Page 1

บทบูชาพระรัตนตรัย - บาลี อรหํ สมฺมาสมฺ พทุ ฺโธ ภควา พุทฺธฺ ํ ภควนฺ ต ํ อภิวาเทมิ สฺ วากฺขาโต ภควตา ธมฺ โม ธมฺ ม ํ นมสฺ สามิ สุ ปฏิปนฺ โน ภควโต สาวกสงฺโฆ สงฺฆ ํ นมามิ - อ่าน อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ) สะหวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ) สุ ปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ) - แปล สมเด็จพระผูม้ ีพระภาคเป็ นพระอรหันต์ หมดจดจากกิเลสเครื่ องเศร้าหมอง ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ข้าพเจ้าขออภิวาทพระพุทธเจ้าผูม้ ีพระภาค :พระพธรรมอันพระผูม้ ีพระภาคตรัสดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนมัสการพระธรรม :พระสงฆ์สาวกของพระผูม้ ีพระภาคปฏิบตั ิดีแล้ว ข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์

พ่อไม่มีเงินทองจะกองให้ ๐ พ่อไม่มีเงินทองจะกองให้ จงตั้งใจพากเพียรเรี ยนหนังสื อ หาวิชาความรู้เป็ นคู่มือ เพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกาย


พ่อกับแม่มีแต่จะแก่เฒ่า จะเลี้ยงเจ้าเรื่ อยไปนั้นอย่าหมาย ใช้วชิ าช่วยตนไปจนตาย เจ้าสบายแม่กบั พ่อก็ชื่นใจ ถึงพ่อจนทนได้ไม่ทุกข์หนัก เท่าลูกรักประพฤติตนเป็ นคนชัว่ ลูกกี่คนทนเลี้ยงได้ไม่หมองมัว ไม่โศกเศร้าเท่าลูกตัวชัว่ ระยํา พ่อส่งให้ลูกเรี ยนเพียรอุตส่ าห์ พ่อฟันฝ่ าอุปสรรคแสนหนักเหลือ พ่อตั้งหน้าหาทุนมาจุนเจือ พ่อทําเพื่อลูกเจริ ญเดินก้าวไกล ๐

เนื้อ เพลง ค่า นำ้า นม 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ และเพลง "ค่า นำ้า นม " ก็เป็นเพลงที่ชาวไทยเรา ได้รอ ้ งกันตั้งแต่เด็ก ชวนชาว yenta4 มาร้องตามกันอีกครั้งในวันแม่ที่จะมาถึงนี้ค่ะ

*........แม่นี้มีบุญคุณอันใหญ่หลวง ที่เฝ้าหวง ห่วงลูกแต่หลังเมื่อยังนอนเปล


แม่..เราเฝ้าโอ้ละเห่ กล่อมลูกน้อยนอนเปลไม่ห่างหันเห ไปจนไกล ..แต่เล็กจนโตโอ้แม่ถนอม แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดจากรักลูกปักดวงใจ เติบ..โตโอ้เล็กจนใหญ่ นี่แหละหนาอะไร มิใช่ใดหนาเพราะค่านำ้านม ..ควร คิดพินิจให้ดี ค่า นำ้า นมแม่นี้ จะมีอะไรเหมาะสม โอ้ว่าแม่จ๋า ลูกคิดถึงค่านำ้านม เลือดในอกผสม กลั่นเป็นนำ้านมให้ลูกดื่มกิน ..ค่านำ้านมควรชวนให้ลูกฝัง แต่เมื่อหลังเปรียบดังผืนฟ้าหนักกว่าแผ่นดิน บวช เรียนพากเพียรจนสิ้น หยดหนึ่งนำ้านมกิน ทดแทนไม่สิ้นพระคุณแม่เอย ..*0*

"น้อมจิตว ันทา บูชาคุณครู กต ัญญูกตเวที" เพลง : แม่พม ิ พ์ของชาติ ศิลปิ น : วงจันทร์ ไพโรจน์ เนือ ้ เพลง : ่ งประเทืองอยูท แสงเรือง ๆ ทีส ่ อ ่ ั่วเมืองไทย คือแม่พม ิ พ์อน ั น ้อยใหญ่ โอ ้ครูไทยในแดนแหลมทอง เหนือ ่ ยยากอย่างไร ไม่เคยบ่นไปให ้ใครเขามอง


