Programmabrochure 2004 Programmabrochure 2005 Programmabrochure 2006 Verslagboek 2003 Verslagboek 2004 Video IJzerwake 2004 Dvd IJzerwake 2004 Video IJzerwake 2005 Dvd IJzerwake 2005 Vlaamse Leeuw raamvlag Vlaamse Leeuw mastvlag

8,50 € 3€ 3,50 € 3,50 € 3,50 € 6€ 7,50 € 8€ 12 € 8€ 12 € 9€ 9€

Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) Vlaamse Leeuw fietswimpel Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag) Metalen sierschotel met Vlaamse Leeuw Klein Ø 12,50 cm Groot Ø 18 cm

6,50 € 2€ 6,50 € 1,30 € 11,50 € 4,50 € 6,50 €

Prijzen voor verzending in binnenland. Verzendingskosten inbegrepen. Buitenland verzendingskosten extra. Levering na overschrijving met duidelijke vermelding van het gewenste materiaal.


Ja, ook ik onderschrijf het IJzerwakemanifest !

Identificatienummer vzw: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Grotesteenweg 426 2600 Berchem (Antwerpen)

GELIEVE DEZE BON ENKEL MET DRUKLETTERS IN TE VULLEN

Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org

(Indien men het manifest reeds eerder ondertekende, hoeft men deze bon niet opnieuw in te vullen, behalve om aan te duiden dat uw naam nu wel mag gepubliceerd worden.)

Familienaam + voornaam: .................................................................................... Verkozen mandaat of functie in een vereniging: ................................................... Straat, huis- en busnummer: ................................................................................ Postcode en woonplaats:....................................................................................... E-postadres (zeker te vermelden voor kandidaat-medewerkers!): ............................................................................................................................. Telefoon: .............................................................................................................. Fax: ...................................................................................................................... GSM: ................................................................................................................... Handtekening: Onderschrijf het IJzerwakemanifest, maar wens geen lid te worden. Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens geen lid te worden, maar wel te steunen en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van ‘steungeld 2007’. (en ontvang het blad verder). LET WEL! Minimum 10 euro voor sympathisanten in het buitenland! Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens steunend lid te worden van de vzw IJzerwake en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van ‘lidgeld 2007’(en ontvang het blad verder). LET WEL! Minimum 10 euro voor leden in het buitenland! Mijn naam mag als ondertekenaar van het manifest worden gepubliceerd. Wil meewerken met de komende IJzerwake. Opgelet! Indien de naam van de houder van de rekening waarvan u overschrijft niet dezelfde is als de uwe, vul hier dan de naam van de rekeninghouder in: ............................................................................................................................. Gelieve deze invulbon ingevuld terug te zenden naar IJzerwake vzw, Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen (fax: 03 238 27 49), of u aan te melden via e-post bij adressen@ijzerwake.org of via de invulbon op onze webstek www.ijzerwake.org. AANDACHT: Mogen wij u verzoeken om uw lid- of steungeld 2007 over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de vermelding “lidgeld 2007” of “steungeld 2007”. Let wel: Minimum 10 euro voor leden/sympathisanten in het buitenland! Wij verwerken de ingevulde gegevens enkel om u op de hoogte te houden van de standpunten en activiteiten van vzw IJzerwake. Conform de wet van 8 december 1992 kan u uw recht op toegang en verbetering van de door ons bewaarde gegevens uitoefenen via een aangetekende brief met kopie van uw identiteitskaart en stortingsbewijs.

Financies: financies@ijzerwake.org Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org Ledenadministratie (+ adreswijzigingen): adressen@ijzerwake.org Aanmelding e-postrondzendlijst: internet@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 29 57 65 (Luc Vermeulen) Coördinatie advertenties: opmaak@ijzerwake.org 0496 53 31 38 (Hans Verreyt) Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org 03 230 24 62 (Mia Dujardin) Aanmelding medewerkers: medewerkers@ijzerwake.org 0475 30 99 50 (Michael de Bronett) Algemene Vergadering: Wilfried Aers (beheerder) – Christian Bauwens – Mia Brans-Dujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Frans Cauwenbergh – Michael de Bronett – Gilbert De Corte – Luk Dieudonné – Luk Lemmens – Toon Pauli – Hugo Pieters – Gino Smits – Jurgen Van Hauwermeiren – Lieve Van Onckelen (secretaris) – Peter Van Windekens – Johan Vanslambrouck (voorzitter) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Joeri Verschaeve – Erik Verstraete – Francis Vervisch – Walter Winkeler OVERSCHRIJVING OF STORTING

Handtekening(en)

KOPIE CLIËNT Datum ondertekening

bedrag in letters

Bij manuele invulling, één zwart (blauw) karakter per vakje memodatum

bedrag in EUR

memodatum (facultatief)

(enkel voor uitvoering in de toekomst)

bedrag

rekening opdrachtgever

rekening opdrachtgever

rekening begunstigde

rekening begunstigde

naam en adres opdrachtgever

naam en adres begunstigde

733-0112827-46 naam begunstigde

IJZERWAKE VZW

mededeling

datum afgifte

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen

mededeling (in HOOFDLETTERS)

Hieronder niets schrijven

Niet ter betaling aanvaarden EUR

CENT

7 3 3 0 11 2 8 2 7 4 6 IJZERWAKE VZW

IJzerwake magazine 17  

nr. 17 - januari - februari - maart 2007

IJzerwake magazine 17  

nr. 17 - januari - februari - maart 2007

Advertisement