Page 1

IJZERWAKE

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

P 309548

Driemaandelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 7 - juli-augustus-september 2004 - Afgiftekantoor Antwerpen X

90 JAAR STRIJD OM ZELFBESTUUR 90 jaar geleden werd Vlaanderen meegesleurd in de Eerste Wereldoorlog. De gevolgen waren ingrijpend voor Europa en voor de wereld. De Europese landkaart werd grondig hertekend en Europa verloor voorgoed zijn leidende rol in de wereld aan de Verenigde Staten van Amerika. Die Eerste Wereldoorlog was ook voor Vlaanderen een belangrijk keerpunt. In loopgraven aan de IJzer kwamen jonge Vlaamse intellectuelen in contact met de rauwe werkelijkheid van hun verarmde en achtergebleven Vlaamse volk. Het schrijnende onrecht in het Belgische leger bracht de gewone Vlaming in contact met de eisen van de Vlaamse Beweging. Uit deze ontmoeting werd de Frontbeweging geboren. De betekenis van deze Frontbeweging kan nauwelijks overschat worden. Onder haar impuls evolueerde de Vlaamse Beweging van een zaak van en voor taalminnaars en intellectuelen naar een echte volksbeweging. De Vlaamse Beweging werd van een culturele beweging met hooguit wat taalpolitieke eisen een politieke stroming die resoluut opkwam voor zelfbestuur. Deze Frontbeweging stond voor het Vlaanderen Eerst: het Vlaamse belang dient voorrang te krijgen op alle partijpolitieke en religieuze tegenstellingen. Tenslotte hebben de verschrikkingen van de Eerste Wereldoorlog de Vlaamse Beweging mee ingeschakeld in een actief vredesstreven. Het zijn uitgangspunten die negentig jaar na datum nog niets aan actualiteit hebben ingeboet en daarom blijven wij de Fronters herdenken. Herdenken wil zeggen: verder gaan op het spoor dat door hen werd ingeslagen, maar niet blijven stilstaan, geen slaafs kopiëren van de standpunten van toen. De Fronters zagen het Vlaamse zelfbestuur in een federaal België, maar voegden eraan toe dat Vlaanderen wel degelijk het volste recht had om een volledig zelfstandige staat te worden. Hun analyse van de toenmalige toestand bracht hen tot het besluit dat een volledig onafhankelijk Vlaanderen niet leefbaar was. Die toestand is thans grondig veranderd. Het Belgische federalisme is een mislukking en Vlaanderen is al lang niet meer dat achtergebleven gebied van toen. Wie de geest van de Fronters wil respecteren kan niet anders dan vandaag voor Vlaanderen het volle pond op te eisen: onafhankelijkheid en niets minder dan dat. De verkiezingen van 13 juni hebben wat dat betreft een merkwaardige samenstelling van het Vlaams parlement opgeleverd. Een overweldigende meerderheid staat hetzij voor een onafhankelijk Vlaanderen (Vlaams Blok en NVA met 38 gekozenen op 124 veruit de grootste groep) hetzij voor een confederatie (CD&V en VLD). En nochtans dreigt er van meer zelfbestuur weinig of niets in huis te komen. De Walen weigeren meer zelfbestuur aan Vlaanderen en de Vlaamse politici blijven dit slikken.

SECRETARIAAT IJZERWAKE VZW

Vu: Johan Vanslambrouck, Tulpenlaan 38, 2240 Zandhoven

Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org. Steunen (of lidgeld betalen als dat nog niet gebeurde!) kan op rekening 733-0112827-46 van IJzerwake vzw. Postbode: onbestelbare nummers graag terug op Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen

Een bijzonder belangrijk dossier in dit verband is de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Vóór de verkiezingen spraken alle partijen stoere Vlaamse taal. Maar politici van CD&V, VLD en SP.a presteerden het om de behandeling van het wetsvoorstel voor de splitsing weg te stemmen. Daar moet nog overleg over worden gepleegd, heet het nu. Vanzelfsprekend moet er over een wet gedebatteerd worden. En de uitgelezen plaats om dat te doen is in een democratie het Parlement. Elk overleg in een Forum of andere praatgroep leidt alleen tot uitstel en Vlaamse toegevingen. Trouwens de Franstaligen hebben al vaak en duidelijk genoeg te kennen gegeven dat zij van deze splitsing niets willen weten, tenzij er zware Vlaamse toegevingen gebeuren. Een koehandel rond Brussel-Halle-Vilvoorde kan nooit aanvaard worden. De splitsing is een noodzaak om de eigen Belgische grondwet na te leven. Zo oordeelde het paritair samengestelde Arbitragehof. Hier kan dus geen Vlaamse prijs voor betaald worden. Vlaanderen moet zonder schroom gebruik maken van zijn democratische meerderheidspositie om dit te regelen. 88 Vlaamse volksvertegenwoordigers op 150 in de federale Kamer is een ruime meerderheid. Als die volksvertegenwoordigers werkelijk doen wat ze hun kiezers beloofd hebben, kan geen macht ter wereld de splitsing van het kiesarrondissement Brussel-HalleVilvoorde tegenhouden. Als de Franstaligen met deze normale werking van de democratie geen vrede kunnen nemen dan is dat hun probleem, niet het onze. Johan Vanslambrouck, Voorzitter

FINANCIERING AANKOOP IJZERWAKEWEIDE ROND ! Tot onze grote vreugde – en heel wat vroeger dan we hadden durven verhopen – kunnen we melden dat de financiering van de aankoopsom rond is dankzij de steun van velen. De laatste renteloze lening kon in juli zonder enig probleem worden afbetaald. Wij danken allen voor hun blijk van vertrouwen en voor hun geloof in de toekomst van de IJzerwake. Normaal gezien zou iedereen die minimum 25 � heeft gesteund en dit deed vóór 1 juli ook zijn of haar oorkonde moeten hebben ontvangen. Als dat niet zo is horen we dat graag. De oorkondes voor de betalingen van na 1 juli zullen zeker nog vóór de IJzerwake worden verzonden. Luk Dieudonné, Financieel beheerder

ZELFBESTUUR - NOOIT MEER OORLOG - GODSVREDE


DERDE IJZERWAKE 2004 PRAKTISCHE INFORMATIE (gewijzigd sinds vorig nummer!)

