Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

P 309548

Driemaandelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 15 - juli - augustus - september 2006 - Afgiftekantoor Antwerpen X

GODSVREDE: HEFBOOM NAAR ONAFHANKELIJKHEID Van bij haar ontstaan kan de IJzerwake rekenen op een trouw publiek van Vlamingen, die de actualiteitswaarde van de frontersleuzen Zelfbestuur, Nooit Meer Oorlog, Godsvrede daadwerkelijk beleven en zich willen bezinnen op de plaats waar ooit, in zinloos bloedvergieten voor een staat die dat bloed niet verdiende, studenten en volksjongens elkaar in deze leuzen vonden. De onafhankelijkheidsgedachte wint dag na dag veld, het voorbije jaar heeft een belangrijk deel van de Vlaamse zakenwereld zich uitgesproken in die zin. Montenegro, een staat van 600.000 inwoners, bekwam onlangs via een referendum zijn onafhankelijkheid. Spanje en meest recent ook Italië kende aan zijn regio’s een belangrijke vorm van autonomie toe. Men stelt zich meer dan ooit de vraag wat een – weliswaar geringeloorde – meerderheid van Vlamingen ervan weerhoudt hetzelfde te doen! Trouw aan de grondslagen van de IJzerwake, houden wij er ook dit jaar aan een moment van bezinning en herdenking in te bouwen. Zowel de eucharistieviering als het eerste deel van de wake zelf lenen zich hiertoe: de executie van dr Borms, de dynamitering van de IJzertoren 60 jaar geleden, brengen we in herinnering, evenals de zovele Vlaamse doden, die leefden met de vrijheid van dit land voor ogen. Ook de betreurde doden uit onze eigen rangen, ere-voorzitter Herman Wagemans en Lea De Jonghe zullen wij, dankbaar om zoveel inzet, gedenken.

Ver.uitg.: Johan Vanslambrouck, Tulpenlaan 38, 2240 Zandhoven

SECRETARIAAT Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org. Steun- of lidgeld 2006 betalen (als dat nog niet gebeurde!) kan op rekening 733-0112827-46 van IJzerwake vzw. Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

Mijn toespraak zal de standpunten van de IJzerwake omtrent de actualiteit beklemtonen. En hiermee wordt het tweede deel aangevat, volledig toegespitst op de actualiteit en de toekomst! Gastspreker Eric Defoort, hoogleraar aan de KU Brussel, oud-ondervoorzitter van de Volksunie en oud-ondervoorzitter van de N-VA, thans partijloos vlaams-nationalist, geeft zijn kijk op ‘godsvrede vandaag’. Jeugdspreker Pieter Bauwens, reeds jarenlang actief medewerker in het VNJ en ondervoorzitter van de VVB, wacht de taak om in u allen het jeugdig vuur aan te wakkeren. Uiteraard worden de toespraken afgewisseld met samenzang en kleinkunstliederen omtrent de IJzertoren en de waanzin van de oorlog; een ode aan de lente als symbool van een nieuwe tijd; diverse koren en fanfare, in harmonie gebracht door Gust Teugels; historische bezinningsteksten van Erik Verstraete en snedige, actuele teksten van Anton Aldi. De Thebaanse trompetten bij de aanvang, en de VNJ-muziekkapel aan het einde bij de traditionele vlaggenparade zullen uw aandacht scherp houden op deze, hopelijk zonnige, zondagmorgen. De eveneens niet te hertalen eed van trouw zal dit jaar in het teken staan van de godsvrede, en de voorsprekers zullen dan ook Vlamingen zijn die hiervoor symbool kunnen staan. Na de wake kan u blijven napraten en oude bekenden ontmoeten op het IJzertreffen van het VNJ. De IJzertragedie speelde zich af in een uithoek van ons land, tussen weiden en velden, in water en modder. Wij kunnen u bij de herdenking dan ook geen moderne zaal met airco, gesofisticeerde powerpointpresentaties en computergestuurde teksten voorleggen. Wij kunnen u wel zeggen dat tientallen jonge en oudere mensen van donderdag tot maandag vrijwillig in de weer zullen zijn, om iedereen uit Vlaanderen die de godsvredegedachte onderschrijft, welkom te heten; om iedereen uit Vlaanderen voor wie verleden het herdenken waard is als kompas voor het heden, welkom te heten; om iedereen uit Vlaanderen die meent dat onafhankelijkheid een kans zal bieden tot een beter bestuur, welkom te heten! Johan Vanslambrouck Voorzitter


PRAKTISCHE INFORMATIE TOEGANGSTARIEF

Het toegangstarief bedraagt 3 euro per persoon. Hiervoor ontvangt men een herkenningsteken. Zonder zichtbaar gedragen herkenningsteken wordt men niet toegelaten tot de weide! Dit geldt ook voor muziekkorpsen en jeugdorganisaties. Kinderen onder de twaalf jaar hebben gratis toegang en ontvangen een gratis kinderherkenningsteken. De ouders of de begeleiders dienen zich daarvoor aan te bieden aan de kassa’s.

HERKENNINGSTEKENS

Deze kunnen gekocht worden bij de verkopers op de toegangswegen en op door de vzw IJzerwake ingelegde bussen, of aan de kassa’s. Om een vlotte toegang tot de weide te garanderen wordt aan iedereen gevraagd zich het herkenningsteken reeds aan te schaffen vooraleer men aan de kassa’s komt.

een eetstand geopend. Deze sluit evenwel stipt om 10.50 u. en wordt pas heropend na het officiële programma om geen storing te veroorzaken. Wij danken u voor uw begrip. Aansluitend op de IJzerwake gaat deze drank- en eetstand opnieuw open en gaat achter het podium het IJZERTREFFEN door, georganiseerd door het Vlaams Nationaal Jeugdverbond. Daar is uitgebreid eten en drinken voorzien.

SANITAIRE VOORZIENINGEN Zijn ook voorzien voor rolstoelgebruikers.

COLPORTAGE, VERKOOP EN UITDELEN VAN PROPAGANDAMETARIAAL

PROGRAMMABROCHURES

De prijs blijft 2 euro, ze kunnen gekocht worden: - bij de verkopers op de toegangswegen; - bij de verkopers in de secretariaatstent; - bij de verkopers op de weide.

