Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

P 309548

Driemaandelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 10 - april - mei - juni 2005 - Afgiftekantoor Antwerpen X

B-H-V ALS SYMPTOOM VAN DE BELGISCHE ZIEKTE!

Ver.uitg.: Johan Vanslambrouck, Tulpenlaan 38, 2240 Zandhoven

SECRETARIAAT Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org. Steun- of lidgeld 2005 betalen (als dat nog niet gebeurde!) kan op rekening 733-0112827-46 van IJzerwake vzw. Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

Heel even was probleem nummer 177 probleem nummer 1… Om dan definitief in de koelkast te verdwijnen. De paarse regering gaat nu nog onverwijlder werk maken van de economische dossiers, problemen die tot voor enkele weken niet eens bestonden. Want niemand moet nog wakker liggen van de DHL-jobs, de economische groeit is tot nul herleid, de werkloosheid stijgt, het sociaal overleg heeft een dode mus opgeleverd met toenemende sociale onrust tot gevolg en er is geen plaats meer om veroordeelde criminelen ‘onderdak’ te bieden in een gevangenis. Eén ding staat vast: B-H-V is een typisch symptoom van ons werkelijk probleem : de Belgische ziekte. Alle aspecten van het verwerpelijke Belgisch bestel passeren de revue. Er is een administratief probleem waarvoor de oplossing voor elk neutraal waarnemer al veertig jaar voor de hand ligt. In een ééntalig Nederlandstalig gebied is het ongehoord dat er Franstalige lijsten kunnen opkomen. Splitsing van de kieskring is de logica zelve en vloeit voort uit de Belgische grondwet zelf. Gedurende veertig jaar slaagt de Belgische politiek er niet in om deze logische stap te zetten. Uiteindelijk is er een uitspraak van een paritair samengestelde rechtbank (het Arbitragehof ) nodig om datgene te zeggen wat elk normaal denkend mens vanzelfsprekend vindt: de huidige regeling is strijdig met de indeling in taalgebieden. Het wordt een kwalijke gewoonte in dit onzalige land. De nachtvluchten blijken politiek onoplosbaar, en dus moet een rechter maar het werk van de politici overnemen. De dictatuur van de politieke correctheid bevalt van een zogenaamde anti-discriminatiewet die zelf bol staat van discriminaties en dus moet alweer het Arbitragehof de brand blussen. Het zijn telkens opnieuw voorbeelden van de schrijnende onbekwaamheid van de Belgische politiek om dit land behoorlijk te besturen. B-H-V confronteert Vlaanderen ten volle met de kleinheid van wat de huidige generatie Vlaamse toppolitici heet te zijn. Letterlijk alles moet wijken om paars en de ermee verbonden ministercarrières overeind te houden. Er werd zelfs even overwogen om één grote kieskring Brussel-Vlaams Brabant op te richten. Met andere woorden niet alleen Franstalige lijsten in Halle-Vilvoorde, maar ook in Leuven. Te gek voor woorden. En tenslotte domineert die ongeschreven maar zo dominante regel in de Belgische politiek het hele debat. Voor alles wat in dit land geregeld moeten de Vlamingen “een prijs” betalen. De Walen betalen nooit een prijs. Het vreemdelingenstemrecht doordrukken tegen de Vlaamse meerderheid in heet de normale werking van de democratie te zijn. De grondwet toepassen tegen de wil van de Franstaligen in is “onbespreekbaar”, “een Vikingstrooptocht” (volgens minister Vandelanotte) of “het einde van België”. Voor ons is het duidelijk. Genoeg is genoeg. Een land dat niet eens in staat is om zijn eigen grondwet toe te passen heeft geen enkele bestaansreden. Splitsen dus die handel, niet alleen het kiesarrondissement B-H-V, maar het land B zonder meer. En politici die zelfs probleem nummer 177 niet opgelost krijgen kunnen wat ons betreft onverwijld en geheel gratis een ticket enkele reis Toscane krijgen. Johan Vanslambrouck Voorzitter


PRAKTISCHE INFORMATIE TOEGANGSTARIEF

Het toegangstarief bedraagt 3 euro per persoon. Hiervoor ontvangt men een herkenningsteken. Zonder zichtbaar gedragen herkenningsteken wordt men niet toegelaten tot de weide! Dit geldt ook voor muziekkorpsen en jeugdorganisaties. Kinderen onder de twaalf jaar hebben gratis toegang en ontvangen een gratis kinderherkenningsteken. De ouders of de begeleiders dienen zich daarvoor aan te bieden aan de kassa’s.

HERKENNINGSTEKENS

Deze kunnen gekocht worden bij de verkopers op de toegangswegen en op door de vzw IJzerwake ingelegde bussen, of aan de kassa’s. Om een vlotte toegang tot de weide te garanderen wordt aan iedereen gevraagd zich het herkenningsteken reeds aan te schaffen vooraleer men aan de kassa’s komt.

