Page 1

IJZERWAKE

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

P 309548

Driemaandelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 4 - oktober-november-december 2003 - Afgiftekantoor Antwerpen X

VAN HET VERLEDEN NAAR DE TOEKOMST a Vlaanderen in Europ ! Vrij en onafhankelijk Aanvang 11u.

Bij het monument Gebroeders Van Raemdonck

De IJzerwake van 24 augustus was een geslaagde manifestatie. De opkomst lag beduidend hoger dan verwacht en we kregen in de dagen en weken nadien vooral enthousiaste reacties. Dat is voor ons geen reden om op onze lauweren te rusten, maar wel een krachtige aansporing om verder te gaan.

STEENSTRATE

(Zuidschote - Ieper)

www.ijzerwake.org - info@ijzerwake.org

Vlaanderen heeft meer dan ooit nood aan een jaarlijks bezinningsmoment. Een plaats waar we de politiek van vandaag in alle sereniteit kunnen toetsen aan de grondbeginselen van onze beweging. En deze werden voor het eerst naar voor gebracht in de loopgraven van de IJzer. De opdracht die ons daar gegeven werd is nog lang niet vervuld. De ontwikkelingen in de Belgische politiek tonen ten overvloede aan dat een eigen parlement en regering niet volstaan om van zelfbestuur te spreken. Wij hebben een Vlaams parlement, een Vlaamse vlag, een Vlaams lied maar… geen wezenlijke Vlaamse macht. En die Vlaamse macht is nochtans noodzakelijk om de welvaart die Vlaanderen thans bereikt heeft ook voor de komende generaties veilig te stellen. Wat met Ford Genk gebeurt spreekt boekdelen. De productiekosten voor een Ford auto te Genk gefabriceerd ligt ongeveer 25 tot 30 % hoger dan in de andere fabrieken van Europa. Dat komt door twee dingen. Vooreerst ligt de loonkost in België veel hoger dan in de omringende landen. Niet omdat de mensen teveel verdienen, maar wel omdat de sociale lasten veel hoger zijn dan elders. Het misbruik van de sociale zekerheid (dat zich vooral in Wallonië situeert) heeft het stelsel gewoon onbetaalbaar gemaakt. Omwille van die hoge loonkost hebben grote bedrijven reeds jaren geleden hun investeringen in Vlaanderen op een laag pitje gezet. En dat zorgt voor bijkomend productiviteitsverlies. Als er barre economische tijden aantreden is Vlaanderen ondanks zijn welvaart dus een bijzonder kwetsbaar gebied. Om dat te keren is meer nodig dan het doorschuiven van een pakketje bevoegdheden naar een Vlaamse regering die alleen maar mag optreden voor zover de Walen ook akkoord gaan. En zo werkt het Belgisch federalisme vandaag. Deze crisis bewijst ondubbelzinnig de noodzaak van een onafhankelijk Vlaanderen. Het is gewoon een kwestie van behoud van welvaart en welzijn.

Vu: Johan Vanslambrouck, Tulpenlaan 38, 2240 Zandhoven

SECRETARIAAT IJZERWAKE VZW Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org. Steunen (of lidgeld betalen als dat nog niet gebeurde!) kan op rekening 733-0112827-46 van IJzerwake vzw.

Onze onafhankelijkheidsstrijd speelt zich af tegen de achtergrond van belangrijke Europese ontwikkelingen. De Europese Unie wordt flink uitgebreid en het Europees bestuur dreigt meer dan ooit tevoren een zaak te worden van een ondemocratische bureaucratie. Europa heeft een parlement dat wel die naam draagt maar in feite niet de bevoegdheden heeft van een parlement. In diverse Europese landen worden zogenaamde referenda georganiseerd, maar waar de bevolking ‘fout’ heeft gestemd, moet het referendum prompt worden overgedaan. Kortom, Europa wordt een democratie van het vroegere Oostbloktype: iedereen heeft het recht om akkoord te gaan met het gevoerde beleid, maar daarmee is nog niets gezegd over het recht om niet akkoord te gaan met dat beleid. En meer dan ooit blijven de volkeren van Europa de grote afwezigen in de vernieuwde instellingen. De Vlaamse Beweging moet zich ook over dat fenomeen bezinnen en antwoorden formuleren. Deze antwoorden zijn nergens elders te zoeken dan in het zelfbestuurprincipe van de Fronters. Europa mag zich enkel bezig houden met die problemen die werkelijk een grensoverschrijdende aanpak noodzakelijk maken. Alle andere bevoegdheden komen aan de deelgebieden toe, en deze deelgebieden moeten te allen tijde het recht behouden om desnoods uit de Europese Unie te treden. Alleen zo kunnen we voorkomen dat Europese regelneven ons straks een onderwijs opdringen dat we niet willen en een taalwetgeving die ons terugbrengt naar de tijd van vóór 1920. Op een manifestatie als IJzerwake moeten geen concrete oplossingen worden aangereikt voor de problemen van alle dag. Maar het is onze taak om een baken uit te zetten voor de toekomst. Deze opdracht wordt ook opgeëist door de IJzerbedevaart. Op de IJzerbedevaart 2003 werd evenwel de lijn van het verleden doorgetrokken: een nog veel kleinere opkomst dan de vorige jaren en een ontgoochelende toespraak van de nieuwe voorzitter. Die gaf geen pleidooi voor een bezielend project voor Vlaanderen, maar stelde zich tevreden met “homogene bevoegdheidspakketten”. Kan het nog braver, kan het nog slapper? De partijpolitieke recuperatie van de IJzerbedevaart werd meer dan ooit duidelijk. De overstap van de vorige voorzitter naar SP.A-Spirit was niet toevallig. De mis werd opgedragen door diens partijgenoot Nimmegeers en Vervolg op pagina 6

