Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

P 309548

Driemaandelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 16 - oktober - november - december 2006 - Afgiftekantoor Antwerpen X

IN DE RAND VAN DE VERKIEZINGEN De gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 8 oktober jongstleden waren natuurlijk op de eerste plaats lokale verkiezingen. Maar toch waren ze van belang voor de Vlaamse onafhankelijkheidsstrijd, voornamelijk dan in de bedreigde gebieden. Laten we beginnen met het goede nieuws. In Voeren doet de Vlaamse lijst Voerbelangen het uitstekend: voor de gemeenteraad van 52,82 % naar 60,76 % (van 8 naar 9 zetels op de vijftien). Bij deze verkiezingen werd thans ook een Vlaamse meerderheid behaald voor de rechtstreeks gekozen OCMW-raad. In 2000 werd de meerderheid daar nog gevormd door de Luiksgezinde lijst. In begin van de jaren tachtig zag het er nochtans bijzonder slecht uit voor de Vlamingen in Voeren: tweederde van de gemeenteraad bestond uit Retour à Liège verkozenen. Deze uitslag is hartverwarmend en leert ons drie dingen: 1. Slechts datgene wat we zelf opgeven is ook definitief verloren. 2. De confrontatiestrategie die de Vlaamse Beweging toen gevolgd heeft, zorgde er in elk geval voor dat Voeren bij Vlaanderen is gebleven. 3. De tegenstelling harde aanpak - zachte verleiding is een valse tegenstelling. Beide strategieën vullen mekaar aan. De confrontatie hield Voeren bij Vlaanderen, de zachte aanpak zorgde voor een toeristische (Vlaamse) economische opbloei en verzoende uiteindelijk een meerderheid in Voeren met het Vlaamse statuut. We moeten er de lessen uit trekken voor dat andere bedreigde gebied waar we helaas weinig goeds kunnen over berichten: de Vlaamse Rand rond Brussel.

Ver.uitg.: Johan Vanslambrouck, Tulpenlaan 38, 2240 Zandhoven

SECRETARIAAT Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org. Steun- of lidgeld 2007 betalen (als dat nog niet gebeurde!) kan op rekening 733-0112827-46 van IJzerwake vzw. Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

De stem- en bevolkingsevoluties zijn schrikwekkend. Overal in de Vlaamse Rand rukken de Franstalige lijsten verder op. Met scores van meer dan 75 % in gemeenten als Kraainem, Linkebeek en Wezembeek-Oppem. In de faciliteitengemeenten verliezen de Vlamingen hun schamele schepenzetels. Maar ook in gemeenten als Vilvoorde (15 % voor de Franstalige lijsten) of Zaventem (20 %) en zovele andere kan je niet om de verfransing heen. De Vlaamse Rand rond Brussel is dus een noodgebied. En het Vlaamse standpunt moet duidelijk zijn. Net zoals de tweederde meerderheid van de Retour à Liège in Voeren geen overheveling van deze gemeente naar Luik kon rechtvaardigen, zo ook mag Vlaanderen zich liet laten intimideren door de hoge score van de Franstalige lijsten in de Rand. Ons grondgebied is onschendbaar en wie zich niet aanpast is een ongewenste indringer. De splitsing van de kieskring BrusselHalle-Vilvoorde en van het gerechtelijk arrondissement is meer dan ooit een prioriteit voor Vlaanderen. Stoere verklaringen aan het adres van de Franstaligen volstaan niet. De Vlaamse regering moet de verfransing met beleidsmaatregelen tegengaan. Verfransing en verstedelijking gaan hand in hand. En nochtans voorziet het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen in de uitbouw van een stedelijke zone die naadloos aansluit bij het Brusselse hoofdstedelijke gebied. Hier moet het roer radicaal omgegooid worden. Vlaanderen moet de Rand groen en Vlaams houden, zoals de jaarlijkse Gordel het steeds heeft beklemtoond. Johan Vanslambrouck Voorzitter


