Page 1

IJZERWAKE

HIER ONS BLOED WANNEER ONS RECHT

IJZERWAKE

België - Belgique P.B. Antwerpen X BC 5895 Erkenningsnummer

P 309548

Driemaandelijks tijdschrift van de vzw IJzerwake - nr. 2 - juli - september 2003 - Afgiftekantoor Antwerpen X

De kern van de zaak: Vlaamse onafhankelijkheid

CONTACTGEGEVENS VZW IJZERWAKE Secretariaat: (Algemene vragen en aanmelding als geïnteresseerde sponsor) NIEUW ADRES! (Lieve van Onckelen) Van Schoonbekestraat 20/2, 2018 Antwerpen secretariaat@ijzerwake.org 03 238 27 49 Aanmelding als praktisch medewerker voor het IJzerwakeweekeinde en voor het inleggen van bussen: logistiek@ijzerwake.org 0475 29 57 65 (Luc Vermeulen)

Vu: Johan Vanslambrouck, Tulpenlaan 38, 2240 Zandhoven

Aanmelding als nieuw lid (+ adreswijzigingen) + Redactie tijdschrift: adressen@ijzerwake.org (Luk Dieudonné) of per post via het secretariaat Aanmelding voor opname op de algemene e-postrondzendlijst: info@ijzerwake.org (Hans Verreyt) Meer informatie over de IJzerwake is te vinden op www.ijzerwake.org.

Steunen (of lidgeld betalen als dat nog niet gebeurde!) kan op rekening 733-0112827-46 van IJzerwake vzw.

De reacties op het eerste nummer van ons tijdschrift en dus de aankondiging van de IJzerwake voor het ‘grote publiek’ hebben ons werkelijk overdonderd en doen het beste verwachten voor de IJzerwake. Bijna 1.500 personen ondertekenden tot nog toe het IJzerwakemanifest en de lidmaatschapsaanmeldingen en de financiële steun en lidgelden stromen nog dagelijks toe. Onder meer de aanmoedigende woorden die bij die betalingen worden vermeld, geven een indruk van de enthousiaste reacties van heel wat mensen: “Breek de staat! Vlaanderen onafhankelijk nu!”, “Doe zo voort”, “Ik eis onze toren terug”, “Wij rekenen op jullie”, “Ben 84 jaar, was ik maar 20 jaar jonger”,… Verder hoorden we van heel wat - voornamelijk jonge - mensen die geen informatiebon invulden en (nog) geen lid werden, dat ze zeker zullen komen. De verwachtingen ogen dus zeer gunstig. Wat de weerklank in de ‘grote pers’ betreft, hebben we tot nog toe weinig terug gevonden, behalve in 't Pallieterke. Wellicht zullen de heren en de dames van de ‘grote pers’ afwachten wat de IJzerwake daadwerkelijk op zondag 24 augustus aan volk op de been kan brengen alvorens erover te berichten… Voor de rest hebben we uiteraard in een aantal tijdschriften en op diverse webstekken uit de Vlaamse Beweging onze oproep teruggevonden. Officieel heeft nog geen enkele ‘grote’ nationale organisatie gereageerd, maar naar mag blijken uit de vele reacties die we ontvingen heeft het idee van de IJzerwake aan de basis van die organisaties heel wat losgeweekt. Heel wat individuele leden van organisaties als het Davidsfonds, de VTB/VAB en de VVB sloten zich enthousiast aan. Enerzijds kan de houding van de leiding van diverse organisaties wellicht verklaard worden vanuit het feit dat zij samen in het Overlegcentrum van Vlaamse Organisaties zitten… naast het IJzerbedevaartcomité, en zich daardoor in een gewrongen positie bevinden. Anderzijds is er ook een roddelcampagne aan de gang die beweert dat de IJzerwake in feite niets anders is dan een mantelorganisatie van het Vlaams Blok. In een aparte bijdrage gaan we daar op in. De stap zetten om niet langer naar de IJzerbedevaart te gaan, maar te kiezen voor een nieuw initiatief als de IJzerwake is voor een aantal organisaties, waaronder zeker de grotere, geen lichtzinnige beslissing. Zonder overdrijving kan men de huidige situatie enigszins vergelijken met die ten tijde van het Egmontpact. Ook toen moest men in de Vlaamse Beweging kleur bekennen. Het ironische is misschien wel dat destijds uitgerekend het IJzerbedevaartcomité een van de verenigingen was die het duidelijkst aan de anti-Egmontkar hebben getrokken. Zonder enige twijfel werd het IJzerbedevaartcomité juist daarom daarna langzaam overgenomen door pionnetjes van de toenmalige pro-Egmontlobby. De situatie van toen is vanzelfsprekend niet dezelfde als die van nu, maar waar het toen én nu om gaat is in wezen hetzelfde: geven we nog maar eens toe aan de lauwen of komen we radicaal en onversneden op voor de Vlaamse onafhankelijkheid. Met partijpolitiek heeft dat niets te maken. Wel met de essentie van de Vlaamse Beweging, namelijk de Vlaamse onafhankelijkheid. Dat men dat in de grote verenigingen goed beseft. Luk Dieudonné hoofdredacteur

ZELFBESTUUR - NOOIT MEER OORLOG - GODSVREDE


IJZERWAKE PRAKTISCH Een nieuwe organisatie is per definitie een arme organisatie. Voor de praktische organisatie van de IJzerwake wordt het uiterste gedaan om een zo perfect mogelijk verloop te garanderen. Het is immers voor de organisatoren, ook al hebben ze een jarenlange ervaring in andere organisaties, geen sinecure om een grote manifestatie als de IJzerwake op het getouw te zetten.

TOEGANGSTARIEF Het toegangstarief werd vastgesteld op 3 euro per persoon. Kinderen onder de twaalf jaar hebben gratis toegang. De inkomkaart is een herkenningsteken dat op de toegangsweg naar de IJzerwakeweide of ten laatste aan de kassa aan de toegang tot de weide kan aangeschaft worden. Er is geen voorverkoop! Programmabrochures zullen ook op de toegangsweg te koop worden aangeboden.

ZITPLAATSEN Het is onbegonnen werk om voor alle deelnemers een zitplaats te garanderen. Er zijn dan ook geen verschillende tarieven voor het toegangstarief. Het is sterk aanbevolen een eigen klapstoeltje mee te brengen als men wil zitten. Verder vragen we alle deelnemers om de richtlijnen van de medewerkers strikt op te volgen. Deze zullen herkenbaar zijn aan een gele armband met daarop de zwarte letters ORGANISATIE.

TOEGANKELIJKHEID De IJzerwake gaat door op de weide die grenst aan het monument voor de gebroeders van Raemdonck. Monument en weide zijn enkel bereikbaar via een jaagpad van ongeveer een kilometer lang naast het kanaal IJzer-Ieper. Dit jaagpad is niet toegankelijk voor ongeautoriseerd gemotoriseerd wegverkeer. Enkel de hulp- en politiediensten mogen dan ook gebruik maken van dit jaagpad. Onder meer de standhouders van verenigingen dienen hier dus rekening mee te houden en te zorgen voor een karretje of iets dergelijks om hun materiaal te vervoeren van de parkeerplaatsen naar de weide! Enkel voor mensen die moeilijk te been zijn wordt aangepast vervoer op het jaagpad voorzien. Bent u in het bezit van een niet-elektrische rolwagen? Breng die dan zeker mee.

PARKEERPLAATSEN Aan de hoofdweg worden parkeerplaatsen voorzien op enkele weiden. Daar zullen parkeerwachters van de vzw IJzerwake zorgen voor een vlotte aanduiding van de parkeerplaatsen. Mogen we de deelnemers die met eigen vervoer komen, vragen de aanwijzingen van deze parkeerwachters op te volgen?

BLOEMENHULDE Vlaamse verenigingen of privépersonen die dit wensen, kunnen met een eigen bloemstuk of -krans deelnemen aan de bloemenhulde aan het monument van de gebroeders van Raemdonck. Vlaamse verenigingen en privépersonen die dat wensen, kunnen met een vrijwillig te bepalen bedrag deelnemen aan de door de vzw IJzerwake georganiseerde bloemenhulde. Gelieve op uw overschrijving duidelijk “Bloemenhulde” te vermelden.

INFORMATIESTANDEN Vlaamse verenigingen kunnen achter het podium een informatiestand huren aan 10 euro per 3 meter (tafels en stoelen inbegrepen). Aanvragen voor deze informatiestanden dienen uiterlijk op 10 augustus schriftelijk bij het secretariaat toe te komen. De reserveringen zijn

2

slechts geldig indien de betaling op 20 augustus op de bankrekening van de vzw IJzerwake wordt genoteerd. Standhouders dienen zich op de dag van IJzerwake vóór 9.30 uur met hun betalingsbewijs aan te dienen bij de kassa aan de ingang van de weide vooraleer zij hun stand kunnen inrichten. Er worden geen informatiestanden toegelaten van niet-Vlaamse organisaties en het bestuur van de vzw IJzerwake behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik controle uit te voeren op het materiaal dat wordt aangeboden. Enkel materiaal dat kadert binnen de brede doelstellingen van de Vlaamse Beweging wordt toegelaten. De standhouders verklaren zich door de betaling van hun standgeld bereid de richtlijnen van de medewerkers van de vzw IJzerwake steeds onmiddellijk op te volgen.

