Page 1

IJZERWAKE

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

P 309548

Driemaandelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 6 - april-mei-juni 2004 - Afgiftekantoor Antwerpen X

TOT VLAANDEREN OP DE LANDKAART STAAT Begin april publiceerde een merkwaardig heterogene groep van tweeenveertig Vlaamse prominenten een Lentemanifest, een oproep aan de Vlaamse politici om dringend een pak Belgische bevoegdheden naar de deelstaten te transfereren. De ondertekenaars komen niet (of althans niet allemaal) uit een milieu dat men tot de traditionele Vlaamse Beweging rekent. Zij hebben allemaal op hun domein kunnen ervaren dat een federaal Belgisch beleid niet langer werkt. Met alle gevolgen van dien. Daar waar Vlaanderen in 1995 nog bij de topregio ’s van Europa hoorde, zijn we nu weggezakt naar de middenmoot. Het Belgisch immobilisme eist zijn tol. De verdere doorbraak van de Vlaamse autonomiegedachte naar een groep die daar tot voor kort Siberisch koud voor bleef, is verheugend. Als de eisen van het Lentemanifest gerealiseerd worden, is er een belangrijke stap gezet naar echt Vlaams zelfbestuur. Overheveling van bevoegdheden van België naar Vlaanderen is goed, maar onvoldoende. De ervaring leert ons dat zelfs voor die domeinen waarvoor Vlaanderen bevoegd is, de Belgische constructie roet in het eten werpt. Als Vlaanderen aan belastingsverminderingen denkt, of een Vlaamse zorgverzekering inricht, dan schermt Wallonië met termen als belangenconflict en een gebrek aan federale loyauteit. België is dus op zich een probleem. Als we de officiële partijprogramma’s bekijken is daar verrassend veel eensgezindheid over. Het Vlaams Blok en de N-VA willen een onafhankelijk Vlaanderen, de VLD en de CD&V willen een confederatie. Wie pleit voor een confederatie wil een onafhankelijk Vlaanderen dat nadien een verbond sluit met één of meer andere onafhankelijke staten. Wallonië bijvoorbeeld. Een confederatie is nu eenmaal geen staat, maar een verband tussen afzonderlijke staten. Politici die iets anders bedoelen met confederalisme laten die term beter achterwege. Maar voorlopig gaan we ervan uit dat politici menen wat ze zeggen. Anders handelen zou immers de antipolitiek in de kaart spelen. Maar het mag niet bij stoere verklaringen blijven. Wij verwachten dus dat politici woord houden en concrete stappen zetten naar die Vlaamse onafhankelijkheid. Een eerste stap zou kunnen zijn: het definitief veilig stellen van het Vlaamse grondgebied door een splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Dit kan met een eenvoudige meerderheid zonder ook maar één enkele Waalse stem. En vermits alle Vlaamse partijen (in het Vlaams Parlement) daar zonder één uitzondering voorstander van zijn, is er geen enkele reden om dit nog langer uit te stellen. Dit gaat in tegen de ongeschreven Belgische wet dat alle beslissingen met een dubbele meerderheid moeten worden genomen. Maar dit argument kan niet overtuigen. De Franstaligen hebben dit principe zelf afgeschaft door Vlaanderen het vreemdelingenstemrecht op te dringen.

Vu: Johan Vanslambrouck, Tulpenlaan 38, 2240 Zandhoven

SECRETARIAAT IJZERWAKE VZW Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org. Steunen (of lidgeld betalen als dat nog niet gebeurde!) kan op rekening 733-0112827-46 van IJzerwake vzw.

Ondertussen gaat onze steun ten volle naar de rebellerende burgemeesters die weigeren mee te werken aan ongrondwettelijke verkiezingen in Vlaams-Brabant. Het wordt een harde, maar leerrijke confrontatie. Minister Dewael heeft de burgemeesters reeds met sancties bedreigd. Hiermee kiest de minister voor het Franstalige machtsbelang en tegen Vlaanderen. Bovendien druist het huidige systeem in tegen de Belgische grondwet zelf. Een staat die zijn eigen grondwet niet meer respecteert, heeft elk bestaansrecht verloren. Johan Vanslambrouck, Voorzitter

DERDE IJZERWAKE? Op 22 augustus aanstaande verwachten wij u op de... derde IJzerwake. Was vorig jaar dan niet de eerste IJzerwake? Dat vraagt om enige uitleg. Toen het conflict tussen het IJzerbedevaartcomité en de Vlaamse Beweging in 1995 naar een hoogtepunt klom, bleven heel wat bedevaarders uit protest op de rechteroever van de IJzer staan. Om deze contestanten toch een programma in de stijl van de traditionele IJzerbedevaarten aan te bieden organiseerde het Vlaams Nationaal Jeugdverbond na de IJzerbedevaart van dat jaar een korte manifestatie te Steenstrate onder de benaming ‘IJzerwake’. Deze manifestatie was bedoeld als een éénmalig initiatief. Pas toen duidelijk werd dat het IJzerbedevaartcomité koppig zou blijven verder gaan met de afbraak van de IJzerbedevaart kwam er vorig jaar opnieuw een manifestatie onder de benaming ‘IJzerwake’, deze keer gedragen niet door het VNJ, maar door de vzw IJzerwake. Na ruggespraak met het VNJ heeft de vzw IJzerwake besloten om de manifestatie van 1995 ook op te nemen in de telling. Vandaar dat de IJzerwake 2004 de derde in de rij wordt.

ZELFBESTUUR - NOOIT MEER OORLOG - GODSVREDE


IJZERWAKE 2004 PRAKTISCH Er worden enkele duizenden stoelen voorzien. Het is evenwel onbegonnen werk om alle deelnemers een zitplaats te garanderen. Het is, zeker voor mensen die met eigen vervoer komen, daarom sterk aanbevolen een eigen klapstoeltje mee te brengen als ze een zitplaatsje willen. Er zijn geen verschillende tarieven voor zit- of staanplaatsen.

TOEGANGSTARIEF

TOEGANKELIJKHEID WEIDE

Toegangstarief: 3 euro per persoon. Kinderen onder de twaalf jaar hebben gratis toegang, maar krijgen dit jaar een eigen gratis kinderherkenningsteken!