TOEGANGSTARIEF: 3 euro per persoon. De inkomkaart is een herkenningsteken die op de IJzerwakeweide steeds zichtbaar op de kledij moet worden gedragen. Zonder zichtbaar herkenningsteken kan men dus niet op de weide! Dit geldt ook voor muziekkorpsen en jeugdorganisaties. Kinderen onder de twaalf jaar hebben gratis toegang, maar krijgen dit jaar een eigen gratis kinderherkenningsteken! HERKENNINGSTEKENS kunnen gekocht worden: - bij verkopers die verspreid staan op het jaagpad langs het kanaal en op de parkeerweiden; - op de bus bij de busverantwoordelijken van de door de vzw IJzerwake ingelegde bussen; - aan de kassa aan de ingang van de IJzerwakeweide. Om een vlotte toegang tot de weide te garanderen wordt iedereen gevraagd om zich al op de toegangswegen tot de IJzerwakeweide een herkenningsteken aan te schaffen. PARKEREN EN TOEGANG TOT DE WEIDE: De bussen parkeren op de grote weg Ieper-Diksmuide. De weide is te voet bereikbaar via een jaagpad van een kleine kilometer naast het kanaal IJzer-Ieper. Bedevaartgangers die met de bus komen, kunnen gebruik maken van een trap die van bovenop de brug naar het lagergelegen jaagpad langs het kanaal leidt. Dit jaagpad is niet toegankelijk voor ongeautoriseerd gemotoriseerd wegverkeer. Net zoals vorig jaar wordt er vanaf het begin van het jaagpad (naast de brug over het kanaal) een pendeldienst voorzien voor mensen die niet goed te been zijn. Bent u in het bezit van een rolwagen? Breng die dan zeker mee. Auto’s kan men parkeren op een parkeerweide achter de IJzerwakeweide. Van op de grote weg volgt men de pijlen. Parking: 1 euro per wagen. Bij slecht weer wordt in overleg met de politie parkeerplaats voorzien langs de zijwegen van de hoofdweg. Gelieve steeds de instructies van onze eigen ordedienst en de politie op te volgen. Graag willen we er alle bedevaartgangers op wijzen dat de weide een weide is en geen gazon. Alle mogelijke middelen zullen worden aangewend om de toegankelijkheid van de weide te bevorderen. Maar het is en blijft een weide! Rolstoelgebruikers kunnen steeds een beroep doen op de mensen van de ordedienst om hen te helpen op de weide. TWEE INGANGEN zijn dit jaar voorzien omdat de parkeerweide dit jaar aansluit op de IJzerwakeweide. Vaandrigs gelieve wel te noteren dat zij met hun vlag enkel op de weide kunnen langs de hoofdingang aan de kant van het jaagpad! Daar is immers het secretariaat gevestigd. PROGRAMMABROCHURES zijn te koop bij de verkopers op de toegangswegen en aan de kassa’s. ZITPLAATSEN: er worden dit jaar duizend stoelen meer voorzien. Het is echter, zeker voor mensen die met eigen

2

vervoer komen, sterk aanbevolen een eigen klapstoeltje mee te brengen als ze zeker willen zijn van een zitplaatsje. Er zijn geen verschillende tarieven voor zit- of staanplaatsen. BLOEMENHULDE Vlaamse verenigingen en privé-personen kunnen met een eigen bloemstuk of -krans deelnemen aan de bloemenhulde. Zij die dat wensen, kunnen evenwel ook met een vrijwillig te bepalen bedrag deelnemen aan de door de vzw IJzerwake georganiseerde algemene bloemenhulde of kunnen een bloementuil, -stuk of -krans (met of zonder lint) bestellen via IJzerwake. Men wordt verzocht VÓÓR 15 augustus contact op te nemen met het secretariaat en te betalen VÓÓR 18 augustus op de rekening van de vzw IJzerwake met duidelijke vermelding “Bloemen”. Als u betaalt van een andere rekening met een andere naam dan die die op het lint moet staan, wordt u verzocht dit telefonisch uitdrukkelijk te melden! Prijzen deelname Bloemenhulde: Deelname algemene bloemenhulde: Bloementuil zonder lint: Bloementuil met lint en tekst: Bloemstuk zonder lint: Bloemstuk met lint en tekst: Bloemenkrans zonder lint: Bloemenkrans met lint en tekst:

vrije gift 14 euro 27 euro 40 euro 53 euro 115 euro 128 euro

ETEN EN DRINKEN: Men leert uit ervaring: dit jaar worden uitgebreide drank- en eetstanden voorzien. Er zijn twee drankstanden met koude dranken: één voorzien van toog, tafels en stoelen komt ver genoeg achter het podium, dit om de plechtigheid niet te storen; een tweede zonder zitgelegenheid vindt men bij de ingang aan het jaagpad. Er zijn ook twee eetstanden met koffie, broodjes en braai. Ook hier staat er één ver genoeg achter het podium en een tweede bij de ingang aan het jaagpad. Aandacht: Vermits de IJzerwake geen Vlaamse kermis is worden ALLE drank- en eetstanden onherroepelijk gesloten van 10.50 uur (d.w.z. 10 minuten voor de aanvang van de plechtigheid) tot het einde van de plechtigheid. Na de plechtigheid worden alle drank- en eetstanden opnieuw geopend. Wij danken u voor uw begrip. SANITAIRE VOORZIENINGEN worden dit jaar uitgebreid voorzien, waaronder één aangepast voor rolstoelgebruikers. COLPORTAGE door derden (van welke aard ook) is op de IJzerwakeweide NIET toegelaten. Op de parkeerplaatsen is elke verkoop door derden verboden, dit om het goede verloop van het parkeren niet te hinderen. Colportage door derden is dus enkel toegelaten op de openbare weg, voor zo ver het stadsbestuur van Ieper geen politiereglement terzake uitvaardigt. VLAGGEN: Buiten gewone Vlaamse leeuwenvlaggen en oranje-blanjebleuvlaggen, die vanzelfsprekend massaal welkom zijn (en overigens ook door de vzw IJzerwake zelf te koop worden aangeboden op de IJzerwakeweide), worden enkel vlaggen van Vlaamse niet-partijpolitieke verenigingen toegelaten, om begrijpelijke redenen niet van politieke partijen en/of hun deelorganisaties. De Godsvredegedachte indachtig, wenst de vzw IJzerwake hierdoor de eendracht onder de Vlamingen te bevorderen. Buitenlandse vlaggen worden niet toegelaten. Dit jaar wordt een vlaggenparade voorzien! Vaandrigs van Vlaamse niet-partijpolitieke verenigingen die met hun verenigingsvlag willen


deelnemen aan de IJzerwake dienen, in tegenstelling tot vorig jaar, niet vooraf een vlaggenkaart aan te vragen, maar dienen zich de dag van de IJzerwake (en vanzelfsprekend in het bezit van een herkenningsteken) aan te melden bij het secretariaat aan de hoofdingang van de weide aan de kant van het jaagpad. Toegang met verenigingsvlaggen langs de ingang aan de parkeerweide is om organisatorische redenen NIET mogelijk. Aan het secretariaat aan de hoofdingang beoordeelt het bestuur van de vzw IJzerwake of de aangeboden verenigingsvlaggen beantwoorden aan de volgende criteria: - de vlaggen moeten officiële vlaggen zijn van bestaande en actieve niet-partijpolitieke Vlaamse verenigingen en organisaties die een reputatie hebben binnen de Vlaamse Beweging; - de vlaggen moeten herkenbaar zijn als vlaggen van Vlaamse verenigingen en organisaties, d.w.z. dat ze herkenbare Vlaamse symbolen, kleuren en/of namen moeten dragen; - de vlaggen mogen geen symbolen dragen met een internationale en/ of imperialistische connotatie of verwijzen naar verenigingen of organisaties die internationaal actief zijn. Vlaggen die afbreuk doen aan het Vlaams-nationaal karakter van de IJzerwake en/of als provocatief of schadelijk voor de goede naam van de IJzerwake worden beschouwd, worden niet toegelaten. Er wordt niet gediscussieerd over de ter plaatse genomen beslissing. Na goedkeuring ontvangt de vaandrig een individuele vlaggenkaart waarmee hij de IJzerwakeweide kan betreden met zijn verenigingsvlag. Ook wordt aan de vaandrig een vlaggenlint overhandigd ter herinnering aan de deelname aan de IJzerwake. Aan de vaandrigs zal tevens worden medegedeeld waar ze zich met hun verenigingsvlag moeten opstellen voor deelname aan de vlaggenparade. Tevens worden ook vlaggenlinten voorzien voor de verenigingsvlaggen die in 2003 werden toegelaten. De vaandrigs die vorig jaar ook deelnamen, worden daarom verzocht hun vlaggenkaart van 2003 mee te brengen, waarna zij ook een vlaggenlint van 2003 zullen ontvangen. ADVERTEREN IN PROGRAMMABROCHURE IJZERWAKE 2004: (zwart-wit, formaat A5). Geïnteresseerden (firma’s, verenigingen of privé-personen) worden verzocht hun gegevens te bezorgen aan het secretariaat. Zij ontvangen dan een bestelformulier dat ze samen met hun kant-en-klare advertentie en of tekst en illustratie (bv. logo) digitaal kunnen bezorgen aan opmaak@ijzerwake.org of per briefpost aan het secretariaat. De volledige sponsormap (met bestelformulier) is ook terug te vinden op onze webstek. De afsluitdatum voor advertenties is 5 augustus 2004. Mandatarissen van politieke partijen kunnen een advertentie ‘uit sympathie’ plaatsen met vermelding van hun naam en mandaat, evenwel zonder vermelding van de naam van hun politieke partij. Per politieke partij worden maximum twee advertenties toegelaten. IJzerwake is een niet-partijpolitiek gebonden initiatief en dat willen we graag zo houden. Te veel advertenties van de ene of de andere partij zouden verkeerdelijk een indruk van partijgebondenheid kunnen wekken. Advertentietarieven: 1/8 bladzijde A5 (59 x 43,75 mm) = 1/4 bladzijde A5 (59 x 92,5 mm) = 1/2 bladzijde A5 (123 x 92,5 mm) = 1 bladzijde A5 (123 x 190 mm) = 2 bladzijden A5 (267 x 190 mm) =