COLPORTAGE Op de IJzerwakeweide is verkoop door derden (van welke aard dan ook) enkel toegelaten aan de officiële standen. Op de parkeerplaatsen is elke verkoop verboden, dit om het goede verloop van het parkeren niet te hinderen. Colportage door andere organisaties dan de vzw IJzerwake is enkel toegelaten op het jaagpad langs het kanaal dat toegang verstrekt tot het monument en de IJzerwakeweide.

VLAGGEN Buiten gewone leeuwenvlaggen (die vanzelfsprekend welkom zijn) worden enkel vlaggen van Vlaamse verenigingen toegelaten, om begrijpelijke redenen niet van politieke partijen. De Godsvredegedachte indachtig, wenst de vzw IJzerwake hierdoor de eendracht onder de Vlamingen te bevorderen. Vlaamse verenigingen die met hun vlag willen deelnemen aan de IJzerwake dienen uiterlijk op 10 augustus schriftelijk aan het secretariaat een vlaggenkaart aan te vragen voor elke vlag die zij wensen mee te brengen op 24 augustus. Per vlag dient een foto of een beschrijving van de vlag te worden bijgevoegd. De vlaggenkaarten worden na positieve beoordeling door de vzw IJzerwake verzonden naar de aanvrager. Enkel met die vlaggenkaart (één kaart per vlag!) mag een vaandrig met een vlag de IJzerwakeweide betreden.

SPONSORS/ADVERTEERDERS GEZOCHT! We zoeken nog heel wat sponsors/adverteerders voor de programmabrochure van de IJzerwake (formaat A5). Firma's, verenigingen of privé-personen kunnen er een advertentie (zwart/wit) in laten opnemen. Bezorg de gegevens van uw firma of vereniging, of van firma’s die ervoor in aanmerking komen aan het secretariaat, wij zenden dan een uitgebreide sponsormap met alle mogelijkheden en tarieven. Advertentietarieven: 1/8 bladzijde A5 (66,75 mm x 45 mm) = 25 euro 1/4 bladzijde A5 (66,75 mm x 95 mm) = 40 euro 1/2 bladzijde A5 (138,5 mm x 95 mm) = 70 euro 1 bladzijde A5 (138,5 mm x 200 mm) = 125 euro 2 bladzijden A5 (287 mm x 200 mm) = 225 euro U kunt uw kant-en-klare advertentie en of uw tekst en illustratie (bv. logo) digitaal bezorgen aan layout@ijzerwake.org of per briefpost aan het secretariaat.

U WILT PROPAGANDA MAKEN VOOR DE IJZERWAKE? Een van de belangrijkste zaken in de aanloop naar de IJzerwake blijft ongetwijfeld de bekendheid die aan het initiatief moet worden gegeven. Daaraan kan natuurlijk iedereen meewerken. Men kan een raamaffiche ophangen, of ook op activiteiten van Vlaamse verenigingen of in de favoriete kroeg (er zijn zowel affiches op groot formaat (50 cm x 70 cm/A2+) als op klein formaat (30 cm x 42 cm/A3). Deze zijn te verkrijgen via het secretariaat).


U kunt via het secretariaat ook pamfletten en IJzerwakemanifesten bestellen om te verdelen in uw kennissenkring, binnen uw vereniging of op tal van Vlaamse activiteiten. Kijk eens een in de activiteitenagenda in diverse Vlaamse tijdschriften en u vindt mogelijkheden genoeg om manifesten te gaan uitdelen. Hebt u een internetaansluiting, kijk dan eens op de beide activiteitenkalenders op de webstek van de Vlaamse Volksbeweging (http://vvb.org/cgi-bin/kalender/kalender.pl) of op de webstekken van andere Vlaams-nationale verenigingen. De trotse beheerders van een webstek kunnen verschillende digitale advertenties plaatsen op hun webstek met een verwijzing naar de webstek van IJzerwake, de nodige gegevens vinden zij terug op onze webstek www.ijzerwake.org onder het menu "Digitale bestanden". Redacteurs van verenigingsbladen kunnen het grafische materiaal van de IJzerwake op dezelfde plek terugvinden, voor speciale vragen of wensen kan men zich wenden tot layout@ijzerwake.org.

IJZERWAKEFIETSELING IJzerwake West-Vlaanderen organiseert een fietstocht naar de IJzerwake. Vertrek op zondag 24 augustus om 8.30 u. aan de kerk van Stene-Dorp (Oostende). Van daaruit gaat de tocht over Leffinge en Diksmuide naar Steenstrate. Voor alle inlichtingen en inschrijvingen: Kristof Schottey 0477 65 11 49. Waar blijven de sportievelingen uit de andere provincies?

MEDEWERKERS VOOR DE IJZERWAKE Niet enkel op zondag 24 augustus maar tijdens het hele weekeinde van de IJzerwake zullen er heel wat medewerkers nodig zijn om het goede verloop van de IJzerwake voor te bereiden en te garanderen. Vele handen maken het werk licht. Iedereen; jong of oud, handig of onhandig, voor elkeen hebben we wel een geschikte taak. Op zaterdag 23 augustus moet er heel wat logistiek en technisch voorbereid worden, gaande van het plaatsen van wegwijzers (waar reeds voor gezorgd wordt), het opbouwen van het podium, het opstellen van gehuurde tenten en tafels voor informatiestanden, het klaarzetten van stoelen voor de deelnemers aan de wake, het plaatsen van een toiletwagen, tot… het ruimen van de koeienvlaaien op de weide (kruiwagen en schoppen meebrengen!). We denken daarbij onder meer aan enkele elektriciens, timmerlui en handige jongens (of meisjes) allerhande, bij voorkeur in het bezit van hun eigen werktuigen. Voor de dag van de IJzerwake zelf hebben we onder meer nood aan: - verkopers van herkenningstekens (= inkomkaart); - verkopers van programmabrochures; - medewerkers voor de geldomhaling (eventueel dezelfde die ook herkenningstekens en programmabrochures verkopen vóór de aanvang); - parkeerwachters (om het parkeren op de parkeerweiden in goede banen te leiden; - medewerkers voor de bloemenhulde; - enkele toilet’personen’;… Bij voorkeur op zondagnamiddag en -avond (en ook nog op maandag!) moet alles weer opgeruimd worden, zodat de weiden weer beschikbaar worden voor de… koeien. Ook hier zijn helpende handen meer dan welkom.

PROVINCIALE WERKVERGADERINGEN Om een en ander praktisch voor te bereiden en tot sluitende afspraken te komen, worden in de vijf Vlaamse provincies werkvergaderingen belegd waar iedereen die tijdens het weekeinde van de IJzerwake de handen uit de mouwen wil steken, meer dan welkom is. Provincie Antwerpen: donderdag 31 juli in zaal Paroza, Bacchuslaan 71 te Berchem (niet ver van Berchem-Station). Provincie Limburg: vrijdag 8 augustus in lokaal De Vogelsanck, Demerstraat 99 te Hasselt (men zal iets verder moeten parkeren daar de zaak gelegen is in een winkelwandelstraat!). Provincie Oost-Vlaanderen: vrijdag 1 augustus in Vlaams huis De Roeland, Kortrijksepoortstraat 213 te Gent. Provincie Vlaams-Brabant: dinsdag 29 juli in zaal De Koekeren, Molenstraat te Sint-Martens-Bodegem (Dilbeek) Provincie West-Vlaanderen: maandag 28 juli in zaal Het Damberd, Gentsestraat 9 te Izegem. Telkens te 20 uu ER VOLGEN (OM KOSTEN TE BESPAREN) GEEN UITNODIGINGEN MEER PER BRIEFPOST VOOR DEZE VERGADERINGEN! Leden en medewerkers die een e-postadres hebben, maar ons dat nog niet bezorgden, doen er best aan dit zo snel mogelijk door te geven aan adressen@ijzerwake.org. Per e-post gaat alles namelijk veel sneller en vooral goedkoper. Medewerkers die niet naar een van deze vergaderingen kunnen komen, geven best per e-post of telefonisch aan Luc Vermeulen op wanneer ze kunnen helpen en welke taak (op zondag) hun voorkeur wegdraagt. In de mate van het mogelijke wordt hier zo veel mogelijk rekening mee gehouden. Leden van de vzw IJzerwake die zich nog niet hebben opgegeven als medewerker voor het weekeinde van de IJzerwake en dat alsnog willen doen, kunnen dit (best telefonisch) melden bij Luc Vermeulen of op een van de provinciale werkvergaderingen. De medewerkers zullen herkenbaar zijn aan een gele armband met daarop de zwarte letters ORGANISATIE.

BUSSEN NAAR DE IJZERWAKE Er worden tal van bussen ingelegd naar de IJzerwake, zie hiervoor de busregeling op pagina 5.

WEGWIJZER NAAR STEENSTRATE De plaats van de IJzerwake te Steenstrate is eenvoudig te vinden. Als men rijdt van Diksmuide naar Ieper (of omgekeerd voor de uiterste Westhoekenaren) komt men aan de brug over het kanaal Ieper-IJzer (ongeveer 12 km van Diksmuide). Daar ziet men de pijl naar het monument van de gebroeders van Raemdonck. Verdere richtingaanwijzers van de IJzerwake en eigen medewerkers alsook politie zullen de voertuigen naar de verschillende parkeerplaatsen wijzen. Vanaf de parkeerplaatsen is het nog ongeveer 1 km te voet op het jaagpad langs het kanaal.