PROGRAMMABROCHURES

Deze kunnen gekocht worden: - bij de verkopers op de toegangswegen; - bij de verkopers op de weide.

PARKEREN EN TOEGANG TOT DE WEIDE

De bussen parkeren op de grote weg Ieper-Diksmuide. De weide is te voet bereikbaar via een jaagpad van een kleine kilometer naast het kanaal IJzer-Ieper. Bedevaartgangers die met de bus komen, kunnen gebruik maken van een trap die van de brug naar het lager gelegen jaagpad langs het kanaal leidt. Het jaagpad zelf is streng verboden voor voertuigen zonder vergunning. Net zoals de vorige jaren wordt er aan de stopplaatsen van de bussen een pendeldienst voorzien voor mensen die niet goed te been zijn. Personen die in het bezit zijn van een rolwagen, brengen deze best mee. Auto’s kunnen parkeren op de parkeerweide achter de IJzerwakeweide. Van op de grote weg volgt men de pijlen. Prijs parkeerplaats: 1 € per wagen. Bij slecht weer wordt in overleg met de politie parkeerplaats voorzien langs de zijwegen van de hoofdweg. Gelieve steeds de instructies van onze eigen ordedienst en de politie op te volgen.

TOEGANKELIJKHEID WEIDE

Graag willen we er alle bedevaartgangers op wijzen dat de weide een weide is en geen gazon. Alle mogelijke middelen worden aangewend om de toegankelijkheid van de weide die dag te bevorderen. Maar het is en blijft een weide! Rolstoelgebruikers kunnen steeds een beroep doen op de ordedienst om hen te helpen op de weide.

INGANGEN

Er zijn twee ingangen: de hoofdingang aan het jaagpad langs het kanaal, en een tweede ingang aan de achterzijde van de IJzerwakeweide, aansluitend op de parkeerweide.

ZITPLAATSEN

Er worden dit jaar nog meer stoelen voorzien dan vorig jaar. Een eigen klapstoeltje meebrengen kan evenwel nooit kwaad. Er zijn geen verschillende tarieven voor zit- of staanplaatsen.

ETEN EN DRINKEN

Vóór de aanvang van de IJzerwake om 11 u. is er een drank- en

een eetstand geopend. Deze sluit evenwel stipt om 10.50 u. en wordt pas heropend na het officiële programma om geen storing te veroorzaken. Wij danken u voor uw begrip. Aansluitend op de IJzerwake gaat deze drank- en eetstand opnieuw open en gaat achter het podium het IJZERTREFFEN door, georganiseerd door het Vlaams Nationaal Jeugdverbond. Daar is uitgebreid eten en drinken voorzien.

SANITAIRE VOORZIENINGEN Zijn ook voorzien voor rolstoelgebruikers.

COLPORTAGE, VERKOOP EN UITDELEN VAN PROPAGANDAMETARIAAL

Colportage, verkoop en uitdelen van propagandamateriaal door derden (van welke aard ook) is op de IJzerwakeweide en op de parkeerweide NIET toegelaten. Enkel op de weide waar het IJzerwaketreffen doorgaat zijn er verkoopstands van derden. Deze stands zijn evenwel gesloten van 10.30 u. tot na het einde van de IJzerwake! Colportage, verkoop en uitdelen van propagandamateriaal is op de openbare weg toegelaten, voor zo ver het stadsbestuur van Ieper geen politiereglement voor die dag uitvaardigt.

SECRETARIAAT OP DE IJZERWAKEWEIDE

Bevindt zich aan de ingang langs het jaagpad. U kunt er terecht voor alle administratieve verrichtingen: aanmelding als nieuw lid, adreswijzigingen, betalingen van lid- of steungeld, opgave van namen en adressen van mogelijke geïnteresseerden, aankoop van oude nummers van dit tijdschrift en van oude affiches. Vaandrigs kunnen er terecht voor vlaggenkaarten en vlaggenlinten.

ADVERTEREN IN PROGRAMMABROCHURE (zwart-wit, formaat A5).

Geïnteresseerde firma’s, verenigingen of privé-personen worden verzocht hun gegevens te bezorgen aan het secretariaat. Zij ontvangen dan een bestelformulier dat ze samen met hun kant-en-klare advertentie en of tekst en illustratie (bv. logo) digitaal kunnen bezorgen aan opmaak@ijzerwake.org of per briefpost aan het secretariaat. De volledige sponsormap (met bestelformulier) is ook terug te vinden op onze webstek. De afsluitdatum voor advertenties is 1 augustus 2005. Mandatarissen van politieke partijen kunnen een advertentie ‘uit sympathie’ plaatsen met vermelding van hun naam en mandaat, evenwel zonder vermelding van de naam van hun partij. Per politieke partij worden maximum twee advertenties toegelaten. IJzerwake is een niet-partijpolitiek gebonden initiatief en dat willen we graag zo houden. Te veel advertenties van de ene of de andere partij zouden verkeerdelijk een indruk van partijgebondenheid kunnen wekken. Advertentietarieven: 1/8 bladzijde A5 (59 x 43,75 mm) = 30 euro 1/4 bladzijde A5 (59 x 92,5 mm) = 50 euro 1/2 bladzijde A5 (123 x 92,5 mm) = 85 euro 1 bladzijde A5 (123 x 190 mm) = 150 euro 2 bladzijden A5 (267 x 190 mm) = 250 euro