Colportage, verkoop en uitdelen van propagandamateriaal door derden (van welke aard ook) is op de IJzerwakeweide en op de parkeerweide NIET toegelaten. Enkel op de weide waar het IJzerwaketreffen doorgaat zijn er verkoopstands van derden. Deze stands zijn evenwel gesloten van 10.30 u. tot na het einde van de IJzerwake! Colportage, verkoop en uitdelen van propagandamateriaal is op de openbare weg toegelaten, voor zo ver het stadsbestuur van Ieper geen politiereglement voor die dag uitvaardigt.

PARKEREN EN TOEGANG TOT DE WEIDE

SECRETARIAAT OP DE IJZERWAKEWEIDE

De bussen parkeren op de grote weg Ieper-Diksmuide. De weide is te voet bereikbaar via een jaagpad van een kleine kilometer naast het kanaal IJzer-Ieper. Bedevaartgangers die met de bus komen, kunnen gebruik maken van een trap die van de brug naar het lager gelegen jaagpad langs het kanaal leidt. Het jaagpad zelf is streng verboden voor voertuigen zonder vergunning. Net zoals de vorige jaren wordt er aan de stopplaatsen van de bussen een pendeldienst voorzien voor mensen die niet goed te been zijn. Personen die in het bezit zijn van een rolwagen, brengen deze best mee. Auto’s kunnen parkeren op de parkeerweide achter de IJzerwakeweide. Van op de grote weg volgt men de pijlen. Prijs parkeerplaats: 1 € per wagen. Bij slecht weer wordt in overleg met de politie parkeerplaats voorzien langs de zijwegen van de hoofdweg. Gelieve steeds de instructies van onze eigen ordedienst en de politie op te volgen.

TOEGANKELIJKHEID WEIDE

Graag willen we er alle bedevaartgangers op wijzen dat de weide een weide is en geen gazon. Alle mogelijke middelen worden aangewend om de toegankelijkheid van de weide die dag te bevorderen. Maar het is en blijft een weide! Rolstoelgebruikers kunnen steeds een beroep doen op de ordedienst om hen te helpen op de weide.

INGANGEN

Er zijn twee ingangen: de hoofdingang aan het jaagpad langs het kanaal, en een tweede ingang aan de achterzijde van de IJzerwakeweide, aansluitend op de parkeerweide.

ZITPLAATSEN

Er wordt een ruim aantal stoelen voorzien. Een eigen klapstoeltje meebrengen kan evenwel nooit kwaad. Er zijn geen verschillende tarieven voor zit- of staanplaatsen.

ETEN EN DRINKEN

Vóór de aanvang van de IJzerwake om 11 u. is er een drank- en

Bevindt zich aan de ingang langs het jaagpad. U kunt er terecht voor alle administratieve verrichtingen: aanmelding als nieuw lid, adreswijzigingen, betalingen van lid- of steungeld, opgave van namen en adressen van mogelijke geïnteresseerden, aankoop van oude nummers van dit tijdschrift en van oude affiches. Vaandrigs kunnen er terecht voor vlaggenkaarten en vlaggen-linten.

ADVERTEREN IN PROGRAMMABROCHURE (zwart-wit, formaat A5).

Geïnteresseerde firma’s, verenigingen of privé-personen worden verzocht hun gegevens te bezorgen aan het secretariaat. Zij ontvangen dan een bestelformulier dat ze samen met hun kant-en-klare advertentie en of tekst en illustratie (bv. logo) digitaal kunnen bezorgen aan opmaak@ijzerwake.org of per briefpost aan het secretariaat. De volledige sponsormap (met bestelformulier) is ook terug te vinden op onze webstek. De afsluitdatum voor advertenties is 5 augustus 2006. Meer info: 0496 53 31 38 Mandatarissen van politieke partijen kunnen een advertentie ‘uit sympathie’ plaatsen met vermelding van hun naam en mandaat, evenwel zonder vermelding van de naam van hun partij. Per politieke partij worden maximum twee advertenties toegelaten. IJzerwake is een niet-partijpolitiek gebonden initiatief en dat willen we graag zo houden. Te veel advertenties van de ene of de andere partij zouden verkeerdelijk een indruk van partijgebondenheid kunnen wekken. Advertentietarieven: 1/8 bladzijde A5 (59 x 43,75 mm) = 30 euro 1/4 bladzijde A5 (59 x 92,5 mm) = 50 euro 1/2 bladzijde A5 (123 x 92,5 mm) = 85 euro 1 bladzijde A5 (123 x 190 mm) = 150 euro 2 bladzijden A5 (267 x 190 mm) = 250 euro


MEDEWERKERS GEZOCHT! Zaterdag 19 augustus

‘s Zaterdags worden de IJzerwakeweide en de omgeving kant en klaar gemaakt voor de plechtigheid. Medewerkers voor de opbouw zaterdag worden om 10.00 u. verwacht op de IJzerwakeweide. Vrijwilligers die daarbij willen helpen moeten zich vooraf aanmelden bij Luc Vermeulen (0475 29 57 65 – logistiek@ijzerwake.org). Voor diegenen die zaterdag én zondag meewerken, wordt gratis een avondmaaltijd op zaterdag, overnachting en ontbijt op zondagmorgen voorzien. Gelieve wel een slaapzak, laken en kussensloop mee te brengen! Gelieve de overnachting te melden bij de inschrijving bij Luc Vermeulen!