LID- EN STEUNGELD 2007 Dit is alweer het laatste nummer van 2006 van ons driemaandelijks tijdschrift. Meteen gaan we ook van start met de lidgeld- en steungeldhernieuwing 2007. Immers, het lidmaatschap van IJzerwake loopt per kalenderjaar, dit wil zeggen van 1 januari tot 31 december, dus NIET van IJzerwake tot IJzerwake!!! Voor alle duidelijkheid: mensen die na de verzending van het vorige nummer (juli!) van IJzerwake voor het eerst lid- of steungeld betaalden, zijn automatisch in regel voor 2007! Bij de aanmaak van de adresetiketten voor de verzending van het nummer 2 van mei 2006 is een technische fout opgetreden. De codeletters op de adresetiketten die aanduiden dat men al betaald had voor 2006 waren daarbij weggevallen. We ontvingen dan ook heel wat verontruste reacties en ook hebben heel wat mensen voor de tweede maal lid- of steungeld voor 2006 overgemaakt. Geen paniek echter: we hebben al die tweede betalingen genoteerd als lid- of steungeld voor 2007!! Onze welgemeende excuses voor deze technische fout! Kijk dus a.u.b. goed op uw adresetiket: als u op het adresetiket rechts boven uw naam de letter “L” of “S” ziet, betekent dit dat u reeds in regel bent voor 2007. Als u geen letter ziet, hebben wij nog geen bijdrage voor 2007 van u mogen noteren. U kunt dan uw bijdrage overmaken op rekening 7330112827-46 van vzw IJzerwake met de vermelding “lidgeld 2007” of “steungeld 2007”. Mensen die het laatste half jaar ons een bon bezorgden waarin zij te kennen gaven lid of steuner te worden, maar nog geen bijdrage betaalden, ontvangen dit nummer met de code “P”. Indien zij ons tijdschrift verder wensen te ontvangen; nodigen wij hen uit een bijdrage voor 2007 over te maken. Vanwege de hoge verzendingskosten bedragen de tarieven voor lid- en steungeld voor leden en steuners in het buitenland minimaal 10 €.

OVERBODIGE CODE We merken dat nogal wat mensen de code “5667/2003” als mededeling toevoegen onderaan aan hun betaling. Dat nummer is echter het identificatienummer van onze vereniging in het Staatsblad dat op de laatste pagina van dit tijdschrift vermeld staat. Het heeft dan ook geen enkele zin om dit nummer te vermelden op de overschrijving. Het is geen persoonlijk lid- of codenummer voor onze leden en steuners! DE VRIENDEN VAN DE IJZERWAKE Zij die een extra inspanning willen doen om onze dagelijkse werking én voorbereiding van de volgende IJzerwake financieel te ondersteunen, kunnen een extra inspanning leveren. U kunt aan uw financiële instelling een bestendige opdracht bezorgen om maandelijks een door u zelf te bepalen bedrag over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de uitdrukkelijke vermelding “Maandelijkse bijdrage Vrienden van de IJzerwake”. Deze vermelding is van wezenlijk belang, zoniet herkennen wij uw betalingen niet als maandelijkse bijdragen voor de Vrienden. De leden van de Vrienden van de IJzerwake zijn automatisch lid van de vzw IJzerwake en hoeven geen aparte ledenbijdrage te betalen! Bij de verwerking van hun maandelijkse betaling in januari 2007 wordt hun lidmaatschap 2007 aangeduid. GROTERE SCHENKINGEN Jammer genoeg heeft de vzw IJzerwake geen ministeriële toelating om fiscale attesten uit te reiken. VERHUISPLANNEN? Om ons onnodige verzendingskosten te besparen stellen wij het ten zeerste op prijs als u ons tijdig op de hoogte brengt van uw nieuwe adres.

Open Frontbrieven Tussen 11 juli 1917 en 11 juli 1918 verspreidde de Frontbeweging de zogenaamde “Open Frontbrieven”. Deze voor de Vlaamse Beweging zo belangrijke historische pamfletten waren zo goed als onvindbaar geworden. Daarom nam IJzerwake het initiatief tot heruitgave. Zonder toevoegingen of weglatingen, zonder interpretaties achteraf. Zo kan de lezer zich zelf een oordeel vellen over de ware inhoud van de begrippen “Zelfbestuur”, “Nooit meer oorlog” en “Godsvrede”. De historische inleiding van deze uitgave werd geschreven door Pieter Jan Verstraete.