MEDEWERKERS GEZOCHT! Zaterdag 20 augustus

‘s Zaterdags wordt de IJzerwakeweide en de omgeving kant en klaar gemaakt voor de plechtigheid. Medewerkers voor de opbouw zaterdag worden om 10.00 u. verwacht op de IJzerwakeweide. Vrijwilligers die daarbij willen helpen moeten zich vooraf aanmelden bij Luc Vermeulen (0475 29 57 65 – logistiek@ijzerwake.org).

immers slechts twee uur om alles terdege voor te bereiden! Om 11 u. begint de plechtigheid met de eucharistieviering. Vrijwilligers die met een bus meekomen, dienen er rekening mee te houden dat ze niet vóór 10.30 u. ter plaatse zullen zijn! Zij dienen zich dus niet vooraf voor een bepaalde groep aan te melden (behalve voor de omhaling!), maar melden zich bij aankomst aan bij het secretariaat, waar ze zullen vernemen waar ze zich het best kunnen inschakelen.

Voor diegenen die zaterdag én zondag meewerken, wordt gratis een avondmaaltijd op zaterdag, overnachting en ontbijt op zondagmorgen voorzien. Gelieve wel een slaapzak, laken en kussensloop mee te brengen! Gelieve de overnachting te melden bij de inschrijving bij Luc Vermeulen!

Gelieve de aanmeldingsbon voor medewerkers (verder in dit blad) terug te zenden naar het secretariaat. Met goedbedoelde aanmeldingen als “ik kom, zeg me maar wat ik moet doen” zijn we helaas niets. Geef dus duidelijk aan op welke dag u wilt helpen en bij welke groep u wil meehelpen op zondag.

Zondag 21 augustus:

Ook zoeken we vrijwilligers voor de opruim van de IJzerwakeweide. Gelieve u aan te melden voor het podium een half uur na het einde van de IJzerwake.

We zoeken concreet vrijwilligers voor: ° verkoop van herkenningstekens op de toegangswegen ° verkoop van programmabrochures op de toegangswegen en de weide zelf ° bemanning kassa’s ° geldomhaling tijdens de IJzerwake ° controle herkenningstekens aan de ingangen ° stand vlaggenverkoop ° parking ° podiummedewerkers ° busverantwoordelijken Men kan zich slechts voor één van de bovenstaande taken aanmelden! Gelieve uw keuze vooraf te maken alvorens u aan te melden. Als een van de groepen volzet is, contacteren wij u zo snel mogelijk om u een andere taak voor te stellen. Medewerkers worden verzocht zich vooraf aan te melden bij Michael de Bronett (0476 30 99 50 – medewerkers@ijzerwake.org). Alle vrijwilligers die meehelpen tijdens de IJzerwake zelf worden verzocht om 8.30 u. STIPT aanwezig te zijn bij de secretariaatstent voor een briefing. Daarna hebben we

VLAGGEN

Buiten gewone Vlaamse leeuwenvlaggen en oranjeblanjebleuvlaggen, die vanzelfsprekend massaal welkom zijn – en overigens ook door de vzw IJzerwake zelf te koop worden aangeboden op de IJzerwakeweide –, worden enkel vlaggen van Vlaamse nietpartijpolitieke verenigingen toegelaten, dus geen vlaggen van politieke partijen en hun deelorganisaties, noch van buitenlandse organisaties. De Godsvredegedachte indachtig, wenst de vzw IJzerwake hierdoor de eendracht onder de Vlamingen te bevorderen. Vanzelfsprekend is een vlaggenparade voorzien! Vaandrigs die met hun verenigingsvlag willen deelnemen, melden zich de dag van de IJzerwake (én in het bezit van een betaald herkenningsteken) aan bij het secretariaat aan de hoofdingang van de weide aan de kant van het jaagpad. Aan het secretariaat beoordeelt het bestuur van de vzw IJzerwake of de aangeboden verenigingsvlaggen beantwoorden aan de volgende criteria: - de vlaggen moeten officiële vlaggen zijn van bestaande en actieve niet-partijpolitieke Vlaamse verenigingen en organisaties die een goede reputatie hebben binnen de Vlaamse Beweging;