Zondag 20 augustus:

We zoeken concreet vrijwilligers voor: ° verkoop van herkenningstekens op de toegangswegen ° verkoop van programmabrochures op de toegangswegen en de weide zelf ° bemanning kassa’s ° geldomhaling tijdens de IJzerwake ° controle herkenningstekens aan de ingangen ° stand vlaggenverkoop ° parking ° podiummedewerkers ° busverantwoordelijken ° pendeldienst (DRINGEND GEZOCHT: mensen die beschikken over een bestelwagen of monovolume) Men kan zich slechts voor één van de bovenstaande taken aanmelden! Gelieve uw keuze vooraf te maken alvorens u aan te melden. Als een van de groepen volzet is, contacteren wij u zo snel mogelijk om u een andere taak voor te stellen. Medewerkers worden verzocht zich vooraf aan te melden bij Michael de Bronett (0476 30 99 50 – medewerkers@ijzerwake.org). Alle vrijwilligers die meehelpen tijdens de IJzerwake zelf worden verzocht om 8.30 u. STIPT aanwezig te zijn bij

VLAGGEN

Buiten gewone Vlaamse leeuwenvlaggen en oranjeblanjebleuvlaggen, die vanzelfsprekend massaal welkom zijn – en overigens ook door de vzw IJzerwake zelf te koop worden aangeboden op de IJzerwakeweide –, worden enkel vlaggen van Vlaamse nietpartijpolitieke verenigingen toegelaten, dus geen vlaggen van politieke partijen en hun deelorganisaties, noch van buitenlandse organisaties. De Godsvredegedachte indachtig, wenst de vzw IJzerwake hierdoor de eendracht onder de Vlamingen te bevorderen. Vanzelfsprekend is een vlaggenparade voorzien! Vaandrigs die met hun verenigingsvlag willen deelnemen, melden zich de dag van de IJzerwake (én in het bezit van een betaald herkenningsteken) aan bij het secretariaat aan de hoofdingang van de weide aan de kant van het jaagpad. Aan het secretariaat beoordeelt het bestuur van de vzw IJzerwake of de aangeboden verenigingsvlaggen beantwoorden aan de volgende criteria: - de vlaggen moeten officiële vlaggen zijn van bestaande en actieve

de secretariaatstent voor een briefing. Daarna hebben we immers slechts twee uur om alles terdege voor te bereiden! Om 11 u. begint de plechtigheid met de eucharistieviering. Vrijwilligers die met een bus meekomen, dienen er rekening mee te houden dat ze niet vóór 10.30 u. ter plaatse zullen zijn! Zij dienen zich dus niet vooraf voor een bepaalde groep aan te melden (behalve voor de omhaling!), maar melden zich bij aankomst aan bij het secretariaat, waar ze zullen vernemen waar ze zich het best kunnen inschakelen. Gelieve de aanmeldingsbon voor medewerkers (verder in dit blad) terug te zenden naar het secretariaat. Met goedbedoelde aanmeldingen als “ik kom, zeg me maar wat ik moet doen” zijn we helaas niets. Geef dus duidelijk aan op welke dag u wilt helpen en bij welke groep u wil meehelpen op zondag. Ook zoeken we vrijwilligers voor de opruim van de IJzerwakeweide. Gelieve u aan te melden voor het podium een half uur na het einde van de IJzerwake. Voor alle medewerkers geldt: - Bereid u voor op alle weersomstandigheden, ook wat schoeisel betreft. - Draag neutrale kledij en geen kentekens of symbolen van specifieke organisaties of partijen. - Zorg voor een kleine mondvoorraad en wat drank. (Op zondag krijgt u wel enkele drank- en eetbonnetjes van ons.) - Zorg dat u in het bezit bent van uw identiteitskaart. - Na het einde van de IJzerwake bezorgt u het materiaal dat te uwer beschikking werd gesteld (armbanden, t-truitjes, schorten, badges, of welk materiaal dan ook…) terug aan dezelfde verantwoordelijke van wie u dat materiaal ontving. Medewerkers die over een e-postadres beschikken, maar ons dat nog niet hebben bezorgd of er niet zeker van zijn dat wij beschikken over hun actueel e-postadres, doen er best aan dit bij hun aanmelding op te geven aan medewerkers@ijzerwake. org. Per e-post gaat berichtgeving namelijk sneller en vooral goedkoper. niet-partijpolitieke Vlaamse verenigingen en organisaties die een goede reputatie hebben binnen de Vlaamse Beweging; - de vlaggen moeten herkenbaar zijn als vlaggen van Vlaamse verenigingen en organisaties, d.w.z. dat ze herkenbare Vlaamse of Heelnederlandse symbolen, kleuren en/of namen moeten dragen; - de vlaggen mogen geen symbolen dragen met een internationale en/of imperialistische connotatie of verwijzen naar verenigingen of organisaties die internationaal actief zijn. Vlaggen die afbreuk doen aan het Vlaams-nationaal karakter van de IJzerwake en/of als provocatief of schadelijk voor de goede naam van de IJzerwake worden beschouwd, worden niet toegelaten op de weide. Er wordt niet gediscussieerd over de genomen beslissing. Na goedkeuring ontvangt de vaandrig een individuele vlaggenkaart waarmee hij de IJzerwakeweide kan betreden met zijn verenigingsvlag. Ook wordt aan de vaandrig een gratis vlaggenlint 2006 overhandigd ter herinnering aan de deelname aan de IJzerwake. Aan de vaandrigs zal worden medegedeeld waar ze zich met hun verenigingsvlag dienen op te stellen voor deelname aan de vlaggenparade. Vaandrigs die met hun vlag de weide betreden langs de ingang aan de parking zullen worden begeleid naar het secretariaat aan de hoofdingang.


VESTIMENTAIRE CODE

Personen die op hun kledij symbolen dragen die afbreuk doen aan het Vlaams-nationaal karakter van de IJzerwake en/of als provocatief of schadelijk voor de goede naam van de IJzerwake worden beschouwd, worden niet toegelaten op de weide. Er wordt niet gediscussieerd over de ter plaatse genomen beslissing.

ORGANISATIE EN ORDEDIENST

De medewerkers van de algemene organisatie zijn herkenbaar aan een gele armband met zwarte letters ORGANISATIE. De medewerkers van de ordedienst dragen een zwarte armband met gele letters ORDEDIENST. Mogen we alle deelnemers vragen om de richtlijnen van de medewerkers strikt op te volgen.

IJZERWAKEFIETSELING / IJZERWAKEWANDELING

Personen die een IJzerwakefietseling of een IJzerwakewandeling willen organiseren, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen met het secretariaat op secretariaat@ijzerwake.org.

