Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

P 309548

Driemaandelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 9 - januari - februari - maart 2005 - Afgiftekantoor Antwerpen X

BRUSSEL-HALLEVILVOORDE SPLITSEN: WANNEER ?

Ver.uitg.: Johan Vanslambrouck, Tulpenlaan 38, 2240 Zandhoven

SECRETARIAAT Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org Tel./fax: 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org. Steun- of lidgeld 2005 betalen (als dat nog niet gebeurde!) kan op rekening 733-0112827-46 van IJzerwake vzw. Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

Zowat een jaar geleden beloofden de Vlaamse partijen een snelle splitsing van de kieskring BrusselHalle-Vilvoorde. Vlaanderen wacht daar al 40 jaar op, maar na het arrest van het Arbitragehof waarbij de huidige regeling ongrondwettelijk verklaard werd, kan een splitsing toch echt niet meer uitblijven. Althans niet in een normaal land. En daar nijpt natuurlijk het schoentje: België is nu eenmaal geen normaal land. Wij zijn ondertussen al één ongrondwettelijke verkiezing, één jaar en een pak stoere verklaringen verder en de zaak zit nog even geblokkeerd als veertig jaar geleden. Nochtans is de splitsing van Brussel-HalleVilvoorde geen detail. Het gaat om te beginnen over het veiligstellen van ons grondgebied. Elke Belgische koning laat men bij zijn eedaflegging zweren dat hij het grondgebied ongeschonden zal bewaren. Het is noch min, noch meer de plicht van Vlaamse politici om ook het Vlaamse grondgebied ongeschonden te bewaren. En om dat zo te houden moeten die kieskring en het gerechtelijk arrondissement Brussel worden gesplitst. Zolang die splitsing niet is gerealiseerd koesteren de Franstaligen de hoop en de verwachting om vroeg of laat een deel van Vlaams-Brabant aan te hechten bij Brussel. De verdediging van het Vlaams karakter van ons grondgebied is een kwestie van elementair politiek fatsoen. Zelfs niet van overdreven flamingantisme te verdenken rechtbanken als de Raad van State en het Arbitragehof ondersteunen dit standpunt. Ten tweede heeft een staat die zijn eigen grondwettelijke regels niet respecteert geen zin. De splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde is niet alleen een terechte Vlaamse eis. Deze splitsing is evenzeer een kwestie van goede federale staatsordening. Daarom alleen reeds zouden de Franstaligen deze splitsing niet mogen tegenwerken. Want zij en zij alleen hebben belang bij het instandhouden van de Belgische staat. Is er dan werkelijk geen enkele Vlaamse politicus die dit argument heeft aangebracht in deze discussie ? Ten derde verliezen de Vlaamse meerderheidspartijen elke geloofwaardigheid als ze er niet in slagen om Brussel-Halle-Vilvoorde zonder verdere Vlaamse toegevingen te splitsen. Politici die er ondanks alle beloftes niet in slagen om een arrest van het Arbitragehof uit te voeren zijn allicht ook niet bekwaam om echt moeilijke problemen op te lossen. Zo eenvoudig is dat. Brussel-Halle-Vilvoorde splitsen moet zonder Vlaamse toegevingen gebeuren. Dit kan een belangrijk keerpunt worden in de Vlaams-Waalse verhoudingen. Vlaamse politici moeten eindelijk leren gebruik te maken van hun democratische meerderheid. Het is absoluut niet normaal dat Vlaanderen altijd twee keer betaalt: één keer om een regeling af te spreken (de federalisering van het land met als prijs het aanvaarden van de pariteit op federaal niveau) en een tweede keer om de logische uitvoering van die afspraak (met ondermeer de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde) af te dwingen. Ook het argument dat het onfatsoenlijk zou zijn dat de ene gemeenschap eenzijdig haar wil zou opleggen aan de andere snijdt geen hout. In Vlaanderen is er absoluut geen draagvlak voor het vreemdelingenstemrecht en toch kregen we dat stemrecht vanuit een hecht Waals front opgedrongen. De politici van de Vlaamse meerderheidspartijen staan voor een duidelijke keuze: ofwel drukken zij de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde gewoon door, en dan barst het front der Franstaligen, ofwel buigen zij andermaal voor Franstalige chantage en dan gaan zij onvermijdelijk de geschiedenis in als een generatie van zielige verliezers, niet in staat om wat dan ook op te lossen. Johan Vanslambrouck Voorzitter


