Page 1

HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT

IJZERWAKE

IJZERWAKE

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

P 309548

Driemaandelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 3 EXTRA NUMMER - augustus 2003 - Afgiftekantoor Antwerpen X

TROUW AAN HET IJZERTESTAMENT

Aanvang 11u.

Monument Gebroeders Van Raemdonck

STEENSTRATE

(Zuidschote - Ieper)

www.ijzerwake.org - info@ijzerwake.org Grote Steenweg 426, 2600 Berchem 03/238 27 49

Met de organisatie van de IJzerwake wil de vzw IJzerwake op 24 augustus aanstaande resoluut terugkeren naar de bron van de traditionele IJzerbedevaarten. Niet om het verleden te blijven herhalen, maar wel omdat de kerngedachten van de IJzerbedevaart: “Zelfbestuur – Nooit meer oorlog – Godsvrede” nog steeds een valabele inspiratiebron zijn voor de Vlaamse Beweging van vandaag. Dit betekent geenszins dat alle standpunten die ooit op een IJzerbedevaart werden ingenomen vandaag nog de onze moeten zijn. Maar we moeten wel trouw blijven aan het IJzertestament en wensen in de traditie van de vroegere IJzerbedevaarten verder te werken aan de opbouw van het Vlaamse huis. Formeel beschikt Vlaanderen over een eigen parlement, regering en instellingen, maar daarmee is het zelfbestuur nog lang niet gerealiseerd. België levert voor Vlaanderen geen enkele meerwaarde op. Beslissingen die op het Belgische niveau worden genomen, blijven uit wegens de groeiende kloof tussen Vlamingen en Walen en anderzijds gaat er van België een verlammende invloed uit op de Vlaamse instellingen. Ook de Vlaamse instellingen werken slecht omdat vele Vlaamse politici ze ondergeschikt maken aan de federale instellingen én de federale politiek. Zo maken we het mee dat de uitslag van federale verkiezingen tot de vervanging leidt van… zowat de gehele Vlaamse regering! Dit is onmiskenbaar een gebrek aan Vlaamse burgerzin vanwege die Vlaamse politici. Wij moeten de conclusies trekken uit dat gegeven. Het komt er niet op aan om hier en daar een pakketje bevoegdheden over te dragen naar Vlaanderen. Dat komt er veelal op neer dat enkel het etiket ‘Vlaams’ wordt, maar dat de politiek wel degelijk Belgisch blijft. Echt zelfbestuur kan ook slechts begrepen worden als volledige onafhankelijkheid voor Vlaanderen. De internationale politiek wordt gekenmerkt door tal van (alsnog) regionale conflicten. De nooit meer oorloggedachte van de Frontbeweging blijft daarmee brandend actueel. Op tal van plaatsen in de wereld wordt het zelfbeschikkingsrecht van volkeren miskend en dat is een voorname bron van oorlog en geweld. Elke inspanning voor vrede is tevergeefs zolang dit fundamentele rechtsprincipe niet wordt gerespecteerd. Als kleine natie is Vlaanderen goed geplaatst om deze benadering aan te kaarten bij gewelddadige conflicten. Dat is veel geloofwaardiger en efficiënter dan het sturen van troepen naar de andere kant van de aardbol. Voor ons is het onaanvaardbaar om Vlaamse soldatenlevens op het spel te zetten in conflicten die ons wezenlijk vreemd zijn.

Vu: Johan Vanslambrouck, Tulpenlaan 38, 2240 Zandhoven

SECRETARIAAT IJZERWAKE VZW Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org 03 238 27 49 Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org. Steunen (of lidgeld betalen als dat nog niet gebeurde!) kan op rekening 733-0112827-46 van IJzerwake vzw.

De oproep, gericht tot alle Vlamingen om samen te bouwen aan de Vlaamse toekomst, blijft dwingender dan ooit. Het is onverenigbaar met de traditionele Godsvredegedachte van de IJzerbedevaarten om de Vlaamse Beweging op te delen in ‘goede’ en ‘slechte’ Vlamingen. “Vlaamse vrienden laten we scheiden” dient de Belgische machthebbers, niet de Vlaamse zaak. De IJzerwake staat open voor Vlamingen van alle politieke gezindheden. Voor christenen en voor vrijzinnigen. Toch houden wij vast aan de traditionele misviering bij het begin van de plechtigheid. Wij kunnen niet om de historische vaststelling heen dat de overgrote meerderheid van de Frontsoldaten katholiek was en wij wensen dat ook te respecteren. Een echte vrijdenker kan daar geen moeite mee hebben. Voor ons blijft de eed van trouw aan Vlaanderen een wezenlijk bestanddeel van de plechtigheid. Vele spraakmakers doen meewarig over zoveel – naar hun zeggen – achterhaalde romantiek. Zij vergeten daarbij dat men ook nu nog altijd van alle gekozenen, ministers, ambtenaren en magistraten een eed van trouw vraagt bij hun ambtsaanvaarding. En niet alleen in dit land. Merkwaardig genoeg blijkt dat geen voorwerp te zijn van kritiek. Die eed van trouw aan Vlaanderen heeft een ondubbelzinnige betekenis: voor ons komt Vlaanderen op de eerste plaats. Wij blijven vasthouden aan de traditionele formulering van die eed van trouw. Die mag dan wel geschreven zijn in een Nederlands dat we vandaag niet meer gebruiken, de boodschap blijft onverkort geldig. Vlaanderen is vandaag een land van roem: een land met een grote culturele rijkdom en tal van economische mogelijkheden. Maar Vlaanderen is ook een land van rouwe: Vlaanderen heeft zijn politieke lot niet in eigen handen en het leed van de Belgische repressie blijft door het uitblijven van amnestie een open wonde in ons collectief geheugen. Johan Vanslambrouck Voorzitter IJzerwake vzw

IJZERWAKE - STEENSTRATE - ZONDAG 24 AUGUSTUS - 11U.


IJZERWAKE PRAKTISCH TOEGANGSTARIEF Het toegangstarief werd vastgesteld op 3 euro per persoon. Kinderen onder de twaalf jaar hebben gratis toegang. De inkomkaart is een herkenningsteken dat op de toegangsweg naar de IJzerwakeweide of ten laatste aan de kassa aan de toegang tot de weide kan aangeschaft worden. Er is geen voorverkoop! Programmabrochures zullen ook op de toegangsweg te koop worden aangeboden aan de prijs van 2 euro.

ZITPLAATSEN Het is onbegonnen werk om voor alle deelnemers een zitplaats te garanderen. Er zijn dan ook geen verschillende tarieven voor het toegangstarief. Het is evenwel sterk aanbevolen een eigen klapstoeltje mee te brengen als men wil zitten. Verder vragen we alle deelnemers om de richtlijnen van de medewerkers strikt op te volgen. Deze zullen herkenbaar zijn aan een gele armband met daarop de zwarte letters ORGANISATIE.

TOEGANKELIJKHEID

COLPORTAGE Op de IJzerwakeweide is verkoop door derden (van welke aard dan ook) enkel toegelaten aan de officieel toegelaten standen. Op de parkeerplaatsen is elke verkoop verboden, dit om het goede verloop van het parkeren niet te hinderen. Colportage door andere organisaties dan de vzw IJzerwake is enkel toegelaten op het jaagpad langs het kanaal dat toegang verstrekt tot het monument en de IJzerwakeweide.

VLAGGEN

De IJzerwake gaat door op de weide die grenst aan het monument voor de gebroeders van Raemdonck. Monument en weide zijn enkel bereikbaar via een jaagpad van ongeveer een kilometer lang naast het kanaal IJzer-Ieper. Dit jaagpad is niet toegankelijk voor ongeautoriseerd gemotoriseerd wegverkeer. Enkel de hulp- en politiediensten mogen gebruik maken van dit jaagpad. Onder meer de standhouders van verenigingen dienen hier dus rekening mee te houden en te zorgen voor een karretje of iets dergelijks om hun materiaal te vervoeren van de parkeerplaatsen naar de weide! Enkel voor mensen die moeilijk te been zijn wordt aangepast vervoer op het jaagpad voorzien. Bent u in het bezit van een niet-elektrische rolwagen? Breng die dan zeker mee. Personen in een rolstoel kunnen vooraan plaatsnemen.

Buiten gewone leeuwenvlaggen (die vanzelfsprekend massaal welkom zijn) worden enkel vlaggen van Vlaamse verenigingen toegelaten, om begrijpelijke redenen niet van politieke partijen en hun deelorganisaties. De Godsvredegedachte indachtig, wenst de vzw IJzerwake hierdoor de eendracht onder de Vlamingen te bevorderen. Vlaamse niet-partijpolitieke verenigingen die met hun vlag willen deelnemen aan de IJzerwake dienen uiterlijk op 20 augustus schriftelijk (brief, fax, e-post) aan het secretariaat een vlaggenkaart aan te vragen voor elke vlag die zij wensen mee te brengen op 24 augustus. Per vlag dient een foto of een beschrijving van de vlag te worden bijgevoegd. De vlaggenkaarten worden na positieve beoordeling door de vzw IJzerwake verzonden naar de aanvrager, of liggen klaar aan het secretariaat aan de ingang van de weide. Enkel met die vlaggenkaart (één kaart per vlag!) mag een vaandrig met een vlag de IJzerwakeweide betreden.

