Page 1

DESCENTRALIZAREA AXIOLOGICĂ ÎN SOCIETATEA BAZATĂ PE CUNOAŞTERE (ASPECTE FILOSOFICE) 11.817.0723F 2 01 1

Sectorul Filosofie


OBIECTIVELE PROIECTULUI  Examinarea valorilor în conformitate cu prerogativele societăţii bazate pe cunoaştere;  Profilarea singularităţii individuale în multitudinea formelor şi structurilor axiologico -cognitive;  Identificarea cadrului axiologic;  Taxonomia centrelor valorice;  Elucidarea funcției axiologice a științei în rezolvarea disputelor de interes public;  Evaluarea instrumentelor şi categoriilor cu care se operează în investigarea valorilor;  Evidenţierea caracterului dual al estetizării culturii;  Elucidarea noilor tendinţe în estetica nonclasică;  Clasificarea noilor mitologii ale contemporaneităţii.  Nuanțarea caracterului aporetic al moralei;  Dezvoltare modelului eticii profesionale în societatea autohtonă .


OBIECTIVELE SCHIȚATE (2011)  Elaborare suportului metodologic şi realizarea planului prospect al cercetării.  Conturarea metodologiei cercetării, identificarea caracterului inter şi multidisciplinar al tematicii proiectului;  Desemnarea aparatului terminologic și categorial;  Prospectarea studiului;  Prezentarea de rapoarte în cadrul seminarului teoretic și la manifestări științifice naționale /internaționale.


OBIECTIVELE REALIZATE (2011)  Stabilirea suportului metodologic şi teoretico -ştiinţific al cercetării cu privire la coerenţa şi consecvenţa studiului.  Realizarea planului prospect al studiului asupra descentralizării valorilor din societatea moldoveană  Pregătirea şi prezentarea de rapoarte pentru fiecare compartiment din proiect la seminarul teoretic al sectorului  Elaborarea unor publicaţii pentru fiecare compartiment din proiect


SUMARUL ACTIVITĂȚILOR  În conformitate cu obiectivele proiectului investigațiile întreprinse în primul an de activitate s -au soldat cu elaborarea metodologiei asupra următoarelor aspecte: descentralizării axiologice, semnificației societății bazate pe cunoaștere, identității, universului valenţial al epocii globalizării, cauzele formării unui subiect/individ absolvit de autenticele valori, de tradiţii, istorie şi cultură; Monitorizarea procesului semiotic de semnificare a structurii identitare cu referire la diferenţă şi asemănare. Familiarizarea cercetărilor în formare, independent de domeniul de activitate, cu paradigma şi instrumentarul multidisciplinar a polisemanticii fenomenului descentralizării în societatea bazată pe cunoaştere.  Rezultatele parțiale se regăsesc în: organizarea conferinței la tema proiectului Filosofia si perspectiva umană, 15 materiale publicate (articole științifice), 7 cursuri universitare, 8 manifestări științifice. Popularizarea rezultatelor s -a efectuat în 9 intervenții în mass -media.


RELEVANȚA REZULTATELOR OBȚINUTE  Investigările asupra descentralizării axiologice sensibilizează comunitatea științifică, dar și opinia publică asupra problematicii enunțate și a oportunitățilo r care o facilitează. S -au corelat principale teorii care abordează procesele identitare cu realitățile din Republica Moldova și cum se trasează principalele direcții identitare. S -a stăruit asupra semnificantului societății bazate pe cunoaștere, contextul căreia estompează frontierele dintre rezultatele cercetării și consumul lor de către membrii comunității.  S-a demonstrat că în condițiile descentralizării axiologice știința utilizează anumite forme de autoritate în rezolvarea disputelo r de interes public și că în societatea bazată pe cunoaștere sporește responsabilitatea savantului pentru consecințele sociale ale utilizării rezultatelo r cercetărilo r.  Se evidențiază că în epoca contempo rană traiectoria valorilor estetice nu are o formă liniară constantă, deoarece ea cade sub influența tehnologiilo r informaţio nale, schimbărilo r din toate domeniile sociale, inclusiv a concepţiilo r şi predilecţiilo r artistice. S -au desemnat reperc usiunile sociale care au un impact decisiv asupra celor estetice, or în societatea contempo rană sunt promo vate, acceptate şi asimilate valori, absolvite de criteriile şi principiile clasice, străine modului de percepere şi cunoaştere a lumii reale. Se fundamentează etica interpretată în tradiția post fenomenolo gică și se analizează modurile de raportare la celălalt .


LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE  PA S C A R U A . S e c u r i t a t e a s o c i e t ă ţ i i p r i n s i m i l i t u d i n i ş i d i f e r e n ţ e . Î n : S t r a t e g i a s u p r a v i e ţ u i r i i d i n p e r s p e c t i v a b i o e t i c i i , f i l o s o f i e i ş i m e d i c i n e i : C u l e g e r e d e a r t i c o l e ş t i i n ţ i f i c e . S u b r e d . p r o f. u n i v. T. N . Ţ î r d e a . C h i ş i n ă u : P r i n t - C a r o , 2 0 1 1 , p . 1 3 1 - 1 3 5 , I S B N 9 7 8 - 9 9 7 - 4 2 1 4 - 1 - 6 .  PA S C A R U A . E l e m e n t e d e o r g a n i z a r e î n s o c i e t a t e a c o n t e m p o r a n ă . Î n : Te o r i a ș i p r a c t i c a a d m i n i s t r a ț i e i p u b l i c e . M a t e r i a l e a l e c o n f e r i n ț e i i n t e r n a ț i o n a l e ș t i i n ț i f i c o - p r a c t i c e d e l a A A P, 2 4 m a i , 2 0 1 1 . C h i ș i n ă u : E d i t u r a A A P, 2 0 1 1 , p . 2 9 - 3 1 , I S B N 9 7 8 - 9 9 4 5 - 4 2 4 1 - 0 - 3 .  PA S C A R U A . S o c i e t a t e a î n c ă u t a r e a p r o p r i e i i d e n t i t ă ț i . Î n : P e r s p e c t i v e d e m o d e r n i z a r e a societății moldovenești: aspecte teoretico -practice . Materialele conferinței științifico -practice interuniversitare de la IRIM, 15 octombrie, 2010. Chișinău: Editura IRIM, 2010, p.24 -34, ISBN 978-9975-4159-9-6.  PA S C A R U A . S o c i e t y ’s C o n d i t i o n i n F a c i n g N e w C h a l l e n g e s ( A s o c i o - p h i l o s o p h i c a l a p p r o a c h )  BOBÂNĂ GH. Probleme de metodologie și filosofia științei în scrierile naturaliștilor basarabeni d e l a î n c e p u t u l s e c o l u l u i a l X X - l e a . Î n : B a s a r a b e n i i î n l u m e . Vo l . V, C h i ș i n ă u : B i b l i o t e c a Națională a Republicii Moldova, 2010, p.171 -177, ISBN 978-9975-4177-1-6.  BOBÂNĂ, GH. Ethical and value implications of science in contemporary society  TROIANOWSKI L. Estetica neclasică: Declinul de la valorile tradiţionale. În: Revista de Filozofie, S o c i o l o g i e ş i Ș t i i n ţ e P o l i t i c e , 2 0 1 1 , n r. 1 , p . 1 9 - 2 9 , I S S N 1 8 5 7 – 2 2 9 4 .  T R O I A N O W S K I L . U n e l e p a r t i c u l a r i t ă ț i a l e “c u l t u r i i e s t e t i c e t o t a l e ” . Î n : S t i i n ț e l e s o c i o - u m a n e ș i progresul tehnico -științific. Conferința științifică interuniversitară. Chșinău : UTM, 2011, p.92 101, ISBN 978-9975-45-162-8.  TROIANOWSKI L. Particularități estetico -valorice proprii contemporaneității. În Stiințele socio umane și progresul tehnico -științific. Conferința științifică interuniversitară . Chșinău, UTM, 2011, p.101-106, ISBN 978-9975-45-162-8