VERGADERINGEN PROVINCIALE WERKGROEPEN Iedereen die wil meewerken is welkom! Provincie Antwerpen Maandag 7 maart 2005, 20.00 u: Kempenland (Herenthoutsesteenweg 53, Nijlen) Info: Lode van Dessel. Tel.: 03/481 82 76 - lode.vandessel@skynet.be Woensdag 9 maart 2005, 20.00 u: Tempelhof (Bisschofslaan 1, Beerse) Info: Karl Geens. Tel.: 03/314 33 17 - geens.karl1@pandora.be Dinsdag 15 maart 2005, 20.00 u: VNJ Verbondshuis, (Zillebekelaan 19, Berchem) - Info: Ledy Broeckx. Tel.: 0475 38 87 81 Provincie Limburg Vrijdag 11 maart 2005, 20.00 u: Zaal "De Slagmolen" (Slagmolenweg 76, 3600 Genk) - Info: Tel.: 089 35 21 32 Vlaams-Brabant dinsdag 22 maart 2005, 20.00 u: Zaal Ravenstein (Steenweg op Ninove 685, Anderlecht)

PROVINCIALE CONTACTEN

Provincie Antwerpen: Renaat van Beeck, Deken de Winterstraat 14, 2600 Berchem (Antwerpen), 0485 47 97 17, renaat.van.beeck@versateladsl.be Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, winkeler@planetinternet.be Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, pfransoo@hotmail.com Provincie West-Vlaanderen: Walter Verbeke, Zuidschotestraat 10, Bikschote, 051 54 51 33. Provincie Vlaams Brabant: An Michiels, Omloopstraat 17, 1760, Roosdaal, 0478 33 24 86, an_michiels@hotmail.com g

NATIONALE MEETING

10

MAART

2005 OVERIJSE Markthallen Stationplein om 20 uur

SPLITS KIESKRING • Brussel-Halle-Vilvoorde •

STEUN

De BURGEMEESTERS

14.30 uur - Sportpaleis Antwerpen

www.splits-bhv.be www.vvb.org/meeting

STEUN

zondag 24 april 2005

de BURGEMEESTERS

De BURGEMEESTERS

Dit is de tijd

S T E U N

V.u.: Rita De Bont, Grotenhof 28, 2640 Mortsel

ams Nati onaal Zangfee 68ste Vla st

DONDERDAG

_Q

SPLITS KIESKRING • Brussel-Halle-Vilvoorde •

_

SPLITS KIESKRING • Brussel-Halle-Vilvoorde •

_

STEUN

De BURGEMEESTERS

Info & reservatie 03/237.93.92 www.zangfeest.org Met de steun van:

Een organisatie van de Vlaamse Volksbeweging (VVB) in opdracht van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) en i.s.m. het Halle-Vilvoorde Komitee en het Taal Aktie Komitee.


11 NOVEMBER 2004: HERDENKING FRANS DAELS Op 11 november jongstleden heeft IJzerwake in de aanwezigheid van een 70-tal mensen een korte plechtigheid gehouden bij het graf van prof. Frans Daels op begraafplaats Schoonselhof te Antwerpen. IJzerwake wil hiermee een traditie verderzetten die zo oud is als het einde van de Eerste Wereldoorlog. Professor Frans Daels was een van die Vlamingen die geboren in een Franssprekende familie te Antwerpen aan het IJzerfront de weg vond naar zijn volk. Hij werd flamingant en nationalist uit sociaal plichtsbesef en was een belangrijk inspirator van de Frontbeweging. Als arts was hij daarbij vooral bekommerd om de gezondheid van de IJzersoldaten, zowel lichamelijk als geestelijk. Frans Daels zette dit engagement na de oorlog verder als voorzitter van het IJzerbedevaartcomité. IJzerwake vond het passend om op wapenstilstandsdag een bezinningsmoment te organiseren rond het einde van de Eerste Wereldoorlog. Zeker omdat de wereld van vandaag er niet veiliger op geworden is. Naast de klassieke militaire conflicten wordt onze samenleving thans ook bedreigd door moordenaars en terroristen. Wat in Nederland gebeurde met Pim Fortuyn en Theo Van Gogh is verbijsterend. De Europese samenleving moet hierop vreedzaam maar krachtdadig reageren.