Voor alle medewerkers geldt: - Bereid u voor op alle weersomstandigheden, ook wat schoeisel betreft. - Draag neutrale kledij en geen kentekens of symbolen van specifieke organisaties of partijen. - Zorg voor een kleine mondvoorraad en wat drank. (Op zondag krijgt u wel enkele drank- en eetbonnetjes van ons.) - Zorg dat u in het bezit bent van uw identiteitskaart. - Na het einde van de IJzerwake bezorgt u het materiaal dat ter uwer beschikking werd gesteld (armbanden, t-truitjes, schorten, badges, of welk materiaal dan ook…) terug aan dezelfde verantwoordelijke van wie u dat materiaal ontving. Medewerkers die over een e-postadres beschikken, maar ons dat nog niet hebben bezorgden of er niet zeker van zijn dat wij beschikken over hun actueel e-postadres, doen er best aan dit bij hun aanmelding op te geven aan medewerkers@ijzerwake. org. Per e-post gaat berichtgeving namelijk sneller en vooral goedkoper. - de vlaggen moeten herkenbaar zijn als vlaggen van Vlaamse verenigingen en organisaties, d.w.z. dat ze herkenbare Vlaamse of Heelnederlandse symbolen, kleuren en/of namen moeten dragen; - de vlaggen mogen geen symbolen dragen met een internationale en/of imperialistische connotatie of verwijzen naar verenigingen of organisaties die internationaal actief zijn. Vlaggen die afbreuk doen aan het Vlaams-nationaal karakter van de IJzerwake en/of als provocatief of schadelijk voor de goede naam van de IJzerwake worden beschouwd, worden niet toegelaten op de weide. Er wordt niet gediscussieerd over de genomen beslissing. Na goedkeuring ontvangt de vaandrig een individuele vlaggenkaart waarmee hij de IJzerwakeweide kan betreden met zijn verenigingsvlag. Ook wordt aan de vaandrig een gratis vlaggenlint 2005 overhandigd ter herinnering aan de deelname aan de IJzerwake. Aan de vaandrigs zal worden medegedeeld waar ze zich met hun verenigingsvlag dienen op te stellen voor deelname aan de vlaggenparade. Vaandrigs die met hun vlag de weide betreden langs de ingang aan de parking zullen worden begeleid naar het secretariaat aan de hoofdingang.


VESTIMENTAIRE CODE

Personen die op hun kledij symbolen dragen die afbreuk doen aan het Vlaams-nationaal karakter van de IJzerwake en/of als provocatief of schadelijk voor de goede naam van de IJzerwake worden beschouwd, worden niet toegelaten op de weide. Er wordt niet gediscussieerd over de ter plaatse genomen beslissing.

ORGANISATIE EN ORDEDIENST

De medewerkers van de algemene organisatie zijn herkenbaar aan een gele armband met zwarte letters ORGANISATIE. De medewerkers van de ordedienst dragen een zwarte armband met gele letters ORDEDIENST. Mogen we alle deelnemers vragen om de richtlijnen van de medewerkers strikt op te volgen.

IJZERWAKEFIETSELING / IJZERWAKEWANDELING

Personen die een IJzerwakefietseling of een IJzerwakewandeling willen organiseren, gelieve zo snel mogelijk contact op te nemen met het secretariaat op secretariaat@ijzerwake.org.

IJZERTREFFEN 21 augustus 2005 - na de IJzerwake te Steenstrate

BLOEMENHULDE

Vlaamse verenigingen en privé-personen kunnen met een eigen bloemstuk of -krans deelnemen aan de bloemenhulde. Zij die dat wensen, kunnen evenwel ook met een vrijwillig te bepalen bedrag deelnemen aan de door de vzw IJzerwake georganiseerde algemene bloemenhulde of kunnen een bloementuil, -stuk of -krans (met of zonder lint) bestellen via IJzerwake. Dank zij een goedgezinde bloemenhandelaar kunnen we de deelname voor de bloemenhulde dit jaar aanzienlijk goedkoper aanbieden dan vorig jaar. Men wordt verzocht vóór 15 augustus contact op te nemen met het secretariaat en te betalen vóór 18 augustus op de rekening van de vzw IJzerwake met duidelijke vermelding “Bloemen”. Als u betaalt van een andere rekening met een andere naam dan diegene die op het lint moet staan, wordt u verzocht dit telefonisch uitdrukkelijk te melden! Tarieven bloemenhulde: Deelname algemene bloemenhulde: vrije gift Bloementuil zonder lint: 13 euro Bloementuil met lint en tekst: 18 euro Bloemstuk zonder lint: 23 euro Bloemstuk met lint en tekst: 28 euro Bloemenkrans zonder lint: 103 euro Bloemenkrans met lint en tekst: 108 euro