ZELFBESTUUR - NOOIT MEER OORLOG - GODSVREDE


HARTELIJK DANK AAN DE 4.500 BEDEVAARTGANGERS 2.000 ONDERTEKENAARS 1.600 STEUNERS De vzw IJzerwake wenst de 4.500 bedevaartgangers uitdrukkelijk te danken voor hun aanwezigheid. Wie had dat durven verhopen? Het is voor ons meer dan een aanmoediging dat we op het goede spoor zitten. Onze dank gaat beslist ook uit naar de 2.000 ondertekenaars van het IJzerwakemanifest, naar de ruim 1.600 mensen die ons financieel ondersteunden, naar de adverteerders in de programmabrochure en niet te vergeten naar de tientallen medewerkers. Zonder hen allen was de IJzerwake niet mogelijk geweest.

U HEBT REEDS GESTEUND, MAAR BENT U NU LID OF SYMPATHISANT?

We dachten dat de betalingen na de IJzerwake wel zouden afnemen, maar neen, de steun- en lidgelden bleven tijdens de maand september gestaag verder toestromen; zo ook de aanmeldingen van nieuwe leden. De verwerking van de invulbons waarmee ondertussen 2.000 personen het IJzerwakemanifest ondertekenden, alsook van de ruim 1.600 betalingen via de bank zijn volledig bijgewerkt. Het is onbegonnen werk en financieel niet haalbaar persoonlijke bedankbrieven te zenden naar iedereen. Dat betekent helemaal niet dat we de duizenden grote en kleine steunbijdragen niet weten te waarderen. Integendeel, we danken alle ondersteuners van ganser harte.

Mocht u iets aan uw ‘status’ willen wijzigen, of ook als er een foutje is geslopen in uw naam of adres kan u dat voorkeur SCHRIFTELIJK (brief of fax) melden aan het secretariaat of via e-post aan adressen@ijzerwake.org.

In de programmabrochure van de IJzerwake en via onze webstek deden we een beroep op de deelnemers om het evaluatieformulier in te zenden. Meer dan honderd Vlamingen maakten hiervan gebruik: hun kritiek was in haast alle gevallen opbouwend. We willen graag iedereen bedanken die ons zijn op- en aanmerkingen heeft doorgegeven. Die stimuleren ons zeker om op de ingeslagen weg verder te gaan. De IJzerwake van 2004 wordt dus beslist nog beter voorbereid dan de eerste. De Raad van beheer van de vzw IJzerwake

U BENT NOG GEEN LID OF SYMPATHISANT? De vzw IJzerwake is in het bezit van ruim 18.000 adressen van Vlaamsgezinden en Vlaams-nationalisten. – Voor de subtiele heren van De Morgen: dat zijn niet de leden van het Vlaams Blok! – Het is evenwel financieel niet haalbaar dit tijdschrift telkens naar al die mensen te zenden. We doen dit dan ook enkel voor het speciale propagandanummer dat voorzien is voor het voorjaar 2004. Wij zenden de ‘normale’ nummers van dit tijdschrift in principe dan ook enkel naar de betalende steunende leden en de steunende niet-leden. Die laatsten beschouwen wij als sympathisanten. Dit nummer 4 werd evenwel ook verzonden naar alle ondertekenaars van het IJzerwakemanifest, naar een aantal medewerkers van de IJzerwake en naar iedereen die de moeite nam zijn naam in te vullen op het evaluatieformulier, maar die nog geen lid of sympathisant werden. Die mensen vinden de code 10/03 op hun adresetiket terug. Indien zij dit tijdschrift verder wensen te ontvangen, nodigen wij hen hierbij uit steunend lid of sympathisant te worden (min. 5 euro) voor 2004. Mogen wij hen wel vragen op het overschrijvingsformulier (zie laatste pagina van dit tijdschrift) als mededeling DUIDELIJK aan te geven of ze “STEUNEND LID 2004” of “SYMPATHISANT 2004” wensen te worden. Mensen die enkel een gift willen overmaken en het blad niet verder wensen te ontvangen, vermelden dus best enkel “GIFT”.