PLAATSELIJKE MEDEWERKERS GEZOCHT!

Het begrip “verdediging met niet militaire middelen” – hét stokpaardje van Frans Daels - krijgt hierbij een bijzonder actuele betekenis. Wij verwijzen graag naar de oorspronkelijke teksten en figuren van de Frontbeweging om radicaal te herbronnen.

De IJzerwake heeft bewezen dat ze tegemoet is gekomen aan de prangende nood die was ontstaan na de verloedering van de IJzerbedevaarten. Van bij de start hebben de initiatiefnemers gesteld dat de IJzerwake naast het Vlaams Nationaal Zangfeest, een van de jaarlijkse hoogtepunten van de Vlaamse Beweging moet worden, omdat op de IJzerwake de bakens dienen te worden uitgezet voor de verdere strijd voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen.

Wij staan voor nieuwe uitdagingen, maar wij zijn hetzelfde volk. En daarom is het passend om de herinnering aan een groot man als Frans Daels hoog te houden.

VRIENDEN VAN DE IJZERWAKE Onlangs richtte we de Vrienden van de IJzerwake op, voor die leden die een extra inspanning kunnen en willen doen om onze dagelijkse werking te ondersteunen. Wie wil ‘toetreden’ tot deze Vrienden van de IJzerwake kan via zijn financiële instelling een bestendige opdracht geven om elke maand een door hem of haar zelf te bepalen bedrag over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de uitdrukkelijke vermelding “Maandelijkse bijdrage Vrienden van de IJzerwake”. Hieronder geven wij een voorbeeld van een bestendige opdracht zoals u die aan uw financiële instelling kan bezorgen.

Luk Dieudonné Financieel beheerder IJzerwake vzw

BESTENDIGE OPDRACHT Hierbij geeft ondergetekende …………………………………........................... aan zijn financiële instelling ………………………………................................. opdracht om maandelijks ………. euro over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de vermelding “Maandelijkse bijdrage Vrienden van de IJzerwake”. Naam: .................................................................................................................. Adres: .................................................................................................................. Datum: ...../...../2005. Handtekening:

Om werkelijk uit te groeien tot een van dé hoogtepunten van de Vlaamse Beweging mag de organisatie achter de IJzerwake niet een kleine initiatiefgroep blijven die op de IJzerwake zelf een beroep kan doen op enkele honderden medewerkers. Onze vereniging moet vaste voet aan de grond krijgen ín heel Vlaanderen en voeling mét heel Vlaanderen. In alle Vlaamse provincies, in alle gewesten en grotere steden willen we actieve werkgroepen opzetten die er het hele jaar door aan werken om van de IJzerwake dát hoogtepunt te maken waarop Vlaanderen recht heeft. Deze provinciale en regionale werkgroepen kunnen heel wat taken uitvoeren: • Verdeling van affiches, autoaffiches en folders. • Verdeling van affiches naar gemeentebesturen, culturele centra, herbergen, winkels,… • Uitdelen van folders op evenementen. • Meer opstapplaatsen zoeken voor de bussen. • Meer busbegeleiders zoeken. • Meer contactpunten zoeken voor de inschrijvingen voor de bussen. • Propaganda maken voor kandidaat-deelnemers aan de IJzerwakefietseling en/of -wandeling. • Meer aansluitpunten zoeken voor de IJzerwakefietseling. • Zoeken naar meer plaatselijke medewerkers. • Zoeken van meer adverteerders voor de programmabrochure. Langs deze weg doen we dan ook een warme oproep voor vrijwilligers die mee hun schouders willen zetten rond de uitbouw van deze provinciale en regionale werkgroepen. Zij kunnen contact opnemen met de provinciale verantwoordelijken (zie pagina hiernaast). In de komende weken zullen deze mensen worden uitgenodigd op een eerste werkvergadering in hun streek. Vanzelfsprekend zullen ook alle medewerkers van de IJzerwake 2004 hierop worden uitgenodigd. Johan Vanslambrouck Voorzitter IJzerwake vzw