Verkoopprijs 8,50 euro. (inclusief verzendingskosten) te storten op 733-0112827-46 met vermelding Frontbrieven.


Godsvrede als hefboom naar onafhankelijkheid! Er is, na de bekende teloorgang van de IJzerbedevaart, nog steeds nood aan een radicale Vlaams-nationale manifestatie. Zoveel is zeker, en dat werd nog maar eens bewezen door de duizenden mensen die op 20 augustus weerom hun weg vonden naar de IJzerwake. Net als vorig jaar kregen ze op de IJzerweide in Steenstrate weliswaar af en toe een fikse regenbui te verwerken, maar zoals steeds waren ze trouw op post. Het is ondertussen reeds de vijfde maal dat de IJzerwake plaatsvond zodat men mag stellen dat de hoogmis van de Vlaamse Beweging inderdaad kan bogen op een zeer trouw publiek van voormalige IJzerbedevaartgangers. Dat is natuurlijk op zich een verheugende vaststelling, maar in wezen blijft het toch een zeer spijtig gegeven dat er nu reeds jarenlang twee IJzerherdenkingen naast elkaar bestaan. Van een echte godsvrede tussen Vlamingen kan er sowieso geen sprake zijn zolang er niet één enkele plechtige IJzerherdenking is.

En onze nationale aangelegenheid, de democratische strijd voor Vlaamse onafhankelijkheid, liep vanzelfsprekend als een rode draad doorheen de toespraak van IJzerwake-voorzitter Johan Vanslambrouck. De Vlaamse onafhankelijkheid als enige middel om de democratie in Vlaanderen te herstellen. Hij wees ten overvloede op Belgische wantoestanden. Van het ons opgedrongen stemrecht voor niet-Europese vreemdelingen tot de Franstalige arrogantie rond BHV en de nachtvluchten, van het negeren van de taalwetten in Brussel tot de fratsen van het koningshuis… Zoals steeds verliep de Wake zeer stijlvol en sereen. Het is en blijft, met de nationale liederen en met de toespraken en vlaggenparade een indrukwekkende plechtigheid. En indrukwekkend was zeker ook het ogenblik waarop Oostfronter Toon Pauli en verzetsman Aloïs Verbist als teken van verzoening mekaars eretekens uitwisselden. Een uiting van Godsvrede als inspiratie voor de talrijk aanwezige jonge mensen.

En aan die spijtige vaststelling schonken zowel jongerenspreker Pieter Bauwens als gastspreker Eric Defoort de nodige aandacht. Voor VVB-ondervoorzitter Bauwens moet de Vlaamse Beweging aan de IJzer weer duidelijk met één stem spreken. “Vlaamse vrienden: we zijn lang genoeg gescheiden, de kinderen klagen”, verwoordde hij het raak. Voormalig N-VA-ondervoorzitter Eric Defoort drukte de bedevaarders op het hart dat hun uiteenlopende meningen en opinies over bijvoorbeeld ethische, culturele of economische aangelegenheden nooit meer de godsvrede met betrekking tot onze nationale aangelegenheid, zijnde de democratische strijd voor onafhankelijkheid, zouden mogen doorbreken. “Als het om de natie gaat, zijn we één”, aldus Defoort.