BLOEMENHULDE: UW BLOEMEN MOGEN NIET ONTBREKEN

Meer nog dan vroeger willen we dit jaar de bloemenhulde laten uitgroeien tot een waardig herdenkingsmoment voor de Fronters, Albrecht Rodenbach en al diegenen die ons zijn voorgegaan. Een volk dat zijn doden eert is een groot volk. Wie daaraan wil meewerken kan dat doen op verschillende manieren, door een eigen bloemstuk of –krans mee te brengen of door met een zelf gekozen bedrag deel te nemen aan de bloemenhulde die de vzw IJzerwake organiseert. Dankzij een goedgezinde bloemenhandelaar konden de prijzen van vorig jaar behouden blijven. Men wordt verzocht vóór 15 augustus contact op te nemen met het secretariaat en te betalen vóór 18 augustus op de rekening van de vzw IJzerwake met duidelijke vermelding “Bloemen”. Als u betaalt van een andere rekening met een andere naam dan diegene die op het lint moet staan, wordt u verzocht dit telefonisch uitdrukkelijk te melden! Tarieven bloemenhulde: Deelname algemene bloemenhulde: vrije gift Bloementuil zonder lint: 13 euro Bloementuil met lint en tekst: 18 euro Bloemstuk zonder lint: 23 euro Bloemstuk met lint en tekst: 28 euro Bloemenkrans zonder lint: 103 euro Bloemenkrans met lint en tekst: 108 euro Meer info: Lieve Van Onckelen, 03 238 27 49, info@ijzerwake.org

KINDER-IJZERWAKE: Tijdens de IJzerwake organiseert het Vlaams Nationaal Jeugdverbond naast de IJzerwakeweide een kinderopvang voor kinderen tussen 5 en 12 jaar onder het motto ‘Weet je wel waarom!?!’ Hier komen de kinderen op een speelse wijze meer te weten over de Grote Oorlog. De VNJleiding neemt hen mee naar de wereld van toen. Ze maken kennis met de bekendste monumenten en krijgen nog een informatieboekje mee naar huis. Tijdens het laatste deel van de IJzerwake worden de kinderen onder begeleiding naar de IJzerwakeweide teruggebracht om deel te nemen aan de apotheose. Het einde van deze kinderopvang is voorzien even na het einde van de IJzerwake zelf. Vanwege alle leiders en leidsters van het VNJ: hartelijk welkom!

PROVINCIALE CONTACTEN (Ook voor de bestelling van affiches en folders!)

Provincie Antwerpen: Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, 03 238 27 49, antwerpen@ijzerwake.org Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, limburg@ijzerwake.org Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, oost-vlaanderen@ijzerwake.org Provincie West-Vlaanderen: Joeri Verschaeve, H. Verrieststraat 11, 8490 Jabbeke, 0477 94 33 70, 050 81 33 46, west-vlaanderen@ijzerwake.org Francis Vervisch, Zandbeekstraat 21, 8554 Zwevegem, 056 45 50 33 Povincie Vlaams Brabant: An Michiels, Omloopstraat 17, 1760, Roosdaal, 0478 33 24 86, vlaams-brabant@ijzerwake.org


DE VRIENDEN VAN DE IJZERWAKE Wilt u een extra inspanning doen om onze dagelijkse werking én de voorbereiding van de volgende IJzerwake financieel te ondersteunen? Geef dan uw financiële instelling een bestendige opdracht om maandelijks een door u zelf te bepalen bedrag over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de uitdrukkelijke vermelding “Maandelijkse bijdrage Vrienden van de IJzerwake”. Deze vermelding is van wezenlijk belang, zoniet herkennen wij die betalingen niet als

maandelijkse bijdragen voor de Vrienden. Vanzelfsprekend zijn de leden van de Vrienden van de IJzerwake automatisch lid van de vzw IJzerwake en hoeven zij geen aparte ledenbijdrage te betalen! Bij de verwerking van hun maandelijkse betaling in januari 2007 wordt hun lidmaatschap 2007 aangeduid. Jammer genoeg heeft de vzw IJzerwake geen toelating om fiscale attesten uit te reiken.

13

14

6 4 1 5

Als u de letter N aantreft of helemaal GEEN LETTER, betekent dit dat wij van u nog geen lid- of steungeld 2006 mochten ontvangen.

1. Monument 2. Weide IJzerwake 3. Infostands (IJzertreffen) 4. Grotere parking 5. IJzertreffen 6. Parking 7. Opgehoogde weide 8. Kanaal 9. Jaagpad 10. Van Raemdonckstraat 11. Weg Ieper - Diksmuide 12. Café Steenstaete 13. Vijver 14. Hof van Raemdonck 15. Kinderopvang 16. Hoogspanningslijn 17. Stopplaats Pendeldienst

15

3

2 7

Indien u alle nummers van ons tijdschrift in 2006 verder wenst te ontvangen, verzoeken wij u uw lid- of steungeld (min. 5 €) over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de uitdrukkelijke vermelding “lidgeld” of “steungeld”. Bedenk wel dat als u meer geeft dan 5 € wij ook meer fondsen ter beschikking krijgen om de volgende IJzerwake nog beter voor te bereiden.

10

Di ksm

uid

e

9

Sinds vorig jaar worden alle vier nummers van de lopende jaargang van ons tijdschrift enkel nog verzonden naar die personen die lid- of steungeld voor 2006 betalen of die met een bestendige opdracht een maandelijkse (vrijwillig te kiezen) bijdrage overmaken voor de Vrienden van de IJzerwake en daardoor automatisch lid zijn van de vzw IJzerwake. Als u op uw adresetiket de letter L of S aantreft, hebt u reeds betaald voor 2006, respectievelijk als “lid” of als “sympathisant” en ontvangt u alle nummers van IJzerwake in 2006.

Overzichtsplan IJzerwake 2006

16

LID- & STEUNGELD 2006

Vanwege de hoge verzendingskosten bedragen de tarieven voor liden steungeld voor leden en sympathisanten in het buitenland minimum 10 €. OVERBODIGE CODE

8

16 11

Ie

17 r e p

12

We merken de laatste tijd dat nogal wat mensen de code “5667/2003” als mededeling toevoegen aan hun betaling. Dat nummer is echter het identificatienummer van onze vereniging in het Staatsblad dat op de laatste pagina van dit tijdschrift vermeld staat. Het heeft geen enkele zin om dat te vermelden op de overschrijving. Het is geen persoonlijk lid- of codenummer voor onze leden en steuners!