IJZERWAKEPOËZIE: OPNIEUW GEEST EN STIJL! (8) Naast de beginselvaste bevestiging van trouw aan de idealen van de Vlaamsgezinde IJzersoldaten, was de IJzerbedevaart decennia lang een toonbeeld van voorname en poëtische stijl. Dat was, vanaf omstreeks 1950 tot in het begin van de jaren negentig, te danken aan Anton van Wilderodes verzen. Na de uitsluiting van Michiel De Backer uit het verlinksende en stijl verliezende comité, nam Anton van Wilderode ook ontslag. Niet alleen met de nationalistische rechtlijnigheid, maar ook met de stijl, de voornaamheid en het culturele peil van de bedevaarten ging het - na de aanzet van Paul Daels - verder bergaf. De IJzerwake moet herbronnen en teruggrijpen naar de grote, elegische IJzerbedevaartgedichten van Van Wilderode, naast die van andere, volkse dichters. Van Wilderodes verzen inspireerden meermaals de regisseuren van de bedevaart tot ontroerende choreografieën. Precies vijftig jaar geleden, in 1953, weerklonk één van Antons mooiste en oudste IJzerbedevaartgedichten over de vlakte: diens onvergetelijke, klassiek geworden Ballade van de zes ridders. In mijn Davidsfondsbloemlezing van de mooiste balladen uit Zuid en Noord nam ik ze op en gebruikte ik haar eerste versregel ook als titel van dit boek: Wij hebben zes ridders voorbij zien gaan (1993). Belangstellende lezers vinden dit gedicht ook terug in De dag begint bij een puin. IJzerbedevaarten in verzen van Anton van Wilderode, een uitgave van de vzw Bedevaart naar de graven van de IJzer, Diksmuide, 1985. Wij hebben zes ridders voorbij zien gaan. Maar onder het vuur en de waanzin bleef

Ballade van de zes ridders

Zij voerden geen staatsie, geen hoge waan, zij hadden slechts grauwe kapoten aan.

de geest altijd vaardig; die richtte en dreef één die zijn droombeeld in lijnbogen schreef.

Hun burcht was een nest van aarde en hout in de smalle pijp van een loopgracht gebouwd, maar hun hemel werd beurtelings blauw en goud.

Joe English, de zuivere knaap en soldaat, droeg, schoon als een ster in het hemelveld staat, door een hel van vlammen zijn helder gelaat.

Renaat heette de eerste; in zijn handen zat wel nog de tedere vaart van het kinderspel maar hier, in het vuur, rijpt de korrel snel.

En onder zijn tekenstift groeide gestaag de zachtste Maria, kind moeder en maagd en het kruis van de IJzer dat woorden draagt.

Hij verkeerde zopas nog, vier dagen lang, binnen de roerloosheid van het gevang maar wie bindt de jeugd vast, de wind, het gezang?

Die vloeiden zo droef uit zijn schrijvende hand tot een klacht voor de wereld en voor dit land: Hier liggen hun lijken als zaden in ‘t zand.

Want ziet, op verkenning alléén in de nacht, wordt hij door een kogel daar opgewacht en stervensbereid naar de veldpost gebracht.

Hoop op de oogst ? Maar de grond was verdord als een akker van steen waar het zaad ligt vertort én komt ooit de tijd dat het zomer wordt ?

December en nachtwind en ach, misschien, een kindergelaat dat zijn thuis heeft gezien. Maar een jonge dode van zeventien.

Wij hebben twee ridders voorbij zien gaan. Zij voerden geen staatsie, geen hoge waan, zij hadden slechts grauwe kapoten aan.

Wij hebben vijf ridders voorbij zien gaan. Zij voerden geen staatsie, geen hoge waan, zij hadden slechts grauwe kapoten aan.

Die kwamen van ver, uit verschillende stand, maar vast en voor immer sloot hen de band van éénzelfde liefde voor éénzelfde land !