Frederik Pas

Foto’s WeVaCo

6de IJZERWAKE

Vlaanderen: Zondag 19 augustus 2007

Bij het monument van de Gebroeders Van Raemdonck, Steenstrate


IJZERWAKEPOEZIE: opnieuw geest en stijl! (15) In deze poëzierubriek, evenals in de bindteksten voor onze IJzerwake zelf, is Aleidis DIERICK een vaste waarde. Met gedichten speelt zij jaar na jaar in op de geest en de thematiek van de nieuwe bedevaarten in Steenstrate, trouw aan de volksnationale en Dietse, dus anti-Belgische, traditie. Merkwaardig is wel dat zij, spijts haar uitgesproken nationalisme, geprezen en gebloemleesd werd en wordt door de voornaamste Zuid- én Noord-Nederlandse poëziekenners. Zo nam Gerrit Komrij – «poet laureate» van Nederland en heel «vlekkeloos» wat «correctheid», dus afkeer van nationalisme of vermeend fascisme betreft – drie gedichten van haar op in zijn veelbesproken bloemlezing “De 100 beste gedichten van deze tijd”. Ook in andere gezaghebbende bloemlezingen als “Dichters van deze eeuw”, “Groot Nederlands Verzenboek” en de “Grote Jaargetijdenboeken” van Anton van Wilderode, die de dichteres zeer waardeerde, vinden we gedichten van haar. De meeste daarvan hebben de Vlaamse ontvoogding niet als thema. Ze worden alle gedragen door een zeldzame, gebalde zeggingskracht, door originele beeldspraak, rijke verbeelding en warme tederheid. Neem daarbij een grote welluidendheid en je krijgt een lyrisch oeuvre – tot hiertoe tien dichtbundels, van 1977 tot 2005 – van het hoogste niveau. Bijzondere waardering van ons, nationalisten én poëzieliefhebbers, verdient Aleidis om het feit dat haar erkenning als grote dichteres, haar niets aan eenvoud en trouw aan de volkse zaak heeft doen inboeten! Bij de steen op de IJzerwakeweide, met het opschrift “Hier ons bloed, wanneer ons recht?” schreef zij volgend gedicht:

“Wanneer ons recht?” Laat dit als een hand op uw hart zijn gelegd, maakt dit tot uw kracht als gij “Vlaanderen!” zegt, laat dit uw lied zijn, uw diepste verdriet: Vlaanderen, Vlaanderen en anders niets. Maakt dit tot een macht die de leiding grijpt maakt het tot hamer die de lafheid splijt, laat dit als een hand op uw hart zijn gelegd: “HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT?” Hier op de weide, een graf waar gij staat, iedere zode

een dode soldaat. Zij droegen de wapens zo jong en zo vroom, zij gaven hun leven, kregen ondank als loon. In een andere eeuw, in een andere tijd, Vlamingen, vecht voor uw eigenheid! Weg met die Staat. De knoet afgelegd. Niemand tot slaaf, niemand tot knecht! ZIJ VERGOTEN HUN BLOED VOLK, GRIJP NU UW RECHT! Aleidis Dierick, 2006

In de geest van ons pleidooi voor éénheid tussen de Vlaamsgezinden, die de hele IJzerwake van 20 augustus jl. droeg, onder het motto: «Godsvrede, hefboom naar onafhankelijkheid», neem ik hier een gedicht op, dat bijna zestig jaar geleden werd geschreven door de begaafde en overtuigd Vlaams-nationaal gezinde RENINCA (Renée Lauwers, geboren in 1923 in Puurs), van wie we al lange tijd niets meer vernamen. Zij nam dit gedicht op in een oproep tot éénheid, onder de titel ‘Vlaanderen één’, in haar verrassend debuut ‘Wassend getij’ (1949). Zij hekelt, terecht pessimistisch, de verdeeldheid en de lafheid van Vlamingen en Vlaamsgezinden:

Daar is geen klank, daar is geen kleur aan dit verward en hol gezeur dat uit uw huis verloren dwaalt, ik wéét het niet, waarom gij maalt! Gij zijt niet trots, gij zijt niet schoon, gij zijt geen zelfbewuste zoon, want razen doet g’ en legt de kaart over een vrouw die niet meer baart! Is Vlaandren dood, gij deedt de moord, gij waart niet één, gij hadt geen woord… Ach, stik in uw lamlendigheid, of wees een man, die Vlaming zijt! Reninca

Mij komen hierbij Gezelles beroemde verzen voor de geest: “Wees Vlaming, dien God Vlaming schiep, wees Vlaming, zeg ik u!” Wij voeren, door nu bijna twee eeuwen vervalsing en schijnvertoon van de Belgische overheid en met medeplichtigheid van Vlamingen in het bestuur en het onderwijs van dit Zuid-Nederlandse Vlaanderen, een eeuwige strijd. Dichters, volksverbonden voormannen en opvoeders, o.a. in onze eigen IJzerwake en in andere, Vlaams-nationale Bewegingen en partijen, voeren die strijd voor herwording van onze eigenheid in een eigen Vlaamse staat, op de weg naar een herenigd Nederland! In de strijd voor een onafhankelijk én Nederlandser Vlaanderen naderen wij het einddoel. Op die weg gaan ook de «machteloze» dichters, maar met een dràgende stem, voorop. De sterkste en zuiverste stem was, bijna een halve eeuw lang, op de IJzerbedevaarten, die van Anton van Wilderode. In zijn geest van weerbaarheid en schoonheid, stel ik telkens weer deze rubriek samen en schrijf ik de bindteksten voor onze IJzerwake in Steenstrate. Vanuit die geest en denkend aan mijn vriendschap met Van Wilderode, neem ik hier weer een gedicht op uit mijn jongste bundel “Gebleven is de adel” (april 2006):