Heel wat invulbons en betalingen zijn niet altijd even duidelijk zodat we soms het raden hadden naar de juiste bedoeling: wilde men lid worden of enkel steun geven? Ook van onze kant is een foutje niet onmogelijk. Mogen wij dan ook vragen om u uw adresetiket even te bekijken? Daarop staan een of twee letters. De letter L duidt aan dat wij u beschouwen als lid; de letter S dat wij u beschouwen als sympathisant.

LIDMAATSCHAP 2004 De lezers die slechts één letter L of S op hun adresetiket aantreffen, beschouwen wij als nog niet hernieuwd voor 2004. Zij worden hierbij dan ook uitgenodigd hun lidgeld of sympathisanten(steun)bijdrage voor 2004 te voldoen op onze bankrekening vóór 15 januari 2004, anders ontvangen zij dit tijdschrift niet meer regulier, maar enkel het jaarlijkse propagandanummer! Mogen wij ook hen vragen op het overschrijvingsformulier (zie laatste pagina van dit tijdschrift) als mededeling DUIDELIJK aan te geven of ze “STEUNEND LID 2004” of “SYMPATHISANT 2004” wensen te worden. Mensen die enkel een gift willen overmaken en het blad niet verder wensen te ontvangen, vermelden enkel “GIFT”. Heel wat lezers zullen op het adresetiket dan weer twee letters LL of SS aantreffen. Dat betekent dat wij hen in regel achten als lid of sympathisant voor 2003 en voor 2004. Ergens moeten we een datum kiezen voor de hernieuwing van de lidgelden en sympathisantenbijdragen voor 2004. We namen daarvoor de IJzerwake: iedereen die op de IJzerwake of daarna betaalde, beschouwen we dus als in regel voor 2004. Mocht u wel betaald hebben op of na 24 augustus 2003, maar wordt u door ons toch niet aangemerkt als in regel voor 2004? Geef dan a.u.b. schriftelijk een seintje met vermelding van de datum van de betaling en de betalingswijze zodat we dit kunnen rechtzetten. Mogen wij uitdrukkelijk vragen om ons GEEN ingevulde overschrijvingsformulieren per post toe te zenden. Onze bankinstelling aanvaardt deze NIET als betaling en dan dienen wij op zoek te gaan naar de juiste financiële instelling om de overschrijvingen daar af te geven. Dat vergt heel wat nutteloze tijd en energie. Bezorg uw overschrijving dus a.u.b. zelf aan uw eigen financiële instelling! Uiteraard ontvangen de steunende leden en sympathisanten die op 15 januari ‘in regel zijn’ verder ons tijdschrift. Het onderscheid tussen beide categorieën is miniem, maar er zijn nu eenmaal mensen die geen lid willen worden en die keuze willen we respecteren. Voor alle duidelijkheid dient vermeld dat de vzw IJzerwake niet de bevoegdheid heeft fiscale attesten uit te schrijven. Luk Dieudonné

