Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

P 309548

Driemaandelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 14 - april - mei - juni 2006 - Afgiftekantoor Antwerpen X

GODSVREDE VANDAAG Het failliet van het Belgisch federaal model wordt met de dag duidelijker. De tegengestelde visies tussen Vlamingen en Franstaligen werken niet verrijkend, maar verlammen het gehele politieke bestel. Een tijdlang dachten politici de problemen te kunnen oplossen door ze niet op te lossen. De rechters deden het dan maar in hun plaats. Maar ook dat kan niet meer. Volgens het ene arrest van het Brusselse Hof van Beroep moeten de nachtvluchten zoveel mogelijk worden gespreid, volgens een ander arrest van datzelfde Hof van Beroep mag er niet worden gespreid. De chaos is compleet en vluchten kan niet meer. Na de volgende federale verkiezingen (ten laatste in het voorjaar van 2007) komt er dus onvermijdelijk een nieuwe staatshervorming als het van de goede Belgen afhangt en Vlaamse staatsvorming als het van ons afhangt. In Laken voelt men nattigheid. De koning verlaat zijn rol als traditionele neutrale bemiddelaar en profileert zich als de woordvoerder van de behoudsgezinde belgicistische krachten. Als objectieve bondgenoot van de Parti Socialiste zeg maar. Zoon Filip de taaie, haast zich om meer dan ooit te bewijzen dat hij de man is die het niet kan. De discussie over de rol van het koningshuis wordt hierdoor zo goed als onvermijdbaar. Dit zal de volgende zogenaamde communautaire ronde nog moeilijker en belangrijker maken dan alle voorgaande.

Ver.uitg.: Johan Vanslambrouck, Tulpenlaan 38, 2240 Zandhoven

SECRETARIAAT Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org. Steun- of lidgeld 2006 betalen (als dat nog niet gebeurde!) kan op rekening 733-0112827-46 van IJzerwake vzw. Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

Tegenover een versnipperde Vlaamse politieke klasse vinden we één hecht Franstalig front dat over alle partijgrenzen heen dezelfde Franstalige belangen verdedigd. En met succes. BrusselHalle-Vilvoorde blijft tot nader order ongesplitst, ondanks de grondwet en een arrest van het Arbitragehof. Brussel krijgt wel de lusten maar draagt niet de lasten van de luchthaven in Zaventem en de transfers van Vlaanderen naar Wallonië blijven toenemen. De gevolgen blijven niet uit. Daar waar Vlaanderen enkele jaren geleden nog een topregio was in Europa, zakt het in snel tempo weg naar de middenmoot. Dat de koopkracht in Nederland ondertussen 25% hoger ligt dan in België spreekt boekdelen. Wil Vlaanderen zijn welvaart behouden, dan moet het weg uit het Belgisch immobilisme. Vlaamse staatsvorming is het enige gepaste antwoord. Maar die staatsvorming kan enkel slagen als alle Vlaamse politici de belangen van Vlaanderen laten voorgaan op de partijbelangen en de persoonlijke carrière. Godsvrede noemden de Vlaamse frontsoldaten dat. In deze fase van onze geschiedenis hebben Vlaamse politici niet het recht om zich van vijand te vergissen. Alle krachten dienen gebundeld om Vlaanderen een goed en dus eigen staatsbestuur te geven. Johan Vanslambrouck Voorzitter


PRAKTISCHE INFORMATIE TOEGANGSTARIEF

Het toegangstarief bedraagt 3 euro per persoon. Hiervoor ontvangt men een herkenningsteken. Zonder zichtbaar gedragen herkenningsteken wordt men niet toegelaten tot de weide! Dit geldt ook voor muziekkorpsen en jeugdorganisaties. Kinderen onder de twaalf jaar hebben gratis toegang en ontvangen een gratis kinderherkenningsteken. De ouders of de begeleiders dienen zich daarvoor aan te bieden aan de kassa’s.

HERKENNINGSTEKENS

Deze kunnen gekocht worden bij de verkopers op de toegangswegen en op door de vzw IJzerwake ingelegde bussen, of aan de kassa’s. Om een vlotte toegang tot de weide te garanderen wordt aan iedereen gevraagd zich het herkenningsteken reeds aan te schaffen vooraleer men aan de kassa’s komt.

een eetstand geopend. Deze sluit evenwel stipt om 10.50 u. en wordt pas heropend na het officiële programma om geen storing te veroorzaken. Wij danken u voor uw begrip. Aansluitend op de IJzerwake gaat deze drank- en eetstand opnieuw open en gaat achter het podium het IJZERTREFFEN door, georganiseerd door het Vlaams Nationaal Jeugdverbond. Daar is uitgebreid eten en drinken voorzien.

SANITAIRE VOORZIENINGEN Zijn ook voorzien voor rolstoelgebruikers.