IJzerwake

V.u.: Johan Vanslambrouck, Tulpenlaan 38, 2240 Zandhoven

Steenstrate (Zuidschote - Ieper) Aanvang: 11u.

Bij het monument Gebroeders van Raemdonck

Zondag 20 augustus 2006

5

de

hefboom naar

www.ijzerwake.org tel./fax: 03-238 27 49 info@ijzerwake.org

IJzerwake vzw Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen


GRATIS BUSSEN NAAR DE IJZERWAKE Vanuit diverse plaatsen in Vlaanderen rijden er bussen naar IJzerwake. Alle bussen zijn gratis. Inschrijven is voor alle bussen verplicht, anders weten we niet hoeveel bussen er moeten besteld worden! Al de bussen vertrekken zeer stipt, ze moeten ten laatste om 10.45 u. in Steenstrate zijn.

Antwerpen

8.00 u.: Antwerpen (Waalse kaai, tegenover het Zuiderpershuis) 8.00 u.: Antwerpen (Sint-Jansplein, kant Van de Wervestraat) 8.00 u.: Berchem (kerk) Inschrijven: Mia Brans-Dujardin 03 230 24 62 (Tel. en fax) bussen@ijzerwake.org 8.00 u.: Deurne (Rode Kruisplein tegenover St. Fredegandus kerk aan de Lakborslei) Inschrijvingen: Roger De Ridder 03 289 93 05 - 0486 11 28 54 8.00 u.: Brasschaat (kerk) 8.00 u.: Schoten (Parking Carrefour) Inschrijvingen: Mieke Langmans-De Bats 03 664 60 18 of 0498 77 48 71

Lier - Duffel - Rumst - Kontich

7.30 u.: Lier (parking Carrefour) 7.50 u.: Duffel (naast het postgebouw) 8.00 u.: Rumst (oprit E 19, richting Antwerpen) 8.05 u.: Kontich (Carpoolparking) Inschrijvingen: Annemie Van Noten 015 75 62 21

Nijlen - Lier

7.00 u.: Nijlen (Kempenland, Herentalseweg 53) 7.15 u.: Lier (Zaat, Veemarkt) Inschrijvingen: Lode Van Dessel 03 481 82 76

Mechelen - Klein Brabant

8.00 u.: Mechelen (Rode Kruisplein) 8.10 u.: Blaasveld (kerk) 8.15 u.: Willebroek (kerk H. Familie) 8.30 u.: Bornem (Taverne ’t Zandhof ) Inschrijvingen: Frans Maes, 015 33 65 35

Kempen

7.15 u.: Mol (Taverne De Geus) 7.15 u.: Turnhout (station) 7.30 u.: Meerhout (De Kronkeling) 7.35 u.: Beerse (Bushalte parking Kruispunt Antwerpsesteenweg en Gierlesteenweg) 7.50 u.: Geel (Nieuwe Alma) 7.50 u.: Herentals (Kleding Wellens, Brandweerkazerne) Inschrijvingen: Lieve Van Den Berghe 014 50 17 85 Louis De Hauwer, 014 61 32 66

Antwerpen-Linkeroever Burcht - Zwijndrecht - Beveren - Lokeren

7.30 u.: Antwerpen-LO (Fred. van Edenplein) 7.40 u.: Burcht (Carrefour) 7.50 u.: Zwijndrecht (kerk) 8.10 u.: Beveren (kerk) 8.50 u.: Lokeren (Sint-Laurentiuskerk) Inschrijvingen: Julia De Caluwé 03 253 03 56

Gent

8.00 u.: Gent (Kramersplein, Klein St. Pietersplein bij Decascoop) Inschrijvingen: Wilfried Aerts 09 282 52 74

Nevele

8.15 u.: Nevele (Hansbeke station ) Inschrijven: Olaf Evrard 0486 16 49 06

Aalst - Wetteren

7.30 u.: Aalst (Vlaams Huis Den Yzer) 7.45 u.: Wetteren (Warandepark) Inschrijvingen: Marcel Van Londerzeele 0472 48 92 91 of 053 83 95 59

Sint-Niklaas

7.45 u.: Sint-Niklaas (Grote markt) Inschrijvingen: Erik Waterschoot 03 779 92 13

VNJ en JSK

7.30 u.: VNJ-heem Deurne (naast Makro-parking) 7.30 u.: Sint-Niklaas (parking Centra, Heimolenstraat) 8.00 u.: Gent 8.00 u.: Mere Inschrijvingen: VNJ-Verbondshuis 03 218 56 58, 03 218 40 20 of Fax 03 230 09 33 Deze bussen vertrekken later uit Steenstrate.

Hamme - Dendermonde - Zele

8.15 u.: Hamme (Tweebruggenplein) 8.30 u.: Dendermonde (De Bruynkaai) 8.45 u.: Zele (Zandberg) Inschrijven: Stefaan Van Gucht 052 38 01 02 of 0475 55 45 01

Kalken

8.30 u.: Kalken (kerk) Inschrijvingen: Guido Allaert 09 367 90 51

Bree - Peer - Leopoldsburg Beringen

6.30 u.: Bree (Hospitaal) 6.50 u.: Peer (kerk) 7.10 u.: Leopoldsburg (station) 7.30 u.: Beringen (Superconfex vlakbij uitrit 26 autostrade) Inschrijvingen: Eddy Van Buggenhout, 089 46 33 39 Jos Drykoningen, 089 86 17 81

Maasmechelen - Genk Hasselt - Lummen

6.30 u.: Maasmechelen (Gemeentehuis) 6.50 u.: Genk (Café Slagmolen, Slagmolenstraat 76) 7.10 u.: Hasselt (Parking achter het Dussartplein) 7.30 u.: Lummen (Carpoolparking) Inschrijvingen: Richard De Becker 089 35 41 10