30 euro 50 euro 85 euro 150 euro 250 euro

SECRETARIAAT OP DE IJZERWAKEWEIDE: vindt u vlakbij de ingang langs het jaagpad. U kunt er terecht voor alle administratieve ver-

richtingen: adreswijzigingen, betaling van lid- of steungeld, opgave van namen en adressen van mogelijke geïnteresseerden of voor de aankoop van oude nummers van dit tijdschrift en affiches, ook nog enkele van vorig jaar. Vaandrigs kunnen er terecht voor vlaggenkaarten en vlaggenlinten. IJZERWAKEFIETSELING wordt alvast vanuit Antwerpen georganiseerd: - vertrek: op zaterdag 21 augustus om 8 u. te Antwerpen L.O. (aan voetgangerstunnel), - de tocht: 135 km langs het mooie Waasland, via het Gentse (middagpauze) en kanaal Gent-Brugge tot Beernem, verder langs Ruddervoorde, Torhout en Kortemark naar Diksmuide, - aankomst: ± 17 u. Fietsers die uit andere richtingen komen worden verzocht één van de onderstaande personen te contacteren. Wij zorgen voor groepering van kandidaten uit dezelfde streek, die dan een eigen ‘karavaan’ kunnen organiseren. Zondag 22 augustus: gezamenlijk vertrek om 9.30 u. aan de IJzertoren (kant IJzer) naar Steenstrate, waar het bestuur van de vzw IJzerwake hen zal begroeten. Inschrijvingsgeld: 8 euro (inbegrepen zijn: verzekering, speciaal t-truitje, herkenningskenteken (= inkom). Geïnteresseerden worden verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met: Geert Brouwers (Wilrijk): 0499 19 27 74 – geert.brouwers@stad.antwerpen.be Joachim Gerlo (Hoboken): 03 827 27 04 (na 20 u.) Jef Poelemans (Temse): 03 774 01 87 – jefpoelemans@hotmail.com IJZERWAKEWANDELING (± 33 km) vertrekt vanuit Izegem op zondag 22 augustus om 4.30 uur aan Café ’t Damberd, Gentsestraat 9 te Izegem. Inschrijven kan via Stefaan Sintobin (0495 36 00 75) en Georg Barbary (0475 42 19 29). MEDEWERKERS zijn nog steeds welkom. De IJzerwake komt immers niet zo maar uit de lucht vallen! Zaterdag 21 augustus: op die dag wordt de IJzerwakeweide en de omgeving kant-en-klaar gemaakt voor de plechtigheid. We zoeken nog enkele handige jongens of meisjes die daarbij willen helpen. Men wordt op zaterdag om 10 uur verwacht op de IJzerwakeweide. Men gelieve zich vooraf aan te melden bij Luc Vermeulen (0475 29 57 65 – logistiek@ijzerwake.org). Voor diegenen die zaterdag én zondag meewerken, wordt gratis overnachting en ontbijt op zondagmorgen voorzien. Gelieve wel een slaapzak ÉN EEN LAKEN ÉN EEN KUSSENSLOOP mee te brengen! Gelieve niet te vergeten voor de overnachting vooraf in te schrijven bij Luc Vermeulen. Zondag 22 augustus: alle vrijwilligers worden verzocht om 8.30 uur STIPT aanwezig te zijn bij de secretariaatstent voor een briefing. Daarna hebben we immers slechts 2.30 uur om alles terdege voor te bereiden! Om 11 uur begint de plechtigheid met de eucharistieviering.

3


Men kan zich slechts voor één van de volgende groepen aanmelden! Gelieve uw keuze vooraf te maken alvorens u aan te melden. Als een van de groepen volzet is, contacteren wij u zo snel mogelijk om u een andere taak voor te stellen. Vrijwilligers die met een bus meekomen, dienen er rekening mee te houden dat ze niet vóór 10.30 uur ter plaatse zullen zijn! Zij dienen zich dus niet vooraf voor een bepaalde groep aan te melden, maar melden zich bij aankomst aan het secretariaat aan, waar ze zullen vernemen waar ze zich het best kunnen inschakelen. We zoeken concreet vrijwilligers voor: 1. Financiële werkgroep: (verkoop van herkenningstekens, verkoop van programmabrochures, kassa, geldomhaling). Hiervoor zoeken we nog een 20-tal vrijwilligers! Deze worden verzocht zich vooraf aan te melden bij Luk Dieudonné (03 216 15 25 – adressen@ijzerwake.org). 2. Podiumgebeuren: Hiervoor zoeken we nog een 5-tal vrijwilligers die worden verzocht zich vooraf kenbaar te maken bij Lieve van Onckelen (03 238 27 49 – secretariaat@ijzerwake.org) 3. Opruim na de IJzerwake: iedereen die hierbij willen helpen, wordt verzocht te verzamelen vóór het podium na het einde van de IJzerwake. Gelieve de aanmeldingsbon voor medewerkers terug te zenden naar het secretariaat. Met goedbedoelde aanmeldingen als “ik kom, zeg me maar wat ik moet doen” zijn we helaas niets. Geef dus duidelijk aan op welke dag u wilt helpen en bij welke groep u wil meehelpen op zondag. Voor alle medewerkers geldt: - Bereidt u voor op alle weersomstandigheden, ook wat schoeisel betreft. - Draag neutrale kledij en geen kentekens van specifieke organisaties of partijen. - Zorg voor een kleine mondvoorraad en wat drank. - Zorg dat u in het bezit bent van uw identiteitskaart. - Na het einde van de IJzerwake bezorgt u het materiaal dat tot uw beschikking werd gesteld (armbanden, t-truitjes, schorten, badges, ander materiaal…) terug aan de verantwoordelijke van wie u dat materiaal ontving. Medewerkers die over een e-postadres beschikken, maar ons dat nog niet bezorgden, doen er best aan dit zo snel mogelijk door te geven aan adressen@ijzerwake.org. Per e-post gaat berichtgeving namelijk sneller en vooral goedkoper.