2


IJZERWAKE 2004 OP EIGEN TERREIN! Niets wijst er op dat het IJzerbedevaartcomité bereid is om tot een overleg te komen. Integendeel zelfs. Het zij zo. Het succes van de IJzerwake heeft de initiatiefnemers gesterkt in de overtuiging dat ze verder moeten gaan. Daarom werd met inachtneming van de evaluatieformulieren en na rijp beraad beslist dat de volgende IJzerwake zal doorgaan op zondag 22 augustus 2004. Ook volgend jaar gaat de IJzerwake dus door op een andere datum dan de IJzerbedevaart! De enige manier om ons te verzekeren van een vaste plaats voor de IJzerwake is de aankoop van een eigen terrein. Spijts alle mogelijke bezwaren (regen, modder, geen vaste infrastructuur, parkeerplaatsen,…) is de weide waarop de IJzerwake in 2003 doorging de meest voor de hand liggende en vooral de meest symboolrijkste locatie. Op de weide aan de IJzertoren zullen we immers geen toelating krijgen, of we moesten ons sterk vergissen… Toeval wil dat de weide waarop de IJzerwake doorging reeds de week nadien te koop werd aangeboden. Deze kans kon de vzw IJzerwake dan ook niet laten voorbijgaan en binnen enkele weken zal onze vereniging dan ook officieel eigenaar zijn van deze weide. Vóór eind december 2003 moet de vzw IJzerwake daarvoor wel beschikken over 40.000 euro (1.600.000 oude franken). Vanzelfsprekend kan de vzw IJzerwake deze aankoop niet volledig financieren met de eigen beschikbare middelen. Wij doen dan ook een warme oproep aan alle leden en sympathisanten om ons daarbij te helpen. Alle steun is daarbij welkom: kleine bijdragen, grote bijdragen,… In dit tijdschrift treft men een aparte steunoproep aan met onderaan een overschrijvingsformulier. Mogen we uitdrukkelijk vragen dit overschrijvingsformulier enkel te gebruiken voor de steun voor de aankoop van de weide? Indien men een ander overschrijvingsformulier gebruikt, zouden wij het om administratieve redenen ten zeerste op prijs stellen als men de mededeling “WEIDE” zou vermelden. Zij die 25 euro of meer schenken ontvangen een oorkonde die hun steun bij de aankoop van de IJzerwakeweide bevestigt. Aan de bevriende organisaties en tijdschriften richten we langs deze weg de vraag om in hun publicaties een oproep voor de aankoop van de IJzerwakeweide te plaatsen. Kant-en-klare teksten zijn in PDF-formaat te verkrijgen via het IJzerwakesecretariaat. Wij kunnen ons best voorstellen dat een aantal mensen vragen hebben bij de aankoop van de weide te Steenstrate. Het is de enige manier om een verdere organisatie van de IJzerwake te verzekeren en wij willen iedereen van bij de aanvang geruststellen. Indien er ooit een verzoening met het IJzerbedevaartcomité tot stand komt, kan de weide opnieuw verkocht worden en kan het geld besteed worden aan de werking van een hernieuwde en eengemaakte herdenking voor de Vlaamse Frontsoldaten. Jaren werd er trouw geld ingezameld voor de bouw, restauratie en onderhoud van de IJzertoren. In afwachting van een door alle IJzerwakedeelnemers verhoopte terugkeer naar Diksmuide zijn we het aan de Fronters verplicht om ons te verzekeren van een eigen stek. Daarom ook durven wij nu met een gerust gemoed een beroep te doen op uw steun voor de aankoop van de IJzerwakeweide. Omdat we niet anders kunnen. Omdat we moeten. Maak er uw weide van!

IJZERWAKEMANIFEST Op onze webstek werd de tekst van het IJzerwakemanifest reeds aangepast voor 2004, evenwel zonder essentiële wijzigingen. Zij die het manifest in 2003 reeds ondertekenden, hoeven het dus in 2004 niet opnieuw te ondertekenen! In het voorjaar van 2004 zullen de affiches en de folders voor de IJzerwake van 2004 ter beschikking zijn. Vanzelfsprekend zal in die nieuwe folder de aangepaste tekst van het IJzerwakemanifest worden opgenomen.

LIJST VAN ONDERTEKENAARS VAN HET IJZERWAKEMANIFEST Wat de lijst van de ondertekenaars betreft, vestigen wij er nogmaals uitdrukkelijk de aandacht op dat als men lidgeld of een steunbijdrage betaalt, dit niet AUTOMATISCH wordt beschouwd als een toelating om de naam te publiceren op de lijst van de ondertekenaars van het IJzerwakemanifest. Daartoe dient PER NIEUWE ONDERTEKENAAR (bv. dus geen echtparen samen!) een volledig ingevulde bon te worden bezorgd aan het secretariaat. De bon is beschikbaar op onze webstek. Vergeet bij het invullen vooral niet het vakje voor de toelating tot publicatie van uw naam aan te kruisen. Geen aanduiding, geen publicatie! We zijn terzake zeer strikt om eventuele misverstanden en misbruiken tegen te gaan! Indien u niet over een internetaansluiting beschikt kan u uiteraard schriftelijk (brief of fax) aan het secretariaat melden dat u alsnog wil opgenomen worden in de lijst van ondertekenaars, of u kunt er een invulbon aanvragen. Ook in deze gevallen a.u.b. steeds duidelijk aanduiden wat en hoe als het meerdere personen uit uw gezin betreft!

MEERDERE LEDEN OF SYMPATHISANTEN OP HETZELFDE ADRES Als meerdere mensen op hetzelfde adres het manifest onderschreven of lidgeld en/of steun betaalden wordt er slechts één nummer van dit tijdschrift gezonden naar een van de leden op dat adres. Indien u evenwel toch meerdere nummers wil ontvangen voor de diverse gezinsleden gelieve dat dan a.u.b. bij voorkeur SCHRIFTELIJK (per brief, fax of e-post!) te melden aan het secretariaat. Geen probleem, een eenvoudig berichtje volstaat.

CONTACT MET VZW IJZERWAKE Wij vragen u bij voorkeur om schriftelijk te reageren omdat wij niet de beschikking hebben over een secretariaat met een voltijdse bediende. Bovendien kunnen via de telefoon en zeker via het antwoordapparaat makkelijk fouten worden gemaakt. Niet alle ingesproken boodschappen zijn immers even duidelijk verstaanbaar. Indien men niet altijd onmiddellijk een antwoord krijgt, gelieve er dan wel rekening mee te houden dat de vzw IJzerwake louter werkt met vrijwilligers die zich inzetten na hun werkuren én naast hun inzet in andere verenigingen.