Het bestuur van de vzw IJzerwake doet het uiterste om een zo perfect mogelijk verloop te garanderen. Toch willen we er alle bedevaartgangers op wijzen dat de weide een weide is en geen gazon. Alle mogelijke middelen zullen worden aangewend om de toegankelijkheid van de weide te bevorderen, ook voor rolstoelgebruikers. Maar het is en blijft een weide! Alle bedevaartgangers worden verzocht er rekening mee te houden dat deze manifestatie doorgaat op een plaats waar geen uitgebreide infrastructuur kan, noch mag voorzien worden. Enige soepelheid is dan ook geboden.

HERKENNINGSTEKENS De inkomkaart is een herkenningsteken dat zichtbaar op de kledij moet worden gedragen. Zonder zichtbaar herkenningsteken kan men dus niet op de weide! Dit geldt ook voor muziekkorpsen en jeugdorganisaties. De herkenningstekens kunnen gekocht worden: - bij de verkopers die verspreid staan op het jaagpad langs het kanaal en op de (eventuele) parkeerweiden; - op de bus bij de busverantwoordelijken van de door de vzw IJzerwake ingelegde bussen; - aan de kassa aan de ingang van de IJzerwakeweide. Om een vlotte doorstroming aan de ingang tot de weide te garanderen wordt iedereen gevraagd om zich zo veel mogelijk vooraf op de bus of bij de verkopers op de toegangswegen een herkenningsteken aan te schaffen. Er is geen voorverkoop!

TWEE INGANGEN TOT DE WEIDE Dit jaar kunnen we de weide achter onze weide huren als parkeerweide. Dat betekent dat er daar een tweede ingang met kassa is. Vaandrigs gelieve wel te noteren dat zij met hun vlag enkel op de weide kunnen langs de hoofdingang aan de kant van het jaagpad! Daar is immers het secretariaat gevestigd.

PROGRAMMABROCHURES Zoals vorig jaar zullen de programmabrochures op de toegangswegen en op de weide te koop worden aangeboden.

2

ZITPLAATSEN

De vzw IJzerwake heeft, zoals de vaste lezers van dit tijdschrift reeds weten, de weide naast het monument voor de gebroeders van Raemdonck, waar ook vorig jaar de IJzerwake doorging, dankzij de steun van duizenden Vlamingen kunnen aankopen. De derde IJzerwake gaat dan ook op zondag 22 augustus 2004 door op de eigen weide te Steenstrate (Ieper) en begint om 11 uur met de eucharistieviering.

TE VOET LANGS HET JAAGPAD De weide is te voet bereikbaar via een jaagpad van ongeveer een kleine kilometer naast het kanaal IJzer-Ieper. Dit jaagpad is niet toegankelijk voor ongeautoriseerd gemotoriseerd wegverkeer. Net zoals vorig jaar wordt er vanaf het begin van het jaagpad (naast de brug over het kanaal) een pendeldienst voorzien voor mensen die niet goed te been zijn. Bent u in het bezit van een rolwagen? Breng die dan zeker mee. Bedevaartgangers die met de bus komen, kunnen gebruik maken van een trap die van bovenop de brug naar het lagergelegen jaagpad langs het kanaal leidt. Vorig jaar diende men daarvoor over een vangrail te klauteren, wat tot enkele valpartijen heeft geleid. Onlangs werd de vangrail ter hoogte van de trap ondertussen verwijderd. Voor wat een IJzerwake al niet goed blijkt te zijn‌

PARKEERPLAATSEN Er worden opnieuw enkele weiden voorzien als parking. Prijs: 1 euro per wagen. Bij slecht weer wordt in overleg met de politie parkeerplaats voorzien langs de zijwegen van de hoofdweg. Gelieve steeds de instructies van


de parkeerwachters van de vzw IJzerwake en de politie op te volgen. Autobussen parkeren op de hoofdweg Diksmuide-Ieper op aanwijzen van de politie en/of de parkeerwachters.

BLOEMENHULDE Vlaamse verenigingen en privé-personen kunnen met een eigen bloemstuk of -krans deelnemen aan de bloemenhulde. Zij die dat wensen, kunnen evenwel ook met een vrijwillig te bepalen bedrag deelnemen aan de door de vzw IJzerwake georganiseerde algemene bloemenhulde of kunnen een bloementuil, -stuk of -krans (met of zonder lint) bestellen via IJzerwake. Hiervoor wordt men verzocht VÓÓR 15 augustus contact op te nemen met het secretariaat en deze te betalen VÓÓR 18 augustus op de rekening van de vzw IJzerwake met duidelijke vermelding “Bloemen”. Als u betaalt van een andere rekening dan de naam die op het lint moet staan, wordt u verzocht dit ook duidelijk te vermelden! Prijzen: Deelname algemene bloemenhulde: vrije gift Bloementuil zonder lint: 14 euro Bloementuil met lint: 27 euro Bloemstuk zonder lint: 40 euro Bloemstuk met lint: 53 euro Bloemenkrans zonder lint: 115 euro Bloemenkrans met lint: 128 euro

DRINKEN EN ETEN In 2003 was er slechts één drank- en één eetstand voorzien. Dit jaar wordt gestreefd naar meerdere standen. Het mag echter duidelijk zijn dat er geen drank en eten zal verkocht worden van bij de aanvang van de mis tot aan het einde van de IJzerwake. Dit verstoort immers het goede verloop van de herdenkingsplechtigheid die de IJzerwake is.

SANITAIRE VOORZIENINGEN Er worden dit jaar minstens twee gewone sanitaire containers voorzien, alsook een derde aangepast voor rolstoelgebruikers.

COLPORTAGE Op de IJzerwakeweide is verkoop door derden (van welke aard ook) NIET toegelaten. Op de parkeerplaatsen is elke verkoop door derden verboden, dit om het goede verloop van het parkeren niet te hinderen. Colportage door derden is dus enkel toegelaten op de openbare weg (het jaagpad langs het kanaal) dat toegang verstrekt tot het monument en de IJzerwakeweide.

