Page 1

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

P 309548

Driemaandelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 8 - oktober-november-december 2004 - Afgiftekantoor Antwerpen X

GODSVREDE: EEN DWINGENDE PLICHT...

Ver.uitg.: Johan Vanslambrouck, Tulpenlaan 38, 2240 Zandhoven

SECRETARIAAT Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org. Steun- of lidgeld 2005 betalen (als dat nog niet gebeurde!) kan op rekening 733-0112827-46 van IJzerwake vzw. Postbode: onbestelbare nummers graag terug naar Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

2004 is voor de Vlaamse Beweging een slecht jaar geweest. Ondanks alle beloftes is de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde nog steeds niet gesplitst. De geldstromen van Vlaanderen naar Wallonië blijven toenemen en het unitaire bewind in de sociale zekerheid, justitie en zovele andere domeinen verhinderen dat Vlaanderen het zo noodzakelijke eigen beleid kan voeren. Bovendien gaan we een jaar tegemoet waarin 175 jaar Vlaamse toegevingen en vernederingen officieel zullen gevierd worden. Met in de glansrol ongetwijfeld een kroonprins die van zijn vijandigheid tegenover de Vlaamse Beweging zijn handelsmerk heeft gemaakt. In deze omstandigheden roept de vzw IJzerwake allen die in Vlaanderen verantwoordelijkheid dragen plechtig op om steeds de rechtmatige Vlaamse eisen te laten voorgaan op alle andere overwegingen. Het welzijn van het Vlaamse volk als geheel dient voorrang te krijgen op alle politieke en ideologische tegenstellingen. Niemand in Vlaanderen bezit het recht om anderen systematisch uit te sluiten. De vzw IJzerwake roept de Vlaamse politici op om de bladzijden van collaboratie en repressie eindelijk om te draaien door kort en goed een amnestieregeling goed te keuren in het parlement. Conflicten uit een ver of nabij verleden mogen de Vlamingen niet blijvend verdelen wanneer het gaat om essentiële Vlaamse belangen. De vzw IJzerwake nodigt het IJzerbedevaartcomité dan ook uit om een gesprek te beginnen teneinde tot een constructieve samenwerking te komen rond de strijd voor Vlaamse onafhankelijkheid, nooit meer oorlog en goede verstandhouding onder alle Vlamingen. Johan Vanslambrouck Voorzitter

PROVINCIALE CONTACTEN

Provincie Antwerpen: Renaat van Beeck, Deken de Winterstraat 14, 2600 Berchem (Antwerpen), 0485 47 97 17, renaat.van.beeck@versateladsl.be Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, winkeler@planetinternet.be Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, pfransoo@hotmail.com Provincie West-Vlaanderen: Walter Verbeke, Zuidschotestraat 10, Bikschote, 051 54 51 33. Provincie Vlaams Brabant: An Michiels, Omloopstraat 17, 1760, Roosdaal, 0478 33 24 86, an_michiels@hotmail.com


IJZERWAKEPOËZIE: OPNIEUW GEEST EN STIJL! (7) Het laatste gedicht uit ons vorige nummer, Hoor de doden roepen, van André F. Troost, brengt me terug bij Anton van Wilderode, en met name bij diens bijzonder treffende IJzerbedevaartgedicht De doden met hun ogen van aarde, geschreven voor en voorgedragen tijdens de IJzerbedevaart van 1965. De dichter nam het op in het fijne bundeltje Zachtjes, mijn zoon ligt hier, uitgegeven door Facet in Antwerpen in 1988. De doden met hun ogen van aarde De doden met hun ogen van aarde met handen en voeten van gras zijn de stilste doden der wereld. Zij zijn gelijk halmen en aren verbaasd zonder woede gevallen, de weerloze akker van Vlaanderen ligt van hun aanwezigheid vol.