COLPORTAGE, VERKOOP EN UITDELEN VAN PROPAGANDAMETARIAAL

PROGRAMMABROCHURES

De prijs blijft 2 euro, ze kunnen gekocht worden: - bij de verkopers op de toegangswegen; - bij de verkopers in de secretariaatstent; - bij de verkopers op de weide.

Colportage, verkoop en uitdelen van propagandamateriaal door derden (van welke aard ook) is op de IJzerwakeweide en op de parkeerweide NIET toegelaten. Enkel op de weide waar het IJzerwaketreffen doorgaat zijn er verkoopstands van derden. Deze stands zijn evenwel gesloten van 10.30 u. tot na het einde van de IJzerwake! Colportage, verkoop en uitdelen van propagandamateriaal is op de openbare weg toegelaten, voor zo ver het stadsbestuur van Ieper geen politiereglement voor die dag uitvaardigt.

PARKEREN EN TOEGANG TOT DE WEIDE

SECRETARIAAT OP DE IJZERWAKEWEIDE

De bussen parkeren op de grote weg Ieper-Diksmuide. De weide is te voet bereikbaar via een jaagpad van een kleine kilometer naast het kanaal IJzer-Ieper. Bedevaartgangers die met de bus komen, kunnen gebruik maken van een trap die van de brug naar het lager gelegen jaagpad langs het kanaal leidt. Het jaagpad zelf is streng verboden voor voertuigen zonder vergunning. Net zoals de vorige jaren wordt er aan de stopplaatsen van de bussen een pendeldienst voorzien voor mensen die niet goed te been zijn. Personen die in het bezit zijn van een rolwagen, brengen deze best mee. Auto’s kunnen parkeren op de parkeerweide achter de IJzerwakeweide. Van op de grote weg volgt men de pijlen. Prijs parkeerplaats: 1 € per wagen. Bij slecht weer wordt in overleg met de politie parkeerplaats voorzien langs de zijwegen van de hoofdweg. Gelieve steeds de instructies van onze eigen ordedienst en de politie op te volgen.

TOEGANKELIJKHEID WEIDE

Graag willen we er alle bedevaartgangers op wijzen dat de weide een weide is en geen gazon. Alle mogelijke middelen worden aangewend om de toegankelijkheid van de weide die dag te bevorderen. Maar het is en blijft een weide! Rolstoelgebruikers kunnen steeds een beroep doen op de ordedienst om hen te helpen op de weide.

INGANGEN

Er zijn twee ingangen: de hoofdingang aan het jaagpad langs het kanaal, en een tweede ingang aan de achterzijde van de IJzerwakeweide, aansluitend op de parkeerweide.

ZITPLAATSEN

Er wordt een ruim aantal stoelen voorzien. Een eigen klapstoeltje meebrengen kan evenwel nooit kwaad. Er zijn geen verschillende tarieven voor zit- of staanplaatsen.

ETEN EN DRINKEN

Vóór de aanvang van de IJzerwake om 11 u. is er een drank- en

Bevindt zich aan de ingang langs het jaagpad. U kunt er terecht voor alle administratieve verrichtingen: aanmelding als nieuw lid, adreswijzigingen, betalingen van lid- of steungeld, opgave van namen en adressen van mogelijke geïnteresseerden, aankoop van oude nummers van dit tijdschrift en van oude affiches. Vaandrigs kunnen er terecht voor vlaggenkaarten en vlaggen-linten.

ADVERTEREN IN PROGRAMMABROCHURE (zwart-wit, formaat A5).

Geïnteresseerde firma’s, verenigingen of privé-personen worden verzocht hun gegevens te bezorgen aan het secretariaat. Zij ontvangen dan een bestelformulier dat ze samen met hun kant-en-klare advertentie en of tekst en illustratie (bv. logo) digitaal kunnen bezorgen aan opmaak@ijzerwake.org of per briefpost aan het secretariaat. De volledige sponsormap (met bestelformulier) is ook terug te vinden op onze webstek. De afsluitdatum voor advertenties is 15 juli 2006. Meer info: 0496 53 31 38 Mandatarissen van politieke partijen kunnen een advertentie ‘uit sympathie’ plaatsen met vermelding van hun naam en mandaat, evenwel zonder vermelding van de naam van hun partij. Per politieke partij worden maximum twee advertenties toegelaten. IJzerwake is een niet-partijpolitiek gebonden initiatief en dat willen we graag zo houden. Te veel advertenties van de ene of de andere partij zouden verkeerdelijk een indruk van partijgebondenheid kunnen wekken. Advertentietarieven: 1/8 bladzijde A5 (59 x 43,75 mm) = 30 euro 1/4 bladzijde A5 (59 x 92,5 mm) = 50 euro 1/2 bladzijde A5 (123 x 92,5 mm) = 85 euro 1 bladzijde A5 (123 x 190 mm) = 150 euro 2 bladzijden A5 (267 x 190 mm) = 250 euro