Voor diegenen die zaterdag én op zondag meewerken, wordt gratis overnachting (met een degelijk bed!) en ontbijt op zondagmorgen voorzien. Gelieve wel een slaapzak ÉN EEN LAKEN ÉN EEN KUSSENSLOOP mee te brengen! Voor alle medewerkers geldt: bereidt u voor op alle weersomstandigheden, ook wat schoeisel betreft! En zorgen voor een kleine mondvoorraad en wat drank is geen overbodige maatregel.

3


Ondertekenaars van het IJzerwakemanifest Lijst van ondertekenaars van het IJzerwakemanifest die toestemden met de publicatie van hun naam. Vanzelfsprekend bindt hun ondertekening geenszins de organisatie(s) waarin zij actief zijn, maar wordt hun functie louter ter illustratie vermeld. (Lijst afgesloten op 1 juli 2003.) Wim Aernouts (Sint-Kwintens-Lennik) – Wilfried Aers (Vlaams volksvertegenwoordiger en Voorzitter NVOS, De Pinte) – Guido Alaerts (Sint-Agatha-Berchem) – Hugo Alens (Zele) – Romaan Algoed (Kuurne) – Johnny Anckaert (Cultuurafgevaardigde Gezinsbond, SintPieters-Leeuw) – Stefan Andries (Haaltert) – Erik Arckens (Brussels parlementslid, Brussel) – Georges Baertsoen † (Brasschaat) – Irma Baertsoen-Oostvogels (Brasschaat) – Robert Baeyens (Ottergem) – Georg Barbary (Ingelmunster) – Ingrid Barbier (Gemeenteraadslid, Schelle) – Christian Bauwens (Lid VVB, Gentbrugge) – Liesbeth Beeckman (Aalst) – Sven Beesman (Eeklo) – André Beets (Vlaams-nationaal militant, Deurne) – Paul Beheyt (Lid raad van beheer Vrienden van Zuid-Afrika, Gent) – Mr. Jo Belmans (Erevolksvertegenwoordiger, Geel) – Pieter Berckmans (Praeses NSV Brussel, Zaventem) – Ben Bessemans (Provincieraadslid, Liedekerke) – Balder Beyens (Mechelen) – Lydia Biesemans (Hamme) – Willy Blancquaert (Secretaris seniorenvereniging, Gent) – Mariette Block-Martony (De Haan) – Marc Boels (Koersel) – Jan Bollen (Alken) – Joël Borloo (Denderleeuw) – Julien Borms (Aalst) – Roger Bosman (Bestuurslid VVVG, Mechelen) – Godelieva Bosmans (Hoevenen) – Irma Bosmans-Wijters (Kalmthout) – Koen Bosquet (Praeses KVHV Leuven, Dworp) – Stefan Braeckeveldt (Oostrozebeke) – Marc Braeckman (Nieuwmunster) – Jan Braem (Secretaris JSK, Beveren) – Mia Brans-Dujardin (Ondervoorzitter Vlaams-Nationale Debatclub, Berchem) – Jo Briels (Auteur, Antwerpen) – Frans Brijon (Voorzitter Wijnegem Karaté Club, Wijnegem) – Ledy Broeckx (Oud-Verbondsleidster VNJ, Borgerhout) – Julien Brogniet (Grobbendonk) – Albert Bruggeman (Lid VOS sinds 1939, Kortrijk) – Guido Bruneel (Vleteren) – Freddy Bruyninckx (Zaakvoerder, Sint-Andries-Brugge) – Chris Bruynooghe (Secretaris studentenclub LILA 2002-2003, Diksmuide) – Wim Buelens (Mortsel) – Alain Buisseret (Turnhout) – Martin Bundervoet (Evergem) – Steven Buys (Groepsleider volksdansgroep Klaas en Soetkin, Hove) – Rika Buyse (Blankenberge) – Linda Calle (Gent) – Jan Callebaut (Lid NSV, Oostende) – Liesbet Callens (Borsbeek) – Georges Callewaert (Gent) – Werner Caluwé (Westmalle) – Jaak Camilleri (Bestuurslid Davidsfonds, Tremelo) – Joost Cannière (Lector, Vrasene) – Diederik Cassiman (Gent) – Jan Caubergs (Gewezen Vlaams volksvertegenwoordiger, Koersel) – Peter Cauwenbergh (Schaarleider VNJ Belsele, Sint-Niklaas) – Alain Charot (Gewezen lid partijraad Volksunie, Zellik) – Herman Christiaens (Sint-Niklaas) – Robert Claerhout (Vlaams-nationaal militant, Meulebeke) – Joris Claessens (Sint-Jans-Molenbeek) – Leon Claessens (Kapellen) – Alfons Claessens (Stabroek) – Lieve Claus (Voorzitter VB Hamme) – Dries Clauwaert (Hoegaarden) – Mr. Alain Cleyman (Temse) – Ludgardis Coen (Brasschaat) – Jozef Coenen (Deurne) – Lode Cogghe (Vorselaar) – Oscar Colle (Gent) – Henri Colson (Mesen) – Dirk Cornelis (Stekene) – Eric Coupé (Moerbeke) – Jan Cracco (Roeselare) – Frank Creyelman (Senator, Mechelen) – Alfons Crommelinck (Sint-Amandsberg) – Helena Croquey (Pepingen) – Erwin Cruyplandt (Londerzeel) – Mia Daenen (Riemst) – Joris Daman (Kalmthout) – Luc de Baets (Ondervoorzitter VB Zonhoven) – Mieke de Bats (Brasschaat) – Luc de Beckker (Berchem) – Line de Belder-Lambert (Zwijnaarde) – Jan de Ben (Steendorp) – Renaat de Beule (Burcht) – Roland de Block (Beveren) – Sven de Boeck (Mortsel) – Tony de Boeck (Voorzitter VBJ Deurne) – Rudi de Boever (Voorzitter JSKBelsele, Stekene) – André de Boever (Eksaarde) – Lutgard de Bois (Schoten) – Pieter de Bondt (Gemeenteraadslid, Londerzeel) – Michael de Bronett (Nationaal voorzitter NSV 1999-2001, Gentbrugge) – Kathleen de Bruyne (Stekene) – Lutgart de Buck (SintAmandsberg) – Bart de Buysscher (Verpleger, Evergem) – Luc de Caster (Nevele) – Willy de Cleene (Hemiksem) – Rudy de Corte (Oosterzele) – Gilbert de Corte (Bestuurslid Were Di en vzw Guldensporen Brasschaat) – Rom de Craen (Wolvertem) – Ortwin de Croo (Westvleteren) – Renaat de Cuyper (Ranst) – Albert de Geyter (Bazel) – Guido de Grave (Waasmunster) – Ludo de Groof (Hoboken) – Karen de Groot (Berchem) – Niki de Gryze (Vlaams volksvertegenwoordiger, Gent) – Geert de Jaeger (Gemeenteraadslid, Gent) – Gilbert de Jonckheere (Ieper) – Peter Karl de Jonghe (OCMW-raadslid, Wilrijk) – Lea de Jonghe-Meurrens (Provincieraadslid en Bestuurslid Were Di, Deurne) – Firmin de Keuckeleire (Sint-Denijs-Westrem) – Frederik de Kimpe (Hoboken) – Jan de Kinder (Eppegem) – Daniël de Knijf (Voorzitter Coppekring Lochristi, Zeveneken) – Mieke de Lobel (Overboelare) – Maurits de Maertelaere (Beeldhouwer, Kalken) – Paula de Maeyer (Aartselaar) – Herman de Meyer (Algemeen secretaris SMF, Hoboken) – Jacqueline de Mulder (Oudenburg) – Michaël de Munter (Antwerpen) – Bernard de Paepe (Gewezen gemeenteraadslid, Zwijndrecht) – Jaak de Palmenaer (Lid N-VA, Assebroek) – Bruno de Raedemaeker (Vilvoorde) – Mr. Herman de Reuse (Vlaams volksvertegenwoordiger, Roeselare) – Roger de Rijcke (Oeselgem) – Steve de Rop (Oudegem) – Dries de Schepper (Gewezen lid IJzerbedevaartcomité 1978-1989, Evergem) – Ronald de Schrijver (Secretaris Davidsfonds Mol) – Jan de Schuytener (Dilbeek) – Erik de Smedt (Gent) – Emiel de Smedt (Doornik) – Lucien de Sutter (Lid SMF en Hertog Jan van Brabant, Merchtem) – Koenraad de Troeyer (Oud-Turnhout) – Hendrik de Vloed (Melle) – Jozef de Vocht (Eredirecteur Angelusinstutuut (Katholiek Basisonderwijs Brussel), Sint-Lambrechts-Woluwe) – Joris de Vriendt (Putte) – E.H. Dree de Vries (Parochiepriester, Vilvoorde) – Servaas de Vylder (Bestuurslid VVB-Antwerpen en Voorzitter 11-Julicomite, Ekeren) – Jens de Wael (Haadonk) – Jan de Wilde (Gewezen lid IJzerbedevaartcomité, Gent) – Benny de Wilde (Hamme) – Walter de Winter (Keerbergen) – Rob de Wispelaere (Houthalen) – François de Wit (Aalst) – Em.Prof.Dr. Michiel Debackere (Ere-beheerder ANZ, Sint-Denijs-Boekel) – Marc Debaes (Moorslede) – Jozef Debusschere (Oostende) – Peter Declercq (Kemmel) – Jean-Jacques Declercq (Ondervoorzitter VVB-Meetjesland-Zuid, Aalter) – Daniël Deconynck (Anderlecht) – Geert Decordier (Destelbergen) – Filip Deforche (Roeselare) – Luc Defossé (Kontich) – Louis Dehouwer (Voorzitter VTB-VAB Vosselaar) – Jan Dejaegere (Harelbeke) – Florentia Dekeersmaeker (Asse) – Roger Delaere (Kortrijk) – Willy Delbaere (Diaken Bisdom Limburg, Borgloon) – Willy Delputte (Eke) – Kevin Demeurisse (Eernegem) – Jeroom Demeyere (Sint-Kruis-Brugge) – Christina Denolf (Kortrijk) – Remi Denys (Bissegem) – Ortwin Depoortere (Voorzitter VB Gent) – Roger Deridder (Deurne) – Guido Derieuw (Gemeenteraadslid, Izegem) – Wim Deroo (Merksem) – Lutgart Desimpelaere (Roeselare) – Gilbert Devriendt (Sourbrodt-Weismes) – Fons Dhollander (Stekene) – Julien D'hoogh (Schilde) – Koen D'Hoore (Sint-Lievens-Houtem) – Jacky D'Hoore (Adegem) – Roel Dierick (Aalst) – Beatrijs Dierick (Menen) – Dr. Luke F. Dierick (Gepensioneerd dokter, Ierland) – Aleidis Dierick-Verbruggen (Aalst) – Luk Dieudonné (Hoofdredacteur Bormshuis-Broederband, Antwerpen) – Emiel Donvil (Merksem) – Ivo