PARKEERPLAATSEN

SPONSORS/ADVERTEERDERS GEZOCHT!

Aan de hoofdweg worden parkeerplaatsen voorzien op enkele weiden. Daar zullen parkeerwachters van de vzw IJzerwake zorgen voor een vlotte aanduiding van de parkeerplaatsen. Mogen we de deelnemers die met eigen vervoer komen, vragen de aanwijzingen van deze parkeerwachters stipt op te volgen?

We zoeken nog heel wat sponsors/adverteerders voor de programmabrochure van de IJzerwake (formaat A5). Firma's, verenigingen of privé-personen kunnen er een advertentie (zwart/wit) in laten opnemen. Bezorg de gegevens van uw firma of vereniging, of van firma’s die ervoor in aanmerking komen aan het secretariaat, wij zenden dan een uitgebreide sponsormap met alle mogelijkheden en tarieven.

BLOEMENHULDE Vlaamse verenigingen of privépersonen die dit wensen, kunnen met een eigen bloemstuk of -krans deelnemen aan de bloemenhulde aan het monument van de gebroeders van Raemdonck. Vlaamse verenigingen en privépersonen die dat wensen, kunnen met een vrijwillig te bepalen bedrag ook deelnemen aan de door de vzw IJzerwake georganiseerde gemeenchappelijke bloemenhulde. Gelieve op uw overschrijving duidelijk “Bloemenhulde” te vermelden.

INFORMATIESTANDEN Vlaamse verenigingen (geen partijen!) kunnen achter het podium een informatiestand huren aan 10 euro per 3 meter (tafels en stoelen inbegrepen). Aanvragen voor deze informatiestanden dienen uiterlijk op 20 augustus schriftelijk bij het secretariaat (brief, fax, e-post) toe te komen. De reserveringen zijn slechts geldig indien de betaling op 22 augustus op de bankrekening van de vzw IJzerwake wordt genoteerd. Standhouders dienen zich op de dag van IJzerwake vóór 9.30 uur met hun betalingsbewijs aan te dienen bij de kassa aan de ingang van de weide vooraleer zij hun stand kunnen inrichten. Er worden geen informatiestanden toegelaten van niet-Vlaamse organisaties en het bestuur van de vzw IJzerwake behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik controle uit te voeren op het materiaal dat wordt

2

aangeboden. Enkel niet-partijpolitiek materiaal dat kadert binnen de brede doelstellingen van de Vlaamse Beweging wordt toegelaten. De standhouders verklaren zich door de betaling van hun standgeld bereid de richtlijnen van de medewerkers van de vzw IJzerwake steeds onmiddellijk op te volgen. Daar de informatiestanden in open lucht staan, geven we de standhouders de raad zelf te zorgen voor plastiek folie om over hun stand te leggen bij regenweer!

Advertentietarieven: 1/8 bladzijde A5 (66,75 mm x 45 mm) = 25 euro 1/4 bladzijde A5 (66,75 mm x 95 mm) = 40 euro 1/2 bladzijde A5 (138,5 mm x 95 mm) = 70 euro 1 bladzijde A5 (138,5 mm x 200 mm) = 125 euro 2 bladzijden A5 (287 mm x 200 mm) = 225 euro U kunt uw kant-en-klare advertentie en of uw tekst en illustratie (bv. logo) digitaal bezorgen aan layout@ijzerwake.org of per briefpost aan het secretariaat.

U WILT PROPAGANDA MAKEN VOOR DE IJZERWAKE? Een van de belangrijkste zaken in de aanloop naar de IJzerwake blijft ongetwijfeld de bekendheid die aan het initiatief moet worden gegeven. Daaraan kan natuurlijk iedereen meewerken. Men kan een raamaffiche ophangen, of ook op activiteiten van Vlaamse verenigingen of in de favoriete kroeg (er zijn nog affiches op groot formaat (50 cm x 70 cm/A2+). Deze zijn te verkrijgen via het secretariaat). U kunt via het secretariaat ook nog pamfletten en IJzerwakemanifesten bestellen om te verdelen in uw kennissenkring, binnen uw vereniging of op tal van Vlaamse activiteiten. Kijk eens in de activiteitenagenda in diverse Vlaamse tijdschriften en u


vindt mogelijkheden genoeg om nog manifesten te gaan uitdelen. Hebt u een internetaansluiting, kijk dan eens op de beide activiteitenkalenders op de webstek van de Vlaamse Volksbeweging (http://vvb.org/cgi-bin/kalender/kalender.pl) of op de webstekken van andere Vlaams-nationale verenigingen. De trotse beheerders van een webstek kunnen verschillende digitale advertenties plaatsen op hun webstek met een verwijzing naar de webstek van IJzerwake, de nodige gegevens vinden zij terug op onze webstek www.ijzerwake.org onder het menu "Digitale bestanden". Redacteurs van verenigingsbladen kunnen het grafische materiaal van de IJzerwake op dezelfde plek terugvinden, voor specifieke vragen of wensen kan men zich wenden tot layout@ijzerwake.org.

IJZERWAKEFIETSELING IJzerwake West-Vlaanderen organiseert een fietstocht naar de IJzerwake. Vertrek op zondag 24 augustus om 8.30 u. aan de kerk van Stene-Dorp (Oostende). Van daaruit gaat de tocht over Leffinge en Diksmuide naar Steenstrate. Voor alle inlichtingen en inschrijvingen: Kristof Schottey 0477 65 11 49. Waar blijven de sportievelingen uit de andere provincies?

IJZERWAKEWANDELING Vanuit Izegem vertrekt om 4 uur 's morgens een wandeling naar Steenstrate. De wandeltocht start aan café "Damberd", Gentsestraat 9. De inrichters zorgen onderweg voor een ontbijt. Verplicht inschrijven bij G.Barbary 0485 68 04 98 of S.Sintobin 0495 36 00 75.

MEDEWERKERS VOOR DE IJZERWAKE Niet enkel op zondag 24 augustus maar tijdens het hele weekeinde van de IJzerwake zullen er heel wat medewerkers nodig zijn om het goede verloop van de IJzerwake voor te bereiden en te garanderen. Vele handen maken het werk licht. Iedereen; jong of oud, handig of onhandig, voor elkeen hebben we wel een geschikte taak.

Zaterdag 23 augustus Op zaterdag 23 augustus moet er heel wat logistiek en technisch voorbereid worden, gaande van het plaatsen van wegwijzers (waar reeds voor gezorgd wordt), het opbouwen van het podium, het opstellen van gehuurde tenten en tafels voor informatiestanden, het klaarzetten van stoelen voor de deelnemers aan de wake, het plaatsen van een toiletwagen, tot… het ruimen van de koeienvlaaien op de weide (kruiwagen en schoppen meebrengen!). We denken daarbij onder meer aan enkele elektriciens, timmerlui en handige jongens (of meisjes) allerhande, bij voorkeur in het bezit van hun eigen werktuigen. Mensen die de handen uit de mouwen willen steken met dit praktische voorbereidingswerk op zaterdag 23 augustus worden om 10 uur verwacht op de weide naast het monument van de gebroeders van Raemdonk en worden ook verzocht zich vooraf kenbaar te maken bij Luc Vermeulen (0475 29 57 65 – logistiek@ijzerwake.org).

Zondag 24 augustus Voor de IJzerwake zelf zoeken we concreet vrijwilligers voor de: 1. Verkoop van herkenninsgtekens (de officiële toegangskaarten!) 2. Verkoop van programmabrochures Deze vrijwilligers worden verwacht om 9 uur aan de kassa aan de ingang van de weide. Tijdens de manifestatie worden zij, indien ze er geen bezwaar tegen hebben, ook ingeschakeld voor de omhaling tijdens de IJzerwake. Ze worden ook verzocht zich vooraf kenbaar te maken bij Luk Dieudonné (03 216 15 25 – adressen@ijzerwake.org). Vrijwilligers die met bussen meekomen en dus niet tijdig kunnen aanwezig zijn bij de start van deze groepen kunnen uiteraard ook nog meehelpen bij deze verkoop. Ook zij worden verzocht zich vooraf kenbaar te maken bij Luk Dieudonné.