MEDEWERKERS GEZOCHT! Zaterdag 19 augustus

‘s Zaterdags wordt de IJzerwakeweide en de omgeving kant en klaar gemaakt voor de plechtigheid. Medewerkers voor de opbouw zaterdag worden om 10.00 u. verwacht op de IJzerwakeweide. Vrijwilligers die daarbij willen helpen moeten zich vooraf aanmelden bij Luc Vermeulen (0475 29 57 65 – logistiek@ijzerwake.org). Voor diegenen die zaterdag én zondag meewerken, wordt gratis een avondmaaltijd op zaterdag, overnachting en ontbijt op zondagmorgen voorzien. Gelieve wel een slaapzak, laken en kussensloop mee te brengen! Gelieve de overnachting te melden bij de inschrijving bij Luc Vermeulen!

Zondag 20 augustus:

We zoeken concreet vrijwilligers voor: ° verkoop van herkenningstekens op de toegangswegen ° verkoop van programmabrochures op de toegangswegen en de weide zelf ° bemanning kassa’s ° geldomhaling tijdens de IJzerwake ° controle herkenningstekens aan de ingangen ° stand vlaggenverkoop ° parking ° podiummedewerkers ° busverantwoordelijken ° pendeldienst (DRINGEND GEZOCHT: mensen die beschikken over een bestelwagen of monovolume) Men kan zich slechts voor één van de bovenstaande taken aanmelden! Gelieve uw keuze vooraf te maken alvorens u aan te melden. Als een van de groepen volzet is, contacteren wij u zo snel mogelijk om u een andere taak voor te stellen. Medewerkers worden verzocht zich vooraf aan te melden bij Michael de Bronett (0476 30 99 50 – medewerkers@ijzerwake.org). Alle vrijwilligers die meehelpen tijdens de IJzerwake zelf worden verzocht om 8.30 u. STIPT aanwezig te zijn bij

VLAGGEN

Buiten gewone Vlaamse leeuwenvlaggen en oranjeblanjebleuvlaggen, die vanzelfsprekend massaal welkom zijn – en overigens ook door de vzw IJzerwake zelf te koop worden aangeboden op de IJzerwakeweide –, worden enkel vlaggen van Vlaamse nietpartijpolitieke verenigingen toegelaten, dus geen vlaggen van politieke partijen en hun deelorganisaties, noch van buitenlandse organisaties. De Godsvredegedachte indachtig, wenst de vzw IJzerwake hierdoor de eendracht onder de Vlamingen te bevorderen. Vanzelfsprekend is een vlaggenparade voorzien! Vaandrigs die met hun verenigingsvlag willen deelnemen, melden zich de dag van de IJzerwake (én in het bezit van een betaald herkenningsteken) aan bij het secretariaat aan de hoofdingang van de weide aan de kant van het jaagpad. Aan het secretariaat beoordeelt het bestuur van de vzw IJzerwake of de aangeboden verenigingsvlaggen beantwoorden aan de volgende criteria: - de vlaggen moeten officiële vlaggen zijn van bestaande en actieve