Dat gedicht had hij al geschreven op 3 mei 1915 in een vooruitgeschoven verbandpost langs het Ieperleekanaal in Boezinge – nu Essex Farm Cemetery, niet ver van Steenstrate – bij het aanschouwen van het graf van zijn vriend, luitenant Alexis Helmer, die op 2 mei was gesneuveld. Twee lezers wezen me daarop. Excuus daarvoor.

Zij roepen hun boodschap van vrede met wrede verhakkelde monden met modderspatten en wonden. De levenden moeten het weten het nooit meer moedwillig vergeten terwijl zij ademen eten in het heilige rijk der gezonden.

De Westhoekse volksdichter Jozef Vandromme liet mij weten dat hij met zijn “broeder” in het hier opgenomen gedicht niet zijn natuurlijke broer, maar wel een “wapenbroeder”, een anoniem Vlaams soldaat aan de IJzer, bedoelt.

Anton van Wilderode

Ik moet twee rechtzettingen plaatsen bij de zesde aflevering in het vorige nummer (juli-augustus-september 2004). Het betreft de dood van de Canadese legerarts en dichter John McCrae (1872-1918) en een – strikt genomen – verkeerde interpretatie van het gedicht Verloren leven van Jozef Vandromme. Over deze – in feite wijdingsvolle – poëzie en haar dichters moet alles correct zijn en bovendien geven dergelijke rechtzettingen me de kans nog wat dieper op het thema in te gaan. John McCrae, Bij alle bewuste Vlaamsgezinden bekend door zijn aangrijpend gedicht In Flanders Fields, sneuvelde niet aan de IJzer, maar overleed op 28 januari 1918 op 45jarige leeftijd aan een longontsteking en een hersenbloeding in het hospitaal van Wimereux, tussen de heuvels van Bonen (Boulogne) in de Zuidelijkste Nederlanden (Noord-Frankrijk). Enkele dagen vóór zijn dood, bij het zien van de witte krijtrotsen van Dover citeerde hij nog de laatste versregels van zijn beroemde gedicht: “If je break faith with us, who die, / We shall not sleep though poppies blow/ In Flanders Fields”.

Met de hand geschreven, getypt of ‘geprint’, los of in een bundeltje, kreeg ik de voorbije maanden nog verscheidene andere gedichten toegestuurd, te veel om ze nog in deze aflevering op te nemen. Hier wil ik eerst het eenvoudige en droevige gedicht De bonte blaren aanhalen van Frans van Raemdonck, de jongste van de twee broers uit Temse, die in de nacht van 26 maart 1917 sneuvelde te Steenstrate. Frans was 20, Edward 22 jaar oud. De bonte blaren De bonte blaren, ze dwarrelen, ze vallen al door malkander van de zwarte, lange naakte takken, en liggen dood op den killen grond. Maar achter maanden keeren ze weder, genieten weerom van de milde zonne. Maar de arme jongens, deze die vielen, ginds langs de duinen, met versteven leen en een vloek in den mond, die keeren nooit of nooit meer weer.

Dezelfde – poëtisch en Vlaams-nationaal gezinde – dame stuurde mij ook andere gedichten op, waarvan ik er hier nog eentje laat verschijnen. Het draagt de titel Brancardiers en het is dus direct betrokken bij de IJzerfronttragedie. De dichter zal vele oudere lezers niet vreemd zijn: Emiel Fleerackers S.J., de jezuïet die, naast veel eigen, humoristisch getinte verhalen en schetsen, ook aan de basis lag van de Zuid en Noordbloemlezingen. Het betreffende gedicht verscheen in 1915 in De Legerbode. Brancardiers De strijd is over; bij het licht der sterren Gaan ze over ‘t wijde slagveld weg en weer, En beurte om beurte bukken zij zich neer En heffen een gekwetste van de barre En hard gestreden aarde, op drie, vier sparren, Met haast te saam gekruist tot berrieleer, En gaan dan heen en vlijen zacht en teer Hem in het stroo der witgehuifde karren … Want elk van die gekwetsten is een aar, Door binder Dood, den grooten zamelaar, Verwaarloosd bij den oogst der volle garven.