4

Draye (Kapellen) – Emma Droesbeke-Luckx (Sint-Jan-in-Eremo) – Urbain Dubois (Merksem) – Jozef Duchateau (Hasselt) – Jeannine Duffel (Oostende) – Lieve Dujardin (Edegem) – Michiel Dujardin (Edegem) – Guido Dumont (Penningmeester VVB Mere) – Bertrand Dumont (Ledegem) – Emiel Duysters (Bestuurslid Seniorenraad VVVG, Blankenberge) – Guy Eggermont (Secretaris VB Arrondissement Antwerpen, Hoboken) – Karel Elzen (Deurne) – Prof.Dr.Alexander-Karel Evrard (Ere-hoofdbestuurslid VTB en voorzitter Stichting Jan Palfijn, Gent) – Lode Fardeau (Affligem) – Arch. Paul Fleerackers (Lid Marnixring en Bestuurslid Delta-Stichting, Antwerpen) – Herman Fonteyn (Evere) – Theo Foque (Kontich) – Gilbert François (Eksaarde) – Stefaan Francotte (Merchtem) – Katrien Fransoo (Waasmunster) – Hilde Gedopt (Sterrebeek-Zaventem) – Jean Geraerts (Vlaams volksvertegenwoordiger, Bilzen) – Jan Geuens (Mol) – Toon Geuskens (Oudgevangene in België, Kalmthout) – Etienne Gheysens (Kapellen) – Ivan Gheysens (Bestuurslid VOS-IJzerbedevaartwerkgroep Gentbrugge) – Ingrid Gheysens-Janssens (Gentbrugge) – Frans Gielis (Niel) – Alfons Gillis (Deurne) – Gert Gillis (Praeses NSV Antwerpen, Deurne) – Tim Godderis (Gent) – Jan Goossens (Voorzitter KWB Overijse) – Joanna Goovaerts (Wommersom) – Mark Grammens (Liedekerke) – Wim Grauls (Gent) – Ben J. Groothuis ('s Gravenhage) – Marcel Grysouille (Lede) – E.H. Bert Guisson o.p. (Medewerkend priester in parochie, Genk) – Rudy Guldentops (Antwerpen) – Alfons Hectors (Kalmthout) – Guido Hellings (Secr. N-VA kanton Maaseik en Buurtraad de Leu, Opoeteren) – Jozef Hendriks (Waterschei) – Walter Hennico (Mollem) – Gerda HeremansGeuens (Lier) – Emiel Hermans (Borgerhout) – Julien Herteleer (Bestuurslid NVOS, Wondelgem) – Marc Heyndrickx (Provincie- en gemeenteraadslid, Merelbeke) – Albert Hillen (Voorzitter harmonie, Zolder) – Theo Hoedemaekers (Hasselt) – Geert Hoogstoel (Bestuurslid VB Dilbeek) – Peter Hoornaert (Secretaris VB Blankenberge) – Erwin Horckmans (Mechelen) – Luc Horions (Secretaris VVVG-Merksem) – William Hüppertz (Bredene) – Camiel Huughe (Blankenberge) – Pieter Huybrechts (Vlaams volksvertegenwoordiger, Herentals) – Wilfried Huysman (Ronse) – Chris Jacobs (Assebroek) – Wim Jacobs (Merksem) – Mieke Jans (Hoeselt) – Rosa Jansen (Aalst) – Simonne Janssens (Merksem) – Els Janssens (Brasschaat) – Wouter Jeanfils (Schepdaal) – Tamara Jegorov (Schoten) – Johan Jena (Duisburg) – Diane Jolie (Brasschaat) – Frank Joris (Voorzitter Wereldenraad Lanaken) – Tom Joris (Kessel-Lo) – Herman Keersmaekers (Lid Milieuraad, Boechout) – Bart Kesteleyn (Secretaris VB Zele-Berlare, Zele) – Roger Ketels (Maarkedal) – Oswald kielemoes (Gent) – Norbert Knapen (Heverlee) – Jan Knippenberg (Arrondissementeel VB-bestuurslid, Maaseik) – Frans Knockaert (Wetensch. medew. VB Brussels Parlement, Brussel) – Marcel Kubis (Bonheiden) – Jan Lacombe (Provincieraadslid, Westende) – Bart Lagae (Hooglede) – Fernand Lambert (Knokke) – Kristof Lambrecht (Ooigem) – Roger Lambrechts (Wechelderzande) – Karel Lambrechts (Reet-Rumst) – Willem Lambrechts (Bestuurslid Davidsfonds Tremelo, Rotselaar) – Jacques Lammens (Wetteren) – Walter Lauwers (Zemst) – Frederik Lebon (Zwartberg) – Koen Leclercq (Vilvoorde) – Marcel Leemans (Edegem) – Jackie Leroux (Zelzate) – Stijn Leys (Kaderlid Gezinsbond, Merksem) – Willy Libbrecht (Zwevegem) – Wally Liekens (Gemeenteraadslid, Boechout) – Brenda Lioris (Wilrijk) – Georges Loones (Oostduinkerke) – Magdalena Luckx (Vorst) – Margareta Luysterborg (Deurne) – Reinhart Madoc (Gemeenteraadslid, Jabbeke) – Victor Maenhout (Antwerpen) – Walter Maes (Brasschaat) – Jan Maes (Menen) – Walter Maes (Kortrijk) – Bob Maes (Eresenator, Zaventem) – Daniël Maes (Merelbeke) – Suzanne Maes-Vermeir (Brasschaat) – Luk Malfait (Commillito studentenclub Castrum, Antwerpen) – Wilfried Mannaerts (Lier) – Benny Marcelo (Verrebroek) – Annie Mariën (Dendermonde) – Rogier Martens (Borsbeek) – Frank Masschelein (Ieper) – Toon Masscho (Roeselare) – Robert Maurissen (Antwerpen) – Erwin Maurissen (Oostende) – Jan Meersman (Temse) – Ria Meert (Wolvertem) – Jos Meeus (Gemeenteraadslid, Schoten) – Noël Meirlaen (Destelbergen) – Jan Melckebeke (Belsele) – Johan Mens (Vosselaar) – Jozef Mens (Vosselaar) – Daniël Merlevede (Gepensioneerd leraar, Ieper) – Renaat Mertens (Schoten) – Prof. Herman-Emiel Mertens (Professor KULeuven, Mechelen) – Dr. Roger Meysman (Merelbeke) – An Michiels (Gouwleidster VNJ-Brabant 1993-1994, Pamel) – Dirk Moens (Hamme) – Robin Moerenhout (Zele) – Karin Møller (Lid Voorpostraad, Antwerpen) – Lucia Moorkens (Westmalle) – Frans Moorkens (Mortsel) – Maria-Hendrika Moortgat (Gent) – Constant Mortelmans (Pulle) – Jan Mortelmans (Volksvertegenwoordiger, Lier) – Karel Mortelmans (Secretaris VB-gemeenteraadsfractie, Lier) – Victor Muylaert (Mechelen) – Edmond Muysoms (Heindonk) – Gunther Naeye (Raadslid TAK, Houthulst) – Paul Nagels (Stabroek) – Sandy Neel (Gierle) – Geert Neirynck (Voorzitter VB LovendegemVinderhoute, Lovendegem) – Luc Neyrinck (Kaderlid VB, Schaarbeek) – Christiaan Nyssen (Antwerpen) – Maria Oliestelder (Kapellen) – Koen Ooms (Voorzitter VB Hasselt) – Henri Otte (Overijse) – Jan Paesen (Heverlee) – Leo Paessens (Mol) – Frans Pairoux (Herselt) – Jan Pans (Mechelen) – Christiaan Paternoster (Zomergem) – Toon Pauli (Voorzitter SintMaartensfonds, Antwerpen) – Herman Pauwels (Lid VOS, Olsene) – Dr. Walter Peeters (Stichter-voorzitter Aktiekomitee Vlaamse Sociale Zekerheid, Hamme) – Erik Peeters (Berchem) – Els Peeters-Diels (Schoten) – August Peinen (Turnhout) – Jos Pelgroms (Borsbeek) – Bertho Peumans (Herderen) – Karel Peys (Meerhout) – Hugo Pieters (SintNiklaas) – Roger Platteau (Voorzitter VTB-VAB Sint-Agatha-Berchem) – Mondje Platteeuw (Zwevegem) – Simonne Podevyn (Vlimmeren) – Dr. Siegfried Ponette (Beert) – François Puttemans (Leuven) – Antoine Puttemans (Wezembeek-Oppem) – Katrijn Putteneers (Mortsel) – Wolf Pyck (Oostende) – Jan Reckelbus (Sint-Kruis-Brugge) – Walter Reynaert (Jabbeke) – Brian Roelandt (Bestuurslid Vlaamse Bergvrienden, Dendermonde) – Constant Roelans (Brasschaat) – Paul Roels (Lede) – Roger Roggeman (Vertegenwoordiger Vlamingen in de Wereld, Mainz-Kastel, Duitsland) – Martha Rombouts (Edegem) – Julien Ronsse (Wilrijk) – Björn Roose (Penningmeester VB Arrond. Oostende, Eernegem) – Hilde Roose-Baeté (Bestuurslid VB, Ichtegem) – Theo Roosen (Kapellen) – Gaston Rousseau (Kapellen) – Jozef Rüd (Denderhoutem) – Ilse-Carola Salm (Starnberg-Söcking, Duitsland) – Johan Sanders (Ieper) – Jozef Schaerlaken (Bazel) – Xavier Schamp (Asper) – Mark Schampaert (Gemeenteraadslid, Mortsel) – Christina Schelfaut (Sint-Niklaas) – Juliaan Schelfout (Schoten) – Willy Schepens (Keerbergen) – Jozef Schlusmans (Sint-Truiden) – Maarten Schoenaerts (Beveren) – Herman Schoofs (Paal) – Kristof Schottey (Gemeenteraadslid, Oostende) – Guy Schouls (Gewezen gemeenteraadslid, Gent) – Jan