de secretariaatstent voor een briefing. Daarna hebben we immers slechts twee uur om alles terdege voor te bereiden! Om 11 u. begint de plechtigheid met de eucharistieviering. Vrijwilligers die met een bus meekomen, dienen er rekening mee te houden dat ze niet vóór 10.30 u. ter plaatse zullen zijn! Zij dienen zich dus niet vooraf voor een bepaalde groep aan te melden (behalve voor de omhaling!), maar melden zich bij aankomst aan bij het secretariaat, waar ze zullen vernemen waar ze zich het best kunnen inschakelen. Gelieve de aanmeldingsbon voor medewerkers (verder in dit blad) terug te zenden naar het secretariaat. Met goedbedoelde aanmeldingen als “ik kom, zeg me maar wat ik moet doen” zijn we helaas niets. Geef dus duidelijk aan op welke dag u wilt helpen en bij welke groep u wil meehelpen op zondag. Ook zoeken we vrijwilligers voor de opruim van de IJzerwakeweide. Gelieve u aan te melden voor het podium een half uur na het einde van de IJzerwake. Voor alle medewerkers geldt: - Bereid u voor op alle weersomstandigheden, ook wat schoeisel betreft. - Draag neutrale kledij en geen kentekens of symbolen van specifieke organisaties of partijen. - Zorg voor een kleine mondvoorraad en wat drank. (Op zondag krijgt u wel enkele drank- en eetbonnetjes van ons.) - Zorg dat u in het bezit bent van uw identiteitskaart. - Na het einde van de IJzerwake bezorgt u het materiaal dat ter uwer beschikking werd gesteld (armbanden, t-truitjes, schorten, badges, of welk materiaal dan ook…) terug aan dezelfde verantwoordelijke van wie u dat materiaal ontving. Medewerkers die over een e-postadres beschikken, maar ons dat nog niet hebben bezorgden of er niet zeker van zijn dat wij beschikken over hun actueel e-postadres, doen er best aan dit bij hun aanmelding op te geven aan medewerkers@ijzerwake. org. Per e-post gaat berichtgeving namelijk sneller en vooral goedkoper. niet-partijpolitieke Vlaamse verenigingen en organisaties die een goede reputatie hebben binnen de Vlaamse Beweging; - de vlaggen moeten herkenbaar zijn als vlaggen van Vlaamse verenigingen en organisaties, d.w.z. dat ze herkenbare Vlaamse of Heelnederlandse symbolen, kleuren en/of namen moeten dragen; - de vlaggen mogen geen symbolen dragen met een internationale en/of imperialistische connotatie of verwijzen naar verenigingen of organisaties die internationaal actief zijn. Vlaggen die afbreuk doen aan het Vlaams-nationaal karakter van de IJzerwake en/of als provocatief of schadelijk voor de goede naam van de IJzerwake worden beschouwd, worden niet toegelaten op de weide. Er wordt niet gediscussieerd over de genomen beslissing. Na goedkeuring ontvangt de vaandrig een individuele vlaggenkaart waarmee hij de IJzerwakeweide kan betreden met zijn verenigingsvlag. Ook wordt aan de vaandrig een gratis vlaggenlint 2006 overhandigd ter herinnering aan de deelname aan de IJzerwake. Aan de vaandrigs zal worden medegedeeld waar ze zich met hun verenigingsvlag dienen op te stellen voor deelname aan de vlaggenparade. Vaandrigs die met hun vlag de weide betreden langs de ingang aan de parking zullen worden begeleid naar het secretariaat aan de hoofdingang.


VESTIMENTAIRE CODE

Personen die op hun kledij symbolen dragen die afbreuk doen aan het Vlaams-nationaal karakter van de IJzerwake en/of als provocatief of schadelijk voor de goede naam van de IJzerwake worden beschouwd, worden niet toegelaten op de weide. Er wordt niet gediscussieerd over de ter plaatse genomen beslissing.

ORGANISATIE EN ORDEDIENST

De medewerkers van de algemene organisatie zijn herkenbaar aan een gele armband met zwarte letters ORGANISATIE. De medewerkers van de ordedienst dragen een zwarte armband met gele letters ORDEDIENST. Mogen we alle deelnemers vragen om de richtlijnen van de medewerkers strikt op te volgen.

IJZERWAKEFIETSELING / IJZERWAKEWANDELING

Personen die een IJzerwakefietseling of een IJzerwakewandeling willen organiseren, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen met het secretariaat op secretariaat@ijzerwake.org.

BLOEMENHULDE

Vlaamse verenigingen en privé-personen kunnen met een eigen bloemstuk of -krans deelnemen aan de bloemenhulde. Zij die dat wensen, kunnen evenwel ook met een vrijwillig te bepalen bedrag deelnemen aan de door de vzw IJzerwake georganiseerde algemene bloemenhulde of kunnen een bloementuil, -stuk of -krans (met of zonder lint) bestellen via IJzerwake. Dank zij een goedgezinde bloemenhandelaar kunnen we de deelname voor de bloemenhulde dit jaar aanzienlijk goedkoper aanbieden dan vorig jaar. Men wordt verzocht vóór 15 augustus contact op te nemen met het secretariaat en te betalen vóór 18 augustus op de rekening van de vzw IJzerwake met duidelijke vermelding “Bloemen”. Als u betaalt van een andere rekening met een andere naam dan diegene die op het lint moet staan, wordt u verzocht dit telefonisch uitdrukkelijk te melden! Tarieven bloemenhulde: Deelname algemene bloemenhulde: vrije gift Bloementuil zonder lint: 13 euro Bloementuil met lint en tekst: 18 euro Bloemstuk zonder lint: 23 euro Bloemstuk met lint en tekst: 28 euro Bloemenkrans zonder lint: 103 euro Bloemenkrans met lint en tekst: 108 euro

IJZERWAKE-AVOND Te Gent

Op het programma: - Strijdrede door Pieter Bauwens, ondervoorzitter van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) - De IJzerwakefilm 2005 - Optreden van en samenzang met het Emiel Hullebroeckkoor

Vrijdag 16 juni 2006 om 20u. In de zaal van de Gentse Roei- en Sportvereniging Vissersdijk 1, 9000 Gent (Watersportbaan - Zuiderlaan) Bereikbaar met bus 38 en 39

Alle propagandamateriaal (affiches, autoaffiches, pamfletten) zal op die avond beschikbaar zijn. Mogelijkheid tot inschrijving voor de GRATIS AUTOBUSSEN die op 20 augustus 2006 uit uw streek zullen vertrekken naar de IJzerwake. Peter Fransoo 09/225 48 27

Wilfried Aers 09/282 52 74

Christian Bauwens 09/329 58 52

PROVINCIALE CONTACTEN (Ook voor de bestelling van affiches en folders!)