Frans Van Raemdonck (Uit Zielezang)

Bedankt Frieda Dirkx voor dit gedicht.

LID- & STEUNGELD 2005

E. Fleerackers S.J.

Erik Verstraete

Graag roepen wij onze lezers – IJzerwakegangers – op om passende gedichten, oude of nieuwe en liefst geen overbekende, toe te sturen aan de samensteller van deze rubriek: Erik Verstraete Jos Ratinckxstraat 17 2600 Berchem.

De eerste twee jaren van de werking van de vzw IJzerwake zijn we soepel geweest in de verzending van ons tijdschrift. In de loop van 2004 hebben wij ons tijdschrift dan ook gezonden naar iedereen die in 2003 en/of 2004 lidgeld of steungeld betaalde, of een speciale bijdrage overmaakte voor de aankoop van de IJzerwakeweide. Vanaf 2005 zal ons tijdschrift enkel verzonden worden naar die personen die lid- of steungeld voor 2005 betalen. Als u op uw adresetiket de letter L of S aantreft, hebt u reeds voor 2005 betaald, respectievelijk als “lid” of als “sympathisant”. Als u echter een andere letter aantreft of helemaal geen letter betekent dit dat wij van u voor 2005 nog geen lid- of steungeld mochten ontvangen. Ofwel betaalde u dan lid- of steungeld in 2003 of in 2004, ofwel hielp u ons bij de aankoop van de IJzerwakeweide. Wij zijn er evenwel van overtuigd dat u de IJzerwake verder wenst te steunen. Mogen wij u dan ook verzoeken om uw lid- of steungeld vóór 31 januari 2005 over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de uitdrukkelijke vermelding “lidgeld 2005” of “steungeld 2005”. Indien u niet betaalt, ontvangt u voortaan enkel het speciale propagandanummer ter aankondiging van de IJzerwake. De tarieven voor lid- en steungeld voor leden & sympathisanten in het buitenland bedragen wegens te hoge verzendingskosten voortaan minimum 10 euro.


PLAATSELIJKE MEDEWERKERS GEZOCHT! De IJzerwake heeft bewezen dat ze tegemoet is gekomen aan de prangende nood die was ontstaan na de verloedering van de IJzerbedevaarten. Van bij de start hebben de initiatiefnemers gesteld dat de IJzerwake naast het Vlaams Nationaal Zangfeest, een van de jaarlijkse hoogtepunten van de Vlaamse Beweging moet worden, omdat op de IJzerwake de bakens dienen te worden uitgezet voor de verdere strijd voor de onafhankelijkheid van Vlaanderen. Om werkelijk uit te groeien tot een van dé hoogtepunten van de Vlaamse Beweging mag de organisatie achter de IJzerwake niet een kleine initiatiefgroep blijven die op de IJzerwake zelf een beroep kan doen op enkele honderden medewerkers. Onze vereniging moet vaste voet aan de grond krijgen ín heel Vlaanderen en voeling mét heel Vlaanderen. In alle Vlaamse provincies, in alle gewesten en grotere steden willen we actieve werkgroepen opzetten die er het hele jaar door aan werken om van de IJzerwake dát hoogtepunt te maken waarop Vlaanderen recht heeft. Deze provinciale en regionale werkgroepen kunnen heel wat taken uitvoeren: • Verdeling van affiches, autoaffiches en folders. • Verdeling van affiches naar gemeentebesturen, culturele centra, herbergen, winkels,… • Uitdelen van folders op evenementen. • Meer opstapplaatsen zoeken voor de bussen. • Meer busbegeleiders zoeken. • Meer contactpunten zoeken voor de inschrijvingen voor de bussen. • Propaganda maken voor kandidaat-deelnemers aan de IJzerwakefietseling en/of -wandeling. • Meer aansluitpunten zoeken voor de IJzerwakefietseling. • Zoeken naar meer plaatselijke medewerkers. • Zoeken van meer adverteerders voor de programmabrochure. Langs deze weg doen we dan ook een warme oproep voor vrijwilligers die mee hun schouders willen zetten rond de uitbouw van deze provinciale en regionale werkgroepen. Zij kunnen contact opnemen met de provinciale verantwoordelijken (zie onderaan voorpagina). In de periode februari/maart 2005 zullen deze mensen worden uitgenodigd op een eerste werkvergadering in hun streek. Vanzelfsprekend zullen ook alle medewerkers van de IJzerwake 2004 hierop worden uitgenodigd. Johan Vanslambrouck Voorzitter IJzerwake vzw