Beste Vlaamse vrienden, In samenspraak met de vzw IJzerwake ontmoeten Leeuw en Blauwvoet elkaar op dit grootse volksfeest aansluitend op de IJzerwake te Steenstrate. Zo laten we zien dat onze jeugd nog kan en wil gaan voor Vlaanderen. Gezien het succes van de ‘Kinder-IJzerwake’ vorig jaar, willen we met ons Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) een stap verder gaan. Dit jaar overtuigen we u om bij ons langs te komen in onze feesttent achter het podium van de IJzerwake. Daar ontmoet u vrienden en kennissen om nog eens bij te praten bij een drankje of een lekkere maaltijd. Voor de kleinsten voorzien we leuke animatie. Allen daarheen dus! Met een krachtig Houzee en Vlaamse groeten Maria Verbruggen VNJ-Jeugdleidster

Hugo Pieters VNJ-Verbondsleider

Algemene informatie VNJ: Verbondshuis, Zillebekelaan 19, 2600 Berchem (Antwerpen) www.vnj.org - info@vnj.org 03 218 56 58 Open: maandag 13 - 20 u. en woensdag: 13 - 17 u.

KINDER-IJZERWAKE: ‘WEET JE WEL WAAROM?’ Tijdens de IJzerwake op zondag 21 augustus 2005 organiseert het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) naast de IJzerwakeweide opnieuw een kinderopvang voor kinderen tussen 5 en 12 jaar onder het motto ‘Weet je wel waarom?’ Hier komen de kinderen op een speelse wijze meer te weten over de Grote Oorlog. De VNJ-leiding neemt hen mee naar de wereld van toen. Ze maken kennis met de bekendste monumenten en krijgen nog een klein informatieboekje mee naar huis. Op het terrein van het IJZERTREFFEN staat een VNJinfostand, waar de ouders de kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen inschrijven in het VNJ. Ook voor andere vragen kan men daar terecht. Op het einde van de IJzerwake worden de kinderen onder begeleiding naar de IJzerwakeweide teruggebracht. Zo kunnen zij ook het laatste deel van de IJzerwake mee beleven. Ze nemen dit jaar zelfs deel aan de apotheose. Het einde van deze kinderopvang is voorzien even na het einde van de IJzerwake zelf. Vanwege alle leiders en leidsters van het VNJ: hartelijk welkom! Organisatie: Joris Jansen (0496 07 15 17 – joris.jansen@vnj.org)

PROVINCIALE CONTACTEN (Ook voor de bestelling van affiches en folders!)

Provincie Antwerpen: Renaat van Beeck, Deken de Winterstraat 14, 2600 Berchem (Antwerpen), 0485 47 97 17, antwerpen@ijzerwake.org Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, limburg@ijzerwake.org Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, oost-vlaanderen@ijzerwake.org Provincie West-Vlaanderen: Walter Verbeke, Zuidschotestraat 10, Bikschote, 051 54 51 33. Provincie Vlaams Brabant: An Michiels, Omloopstraat 17, 1760, Roosdaal, 0478 33 24 86, vlaams-brabant@ijzerwake.org


VERSLAGBOEK EN VIDEO/ DVD IJZERWAKE 2004 Net zoals na de IJzerwake van 2003 is opnieuw een verslagboek van de IJzerwake 2004 beschikbaar. Daarin werden onder meer opgenomen: het programma; de teksten van de toespraken; de bindteksten; de volledige lijst van ondertekenaars die toestemming gaven tot publicatie van hun naam; een verslag van de IJzerwake; enkele persknipsels; diverse foto’s. Het verslagboek, kan besteld worden door overschrijving van 6 euro op de rekening van de vzw IJzerwake. Gelieve als mededeling “Verslagboek 2004” te vermelden. Van de IJzerwake 2004 werd ook een unieke film gemaakt. Dit 33 minuten durende document bevat alle hoogtepunten van de derde IJzerwake. Het is zowel op video als op dvd beschikbaar. De video (8 euro) of de dvd (12 euro) kan besteld worden door overschrijving op de rekening van de vzw IJzerwake. Gelieve als mededeling “dvd 2004” of “video 2004” te vermelden.

Provinciale IJzerwake avond Op het programma: Vlammende toespraak door Johan Vanslambrouck, nationaal voorzitter IJzerwakefilm 2004

Zaterdag 11 juni om 19.30 uur In het VNJ-lokaal Destelbergenstraat 14 Sint-Amandsberg (Gent), gelijkvloers, gemakkelijke toegang Alle propagandamateriaal (affiches, autoaffiches, pamfletten) zal op die avond beschikbaar zijn. Mogelijkheid tot inschrijving voor de gratis autobussen die op 21 augustus uit uw streek zullen vertrekken naar de IJzerwake We verwachten in deze belangrijke BHV-tijden iedereen die op één of andere wijze wenst bij te dragen tot het succes van de IJzerwake. Peter Fransoo (09 225 48 27) Wilfried Aers (09 282 52 74) Christian Bauwens (09 329 58 52)

NIEUWE ADRESSEN GEZOCHT De vzw IJzerwake is DRINGEND op zoek naar adressen van Vlaamsgezinden om hen kennis te laten maken met onze werking. Wie helpt ons? Reacties graag naar het secretariaat bij Lieve van Onckelen of naar adressen@ijzerwake.org.