Provincie Antwerpen: Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen, 03 238 27 49, antwerpen@ijzerwake.org Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, limburg@ijzerwake.org Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, oost-vlaanderen@ijzerwake.org Provincie West-Vlaanderen: Joeri Verschaeve, H. Verrieststraat 11, 8490 Jabbeke, 0477 94 33 70, 050 81 33 46, west-vlaanderen@ijzerwake.org Francis Vervisch, Zandbeekstraat 21, 8554 Zwevegem, 056 45 50 33 Povincie Vlaams Brabant: An Michiels, Omloopstraat 17, 1760, Roosdaal, 0478 33 24 86, vlaams-brabant@ijzerwake.org


IN MEMORIAM HERMAN WAGEMANS Op 4 april 2006 overleed meester Herman Wagemans, medeoprichter en erevoorzitter van de VZW IJzerwake. Meester Wagemans was een begrip in de Vlaamse Beweging. Ontelbaar zijn de verenigingen en initiatieven die ooit op zijn steun en medewerking hebben kunnen rekenen. Wij blijven aan hem een dankbare herinnering bewaren voor alles wat hij voor de Vlaamse Beweging in het algemeen en voor het welslagen van IJzerwake in het bijzonder betekent heeft. Vlaanderen neemt afscheid van een groot Vlaming en een goed mens. Wij bieden aan de nabestaanden van meester Wagemans onze gevoelens van oprechte deelneming aan.

IN MEMORIAM LEA DE JONGHE Op 8 april jl. heeft Lea De Jonghe-Meurrens haar wereldse taken gestaakt, na tot op de laatste adem de nog liggende zaken van haar drukke leven te hebben afgewerkt. Tijdens de prachtige en drukbezochte uitvaartmis, al gebeurde dit op een door de weekse werkdag, onderlijnde pater Arnouts, haar Dietse nationalisme en dit reeds van in haar jeugd. Hij wees er tevens op dat Lea voor de Vlaamse Beweging, in de vele taken die ze op zich nam, een onvervangbare open plaats zal achterlaten. Erik Verstraete bracht een zeer mooi afscheidswoord gewijd aan Lea, na de liturgie. Hij noemde haar “sterk, trouw en onmisbaar”. Verder zie hij o.m. “De dood is onvermurwbaar en onbegrijpelijk. Het moest zo zijn: één der trouwste en vurigste nationalistische, Diets-bewuste vrouwen van onze beweging had ons, noodgedwongen door een gehavende gezondheid, verlaten”. Lea speelde reeds van in de “werkgroep Radicalisering IJzerbedevaart”, die later overging naar de vzw IJzerwake, een belangrijke rol. Voor mij valt dit afscheid zeer zwaar. Ik mis haar dienstbaarheid, haar vriendschap, haar weerbaarheid, haar werkkracht en haar Nederlandse nationalisme. Mia Brans - Dujardin

IJZERWAKE-AVOND Te Hamme

Vrijdag 30 juni, 20u. Toespraak door Johan Vanslambrouck Alle propagandamateriaal (affiches, autoaffiches, pamfletten) zal op die avond beschikbaar zijn. Kapellestraat, Hamme

LID- EN STEUNGELD 2006 Tot nu toe hernieuwde 89% van de leden en de sympathisanten van 2005 hun lid- of steungeld. Dat maakt dat 11% hun bijdrage voor 2006 nog niet hernieuwd hebben. Als u op uw adresetiket de letter L of S aantreft, hebt u reeds betaald voor 2006, respectievelijk als “lid” of als “sympathisant” en ontvangt u alle nummers van IJzerwake in 2006. Als u de letter N aantreft of helemaal GEEN LETTER, betekent dit dat wij van u nog geen lid- of steungeld 2006 mochten ontvangen. Indien u alle nummers van ons tijdschrift in 2006 verder wenst te ontvangen, verzoeken wij u uw lid- of steungeld (min. 5 €) over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de uitdrukkelijke vermelding “lidgeld” of “steungeld”. Bedenk wel dat als u meer geeft dan 5 € wij ook meer fondsen ter beschikking krijgen om de volgende IJzerwake nog beter voor te bereiden. Voor personen met een letter “N” is dit – zonder betaling – het laatste nummer dat zij ontvangen. Zij ontvangen dan nog enkel het jaarlijkse propagandanummer op grote oplage tijdens de zomer. Vanwege de hoge verzendingskosten bedragen de tarieven voor lid- en steungeld voor leden en sympathisanten in het buitenland minimum 10 €. OVERBODIGE CODE We merken de laatste tijd dat nogal wat mensen de code “5667/2003” als mededeling toevoegen aan hun betaling. Dat nummer is echter het identificatienummer van onze vereniging in het Staatsblad dat op de laatste pagina van dit tijdschrift vermeld staat. Het heeft geen enkele zin om dat te vermelden op de overschrijving. Het is geen persoonlijk lidof codenummer voor onze leden en steuners!