Diest - Bekkevoort - Holsbeek - Leuven - Nossegem

7.15 u.: Diest (Voorzijde station) 7.25 u.: Bekkevoort (Carpoolparking E 314, uitrit 24) 7.35 u.: Holsbeek - Rotselaar (Rondpunt Rotselaar, Carpoolparking E314, Uitrit 21) 8.00 u.: Leuven (Parkig Bodart, Brug Kapucijnenvoer) 8.15 u.: Nossegem-Kortenberg (Carpoolparking E 40 uitrit 21) Inschrijvingen: Steven Godefridi 0476 20 79 97

Vilvoorde - Grimbergen Groot-Bijgaarden - Liedekerke

8.00 u.: Vilvoorde (Portaelsplein aan de kerk) 8.30 u.: Grimbergen (Brusselsesteenweg, tegenover Q8parking/ Voetbalveld, Terwilgen) 8.45 u.: Groot-Bijgaarden (Parking E 40, richting Kust) Inschrijvingen: Ludo Monballiu 02 721 22 54

Halle - Brussel - Dilbeek Liedekerke

7.30 u.: Halle (kerk van Sint Rochus) 8.00 u.: Brussel (Prins van Luik, Kruispunt Mettewielaan, Ninoofsesteenweg) 8.10 u.: Dilbeek (Westrand) 8.30 u.: Liedekerke-Affligem (Afrit E40 (Afrit Essene, Carpoolparking)) Inschrijvingen: Eddy Longeval 0494 17 39 19


Zwalm

7.30u. Zwalm (kerkplein) Inschrijven: Mia Brans-Dujardin 03 230 24 62 (Tel. en fax) bussen@ijzerwake.org

Herzele - Ninove - Ronse

7.30 u.: Herzele (Parking) 8.00 u.: Ninove (Vlaams Huis Leeuwenhol, stationsplein) 8.30 u.: Ronse (Grote Markt) Inschrijven: Mia Brans-Dujardin 03 230 24 62 (Tel. en fax) bussen@ijzerwake.org

Oostkust - Knokke - Duinbergen - Heist Zeebrugge - Blankenberge - Brugge

8.40 u.: Knokke (station) 8.45 u.: Duinbergen (Voorkant kerk) 8.50 u.: Heist (Heldenplein) 9.00 u.: Zeebrugge (Watertoren) 9.10 u.: Blankenberge (Voorkant Stadhuis) 9.30 u.: Brugge (Magdalenaparking)

Inschrijvingen: Joeri Verschaeve 0477 94 33 70 of joeri@telenet.be

Oostende - Westende - Nieuwpoort - Veurne Diksmuide

9.00 u.: Oostende (Busparking Visserijschool, Mercatorlaan) 9.25 u.: Westende (kerk Dorp) 9.50 u.: Nieuwpoort-Stad (Tramhalte aan de Vismijn) 10.05 u.: Veurne (station) 10.20 u.: Diksmuide (station) Inschrijvingen: Joeri Verschaeve 0477 94 33 70 of joeri@telenet.be Deze bus uit Oostende wacht te Diksmuide op IJzerwakegangers die met de trein komen: - uit Gent-Brugge-Roeselare (aankomst om 9.43 u.) - uit Kortrijk (aankomst om 10.15 u.) - uit De Panne (aankomst om 10.16 u.)

Kortrijk - Marke - Lauwe Wevelgem - Ieper

9.20 u.: Kortrijk (station, achterkant Pieter Tacklaan) 9.35 u.: Marke (Plaats) 9.50 u.: Lauwe (Plaats) 10.00 u.: Wevelgem (Parking Zwembad, Van Ackerstraat) 10.35 u.: Ieper (station) Inschrijvingen: Herwijn Vandenbulcke 056 41 11 50

Ingelmunster - Izegem Roeselare

9.35 u.: Ingelmunster (Markt) 9.45 u.: Izegem (Rijksweg, Delhaize) 10.00 u.: Roeselare (station) Inschrijvingen: Georg Barbary 0475 42 19 29

Vanzelfsprekend moeten de treingangers inschrijven voor deze busaansluiting!

Alle bussen vertrekken uit Steenstrate om 15.30u. Aangaande de autobussen zijn alle verdere inlichtingen te bekomen bij Mia Brans-Dujardin, Tel./fax 03 230 24 62. bussen@ijzerwake.org

VERKOOPSMATERIAAL IJZERWAKE Van de IJzerwake 2005 werd ook een unieke film gemaakt. Dit 43 minuten durende document bevat alle hoogtepunten van de vierde IJzerwake. Het is zowel op video als op dvd beschikbaar. De video (8 euro) of de dvd (12 euro) kan besteld worden door overschrijving op de rekening van de vzw IJzerwake. Gelieve als mededeling “dvd 2005” of “video 2005” te vermelden. Tevens is er nog allerlei ander materiaal van de vzw IJzerwake te verkrijgen (zie onder). Al dit materiaal is tijdens de IJzerwake te verkrijgen in de secretariaatstent. Deze tent bevindt zich in de buurt van de ingang aan het jaagpad.

Programmabrochure 2003 Programmabrochure 2004 Programmabrochure 2005 Verslagboek 2003 Verslagboek 2004 Video IJzerwake 2004 Dvd IJzerwake 2004 Video IJzerwake 2005 Dvd IJzerwake 2005

3€ 3,50 € 3,50 € 6€ 7,50 € 8€ 12 € 8€ 12 €

Vlaamse Leeuw raamvlag Vlaamse Leeuw mastvlag Vlaamse Leeuw actievlag (zonder stok!)

9€ 9€ 6,50 €

Vlaamse Leeuw fietswimpel Vlaamse Leeuw tafelvlaggetje op houten voet Vlaamse Leeuw zwaaivlaggetje Oranje-blanje-bleuvlag (mastvlag)

2€ 6,50 € 1,30 € 11,50 €

Metalen sierschotel met Vlaamse Leeuw Klein Ø 12,50 cm Groot Ø 18 cm

4,50 € 6,50 €

Prijzen voor verzending in binnenland. Verzendingskosten inbegrepen. Buitenland verzendingskosten extra. Levering na overschrijving met duidelijke vermelding van het gewenste materiaal.