Segers (Tielrode) – Pol Segers (Antwerpen) – Chris Selschotter (De Haan) – Louis Sempels (Hasselt) – Luk Sermeus (Kontich) – Angelo Sevenants (Halen) – Alfons Siaens (Westende) – Annie Sijssens (Hoogstraten) – Stefaan Sintobin (Izegem) – Nancy Six (Ieper) – Roger Slaets (Borgerhout) – Kristof Slagmulder (Gemeenteraadslid, Denderleeuw) – Juul Slembrouck (Deurne) – Frans Smet (Antwerpen) – Jan Smits (Knokke-Heist) – Marcel Smits (Maaseik) – Frans Smolders (Brasschaat) – Martien Solange (Ottergem) – Herwig Sonck (Denderleeuw) – Maria Spaenhoven (Sint-Niklaas) – Dr. Lieve Spyckerelle (Roeselare) – Rita Steenhoudt-Borremans (Geraardsbergen) – Willy Steenkiste (Secretaris Vriendenkring Rijksschool Vlaanderen, Koksijde) – Bruno Steenssens (Kruibeke) – Ward Steffens (Voorzitter Guldensporenkomitee, Mechelen) – Nicole Steulaerts (Brasschaat) – Herman Stinders (Brugge) – Liliane Stinders-Cottenie (Brugge) – Greet Swinnen (Hoboken) – Rosa Swyngedouw-Meersseman (Lendelede) – Reimond Temmerman (Buizingen) – Emiel Teunis (Kontich) – Frans Theunis (Hoboken) – Magda Theunis-Peeters (Hoboken) – Guido Thijs (Putte) – Wilfried Tielemans (Roosdaal) – Remie Timmers (Voorzitter VB Houthalen-Helchteren) – Rudi Torfs (VB-afgevaardigde in PWA, Mechelen) – Steven Utsi (Schilde) – Jo Uyttenhove (Lebbeke) – André Vaes (Mol) – Joris van Asch (Eppegem) – Gil van Bel (Sint-Niklaas) – Frans van Belle (Voorzitter JSK, Buggenhout) – Luk van Biervliet (Gemeenteraadslid, Kortenberg) – Hendrik van Biesen (Bestuurslid VVB Hekla, Edegem) – Joseph van Bocxlaer (Schoten) – Reinhilde van Brussel (Antwerpen) – Eddy van Buggenhout (Bestuurslid VVB-Limburg, Bree) – Gilbert van Caeneghem ('s Gravenwezel) – Lode van Camp (Secretaris Heemkring Scot, Schoten) – Karel van Canegem (Geel) – Marcel van Cleemput (Schoten) – Wilfried van Daele (Roeselare) – Mark van de Velde (OCMW-raadslid, Sint-Niklaas) – Herman van de Velde (Bredene) – Koen van de Voorde (Niel-bij-As) – Renaat van de Walle (Wondelgem) – Reimond van den Berge (SintAmandsberg) – Marcel van den Bergh (Schelderode) – Jef van den Bosch (Voorzitter VB Dilbeek) – Jaak van den Broeck (Volksvertegenwoordiger, Hamme) – Christiane van den Broeke-Goossens (Maarkedal) – Luc van den Langenbergh (Kalmthout) – Philippe van den Sande (Mechelen) – Rombout van der Borgt (Halen) – Mark van der Borgt (Verbondsleider VNJ, Grimbergen) – Felix van der Goten (Lebbeke) – René van der Haeghen (Hoogstraten) – Jozef van der Heijden (Ternat) – Tine van der Keilen (Morkhoven) – Bert van Dessel (Nijlen) – Herman van Deukeren (Oostende) – Gustaaf van Dijck (Westende-Middelkerke) – Hugo van Dingenen (Voorzitter Bormshuis, Borgerhout) – Jozef van Dongen (Hoogstraten) – Frans van Dongen (Parochiepastoraal, Hoogstraten) – Bernard van Dyck (Landen) – Wim van Echelpoel (Mechelen) – Paul van Esbroeck (Mechelen) – Jozef van Genechten (Hove) – Roland van Goethem (Vlaams volksvertegenwoordiger, Vilvoorde) – Steven van Haelst (Anderlecht) – Karel van Haerenborgh (Halle-Zoersel) – André van Hecke (Voorzitter Hertog Jan van Brabant, Dworp) – Stefaan van Hecke (Aalst) – Josephus van Hoeylandt (Sint-Niklaas) – Anna van Hoof (Roeselare) – August van Imschoot (Wetteren) – Lucie van Keer-de Swaef (Appels) – Maria-Helena van Kets (Schellebelle) – Agnes van Kets (Asse) – Jean-Pierre van Laeken (Genk) – Pieter van Laere (Zwijnaarde) – Frans van Leuven (Brasschaat) – Lesley van Luchene (Kuurne) – Jos van Namen (Hasselt) – Johan van Nieuwenhove (Voorzitter VB Aalst) – Anne-Mie van Noten (Putte) – Dr. Dirk van Nuffel (Antwerpen) – Lieve van Onckelen (Conservator Bormshuis, Antwerpen) – Lidwina van Onckelen (Provincieraadslid, Antwerpen) – Agnes van Overmeiren (Pellenberg) – Rudi van Overstraeten (Halle) – Dieter van Parys (Gemeenteraadslid, Oostkamp) – Bernard van Praet (Erembodegem) – Norbert van Renterghem (Zaffelare) – Leo van Rillaer (Deurne) – Raf van Robays (Wenduine) – Theo van Ruyssevelt (Borgerhout) – M. van Uffelen-Verbruggen (Merksem) – Guido van Wetteren (Borgerhout) – Leo van Wichelen (Kortrijk) – Hugo van Wiele (Sinaai) – Albert van Winckel (Brasschaat) – Peter van Windekens (Pellenberg) – Milo Vandemaele (Lembeek) – Walter Vanden Heede (Zwevegem) – Karel Vandenberghe (Blankenberge) – Baldwin Vandenbulcke (Kuurne) – Tom Vandendriessche (Praeses KVHV Gent 2001-2003, Sint-Michiels-Brugge) – Karel Vander Mijnsbrugge (Schellebelle) – Geert Vander Roost (Provincieraadslid, Pamel) – Dr. Paul Vanderbeke (Aalst) – Maurits Vanderbruggen (Sinaai) – Wim Vanderheyden (Leuven) – Guy Vandermeulen (Sint-Niklaas) – Luc. Vandewalle (Lid Vriendenkring Sneyssens Gent, Sint-Martens-Latem) – Hugo Vanhacht (Sint-Lambrechts-Woluwe) – Geertrui Vanhaverbeke (Mechelen) – Mark Vanhecke (Oostende) – Wim Vanhove (SintGillis-Dendermonde) – Luc Vanraes (Sint-Niklaas) – Koen Vanraes (Voorzitter leerlingenraad VTSI, Sint-Niklaas) – Arnold Vansevenant (Bestuurslid Handelaarsbond Vuurtorenwijk, Oostende) – Johan Vanslambrouck (Voorzitter Voorpost, Massenhoven) – Rik Vanstaen (Hoogstraten) – Jo Vansteenkiste (Lendelede) – Emiel Vansteenkiste (Gewezen Kamerlid VU en Hoofdcommissaris b.d., Oostende) – Stijn Vanveerdeghem (Commillito studentenclub Moeder Kila, Wingene) – Albert Vanwelckenhuijzen (Secretaris Davidsfonds, Halen) – Guido Veerman (Maldegem) – Luc Ver Eecke (Nevele) – Dr. Luc Verbeke (Kachtem-Izegem) – Firmin Verbeke (Lid VOS en oorlogsinvalide 1940-1945, Drongen) – Guy Verbelen (Waasmunster) – Aloïs Verbist (Kontich) – Harold Verbruggen (Zwijndrecht) – Karel Verbruggen (Mortsel) – Claude Vercruysse (Gent) – Walter Verduyn (Schoten) – Patrick Verfaillie (Roeselare) – Guido Vergult (Ondervoorzitter Gebroeders van Raemdonckkring, Belsele) – Gusta Verhaegen (Antwerpen) – Herman Verhaest (Genk) – Gert Verhegge (Kessel-Lo) – Ghislain Verheyen (Bestuurslid Davidsfonds, SintMartens-Bodegem) – Tom Verhoeven (Lid Marnixring Max Wildiers, Wilrijk) – Gina Verhoosel (DRK-verantwoordelijke in SMF, Deurne) – Johanna Vermeersch (Wenduine) – Luc Vermeulen (Actieverantwoordelijke Voorpost, Berlaar) – Julien Vermijlen (Gemeenteraadslid, Bonheiden) – Rob Verreycken (Gemeenteraadslid, BorgerhoutAntwerpen) – Walter Verreycken (Zoersel) – Johan Verreyt (Lint) – Hans Verreyt (Nationaal voorzitter NSV, Lint) – Herwig Verreyt (Hoevenen) – Mr. Jan Verschueren (Advocaat, Sa Coma, Mallorca, Spanje) – Erik Verstraete (Berchem) – Pieter Jan Verstraete (Kortrijk) – Wis Versyp (Bestuurslid JSK Gent, Gentbrugge) – Mark Vertessen (Beerse) – Herman Vervoort ('s Gravenwezel) – Raf Vervust (Deurne) – Min Verwaest (Geel) – Frans Verzwyvel (Mandataris VB, Lier) – Tanguy Veys (Provincieraadslid, Sint-Amandsberg) – Eric Vleghels (Provincieraadslid, Peer) – Steven Vollebergh (Provincieraadslid, Rumst) – Mario Voorjans (Penningmeester VBJ-Limburg, Rotem) – John Vrancken (Voorzitter VB Limburg, Houthalen) – E.H. Luc Vranckx (Gewezen lid Raad van Beheer IJzerbedevaartcomité, Sint-Andries-Brugge) – Johan Vrolix (Hoeselt) – Elmar Waegeman (Grembergen) – Bart Waegeman (Aalst) – Mr. Herman Wagemans (Medestichter ANZ, Gewezen volksvertegenwoordiger en gewezen hoofdredacteur Bormshuis-Broederband, Antwerpen) – Dr. Jan Wannyn (Nevele) – Roger Warnez (Moorsele) – Hugo Waterschoot (Sint-Niklaas) – Erik Waterschoot (Sint-Pauwels) – Mia Wauters (Bestuurslid VB Oudenaarde, Kruishoutem) – Karl Weekers (Melsele) – Kamiel Willems (Aalst) – Louis Willems (Berlare) – Willy Willemsen (Berchem) – Staf Willocx (Dendermonde) – Mr. José Wilmots (Antwerpen) – Hervé Winderickx (Beersel) – Dr. Peter Wollaert (Schoten) – Jef Wouters (Bestuurslid VB, Meise) – Armand Zaman (Kalmthout) – Jan Zander (Provincieen gemeenteraadslid, Nijlen)