Het verlaten erf De moerbeiboom staat thuis verlaten op ‘t vadererf in ‘t oude land. Ik weet nog hoe wij vreedzaam praatten over onze hartepijn, Vlaanderen en de schand’ van een hardleers en lijdzaam volk. Jij hebt geleerd wat heet verliezen: het huis, het erf, de varende wolk die ‘t welig Waasland kwam versieren. Je liefste lied is binnenin gebleven gekluisterd aan een kleine plek en willens nillens uit het lieve oord verdreven, berg je de grote ruimte, stil en sterk, van d’oude droom voor dit weerbarstig land. De dagen gaan, de dagen keren. Je liederen van weleer, onaangerand, Zullen het nageslacht weer schoonheid leren. Erik Verstraete (1997, toen Anton van Wilderode huis en erf voor het ziekenhuis moest ruilen)


Wegens de vrij grote belangstelling die een eerste vermelding van mijn jongste dichtbundel, in IJzerwake nr. 14 (april-mei-juni 2006) uitlokte, vermeld ik hier nog even het rekeningnummer: 035-1910 089-06 (op naam van Erik Verstraete). Wie hem wil bestellen, dient 22 euro (20 + 2 verzending) te storten op dat nummer. Dank bij voorbaat! Al beschik ik nog over een kleine voorraad, toch doe ik opnieuw een beroep op de lezers van deze rubriek om treffende, waardevolle gedichten over het thema van het IJzerfront, van het testament van de Fronters en van de Vlaamse ontvoogding naar mij op te sturen: Erik Verstraete, Jos Ratinckxstraat 17, 2600 Berchem

VERKOOPSMATERIAAL IJZERWAKE Van de IJzerwake 2005 werd ook een unieke film gemaakt. Dit 43 minuten durende document bevat alle hoogtepunten van de vierde IJzerwake. Het is zowel op video als op dvd beschikbaar. De video (8 euro) of de dvd (12 euro) kan besteld worden door overschrijving op de rekening van de vzw IJzerwake. Gelieve als mededeling “dvd 2005” of “video 2005” te vermelden. Tevens is er nog allerlei ander materiaal van de vzw IJzerwake te verkrijgen:

Open Frontbrieven Programmabrochure 2003 Programmabrochure 2004 Programmabrochure 2005 Programmabrochure 2006 Verslagboek 2003 Verslagboek 2004 Video IJzerwake 2004 Dvd IJzerwake 2004 Video IJzerwake 2005 Dvd IJzerwake 2005 Vlaamse Leeuw raamvlag Vlaamse Leeuw mastvlag

8,50 € 3€ 3,50 € 3,50 € 3,50 € 6€ 7,50 € 8€ 12 € 8€ 12 € 9€ 9€

Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!) Vlaamse Leeuw fietswimpel Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag) Metalen sierschotel met Vlaamse Leeuw Klein Ø 12,50 cm Groot Ø 18 cm

6,50 € 2€ 6,50 € 1,30 € 11,50 € 4,50 € 6,50 €

Prijzen voor verzending in binnenland. Verzendingskosten inbegrepen. Buitenland verzendingskosten extra. Levering na overschrijving met duidelijke vermelding van het gewenste materiaal.


Ja, ook ik onderschrijf het IJzerwakemanifest !

Identificatienummer vzw: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Grotesteenweg 426 2600 Berchem (Antwerpen)

GELIEVE DEZE BON ENKEL MET DRUKLETTERS IN TE VULLEN

Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org

(Indien men het manifest reeds eerder ondertekende, hoeft men deze bon niet opnieuw in te vullen, behalve om aan te duiden dat uw naam nu wel mag gepubliceerd worden.)