DE VRIENDEN VAN DE IJZERWAKE Wilt u een extra inspanning doen om onze dagelijkse werking én de voorbereiding van de volgende IJzerwake financieel te ondersteunen? Geef dan uw financiële instelling een bestendige opdracht om maandelijks een door u zelf te bepalen bedrag over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de uitdrukkelijke vermelding “Maandelijkse bijdrage Vrienden van de IJzerwake”. Deze vermelding is van wezenlijk belang, zoniet herkennen wij die betalingen niet als maandelijkse bijdragen voor de Vrienden. Vanzelfsprekend zijn de leden van de Vrienden van de IJzerwake automatisch lid van de vzw IJzerwake en hoeven zij geen aparte ledenbijdrage te betalen! Bij de verwerking van hun maandelijkse betaling in januari 2007 wordt hun lidmaatschap 2007 aangeduid. Jammer genoeg heeft de vzw IJzerwake geen toelating om fiscale attesten uit te reiken.


IJZERWAKEPOEZIE: opnieuw geest en stijl! (13) Om onze op til zijnde IJzerwake van zondag 20 oogst, de vijfde, dus een lustrum, sterk in het blikveld van onze nationalistenpoëzieliefhebbers - en uit ervaring weet ik dat er nog steeds velen zijn! - te plaatsen, begin ik deze aflevering - reeds de dertiende! - met een heel toepasselijk gedicht van dé dichteres die de harten en de geesten van die velen al meermaals heeft opgetild: Aleidis Dierick! Zij brengt ons de sfeer én de geest van de IJzerwake naderbij:

De repressie, die met de Vlaamse beweging definitief wilde afrekenen, zal ook op de komende IJzerwake aangrijpend worden herdacht, met name in een bijzondere hulde aan Dr. Borms, die op 12 april 60 jaar geleden werd vermoord door deze volksvreemde staat. Van onze lezeres Annie Tanghe, dochter van een repressieslachtoffer - aan wie zij een boek ‘Geen Verklikking’ heeft gewijd - nemen wij hier een aangrijpend én hoopvol gedicht over die onzalige tijd op:

IJzerwake – vooravond

Acht september 1944

Vannacht, op de weide In het licht van de maan Stonden de duizenden stoelen Van zwart metaal. Uit het westen kwam koelte en de zomerdag viel. En een nachtvogel riep. De vrede was voelbaar.

Neen, wij zijn niet getraumatiseerd. Wij zijn sterker dan staal en gewapend beton. De wagen reed verder, waarheen en waarom? Wij weenden verlaten in vrees voor ons lot. Toen moesten wij zwijgen, decennia lang. In onwetende stilte waren we bang. Maar nu, eens die grenzen voor altijd voorbij, keert ook weer het tij, onze tijd is nabij.

Jongeren hadden hun tent gespannen waar eertijds de oorlog woedde. Op de vooravond van de komende Wake herdachten zij innig de vele gevallenen. De wei is een graf. Zacht Werd een lied gezongen. Als een belofte steeg over de stoelen, de tenten, de vlaggen, het gras dit zingen. Als een heilige uit de aarde ontstane bindende kracht. “Vlaanderen, heimat van strijd en verdriet, wij versagen niet. Vlaanderen, goedenacht, goedenacht. Wij hoeden het vaandal. Uw jeugd loopt wacht!”

Wij zwijgen niet meer over ‘t droevige lot van vaders in kampen, gevang en cachot en moeders die wachtten, de dood soms nabij wijl kinderen speelden, onschuldig, onvrij. Heel diep in ons hart verbindt ons de hoop van allen die droomden van Vlaanderen groot. Met verenigde krachten zijn wij nu de tolk En dragen de dromen van Vlaanderens volk. Wij breken de muren en bouwen een burcht met vaandels die wapperen, goudgeel in de lucht en klauwende leeuwen, zo zwart als de nacht. Ons Vlaanderen zal leven, aan ons zij de kracht. Annie Tanghe