NIEUWE ADRESSEN BLIJVEN WELKOM Verder blijven namen en adressen van mogelijke geïnteresseerden nog steeds welkom. Dan kunnen we deze mensen via een proefnummer van ons tijdschrift kennis laten maken met de doelstellingen van de IJzerwake en worden zij opgenomen in het adressenbestand voor het speciale propagandanummer in het voorjaar 2004.

MEDEWERKERS 2003 In de aanloop naar de IJzerwake en op de IJzerwake zelf hebben zich enkele tientallen mensen aangemeld als medewerker. Tot en met dit nummer ontvingen zij ons tijdschrift gratis. Het is ons echter niet mogelijk geweest ter plaatse de namen te noteren van alle effectieve medewerkers. De effectieve medewerkers die nog geen steunend lid werden, willen we – indien ze dat wensen – toch graag verder ons tijdschrift toezenden. Mogen we hen vragen dat even schriftelijk te melden aan het secretariaat? Luk Dieudonné

3


IJzerwake: een nieuw De eerste IJzerwake georganiseerd door de vzw IJzerwake ligt reeds enkele maanden achter ons. Dit nummer geeft ons de gelegenheid even terug te blikken op onze manifestatie. Het zal u niet verwonderen dat de hele ploeg die aan de kar getrokken en geduwd heeft, met spanning de “grote” dag tegemoet zag. Ging er wel (voldoende) volk komen? Had de vzw IJzerwake tijdens die korte voorbereidende periode voldoende vertrouwen kunnen opbouwen? De voorbereidingstijd was kort en de besteedbare gelden voor zulke manifestatie en de propaganda ervan eerder aan de magere kant. Op de media moesten we niet rekenen, integendeel. En er waren weinig mensen met ervaring voor het opzetten van een dergelijke grote manifestatie. Maar er waren ook een aantal andere elementen en tekenen die vertrouwen gaven voor het welslagen van dit gedurfd initiatief. Het geloof in de noodzaak van het organiseren van deze IJzerwake. De enorme sympathie en medewerking die we ontvingen vanuit alle Vlaamse gouwen. De vrij massale spontane financiële steun. Toen de nieuwe IJzerwake voorbij was, toen de laatste klanken van het Wilhelmus uitdeinden over de IJzervlakte, toen wisten de initiatiefnemers en de duizenden aanwezigen dat ze opnieuw heraangeknoopt hadden met de echte traditie van de IJzerbedevaarten. Die positieve sfeer was reeds te merken de laatste dag voor de manifestatie. Tientallen, overwegend jonge maar ook in de strijd vergrijsde militanten, waren uit alle hoeken van Vlaanderen naar Steenstrate

4

gekomen om mee te helpen bij de opbouw van het podium en het klaarmaken van de weide en de parking. Er hing over de weide een sfeer van kameraadschap en bezieling. Men wist, men voelde dat men mee bouwde aan een nieuw groots initiatief en men was, zonder twijfel, een beetje trots dat men zijn steentje kon bijdragen tot het welslagen ervan. Ik heb niet de bedoeling hier een chronologisch verslag te brengen over deze eerste IJzerwake. Het bestuur van IJzerwake is er zich van bewust dat er nog heel wat kan en moet verbeterd worden, een groter podium, kortere toespraken, meer toiletwagens en nog duizend en één andere zaken die diegenen die aanwezig waren samen met ons hebben opgemerkt en vastgesteld. Maar dat viel allemaal tussen de plooien. Veel belangrijker was de sfeer die er heerste op de bedevaartweide. De geestdrift, het zich weer thuis voelen, het weer samen onder gelijkgezinden zijn, het radicalisme. De drie nationale liederen die weer gezongen werden daar waar ze thuis hoorden, op het einde van het programma. Toespraken met een duidelijke radicale boodschap. Geen verontschuldigingen aan de Belgische onstaat maar een oproep voor amnestie en het herdenken van de Fronters én van de Oostfronters, en van al diegenen die gestorven,


w begin! vermoord en gesneuveld zijn voor Vlaanderen. Het past hier iedereen te bedanken die heeft bijgedragen tot het welslagen van deze IJzerwake. De hele ploeg die de kar getrokken en geduwd heeft. Iedereen die financieel gesteund heeft. Alle Vlaams-nationalisten in de verschillende provincies die de plaatselijke propaganda op zich hebben genomen en de werk-