In het land van de Schelde waren zij kind de gebroeders Van Raemdonck, het land van de wind waar iedere reis aan het water begint.

De hemel een vuurhoos, het veld een groot graf: granaten en bommen, het helse geblaf van de mitrailleuses laat niet meer af.

Hun hart lokt hen weg naar het vreemd avontuur van een stout bestaan in een hel van vuur; en God kiest zijn maand zijn dag en zijn uur.

Een haastige doodlijke kogel boort zich een weg naar het hart, een zeer kleine poort; daarlangs vlucht het bloed én het laatste woord.

Dan ligt er een als een ster gespreid in het open veld waar de kruitwolk splijt en sluit zijn gedicht af met euwigheid.

Dan liggen zij, Lode en Frans, bij elkaar als twee rode rozen op één altaar, als twee rode graankorrels op één aar.

De broer rent schreiend de broer tegemoet en dan komt de nacht als de trage stoet van het donker begint op een vlakte van bloed.

En Moeder Vlaanderen, die dit ziet, én twee moeders in Vlaanderen krijgen om niet de lege schoot weer gevuld met verdriet.

Zij liggen tesaam nu, een dubbel kruis, zo dicht bij de hemel, zo ver van huis in een wereld die leegwaait met puin en gruis.

Wij hebben zes ridders voorbij zien gaan. Wij hebben zes riddergestalten aan een zuivere hoek van een toren zien staan.

Ach, waren zij zij vreemden geweest, men kende hun namen, hun leven, hun broederlijk ende als een warme waarachtige Griekse legende.

Vereeuwigd in dezen heeft Vlaanderen gezegd, zijn àl mijn verkoornen in ‘t uiterst gevecht de gevallene keur van mijn éérste recht.

Maar in Vlaanderen heeft Bernheim, de generaal, geen tijd en geen lust voor de rest van ‘t verhaal. De doden begraven elkaar, ook ditmaal !

Er is geen graniet en geen grafsteen bestand tegen duister en haat in dit arme land. En er zijn zelfs geen daders, - van hogerhand !

Wij hebben drie ridders voorbij zien gaan: zij voerden geen staatsie, geen hoge waan, zij hadden slechts grauwe kapoten aan.

Anton van Wilderode

Een andere volkse dichter, wiens hoogstaande, klassiek-romantische lyriek nooit met literaire prijzen, noch door de gevestigde ‘kritiek’ naar waarde werd geschat - juist wégens de uitgesproken volksverbondenheid ervan -, onze goede vriend Jos Vinks, schreef in zijn eerste bundel Wapen en Woord (1958) een beklijvende ballade, De IJzersoldaat. Bij mijn weten werd die nooit voorgedragen tijdens de bedevaarten te Diksmuide. Om opnieuw bezieling en schoonheid te geven aan de herdenking van de Vlaamse IJzersoldaten, dienen we terug te grijpen naar gedichten als de bovenstaande, die de oorspronkelijke geest van verweer en opstand tegen de volksvijandige Belgische staat ademen. Vele gedichten en teksten van Vlaamse én van andere dichters kunnen daarvoor in aanmerking komen. Ik denk aan Ferdinand Vercnocke, Cyriel Verschaeve, René De Clercq (De Noodhoorn), Ward Hermans en Wies Moens (Het Spoor). Maar ook latere en jongere dichters en tekstschrijvers komen daarvoor in aanmerking, op voorwaarde dat zij de band met het verleden niet doorsnijden.. Het zal de taak zijn van IJzerwake om, in het kader van een nieuwe, volksverbonden en nationalistische herdenking van de IJzersoldaten, onze grote volkse strijd- en belijdenispoëzie in eer te herstellen en stém te geven ! Graag roepen wij onze lezers – IJzerwakegangers – op om passende gedichten, oude of nieuwe en liefst geen overbekende, toe te sturen aan de samensteller van deze rubriek: Erik Verstraete Jos Ratinckxstraat 17 2600 Berchem