GRATIS BUSSEN NAAR DE IJZERWAKE Vanuit diverse plaatsen in Vlaanderen rijden er gratis bussen naar IJzerwake. Diegenen die reeds geld overschreven voor de bus vanuit Gent die wordt ingelegd door Broederband Gent krijgen hiervoor een inkomkaart. Inschrijven is voor alle bussen verplicht, anders weten de plaatselijke organisatoren niet hoeveel bussen er moeten besteld worden!

Aanvang 11u.

Monument Gebroeders Van Raemdonck

STEENSTRATE

(Zuidschote - Ieper)

www.ijzerwake.org - info@ijzerwake.org Grote Steenweg 426, 2600 Berchem 03/238 27 49

Aalst – Ninove – Ronse 7.30 u.: Herzele (parking Sylvae Tours) 8.00 u.: Aalst (Vlaams Huis Den IJzer, Vlaanderenstraat) 8.30 u.: Ninove (Vlaams Huis Leeuwenhol, Stationsplein) 9.15 u.: Ronse (Grote Markt) Inschrijven: 0477 63 20 40 Antwerpen-Noord 8.30 u.: Antwerpen (Van Maerlantstraat 14) Inschrijven: 0495 52 69 73 Antwerpen-Zuid 8.30 u.: Berchem (kerk) 8.45 u.: Antwerpen (Amerikalei 98) Inschrijven: 0495 52 69 73 Brugge - Oostkust 8.40 u.: Knokke (station) 8.45 u.: Duinbergen (voorkant kerk) 8.50 u.: Heist (Heldenplein) 9.00 u.: Zeebrugge (watertoren) 9.10 u.: Blankenberge (stadhuis) 9.30 u.: Brugge (achterkant station) Inschrijven: 0486 42 75 34 Dendermonde – Sint-Niklaas 7.30 u.: Dendermonde (De Bruynkaai) 8.00 u.: Sint-Niklaas (hotel Serwir) Inschrijven: 0496 91 51 18 Gent 8.45 u.: Gent Kramersplein (klein Sint-Pietersplein, vlakbij Decascoop) Inschrijven: 0478 42 95 39 Heist-op-den-Berg – Lier 7.45u.: Heist-op-den-Berg (station) 8.10 u.: Lier (parking Carrefour) Inschrijven: 0477 81 55 62 Mechelen – Klein-Brabant 7.45 u.: Mechelen (Rode Kruisplein) 8.15 u.: Blaasveld (kerk) 8.30 u.: Bornem (taverne Zandhof) Inschrijven: 0477 81 55 62 Schoten 8.30 u.: Schoten parking Carrefour Inschrijven: 0495 52 69 73

Er komen wellicht nog enkele opstapplaatsen bij, o.m. te Limburg. Wenst u zelf ook nog een bus in te leggen, geef dan uw opstapplaats(en) en telefoonnummer door aan Luc Vermeulen zodat we uw bus alsnog kunnen opnemen in de lijst op onze webstek.

5


IJZERWAKEPOËZIE: OPNIEUW GEEST ÉN STIJL! Naast de beginselvaste bevestiging van trouw aan de idealen van de Vlaamsgezinde IJzersoldaten, was de IJzerbedevaart decennia lang een toonbeeld van voorname en poëtische stijl. Dat was, vanaf omstreeks 1950 tot in het begin van de jaren negentig, te danken aan Anton van Wilderodes verzen. Na de uitsluiting van professor Michiel Debackere uit het verlinksende en stijl verliezende IJzerbedevaartcomité, nam Anton van Wilderode ook ontslag. Niet alleen met de nationalistische rechtlijnigheid, maar ook met de stijl, de voornaamheid en het culturele peil van de bedevaarten ging het – na de aanzet door Paul Daels – verder bergaf. De IJzerwake, als alternatief voor de ons ontstolen IJzerbedevaart, gaat terug naar de bron en grijpt terug naar de grote, elegische IJzerbedevaartgedichten van Van Wilderode, naast die van andere, volkse dichters. Van Wilderodes verzen inspireerden meermaals de regisseuren van de bedevaart tot ontroerende choreografieën. Precies vijftig jaar geleden, in 1953, weerklonk één van Antons mooiste en oudste IJzerbedevaartgedichten over de vlakte: diens onvergetelijke, klassiek geworden Ballade van de zes ridders. In mijn Davidsfonds-bloemlezing van de mooiste balladen uit Zuid en Noord nam ik ze op en gebruikte ik haar eerste versregel ook als titel van dit boek: Wij hebben zes ridders voorbij zien gaan (1993). Belangstellende lezers vinden dit gedicht ook terug in De dag begint bij een puin. IJzerbedevaarten in verzen van Anton van Wilderode (1985).

Ballade van de zes ridders Wij hebben zes ridders voorbij zien gaan. Zij voerden geen staatsie, geen hoge waan, zij hadden slechts grauwe kapoten aan.

De broer rent schreiend de broer tegemoet en dan komt de nacht als de trage stoet van het donker begint op een vlakte van bloed.

Wij hebben twee ridders voorbij zien gaan. Zij voerden geen staatsie, geen hoge waan, zij hadden slechts grauwe kapoten aan.

Hun burcht was een nest van aarde en hout in de smalle pijp van een loopgracht gebouwd, maar hun hemel werd beurtelings blauw en goud.

Zij liggen tesaam nu, een dubbel kruis, zo dicht bij de hemel, “zo ver van huis” in een wereld die leegwaait met puin en gruis.

Die kwamen van ver, uit verschillende stand, maar vast en voor immer sloot hen de band van éénzelfde liefde voor éénzelfde land!

Renaat heette de eerste; in zijn handen zat wel nog de tedere vaart van het kinderspel maar hier, in het vuur, rijpt de korrel snel.

Ach, waren zij zij vreemden geweest, men kende hun namen, hun leven, hun broederlijk ende als een warme waarachtige Griekse legende.

De hemel een vuurhoos, het veld een groot graf: granaten en bommen, het helse geblaf van de mitrailleuses laat niet meer af.

Hij verkeerde zopas nog, vier dagen lang, binnen de roerloosheid van het gevang maar wie bindt de jeugd vast, de wind, het gezang?

Maar in Vlaanderen heeft Bernheim, de generaal, geen tijd en geen lust voor de rest van ‘t verhaal. De doden begraven elkaar, ook ditmaal!