3. Omhaling tijdens de IJzerwake Deze vrijwilligers worden verwacht om 11.30 uur aan de kassa aan de ingang van de weide. Ze worden ook verzocht zich vooraf kenbaar te maken bij Luk Dieudonné (03 216 15 25 – adressen@ijzerwake.org). 4. Bloemenhulde en podiumgebeuren Deze vrijwiligers worden verwacht om 10.30 uur RECHTS van het podium op de weide. Ze worden ook verzocht zich vooraf kenbaar te maken bij Luc Vermeulen (0475 29 57 65 – logistiek@ijzerwake.org). 5. Onderhoud van de toiletcontainer Deze vrijwilligers worden verwacht om 9 uur aan de kassa van de ingang van de weide. Ze worden ook verzocht zich vooraf kenbaar te maken bij Luc Vermeulen (0475 29 57 65 – logistiek@ijzerwake.org). 6. Parkeerwachters Deze vrijwilligers helpen het parkeren op de parkeerweiden in goede banen te leiden en worden verzocht te verzamelen om 9 uur aan café Steenstrate (aan de brug over het kanaal, aan het begin van het jaagpad). Ze worden ook verzocht zich vooraf kenbaar te maken bij Luc Vermeulen (0475 29 57 65 – logistiek@ijzerwake.org). 7. Opruiming Na de IJzerwake moet alles weer opgeruimd worden, zodat de weiden weer beschikbaar worden voor de… koeien. Mensen die hierbij willen helpen, worden verzocht te verzamelen voor het podium na het einde van de IJzerwake en zich vooraf kenbaar te maken bij Luc Vermeulen (0475 29 57 65 – logistiek@ijzerwake.org). Voor diegenen die zaterdag én zondag meewerken, wordt gratis overnachting (met een degelijk bed!) en ontbijt op zondagmorgen voorzien. Gelieve wel een slaapzak ÉN EEN LAKEN ÉN EEN KUSSENSLOOP mee te brengen! De medewerkers zullen herkenbaar zijn aan een gele armband met daarop de zwarte letters ORGANISATIE.

Algemeen voor medewerkers Iedereen die zich reeds opgaf als medewerker maar tot nog toe niets van ons hoorde (maar ook nieuwe vrijwilligers!), wordt hierbij verzocht zijn/haar keuze te maken uit de bovenstaande ‘vacatures’ en dit kenbaar te maken bij de respectievelijke verantwoordelijken: Luk Dieudonné of Luc Vermeulen. Voor alle medewerkers geldt: bereidt u voor op alle weersomstandigheden, ook wat schoeisel betreft. Mogen we bovendien vragen neutrale kledij te dragen en geen kentekens te dragen van specifieke organisaties of partijen? Leden en medewerkers die een e-postadres hebben, maar ons dat nog niet bezorgden, doen er best aan dit zo snel mogelijk door te geven aan adressen@ijzerwake.org. Per e-post gaat communicatie namelijk veel sneller en vooral goedkoper.

WEGWIJZER NAAR STEENSTRATE De plaats van de IJzerwake te Steenstrate is eenvoudig te vinden. Als men rijdt van Diksmuide naar Ieper (of omgekeerd voor de uiterste Westhoekenaren) komt men aan de brug over het kanaal Ieper-IJzer (ongeveer 12 km van Diksmuide). Daar ziet men de pijl naar het monument van de gebroeders van Raemdonck. Verdere richtingaanwijzers van de IJzerwake en eigen medewerkers alsook politie zullen de voertuigen naar de verschillende parkeerplaatsen wijzen. Vanaf de parkeerplaatsen is het nog ongeveer 1 km te voet op het jaagpad langs het kanaal.

3


Ondertekenaars van het IJzerwakemanifest Lijst van ondertekenaars van het IJzerwakemanifest die toestemden met de publicatie van hun naam. Vanzelfsprekend bindt hun ondertekening geenszins de organisatie(s) waarin zij actief zijn, maar wordt hun functie louter ter illustratie vermeld. (Lijst afgesloten op 30 juli 2003.) Adriaens Edgard, Bestuurslid Heemkundige Kring (Neerpelt) – Aernouts Wim (Lennik) – E.P. Aernouts Adriaan o.p., Ere-pastoor (Kapellen) – Aers Wilfried, Vlaams volksvertegenwoordiger en Voorzitter NVOS (De Pinte) – Akkermans Johan (Bierbeek) – Alaerts Guido (Sint-Agatha-Berchem) – Alens Hugo (Zele) – Algoed Romaan, Kuurne) – Anckaert Johnny, Cultuurafgevaardigde Gezinsbond (Sint-Pieters-Leeuw) – Andries Stefan (Haaltert) – Annemans Jorne (Dendermonde) – Annemans Etienne (Dendermonde) – Arckens Erik, Brussels parlementslid (Brussel) – Baekeland Paul (Maarkedal) – Baertsoen Georges † (Brasschaat) – Baertsoen-Oostvogels Irma (Brasschaat) – Baeyens Robert (Erpe-Mere) – Barbary Georg (Ingelmunster) – Barbier Ingrid, Gemeenteraadslid (Schelle) – Bauwens Christian, Lid VVB (Gent) – Beeckman Liesbeth (Aalst) – Beelen Thomas, Praeses KVHVLeuven 2002-2003 en Voorzitter KVHV-Nationaal (Leuven) – Beesman Sven (Eeklo) – Beesman François (Nazareth) – Beets André, Vlaams-nationaal militant (Antwerpen) – Beheyt Paul, Lid raad van beheer Vrienden van Zuid-Afrika (Gent) – Mr. Belmans Jo, Erevolksvertegenwoordiger (Geel) – Berckmans Pieter, Praeses NSV-Brussel 2003-2004 (Zaventem) – Bernaert José, Bestuurslid N-VA (Nijlen) – Bernaerts Guido, Bestuurslid N-VA (Nijlen) – Bessemans Ben, Provincieraadslid (Liedekerke) – Beyens Balder (Mechelen) – Biesemans Lydia (Hamme) – Blancquaert Willy, Secretaris seniorenvereniging (Gent) – Block-Martony Mariette (De Haan) – Boels Marc (Beringen) – Bollen Jan (Alken) – Borloo Joël (Denderleeuw) – Borms Julien (Aalst) – Bosman Roger, Bestuurslid VVVG (Mechelen) – Bosmans Godelieva (Stabroek) – Bosmans-Wijters Irma (Kalmthout) – Bosquet Koen, Praeses KVHV-Leuven 2001-2002 (Beersel) – Braeckeveldt Stefan (Oostrozebeke) – Braeckman Marc (Zuienkerke) – Braem Jan, Secretaris JSK (Beveren) – Brans-Dujardin Mia, Ondervoorzitter