VLAGGEN Buiten gewone Vlaamse leeuwenvlaggen en oranje-blanje-bleuvlaggen, die vanzelfsprekend massaal welkom zijn (en overigens ook door de vzw IJzerwake zelf te koop worden aangeboden op de weide), worden enkel vlaggen van Vlaamse niet-partijpolitieke verenigingen toegelaten, om begrijpelijke redenen niet van politieke partijen en/of hun deelorganisaties. De Godsvredegedachte indachtig, wenst de vzw IJzerwake hierdoor de eendracht onder de Vlamingen te bevorderen. Buitenlandse vlaggen worden niet toegelaten. Dit jaar wordt een vlaggenparade voorzien! Vaandrigs van Vlaamse niet-partijpolitieke verenigingen die met hun verenigingsvlag willen deelnemen aan de IJzerwake dienen, in tegenstelling tot vorig jaar, niet vooraf een vlaggenkaart aan te vragen, maar dienen zich de dag van de IJzerwake (en vanzelfsprekend in het bezit van een herkenningsteken) aan te melden bij het secretariaat aan de hoofdingang van de weide aan de kant van het jaagpad. Toegang met verenigingsvlag-

gen langs de andere ingang aan de parkeerweide is om organisatorische redenen NIET mogelijk. Aan het secretariaat aan de hoofdingang beoordeelt het bestuur van de vzw IJzerwake of de aangeboden verenigingsvlaggen beantwoorden aan de volgende criteria: - de vlaggen moeten officiële vlaggen zijn van bestaande en actieve nietpartijpolitieke Vlaamse verenigingen en organisaties die een reputatie hebben binnen de Vlaamse Beweging; - de vlaggen moeten herkenbaar zijn als vlaggen van Vlaamse verenigingen en organisaties, d.w.z. dat ze herkenbare Vlaamse symbolen, kleuren en/of namen moeten dragen; - de vlaggen mogen geen symbolen dragen met een internationale en/of imperialistische connotatie of verwijzen naar verenigingen of organisaties die internationaal actief zijn. Vlaggen die afbreuk doen aan het Vlaams-nationaal karakter van de IJzerwake en/of als provocatief of schadelijk voor de goede naam van de IJzerwake worden beschouwd, worden dus niet toegelaten. Er wordt niet gediscussieerd over de genomen beslissing. Na goedkeuring ontvangt de vaandrig een individuele vlaggenkaart waarmee hij de IJzerwakeweide kan betreden met zijn verenigingsvlag. Ook wordt aan de vaandrig een vlaggenlint overhandigd ter herinnering aan de deelname aan de IJzerwake. Om een idee te hebben van het aantal vlaggenlinten dat moet voorzien worden, verdient het zeker voorkeur dat de Vlaamse verenigingen die met hun vlag willen deelnemen dit vooraf even melden aan het secretariaat. Aan het secretariaat aan de hoofdingang zal aan de vaandrigs tevens worden medegedeeld waar ze zich met hun verenigingsvlag moeten opstellen voor deelname aan de vlaggenparade. Tevens worden ook vlaggenlinten voorzien voor de verenigingsvlaggen die in 2003 werden toegelaten. De vaandrigs die vorig jaar ook deelnamen, worden daarom verzocht hun vlaggenkaart van 2003 mee te brengen, waarna zij ook een vlaggenlint van 2003 zullen ontvangen.

SPONSORS/ADVERTEERDERS GEZOCHT! Firma’s, verenigingen of privé-personen kunnen een zwart-wit advertentie laten opnemen in de programmabrochure van de IJzerwake 2004 (formaat A5). Advertentiemogelijkheden: 1/8 bladzijde A5 (59 x 43,75 mm) = 30 euro 1/4 bladzijde A5 (59 x 92,5 mm) = 50 euro 1/2 bladzijde A5 (123 x 92,5 mm) = 85 euro 1 bladzijde A5 (123 x 190 mm) = 150 euro 2 bladzijden A5 (267 x 190 mm) = 250 euro Geïnteresseerden worden verzocht de gegevens van hun firma of vereniging te bezorgen aan het secretariaat. Zij ontvangen dan een bestelformulier dat ze samen met hun kant-en-klare advertentie en of tekst en illustratie (bv. logo) digitaal kunnen bezorgen aan opmaak@ijzerwake.org of per briefpost aan het secretariaat. De volledige sponsormap (met bestelformulier) is ook terug te vinden op onze webstek. De afsluitdatum voor advertenties is 15 juli 2004.

3


Indien u zelf niet adverteert maar een of meerdere mogelijk geïnteresseerde firma’s of verenigingen kent, verzoeken wij u de contactgegevens van die firma(‘s) of vereniging(en), alsook de naam van de juiste contactpersoon door te geven aan ons secretariaat of aan opmaak@ijzerwake.org.

Men kan zich slechts voor één van de volgende groepen aanmelden! Gelieve uw keuze vooraf te maken alvorens u aan te melden. Als een van de groepen volzet is, contacteren wij u zo snel mogelijk om u een andere taak voor te stellen.

Mandatarissen van politieke partijen kunnen een advertentie ‘uit sympathie’ plaatsen met vermelding van hun naam en mandaat, evenwel zonder vermelding van de naam van de politieke partij waarvoor zij ‘zetelen’. Per politieke partij worden maximum twee advertenties toegelaten: bijvoorbeeld één voor de partij zelf en één voor haar jongerenorganisatie of een andere deelorganisatie. IJzerwake is een niet-partijpolitiek gebonden initiatief en dat willen we graag zo houden. Te veel advertenties van de ene of de andere partij zouden verkeerdelijk een indruk van partijgebondenheid kunnen wekken.

Vrijwilligers die met een bus meekomen, dienen er rekening mee te houden dat ze niet vóór 10.30 uur ter plaatse zullen zijn! Zij dienen zich dus niet voor een bepaalde groep aan te melden, maar melden zich vooraf wel best aan bij het secretariaat. Bij aankomst melden ze zich aan het secretariaat waar ze zullen vernemen waar ze zich het best kunnen inschakelen.

PROPAGANDA VOOR DE IJZERWAKE

We zoeken concreet vrijwilligers voor de:

Het belangrijkste in de aanloop naar de IJzerwake blijft ongetwijfeld de ruchtbaarheid die aan het initiatief wordt gegeven. Daaraan kan iedereen meewerken. Men kan zelf een raamaffiche ophangen, of ook op activiteiten van Vlaamse verenigingen of in de favoriete kroeg. Er zijn zowel affiches op groot formaat (A2+ = 50 x 70 cm) als op klein formaat (A3 = 30 x 42 cm). Ook autoaffiches (16 op 70 cm ) om tegen de achterruit te bevestigen zijn beschikbaar. Deze zijn te verkrijgen via het secretariaat of bij een van de provinciale contactadressen. Daar kan men ook folders bestellen voor verspreiding in kennissenkring, eigen vereniging of op tal van Vlaamse activiteiten, of als bijlage bij tijdschriften.