avonden hebben georganiseerd. De werkers van de zaterdag en allen die een bijdrage hebben geleverd aan het programma en de afbrekers en opruimers van de zondag. En niet te vergeten natuurlijk de deelnemers van de IJzerwake. Weet ge, Vlaamse vrienden, ik voelde mij tijdens deze IJzerwake en tijdens de periode van de voorbereiding weer verbonden met de Rodenbachs de Verschaeves de Dr Bormsen, de Wim Maesen, de Ernest Van der Hallens‌ Het is nu aan ons om de weg die we met zoveel geestdrift zijn ingeslagen, verder door te trekken. Elk van u draagt mede verantwoordelijkheid voor de verdere uitbouw van de IJzerwake die in de eerste plaats een gedenken moet blijven van de Fronters en van allen die ons voorgingen in de strijd, maar die ook moet gaan wegen op de politieke besluitvorming. Hier dan ook een oproep om nu reeds mee te werken aan de voorbereiding van de volgende IJzerwake. Er is werk aan de winkel! Wij rekenen op u! Het gaat om de toekomst van Vlaanderen in Europa, vrij en onafhankelijk. Luc Vermeulen

5


IJZERWAKEPOËZIE: OPNIEUW GEEST ÉN STIJL! (3) De geest van schoonheid, van liefdevol en eerbiedig gedenken, die wij met de IJzerwake in eer BALLADE VAN DE herstellen, werd vele decenniën gedragen door de hooggestemde, lyrisch-sacrale én volkse gedichten van Anton van Wilderode (1918IJZERBEDEVAART 1998), dé IJzerbedevaartdichter bij uitstek, die – eerst voor ‘sofadichter’ versleten – uiteindelijk zelf het officiële, volksvreemde comité de rug toekeerde. Het wegvallen van zijn gedichten en spreekkoren, van de felle strijdliederen op zijn verzen, zoals Volk, word staat! (1984) van Herman Elegast, Ballade van de kleine man (1969) van Miel Cools, Brussel (1971) en het Groot-Nederlandse Hier is ons vaderland (1975) van Paul Heyninck, verarmde de geest van de IJzerbedevaarten, holde hem uit! Aanvankelijk ook voor de IJzerbedevaarten geschreven waren Antons twee beroemdste en meest geestdriftig gezongen liederen: Lied van mijn land (1955), van Ignace De Sutter, en Vlaanderen herrijst (1950) van Renaat Veremans. Dit laatste, dat ten zeerste thuishoort op deze herbronnende IJzerwake, drukken wij hier nog eens af. Ook op de Zangfeesten wordt het de jongste tijd minder gezongen. Wellicht is het door velen ook al ‘vergeten’. Vreemd en onaanvaardbaar genoeg werd het niet opgenomen; noch in de Verzamelde Gedichten van 1974, 1980 en 1987, noch in het postume Volledig Dichtwerk van 1999, bezorgd door Patrick Lateur. We treffen het alleen aan in inde verzameling IJzerbedevaartverzen De dag begint bij een puin (1985). Erik Verstraete

Vlaanderen herrijst De vendels staan trots en verbeten, een manschap op leven en dood. Zij dragen een groots verleden, in de dreun van hun klinkende schreden wordt ook onze toekomst weer groot.

(Opgedragen aan Anton van Wilderode)

Ooit gaf de stoute strijd aan ’t IJzerfont aan dit ontzielde volk een klein geweten. Door ’t offer van de ridders-frontsoldaten vond een kleine schaar de weg naar het verlaten veld. De staatse haat ontstak een broeihaard van geweld. Een bedevaart deed, stap voor stap, belijden de Dietse eigenheid, die in de storm der tijden werd neergedrukt, misvormd en uitgeteld. Toen kreeg die kleine kern een goed gezag van volksgetrouwen, die zich schaarden aan de zijde van de Vlaamse kleinen, de gewijden door eenvoud en verdriet. Dat waren ándere tijden . Maar weer bleek ’t lot ’t arm Vlaanderen niet genegen. Ten tweeden male leidde een wereldbrand de besten van ons volk weer op verdeelde wegen. De staat keek grijnzend toe en greep de kans om volkscultuur en eigenheid te sláán, te wurgen in zinnebeeld en trouw aan idealen. De zuivere toren mócht niet blijven staan. Hij moest en zou de harde tol betalen die de vijandige staat weer eisen dierf van ’t lam geslagen en verscheurde volk. Geen toren kan bij nacht de haat weerstaan: de daders konden ongestraft hun gangen gaan. Voor ’t Zuidelijk Nederland rees zwart de tijd: zijn ‘Zwartboek’ schreef Wies Moens, héén ging Verschaeve, monddood werd ’t Dietse Vlaanderen, wijl de staatse nijd de trouwen nedersloeg. - Maar als een goddelijke gave,