IJZERWAKEPOEZIE: opnieuw geest en stijl! (14) Weer vang ik deze rubriek aan met een gedicht van Aleidis Dierick, die na Anton van Wilderode, Wies Moens, René De Clercq en Albrecht Rodenbach de enige grote dichteres is die – in de huidige tijd - aan de Vlaamse, Nederlandse strijd én aan de erbarmelijke verdwazing van ons volk en de verslapping van onze ontvoogding scherp, kritisch en dichterlijk sterk aandacht schenkt. In de «moderne» Nederlandse dichtkunst is zij één der grootsten, met dichtbundels van zeer hoog niveau en met een diepe inhoudelijke kracht en bewogenheid als ‘Veertien tinten blauw’ (1991) en ‘De schuldeloze man’ (2005). Voor de – nog enigszins bewuste en moegestreden – Vlaamsgezinden van nu schreef zij het volgende gedicht, een hekeldicht dat ook als Gulden Sporen-vers kan dienen :

Het lied van de lieve vrede Vlaming ! Om de lieve vrede, die men u heeft aangepraat, blijft gij zwijgen, blijft gij geven, blijft gij «kleine sukkelaar ». Vlaming, om de lieve vrede blijft gij naar Cannossa gaan. Hoeveel keren, om die vrede, hebt gij alweer toegegeven aan die rover van een staat ? Gij zijt knecht en slaaf gebleven. Gij duldt schande, last en smaad.

Om even terug te keren naar de « Grote Oorlog » (1914’18) – waar onze Vlaamse Frontbeweging werd geboren uit verdrukking en nood en de kiemen werden gezaaid voor ons anti-Belgisch nationalisme – kies ik nu een veel korter gedicht, een impressie ter plekke van onze « volksdichter » Jozef Vandromme uit Geluwe :

Soldatenkerkhof in Vlaanderen Genietend van de zomerwind stoeien onbezorgde kinderen op het zwijgend verdriet van een Britse dodenakker. Onder het gestolde bloed van versteende lichamen liggen honderden dromen voor eeuwig begraven.

Jozef Vandromme

Van lezer Jan De Schuytener uit Dilbeek ontving ik een gedicht van toegestuurd van een…. Occitaans troubadour – uit de «Langue d’Oc» (Zuid-Frankrijk, westelijk van de Provence), Berbart Sicart de Marvejols, wellicht een – vervolgd – Kathaar. Waarom kies ik dit vers uit de verre 12de eeuw ? Omdat dit een tijdloos hekeldicht én een woedend klaaglied is dat ook op onze tijd én op die van de Vlaamse IJzersoldaten van toepassing is. Ik druk het hier ook af, omdat regionele talen als het Occitaans het nog altijd heel moeilijk hebben in Frankrijk!

Vlaming, om die lieve vrede vraagt een bisschop uw gebeden vraagt u broederlijk te delen en bestrijdt u in zijn preken ; gij blijft lammeren als een schaap. Gij laat u met schuld beladen : wilden, mestkevers, onwaardigen, blijft maar binnenkamers klagen, anderen zijn baas op straat ! Doe maar braaf de muilkorf aan ; het Hof zal u tot ridder slaan !

Het hart vervuld van een wreed leed schrijf ik dit striemende gedicht. God, wie zal zeggen of wie weet wat droef gepeins mij nu ontwricht. Al wat ik zie, het stemt mij triest. Hoe kan ik in mijn woede spreken? De wereld rondom mij is driest: ik zie de duurste eden breken en wet en trouw verkrachten, en ook nog het geloof verachten. Die willen heersen, zie ze vechten! En ieder die maar doodt en moordt, die zonder reden, zonder rechten, gewoon ons land de grond inboort!

Vlaming, om die laffe vrede, die men u heeft aangepraat, blijft gij grond en goed afgeven, stad en Rand en eigen recht. Wég uw waarden, wég uw zeden, gij leert knielen voor het vreemde, ‘t Centrum zal u censureren als gij soms uw waarheid zegt. Vlaming, om die laffe vrede, blijft gij dwaze kranten lezen stemt gij politiek-correct.

Zeldzaam wel, meer dan 800 jaar geleden geschreven en nog zo treffend actueel, maar tijdloos! Erik Verstraete, samensteller van deze rubriek, beschikt nog wel over een vrij grote voorraad van oudere en nieuwere gedichten, maar toch kunnen onze lezers hem altijd een plezier doen met weer andere, liefst ook recentere gedichten. Volksverbondenheid en een verband met de IJzertragiek of – algemener – Vlaamse strijdbaarheid zijn wel aangewezen. Stuur je « vondsten » of eigen werk op naar:

Vlaming ! Laat het vuur weer branden. Balt uw vuisten. Toont uw tanden. Siert uw huis met zwart en geel. Zwaait het vaandel, laat hem klauwen, onze trouwe Vlaamse leeuw. Wees niet bang om te bewegen. Steek uw nek uit. Laat hen weten «België, ‘t is genoeg geweest ! » Vlaanderen, Vlaanderen, vier uw feest, éénsgezind en zonder vrees, éénsgezind en zonder haat : Vlaanderen wordt STAAT !

Erik Verstraete, Jos Ratinckxstraat 17, 2600 Berchem Met mijn oprechte dank!

Aleidis Dierick (2006)


AANMELDINGSBON VOOR MEDEWERKERS GELIEVE DEZE BON ENKEL MET DRUKLETTERS IN TE VULLEN EN VOLLEDIG, OOK ALS U DE KEERZIJDE INVULT! Familienaam + voornaam: .................................................................................................................................... Straatnaam, huis- en busnummer: ........................................................................................................................ Postcode en woonplaats: ....................................................................................................................................... E-postadres: ......................................................................................................................................................... Telefoon: ................................................Fax: ....................................................GSM: .........................................

PROPAGANDA

Wenst: ...... folders om te verspreiden ...... IJzerwakemanifesten om te verspreiden ...... affiches A2+ (70 cm x 50 cm) ...... affiches A3 (42 cm x 30 cm) ...... autoaffiches (16 cm x 70 cm) (Deze affiches zijn niet bedoeld om te gaan plakken!)