LISTA LUCRĂRILOR PUBLICATE  T R O I A N O W S K I L . D e ra p a j ve r i ta b i l d e l a t ra d i ţ i i : va l o r i e stet i c e . Î n : Pe r s p e c t i v e d e m o d e r n i z a r e a s o c i e t ă ț i i m o l d o v e n e ș t i : a s p e c t e te o r e t i c o - p r a c t i c e . M ate r i a l e l e c o n f e r i n ț e i șt i i n ț i f i c o - p ra c t i c e i nte r u n i ve rs i ta r e d e l a I R I M , 1 5 o c to m b r i e , 2 0 1 0 . C h i s i n ă u , 2 0 1 0 . p . 1 1 6 123, ISBN 978-9975-4159-9-6.  P E R C I U N A . C o n s i d e ra ț i i p r i v i n d i d e n t i t a te a l a P l ato n î n C rat y l o s ș i l a V i l é m F l u s s e r î n I m a g i n e ș i Tex t . Î n : Re v i s ta d e F i l o z o f i e , S o c i o l o g i e ș i Ș t i i n țe Po l i t i c e , 2 0 1 1 , n r 1 , p . 4 4 - 5 3 , ISSN 1857 – 2294.  P E R C I U N A . D e m e rs u l a r i sto te l i c a s u p ra p o s i b i l u l u i : co n t r i b u ț i i p e n t r u o î n te m e i e r e o n to l o g i c ă a i m a g i n i i . Î n : Re v i s ta d e F i l o z o f i e , S o c i o l o g i e ș i Ș t i i n țe Po l i t i c e . 2 0 1 1 , n r 3 , I S S N 1 8 5 7 – 2 2 9 4 . P E R C I U N A . D e m e rs u l m e d i at i c a l i m a g i n i i ș i c u vâ n t u l u i î n co n c e p ț i a l u i V i l é m F l u s s e r. Î n : M a te r i a l e l e co n fe r i n ț e i UA M , 2 0 1 1 , p . 1 2 3 - 1 3 2 , I S B N 9 7 8 - 9 9 7 5 - 4 1 5 9 - 9 - 6 .  B O D E A N N . C o n te m p o ra r y a s p e c t s o f n at i o n a l i d e n t i t i e s Î n : Ц и в и л и з а ц и о н н а я и д е н т и ч н о с т ь в э п ох у г л о б а л и з а ц и и : м еж ду н а р од н а я м ол од еж н а я н ау ч н а я ко н ф е р е н ц и я ( 1 0 м а р т а 2 0 1 1 г. , М и н с к ) / Н а ц и о н а л ь н а я б и бл и о т е к а Б ел а р у с и . – М и н с к , 2011. – 304 с. ISBN 978-985-6879-55-8.  B O D E A N N . Ro l u l fa c to r u l u i e co n o m i c î n fo r m a r e a ș i m a n i fe s ta r e a n aț i u n i i ș i n aț i o n a l i s m u l u i : a b o rd ă r i co n c e p t u a l e . Î n : Re p u b l i c a M o l d o v a ș i U n i u n e a E u r o p e a n ă : p r o b l e m e ș i p e r s p e c t i v e l e co o p e r ă r i i . C h i ș i n ă u : T i p o g ra f i a : „ E l e n a – V. I .” / Ed i t u ra : Ș t i i n ța , 2011, p. 68-81, ISBN 978-9975-67-745-5  P E R C I U N A . Те о р е т и ч е с к и е о с н о в ы и д е н т и ч н о с т и м еж ду с ход с т в о м и о тл и ч и е м . Î n Ц и в и л и з а ц и о н н а я и д е н т и ч н о с т ь в э п ох у г л о б а л и з а ц и и : м еж ду н а р од н а я м ол од еж н а я н ау ч н а я ко н ф е р е н ц и я ( 1 0 м а р т а 2 0 1 1 г. , М и н с к ) / Н а ц и о н а л ь н а я б и бл и о т е к а Б ел а р у с и . – Минск, 2011. – 304 с. ISBN 978-985-6879-55-8.


