Page 1

Haveforeningen Bien på Marselisborgs vestlige Markjorder i  Aarhus Love vedtaget på generalforsamlingen 15­01­1908 Der er kun gået 5 år, siden lovene for anden gang blev ændret. Den eneste ændring men ikke uvæsentlige i denne lovrevision synes at være, at  Medlemsskabet er blevet kontingentfri, idet ”Administration afholdes af indvundne Procenter af   Jordlejen samt Indskud.” Der må altså være opsparet en så stor kapital, at renterne heraf sammen med indskuddet fra  nye medlemmer kan dække foreningens udgifter.

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 1 af 6

Oprettet 07­02­1988 / rettet 11­11­2010


A4 Issuu

LOVE for

Haveforeningen „Bien". Stiftet den 6. Marts 1902.

Aarhus. Arbejderpartiets Bogtrykkeri, Østergade 46. 1908.

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 2 af 6

Oprettet 07­02­1988 / rettet 11­11­2010


§ 1. Foreningens Formaal skal være at værne om Medlemmernes Interesser i Form af billige og rimelige Lejevilkaar og at værne om Havefredens Opretholdelse. § 1. Som Medlem af Foreningen kan optages enhver Mand, som er Lejer af Foreningens Jord, naar han ikke bevislig modarbejder dens Formaal. § 2. Naar et Medlem er optaget og har betalt 1 Kr. i Indskud, erholder han et Eksemplar af Foreningens Love samt et Medlemskort. Der betales ordentligvis intet Kontingent. Foreningens Administration afholdes af indvundne Procenter af Jordlejen samt Indskud. § 4. Medlemmer, som er Lejere af Foreningens Jord, skal hos Kassereren betale Lejeafgiften med henholdsvis 50 Øre i Oktober og 50 Øre i Februar Maaneder pr. 100 [kvadrat] Alen. I modsat Fald har Bestyrelsen Ret til Fremleje paany. § 5. Medlemmer, som har betalt Lejeafgift for Oktober og som rejser fra Byen, kan faa sin betalte Leje tilbage mod at henvende sig til Bestyrelsen inden 1. Februar. Medlemmer har dog Ret til at afstaa den lejede Jord, naar der sker Henvendelse derom til Bestyrelsen. § 5. Foreningen kan udelukke et Medlem, naar han bevislig modarbejder Foreningens Formaal eller paa anden Maade søger at skade den.

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 3 af 6

Oprettet 07­02­1988 / rettet 11­11­2010


Udelukkelse kan kun ske paa en Generalforsamling, som Vedkommende har Ret til at overvære og til at deltage i Forhandlingen om sin egen Sag.. For at blive udelukket maa 2/3 af de mødte Medlemmer stemme derfor. Et udelukket eller udtraadt Medlem har intet som helst Krav paa Foreningen. § 7. Kassereren maa ikke have mere end 25 Kr. i Kassen. Beløb derover skal snarest indsættes paa en særlig Bog i en Sparekasse og kan kun hæves af Kassereren i Forening med Formanden og et Bestyrelsesmedlem. § 8. Bestyrelsen vælges paa den ordinære Generalforsamling i Januar og Juli og bestaar af 5 Medlemmer, hvoraf Formanden og Kassereren vælges særskilt af Generalforsamlingen, de øvrige ved simpel Stemmeflertal. De afgaar skiftevis i Januar og Juli Maaneder saaledes, at Formanden afgaar i Januar og Kassereren i Juli; de øvrige første Gang ved Lodtrækning. De to, der næst efter de valgte har højest Stemmetal, er Suppleanter. Endvidere vælges to Revisorer, som afgaar skiftevis. Genvalg kan finde Sted. § 9. Ordinær Generalforsamling afholdes i Januar og juli Kvartal, hvor Forhandlingsprotokollen og Regnskabet er Punkt 1 og 2 paa Dagsordenen. Generalforsamlingen har den højeste Myndighed i Foreningens Anliggender; den giver Love, vælger Bestyrelse samt tager Bestemmelse angaaende Forslag fra Foreningens Medlemmer. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødtes Antal. § 10. Ekstraordinær Generalforsamling kan afholdes, naar Bestyrelsen finder det nødvendigt, eller naar 35 Medlemmer indgiver skriftlig An-

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 4 af 6

Oprettet 07­02­1988 / rettet 11­11­2010


dragende derom til Bestyrelsen med Opgivelse af, hvad der ønskes behandlet. Bestyrelsen er da pligtig at indvarsle til en Generalforsamling inden 8 Dage derefter, og skal Dagsordenen bekendtgøres i Avertissementet. § 11. Formanden er at betragte som Foreningens Repræsentant. Det maa særlig paalægges ham som Pligt nøje at overholde Lovene samt holde sig Generalforsamlingens Beslutninger efterrettelig. Han maa tillige paase, at Ro og Orden ikke forstyrres, og ethvert Medlem er i saa Henseende pligtig at underkaste sig hans Ordre. Formanden eller i hans Sted Viceformanden er pligtig at være til Stede. Han paaser, at Forhandlingsprotokollen føres rigtig og ved sammes Slutning underskrives af Bestyrelsen; han besørger alle Bekendtgørelser, og ingen andre end ham i Forening med Bestyrelsen har Ret til at avertere i Foreningens Navn. § 12. Foreningen kan kun opløses, naar 44 af dens Medlemmer stemmer derfor, og dens Midler skal da efter simpel Stemmeflerhed overgaa til Foreninger med veldædigt Øjemed. § 13. Disse Love er saaledes omreviderede og vedtagne den 15. januar 1908 og kan kun forandres, naar 4/5 af de mødte Foreningsmedlemmer stemmer derfor paa 2 paa hinanden følgende Generalforsamlinger. H. P. Christensen, L. Jessen, S. Sode, Formand. Næstformand. Kasserer. M Christensen, V. Mortensen, Sekretær. Repræsentant.

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 5 af 6

Oprettet 07­02­1988 / rettet 11­11­2010


1314 IV TAA

Torben Aastrup . 8260 Viby J

Side 6 af 6

Oprettet 07­02­1988 / rettet 11­11­2010

1908-01-15 Love for Haveforeningen Bien  

Love vedtaget på generalforsamlingen 15-01-1908