Aleidis Dierick

Als samensteller van deze poëzierubriek veroorloof ik mij hier ten slotte mijn eigen nieuwe dichtbundel voor te stellen, die ik de titel ‘Gebleven is de adel’ meegaf. Hij werd in het cultuurcentrum -Mark Liebrecht-schouwburg te Mortsel voorgesteld op 7 april jl. Grondslag van dit voornaam uitgegeven boek, met vier houtsneden van de Waaslandse graficus Wim De Cock, is het idee van de adel van de geest en niet -zoals al onze lezers wetendie van het bloed, die gestalte krijgt in de gedichten van de tweede cyclus: ‘Aristocraten’. Die aristocraten dragen de namen Ernest van der Hallen, Wies Moens, Ward Hermans, Anton van Wilderode, Joris van Severen en enkele andere. Naast die - ooit bevriende en nu overleden – geestverwanten, roep ik herinneringen op aan eigen bloedverwanten, aan vrienden en reizen, in lyrische gedichten, balladen, kwatrijnen en in vertalingen van mijn geliefde Duitse romantici, zoals Novalis en Rilke. De bundel werd diepgaand ingeleid door onze trouwe en dierbare IJzerwake-dichteres bij uitstek, Aleidis Dierick. Hij bevat 62 gedichten uit de periode 1982-2004 en is bij mij te verkrijgen door storting van 20 euro op rek. nr. 035-191008906 (op naam van Erik Verstraete). Als smaakmaker neem ik hier het gedicht ‘In Memoriam Ward Hermans’ op, dat een vers van Wies Moens, uit diens grootse gedicht ‘Scheiding der werelden’ meekreeg:

Waardevolle, treffende en mooie gedichten zijn weliswaar niet talrijk, ook niet binnen het bestek van onze beweging, maar toch bewijzen mijn lezers, telkens weer, dat ze bestààn. Als je ze meent te hebben gevonden, aarzel dan niet en stuur ze naar: Erik Verstraete, Jos Ratinckxstraat 17, 2600 Berchem

‘Wij zijn de minderheid, de tegenstand der weinigen’ Steeds trots om wat jij deedt en waart rechtop stond jij en sprak je stoute taal tegen de wanstaat en de lafheid, onbedaard. Lang klonk weerbarstig je vertoornd verhaal. Jij droegt de bittere dagen van een donkere tijd Die schoonheid, moed en zuiverheid verloor. Je woord beschimpte en sloeg kleinmoedigheid. Je striemde zelfzucht van het laffe koor. Voor velen die niet wisten werd jij teken Heraut en tolk van fierheid en verdriet. Je stem moest altijd weer de woorden spreken Van waarheid en verweer en anders niet! Erik Verstraete


AANMELDINGSBON VOOR MEDEWERKERS GELIEVE DEZE BON ENKEL MET DRUKLETTERS IN TE VULLEN EN VOLLEDIG, OOK ALS U DE KEERZIJDE INVULT! Familienaam + voornaam: .................................................................................................................................... Straatnaam, huis- en busnummer: ........................................................................................................................ Postcode en woonplaats: ....................................................................................................................................... E-postadres: ......................................................................................................................................................... Telefoon: ................................................Fax: ....................................................GSM: .........................................

PROPAGANDA

Wenst: ...... folders om te verspreiden ...... IJzerwakemanifesten om te verspreiden ...... affiches A2+ (70 cm x 50 cm) ...... affiches A3 (42 cm x 30 cm) ...... autoaffiches (16 cm x 70 cm) (Deze affiches zijn niet bedoeld om te gaan plakken!)

VRIJWILLIGERS ZATERDAG 19 AUGUSTUS Wil meehelpen bij de opbouw vanaf 10 uur. Helpt ook mee op zondag en schrijft in voor de gratis overnachting met ontbijt.

VRIJWILLIGERS ZONDAG 20 AUGUSTUS Wil meehelpen bij: (slechts één mogelijkheid aankruisen a.u.b., cumul kan niet!) Verkoop van herkenningstekens en verkoop van program mabrochures en zal aanwezig zijn om STIPT 8.30 uur! Omhaling en meldt zich bij secretariaatstent om 11.15 u. wil busverantwoordelijke zijn.

Podiumgebeuren en zal aanwezig zijn om STIPT 10.35 uur! Opruim van de weide (NA afloop van de IJzerwake). Komt met een bus mee en wil meehelpen waar nodig en meldt zich bij aankomst bij het Secretariaat. Heeft een monovolumewagen of een minibusje en wil helpen bij de pendeldienst op het jaagpad (voor bejaarden en gehandicapten) en zal aanwezig zijn om STIPT 9.30 uur!) op de kleine parking naast de brug. Nummerplaat: ………….. (is nodig voor de aan te vra gen toelating voor het gebruik van het jaagpad!) Kan gewone rolstoelen laden (zijn meestal opplooibaar) Ja/Nee:....... Alle vrijwilligers dienen hun identiteitskaart op zak te hebben! Gelieve deze invulbon ingevuld terug te zenden naar IJzerwake vzw, Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen (fax: 03 238 27 49), of u aan te melden via e-post bij medewerkers@ijzerwake.org of via de invulbon op onze webstek www.ijzerwake.org.