Familienaam + voornaam: .................................................................................... Verkozen mandaat of functie in een vereniging: ................................................... Straat, huis- en busnummer: ................................................................................ Postcode en woonplaats:....................................................................................... E-postadres (zeker te vermelden voor kandidaat-medewerkers!): ............................................................................................................................. Telefoon: .............................................................................................................. Fax: ...................................................................................................................... GSM: ................................................................................................................... Handtekening: Onderschrijf het IJzerwakemanifest, maar wens geen lid te worden. Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens geen lid te worden, maar wel te steunen en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van ‘steungeld 2007’. (en ontvang het blad verder). LET WEL! Minimum 10 euro voor sympathisanten in het buitenland! Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens steunend lid te worden van de vzw IJzerwake en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van ‘lidgeld 2007’(en ontvang het blad verder). LET WEL! Minimum 10 euro voor leden in het buitenland! Mijn naam mag als ondertekenaar van het manifest worden gepubliceerd. Wil meewerken met de komende IJzerwake. Opgelet! Indien de naam van de houder van de rekening waarvan u overschrijft niet dezelfde is als de uwe, vul hier dan de naam van de rekeninghouder in: ............................................................................................................................. Gelieve deze invulbon ingevuld terug te zenden naar IJzerwake vzw, Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen (fax: 03 238 27 49), of u aan te melden via e-post bij adressen@ijzerwake.org of via de invulbon op onze webstek www.ijzerwake.org. AANDACHT: Mogen wij u verzoeken om uw lid- of steungeld 2007 over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de vermelding “lidgeld 2007” of “steungeld 2007”. Let wel: Minimum 10 euro voor leden/sympathisanten in het buitenland! Wij verwerken de ingevulde gegevens enkel om u op de hoogte te houden van de standpunten en activiteiten van vzw IJzerwake. Conform de wet van 8 december 1992 kan u uw recht op toegang en verbetering van de door ons bewaarde gegevens uitoefenen via een aangetekende brief met kopie van uw identiteitskaart en stortingsbewijs.

Financies: financies@ijzerwake.org Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org Ledenadministratie (+ adreswijzigingen): adressen@ijzerwake.org Aanmelding e-postrondzendlijst: internet@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 29 57 65 (Luc Vermeulen) Coördinatie advertenties: opmaak@ijzerwake.org 0496 53 31 38 (Hans Verreyt) Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org 03 230 24 62 (Mia Dujardin) Aanmelding medewerkers: medewerkers@ijzerwake.org 0475 30 99 50 (Michael de Bronett) Algemene Vergadering: Wilfried Aers (beheerder) – Christian Bauwens – Mia Brans-Dujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Frans Cauwenbergh – Michael de Bronett – Gilbert De Corte – Luk Dieudonné – Luk Lemmens – An Michiels – Toon Pauli – Hugo Pieters – Gino Smits – Jurgen Van Hauwermeiren – Lieve Van Onckelen (secretaris) – Peter Van Windekens – Johan Vanslambrouck (voorzitter) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Joeri Verschaeve – Erik Verstraete – Francis Vervisch – Walter Winkeler OVERSCHRIJVING OF STORTING

Handtekening(en)

KOPIE CLIËNT Datum ondertekening

bedrag in letters

Bij manuele invulling, één zwart (blauw) karakter per vakje memodatum

bedrag in EUR

memodatum (facultatief)

(enkel voor uitvoering in de toekomst)

bedrag

rekening opdrachtgever

rekening opdrachtgever

rekening begunstigde

rekening begunstigde

naam en adres opdrachtgever

naam en adres begunstigde

733-0112827-46 naam begunstigde

IJZERWAKE VZW

mededeling

datum afgifte

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen

mededeling (in HOOFDLETTERS)

Hieronder niets schrijven

Niet ter betaling aanvaarden EUR

CENT

7 3 3 0 11 2 8 2 7 4 6 IJZERWAKE VZW

Profile for ijzerwake

IJzerwake magazine 16  

nr. 16 - oktober - november - december 2006

IJzerwake magazine 16  

nr. 16 - oktober - november - december 2006

Profile for ijzerwake
Advertisement