ORGANISATIE EN ORDEDIENST De medewerkers van de algemene organisatie zijn herkenbaar aan een gele armband met zwarte letters ORGANISATIE; de medewerkers van de ordedienst dragen een zwarte armband met gele letters ORDEDIENST. Mogen we alle deelnemers vragen om de richtlijnen van de medewerkers strikt op te volgen.

PROVINCIALE WERKGROEPEN EN KERNEN Provincie Antwerpen: Renaat van Beeck, Deken de Winterstraat 14, 2600 Berchem (Antwerpen), 0485 47 97 17, renaat.van.beeck@versateladsl.be Provincie Limburg: Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, winkeler@planetinternet.be Provincie Oost-Vlaanderen: Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, pfransoo@hotmail.com Provincie West-Vlaanderen: Walter Verbeke, Zuidschotestraat 10, Bikschote, 051 54 51 33. Provincie Vlaams Brabant: Halle-Vilvoorde: An Michiels, Omloopstraat 17, 1760, Roosdaal, 0478 33 24 86, an_michiels@hotmail.com Leuven: Luk van Biervliet, Erpestraat 125, 3070 Kortenberg, 0497 42 54 25, luk.vanbiervliet@pi.be

Kinderopvang

Weet je wel waarom?!? Tijdens de IJzerwake organiseert het Vlaams Nationaal Jeugdverbond in de hoek van de parkeerweide naast de IJzerwakeweide een kinderopvang voor kinderen tussen 5 en 12 jaar onder het motto Weet je wel waarom!?! Hier zullen de kinderen op een speelse wijze meer te weten komen over de Grote Oorlog. De VNJ-leiding neemt hen onder meer mee naar de wereld van toen. Ze maken kennis met de bekendste monumenten en krijgen nog een klein informatieboekje mee naar huis. Op een andere weide vlakbij zal een VNJ-infostand staan, waar de ouders de kinderen van 5 tot 12 jaar kunnen inschrijven in het VNJ. Voor verdere vragen kan men daar terecht. Tijdens het laatste deel van de IJzerwake worden de kinderen onder begeleiding naar de IJzerwakeweide teruggebracht. Zo kunnen zij ook het laatste deel van de IJzerwake zelf mee beleven. Het einde van deze kinderopvang is voorzien even na het einde van de IJzerwake zelf. Aan alle kinderen nog een prettige vakantie en tot in Steenstrate! VNJ-Jeugdleidster Maria Verbruggen VNJ-Verbondsleider Hugo Pieters

4


IJZERWAKEPOËZIE: OPNIEUW GEEST EN STIJL! (6) In de vorige afleveringen van deze rubriek – bedoeld als pleidooi voor stijl, voornaamheid en schoonheid, ook op nationalistische bijeenkomsten soms ver te zoeken… – bracht ik vooral de Vlaamse IJzerbedevaartdichter bij uitstek, Anton van Wilderode, op de voorgrond, o.a. met zijn beroemde Ballade van de zes ridders en met zijn bewerking van In Flanders Fields van de Canadese arts, dichter en kunstliefhebber John McCrae (1872-1918), die in het laatste jaar van de Grote Oorlog aan de IJzer sneuvelde. Aansluitend verwees ik naar andere navolgers van McCrae’s gedicht en drukte het eerste bewust Vlaamsgezinde én vrijere gedicht De kollebloemen van Vlaanderen, van niemand minder dan Karel Jonckheere (1936-’37) af. Na en naast die dichters van formaat wil ik verder plaats maken voor verzen van mindere – maar niet te versmaden – goden uit het Vlaamse én Noord-Nederlandse dichterswereldje, die mij worden toegezonden. Niet zo ‘onbekend’ is Jozef Vandromme uit Geluwe in de Westhoek, die zich ‘volksdichter’ noemt. Wij danken hem om het ontroerende en eenvoudige gedicht over zijn broer, die aan de IJzer sneuvelde. Het komt uit de bundel Wachtend op de avond, die in 1978 in eigen beheer werd uitgegeven. Verloren leven

Hoor de doden roepen

Kijk… hier in dit stuk land – dat geen mensenbloed spaarde – werd mijn broeder verenigd met de dood… en de aarde.

Hoor, de doden roepen, schreeuwen om gehoor. Liggen ze te vloeken, zoeken ze een oor dat, bereid te neigen, zwijgend wil verstaan? Wie niet willen zwijgen kunnen beter gaan.

De aarde… treurt niet om u – de wereld kent geen verdriet – mijn broeder, geen mens die mij ziet met tranen in stilte om u… Je leven… verloren – een schim paradijs – maar stervend herboren in eeuwige peis. Een ander, bijzonder aangrijpend gedicht, in zijn geheel een woedende schreeuw om vrede en een felle aanklacht tegen elke oorlog, werd ons toegestuurd door een lezer uit Dilbeek. Die vond het in het Noord-Nederlandse tijdschrift Elisabethbode. Dit gedicht van André F. Troost ademt de diepe, universele geest van onze IJzerwake uit.

Lid- en steungelden Dit nummer wordt verspreid op een oplage van 20.000 exemplaren. De vaste ontvangers van dit tijdschrift vinden op hun adresetiket een letter. N betekent dat wij nog geen betaling van uw lid- of steungeld voor 2004 mochten noteren. Dit is het laatste nummer dat u regulier ontvangt zonder betaling! S betekent dat wij u rekenen tot onze sympathisanten, dit wil zeggen dat u steungeld betaalde voor de algemene werking van de vzw IJzerwake in 2004. L betekent dat u uw lidgeld voor 2004 reeds betaalde. W betekent dat u een bijdrage betaalde voor de aankoop van de weide, maar nog niet als lid of sympathisant voor 2004 werd genoteerd. U ontvangt uiteraard wel het blad verder dit jaar.