Een haastige doodlijke kogel boort zich een weg naar het hart, een zeer kleine poort; daarlangs vlucht het bloed én het laatste woord.

Want ziet, op verkenning alléén in de nacht, wordt hij door een kogel daar opgewacht en stervensbereid naar de veldpost gebracht.

Wij hebben drie ridders voorbij zien gaan: zij voerden geen staatsie, geen hoge waan, zij hadden slechts grauwe kapoten aan.

Dan liggen zij, Lode en Frans, bij elkaar als twee rode rozen op één altaar, als twee rode graankorrels op één aar.

December en nachtwind en ach, misschien, een kindergelaat dat zijn thuis heeft gezien. Maar een jonge dode van zeventien.

Maar onder het vuur en de waanzin bleef de geest altijd vaardig; die richtte en dreef één die zijn droombeeld in lijnbogen schreef.

En Moeder Vlaanderen, die dit ziet, én twee moeders in Vlaanderen krijgen om niet de lege schoot weer gevuld met verdriet.

Wij hebben vijf ridders voorbij zien gaan. Zij voerden geen staatsie, geen hoge waan, zij hadden slechts grauwe kapoten aan.

Joe English, de zuivere knaap en soldaat, droeg, schoon als een ster in het hemelveld staat, door een hel van vlammen zijn helder gelaat.

Wij hebben zes ridders voorbij zien gaan. Wij hebben zes riddergestalten aan een zuivere hoek van een toren zien staan.

In het land van de Schelde waren zij kind de gebroeders Van Raemdonck, het land van de wind waar iedere reis aan het water begint.

En onder zijn tekenstift groeide gestaag de zachtste Maria, kind moeder en maagd en het kruis van de IJzer dat woorden draagt.

Vereeuwigd in dezen heeft Vlaanderen gezegd, zijn àl mijn verkoornen in ‘t uiterst gevecht de gevallene keur van mijn éérste recht.

Hun hart lokt hen weg naar het vreemd avontuur van een stout bestaan in een hel van vuur; en God kiest zijn maand zijn dag en zijn uur.

Die vloeiden zo droef uit zijn schrijvende hand tot een klacht voor de wereld en voor dit land: Hier liggen hun lijken als zaden in ‘t zand.

Er is geen graniet en geen grafsteen bestand tegen duister en haat in dit arme land. En er zijn zelfs geen daders, - van hogerhand!

Dan ligt er een als een ster gespreid in het open veld waar de kruitwolk splijt en sluit zijn gedicht af met euwigheid.

Hoop op de oogst? Maar de grond was verdord als een akker van steen waar het zaad ligt vertort én komt ooit de tijd dat het zomer wordt?

Om opnieuw bezieling en schoonheid te geven aan de herdenking van de Vlaamsgezinde IJzersoldaten, dienen we terug te grijpen naar gedichten als het bovenstaande, die de oorspronkelijke geest van verweer en opstand tegen de volksvijandige Belgische staat ademen. Vele gedichten en teksten van Vlaamse én van andere dichters kunnen daarvoor in aanmerking komen. Ik denk aan Ferdinand Vercnocke, Cyriel Verschaeve, René De Clercq (De Noodhoorn), Ward Hermans en Wies Moens (Het Spoor). Maar ook latere en jongere dichters en tekstschrijvers komen daarvoor in aanmerking, op voorwaarde dat zij de band met het verleden niet doorsnijden. Het zal de taak zijn van de IJzerwake om, in het kader van deze nieuwe, volksverbonden en nationalistische herdenking van de IJzersoldaten, onze grote volkse strijden belijdenispoëzie in eer te herstellen en stém te geven! Erik Verstraete

6

AANDACHT De raad van beheer van de vzw IJzerwake wenst uitdrukkelijk ter attentie van mogelijke buitenlandse geïnteresseerden duidelijk te maken dat de IJzerwake op zondag 24 augustus 2003 een louter Vlaams-nationalistisch initiatief is en geen internationaal treffen. Buitenlandse organisaties (en dus ook hun vlaggen en propagandamateriaal) worden onder geen beding toegelaten op het terrein van de IJzerwake. Bovendien vraagt de raad van beheer van de vzw IJzerwake alle mogelijke deelnemers uit binnen- en buitenland om geen kentekens en kledijonderdelen (ook uniformachtige) te dragen die niets met het Vlaams-nationalisme te maken hebben, daar deze enkel schade berokkenen aan de goede naam van de IJzerwake.


Wie richt de IJzerwake in? We hoorden vanuit diverse hoeken het verhaal dat de IJzerwake in feite niets anders is dan een mantelorganisatie van het Vlaams Blok. Enkele vragen en antwoorden op een rijtje:

Wie heeft IJzerwake opgericht?

zou controleren is dan ook een totalitaire, stalinistische visie op de Vlaamse Beweging en in het bijzonder op het Vlaams Blok, die maar al te gretig wordt verspreid in de systeempers en overgenomen door tegenstanders van het radicale Vlaams-nationalisme, zelfs in de Vlaamse Beweging.

De vzw IJzerwake werd opgericht door een aantal personen die vóór december 2002 namens een Vlaams-nationale organisatie samenwerkten in de Werkgroep Radikalisering IJzerbedevaart. Daar zaten geen vertegenwoordigers van eender welke politieke partij bij.

Worden er vlaggen van politieke partijen op de manifestatie toegelaten? Zou een massale aanwezigheid van vlaggen van één partij geen verkeerde klemtonen kunnen leggen?

De initiatiefgroep van IJzerwake bestaat uit mensen die stuk voor stuk leidende functies bekleden in diverse Vlaams-nationale verenigingen zoals het Bormshuis, Broederband, de Nationalistische Studentenvereniging, het Nationalistisch Verbond van Oud-Strijders, het Vlaams Nationaal Jeugdverbond, de Vlaams-Nationale Debatclub, Voorpost en Were Di.

Nee, er worden geen partijpolitieke vlaggen toegelaten. Elke vereniging die met een vlag wil deelnemen, dient schriftelijk een vlaggenkaart aan te vragen bij het secretariaat van de vzw IJzerwake. Enkel met een vlaggenkaart krijgt een verenigingsvlag toegang tot de IJzerwake.

In de schoot van de vzw IJzerwake zitten zij evenwel louter ten persoonlijke titel. Dit betekent concreet dat de organisaties waarin zij naast de IJzerwake actief zijn zich niet noodzakelijk als organisatie aan de IJzerwake verbinden.

Is de IJzerwake partijpolitiek gebonden? Nee, hoewel enkele stichters ook actief zijn in politieke partijen (als mandataris en/of als personeelslid, dat wil niemand wegmoffelen), werd de beslissing om de vzw op te richten en de IJzerwake te organiseren genomen in volle onafhankelijkheid en zonder enige inmenging van enige partij, op welk niveau dan ook. Die initiatiefnemers die ook in het Vlaams Blok actief zijn, zijn al veel langer actief in Vlaams-nationale verenigingen en zien het Vlaams Blok louter als een partijpolitiek verlengstuk van hun Vlaams-nationale overtuiging en inzet.

(of sterker…) is de IJzerwake een mantelorganisatie van het Vlaams Blok? Men kan niet om het feit heen dat van bij zijn start het Vlaams Blok kaders en militanten rekruteerde in diverse Vlaams-nationale organisaties, waaronder een aantal waarin de stichters van IJzerwake actief zijn. Een aantal van die eerste kaderleden en militanten van het Vlaams Blok koos er op een bepaald ogenblik voor om zich uitsluitend voor het Vlaams Blok in te zetten. Anderen daarentegen bleven ook verder actief in hun vereniging, of gaven de voorrang aan hun inzet in die vereniging. Dat er een overlapping is in standpunten en activisten tussen diverse Vlaamsnationale organisaties en het Vlaams Blok betekent dus niet dat het Vlaams Blok die verenigingen controleert of dirigeert. Geen enkele vereniging zou immers dulden dat het Vlaams Blok zich zou mengen in de interne organisatie van hun vereniging. Indien men dit niet inziet, kent men de geplogenheden van de Vlaamse Beweging niet. Dat het Vlaams Blok diverse andere organisaties in de Vlaamse Beweging

Anderzijds kan de vraag omgedraaid worden: waarom werden op een bepaald ogenblik partijpolitieke vlaggen geweerd op de IJzerbedevaartweide? Misschien omdat er meer vlaggen dreigden aanwezig te zijn van het Vlaams Blok dan van de Volksunie? Hierbij aansluitend dient opgemerkt dat destijds niemand een probleem maakte van de verbondenheid van het Comité met het VNV vóór de oorlog en met de VU na de oorlog, maar dat men nu wel met een moraliserend vergrootglas gaat speuren naar eventuele partijpolitieke bindingen tussen de IJzerwake en het Vlaams Blok. Zijn bepaalde mensen dan blind aan het ene oog? En overgevoelig aan het andere?