1. Financiële werkgroep (verkoop van herkenningstekens, verkoop van programmabrochures en de geldomhaling). Hiervoor zoeken we een dertigtal vrijwilligers! Deze vrijwilligers worden verzocht zich vooraf aan te melden bij Luk Dieudonné (03 216 15 25 – adressen@ijzerwake.org).

Beheerders van webstekken en redacteurs van tijdschriften kunnen digitale advertenties in diverse maten opvragen bij opmaak@ijzerwake. org.

MEDEWERKERS VOOR DE IJZERWAKE Het belangrijkste zijn evenwel de medewerkers. De IJzerwake komt immers niet zo maar uit de lucht vallen! Er zijn niet enkel duizenden bedevaartgangers nodig om van de IJzerwake een succes te maken, maar ook tientallen medewerkers. Met hen staat of valt de organisatie van de IJzerwake. Zaterdag 21 augustus Op zaterdag 21 augustus moet er nogal wat logistiek en technisch voorbereid worden, gaande van het plaatsen van wegwijzers, het opbouwen van het podium en de podiumdecoratie, het opstellen van gehuurde tenten en tafels voor informatiestanden, het klaarzetten van de stoelen, het plaatsen van wegwijzers, borden, vlaggenpalen,... We denken daarbij onder meer aan handige jongens (of meisjes) allerhande, bij voorkeur in het bezit van hun eigen werktuigen. Hiervoor zoeken we een kleine vijftig mensen! Mensen die de handen uit de mouwen willen steken bij dit praktische voorbereidingswerk worden op zaterdag om 10 uur verwacht op de IJzerwakeweide en worden tevens verzocht zich vooraf aan te melden bij Luc Vermeulen (0475 29 57 65 – logistiek@ijzerwake.org). Voor diegenen die zaterdag én op zondag meewerken, wordt gratis overnachting (met een degelijk bed!) en ontbijt op zondagmorgen voorzien. Gelieve wel een slaapzak ÉN EEN LAKEN ÉN EEN KUSSENSLOOP mee te brengen! Gelieve niet te vergeten vooraf in te schrijven voor de overnachting bij Luc Vermeulen (0475 29 57 65 – logistiek@ijzerwake.org). Zondag 22 augustus De ervaring van vorig jaar heeft ons geleerd dat we de zondag nog iets vroeger van start moeten gaan. Om zeker te zijn dat alles vlot van

4

start gaat, worden alle vrijwilligers daarom verzocht om 8.30 uur STIPT aanwezig te zijn voor een briefing. Daarna hebben we immers slechts 2,5 uur om alles terdege voor te bereiden! Om 11 uur stipt begint de plechtigheid met de eucharistieviering.

2. Podiumgebeuren Hiervoor zoeken we een tiental vrijwilligers. Ze worden verzocht zich vooraf kenbaar te maken bij Lieve van Onckelen (03 238 27 49 – secretariaat@ijzerwake.org) 3. Opruim na de IJzerwake Na de IJzerwake moet alles weer opgeruimd worden. Mensen die hierbij willen helpen, worden verzocht te verzamelen vóór het podium na het einde van de IJzerwake. Met goedbedoelde aanmeldingen als “ik kom, zeg me maar wat ik moet doen” zijn we helaas niets. Geef dus duidelijk aan op welke dag en bij welke groep u wil meehelpen. Men kan zich voor de zondag dus enkel opgeven voor één van deze taken! Voor alle medewerkers geldt: - Bereidt u voor op alle weersomstandigheden, ook wat schoeisel betreft. - Draag neutrale kledij en geen kentekens van specifieke organisaties of partijen. - Zorg voor een kleine mondvoorraad en wat drank. - Zorg dat u in het bezit bent van uw identiteitskaart. - Na het einde van de IJzerwake bezorgt u het materiaal dat tot uw beschikking werd gesteld (armbanden, t-truitjes, schorten, badges,…) terug aan de verantwoordelijke van wie u dat materiaal ontving. Medewerkers die over een e-postadres beschikken, maar ons dat nog niet bezorgden, doen er best aan dit zo snel mogelijk door te geven aan adressen@ijzerwake.org. Per e-post gaat berichtgeving namelijk sneller en vooral goedkoper.

ORGANISATIE De medewerkers zijn herkenbaar aan een gele armband met daarop de zwarte letters ORGANISATIE of dragen een badge met het logo van IJzerwake. Mogen we alle deelnemers vragen om de richtlijnen van de medewerkers strikt op te volgen.


PROVINCIALE WERKGROEPEN EN KERNEN Langzaam maar zeker bouwen we over heel Vlaanderen een IJzerwakenetwerk uit. Hieronder vindt u de namen en adressen van een aantal mensen die bereid werden gevonden de IJzerwakegedachte verder uit te dragen in hun regio. Bij hen kunt u onder meer terecht voor propagandamateriaal en meer informatie betreffende de volgende IJzerwake. Mensen die in die provincies willen meewerken, kunnen contact opnemen met de respectievelijke contactpersoon.

Provincie Antwerpen:

Renaat van Beeck, Deken de Winterstraat 14, 2600 Berchem (Antwerpen), 0485 47 97 17.

Provincie Limburg:

Walter Winkeler, Heilig Hartplein 25/5, 3500 Hasselt, 011 72 03 30, winkeler@planetinternet.be.

IJZERWAKEFIETSELING De vzw IJzerwake doet een warme oproep om naar de volgende IJzerwake per fiets te komen. Alvast vanuit Antwerpen wordt een fietseling georganiseerd: - vertrek: op zaterdag 21 augustus om 8 u. te Antwerpen L.O. (aan voetgangerstunnel) - de tocht: 135 km langs het mooie Waasland, via het Gentse (middagpauze) en kanaal Gent-Brugge tot Beernem, verder langs Ruddervoorde, Torhout en Kortemark naar Diksmuide. Overwegend rustige wegen, meestal autoarm of autovrij met onderweg enkele aansluitplaatsen. - aankomst: ± 17 u Vanuit andere richtingen: wie niet samen met het ‘Antwerpse peloton’ kan rijden, maar toch naar de IJzerwake wil fietsen: gelieve een van de onderstaande personen te contacteren. Wij zorgen voor groepering van kandidaten uit dezelfde streek, die dan een eigen ‘karavaan’ kunnen organiseren.