Vlaams-Nationale Debatclub (Antwerpen) – Briels Jo, Auteur (Antwerpen) – Brijon Frans, Voorzitter Wijnegem Karaté Club (Wijnegem) – Brison Fernande (Destelbergen) – Broeckx Ledy, Oud-Verbondsleidster VNJ (Antwerpen) – Brogniet Julien (Grobbendonk) – Brône Willy (Riemst) – Bruggeman Albert, Lid VOS sinds 1939 (Kortrijk) – Bruneel Guido (Vleteren) – Bruyninckx Freddy, Zaakvoerder (Brugge) – Bruynooghe Chris, Secretaris studentenclub LILA 2002-2003 (Diksmuide) – Buelens Wim (Mortsel) – Buisseret Alain (Turnhout) – Bundervoet Martin (Evergem) – Buys Steven, Groepsleider volksdansgroep Klaas en Soetkin (Hove) – Buyse Rika (Blankenberge) – Calle Linda (Gent) – Callebaut Jan, Lid NSV (Oostende) – Callens Liesbet (Borsbeek) – Callewaert Georges (Gent) – Caluwé Werner (Malle) – Camilleri Jaak, Bestuurslid Davidsfonds (Tremelo) – Cannière Joost, Lector (Beveren) – Cap Jean-Pierre (Beveren) – Cardon Liliane (Oostende) – Carlier Tess, PR KVHV-Gent 2003-2004 (Gent) – Cassiman Diederik (Gent) – Caubergh Nine (Borsbeek) – Caubergs Jan, Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger (Beringen) – Cauwenbergh Peter, Schaarleider VNJ-Belsele (Sint-Niklaas) – Charot Alain, Gewezen lid partijraad VU (Asse) – Christiaens Herman (Sint-Niklaas) – Claerhout Robert, Vlaams-nationaal militant (Meulebeke) – Claes Kaatje, Lid KVHV-Gent (Kapellen) – Claessens Leon (Kapellen) – Claessens Joris (Sint-Jans-Molenbeek) – Claessens Alfons (Stabroek) – Claeys Lieve (Zomergem) – Claeys Philip, Europarlementslid (Overijse) – Claus Lieve, Voorzitter VB (Hamme) – Clauwaert Dries (Hoegaarden) – Mr. Cleyman Alain (Temse) – Coen Ludgardis (Brasschaat) – Coenen Jozef (Antwerpen) – Cogghe Lode (Vorselaar) – Colle Oscar (Gent) – Colson Alain (Heuvelland) – Colson Henri (Mesen) – Cornelis Dirk (Stekene) – Cornelis Staf, Lid N-VA (Nijlen) – Coupé Eric (Moerbeke) – Cracco Jan (Roeselare) – Creyelman Frank, Senator (Mechelen) – Crommelinck Alfons (Gent) – Croquey Helena (Pepingen) – Cruyplandt Erwin (Londerzeel) – Cuyvers Willem (Boechout) – Daelman Johan (Liedekerke) – Daenen Mia (Riemst) – Daman Joris (Kalmthout) – De Baets Luc, Ondervoorzitter VB-Zonhoven – De Bats Mieke (Brasschaat) – De Beckker Luc (Antwerpen) – De Belder-Lambert Line (Gent) – De Ben Jan (Temse) – De Beule Renaat (Zwijndrecht) – De Block Roland (Beveren) – De Boeck Tony, Voorzitter VBJ-Deurne (Antwerpen) – De Boeck Sven (Mortsel) – De Boever Rudi, Voorzitter JSK-Belsele (Stekene) – De Boever André (Lokeren) – de Bois Lutgard (Schoten) – De Bondt Pieter, Gemeenteraadslid (Londerzeel) – De Bronett Michael, Nationaal voorzitter NSV 1999-2001 (Gent) – De Bruyne Kathleen (Stekene) – De Buck Lutgart (Gent) – De Buysscher Bart, Verpleger (Evergem) – De Caster Luc (Nevele) – De Cleene Willy (Hemiksem) – De Clercq Jozef (Leuven) – De Corte Gilbert, Bestuurslid vzw Guldensporen en Were Di (Brasschaat) – De Corte Rudy (Oosterzele) – De Craen Rom (Meise) – De Croo Ortwin (Vleteren) – De Cuyper Renaat (Ranst) – De Geyter Albert (Kruibeke) – De Grave Guido (Waasmunster) – De Groof Ludo (Antwerpen) – De Groot Karen (Antwerpen) – De Groote Alfons (Gent) – De Gryze Niki, Vlaams volksvertegenwoordiger (Gent) – De Henau Herwig (Antwerpen) – De Jaeger Geert, Gemeenteraadslid (Gent) – De Jonckheere Gilbert (Ieper) – De Jonghe Peter Karl, OCMW-raadslid (Antwerpen) – De Jonghe-Meurrens Lea, Provincieraadslid en Bestuurslid Were Di (Antwerpen) – De Keuckeleire Firmin (Gent) – De Kimpe Frederik (Antwerpen) – De Kinder Jan (Zemst) – De Knijf Daniël, Voorzitter Coppekring (Lochristi) – De Lobel Mieke (Geraardsbergen) – De Maertelaere Maurits, Beeldhouwer (Laarne) – De Maeyer Paula (Aartselaar) – De Meyer Herman, Algemeen secretaris SMF (Antwerpen) – De Meyer Willy (Zomergem) – De Mulder Jacqueline (Oudenburg) – De Munter Michaël (Antwerpen) – De Nys Eric, Voorzitter VB-Blankenberge – De Paepe Bernard, Gewezen gemeenteraadslid (Zwijndrecht) – De Palmenaer Jaak, Lid N-VA (Brugge) – De Raedemaeker Bruno (Vilvoorde) – Mr. De Reuse Herman, Vlaams volksvertegenwoordiger (Roeselare) – De Rijcke Roger (Dentergem) – De Rop Steve (Dendermonde) – De Schepper Dries, Gewezen lid IJzerbedevaartcomité 1978-1989 (Evergem) – De Schrijver Ronald, Secretaris Davidsfonds (Mol) – De Schuyteneer Guido (Oud-Turnhout) – De Schuytener Jan (Dilbeek) – De Smedt Erik (Gent) – De Smedt Emiel (Doornik) – De Stoppeleir Jacques (Gent) – De Sutter Lucien, Lid SMF en Hertog Jan van Brabant (Merchtem) – De Troeyer Koenraad (Oud-Turnhout) – De Vloed Hendrik (Melle) – De Vocht Jozef, Eredirecteur Angelusinstutuut, Katholiek Basisonderwijs Brussel (Sint-Lambrechts-Woluwe) – De Volder Fideel (Mechelen) – De Vriendt Joris (Putte) – E.H. De Vries Dree, Parochiepriester (Vilvoorde) – De Vylder Servaas, Bestuurslid VVB-Antwerpen/Voorzitter 11-Julicomité (Antwerpen) – De Wael Jens (Beveren) – De Wilde Benny (Hamme) – De Wilde Jan, Gewezen lid IJzerbedevaartcomité (Gent) – De Winter Walter (Keerbergen) – De Wispelaere Rob (Houthalen-Helchteren) – De Wit François (Aalst) – Em.Prof.Dr. Debackere Michiel, Ere-beheerder ANZ (Zwalm) – Debaes Marc, (Moorslede) – Deboever Patrick, Voorzitter N-VA Arrondissement Aalst-Oudenaarde (Denderleeuw) – Debuf Jeanne