De IJzersoldaat Hij ging van zijn dorp, dat verzonk aan de wand van bossen en velden - het lag aan de rand der wereld en droomde, op d’uurloze maat van rijpende oogsten en kiemende zaad. Toen brak door de wind die de stilte omsloot de bangende stem van een naderende nood. De klok had geluid en de boeren op ‘t veld: ze hadden elkander de tijding verteld. De zonen, ze trokken naar ‘t verre geluid dat zwak door de wand van het bos werd gestuit. Zo ging ook de jongen, naar ‘t wenkende woord dat riep naar zijn bloed en dat ‘t bloed had gehoord. Hij had op het woord van een koning betrouwd en trok met het leger langs weide en woud. In ‘t slijk van de IJzer, in modder en gracht daar viel om zijn hoop als een huivrige nacht. Toen wierpen ze heftig het wegende juk en braken het prangen der ketenen stuk. Ze schreeuwden hun heilige haat in de nacht. De einders echoden een waaiende klacht. De klacht werd geschreven op puin en op steen. Ze schilderden ‘t puin met hun bloed over heen, en sterk door het leed, dat de liefde bewijst zo hebben zij recht om hun offer geëist. Op ‘t puin van een kerk, op een voetstuk gebrand, daar eisten ze recht voor hun stervende land. Een koning die riep werd een koning die zweeg. De stilte werd groot en de aarde werd leeg. Ze hebben hem zwijgend door d’ avond gevoerd. De nacht werd door lichtende kogels beroerd en vrede verzonk in zijn zindrende ziel toen ‘t licht als een ster in een waterkuil viel. Zijn cel werd de zingende bron van zijn kracht. Hij boog zich ontroerd naar ‘t geheim van de nacht: in iedere ster zag de hemel hem aan. Toen is hij terug naar de vuurlijn gegaan. De wereld lag zilver en wit in de dood en ‘t licht van de maan werd te klaar en te groot. In ‘t sidderend vuur van een plotse granaat zag bleek hem de Engel des doods in ‘t gelaat. Ze kochten een zerk van hun kaarge soldij en schreven de droom van de dode er bij. Doch tot in zijn graf werd zijn liefde verguisd: de haat heeft de zerken der doden vergruisd.

LID- & STEUNGELD 2005 Tot nu toe zijn we soepel geweest met de verzending van ons tijdschrift en zonden wij ons tijdschrift naar iedereen die in 2003 en/of 2004 lidgeld of steungeld betaalde, of die een bijdrage overmaakte voor de aankoop van de IJzerwakeweide. Vanaf 2005 wordt dit tijdschrift enkel nog verzonden naar die personen die lid- of steungeld voor 2005 betalen of die met een bestendige opdracht een maandelijkse (vrijwillig te kiezen) bijdrage overmaken voor de Vrienden van de IJzerwake en daardoor automatisch lid zijn van de vzw IJzerwake. Als u dus op uw adresetiket de letter L of S aantreft, hebt u al voor 2005 betaald, respectievelijk als “lid” of als “sympathisant”. Als u echter geen letter of een andere letter aantreft, betekent dit dat wij van u nog geen lid- of steungeld 2005 mochten ontvangen. Indien u dit tijdschrift verder wenst te ontvangen, en daar twijfelen wij niet aan, verzoeken wij u uw lid- of steungeld (min. 5 euro) over te maken op rekening 733-011282746 van vzw IJzerwake met de uitdrukkelijke vermelding “lidgeld” of “steungeld”. De tarieven voor lid- en steungeld voor leden en sympathisanten in het buitenland bedragen minimum 10 euro. Indien u niet betaalt, ontvangt u enkel het extra-propagandanummer dat in de zomer verschijnt. Luk Dieudonné Financieel beheerder


Ja, ook ik onderschrijf het IJzerwakemanifest !

Identificatienummer: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Grotesteenweg 426 2600 Berchem (Antwerpen)

GELIEVE DEZE BON ENKEL MET DRUKLETTERS IN TE VULLEN

Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org

(Indien men dit manifest reeds eerder ondertekende, hoeft men deze bon niet opnieuw in te vullen, behalve om aan te duiden dat uw naam nu wel mag gepubliceerd worden.)