Provincie Oost-Vlaanderen:

Zondag 22 augustus: gezamenlijk vertrek om 9.30 u. aan de IJzertoren (kant IJzer) naar Steenstrate, waar het IJzerwakecomité ons zal ontvangen.

Provincie West-Vlaanderen:

Sportieve belangstellenden ontvangen meer praktische informatie over aansluitpunten, maaltijden, overnachting en terugtocht in een persoonlijk bericht met inschrijvingsformulier.

Peter Fransoo, Galgenberg 2, 9000 Gent, 09 225 48 27, pfransoo@hotmail.com. Walter Verbeke, Zuidschotestraat 10, Bikschote, 051 54 51 33.

Provincie Vlaams Brabant:

Arrondissement Halle-Vilvoorde (+ Brussel): An Michiels, Omloopstraat 17, 1760, Roosdaal, 0478 33 24 86, an_michiels@hotmail.com. Arrondissement Leuven: Luk van Biervliet, Erpestraat 125, 3070 Kortenberg, 0497 42 54 25, luk.vanbiervliet@pi.be.

IJzerwake vzw Algemene Vergadering

Wilfried Aers (beheerder) Mia Brans-Dujardin (beheerder) Ledy Broeckx Michael de Bronett Frans Cauwenbergh Gilbert de Corte Lea de Jonghe-Meurrens Luk Dieudonné (penningmeester) Peter Fransoo Luk Lemmens An Michiels Toon Pauli Renaat van Beeck Mark van der Borgt Jurgen Van Hauwermeiren Lieve van Onckelen (secretaris) Johan Vanslambrouck (voorzitter) Luc Vermeulen (beheerder) Hans Verreyt Erik Verstraete Mr. Herman Wagemans (Ere-voorzitter) Walter Winkeler

Inschrijvingsgeld: 8 euro (inbegrepen zijn: verzekering, speciaal t-truitje, herkenningskenteken (= inkom). Om de organisatie zo vlot mogelijk te laten verlopen wordt men verzocht zo snel mogelijk contact op te nemen met: Geert Brouwers (Wilrijk): 0499 19 27 74 – geert.brouwers@stad.antwerpen.be Joachim Gerlo (Hoboken): 03 827 27 04 (na 20 u.) Jef Poelemans (Temse): 03 774 01 87 – jefpoelemans@hotmail.com Een racefiets is niet echt nodig; wél een fiets die in orde is en een beetje oefening wordt aanbevolen.

IJZERWAKEWANDELING Zoals vorig jaar vertrekt vanuit Izegem opnieuw een IJzerwakewandeling van ± 33 km. De wandelaars vertrekken op zondag 22 augustus om 4.30 uur aan Café ’t Damberd, Gentsestraat 9 te Izegem. Inschrijven kan via Stefaan Sintobin (0495 36 00 75) en Georg Barbary (0475 42 19 29).

5


Vu: Johan Vanslambrouck, Tulpenlaan 38, 2240 Zandhoven


Lid- en steungelden Dit nummer wordt uitzonderlijk verspreid op een oplage van 20.000 exemplaren. Indien u dit tijdschrift dit jaar voor de eerste maal ontvangt en u ook de verdere nummers van 2004 wenst te ontvangen, kan u lid worden of sympathisant, door min. 5 over te maken op de bankrekening van vzw IJzerwake. De vaste ontvangers van dit tijdschrift vinden op hun adresetiket een letter. L betekent dat u uw lidgeld voor 2004 reeds betaalde. N betekent dat u uw lidgeld voor 2004 volgens onze gegevens nog niet betaalde. S betekent dat wij u rekenen tot onze sympathisanten, dit wil zeggen dat u steungeld betaalde voor de algemene werking van de vzw IJzerwake, zonder lid te zijn. Ietwat bijzonder is de letter W, die betekent dat u wel een bijdrage betaalde voor de aankoop van de weide, maar nog niet als lid of sympathisant voor 2004 werd genoteerd. U ontvangt uiteraard wel het blad verder dit jaar. Een kleine extra betaling als lid of sympathisant wordt evenwel enorm geapprecieerd. De bijdragen voor de aankoop van de weide werden immers uitsluitend aangewend voor die aankoop en niet voor de ondersteuning van de verdere werking van de vzw IJzerwake. Mogen we iedereen verzoeken om bij elke betaling duidelijk aan te geven waarvoor men betaalt: lidgeld, steun (= steun voor algemene werking), weide (= steun voor de aankoop van de weide), verslagboek, advertentie, bloemenhulde,… Zonder uitdrukkelijke vermelding weten wij immers niet waar u voor betaalt! Betaalt u lidgeld of steungeld voor meer dan één persoon vermeld dan a.u.b. duidelijk voor welke perso(o)n(en) dat lidgeld bedoeld is. Betaalt u van een rekening met een andere rekeninghouder dan de persoon voor wie de betaling geldt, vermeld dan a.u.b. duidelijk in de mededeling de juiste naam van de betrokkene. Gelieve steeds in drukletters te schrijven. Hiërogliefen ontcijferen is niet onze specialiteit.

Kort Nieuws HULDE AAN DE GEBROEDERS VAN RAEMDONCK Dag op dag is het 87 jaar geleden dat de gebroeders Van Raemdonck te Steenstrate sneuvelden. Om deze reden organiseerde de vzw IJzerwake in samenwerking met de Gebroeders Van Raemdonckkring op vrijdag 26 maart 11 u. een hulde aan het monument van de Gebroeders van Raemdonck te Steenstrate, naast de weide van de IJzerwake. Het programma van deze hulde bestond uit: Toespraak door de voorzitter van de vzw IJzerwake, voordracht van enkele gedichten en tenslotte een bloemenhulde. (26 maart 2004)

VANDALISME AAN HET MONUMENT VAN DE GEBROEDERS VAN RAEMDONCK Bij de hulde aan het monument van de Gebroeders Van Raemdonck te Steenstrate stelden we vast dat er vandalen aan het werk waren geweest. De herinneringsplaat ter ere van Clemens de Landtsheer lag aan stukken op en rond het monument. Er werd melding van gemaakt aan de eigenaars van het monument. (26 maart 2004)

VZW IJZERWAKE WORDT LID VAN HET OVV Op 15 maart werd de vzw IJzerwake aanvaard als volwaardig lid van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV). Deze aanvaarding gebeurde in consensus (op een onthouding na). Voortaan zal de vzw IJzerwake mee zijn schouders zetten onder de projecten van het OVV.