4

(Kortrijk) – Debusschere Jozef, Lid 11-Julicomité (Oostende) – Declercq Jean-Jacques, Ondervoorzitter VVB-Meetjesland-Zuid (Aalter) – Declercq Peter (Heuvelland) – Deconynck Daniël (Anderlecht) – Decordier Geert (Destelbergen) – Deforche Filip (Roeselare) – Defossé Luc (Kontich) – Dehouwer Louis, Voorzitter VTB/VAB (Vosselaar) – Dejaegere Jan (Harelbeke) – Dekeersmaeker Florentia (Asse) – Dekeyzer Bert (Izegem) – Delaere Roger (Kortrijk) – Delbaere Willy, Diaken Bisdom Limburg (Borgloon) – Delputte Willy (Nazareth) – Demeurisse Kevin (Ichtegem) – Demeyere Jeroom (Brugge) – Denolf Christina (Kortrijk) – Denys Pol, Gemeenteraadslid (Zedelgem) – Denys Remi (Kortrijk) – Depoortere Ortwin, Voorzitter VB-Gent – Deridder Roger, Lid redactieraad tijdschrift VVVG (Antwerpen) – Derieuw Guido, Gemeenteraadslid (Izegem) – Deroo Wim (Antwerpen) – Deschachte Kurt, Gemeenteraadslid (Bredene) – Desimpelaere Lutgart (Roeselare) – Dessein Geert, Gemeenteraadslid (Ledegem) – Dessel Jef (Oostende) – Devriendt Gilbert (Weismes) – Dhollander Fons (Stekene) – D'hoogh Julien (Schilde) – D'Hoore Jacky (Maldegem) – D'Hoore Koen (Sint-Lievens-Houtem) – Dr. Dierick Luke F., Gepensioneerd dokter (Cy. Tipperary, Ierland) – Dierick Katelijne (Roeselare) – Dierick Roel (Aalst) – Dierick Beatrijs (Menen) – Dierick-Verbruggen Aleidis (Aalst) – Dieudonné Luk, Hoofdredacteur Bormshuis-Broederband (Antwerpen) – Mr. Doevenspeck Paul (Malle) – Donvil Emiel (Antwerpen) – Draye Ivo (Kapellen) – Droesbeke-Luckx Emma (SintLaureins) – Dubois Urbain (Antwerpen) – Duchateau Jozef (Hasselt) – Duffel Jeannine (Oostende) – Dujardin Michiel (Edegem) – Dujardin Lieve (Edegem) – Dumont Guido, Penningmeester VVB-Mere (Erpe-Mere) – Dumont Bertrand (Ledegem) – Duysters Emiel, Bestuurslid Seniorenraad VVVG (Blankenberge) – Eggermont Guy, Secretaris VB Arrondissement Antwerpen (Antwerpen) – Elzen Karel (Antwerpen) – Ensink Elly (Izegem) – Prof.Dr. Evrard Alexander-Karel, Ere-hoofdbestuurslid VTB en voorzitter Stichting Jan Palfijn (Gent) – Fardeau Lode (Affligem) – Arch. Fleerackers Paul, Lid Marnixring en Bestuurslid Delta-Stichting (Antwerpen) – Fonteyn Herman (Evere) – Foque Theo (Kontich) – François Gilbert (Lokeren) – Francotte Stefaan (Merchtem) – Fransoo Katrien (Waasmunster) – Galland Rik (Antwerpen) – Gedopt Hilde (Zaventem) – Geens Charles (Mechelen) – Geraerts Jean, Vlaams volksvertegenwoordiger (Bilzen) – Gerits Ludo, Voorzitter Were Di (Lokeren) – Geuens Jan (Mol) – Geuskens Toon (Kalmthout) – Gheysens Etienne (Kapellen) – Gheysens Ivan, Bestuurslid VOS-IJzerbedevaartwerkgroep Gentbrugge (Gent) – Gheysens-Janssens Ingrid (Gent) – Ghijsbrecht Gustaaf (Brugge) – Gielis Frans (Niel) – Gillis Gert, Praeses NSV-Antwerpen 2003-2004 (Antwerpen) – Gillis Alfons (Antwerpen) – Godderis Tim (Gent) – Goossens Jan, Voorzitter KWB (Overijse) – Goovaerts Joanna (Linter) – Grammens Mark (Liedekerke) – Grauls Wim (Gent) – Groothuis Ben J. (’s Gravenhage, Nederland) – Grysouille Marcel (Lede) – E.H. Guisson Bert o.p., Medewerkend priester in parochie (Genk) – Guldentops Rudy (Antwerpen) – Hacour Roger (Tienen) – Haest Leo (Herentals) – Hectors Alfons (Kalmthout) – Hellings Guido, Secretaris N-VA kanton Maaseik en Buurtraad De Leu (Maaseik) – Hendrickx Philomène (Dendermonde) – Hendriks Jozef (Genk) – Hennico Walter (Asse) – henry E.C. (Gent) – Heremans-Geuens Gerda (Lier) – Dr. Herman Pol (Antwerpen) – Hermans Emiel (Antwerpen) – Herteleer Julien, Bestuurslid NVOS (Gent) – Hertogs Klara, Secretaris Vlaamse Kring Turnhout – Heyndrickx Marc, Provincie- en gemeenteraadslid (Merelbeke) – Hillen Albert, Voorzitter harmonie (Heusden-Zolder) – Hoedemaekers Theo (Hasselt) – Holthoff Nicolay (Beernem) – Hoogstoel Geert, Bestuurslid VB-Dilbeek – Hoornaert Peter, Secretaris VB-Blankenberge – Horckmans Erwin (Mechelen) – Horions Luc, Secretaris VVVG-Merksem (Antwerpen) – Hüppertz William (Bredene) – Huughe Camiel (Blankenberge) – Huybrechts Pieter, Vlaams volksvertegenwoordiger (Herentals) – Huysman Wilfried (Ronse) – Jacobs Chris (Brugge) – Jacobs Wim (Antwerpen) – Jans Mieke (Hoeselt) – Jansen Rosa (Aalst) – Janssens Els (Brasschaat) – Janssens Simonne (Antwerpen) – Jeanfils Wouter (Dilbeek) – Jegorov Tamara (Schoten) – Jena Johan (Tervuren) – Jennes Jan (Ieper) – Jolie Diane (Brasschaat) – Joris Tom (Leuven) – Joris Frank, Voorzitter Wereldenraad (Lanaken) – Keereman Herman (Damme) – Keersmaekers Herman, Lid Milieuraad (Boechout) – Kesteleyn Bart, Secretaris VB-Zele-Berlare (Zele) – Ketels Roger (Maarkedal) – Kielemoes Oswald (Gent) – Knapen Norbert (Leuven) – Knippenberg Jan, Arrondissementeel VB-bestuurslid Limburg (Maaseik) – Knockaert Frans, Wetensch. Medew. VB Brussels Parlement (Brussel) – Kubis Marcel (Bonheiden) – Lacombe Jan, Provincieraadslid (Middelkerke) – Lagae Bart (Hooglede) – Lambert Fernand (KnokkeHeist) – Lambrecht Kristof (Wielsbeke) – Lambrechts Karel (Rumst) – Lambrechts Willem, Bestuurslid Davidsfonds (Rotselaar) – Lambrechts Roger (Lille) – Lammens Jacques (Wetteren) – Lauwers Walter (Zemst) – Lebon Frederik (Genk) – Leclercq Koen (Vilvoorde) – Leemans Marcel (Edegem) – Lenaerts Geert, Bestuurslid N-VA (Nijlen) – Leroux Jackie (Zelzate) – Leys Stijn, Kaderlid Gezinsbond (Antwerpen) – Libbrecht Willy (Zwevegem) – Liekens Wally, Gemeenteraadslid (Boechout) – Lioris Brenda (Antwerpen) – Dr. Lisaerde Alfons (Sint-Niklaas) – Loones Georges (Koksijde) – Luckx Magdalena (Vorst) – Luysterborg Margareta (Antwerpen) – Madoc Reinhart, Gemeenteraadslid (Jabbeke) – Maenhout Victor (Antwerpen) – Maes Daniël (Merelbeke) – Maes Jan (Menen) – Maes Walter (Brasschaat) – Maes Bob, Eresenator (Zaventem) – Maes Walter (Kortrijk) – Maes Jozef (Antwerpen) – Maes-Vermeir Suzanne (Brasschaat) – Malfait Luk, Commillito studentenclub Castrum (Antwerpen) – Mannaerts Wilfried (Lier) – Marcelo Benny (Beveren) – Marcelo Luc (Antwerpen) – Mariën Annie (Dendermonde) – Maris Manuel (Antwerpen) – Martens Rogier (Borsbeek) – Masschelein Frank (Ieper) – Masscho Toon (Roeselare) – Maurissen Erwin (Oostende) – Maurissen Robert (Antwerpen) – Meersman Jan (Temse) – Meert Ria (Meise) – Meeus Jos, Gemeenteraadslid (Schoten) – Meirlaen Noël (Destelbergen) – Melckebeke Jan (Sint-Niklaas) – Mens Johan (Vosselaar) – Mens Jozef (Vosselaar) – Merlevede Daniël, Gepensioneerd leraar (Ieper) – Prof. Mertens Herman-Emiel, Professor KULeuven (Mechelen) – Mertens Renaat (Schoten) – Dr. Meysman Roger (Merelbeke) – Michiels An, Gouwleidster VNJ-Brabant 1993-1994 (Roosdaal) – Moens Dirk (Hamme) – Moerenhout Robin (Zele) – Møller Karin, Lid Voorpostraad (Antwerpen) – Moorkens Frans (Mortsel) – Moorkens Lucia (Malle) – Moortgat Maria-Hendrika (Gent) – Mortelmans Constant (Zandhoven) – Mortelmans Jan, Volksvertegenwoordiger (Lier) – Mortelmans Karel, Secretaris VB-gemeenteraadsfractie (Lier) – Muylaert Victor (Mechelen) – Muysoms Edmond (Willebroek) – Naeye Gunther, Raadslid TAK (Houthulst) – Nagels Paul (Stabroek) – Neel Sandy (Lille) – Neirynck Geert, Voorzitter VB-Lovendegem-Vinderhoute – Neyrinck