Jeugd die kan vechten en dromen, staat rond de Leeuw en het Kruis. Vlaandren het hard’ en het vrome, Vlaandren blijft eeuwig, blijft eeuwig ons huis. Verleden van heilgen en helden, verleden van adel en moed. Ons hart is met Artevelde en de ruk van de springende Schelde vaart nog als een vonk door ons bloed.

in nood en fel verweer, stond weer een kleine schaar voor nieuwe arbeid klaar: de toren moest herrijzen. Trots en verbeten stonden, wist Van Wilderode, Vlaanderens vendels, van nieuwe tijd voorbode. De bedevaarten brachten velen op de been. Volk én leiders gingen eindelijk beseffen de echte nood van ’t land. En, steen na steen, herrees de ranke toren. En niemand zou verheffen een stem van onbegrip. Geen wanklank viel te horen. Alleen nog geestbederf kon deze opgang storen. Ontrouw en eigenbaat tastten tóch leiders aan. Het volk, geheel verward, kon géén bedrog verstaan.

Wij hebben de vreugd niet verloren, de vriendschap die alles bestaat. Ons lied, het schon’ en sonore, onze stap die de lauwen moet storen, klinkt voort tot de wereld vergaat.

’t Vergif was uitgestrooid door eigen “leiders”. De harde tweespalt viel niet meer te ontwijken. Wie zorgt voortaan voor schoonheid en voor volkse trouw? Een nieuwe, Dietse kern zal waken en her-ijken! Erik Verstraete Herfstmaand 2003

Anton van Wilderode

Voorwoord (Vervolg van pagina 1) ook een krant als De Morgen merkte op dat de IJzerbedevaart anno 2003 veel weg had van een Spiritfamiliefeest. Meer dan ooit werd daarmee duidelijk dat het huidige IJzerbedevaartcomité niet de belichaming is van de traditie van de Frontbeweging. Daarom moeten wij de IJzerwake verder uitbouwen. Daarom ook hebben wij het initiatief en het risico genomen om het terrein te Steenstrate aan te kopen. Deze aankoop moet ons in staat stellen om een jaarlijkse traditie op te bouwen. Het verwerven van deze symboolgeladen weide moet onze organisatie ook de nodige stabiliteit en zekerheid bieden.

6

Daarom doen we ook een beroep op al diegenen die in het IJzertestament hun politieke inspiratie vinden. IJzerwake wil immers zijn volledige onafhankelijkheid tegenover iedereen bewaren. Draag daarom ook uw ‘graspol’ bij voor de aankoop. U leest er verder in dit tijdschrift meer over. Wij willen niet afhangen van subsidies van wie dan ook. En echt onafhankelijk zijn we enkel als ook onze middelen komen van diegenen die we vertegenwoordigen. Johan Vanslambrouck, Voorzitter IJzerwake vzw


Nieuwe ondertekenaars van het IJzerwakemanifest Lijst van ondertekenaars van het IJzerwakemanifest die toestemden met de publicatie van hun naam. Vanzelfsprekend bindt hun ondertekening geenszins de organisatie(s) waarin zij actief zijn, maar wordt hun functie louter ter illustratie vermeld. (Lijst van 11 september tot en met 28 november 2003) Brans Hugo (Sint-Truiden) – De Meyer Guido (Mortsel) – De Wilde Mieke (Antwerpen) – Degens Kurt, Schaarleider VNJ-Beveren (Sint-Niklaas) – Desmet Patrick (Zaventem) – Dierickx Wim (Buggenhout) – Driesen Gerard, Lid E. Hullebroeckkoor (Deinze) – Etnika vzw (Antwerpen) – Gevaert Willy (Wingene) – Goossens Adolf (Antwerpen) – Grauls Frits (Antwerpen) – Guilliams Stijn (Tongeren) – Hermans Reinhilde (Aarschot) – Herreman Alex (Mortsel) – Lamberts Karel (Somme-Leuze) – Maes Marcel (Antwerpen) – Maeseele Jan (Antwerpen) – Meert Willy (Lebbeke) – Mertens Tom (Herentals) – Neel Staf, Volksvertegenwoordiger (Antwerpen) – Puimège Koen (Boechout) – Roggeman Barbra (Antwerpen) – Schollen Machteld, Bestuurslid VVB (Antwerpen) – Valkenborghs Remi (Antwerpen) – Van den Bosch Patrick, Ledenwerver N-VA (Antwerpen) – Van Echelpoel Werner, OCMW-raadslid (Kontich) – Van Hecke Hugo (Schilde) – Van Poucke Joris (Sint-Niklaas) – Van Temsche Rudy, Bestuurslid Vlaams Blok (Aalst) – Vanhoof-Somers Dieudonné (Antwerpen) – Verbeken Clarisse, Bestuurslid VVVG-Aalst en randgemeenten (Haaltert) – Verheyen Lieve, Lid N-VA (Ham) – Verscheure Tom (Meulebeke) – Zwijsen Tony, Provincieraadslid (Mortsel) De volledige lijst kan men aantreffen op onze webstek www.ijzerwake.org.