AANDACHT De raad van beheer van de vzw IJzerwake wenst uitdrukkelijk ter attentie van mogelijke buitenlandse geïnteresseerden duidelijk te maken dat de IJzerwake op zondag 22 augustus 2004 een louter Vlaams-nationalistisch initiatief is en geen internationaal treffen. Buitenlandse organisaties (en dus ook hun vlaggen en propagandamateriaal) worden onder geen beding toegelaten op het terrein van de IJzerwake. Bovendien vraagt de raad van beheer van de vzw IJzerwake alle mogelijke deelnemers uit binnen- en buitenland om geen kentekens en kledijonderdelen (ook uniformachtige) te dragen die niets met het Vlaams-nationalisme te maken hebben, daar deze enkel schade berokkenen aan de goede naam van de IJzerwake.

8


IJZERWAKEPOËZIE: OPNIEUW GEEST EN STIJL! (5) Op de 43ste IJzerbedevaart (5 juli 1970), waarop de symboliek van de klaproos het sterkst aan bod kwam, werden twee gedichten van Van Wilderode voorgedragen en choreografisch uitgebeeld: In Flanders Fields – dat ik in ons vorig nummer heb voorgesteld en toegelicht – en De Drie Papavers. We vinden beide in de bundel Verzamelde Gedichten (1974). De dansgroep ‘Dansa Ritmica’ (o.l.v. Monica Steens) gaf op aangrijpende wijze gestalte aan In Flanders Fields: meisjes in zwarte gewaden (de dood) en met vuurrode kruisen (klaprozen) brachten één van de mooiste evocaties van alle IJzerbedevaarten. De pers bevestigde dat toen en Verleyen stipte het aan in zijn eerder genoemd boekje, waaruit ik ook citeerde. Die geest van ingetogenheid werd in de loop van de daaropvolgende decenniën geleidelijk verdreven van de bedevaartweide. Gedichten als In Flanders Fields zijn daar nu niet meer denkbaar, geen echte geest van vrede meer, wél een luidruchtige, ‘multiculturele’ popsfeer… Terwijl Bert Decorte, A.G. Christiaens en Eugène Mattelaer vrij dicht bij McCrae’s tekst bleven, schreef Karel Jonckheere, als eerste bekende Vlaamse dichter (in 1936 of 1937) een vrijere – én meer Vlaamsbewuste – vertaling, hoewel niet zo doordringend en uitgebreid als Van Wilderodes gedicht.

De kollebloemen van Vlaanderen Vlaanderens hart bloedt in zijn kollebloemen open, tusschen de kruisjes door, die, rij naast rij geplant, het simpel teeken zijn, waaronder wij steeds hopen, dat onze milde dood de vree werd voor dit land. Bij rooden dageraad volgden wij in het blauwe den zoeten leeuwerik, wiens jubel werd gestoord door schroot en vloek en klacht. Tot men ons neer kwam houwen en op dit Vlaamsche veld ons streven werd gesmoord. Gij, die nu na ons leeft, wij reiken u de toortsen, verheft ze naar het licht, elk roepe een nieuwen held; ons ’t heilige verbod te slapen in dit veld: in elke kollebloem zouden wij blijvend bloeden! Karel Jonckheere

Erik Verstraete

STEUN VOOR DE AANKOOP VAN DE IJZERWAKEWEIDE De vzw IJzerwake kon tot de aankoop van de weide overgaan dankzij de steun van ruim 1.000 gulle schenkers én enkele renteloze leningen. Deze leningen dienen natuurlijk nog te worden afbetaald. Steun blijft daarom verder welkom op onze bankrekening! Gelieve a.u.b. te vermelden: “Weide”! Zij die 25 euro of meer schenken, ontvangen een verzorgde gekalligrafeerde oorkonde. Wij vragen wel enig geduld voor de oorkondes, deze worden immers met de hand opgemaakt! Maar ontvangen doet u ze zeker.

IJZERWAKEAVOND GENT Op vrijdag 25 juni 2004 gaat om 20 u. een IJzerwakeavond door te Gent in zaal De Rotonde, Kortrijksesteenweg 1. Erik Verstraete, lid van de Algemene Vergadering van de vzw IJzerwake, zal er spreken over de IJzerbedevaarten en u krijgt er alle inlichtingen over de IJzerwake. Propagandamateriaal (affiches, autoaffiches en pamfletten) zal beschikbaar zijn. Wij verwachten iedereen die op één of andere wijze wenst bij te dragen tot het succes van de IJzerwake!

VERSLAGBOEK IJZERWAKE 2003

“ Tr ouw aan het IJzertestament”

In de goede traditie van de traditionele IJzerbedevaarten werd ook een verslagboek van de IJzerwake 2003 gepubliceerd. Daarin werden onder meer opgenomen: het programma; de teksten van de toespraken; de bindteksten; de volledige lijst van ondertekenaars die toestemming gaven tot publicatie van hun naam (afgesloten op 28 november 2003); een verslag van de IJzerwake; enkele persknipsels; diverse foto’s. Het verslagboek dat 44 pagina’s telt, kan enkel besteld worden door overschrijving van 5 euro (verzendingskosten inbegrepen) op de rekening van de vzw IJzerwake. Gelieve duidelijk als mededeling “Verslagboek” te vermelden. Om de verwerking van de betalingen overzichtelijk te houden moeten wij er op aandringen GEEN betalingen te bundelen in één overschrijving. Maak dus a.u.b. aparte overschrijvingen op voor uw betalingen van lidgeld, steungeld, verslagboek of steun voor de aankoop van de weide, telkens met de juiste reden van de betaling als mededeling vermeld!

