Page 1

Zondag in de IJsseldijkkerk: wat gebeurt daar? Wat kan iemand, die besluit een eredienst te bezoeken, ongeveer verwachten?


Op zondagmorgen beginnen de klokken te luiden: een al eeuwenlang gebruik om mensen uit te nodigen voor de dienst.


Ongeveer een half uur voor de dienst staat de kerk al open. Bij de deur van de hoofdingang wordt eenieder welkom geheten en een goede dienst toegewenst door twee ambtsdragers: een ouderling en een diaken of kerkrentmeester.


Wie het portaal doorloopt, vindt aan zijn rechterhand een garderobe‌


‌met daarin een plankje met liedboekjes die in de dienst voor algemeen gebruik beschikbaar zijn.


Er ligt ook een aantal kussens voor algemeen gebruik. Wie niet zo lang op een harde ondergrond kan zitten, kan er een meenemen en op een bank neerleggen waar hij/zij wil gaan zitten.


. Er zijn in onze kerk géén gereserveerde plaatsen: Iedereen kan gaan zitten waar hij/zij wil: Op de banken links en rechts van het middenpad…


‌of op de galerij links of rechts van het orgel‌


‌ te bereiken via een trap rechts achterin de garderobe.


Wie een gehoorapparaat draagt kan gebruik maken van een ringleiding door een knopje op dit apparaat op stand T te zetten. Het bereik ligt ruwweg in het roodomrande gebied op de afbeelding, behalve de eerste en de laatste rijen en aan het uiteinde van de banken.


De banken voorin, links van de preekstoel zijn bestemd voor de ambtsdragers.


Links en rechts van de preekstoel hangen zwarte bordjes waarop te lezen staat welke psalmen:(Ps.) en gezangen:(Gez.) er zullen worden gezongen en ook welke Bijbelgedeelten er zullen worden voorgelezen.


Langzaam stroomt de kerk voller. Tien minuten voor de dienst begint het orgel op de achtergrond te spelen. Dit is bedoeld als inleiding op de dienst en de muziek heeft vaak ook met de inhoud van de dienst te maken.


Vlak voor de dienst begint gaan de mensen die u welkom hebben geheten naar de consistorie (kamer waar de kerkenraad bijeenkomt) om samen met de predikant en de verdere kerkenraad te bidden voor een zegen over de komende dienst.


Om tien uur komt dan de kerkenraad samen met de predikant de kerkzaal binnen en zij gaan zitten op de banken (voor de gemeente) links van de preekstoel. De ouderling die aan de beurt is, gaat voor de microfoon staan en leest mededelingen aan de gemeente voor.


Op de Avondmaalstafel, die voor in de kerk is, staat een “paaskaars�. Deze wordt door een kind uit de gemeente aangestoken. Het licht van de kaars is symbool voor Jezus, het licht der wereld, die op de paasdag de dood heeft overwonnen en Die aanwezig is daar waar mensen in Zijn naam samenkomen.


De ouderling noemt ook de naam van de predikant die voorgaat in de dienst, geeft hem/haar een hand, waarmee hij/zij de leiding van de dienst aan de predikant overdraagt en deze neemt zijn/haar plaats in op de preekstoel


De gemeente wordt uitgenodigd staande een openingslied te zingen. Dan bidden de dominee en de gemeente in stilte om de eigen aandacht op God te richten en een zegen te vragen over de komende dienst. Aansluitend spreekt de predikant altijd een zelfde, kort gebed uit waarin vertrouwen wordt uitgesproken over de aanwezigheid van God en van Zijn genade. Dit gebed wordt besloten met amen. Hierna wordt een groet uitgesproken die ook wordt besloten met amen. Er wordt nog een lied gezongen en daarna gaan de mensen weer zitten.


Nu gaat de predikant de dienst verder leiden. Hij/zij zegt welk lied er wordt gezongen, wanneer de kinderen de dienst verlaten voor hun eigen aangepaste gedeelte, wanneer hij/zij gaat mediteren over de Bijbelgedeelten die zijn voorgelezen (ongeveer 20min.), wanneer er collecten worden gehouden e.d.


De kinderen vieren samen met vrijwilligers hun kerkdienst in een voor kinderen aangepaste vorm en een deel van hen komt voor het laatste gedeelte van de dienst weer terug in de kerkzaal.


De ouderling heeft bij de mededelingen voor het begin van de dienst ook gezegd waar deze zondag geld voor wordt ingezameld. Het inzamelen gebeurt bijna aan het eind van de dienst en er zijn altijd twee doelen. Tijdens de inzameling speelt het orgel. De ambtsdragers brengen ieder twee offerzakjes aan de mensen in de kerk en die geven de zakjes aan elkaar door; aan het eind van een rij naar de rij erv贸贸r.

.


Na de collecten wordt het laatste lied gezongen waarbij de gemeente gaat staan. De predikant geeft Gods zegen aan iedereen mee en de gemeente antwoordt zingend met drie keer amen. De predikant en de ouderling die de mededelingen heeft voorgelezen lopen nu naar de hoofdingang van de kerk. Veel gemeenteleden wensen degenen die naast hen hebben gezeten nog een goede zondag toe.


Als het orgel weer gaat spelen verlaten de mensen de kerk en is er gelegenheid de predikant en/ of de ouderling te groeten en de hand te drukken bij de hoofdingang.


Elke eerste zondag van de maand en bij speciale diensten is iedereen van harte welkom om in de achterzaal van de kerk nog iets met elkaar te drinken en na te praten en/of de sociale contacten te verstevigen.


Aan de hoofdingang van onze kerk zijn drie treden. Voor wie dat een belemmering is om binnen te gaan, is er aan de zijkant van het gebouw een toegang zonder treden die ook voor rollators,en rolstoelen begaanbaar is.


Dit kan iemand, die besluit een eredienst te bezoeken, dus ongeveer verwachten. Maar‌ ervaring is niet in beelden te vatten‌ Wie zelf een eredienst wil komen meebeleven, is van harte welkom!


strip_zondag_in_de_ijsseldijkkerk_definitief  

strip_zondag_in_de_ijsseldijkkerk_definitief

strip_zondag_in_de_ijsseldijkkerk_definitief  

strip_zondag_in_de_ijsseldijkkerk_definitief