Luc, VB-kaderlid (Schaarbeek) – Nyssen Christiaan (Antwerpen) – Oliestelder Maria (Kapellen) – Ooms Koen, Voorzitter VB-Hasselt – Otte Henri (Overijse) – Paesen Jan (Leuven) – Paessens Leo (Mol) – Pairoux Frans (Herselt) – Pans Jan (Mechelen) – Paternoster Christiaan (Zomergem) – Pauli Toon, Voorzitter Sint-Maartensfonds (Antwerpen) – Pauwels Herman, Lid VOS (Zulte) – Dr. Peeters Walter, Stichter-voorzitter Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid (Hamme) – Peeters Erik (Antwerpen) – PeetersDiels Els (Schoten) – Peinen August (Turnhout) – Pelgroms Jos (Borsbeek) – Peumans Bertho (Riemst) – Peys Karel (Meerhout) – Pieters Hugo (Sint-Niklaas) – Pieters Luc (Gent) – Platteau Roger, Voorzitter VTB/VAB-Sint-Agatha-Berchem – Platteeuw Mondje (Zwevegem) – Podevyn Simonne (Beerse) – Dr. Ponette Siegfried (Pepingen) – Puttemans François (Leuven) – Puttemans Antoine (Wezembeek-Oppem) – Putteneers Guido (Mortsel) – Putteneers Katrijn (Mortsel) – Pyck Wolf (Oostende) – Dr.Jur. Raes Roeland (Lovendegem) – Prof. Rampelberg Joost, Erevoorzitter VVB-Brabant en Vlaams Komitee Brussel (Ganshoren) – Reckelbus Jan (Brugge) – Reynaert Walter (Jabbeke) – Robeys Mark (Gent) – Roelandt Brian, Bestuurslid Vlaamse Bergvrienden (Dendermonde) – Roelans Constant (Brasschaat) – Roels Paul (Lede) – Roggeman Roger, Vertegenwoordiger Vlamingen in de Wereld (Mainz-Kastel, Duitsland) – Rombouts Martha (Edegem) – Ronsse Julien (Antwerpen) – Roose Björn, Penningmeester VB-Arrondissement Oostende (Ichtegem) – Roose-Baeté Hilde Bestuurslid VB-Ichtegem Eernegem – Roosen Theo (Kapellen) – Rousseau Gaston (Kapellen) – Rousseeuw Christiane, Leidster Vlaamse Jeugd Viking (Roeselare) – Rüd Jozef (Haaltert) – Sabbe Tim, Gemeenteraadslid (Wevelgem) – Salm Ilse-Carola (Starnberg-Söcking, Duitsland) – Sanders Johan (Ieper) – Schaerlaken Jozef (Kruibeke) – Schamp Xavier (Gavere) – Schampaert Mark, Gemeenteraadslid (Mortsel) – Schelfaut Christina (Sint-Niklaas) – Schelfout Juliaan (Schoten) – Schepens Willy (Keerbergen) – Schlusmans Jozef (Sint-Truiden) – Schoenaerts Maarten (Beveren) – Schoofs Herman (Beringen) – Schoovaerts Sandy, Praeses Sint-Veerlekring KVHV-Gent 2003-2004 (Keerbergen) – Schottey Kristof, Hoofdredacteur Ons Verbond (KVHV-Gent) 2002-2003 (Oostende) – Schouls Guy, Gewezen gemeenteraadslid (Gent) – Segers Pol (Antwerpen) – Segers Jan (Temse) – Selschotter Chris (De Haan) – Sempels Louis (Hasselt) – Sermeus Luk (Kontich) – Sevenants Angelo (Halen) – Siaens Alfons (Middelkerke) – Sijssens Annie (Hoogstraten) – Simons Louisa (Antwerpen) – Sintobin Stefaan (Izegem) – Six Nancy (Ieper) – Slaets Roger (Antwerpen) – Slagmulder Kristof, Gemeenteraadslid (Denderleeuw) – Slembrouck Juul (Antwerpen) – Smet Frans (Antwerpen) – Smet Lode (Zoersel) – Smits Jan (Knokke-Heist) – Smits Marcel (Maaseik) – Smolders Frans (Brasschaat) – Solange Martien (Erpe-Mere) – Sonck Herwig (Denderleeuw) – Spaenhoven Maria (Sint-Niklaas) – Dr. Spyckerelle Lieve (Roeselare) – Staelens Patrick (Gent) – Steenhoudt-Borremans Rita (Geraardsbergen) – Steenkiste Willy, Secretaris Vriendenkring Rijksschool Vlaanderen (Koksijde) – Steenssens Bruno (Kruibeke) – Steffens Ward Voorzitter Guldensporenkomitee Mechelen (Mechelen) – Steylaerts Nicole (Brasschaat) – Stinders Herman (Brugge) – Stinders-Cottenie Liliane (Brugge) – Strynckx Jan, Gewezen voorzitter VU-Zele en gewezen arrondissementeel voorzitter VU-Dendermonde (Zele) – Swinnen Greet (Antwerpen) – Swyngedouw-Meersseman Rosa (Lendelede) – Taverne Laurent (Izegem) – Temmerman Reimond (Halle) – Teunis Emiel (Kontich) – Theunis Frans (Antwerpen) – Theunis-Peeters Magda (Antwerpen) – Thijs Guido (Putte) – Tielemans Wilfried (Roosdaal) – Timmers Remie, Voorzitter VB-Houthalen-Helchteren – Torfs Sabine (Kapelle-op-den-Bos) – Torfs Rudi, VB-afgevaardigde in PWA (Mechelen) – Torfs Raf, Uitbater Vlaams Huis De Klokke (Duffel) – Utsi Steven (Schilde) – Uyttenhove Jo (Lebbeke) – Uytterhoeven Michael (Asse) – Vaes André (Mol) – Van Acoleyen Marianne (Aalst) – Van Asch Joris (Zemst) – Van Bel Gil (Sint-Niklaas) – Van Belle Frans, Voorzitter JSK (Buggenhout) – Van Besauw Richard (Schilde) – Van Biervliet Luk, Gemeenteraadslid (Kortenberg) – Van Biesen Hendrik, Bestuurslid VVB-Hekla (Edegem) – Van Bocxlaer Joseph (Schoten) – Van Brussel Reinhilde (Antwerpen) – Van Buggenhout Eddy, Bestuurslid VVB-Limburg (Bree) – Van Caeneghem Gilbert (Schilde) – Van Camp Lode, Secretaris Heemkring Scot (Schoten) – Van Canegem Karel (Geel) – Van Cleemput Marcel (Schoten) – Van Daele Wilfried (Roeselare) – E.H. Van de Kerckhove Peter (Gent) – Van de Velde Mark, OCMW-raadslid (Sint-Niklaas) – Van de Velde Herman (Bredene) – Van de Voorde Koen (As) – Van de Walle Renaat (Gent) – Van den Berge Reimond (Gent) – Van den Bergh Marcel (Merelbeke) – Van den Bosch Jef, Voorzitter VB-Dilbeek – Van den Broeck Jaak, Volksvertegenwoordiger (Hamme) – Van den Broeke-Goossens Christiane (Maarkedal) – Van den Brulle Nele (Liedekerke) – Van den Langenbergh Luc (Kalmthout) – Van den Meerssche Peter (Affligem) – Van den Sande Philippe (Mechelen) – Van der Borgt Frans (Zemst) – Van der Borgt Rombout (Halen) – Van der Borgt Mark, Verbondsleider VNJ (Grimbergen) – Van der Goten Felix (Lebbeke) – Van der Haeghen René (Hoogstraten) – Van der Heijden Jozef (Ternat) – Van der Keilen Tine (Herentals) – Van der Meersch Guido, Stichter Bedevaartmarsen, Verantwoordelijke Van der Hallengemeenschap (Beveren-aan-den-Ijzer) – Van Dessel Lode, Gewezen burgemeester en voorzitter N-VA-Nijlen – Van Dessel Tit (Nijlen) – Van Dessel Frans, Ere-voorzitter Vlaamse Kring Kempenland (Nijlen) – Van Dessel Bert (Nijlen) – Van Deukeren Herman (Oostende) – Van Dijck Gustaaf (Middelkerke) – Van Dingenen Hugo, Voorzitter Bormshuis (Antwerpen) – Van Dongen Frans, Parochiepastoraal (Hoogstraten) – Van Dongen Jozef (Hoogstraten) – Van Dyck Bernard (Landen) – Van Echelpoel Wim (Mechelen) – Van Esbroeck Paul (Mechelen) – Van Genechten Jozef (Hove) – Van Goethem Roland, Vlaams volksvertegenwoordiger (Vilvoorde) – Van Haelst Steven (Anderlecht) – Van Haerenborgh Karel (Zoersel) – Van Haudenhuyse Iris (Gent) – Van Hecke André, Voorzitter Hertog Jan van Brabant (Beersel) – Van Hecke Stefaan (Aalst) – Van Hoeylandt Josephus (Sint-Niklaas) – Van Hoof Anna (Roeselare) – Van Imschoot August (Wetteren) – Van Keer-de Swaef Lucie (Dendermonde) – Van Kets Agnes (Asse) – Van Kets Maria-Helena (Wichelen) – Van Laeken Jean-Pierre (Genk) – Van Laere Pieter (Gent) – Van Leuven Frans (Brasschaat) – Van Looy André, Bestuurslid N-VA-Nijlen – Van Luchene Lesley (Kuurne) – Van Megen Maria (Antwerpen) – Van Mol Hugo (Antwerpen) – Van Mulders Erik (Maasmechelen) – Van Namen Jos (Hasselt) – Van Nieuwenhove Johan, Voorzitter VB-Aalst (Aalst) – Van Nieuwenhuysen Luk, Ondervoorzitter Vlaams Parlement (Bornem) – Van Noten Anne-Mie (Putte) – Van Noten Kurt, Voorzitter VBJ-Ekeren (Antwerpen) – Dr. Van Nuffel Dirk (Antwerpen) – Van Onckelen Lieve, Conservator Bormshuis (Antwerpen) – Van Onckelen Lidwina, Provincieraadslid (Antwerpen) – Van Overmeiren Agnes (Lubeek) – Van Overstraeten Rudi (Halle) – Van Parys Dieter, Gemeenteraadslid (Oostkamp) – Van Praet Bernard (Aalst) – Van Renterghem Norbert (Lochristi) – Van Rillaer Leo (Antwerpen) – Van Robays Raf (De Haan) – Van Ruyssevelt Theo (Antwerpen) – Van Troys Pieter (Gent) – Van Uffelen-Verbruggen M. (Antwerpen) – Van Walleghem Roeland, Gewezen senator (Sint-Jans-Molenbeek) – van Wetteren Guido (Antwerpen) – Van Weyenbergh Alfons (Tremelo) – Van Wichelen Leo (Kortrijk) – Van Wiele Hugo (Sint-Niklaas) – Van Winckel Albert (Brasschaat) – Van Windekens Peter (Lubbeek) – Vancoppenolle Johann, Voorz. SMF-Leuven-Limburg / Voorz VVVG-St.-Truiden (Sint-Truiden) – Vandemaele Milo (Halle) – Vanden Heede Walter (Zwevegem) – Vandenberghe Koen, Voorzitter