MONOGRAFIA REDIMENSIONAREA VALORILOR ÎN CONTEXTUL NOII VECINĂTĂȚI CU UNIUNEA EUROPEANĂ ÎN BAZA PROIECTELOR • 09.817.07.004F, Redimensionarea valorilor sociale şi culturalspirituale în contextul vecinătăţii cu uniunea europeană (2009 – 2010) • 06.410.022F, Conexiunea valorilor naţionale şi general-umane în Republica Moldova în contextul noii vecinătăţi cu Uniunea Europeană (2006 – 2008)

În lucrare se identifică sursele care alimentează modificarea/stigmatizarea valorilor şi specificul lor în realitatea Republicii Moldova. S-au pus bazele de date factologice orientate spre evidenţierea cauzelor care marginalizează unele valori tradiţionale ca familia, sănătatea etc. S-a insistat asupra necesității eficientizării mecanismelor de promovare a valorilor prin responsabilizarea instituțiilor sociale. Rezultatele investigațiilor pot fi utilizate în completarea disciplinelor din curricula preuniversitară, universitară și postuniversitară.


ALTE LUCRĂRI PUBLICATE  B O B Â N Ă , G H . A nt i o h C a nte m i r : ” To ț i s u nt u i m i ț i d e re a l i ză r i l e m e l e d i p l o m a t i ce ”. Î n : C o nv e rg e nțe s p i r i t u a l e I a ș i - C h i ș i n ău , P u b l i ca ț i e p e r i o d i că , I a ș i , 2 0 1 1 , n r. 2 , p . 1 3 1 - 1 3 5  B O B Â N Ă , G H . Va s i l e L a ș c u – î n c e rcă r i d e f i l o s o f i e. Î n : Re v i sta d e f i l o s of i e , s o c i ol og i e ș i ș t i i nțe p o l i t i c e , 2 0 1 1 , n r. 1 , p . 2 0 5 - 2 1 1 , I S S N 1 8 5 7 - 2 2 9 4 .  B O B Â N Ă , G H . A l exa n d r u B a b i i – c e rc etă to r a l gâ n d i r i i f i l o s o f i ce d i n M o l d o va . Î n : Re v i sta d e f i l o s o f i e , s o c i o l o g i e ș i ș t i i nțe p o l i t i c e , 2 0 1 1 , n r. 2 , p . 2 3 7 - 2 4 1 , I S S N 1 8 5 7 2294.  B O B Â N Ă , G H . P ro b l e me d e m eto d o l o g i e ș i f i l o s o f i a ș t i i nțe i î n s c r i e r i l e n a t u ra l i ș t i l o r b a s a ra b e n i d e l a î n c e p u t u l s e co l u l u i a l X X - l e a . Î n : B a s a r a b e n i i î n l u m e . Vo l . V, C h i ș i n ă u : B i b l i o teca N a ț i o n a l ă a Re p u b l i c i i M o l d o va , 2 0 1 0 , p . 1 7 1 - 1 7 7 , I S B N 9 7 8 - 9 9 7 5 - 4 1 7 7 - 1- 6  B O B Â N Ă , G H . C u re nte ș i o r i e ntă r i î n gâ n d i re a s o c i a l ă d i n B a s a ra b i a i nte r b e l i că . Î n : B a s a r a b e n i i î n l u m e . Vo l . V, C h i ș i n ă u : B i b l i o te ca N a ț i o n a l ă a Re p u b l i c i i M o l d o va , 2 0 1 0 , p.198-201, ISBN 978-9975-4177-1-6  PA S C A R U A . C e rc etă r i l e î n d o m e n i u l f i l o s o fi e i ș i p ra c t i ca i n s t i t u ț i o n a l i ză r i i l o r î n ca d r u l A Ș M . Î n : Re v i s ta d e F i l ozo f i e , S o c i o l o g i e ș i Ș t i i nțe Po l i t i ce , 2 0 1 1 , n r. 2 , p . 2 0 - 2 8 ,.  T R O I A N OWS K I L . Ed u ca ț i a – i m p e ra t i v re d u ta b i l î n o p e ra s t u rd z i a n ă . Î n : Re v i sta d e F i l ozo fi e ș i S t i i nțe Po l i t i ce , 2 0 1 1 , n r. 3 , p . 1 9 6 - 2 0 6 , I S S N 1 8 5 7 – 2 2 9 4  T R O I A N OWS K I L . Va s i l e E r m u rat s ch i : L a p o l u l t r i b u l a ț i i l o r s p i r i t u a l e ș i co n j u n c t u ra l e . Î n : Re v i sta d e F i l ozo f i e ș i s t i i nțe Po l i t i c e , 2 0 1 1 , n r. 2 , p . 2 2 5 - 2 3 7 , I S S N 1 8 5 7 - 2 2 9 4 .  C I O B A N U , R . . C a ra c te r u l i nte rd i s c i p l i n a r a l ș t i i nțe l o r s o c i a l e , Î n : Re v i sta d e F i l ozo f i e , S o c i o l o g i e ş i Ș t i i n ţ e Po l i t i c e , 2 0 1 1 , n r. 1 , p . 2 9 - 3 6 , I S S N 1 8 5 7 - 2 2 9 4 .