VRIJWILLIGERS ZATERDAG 19 AUGUSTUS Wil meehelpen bij de opbouw vanaf 10 uur. Helpt ook mee op zondag en schrijft in voor de gratis overnachting met ontbijt.

VRIJWILLIGERS ZONDAG 20 AUGUSTUS Wil meehelpen bij: (slechts één mogelijkheid aankruisen a.u.b., cumul kan niet!) Verkoop van herkenningstekens en verkoop van program mabrochures en zal aanwezig zijn om STIPT 8.30 uur! Omhaling en meldt zich bij secretariaatstent om 11.15 u. wil busverantwoordelijke zijn.

Podiumgebeuren en zal aanwezig zijn om STIPT 10.35 uur! Opruim van de weide (NA afloop van de IJzerwake). Komt met een bus mee en wil meehelpen waar nodig en meldt zich bij aankomst bij het Secretariaat. Heeft een monovolumewagen of een minibusje en wil helpen bij de pendeldienst op het jaagpad (voor bejaarden en gehandicapten) en zal aanwezig zijn om STIPT 9.30 uur!) op de kleine parking naast de brug. Nummerplaat: ………….. (is nodig voor de aan te vra gen toelating voor het gebruik van het jaagpad!) Kan gewone rolstoelen laden (zijn meestal opplooibaar) Ja/Nee:....... Alle vrijwilligers dienen hun identiteitskaart op zak te hebben! Gelieve deze invulbon ingevuld terug te zenden naar IJzerwake vzw, Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen (fax: 03 238 27 49), of u aan te melden via e-post bij medewerkers@ijzerwake.org of via de invulbon op onze webstek www.ijzerwake.org.


Ja, ook ik onderschrijf het IJzerwakemanifest !

Identificatienummer vzw: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Grotesteenweg 426 2600 Berchem (Antwerpen)

GELIEVE DEZE BON ENKEL MET DRUKLETTERS IN TE VULLEN

Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org

(Indien men het manifest reeds eerder ondertekende, hoeft men deze bon niet opnieuw in te vullen, behalve om aan te duiden dat uw naam nu wel mag gepubliceerd worden.)

Familienaam + voornaam: .................................................................................... Verkozen mandaat of functie in een vereniging: ................................................... Straat, huis- en busnummer: ................................................................................ Postcode en woonplaats:....................................................................................... E-postadres (zeker te vermelden voor kandidaat-medewerkers!): ............................................................................................................................. Telefoon: .............................................................................................................. Fax: ...................................................................................................................... GSM: ................................................................................................................... Handtekening: Onderschrijf het IJzerwakemanifest, maar wens geen lid te worden. Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens geen lid te worden, maar wel te steunen en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van ‘steungeld 2006’. (en ontvang het blad verder). LET WEL! Minimum 10 euro voor sympathisanten in het buitenland! Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens steunend lid te worden van de vzw IJzerwake en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van ‘lidgeld 2006’(en ontvang het blad verder). LET WEL! Minimum 10 euro voor leden in het buitenland! Mijn naam mag als ondertekenaar van het manifest worden gepubliceerd. Wil meewerken met de komende IJzerwake. Opgelet! Indien de naam van de houder van de rekening waarvan u overschrijft niet dezelfde is als de uwe, vul hier dan de naam van de rekeninghouder in: ............................................................................................................................. Gelieve deze invulbon ingevuld terug te zenden naar IJzerwake vzw, Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen (fax: 03 238 27 49), of u aan te melden via e-post bij adressen@ijzerwake.org of via de invulbon op onze webstek www.ijzerwake.org. AANDACHT: Mogen wij u verzoeken om uw lid- of steungeld 2006 over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de vermelding “lidgeld 2006” of “steungeld 2006”. Let wel: Minimum 10 euro voor leden/sympathisanten in het buitenland! Wij verwerken de ingevulde gegevens enkel om u op de hoogte te houden van de standpunten en activiteiten van vzw IJzerwake. Conform de wet van 8 december 1992 kan u uw recht op toegang en verbetering van de door ons bewaarde gegevens uitoefenen via een aangetekende brief met kopie van uw identiteitskaart en stortingsbewijs.

Financies: financies@ijzerwake.org Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org of per post via het secretariaat Aanmelding e-postrondzendlijst: info@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 29 57 65 (Luc Vermeulen) Coördinatie advertenties: opmaak@ijzerwake.org 0496 53 31 38 (Hans Verreyt) Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org 03 230 24 62 (Mia Dujardin) Aanmelding medewerkers: medewerkers@ijzerwake.org 0475 30 99 50 (Michael de Bronett) Algemene Vergadering Wilfried Aers (beheerder) – Christian Bauwens – Mia Brans-Dujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Frans Cauwenbergh – Michael de Bronett – Gilbert De Corte – Peter Fransoo – Ghislain Henderickx – Luk Lemmens – An Michiels – Toon Pauli – Hugo Pieters – Gino Smits – Jurgen Van Hauwermeiren – Lieve Van Onckelen (secretaris) – Peter Van Windekens – Johan Vanslambrouck (voorzitter) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Joeri Verschaeve – Erik Verstraete – Francis Vervisch – Walter Winkeler OVERSCHRIJVING OF STORTING

Handtekening(en)

KOPIE CLIËNT Datum ondertekening

bedrag in letters

Bij manuele invulling, één zwart (blauw) karakter per vakje memodatum

bedrag in EUR

memodatum (facultatief)

(enkel voor uitvoering in de toekomst)

bedrag

rekening opdrachtgever

rekening opdrachtgever

rekening begunstigde

rekening begunstigde

naam en adres opdrachtgever

naam en adres begunstigde

733-0112827-46 IJZERWAKE VZW

mededeling

datum afgifte

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen

mededeling (in HOOFDLETTERS)

Hieronder niets schrijven

EUR

CENT

7 3 3 0 11 2 8 2 7 4 6 IJZERWAKE VZW

naam begunstigde

Niet ter betaling aanvaarden

IJzerwake magazine 15  

nr. 15 - juli - augustus - september 2006

IJzerwake magazine 15  

nr. 15 - juli - augustus - september 2006

Advertisement