9


BUSREGELING IJZERWAKE 2004 De vzw IJzerwake legt gratis bussen in vanuit heel Vlaanderen. Hieronder volgt een voorlopig overzicht van de diverse opstapplaatsen die nu reeds worden voorzien. In ons volgende nummer (en zo snel mogelijk ook op onze webstek) zal een gedetailleerd overzicht worden geplaatst met mogelijk meer opstapplaatsen en de definitieve vertrekuren. De opstapplaatsen en vertrekuren in dit overzicht zijn dus nog niet bindend, maar enkel richtinggevend!

PROVINCIE ANTWERPEN ANTWERPEN Antwerpen-Noord 8.00 u.: Antwerpen (Sint-Jansplein, kant Van de Wervestraat) Antwerpen-Zuid 8.00 u.: Berchem (kerk) 8.15 u.: Antwerpen (Waalse Kaai tegenover Zuiderpershuis) Brasschaat 8.00 u.: Brasschaat (Kerk)

ANTWERPEN – LINKEROEVER – ZWIJNDRECHT – BEVEREN – SINT-NIKLAAS 8.00 u.: Antwerpen-Linkeroever (Frederik Van Edenplein) 8.10 u.: Burcht (Carrefour) 8.15 u.: Zwijndrecht (kerk) 8.20 u.: Melsele (koekjesfabrieken) 8.25 u.: Beveren (kerk) 8.30 u.: Sint-Niklaas (hotel Serwir) DENDERMONDE – SINT-NIKLAAS 7.30 u.: Dendermonde (De Bruynkaai) 8.00 u.: Sint-Niklaas (hotel Serwir)

Schoten 8.00 u.: Schoten parking Carrefour

GENT 8.30 u.: Gent, Kramersplein (klein SintPietersplein bij Decascoop)

MECHELEN – KLEIN-BRABANT Mechelen (Rode Kruisplein ) Blaasveld (kerk) Bornem (taverne ’t Zandhof) (nog geen vertrekuur bekend)

LEDE – AALST 8.45 u.: Lede (Vlaams Ontmoetingscentrum “Soetekin”, Nieuwstraat 32) 9.00 u.: Aalst (Vlaams Huis Den IJzer, Vlaanderenstraat)

NIJLEN – LIER – KONTICH Nijlen (Kempenland) Lier (Zaat) Kontich (Sint-Rita) (nog geen vertrekuur bekend)

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

TURNHOUT – GEEL – HERENTALS Turnhout (station) Mol (taverne De Geus) Meerhout (taverne De Kronkeling) Geel (nieuwe Alma) Herentals (Prima-Lux) (nog geen vertrekuur bekend)

PROVINCIE LIMBURG GENK – HASSELT – BERINGEN 7.30 u. Genk, café Slagmolen, Slagmolenweg 76 7.50 u.Hasselt, parking achter Dussartplein 8.15 u. Beringen, Super Confex, Paalsesteenweg (vlakbij uitrit 26 van de E313)

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN AALST – NINOVE – RONSE 7.30 u.: Herzele (parking Sylvae Tours) 8.00 u.: Aalst (Vlaams Huis Den IJzer, Vlaanderenstraat) 8.30 u.: Ninove (Vlaams Huis Leeuwenhol, Stationsplein) 9.15 u.: Ronse (Grote Markt)

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN BLANKENBERGE – BREDENE Blankenberge Wenduine De Haan Bredene (nog geen details bekend) BRUGGE – OOSTKUST 8.40 u.: Knokke (station) 8.45 u.: Duinbergen (voorkant kerk) 8.50 u.: Heist (Heldenplein) 9.00 u.: Zeebrugge (watertoren) 9.10 u.: Blankenberge (achterkant stadhuis) 9.30 u.: Brugge (achterkant station) KORTRIJK – IEPER Kortrijk (station) Marke Lauwe Wevelgem Menen Ieper (station) (nog geen details bekend)

DIEST – AARSCHOT – LEUVEN 7.15 u.: Diest (Voorzijde Station) 7.25 u.: Bekkevoort (Carpoolparking, E-314 uitrit 24) 7.35 u.: Aarschot (Parking Nopri, E-314 uitrit 22) 7.45 u.: Holsbeek/Rotselaar (Rond Punt Rotselaar, Carpoolparking, E-314 uitrit 21) 8.00 u.: Leuven (Parking Bodart, Brug Kapucijnenvoer) 8.15 u.: Nossegem (Kortenberg, Carpoolparking, E-40 uitrit 21)

KORTRIJK – ROESELARE Kortrijk (station) Roeselare (station) (nog geen vertrekuur bekend)

VILVOORDE – GRIMBERGEN – GROOTBIJGAARDEN – LIEDEKERKE 8.20 u.: Vilvoorde (Portaelsplein, aan kerk) 8.30 u.: Grimbergen (Brusselsesteenweg tegenover Q8, parking voetbalveld Terwilgen) 8.45 u.: Groot-Bijgaarden (parking E40, richting kust) 9.00 u.: Liedekerke (station)

OOSTENDE – DIKSMUIDE 9.20 u.: Westende-Dorp 9.45 u.: Oostende (busparking Visserijschool, Mercatorlaan) 10.00 u.: Leke (kruispunt OostendestraatSchorestraat) 10.20 u.: Diksmuide (station)

NIEUWPOORT – KOKSIJDE – VEURNE Nieuwpoort-stad (tramhalte aan Vismijn) Koksijde (Kerkplein, kant Van Buggenhoutlaan) Veurne (station) Diksmuide (station) (nog geen vertrekuur bekend)

Deze bus wacht te Diksmuide op IJzerwakegangers die met de trein komen: - uit Gent-Brugge-Roeselare (voorziene aankomst 9.43 u.) - uit Kortrijk (T-trein voorziene aankomst 10.15 u.) - uit De Panne (IR-trein voorziene aankomst 10.16 u.) Vanzelfsprekend moeten de treingangers inschrijven voor deze busaansluiting!