Familienaam + voornaam: .................................................................................. Verkozen mandaat of functie in een vereniging: ................................................ Straat, huis- en busnummer: ............................................................................... Postcode en woonplaats: ..................................................................................... E-postadres (zeker te vermelden voor kandidaat-medewerkers!): ............................................................................................................................. Telefoon: ............................................................................................................. Fax: ..................................................................................................................... GSM: ................................................................................................................... Handtekening: Onderschrijf het IJzerwakemanifest, maar wens geen lid te worden. Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens geen lid te worden, maar wel te steunen en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van ‘steungeld 2005’. (en ontvang het blad verder). LET WEL! Minimum 10 euro voor sympathisanten in het buitenland! Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens steunend lid te worden van de vzw IJzerwake en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van ‘lidgeld 2005’(en ontvang het blad verder). LET WEL! Minimum 10 euro voor leden in het buitenland! Mijn naam mag als ondertekenaar van het manifest worden gepubliceerd. Wil meewerken met de komende IJzerwake. Opgelet! Indien de naam van de houder van de rekening waarvan u overschrijft niet dezelfde is als de uwe, vul hier dan de naam van de rekeninghouder in: ...................................................................................................................................................... Gelieve deze invulbon ingevuld terug te zenden naar IJzerwake vzw, Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen (fax: 03 238 27 49), of u aan te melden via e-post bij adressen@ijzerwake.org of via de invulbon op onze webstek www.ijzerwake.org. AANDACHT: Mogen wij u verzoeken om uw lid- of steungeld 2005 vóór 31 januari 2005 over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de vermelding “lidgeld 2005” of “steungeld 2005”. Let wel: Vanaf 10 euro voor leden/sympathisanten in het buitenland! Wij verwerken de ingevulde gegevens enkel om u op de hoogte te houden van de standpunten en activiteiten van vzw IJzerwake. Conform de wet van 8 december 1992 kan u uw recht op toegang en verbetering van de door ons bewaarde gegevens uitoefenen via een aangetekende brief met kopie van uw identiteitskaart en stortingsbewijs.

Financies: financies@ijzerwake.org (Luk Dieudonné) Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org (Ghislain Henderickx) of per post via het secretariaat Aanmelding e-postrondzendlijst: info@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 29 57 65 (Luc Vermeulen) Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org 03/230 24 62 (Mia Dujardin) Algemene Vergadering Wilfried Aers (beheerder) – Mia BransDujardin (beheerder) – Ledy Broeckx – Frans Cauwenbergh – Michael de Bronett – Gilbert De Corte – Lea De Jonghe-Meurrens – Luk Dieudonné (financieel beheerder) – Peter Fransoo – Ghislain Henderickx – Luk Lemmens – An Michiels – Toon Pauli – Gino Smits – Renaat Van Beeck – Mark Van der Borgt – Jurgen Van Hauwermeiren – Lieve Van Onckelen (secretaris) – Johan Vanslambrouck (voorzitter) – Walter Verbeke – Luc Vermeulen (beheerder) – Hans Verreyt – Erik Verstraete – Mr. Herman Wagemans (erevoorzitter) – Walter Winkeler OVERSCHRIJVING OF STORTING

Handtekening(en)

KOPIE CLIËNT Datum ondertekening

bedrag in letters

Bij manuele invulling, één zwart (blauw) karakter per vakje memodatum

bedrag in EUR

memodatum (facultatief)

(enkel voor uitvoering in de toekomst)

bedrag

rekening opdrachtgever

rekening opdrachtgever

rekening begunstigde

rekening begunstigde

naam en adres opdrachtgever

naam en adres begunstigde

733-0112827-46

Niet ter betaling aanvaarden EUR

7 3 3 0 1 1 2 8 2 7 4 6 IJZERWAKE VZW

naam begunstigde

IJZERWAKE VZW

GROTESTEENWEG 426 2600 BERCHEM

mededeling

datum afgifte

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen

mededeling (in

Hieronder niets

CENT

Profile for ijzerwake

IJzerwake magazine 09  

nr. 9 - januari - februari - maart 2005

IJzerwake magazine 09  

nr. 9 - januari - februari - maart 2005

Profile for ijzerwake
Advertisement