IJzerwake vzw Algemene Vergadering Wilfried Aers (beheerder) Mia Brans-Dujardin (beheerder) Ledy Broeckx Michael de Bronett Gilbert de Corte Lea de Jonghe-Meurrens Luk Dieudonné (penningmeester) Luk Lemmens Toon Pauli Mark van der Borgt Lieve van Onckelen (secretaris) Johan Vanslambrouck (voorzitter) Luc Vermeulen (beheerder) Hans Verreyt Mr. Herman Wagemans (ere-voorzitter)

VERSLAGBOEK IJZERWAKE 2003 In de goede traditie van de traditionele IJzerbedevaarten werd ook een verslagboek van de IJzerwake 2003 gepubliceerd. Daarin werden onder meer opgenomen: ● het programma; ● de teksten van de toespraken; ● de bindteksten; ● de volledige lijst van ondertekenaars die toestemming gaven tot publicatie van hun naam (afgesloten op de datum dat het verslagboek naar de drukker gaat); ● een verslag van de IJzerwake; ● diverse foto’s. Het verslagboek dat 44 pagina’s telt, kan enkel besteld worden door overschrijving van 5 euro (verzendingskosten inbegrepen) op de rekening van de vzw IJzerwake. Gelieve duidelijk als mededeling “Verslagboek” te vermelden. Om de verwerking van de betalingen overzichtelijk te houden moeten wij er op aandringen GEEN betalingen te bundelen in één overschrijving. Maak dus a.u.b. aparte overschrijvingen op voor uw betalingen van lidgeld, steungeld, verslagboek of steun voor de aankoop van de weide, telkens met de juiste reden van de betaling als mededeling vermeld!


Ja, ik onderschrijf het IJzerwakemanifest!

IJzerwake vzw Identificatienummer: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Grote Steenweg 426 2600 Berchem (Antwerpen)

Gelieve deze bon met drukletters in te vullen. Familienaam en voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Functie in een vereniging: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straat, huis- en busnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode en woonplaats:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-postadres:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org

Handtekening: ❏ Onderschrijft het IJzerwakemanifest, maar wenst geen lid te worden. ❏ Onderschrijft het IJzerwakemanifest, wenst geen lid te worden, maar wel financieel te steunen op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake. ❏ Onderschrijft het IJzerwakemanifest, wenst steunend lid te worden van de vzw IJzerwake en zal min. 5 euro voor het lidgeld 2003 overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake. ❏ Mijn naam mag als ondertekenaar van dit manifest worden gepubliceerd. (Indien men het IJzerwakemanifest reeds ondertekende, hoeft men deze bon niet opnieuw in te vullen) Gelieve deze invulbon ingevuld terug te zenden naar IJzerwake vzw, Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen of u aan te melden via adressen@ijzerwake.org of via de webstek (www.ijzerwake.org). Reacties via e-post worden vanzelfsprekend sneller opgevolgd.

Aanmelding als praktisch medewerker: logistiek@ijzerwake.org 0475 29 57 65 (Luc Vermeulen) Aanmelding als nieuw lid (+ adreswijzigingen): adressen@ijzerwake.org Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org (Luk Dieudonné) of per post via het secretariaat Aanmelding voor opname op de algemene e-postrondzendlijst: info@ijzerwake.org (Hans Verreyt)

Wij verwerken de ingevulde gegevens enkel om u op de hoogte te houden van de standpunten en activiteiten van vzw IJzerwake. Conform de wet van 8 december 1992 kan u uw recht op toegang en verbetering van de door ons bewaarde gegevens uitoefenen via een aangetekende brief met kopie van uw identiteitskaart en stortingsbewijs.

Handtekening(en)

KOPIE CLIËNT

OVERSCHRIJVING OF STORTING

Datum ondertekening

bedrag in letters

Bij manuele invulling, één zwart (blauw) karakter per vakje memodatum

bedrag in EUR

memodatum (facultatief)

bedrag

Niet ter betaling aanvaarden EUR

CENT

(enkel voor uitvoering in de toekomst) rekening opdrachtgever

rekening opdrachtgever

rekening begunstigde

rekening begunstigde

naam en adres opdrachtgever

naam en adres begunstigde

7 3 3 0 11 2 8 2 7 4 6 733-0112827-46

IJZERWAKE VZW

naam begunstigde

IJZERWAKE VZW

GROTE STEENWEG 426 2600 BERCHEM

mededeling

mededeling (in HOOFDLETTERS)

2 0 0 4 datum afgifte

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen

Hieronder niets schrijven

IJzerwake magazine 04  

nr. 4 - oktober-november-december 2003

IJzerwake magazine 04  

nr. 4 - oktober-november-december 2003

Advertisement