Hoor, de doden roepen roepen uit het land waar zij doodop bloedden: rood, o moederland! Zal de aarde horen? Blijft de hemel kil? Al wie zwijgt, heeft oren – hoor: het Woord zwijgt stil. Hoor, de doden roepen boven alles uit, om de Naam te noemen die de waanzin stuit. Wanhoop wordt verslagen als Gods oor zich neigt op de dag der dagen die geen moord verzwijgt. Hoor, de doden roepen: hoge hemel, kom! Wil ons niet verdoemen, blijf niet eeuwig stom – laat het Woord weer klinken dat de nacht verdreef; laat de vrede zingen: mens, sta op – en leef! Erik Verstraete Graag roepen wij onze lezers – IJzerwakegangers – op om passende gedichten, oude of nieuwe en liefst geen overbekende, toe te sturen aan de samensteller van deze rubriek: Erik Verstraete, Jos Ratinckxstraat 17, 2600 Berchem.

Indien u geen letter op het adresetiket aantreft en het tijdschrift verder wenst te ontvangen, kan u lid of sympathisant worden, door min. 5 euro over te maken op de bankrekening van vzw IJzerwake. Als u nu betaalt, ontvangt u het tijdschrift tot eind 2005. Mogen we verzoeken om bij elke betaling duidelijk aan te geven waarvoor men betaalt: lidgeld, steun (= steun voor algemene werking), verslagboek 2003, advertentie, bloemenhulde,… Zonder uitdrukkelijke vermelding weten wij immers niet waar u voor betaalt! Betaalt u lidgeld of steungeld voor meer dan één persoon, vermeld dan a.u.b. duidelijk voor welke perso(o)n(en) dat lidgeld bedoeld is. Betaalt u van een rekening die niet dezelfde naam heeft als de persoon voor wie de betaling geldt, vermeld dan a.u.b. duidelijk in de mededeling de juiste naam van de betrokkene.

5


BUSREGELING IJZERWAKE 2004 Vanuit diverse plaatsen in Vlaanderen rijden er gratis bussen naar IJzerwake. Inschrijven is voor alle bussen verplicht, anders weten de plaatselijke organisatoren niet hoeveel bussen er moeten besteld worden! Op de bussen zullen de herkenningstekens verkocht worden.

PROVINCIE ANTWERPEN

ANTWERPEN Antwerpen-Noord 8.00 u.: Antwerpen (Sint-Jansplein, kant Van de Wervestraat) Inschrijven: 03 230 24 62 (tel. + fax Mia BransDujardin) Antwerpen-Zuid 8.00 u.: Berchem (kerk) 8.15 u.: Antwerpen (Waalse Kaai tegenover Zuiderpershuis) Inschrijven: 03 230 24 62 (tel. + fax Mia BransDujardin) Antwerpen-Linkeroever (Zie provincie Oost-Vlaanderen) Brasschaat 8.00 u.: Brasschaat (Kerk) Inschrijven: 03 664 60 18 (Mieke Langmans-De Bats) Deurne 8.00 u.: Rode Kruisplein (tegenover de Sint Fredeganduskerk aan de Gallifortlei) Inschrijven: 03 289 93 05 (Roger De Ridder) Schoten 8.00 u.: Schoten (parking Carrefour) Inschrijven: 03 290 87 43 (Jos en Mia Meeus-De Cleene) MECHELEN – KLEIN-BRABANT 8.00 u.: Mechelen (Rode Kruisplein) 8.10 u.: Blaasveld (kerk) 8.30 u.: Bornem (taverne ’t Zandhof) Inschrijven: 015 33 65 35 (Frans Maes) NIJLEN – LIER 7.00 u.: Nijlen (Kempenland, Herentalseweg 53) 7.15 u.: Lier (Zaat = Veemarkt) Inschrijven: 03 481 82 76 (Lode Van Dessel) LIER – DUFFEL – RUMST – KONTICH 7.30 u.: Lier (parking carrefour) 7.50 u.: Duffel (parking naast het postgebouw) 8.00 u.: Rumst (E19 oprit 8) 8.05 u.: Kontich (Sint-Ritacollege) Inschrijven: 015 75 62 21 (Anne-Mie Van Noten) TURNHOUT – GEEL – HERENTALS 7.15 u.: Turnhout (station) 7.45 u.: Geel (nieuwe Alma) 8.15 u.: Herentals (Kleding Wellens aan de brandweerkazerne) Inschrijven: 014 50 17 85 - vdblieve@pandora.be (Lieve Van den Berghe)

PROVINCIE LIMBURG

GENK – HASSELT – BERINGEN 7.30 u.: Genk (café Slagmolen, Slagmolenweg 76) 7.50 u.: Hasselt (parking achter Dussartplein)

6

8.15 u.: Beringen (Super Confex, Paalsesteenweg, vlakbij uitrit 26 van de E313) Inschrijven: 089 35 41 10 (Richard De Becker)