LID- & STEUNGELD 2005 Vanaf 2005 worden alle vier nummers van de lopende jaargang van ons tijdschrift enkel nog verzonden naar die personen die lid- of steungeld voor 2005 betalen of die met een bestendige opdracht een maandelijkse (vrijwillig te kiezen) bijdrage overmaken voor de Vrienden van de IJzerwake en daardoor automatisch lid zijn van de vzw IJzerwake. (De vermelding “Maandelijkse bijdrage Vrienden van de IJzerwake” is in dat geval van wezenlijk belang, zoniet kunnen wij deze betalingen niet als maandelijkse betalingen herkennen.) Als u op uw adresetiket de letter L of S aantreft, hebt u reeds betaald voor 2005, respectievelijk als “lid” of als “sympathisant”. Als u de letter N aantreft, betekent dit dat wij van u nog geen lid- of steungeld 2005 mochten ontvangen. Indien u alle nummers van ons tijdschrift verder wenst te ontvangen, verzoeken wij u uw lid- of steungeld (min. 5 euro) vóór 15 JUNI 2005 over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de uitdrukkelijke vermelding “lidgeld” of “steungeld”. Indien u niet betaalt, is dit het allerlaatste ‘reguliere’ nummer dat u ontvangt. U ontvangt dan voortaan enkel nog het jaarlijkse extra-propagandanummer dat in de zomer verschijnt. De tarieven voor lid- en steungeld voor leden en sympathisanten in het buitenland bedragen minimum 10 euro. Bedenk dat we met 5 euro amper uit de kosten voor de druk en verzending van dit tijdschrift geraken, al wat u meer geeft, wordt dan ook besteed aan de technische en logistieke verbetering van de jaarlijkse IJzerwake in augustus. Luk Dieudonné Financieel beheerder


IJZERWAKEPOEZIE: OPNIEUW GEEST EN STIJL! (9) Verscheidene lezers van deze poëzierubriek gaven in de voorbije maanden gevolg aan mijn oproep om gedichten toe te sturen toe te sturen. Er kwamen gedichten van alle slag in mijn brievenbus: ontroerende en eenvoudige volkspoëzie van oude én van heel jonge mensen én waardevolle poëzie met stijl, satirisch of elegisch. Het liefst zou ik van start gaan met een reeks superieure IJzerwakegedichten van de Aalsterse dichteres Aleidis Dierick, maar dat kàn ik niet doen vermits ik in de bindteksten voor de komende IJzerwake op 21 augustus enkele van haar krachtige gedichten wil gebruiken. Na onze vierde IJzerwake zal ik die zonder twijfel publiceren! Om de eer eerst aan de ouderdom te geven: van de 83-jarige nationalist Gerard Galle – wonend in Eupen, maar afkomstig uit Melle bij Gent – breng ik het kortere van de twee met de hand geschreven gedichten. Het langere krijgt misschien in één van onze volgende nummers een kans. Ook andere geestverwanten moeten hier immers aan bod komen.

Kerstnacht aan de IJzer ‘t Is Kerstmis. Aan d’ IJzer in regen en nacht staat bibberend en treurend een eenzame wacht. Hij droomt ... De familie zit weder geschaard - ook hij - rond de kerstblok die vlamt in den haard. Hij droomt en vergeet hoe alléén hij daar staat, hoe bits-koud de regen bespritst zijn gelaat. Hij luistert ... en over de Mandelgouw uit blij klangelt der klokken hoogfeestelijk geluid. Hij droomt van een kerke vol schitterend licht: zijn kinderkes knielen voor ‘t Goddelijk Wicht. Een belleke rinkelt ... Een engelenstem : “Adeste...” De vrede van Bethlehem. Maar plots boemt geschut als gevloek wijd en zijd ! De jongen ontwaakt uit zijn dromen en schreit. ‘t Is Kerstmis. Aan d’ IJzer in regen en nacht staat bibberend en wenend een eenzame wacht. (Uit het Frontblaadje Boos Iseghem) Naast de aangrijpende eenvoud van deze “droomballade” laat ik een modern geluid weerklinken – poëzie lees je best altijd luidop – , dat daarom zeker niet minder doordringt in hart en geest. Dit gebalde en ook wonderlijk verdroomde gedicht van Patrick Cornillie uit Lichtervelde Ik herhaal mijn oproep: stuur – dat een eervolle passende gedichten, oude of nieuwe vermelding been liefst geen overbekende, naar de haalde op een samensteller van deze rubriek: poëziewedstrijd – Erik Verstraete zou, in zijn abrupte Jos Ratinckxstraat 17 directheid, krachtig 2600 Berchem weerklinken op de weide in Steenstrate:

Poelkapelle, British Cemetery Ze zijn doodgewoon bezig met niet ouder te worden dan pakweg negentien, hooguit vijfentwintig. En begrijpen niets van het beven van hen die bleven leven. Ze staren verdwaasd naar hetgeen er na hen zo al niet kwam. Vrede, bijvoorbeeld Wat zij in blessuretijd nog hadden kunnen meemaken : Hitler, Hiroshima, de wapenwedloop, de alledaagse waanzin. Maar ze zijn nooit ouder geworden dan negentien, hooguit vijfentwintig. Vòòr het laatste fluitsignaal nog man na man na man - geveld en uitgeteld. Zerkstenen houden van lieverlede de adem in. Het gras waar het bloed niet gaan kan.

OPROEP BETREFFENDE DE BEDEVAARTEN NAAR MUNSTEREIFEL Historicus Pieter Jan Verstraete, bekend van o.m. een boek over de oorlogsbedevaarten, doet een beroep op onze lezers. Momenteel verzamelt hij alles wat in verband staat met de Bedevaarten naar Münstereifel gedurende de jaren 1954-1969. Elk jaar kwam er vanuit Vlaanderen, vooral dan uit de regio Antwerpen, een groep Vlamingen om de op de begraafplaats van het Duitse Münstereifel rustende Oostfronters te herdenken. Deze bedevaarten werden ingericht door onder meer Piet van Rossem jr. en Alfons Rongé van de Europese Sociale Beweging. Over deze bedevaarten had de historicus graag in de nabije toekomst een boek gepubliceerd. Nog een witte vlek in de geschiedschrijving van de Vlaamse Beweging die dient opgevuld te worden… Verstraete geeft toe dat hij over deze Bedevaarten nog maar heel weinig informatie heeft. De officiële archieven (AMVCLetterenhuis, ADVN, …) bezitten weinig of niets terzake. Daarom deze oproep. Wie kan hem documentatie (knipsels, papieren, foto’s, herkenningstekens, affiches,…) bezorgen? Na gebruik ervan wordt alles netjes terugbezorgd. Tevens zoekt de historicus de jaargangen van het tijdschrift van de Bedevaarten, Alarm in Vlaanderen. Ook is hij bereid om eventueel stukken aan te kopen. Indien gewenst, is discretie verzekerd. Reacties graag naar: Pieter Jan Verstraete Burg. Danneelstraat 83 8500 Kortrijk 056 20 17 64 (mét antwoordapparaat) pieterjan.verstraete@skynet.be


AANMELDINGSBON VOOR MEDEWERKERS GELIEVE DEZE BON ENKEL MET DRUKLETTERS IN TE VULLEN EN VOLLEDIG, OOK ALS U DE KEERZIJDE INVULT! Familienaam + voornaam: .................................................................................................................................... Straatnaam, huis- en busnummer: ........................................................................................................................ Postcode en woonplaats: ....................................................................................................................................... E-postadres: ......................................................................................................................................................... Telefoon: ................................................Fax: ....................................................GSM: .........................................

PROPAGANDA

Wenst: ...... folders om te verspreiden ...... IJzerwakemanifesten om te verspreiden ...... affiches A2+ (70 cm x 50 cm) ...... affiches A3 (42 cm x 30 cm) ...... autoaffiches (16 cm x 70 cm) (Deze affiches zijn niet bedoeld om te gaan plakken!)

VRIJWILLIGERS ZATERDAG 20 AUGUSTUS Wil meehelpen bij de opbouw vanaf 10 uur. Helpt ook mee op zondag en schrijft in voor de gratis overnachting met ontbijt.

VRIJWILLIGERS ZONDAG 21 AUGUSTUS

Wil meehelpen bij: (slechts één mogelijkheid aankruisen a.u.b., cumul kan niet!) Verkoop van herkenningstekens en verkoop van program mabrochures en zal aanwezig zijn om STIPT 8.30 uur! Omhaling en meldt zich bij secretariaatstent om 11.15 u. wil busverantwoordelijke zijn.

Podiumgebeuren en zal aanwezig zijn om STIPT 10.35 uur! Opruim van de weide (NA afloop van de IJzerwake). Komt met een bus mee en wil meehelpen waar nodig en meldt zich bij aankomst bij het Secretariaat. Heeft een monovolumewagen of een minibusje en wil helpen bij de pendeldienst op het jaagpad (voor bejaarden en gehandicapten) en zal aanwezig zijn om STIPT 9.30 uur!) op de kleine parking naast de brug. Nummerplaat: ………….. (is nodig voor de aan te vra gen toelating voor het gebruik van het jaagpad!) Kan gewone rolstoelen laden (zijn meestal opplooibaar) Ja/Nee:....... Alle vrijwilligers dienen hun identiteitskaart op zak te hebben! Gelieve deze invulbon ingevuld terug te zenden naar IJzerwake vzw, Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen (fax: 03 238 27 49), of u aan te melden via e-post bij medewerkers@ijzerwake.org of via de invulbon op onze webstek www.ijzerwake.org.