LISTA CERCETĂTORILOR ŞTIINŢIFICI LA 31 .12.2011 Nr. d/o

Numele, prenumele

Anul naşterii

Specialitatea (denumirea şi cifrul)

Gradul şi titlul ştiinţific anul conferirii

Bază/cumul/ acord de muncă

Funcţia, telefon

Filosofie socială, antropologie filosofică, filosofia culturii – 09.00.13 Istoria filosofiei – 09.00.03

dr. (1981) conf.cerc. (1994)

bază

cercetător ştiinţific, 27-14-37

dr.hab.filos.(2005) prof.univ. (2009)

bază

cercetător ştiinţific principal, 27-14-37 cercetător ştiinţific, 27-14-37

Sectorul Filosofie 1

Pascaru Ana

1952

2

Bobână Gheorghe

1946

3

Troianowski Lidia

1964

Estetică – 09.00.04

dr. (1997) conf.cerc. (2009)

bază

4

Ciobanu Rodica

1970

Istoria filosofiei – 09.00.03

dr. (2003)

cumul

cercetător ştiinţific, 27-14-37

5

Bodean Nicolae

1980

Istoria filosofiei – 09.00.03

bază

cercetător ştiinţific, 27-14-37

6

Perciun Andrei

1982

Istoria filosofiei – 09.00.03

bază

cercetător ştiinţific, 27-14-37

7

Cosmescu Alexandru

1985

doctorand

cumul

cercetător ştiinţific stagiar, 27-14-37


LISTA DOCTORANZILOR Nr. d/o

Codul şi denumirea specialităţii

Anul de studii

Conducător.

Moraru Adrian

09.00.03 istoria filosofiei

II

Bobână Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar

Chetrean Lucia

09.00.03 istoria filosofiei

I

Bobână Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar

Afanasieva Tatiana

09.00.03 istoria filosofiei

Albot Elena

09.00.13 filosofie socială, antropologie filosofică și filosofia culturii

Luca Serghei

09.00.13 filosofie socială, antropologie filosofică și filosofia culturii

Numele, prenumele

Sectorul Filosofie

Bobână Gheorghe, doctor habilitat, profesor universitar II

Pascaru Ana, doctor filozofie, conferențiar cercetător


DATE PRIVIND DEPLASĂRILE ŞI STAGIILE CERCETĂTORILOR ORGANIZAŢIEI DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII PESTE HOTARE ÎN ANUL 2010 Numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific, Anul naşterii

Bobână Gheorghe Bobână Gheorghe

Bobână Gheorghe

Bodean Nicolae, 1980

Perciun Andrei, 1982

Ţara, denumirea organizaţiei vizitate

România, Universitatea Apollonia, Iași

Scopul vizitei. Descrierea succintă a activităţilor (realizarea proiectelor comune, stagiu, participări la manifestări ştiinţifice)