Ja, ook ik onderschrijf het IJzerwakemanifest !

Identificatienummer vzw: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Grotesteenweg 426 2600 Berchem (Antwerpen)

GELIEVE DEZE BON ENKEL MET DRUKLETTERS IN TE VULLEN

Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org

(Indien men het manifest reeds eerder ondertekende, hoeft men deze bon niet opnieuw in te vullen, behalve om aan te duiden dat uw naam nu wel mag gepubliceerd worden.)

Familienaam + voornaam: .................................................................................... Verkozen mandaat of functie in een vereniging: ................................................... Straat, huis- en busnummer: ................................................................................ Postcode en woonplaats:....................................................................................... E-postadres (zeker te vermelden voor kandidaat-medewerkers!): ............................................................................................................................. Telefoon: .............................................................................................................. Fax: ...................................................................................................................... GSM: ................................................................................................................... Handtekening: Onderschrijf het IJzerwakemanifest, maar wens geen lid te worden. Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens geen lid te worden, maar wel te steunen en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van ‘steungeld 2006’. (en ontvang het blad verder). LET WEL! Minimum 10 euro voor sympathisanten in het buitenland! Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens steunend lid te worden van de vzw IJzerwake en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van ‘lidgeld 2006’(en ontvang het blad verder). LET WEL! Minimum 10 euro voor leden in het buitenland! Mijn naam mag als ondertekenaar van het manifest worden gepubliceerd. Wil meewerken met de komende IJzerwake. Opgelet! Indien de naam van de houder van de rekening waarvan u overschrijft niet dezelfde is als de uwe, vul hier dan de naam van de rekeninghouder in: ............................................................................................................................. Gelieve deze invulbon ingevuld terug te zenden naar IJzerwake vzw, Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen (fax: 03 238 27 49), of u aan te melden via e-post bij adressen@ijzerwake.org of via de invulbon op onze webstek www.ijzerwake.org. AANDACHT: Mogen wij u verzoeken om uw lid- of steungeld 2006 over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de vermelding “lidgeld 2006” of “steungeld 2006”. Let wel: Minimum 10 euro voor leden/sympathisanten in het buitenland! Wij verwerken de ingevulde gegevens enkel om u op de hoogte te houden van de standpunten en activiteiten van vzw IJzerwake. Conform de wet van 8 december 1992 kan u uw recht op toegang en verbetering van de door ons bewaarde gegevens uitoefenen via een aangetekende brief met kopie van uw identiteitskaart en stortingsbewijs.

Financies: financies@ijzerwake.org Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org of per post via het secretariaat Aanmelding e-postrondzendlijst: info@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 29 57 65 (Luc Vermeulen) Coördinatie advertenties: opmaak@ijzerwake.org 0496 53 31 38 (Hans Verreyt) Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org 03 230 24 62 (Mia Dujardin) Aanmelding medewerkers: medewerkers@ijzerwake.org 0475 30 99 50 (Michael de Bronett) Algemene Vergadering Wilfried Aers (beheerder) – Christian Bauwens – Mia Brans-Dujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Frans Cauwenbergh – Michael de Bronett – Gilbert De Corte – Peter Fransoo – Ghislain Henderickx – Luk Lemmens – An Michiels – Toon Pauli – Hugo Pieters – Gino Smits – Jurgen Van Hauwermeiren – Lieve Van Onckelen (secretaris) – Peter Van Windekens – Johan Vanslambrouck (voorzitter) – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Joeri Verschaeve – Erik Verstraete – Francis Vervisch – Walter Winkeler OVERSCHRIJVING OF STORTING

Handtekening(en)

KOPIE CLIËNT Datum ondertekening

bedrag in letters

Bij manuele invulling, één zwart (blauw) karakter per vakje memodatum

bedrag in EUR

memodatum (facultatief)

(enkel voor uitvoering in de toekomst)

bedrag

rekening opdrachtgever

rekening opdrachtgever

rekening begunstigde

rekening begunstigde

naam en adres opdrachtgever

naam en adres begunstigde

733-0112827-46 IJZERWAKE VZW

mededeling

datum afgifte

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen

mededeling (in HOOFDLETTERS)

Hieronder niets schrijven

EUR

CENT

7 3 3 0 11 2 8 2 7 4 6 IJZERWAKE VZW

naam begunstigde

Niet ter betaling aanvaarden

IJzerwake magazine 14  

nr. 14 - april - mei - juni 2006

IJzerwake magazine 14  

nr. 14 - april - mei - juni 2006

Advertisement