DE VRIENDEN VAN DE IJZERWAKE Een vaste eigen stek voor de IJzerwake aankopen was één zaak, dank zij de vele gulle giften weliswaar snel geslaagd. Zorgen dat de IJzerwakeweide goed wordt onderhouden en dat het kadastrale inkomen en andere vaste kosten jaarlijks betaald worden, is evenwel nog wat anders. Verder zijn er ook de hoge secretariaatsonkosten (vnl. de verzendingskosten!), de kosten voor de aanmaak van duizenden affiches en de niet zo malse kosten voor de druk en verspreiding van ons tijdschrift (de twee vorige nummers op 20.000 exemplaren kostten ons bij voorbeeld tesamen 13.000 euro!) Met het jaarlijkse lid- en steungeld dat we bewust laag houden (5 euro) kunnen we al die onkosten uiteraard niet dragen. We willen beslist niet de indruk wekken constant om geld te bedelen, maar op uitdrukkelijke vraag van enkele leden die wat extra wilden doen, richten we dan ook de Vrienden van de IJzerwake op, voor die leden die een extra inspanning kunnen en willen doen om onze dagelijkse werking te ondersteunen. Wie wil ‘toetreden’ tot deze Vrienden van de IJzerwake kan via zijn financiële instelling een bestendige opdracht geven om elke maand een door hem of haar zelf te bepalen bedrag over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de uitdrukkelijke vermelding “Maandelijkse bijdrage Vrienden van de IJzerwake”. Hieronder geven wij een voorbeeld van een bestendige opdracht zoals u die aan uw financiële instelling kan bezorgen. U kunt best wel even bij uw financiële instelling navragen of zij daarvoor een speciaal formulier gebruikt. Gelieve deze bestendige opdracht NIET te bezorgen aan IJzerwake vzw, maar wel rechtstreeks aan uw financiële instelling. Vanzelfsprekend zijn de leden van de Vrienden van de IJzerwake ook automatisch lid van de vzw IJzerwake en hoeven zij dus geen aparte ledenbijdrage te betalen! Voor alle duidelijkheid dient ook vermeld dat de vzw IJzerwake – jammer genoeg – geen toelating heeft om fiscale attesten uit te reiken. Luk Dieudonné Financieel beheerder IJzerwake vzw

BESTENDIGE OPDRACHT Hierbij geeft ondergetekende …………………………………........................... aan zijn financiële instelling ………………………………................................. opdracht om maandelijks ………. euro over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de vermelding “Maandelijkse bijdrage Vrienden van de IJzerwake”. Naam: .................................................................................................................. Adres: .................................................................................................................. Handtekening: Datum: ...../...../2005.


Ja, ook ik onderschrijf het IJzerwakemanifest

Identificatienummer: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Grote Steenweg 426 2600 Berchem (Antwerpen)

GELIEVE DEZE BON

ENKEL MET DRUKLETTERS IN TE VULLEN!

Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org

(Indien men dit manifest reeds eerder ondertekende, hoeft men deze bon niet opnieuw in te vullen, behalve om aan te duiden dat uw naam nu wel mag gepubliceerd worden.)