Ja, ook ik onderschrijf het IJzerwakemanifest !

Identificatienummer: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Grotesteenweg 426 2600 Berchem (Antwerpen)

GELIEVE DEZE BON ENKEL MET DRUKLETTERS IN TE VULLEN

Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org

(Indien men het manifest reeds eerder ondertekende, hoeft men deze bon niet opnieuw in te vullen, behalve om aan te duiden dat uw naam nu wel mag gepubliceerd worden.)

Familienaam + voornaam: .................................................................................... Verkozen mandaat of functie in een vereniging: ................................................... Straat, huis- en busnummer: ................................................................................ Postcode en woonplaats:....................................................................................... E-postadres (zeker te vermelden voor kandidaat-medewerkers!): ............................................................................................................................. Telefoon: .............................................................................................................. Fax: ...................................................................................................................... GSM: ................................................................................................................... Handtekening: Onderschrijf het IJzerwakemanifest, maar wens geen lid te worden. Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens geen lid te worden, maar wel te steunen en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van ‘steungeld 2005’. (en ontvang het blad verder). LET WEL! Minimum 10 euro voor sympathisanten in het buitenland! Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens steunend lid te worden van de vzw IJzerwake en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van ‘lidgeld 2005’(en ontvang het blad verder). LET WEL! Minimum 10 euro voor leden in het buitenland! Mijn naam mag als ondertekenaar van het manifest worden gepubliceerd. Wil meewerken met de komende IJzerwake. (keerzijde invullen aub!) Opgelet! Indien de naam van de houder van de rekening waarvan u overschrijft niet dezelfde is als de uwe, vul hier dan de naam van de rekeninghouder in: ............................................................................................................................. Gelieve deze invulbon ingevuld terug te zenden naar IJzerwake vzw, Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen (fax: 03 238 27 49), of u aan te melden via e-post bij adressen@ijzerwake.org of via de invulbon op onze webstek www.ijzerwake.org. AANDACHT: Mogen wij u verzoeken om uw lid- of steungeld 2005 vóór 31 januari 2005 over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de vermelding “lidgeld 2005” of “steungeld 2005”. Let wel: Vanaf 10 euro voor leden/sympathisanten in het buitenland! Wij verwerken de ingevulde gegevens enkel om u op de hoogte te houden van de standpunten en activiteiten van vzw IJzerwake. Conform de wet van 8 december 1992 kan u uw recht op toegang en verbetering van de door ons bewaarde gegevens uitoefenen via een aangetekende brief met kopie van uw identiteitskaart en stortingsbewijs.

Financies: financies@ijzerwake.org (Luk Dieudonné) Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org of per post via het secretariaat Aanmelding e-postrondzendlijst: info@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 29 57 65 (Luc Vermeulen) Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org 03 230 24 62 (Mia Dujardin) Aanmelding medewerkers: medewerkers@ijzerwake.org 0475 38 87 81 (Ledy Broeckx) 0475 30 99 50 (Michael de Bronett) Algemene Vergadering Wilfried Aers (beheerder) – Mia BransDujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Frans Cauwenbergh – Michael de Bronett – Gilbert De Corte – Lea De Jonghe-Meurrens – Luk Dieudonné (financieel beheerder) – Peter Fransoo – Ghislain Henderickx – Luk Lemmens – An Michiels – Toon Pauli – Gino Smits – Renaat Van Beeck – Mark Van der Borgt – Jurgen Van Hauwermeiren – Lieve Van Onckelen (secretaris) – Johan Vanslambrouck (voorzitter) – Walter Verbeke – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Erik Verstraete – Mr. Herman Wagemans (erevoorzitter) – Walter Winkeler OVERSCHRIJVING OF STORTING

Handtekening(en)

KOPIE CLIËNT Datum ondertekening

bedrag in letters

Bij manuele invulling, één zwart (blauw) karakter per vakje memodatum

bedrag in EUR

memodatum (facultatief)

(enkel voor uitvoering in de toekomst)

bedrag

rekening opdrachtgever

rekening opdrachtgever

rekening begunstigde

rekening begunstigde

naam en adres opdrachtgever

naam en adres begunstigde

733-0112827-46

Niet ter betaling aanvaarden EUR

7 3 3 0 11 2 8 2 7 4 6 IJZERWAKE VZW

naam begunstigde

IJZERWAKE VZW

GROTESTEENWEG 426 2600 BERCHEM

mededeling

datum afgifte

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen

mededeling (in

Hieronder niets

CENT

IJzerwake magazine 10  

nr. 10 - april - mei - juni 2005

IJzerwake magazine 10  

nr. 10 - april - mei - juni 2005

Advertisement