Guldensporencantate Kortrijk (Kuurne) – Vandenberghe Karel (Blankenberge) – Vandenbosch Frans, Stichter ActaGena, Werkgroep Familiekunde Oost-Brabant (Haacht) – Vandenbulcke Baldwin (Kuurne) – Vandendriessche Tom, Praeses KVHV-Gent 2001-2003 (Brugge) – Vandenrydt Jan (Antwerpen) – Vandeputte Griet, VVB-lid (Kortrijk) – Vander Mijnsbrugge Karel (Wichelen) – Vander Roost Geert, Provincieraadslid (Roosdaal) – Dr. Vanderbeke Paul (Aalst) – Vanderbruggen Maurits (Sint-Niklaas) – Vanderheyden Wim (Leuven) – Vandermeulen Guy (Sint-Niklaas) – Vandewalle Luc, Lid Vriendenkring Sneyssens Gent (Sint-Martens-Latem) – Vanhacht Hugo (Sint-Lambrechts-Woluwe) – Vanhaverbeke Geertrui (Mechelen) – Vanhecke Mark (Oostende) – Vanhove Wim (Dendermonde) – Vanraes Koen, Voorzitter leerlingenraad VTSI-Sint-Niklaas (Sint-Niklaas) – Vanraes Luc (Sint-Niklaas) – Vansevenant Arnold, Bestuurslid Handelaarsbond Vuurtorenwijk (Oostende) – Vanslambrouck Johan, Voorzitter Voorpost (Zandhoven) – Vanstaen Rik (Hoogstraten) – Vansteenkiste Emiel, Gewezen Kamerlid VU en Hoofdcommissaris b.d. (Oostende) – Vansteenkiste Jo (Lendelede) – Vanveerdeghem Stijn, Commillito studentenclub Moeder Kila (Wingene) – Vanwelckenhuijzen Albert, Secretaris Davidsfonds-Halen – Veerman Guido (Maldegem) – Ver Eecke Luc (Nevele) – Dr. Verbeke Luc (Izegem) – Verbeke Firminv VOS, oorlogsinvalide 1940-1945 (Gent) – Verbelen Guy (Waasmunster) – Verbist Aloïs (Kontich) – Verbruggen Harold (Zwijndrecht) – Verbruggen Karel (Mortsel) – Vercruysse Claude (Gent) – Verduyn Walter (Schoten) – Verfaillie Patrick (Roeselare) – Vergult Guido, Ondervoorzitter Gebroeders van Raemdonckkring (SintNiklaas) – Verhaegen Gusta (Antwerpen) – Verhaest Herman (Genk) – Verhegge Gert (Leuven) – Verheyen Ghislain, Bestuurslid Davidsfonds (Dilbeek) – Verhoeven Tom, Lid Marnixring Max Wildiers (Antwerpen) – Verhoosel Gina, DRK-verantwoordelijke in SMF (Antwerpen) – Vermeersch Johanna (De Haan) – Vermeire Stefaan (Ruiselede) – Vermeulen Luc, Actieverantwoordelijke Voorpost (Berlaar) – Vermijlen Julien, Gemeenteraadslid (Bonheiden) – Verreycken Walter (Zoersel) – Verreycken Rob, Gemeenteraadslid (Antwerpen) – Verreyt Herwig (Stabroek) – Verreyt Johan (Lint) – Verreyt Hans, Nationaal voorzitter NSV 2001-... (Lint) – Mr. Verschueren Jan, Advocaat (Sa Coma, Mallorca, Spanje) – Versieck Bart, Lid BASF-tafeltennisclub (Antwerpen) – Verstraete Erik (Antwerpen) – Verstraete Pieter Jan (Kortrijk) – Versyp Wis, Bestuurslid JSK (Gent) – Vertessen Mark (Beerse) – Vervoort Herman (Schilde) – Vervoort August, Ondervoorzitter N-VA-Nijlen – Vervoort Ingrid (Mortsel) – Vervust Raf (Antwerpen) – Verwaest Min (Geel) – Verzwyvel Frans, Gemeenteraadslid (Lier) – Veys Tanguy, Provincieraadslid (Gent) – Vleghels Eric, Provincieraadslid (Peer) – Vollebergh Steven, Provincieraadslid (Rumst) – Voorjans Mario, Penningmeester VBJ-Limburg (Dilsen-Stokkem) – Vrancken John, Voorzitter VB-Limburg (Houthalen-Helchteren) – E.H. Vranckx Luc, Gewezen lid Raad van Beheer IJzerbedevaartcomité (Brugge) – Vrolix Johan (Hoeselt) – Waegeman Bart (Aalst) – Waegeman Elmar (Dendermonde) – Mr. Wagemans Herman, Gewezen volksvertegenwoordiger en Stichter ANZ en gewezen hoofdredacteur Bormshuis-Broederband (Antwerpen) – Dr. Wannyn Jan (Nevele) – Warnez Roger (Wevelgem) – Waterschoot Erik (Sint-Gillis-Waas) – Waterschoot Hugo (Sint-Niklaas) – Wauters Mia, Bestuurslid VBOudenaarde (Kruishoutem – Weekers Karl (Beveren) – Weyts Joost (Mechelen) – Wienen Wim (Gent) – Willems Kamiel (Aalst) – Willems Louis (Berlare) – Willemsen Willy (Antwerpen) – Willocx Staf (Dendermonde) – Mr. Wilmots José (Antwerpen) – Winderickx Hervé (Beersel) – Dr. Wollaert Peter (Schoten) – Wouters Alfons (Essen) – Wouters Jef, Bestuurslid VB-Meise – Wydouw Frans (Kapellen) – Zaman Armand (Kalmthout) – Zander Jan, Provincie- en gemeenteraadslid (Nijlen)

Om alle misverstanden weg te nemen: in deze lijst worden enkel die namen opgenomen van ondertekenaars die op de invulbon (papier of digitaal) duidelijk te kennen hebben gegeven dat hun naam mag worden opgenomen. Personen die zich enkel via een overschrijving aansloten als steunend lid of steunend niet-lid worden dus niet automatisch opgenomen in deze lijst. Een geactualiseerde versie van deze lijst wordt ook opgenomen in de programmabrochure van de IJzerwake.

ADRESSENBEHEER Uw naam of adres werd verkeerd vermeld? U ontvangt in uw gezin het blad meerdere malen? Verbeteringen op de schrijfwijze van namen en adressen zijn steeds welkom via het secretariaat of adressen@ijzerwake.org. Wenst u geen briefwisseling van IJzerwake meer te ontvangen? Dan kunt u dat melden via het secretariaat of adressen@ijzerwake.org. Uw gegevens worden dan geschrapt. Personen die het IJzerwakemanifest reeds ondertekenden, maar nog geen steunend lid zijn van de vzw IJzerwake en dit alsnog willen worden, dienen geen nieuwe bon in te zenden, maar hoeven enkel hun jaarlijkse bijdrage van minimum 5 euro over te maken op bankrekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake. AAN ALLE LEZERS Dit extranummer werd verzonden aan een kleine 18.000 adressen. Als u dit tijdschrift verder wil ontvangen, wordt u vriendelijk verzocht een bijdrage van min. 5 euro over te maken op rekening, met vermelding van “lid” of “steun maar geen lid”.

5


Gratis bussen naar de IJzerwake Vanuit diverse plaatsen in Vlaanderen rijden er gratis bussen naar IJzerwake. Diegenen die reeds geld overschreven voor de bus vanuit Gent die wordt ingelegd door Broederband Gent krijgen hiervoor een inkomkaart. Inschrijven is voor alle bussen verplicht, anders weten de plaatselijke organisatoren niet hoeveel bussen er moeten besteld worden! Aalst - Ninove - Ronse 7.30 u.: Herzele (parking Sylvae Tours) 8.00 u.: Aalst (Vlaams Huis Den IJzer, Vlaanderenstraat) 8.30 u.: Ninove (Vlaams Huis Leeuwenhol, Stationsplein) 9.15 u.: Ronse (Grote Markt) Inschrijven: 0477 63 20 40

Antwerpen-Noord 8.30 u.: Antwerpen (Van Maerlantstraat 14) Inschrijven: 0495 52 69 73

Antwerpen-Zuid 8.30 u.: Berchem (kerk) 8.45 u.: Antwerpen (Amerikalei 98) Inschrijven: 0495 52 69 73

Brasschaat 8.30 u.: Brasschaat (Kerk) Inschrijven: 0498 77 48 71

Brugge - Oostkust 8.40 u.: Knokke (station) 8.45 u.: Duinbergen (voorkant kerk) 8.50 u.: Heist (Heldenplein) 9.00 u.: Zeebrugge (watertoren) 9.10 u.: Blankenberge (achterkant stadhuis) 9.30 u.: Brugge (achterkant station) Inschrijven: 0486 42 75 34

Dendermonde - Sint-Niklaas 7.30 u.: Dendermonde (De Bruynkaai) 8.00 u.: Sint-Niklaas (hotel Serwir) Inschrijven: Dendermonde: 051 21 64 73 - robert.vanoverloop@planetineternet.be Sint-Niklaas: 03 776 86 83 - omer.dhaene@skynet.be

Diest - Aarschot - Leuven 7.15 u.: Diest (Voorzijde Station) 7.25 u.: Bekkevoort (Carpoolparking, E-314 uitrit 24) 7.35 u.: Aarschot (Parking Nopri, E-314 uitrit 22) 7.45 u.: Holsbeek/Rotselaar (Rond Punt Rotselaar, Carpoolparking, E-314 uitrit 21) 8.00 u.: Leuven (Parking Bodart, Brug Kapucijnenvoer) 8.15 u.: Nossegem (Kortenberg, Carpoolparking, E-40 uitrit 21) Inschrijven: 0497 28 04 34

Geel - Herentals 8.20 u.: Geel (nieuwe Alma) 8.45 u.: Herentals (Parking Prima Lux) Inschrijven: 0496 71 24 55 (op verlof tot 5/8!)