ครูนัน ้ ยังลำาพอง ในเกียรติของตนเสมอมา ทีท ่ ำางานช่างสุดกันดารในป่ าดงไพร ถึงจะไกลก็เหมือนใกล ้ เร่งรุดไปให ้ทันเวลา กลับบ ้านไม่ทันบางวันต ้องไปอาศัยหลวงตา ครอบครัวคอยท่า ไม่รู ้ว่าไปอยูไ่ หน ถึงโรงเรียนก็เจียนจะสายจวนได ้เวลา เห็นศิษย์รออยูพ ่ ร ้อมหน ้า ต ้องรีบมาทำาการสอน ไม่มเี วลาทีจ ่ ะได ้มาหยุดพอพักผ่อน โรงเรียนในดงป่ าดอน ให ้โหยอ่อนสะท ้อนอุรา ่ ของครูฟังดูก็รู ้ชวนชืน ่ ใจ งานทีท ชือ ่ ำาก็ยงิ่ ใหญ่ สร ้างชาติไทยให ้วัฒนา ฐานะของครูใคร ๆ ก็รู ้ว่าด ้อยหนักหนา ยังสู ้ทนอุตส่าห์สงั่ สอนศิษย์มาเป็ นหลายปี นีแ ่ หละครูทใี่ ห ้ความรู ้อยูร่ อบเมืองไทย หวังสิง่ เดียวคือขอให ้เด็กของไทยในผืนธานี ได ้มีความรู ้เพือ ่ ช่วยเชิดชูไทยให ้ผ่องศรี ครูกภ ็ ม ู ใิ จทีส ่ มความเหนือ ่ ยยากตรากตรำามา...

เพลงพระคุณทีส่ าม ครูบาอาจารย์ ทีท่ ่ านประทาน ความรู้มาให้ อบรมจิตใจ ให้ รู้ผดิ ชอบ ชั่วดี ก่อนจะนอน สวดมนต์ อ้อนวอนทุกที ขอกุศล บุญบารมี ส่ งเสริมครูนีใ้ ห้ ร่มเย็น ครูมีบุญคุณ จะต้ องเทิดทูน เอาไว้เหนือเกล้ า ท่ านสั่ งสอนเรา อบรมให้ เรา ไม่ เว้ น ท่ านอุทศิ ไม่ คิดถึงความยากเย็น สอนให้ รู้ จัดเจน เฝ้ าแนะ เฝ้ าเน้ น มิได้อาำ พราง * พระคุณทีส่ าม งดงามแจ่ มใส แต่ ว่าใครหนอใคร เปรียบเปรย ครูไว้ ว่ าเป็ นเรือจ้ าง ถ้ าหากจะคิด ยิง่ คิดยิง่ เห็น ว่าผิดทาง มีใครไหนบ้ าง แนะนำาแนวทาง อย่ างครู บุญเคยทำามา ตั้งแต่ ปางใด เรายกให้ ท่าน ตั้งใจกราบกราน เคารพคุณท่ าน กตัญญู โรคและภัย อย่ ามาแผ่ วพาน คุณครู ขอกุศลผลบุญค้ำ าชู ให้ ครูมีสุข ชั่วนิรันดร ให้ ครูมีสุข ชั่วนิรันดร . . . .


บทแผ่เมตตา บทแผ่ เมตตาให้ แก่ตัวเราเอง อะหัง สุขิโต โหมิ (ขอให้ขา้ พเจ้ามีความสุข) อะหัง นิททุกโข โหมิ (ขอให้ขา้ พเจ้าปราศจากความทุกข์) อะหัง อะเวโร โหมิ (ขอให้ขา้ พเจ้าปราศจากเวร) อะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ (ขอให้ขา้ พเจ้าปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง) สุขี อัตตานัง ปะริ หะรามิ (ขอให้ขา้ พเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจ รักษากายวาจาใจให้พนั จากความทุกข์ภยั ทั้งปวง เถิด)

บทแผ่ เมตตาทั่วไป สัพเพ สัตตา สัตว์ท้ งั หลายที่เป็ นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้ น อะเวราโหนตุ จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กนั และกันเลย อัพยาปัชฌาโหนตุ จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อะนีฆาโหนตุ จงเป็ นสุขเป็ นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย สุขี อัตตานัง ปะริ หะรันตุ จงมีแต่ความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พน้ จากทุกข์ภยั ทั้งสิ้ น เถิดฯ

บทบูชาพระรัตนตรัย  
บทบูชาพระรัตนตรัย  

บทบูชาพระรัตนตรัย