Besluit Op de IJzerwake zal dit alles voor de initiatiefnemers geen rol spelen: iedereen is welkom die in de geest van het Fronterstestament wil ijveren voor "Zelfbestuur - Godsvrede - Nooit meer Oorlog", zowel diegenen die in de partijpolitiek staan als diegenen die niet partijpolitiek gebonden zijn. Van N-VA'er, tot VB'er en waarom niet CD&V’er, van VVB'er tot Voorposter, van VOS'er tot NVOS'er, kortom alle Vlamingen die zich kunnen vinden in de volgende doelstelling, zoals verwoord in het IJzerwakemanifest en in de statuten van de vzw IJzerwake: In de geest van de Frontbeweging het streven naar zelfbestuur voor Vlaanderen, godsvrede en nooit meer oorlog te stimuleren en uit te dragen. Onder het "streven naar zelfbestuur voor Vlaanderen" wordt verstaan: het ijveren voor de oprichting van de onafhankelijke staat Vlaanderen. Brussel en de gebieden die na 1830 een Franstalig of een tweetalig statuut kregen behoren onvervreemdbaar tot Vlaanderen. Onder de "godsvredegedachte" wordt verstaan: de oproep gericht tot alle Vlamingen om ongeacht hun partijpolitieke of filosofische overtuiging samen te werken voor het realiseren van de onafhankelijke Vlaamse staat. Onder “nooit meer oorlog” wordt verstaan: het streven naar een vreedzame oplossing voor internationale conflicten gesteund op het recht op zelfbeschikking voor elk volk. Luk Dieudonné

7


TERUG NAAR DE BRON: TROUW AAN HET IJZERTESTAMENT Met de organisatie van de IJzerwake wil de vzw IJzerwake op 24 augustus aanstaande resoluut terugkeren naar de bron van de traditionele IJzerbedevaarten. Niet om het verleden te blijven herhalen, maar wel omdat de kerngedachten van de IJzerbedevaart: “Zelfbestuur – Nooit meer oorlog – Godsvrede” nog steeds een valabele inspiratiebron zijn voor de Vlaamse Beweging van vandaag. Dit betekent geenszins dat alle standpunten die ooit op een IJzerbedevaart werden ingenomen vandaag nog de onze moeten zijn. Maar we moeten wel trouw blijven aan het IJzertestament en wensen in de traditie van de vroegere IJzerbedevaarten verder te werken aan de opbouw van het Vlaamse huis. Formeel beschikt Vlaanderen over een eigen parlement, regering en instellingen, maar daarmee is het zelfbestuur nog lang niet gerealiseerd. België levert voor Vlaanderen geen enkele meerwaarde op. Beslissingen die op het Belgische niveau worden genomen, blijven uit wegens de groeiende kloof tussen Vlamingen en Walen en anderzijds gaat er van België een verlammende invloed uit op de Vlaamse instellingen Ook de Vlaamse instellingen werken slecht omdat vele Vlaamse politici ze ondergeschikt maken aan de federale instellingen én de federale politiek. Zo maken we het mee dat de uitslag van federale verkiezingen tot de vervanging leidt van… zowat de gehele Vlaamse regering! Dit is onmiskenbaar een gebrek aan Vlaamse burgerzin vanwege die Vlaamse politici. Wij moeten de conclusies trekken uit dat gegeven. Het komt er niet op aan om hier en daar een pakketje bevoegdheden over te dragen naar Vlaanderen. Dat komt er veelal op neer dat enkel het etiket ‘Vlaams’ wordt, maar dat de politiek wel degelijk Belgisch blijft. Echt zelfbestuur kan ook slechts begrepen worden als volledige onafhankelijkheid voor Vlaanderen. De internationale politiek wordt gekenmerkt door tal van (alsnog) regionale conflicten. De nooit meer oorlog-gedachte van de Frontbeweging blijft daarmee brandend actueel. Op tal van plaatsen in de wereld wordt het zelfbeschikkingsrecht van volkeren miskend en dat is een voorname bron van oorlog en geweld. Elke inspanning voor vrede is tevergeefs zolang dit fundamentele rechtsprincipe niet wordt gerespecteerd. Als kleine natie is Vlaanderen goed geplaatst om deze benadering aan te kaarten bij gewelddadige conflicten. Dat is veel geloofwaardiger en efficiënter dan het sturen van troepen naar de andere kant van de aardbol. Voor ons is het

onaanvaardbaar om Vlaamse soldatenlevens op het spel te zetten in conflicten die ons wezenlijk vreemd zijn. De oproep, gericht tot alle Vlamingen om samen te bouwen aan de Vlaamse toekomst, blijft dwingender dan ooit. Het is onverenigbaar met de traditionele Godsvredegedachte van de IJzerbedevaarten om de Vlaamse Beweging op te delen in ‘goede’ en ‘slechte’ Vlamingen. “Vlaamse vrienden laten we scheiden” dient de Belgische machthebbers, niet de Vlaamse zaak. De IJzerwake staat open voor Vlamingen van alle politieke gezindheden. Voor christenen en voor vrijzinnigen. Toch houden wij vast aan de traditionele misviering bij het begin van de plechtigheid. Wij kunnen niet om de historische vaststelling heen dat de overgrote meerderheid van de Frontsoldaten katholiek was en wij wensen dat ook te respecteren. Een echte vrijdenker kan daar geen moeite mee hebben. Voor ons blijft de eed van trouw aan Vlaanderen een wezenlijk bestanddeel van de plechtigheid. Vele spraakmakers doen meewarig over zoveel – naar hun zeggen – achterhaalde romantiek. Zij vergeten daarbij dat men ook nu nog altijd van alle gekozenen, ministers, ambtenaren en magistraten een eed van trouw vraagt bij hun ambtsaanvaarding. En niet alleen in dit land. Merkwaardig genoeg blijkt dat geen voorwerp te zijn van kritiek. Die eed van trouw aan Vlaanderen heeft een ondubbelzinnige betekenis: voor ons komt Vlaanderen op de eerste plaats. Wij blijven vasthouden aan de traditionele formulering van die eed van trouw. Die mag dan wel geschreven zijn in een Nederlands dat we vandaag niet meer gebruiken, de boodschap blijft onverkort geldig. Vlaanderen is vandaag een land van roem: een land met een grote culturele rijkdom en tal van economische mogelijkheden. Maar Vlaanderen is ook een land van rouwe: Vlaanderen heeft zijn politieke lot niet in eigen handen en het leed van de Belgische repressie blijft door het uitblijven van amnestie een open wonde in ons collectief geheugen. Johan Vanslambrouck Voorzitter IJzerwake vzw

Het symbool geeft te denken Met zeer gemengde gevoelens heb ik het eerste nummer van het tijdschrift IJzerwake gelezen. Enerzijds blij om deze door en door Vlaamse reactie tegen iedere – laat het mij zo noemen – ‘heiligschennende’ ontwaarding van IJzertoren en IJzervlakte, anderzijds bedroefd omdat deze reactie zo dringend nodig is. Onmiddellijk heb ik mij achter het initiatief gezet van IJzerwake. De titel van deze korte overweging komt van de Franse filosoof Paul Ricoeur: het symbool geeft te denken (‘le symbole donne à penser’). De IJzertoren, symbool van wat? Natuurlijk van de moeizame, langdurige inzet van vele democratisch gezinde en sociaal bewogen Vlamingen voor de ontvoogding van hun volk. Symbool dat herinnert aan de geschiedenis van de harde strijd voor de sociale en culturele emancipatie van de Vlaamse gemeenschap. De jarenlange verknechting bereikte een hoogte(of diepte-)punt tijdens Wereldoorlog I, toen de Vlaamse frontsoldaten moesten luisteren naar de Franstalige commando’s van Belgische officieren. De IJzertoren is het gedenkteken tot nagedachtenis van en hulde aan de gevallen Vlaamse soldaten die tussen twee vuren streden: met de Duitse vijand in het vizier, terwijl zij als Vlamingen vernederd werden door hun veelal Vlaamsonkundige militaire oversten. Het IJzertorensymbool doet ons denken aan al de volksgenoten die voor het vaderland gestreden en geleden hadden en terecht konden roepen: ‘Ziehier ons bloed, wanneer ons recht.’ Welke Vlaming heeft in eigen familie geen frontsoldaten gekend? Als ik flamingant ben dan dank ik dat goeddeels aan twee broers van mijn

8

bloedeigen moeder, beide Fronters die ervaren hadden wat oorlog kan betekenen, allebei onderwijzers die er boeiend konden over vertellen. Met de jongste ben ik ooit naar Diksmuide gereisd om in de IJzertoren te gaan kijken waar hun beider namen in marmer gegraveerd zijn. Fier was ik toen ik dat voor het eerst bemerkte. Het IJzertorensymbool geeft te denken. Dankbaar denken aan zovele flaminganten die onbaatzuchtig geijverd hebben voor de vernederlandsing van het onderwijs, de administratie, het zakenleven. Waardige volksnationalisten. Dit heeft niets, maar ook niets te maken met fascisme en/of racisme. Velen in onze huidige samenleving schelden flaminganten uit voor racisten. Staatsnationalisme mag, volksnationalisme is verfoeilijk: zo denken velen in het Belgenland. Amerikanen mogen zeggen: ‘“right or wrong my country”. Dat mag. Maar hopelijk is dat geen praat van Vlaams-nationalisten. Wel beweren wij zoals vele Fransen: goed geordende liefde begint bij zichzelf (‘“a charité bien ordonnée commence par soi-même”). Waarom niet? Is het hemd niet nader dan de rok? Dat staat zelfs zwart op wit in de Bijbel: “Kinderen en kleinkinderen moeten allereerst hun eigen familie piëteit betonen” (1 Timoteusbrief, 5,4). Kijkend naar de IJzertoren leest men de letters: AVV – VVK. Alles voor Vlaanderen, o.k. maar Vlaanderen is niet de hele wereld. Liefde begint thuis, maar mag daar niet eindigen. Het symbool doet er ons aan denken. Herman-Emiel Mertens

IJzerwake magazine 02  

nr. 2 - juli - september 2003

IJzerwake magazine 02  

nr. 2 - juli - september 2003

Advertisement