Gent 8.45 u.: Gent (Kramersplein, klein Sint-Pietersplein, vlakbij Decascoop) Inschrijven: 0478 42 95 39

Heist-op-den-Berg - Lier 7.45u.: Heist-op-den-Berg (station) 8.10 u.: Lier (parking Carrefour) Inschrijven: 0477 81 55 62

6

Kortrijk - Roeselare 9.15 u.: Kortrijk (Kring 1302, Meensestraat 11) 9.45 u.: Roeselare (Gezelle, Stationsplein 48) Inschrijven: 0496 18 09 89 of 051 24 54 12

Limburg 7.00 u.: Genk (CafĂŠ Slagmolen) 7.30 u.: Hasselt (Congostraat 26 B) 8.00 u.: afrit autobaan Paal-Beringen (Parking Superconfex) Inschrijven: 0478 60 91 50

Mechelen - Klein-Brabant 7.45 u.: Mechelen (Rode Kruisplein) 8.15 u.: Blaasveld (kerk) 8.30 u.: Bornem (taverne 't Zandhof) Inschrijven: 0477 81 55 62

Nijlen - Lier 7.00 u.: Nijlen (Kempenland) 7.10 u.: Lier (Zaat) Inschrijven: 03 481 82 76

Oostende - Diksmuide 9.20 u.: Westende-Dorp 9.45 u.: Oostende (Busparking Visserijschool, Mercatorlaan) 10.00 u.: Leke (Kruispunt Oostendestraat-Schorestraat) 10.20 u.: Diksmuide (Station) Deze bus wacht te Diksmuide op eventuele IJzerwakegangers die met de trein komen: - uit Gent (voorziene aankomst 9.43 u.) - uit Kortrijk (voorziene aankomst 10.15 u.) - uit De Panne (voorziene aankomst 10.16 u.) Inschrijven: 059 43 61 84

Schoten 8.30 u.: Schoten parking Carrefour Inschrijven: 0495 52 69 73

Turnhout 8.30 u.: Turnhout (Station) Inschrijven: 014 72 71 95

Vilvoorde - Grimbergen - Groot-Bijgaarden Liedekerke 8.20 u.: Vilvoorde (Portaelsplein, aan kerk) 8.30 u.: Grimbergen (Brusselsesteenweg tegenover Q8, parking voetbalveld Terwilgen) 8.45 u.: Groot-Bijgaarden (parking E40, richting kust) 9.00 u.: Liedekerke (station) Inschrijven: 0495 69 59 59 of 0475 63 03 93

AANDACHT De raad van beheer van de vzw IJzerwake wenst uitdrukkelijk ter attentie van mogelijke buitenlandse geĂŻnteresseerden duidelijk te maken dat de IJzerwake op zondag 24 augustus 2003 een louter Vlaams-nationalistisch initiatief is en geen internationaal treffen. Buitenlandse organisaties (en dus ook hun vlaggen en propagandamateriaal) worden onder geen beding toegelaten op het terrein van de IJzerwake. Bovendien vraagt de raad van beheer van de vzw IJzerwake alle mogelijke deelnemers uit binnen- en buitenland om geen kentekens en kledijonderdelen (ook uniformachtige) te dragen die niets met het Vlaams-nationalisme te maken hebben, daar deze enkel schade berokkenen aan de goede naam van de IJzerwake.


IJZERWAKEPOËZIE: OPNIEUW GEEST ÉN STIJL! In ons vorig nummer brachten we De Ballade van de zes ridders van Anton van Wilderode. Een andere volkse dichter, wiens hoogstaande, klassiek-romantische lyriek nooit met literaire prijzen, noch door de gevestigde ‘kritiek’ naar waarde werd geschat – juist wégens de uitgesproken volksverbondenheid ervan –, onze goede vriend Jos Vinks, schreef in zijn eerste bundel Wapen en Woord (1958) een beklijvende ballade, De IJzersoldaat. Bij mijn weten werd die nooit voorgedragen tijdens de bedevaarten. Erik Verstraete

De IJzersoldaat Hij ging van zijn dorp, dat verzonk aan de wand van bossen en velden - het lag aan de rand der wereld en droomde, op d’uurloze maat van rijpende oogsten en kiemende zaad.

Op ‘t puin van een kerk, op een voetstuk gebrand, daar eisten ze recht voor hun stervende land. Een koning die riep werd een koning die zweeg. De stilte werd groot en de aarde werd leeg.

Toen brak door de wind die de stilte omsloot de bangende stem van een naderende nood. De klok had geluid en de boeren op ‘t veld: ze hadden elkander de tijding verteld.

Ze hebben hem zwijgend door d’ avond gevoerd. De nacht werd door lichtende kogels beroerd en vrede verzonk in zijn zindrende ziel toen ‘t licht als een ster in een waterkuil viel.

De zonen, ze trokken naar ‘t verre geluid dat zwak door de wand van het bos werd gestuit. Zo ging ook de jongen, naar ‘t wenkende woord dat riep naar zijn bloed en dat ‘t bloed had gehoord.

Zijn cel werd de zingende bron van zijn kracht. Hij boog zich ontroerd naar ‘t geheim van de nacht: in iedere ster zag de hemel hem aan. Toen is hij terug naar de vuurlijn gegaan.

Hij had op het woord van een koning betrouwd en trok met het leger langs weide en woud. In ‘t slijk van de IJzer, in modder en gracht daar viel om zijn hoop als een huivrige nacht.

De wereld lag zilver en wit in de dood en ‘t licht van de maan werd te klaar en te groot. In ‘t sidderend vuur van een plotse granaat zag bleek hem de Engel des doods in ‘t gelaat.

Toen wierpen ze heftig het wegende juk en braken het prangen der ketenen stuk. Ze schreeuwden hun heilige haat in de nacht. De einders echoden een waaiende klacht.

Ze kochten een zerk van hun kaarge soldij en schreven de droom van de dode er bij. Doch tot in zijn graf werd zijn liefde verguisd: de haat heeft de zerken der doden vergruisd.

De klacht werd geschreven op puin en op steen. Ze schilderden ‘t puin met hun bloed over heen, en sterk door het leed, dat de liefde bewijst zo hebben zij recht om hun offer geëist.

Jos Vinks †


Ja, ook ik onderschrijf het IJzerwakemanifest!

IJzerwake vzw Identificatienummer: 5667/2003 Maatschappelijke zetel: Grote Steenweg 426 2600 Berchem (Antwerpen)

Gelieve deze bon met drukletters in te vullen. Familienaam en voornaam: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Functie in een vereniging: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Straat, huis- en busnr.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Postcode en woonplaats:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-postadres:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Telefoon:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GSM: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datum:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Secretariaat: Lieve van Onckelen Van Schoonbekestraat 20/2 2018 Antwerpen Tel. + fax: 03 238 27 49 secretariaat@ijzerwake.org

Handtekening:

Aanmelding als praktisch medewerker: logistiek@ijzerwake.org 0475 29 57 65 (Luc Vermeulen)

❏ Onderschrijft het IJzerwakemanifest, maar wenst geen lid te worden. ❏ Onderschrijft het IJzerwakemanifest, wenst geen lid te worden, maar wel financieel te steunen op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake. ❏ Onderschrijft het IJzerwakemanifest, wenst steunend lid te worden van de vzw IJzerwake en zal min. 5 euro voor het lidgeld 2003 overmaken op rekening 733-0112827-46 van vzw IJzerwake. ❏ Mijn naam mag als ondertekenaar van dit manifest worden gepubliceerd.

Aanmelding als nieuw lid (+ adreswijzigingen): adressen@ijzerwake.org Redactie tijdschrift: redactie@ijzerwake.org (Luk Dieudonné) of per post via het secretariaat

Gelieve deze invulbon ingevuld terug te zenden naar IJzerwake vzw, Lieve Van Onckelen, Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen of u aan te melden via secretariaat@ijzerwake.org of via de webstek (www.ijzerwake.org). Reacties via e-post worden vanzelfsprekend sneller opgevolgd.

Aanmelding voor opname op de algemene e-postrondzendlijst: info@ijzerwake.org (Hans Verreyt)

Wij verwerken de ingevulde gegevens enkel om u op de hoogte te houden van de standpunten en activiteiten van vzw IJzerwake. Conform de wet van 8 december 1992 kan u uw recht op toegang en verbetering van de door ons bewaarde gegevens uitoefenen via een aangetekende brief met kopie van uw identiteitskaart en stortingsbewijs.

Handtekening(en)

KOPIE CLIËNT

OVERSCHRIJVING OF STORTING

Datum ondertekening

bedrag in letters

Bij manuele invulling, één zwart (blauw) karakter per vakje memodatum

bedrag in EUR

memodatum (facultatief)

bedrag

Niet ter betaling aanvaarden EUR

CENT

(enkel voor uitvoering in de toekomst) rekening opdrachtgever

rekening opdrachtgever

rekening begunstigde

rekening begunstigde

naam en adres opdrachtgever

naam en adres begunstigde

7 3 3 0 11 2 8 2 7 4 6 733-0112827-46

IJZERWAKE VZW

naam begunstigde

IJZERWAKE VZW

GROTE STEENWEG 426 2600 BERCHEM

mededeling

mededeling (in HOOFDLETTERS)

datum afgifte

Hieronder niets schrijven

Kopie cliënt enkel bij storting voorleggen

IJzerwake magazine 03  

nr. 3 EXTRA NUMMER - augustus 2003

IJzerwake magazine 03  

nr. 3 EXTRA NUMMER - augustus 2003

Advertisement