Familienaam + voornaam: .................................................................................. Verkozen mandaat of functie in een vereniging: ................................................ Straat, huis- en busnummer: ............................................................................... Postcode en woonplaats: ..................................................................................... E-postadres (zeker te vermelden voor kandidaat-medewerkers!): ............................................................................................................................. Telefoon: ............................................................................................................. Fax: ..................................................................................................................... GSM: ................................................................................................................... Handtekening:

Financies + adreswijzigingen: financies@ijzerwake.org Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org (Ghislain Henderickx) of per post via het secretariaat Aanmelding e-postrondzendlijst: info@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 29 57 65 (Luc Vermeulen) Verantwoordelijke bussennetwerk: bussen@ijzerwake.org 03/230 24 62 (Mia Dujardin) Algemene Vergadering Wilfried Aers (beheerder) Mia Brans-Dujardin (beheerder) Frans Cauwenbergh Ledy Broeckx Michael de Bronett Gilbert de Corte - Lea de Jonghe-Meurrens Luk Dieudonné (financieel beheerder) Peter Fransoo Luk Lemmens - An Michiels - Toon Pauli Renaat van Beeck - Mark van der Borgt Jurgen Van Hauwermeiren Lieve van Onckelen (secretaris) Johan Vanslambrouck (voorzitter) - Walter Verbeke Luc Vermeulen (beheerder) Hans Verreyt - Erik Verstraete Mr. Herman Wagemans (Ere-voorzitter) Walter Winkeler

Onderschrijf het IJzerwakemanifest, maar wens geen lid te worden. Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens geen lid te worden, maar wel te steunen en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van ‘steungeld 2005’. (en ontvang het blad verder). LET WEL! Minimum 10 euro voor sympathisanten in het buitenland! Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens steunend lid te worden van de vzw IJzerwake en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met vermelding van ‘lidgeld 2005’(en ontvang het blad verder). LET WEL! Minimum 10 euro voor leden in het buitenland! Mijn naam mag als ondertekenaar van het manifest worden gepubliceerd. Opgelet! Indien de naam van de houder van de rekening waarvan u overschrijft niet dezelfde is als de uwe, vul hier dan de naam van de rekeninghouder in: ...................................................................................................................................................... Gelieve deze invulbon ingevuld terug te zenden naar IJzerwake vzw, Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen (fax: 03 238 27 49), of u aan te melden via e-post bij adressen@ijzerwake.org of via de invulbon op onze webstek www.ijzerwake.org. AANDACHT: Mogen wij u verzoeken om uw lid- of steungeld 2005 vóór 31 januari 2005 over te maken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake met de vermelding “lidgeld 2005” of “steungeld 2005”. Let wel: Vanaf 10 euro voor leden/sympathisanten in het buitenland! Wij verwerken de ingevulde gegevens enkel om u op de hoogte te houden van de standpunten en activiteiten van vzw IJzerwake. Conform de wet van 8 december 1992 kan u uw recht op toegang en verbetering van de door ons bewaarde gegevens uitoefenen via een aangetekende brief met kopie van uw identiteitskaart en stortingsbewijs.

OVERSCHRIJVING OF STORTING

Handtekening(en)

KOPIE CLIËNT Datum ondertekening

bedrag in letters

Bij manuele invulling, één zwart (blauw) karakter per vakje memodatum

bedrag in EUR

memodatum (facultatief)

(enkel voor uitvoering in de toekomst)

bedrag

rekening opdrachtgever

rekening opdrachtgever

rekening begunstigde

rekening begunstigde

naam en adres opdrachtgever

naam en adres begunstigde

733-0112827-46

Niet ter betaling aanvaarden EUR

7 3 3 0 1 1 2 8 2 7 4 6 IJZERWAKE VZW

naam begunstigde

IJZERWAKE VZW

GROTE STEENWEG 426 2600 BERCHEM

mededeling

datum afgifte

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen

mededeling (in

Hieronder niets

CENT

IJzerwake magazine 08  

nr. 8 - oktober-november-december 2004

IJzerwake magazine 08  

nr. 8 - oktober-november-december 2004

Advertisement