INSCHRIJVEN VOOR ALLE BUSSEN VIA: TELEFOON/FAX: 03 230 24 62 (MIA BRANS-DUJARDIN) of E-POST: bussen@ijzerwake.org

10


AANMELDINGSBON VOOR MEDEWERKERS GELIEVE DEZE BON ENKEL MET DRUKLETTERS IN TE VULLEN! Familienaam + voornaam: ..................................................................................................................................................................... Verkozen mandaat of functie in een vereniging:.................................................................................................................................. Straat, huis- en busnummer: .................................................................................................................................................................. Postcode en woonplaats: ....................................................................................................................................................................... E-postadres (zeker te vermelden voor kandidaat-medewerkers!): ................................................................................................................................................................................................................ Telefoon: ................................................................................................................................................................................................ Fax: ...................................................................................................GSM: .............................................................................................

PROPAGANDA

Wenst: ❏ ...... folders (IJzerwakemanifest met bon) om te verspreiden ❏ ...... affiches A2+ (70 cm x 50 cm) ❏ ...... affiches A3 (42 cm x 30 cm) ❏ ...... autoaffiches (16 cm x 70 cm) (Deze affiches zijn niet bedoeld om te gaan plakken!)

VRIJWILLIGERS ZATERDAG 21 AUGUSTUS ❏ Wil meehelpen bij de opbouw vanaf 10 uur. ❏ Helpt ook mee op zondag en schrijft in voor de gratis overnachting met ontbijt.

VRIJWILLIGERS ZONDAG 22 AUGUSTUS

Wil meehelpen bij: (slechts één mogelijkheid aankruisen a.u.b., cumul kan niet!) ❏ Financiële werkgroep (verkoop van herkenningstekens, verkoop van programmabrochures en de geldomhaling) en zal aanwezig zijn om STIPT 8.30 uur! ❏ Podiumgebeuren en zal aanwezig zijn om STIPT 10.45 uur! ❏ Opruim van de weide (NA afloop van de IJzerwake).

❏ Komt met de auto en kan … andere vrijwilligers onderweg ❏ ❏

oppikken (en deze ’s avonds terug meenemen) en zal aanwezig zijn om STIPT 8.30 uur! Komt met een bus mee en wil meehelpen waar nodig en meldt zich bij aankomst bij het Secretariaat. Heeft een monovolumewagen of een minibusje en wil helpen bij de pendeldienst op het jaagpad (voor bejaarden en gehandicapten) en zal aanwezig zijn om STIPT 9.30 uur!) op de kleine parking naast de brug. Nummerplaat: ………….. (is nodig voor de aan te vragen toelating voor het gebruik van het jaagpad!) Kan gewone rolstoelen laden (zijn meestal opplooibaar)

Alle vrijwilligers dienen hun identiteitskaart op zak te hebben! Gelieve deze invulbon ingevuld terug te zenden naar IJzerwake vzw, Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen (fax: 03 238 27 49), of u aan te melden via e-post bij adressen@ijzerwake.org of via de invulbon op onze webstek www.ijzerwake.org.

11


Ja, ook ik onderschrijf het IJzerwakemanifest ! GELIEVE DEZE BON ENKEL MET DRUKLETTERS IN TE VULLEN

(Indien men dit manifest reeds eerder ondertekende, hoeft men deze bon niet opnieuw in te vullen, behalve om aan te duiden dat uw naam nu wel mag gepubliceerd worden.)

IJzerwake vzw Identificatienummer: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Grote Steenweg 426 2600 Berchem (Antwerpen) Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org

Familienaam + voornaam: ........................................................................................................... Verkozen mandaat of functie in een vereniging: ....................................................................... Straat, huis- en busnummer: ....................................................................................................... Postcode en woonplaats: ............................................................................................................ E-postadres (zeker te vermelden voor kandidaat-medewerkers!): ...................................................................................................................................................... Telefoon: ...................................................................................................................................... Fax: ............................................................................................................................................... GSM: ............................................................................................................................................. Handtekening: Onderschrijf het IJzerwakemanifest, maar wens geen lid te worden. Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens geen lid te worden, maar wel te steunen en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake (en ontvang het blad verder). Onderschrijf het IJzerwakemanifest, wens steunend lid te worden van de vzw IJzerwake en zal min. 5 euro overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake (en ontvang het blad verder). Mijn naam mag als ondertekenaar van het manifest worden gepubliceerd. Opgelet! Indien de naam van de houder van de rekening waarvan u overschrijft niet dezelfde is als de uwe, vul hier dan de naam van de rekeninghouder in: ......................................................................................................................................................

Technische coördinatie manifestatie: logistiek@ijzerwake.org 0475 29 57 65 (Luc Vermeulen) Aanmelding als nieuw lid (+ adreswijzigingen + financies): adressen@ijzerwake.org Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org (Luk Dieudonné) of per post via het secretariaat Aanmelding e-postrondzendlijst: info@ijzerwake.org Aanmelding als adverteerder: opmaak@ijzerwake.org (Hans Verreyt)

Gelieve deze invulbon ingevuld terug te zenden naar IJzerwake vzw, Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen (fax: 03 238 27 49), of u aan te melden via epost bij adressen@ijzerwake.org of via de invulbon op onze webstek www.ijzerwake.org. Wij verwerken de ingevulde gegevens enkel om u op de hoogte te houden van de standpunten en activiteiten van vzw IJzerwake. Conform de wet van 8 december 1992 kan u uw recht op toegang en verbetering van de door ons bewaarde gegevens uitoefenen via een aangetekende brief met kopie van uw identiteitskaart en stortingsbewijs.

OVERSCHRIJVING OF STORTING

Handtekening(en)

KOPIE CLIËNT Datum ondertekening

bedrag in letters

Bij manuele invulling, één zwart (blauw) karakter per vakje memodatum

bedrag in EUR

memodatum (facultatief)

(enkel voor uitvoering in de toekomst)

bedrag

rekening opdrachtgever

rekening opdrachtgever

rekening begunstigde

rekening begunstigde

naam en adres opdrachtgever

naam en adres begunstigde

Niet ter betaling aanvaarden EUR

7 3 3 0 1 1 2 8 2 7 4 6

733-0112827-46

IJZERWAKE VZW

naam begunstigde

IJZERWAKE VZW

GROTE STEENWEG 426 2600 BERCHEM

mededeling

datum afgifte

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen

CENT

mededeling (in HOOFDLETTERS)

Hieronder niets schrijven

Profile for ijzerwake

IJzerwake magazine 06  

nr. 6 - april-mei-juni 2004

IJzerwake magazine 06  

nr. 6 - april-mei-juni 2004

Profile for ijzerwake
Advertisement