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

ANTWERPEN-LINKEROEVER – ZWIJNDRECHT – BEVEREN 8.00 u.: Antwerpen-Linkeroever (Frederik Van Edenplein) 8.10 u.: Burcht (Carrefour) 8.15 u.: Zwijndrecht (kerk) 8.20 u.: Melsele (koekjesfabrieken) 8.25 u.: Beveren (kerk) Inschrijven: 03 253 03 56 (Julia de Caluwé) DENDERMONDE – SINT-NIKLAAS 7.30 u.: Dendermonde (De Bruynkaai) 8.00 u.: Sint-Niklaas (hotel Serwir) Inschrijven: 0475 55 45 01 (Stefaan Van Gucht) GENT 8.30 u.: Gent, Kramersplein (klein SintPietersplein bij Decascoop) Inschrijven: 09 282 52 74 (Wilfried Aers), 09 225 48 27 (Peter Fransoo), 0478 42 95 39 (Julien Herteleer) HERZELE – NINOVE – RONSE 7.30 u.: Herzele (parking Sylvae Tours) 8.00 u.: Ninove (Vlaams Huis Leeuwenhol, Stationsplein) 8.30 u.: Ronse (Grote Markt) Inschrijven: 053 77 46 99 (Herman Van Bever) LEDE – AALST 8.45 u.: Lede (Vlaams Ontmoetingscentrum Soetekin, Nieuwstraat 32) 9.00 u.: Aalst (Vlaams Huis Den IJzer, Vlaanderenstraat) Inschrijven: 053 70 59 80 (Den IJzer), 053 82 80 79 (Soetekin)

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

DIEST – LEUVEN 7.15 u.: Diest (Voorzijde Station) 7.25 u.: Bekkevoort (Carpoolparking, E-314 uitrit 24) 7.35 u.: Holsbeek/Rotselaar (Rondpunt Rotselaar, Carpoolparking, E-314 uitrit 21) 8.00 u.: Leuven (Parking Bodart, Brug Kapucijnenvoer) 8.15 u.: Nossegem (Kortenberg, Carpoolparking, E-40 uitrit 21) Inschrijven: 0476 20 79 97 (Steven Godefridi)

VILVOORDE – GRIMBERGEN – GROOTBIJGAARDEN – LIEDEKERKE 8.00 u.: Vilvoorde (Portaelsplein, kerk) 8.30 u.: Grimbergen (Brusselsesteenweg tegenover Q8, parking voetbalveld Terwilgen)

8.45 u.: Groot-Bijgaarden (parking E40, richting kust) 9.00 u.: Liedekerke (aan de afrit Essene Carpool parking) Inschrijven: 0479 33 82 34 (Jorgen Noens)

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

BRUGGE – OOSTKUST 8.40 u.: Knokke (station) 8.45 u.: Duinbergen (voorkant kerk) 8.50 u.: Heist (Heldenplein) 9.00 u.: Zeebrugge (watertoren) 9.10 u.: Blankenberge (achterkant stadhuis) 9.30 u.: Brugge (achterkant station) Inschrijven: 0486 42 75 34 (Alain Quataert) KORTRIJK – IEPER 9.20 u.: Kortrijk (achterkant station, Pieter Tacklaan) 9.35 u.: Marke 9.50 u.: Lauwe 10.00 u.: Wevelgem 10.15 u.: Menen (station) 10.35 u.: Ieper (station) Inschrijven: 056 41 11 50 (Herwijn Vandenbulcke) INGELMUNSTER – IZEGEM – ROESELARE 9.35 u.: Ingelmunster (markt) 9.45 u.: Izegem (Rijksweg aan Delhaize) 10.00 u.: Roeselare (stationsplein, Vlaams Huis De Gezelle) Inschrijven: 051 24 54 12 (De Gezelle) NIEUWPOORT – KOKSIJDE – DE PANNE – VEURNE 9.15 u.: Nieuwpoort-stad (tramhalte aan Vismijn) 9.35 u.: Koksijde (Kerkplein, kant Van Buggenhoutlaan) 9.50 u.: De Panne (stelplaats De Lijn, Rotonde Dynastielaan) 10.00 u.: Veurne (station) 10.20 u.: Diksmuide (station) Inschrijven: 0497 91 47 36 (Patrick Meurice) WESTENDE – OOSTENDE – LEKE 9.20 u.: Westende-Dorp 9.45 u.: Oostende (busparking Visserijschool, Mercatorlaan) 10.00 u.: Leke (kruispunt OostendestraatSchorestraat) 10.20 u.: Diksmuide (station)

Deze bus wacht te Diksmuide op IJzerwakegangers die met de trein komen: - uit Gent-Brugge-Roeselare (voorziene aankomst 9.43 u.) - uit Kortrijk (T-trein voorziene aankomst 10.15 u.) - uit De Panne (IR-trein voorziene aankomst 10.16 u.) Vanzelfsprekend moeten de treingangers inschrijven voor deze busaansluiting! Inschrijven: 0477 65 11 49 (Kristof Schottey)


AANMELDINGSBON VOOR MEDEWERKERS GELIEVE DEZE BON ENKEL MET DRUKLETTERS IN TE VULLEN! Familienaam + voornaam: ..................................................................................................................................................................... Verkozen mandaat of functie in een vereniging:.................................................................................................................................. Straat, huis- en busnummer: .................................................................................................................................................................. Postcode en woonplaats: ....................................................................................................................................................................... E-postadres (zeker te vermelden voor kandidaat-medewerkers!): ................................................................................................................................................................................................................ Telefoon: ................................................................................................................................................................................................ Fax: ...................................................................................................GSM: .............................................................................................

PROPAGANDA

Wenst: ...... folders (IJzerwakemanifest met bon) om te verspreiden ...... affiches A2+ (70 cm x 50 cm) ...... affiches A3 (42 cm x 30 cm) ...... autoaffiches (16 cm x 70 cm) (Deze affiches zijn niet bedoeld om te gaan plakken!)

VRIJWILLIGERS ZATERDAG 21 AUGUSTUS Wil meehelpen bij de opbouw vanaf 10 uur. Helpt ook mee op zondag en schrijft in voor de gratis overnachting met ontbijt.

VRIJWILLIGERS ZONDAG 22 AUGUSTUS

Wil meehelpen bij: (slechts één mogelijkheid aankruisen a.u.b., cumul kan niet!) Financiële werkgroep (verkoop van herkenningstekens, verkoop van programmabrochures en de geldomhaling) en zal aanwezig zijn om STIPT 8.30 uur! Podiumgebeuren en zal aanwezig zijn om STIPT 10.45 uur! Opruim van de weide (NA afloop van de IJzerwake).

Komt met de auto en kan … andere vrijwilligers onderweg oppikken (en deze ’s avonds terug meenemen) en zal aanwezig zijn om STIPT 8.30 uur! Komt met een bus mee en wil meehelpen waar nodig en meldt zich bij aankomst bij het Secretariaat. Heeft een monovolumewagen of een minibusje en wil helpen bij de pendeldienst op het jaagpad (voor bejaarden en gehandicapten) en zal aanwezig zijn om STIPT 9.30 uur!) op de kleine parking naast de brug. Nummerplaat: ………….. (is nodig voor de aan te vragen toelating voor het gebruik van het jaagpad!) Kan gewone rolstoelen laden (zijn meestal opplooibaar) Alle vrijwilligers dienen hun identiteitskaart op zak te hebben! Gelieve deze invulbon ingevuld terug te zenden naar IJzerwake vzw, Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen (fax: 03 238 27 49), of u aan te melden via e-post bij adressen@ijzerwake.org of via de invulbon op onze webstek www.ijzerwake.org.

7


Ja, ook ik onderschrijf het IJzerwakemanifest !

IJzerwake vzw Identificatienummer: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Grote Steenweg 426 2600 Berchem (Antwerpen)

GELIEVE DEZE BON ENKEL MET DRUKLETTERS IN TE VULLEN

(Indien men dit manifest reeds eerder ondertekende, hoeft men deze bon niet opnieuw in te vullen, behalve om aan te duiden dat uw naam nu wel mag gepubliceerd worden.)

Familienaam + voornaam: ........................................................................................................... Verkozen mandaat of functie in een vereniging: ....................................................................... Straat, huis- en busnummer: ....................................................................................................... Postcode en woonplaats: ............................................................................................................ E-postadres (zeker te vermelden voor kandidaat-medewerkers!): ...................................................................................................................................................... Telefoon: ...................................................................................................................................... Fax: ............................................................................................................................................... GSM: ............................................................................................................................................. Handtekening:

Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 29 57 65 (Luc Vermeulen) Aanmelding als nieuw lid (+ adreswijzigingen + financies): adressen@ijzerwake.org Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org (Luk Dieudonné) of per post via het secretariaat Aanmelding e-postrondzendlijst: info@ijzerwake.org Aanmelding als adverteerder: opmaak@ijzerwake.org 0496 53 31 38 (Hans Verreyt) Busverantwoordelijke: bussen@ijzerwake.org 03/230 24 62 (Mia Dujardin)

Onderschrijf het IJzerwakemanifest, maar wens geen lid te worden. Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens geen lid te worden, maar wel te steunen en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake (en ontvang het blad verder). Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens steunend lid te worden van de vzw IJzerwake en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake (en ontvang het blad verder). Mijn naam mag als ondertekenaar van het manifest worden gepubliceerd. Opgelet! Indien de naam van de houder van de rekening waarvan u overschrijft niet dezelfde is als de uwe, vul hier dan de naam van de rekeninghouder in: ...................................................................................................................................................... Gelieve deze invulbon ingevuld terug te zenden naar IJzerwake vzw, Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen (fax: 03 238 27 49), of u aan te melden via epost bij adressen@ijzerwake.org of via de invulbon op onze webstek www.ijzerwake.org. Wij verwerken de ingevulde gegevens enkel om u op de hoogte te houden van de standpunten en activiteiten van vzw IJzerwake. Conform de wet van 8 december 1992 kan u uw recht op toegang en verbetering van de door ons bewaarde gegevens uitoefenen via een aangetekende brief met kopie van uw identiteitskaart en stortingsbewijs.

Algemene Vergadering Wilfried Aers (beheerder) - Mia Brans-Dujardin (beheerder) - Ledy Broeckx - Michael de Bronett - Frans Cauwenbergh - Gilbert de Corte - Lea de Jonghe-Meurrens - Luk Dieudonné (penningmeester) - Peter Fransoo - Luk Lemmens - An Michiels - Toon Pauli - Renaat van Beeck - Mark van der Borgt - Jurgen Van Hauwermeiren - Lieve van Onckelen (secretaris) - Johan Vanslambrouck (voorzitter) Walter Verbeke - Luc Vermeulen (beheerder) - Hans Verreyt - Erik Verstraete - Mr. Herman Wagemans (Ere-voorzitter) - Walter Winkeler

OVERSCHRIJVING OF STORTING

Handtekening(en)

KOPIE CLIËNT Datum ondertekening

bedrag in letters

Bij manuele invulling, één zwart (blauw) karakter per vakje memodatum

bedrag in EUR

memodatum (facultatief)

(enkel voor uitvoering in de toekomst)

bedrag

rekening opdrachtgever

rekening opdrachtgever

rekening begunstigde

rekening begunstigde

naam en adres opdrachtgever

naam en adres begunstigde

Niet ter betaling aanvaarden EUR

7 3 3 0 1 1 2 8 2 7 4 6

733-0112827-46

IJZERWAKE VZW

naam begunstigde

IJZERWAKE VZW

GROTE STEENWEG 426 2600 BERCHEM

mededeling

datum afgifte

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen

CENT

mededeling (in HOOFDLETTERS)

Hieronder niets schrijven

IJzerwake magazine 07  

nr. 7 - juli-augustus-september 2004

IJzerwake magazine 07  

nr. 7 - juli-augustus-september 2004

Advertisement