Sesiunea științifică anuală a Universității Apollonia, Iași, 4-5 martie 2011. Comunicarea: Funcțiile axilologice ale științei România, Universitatea Apollonia, Congresul internațional anual al Institutului de Iași cercetări ”Acad.I.Hauluică”. Ediția a II-a Comunicarea: Aportul savanților Dimitrie Cantemir și Antioh Cantemir în promovarea comunicării, a dialogului științific și cultural în plan european și internațional Ucraina, Kiev, Национальная Интеграционные процессы в современном мире: Академия Наук Украины, Институт региональные измерения Европейских Исследований Comunicarea: европейский выбор Республики Молдова и проблема национальной идентичности Bielorusia, Факультет философии и Conferinţa internaţională „Цивилизационная социальных наук Белорусского идентичность в эпоху глобализации” государственного университета; Comunicarea: Современные аспекты национальной Общественное объединение идентичности «Диалог Евразия» Bielorusia, Conferinţa internaţională „Цивилизационная Факультет философии и идентичность в эпоху глобализации” социальных наук Белорусского Comunicarea: Теоретические основы государственного университета; идентичности между сходством и отличием Общественное объединение «Диалог Евразия»

Termenul deplasării

4-5 martie

4-6 noiembrie

1-4 decembrie

8-13 martie

8-13 martie


MANIFESTĂRI ŞTIINŢIFICE Vasile Lascu –figură emblematică în cultura basarabeană(150 ani de la naștere). Chișinău, 31 martie, 2011

Filosofia şi perspectiva umană, Chişinău, 17 noiembrie 2010

Recomandările manifestării ştiinţifice

Recomandările manifestării ştiinţifice

Necesitatea promovării moştenirii lui Vasile Lascu prin prisma realităţilor sec. XXI atât în cercetările interdisciplinare cât şi în curricula universitară

Sensibilizarea comunităţii ştiinţifice şi a reprezentanţilor societăţii civile din spaţiul Republicii Moldova asupra semnificației descentralizării axiologice, dar și a perpetuării valorii filosofiei în cultura autohtonă


PROMOVAREA ŞTIINŢEI ŞI REALIZĂRILOR DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII Tematica intervievării

Emisiunea TV / Radio 1 aprilie, Radio Matinal / Radio Moldova 1 aprilie, Radio Matinal / Radio Moldova 12-17 noiembrie Radio Matinal / Radio Moldova 18 noiembrie Radio Matinal / Radio Moldova Emisiunea TV Emisiunea Radio Emisiunea Radio Emisiunea Radio Emisiunea Radio

Vasile LAȘCU – figură emblematică în cultura basarabeană (150 ani de la naștere) Vasile LAȘCU – figură emblematică în cultura basarabeană (150 ani de la naștere) Ziua Mondială a Filosofiei, Conferința „Filosofia şi perspectiva umană” Ziua Mondială a Filosofiei, Conferința „Filosofia şi perspectiva umană” Gheorghe Bezviconi – promotor al culturii basarabene (Svitanok, iunie, 2011, Moldova 1) Domnia lui Grigore II Ghica în Moldova (Radiomagazin, august,2011, Moldova 1) Identitatea națională în Republica Moldova (Microfonul actual, noiembrie, 2001, Moldova 1) Dimitrie Cantemir în lupta de la Stănilești (Radiomagazin, iunie, 2011, Moldova 1) Vasile Lașcu – figură emblematică în cultura basarabeană (Radiomagazin, aprilie, 2011, Moldova 1)

Articole de popularizare a ştiinţei în ziare, reviste etc. Numele, prenumele autorului Denumirea articolului Bobână Gheorghe

Valori ale culturii românești în Basarabia (secolul al XIX-lea – prima jumătate a secolului al XX-lea).

Numele, prenumele intervievatului Pascaru Ana, Troianowski Lidia Troianowski Lidia Pascaru Ana, Troianowski Lidia, Perciun Andrei Bobână Gheorghe Bobână Gheorghe Bobână Gheorghe Bobână Gheorghe Bobână Gheorghe

Ziarul, revista ”Eroii neamului”. Periodic de educație patriotică și cinstire a eroilor neamului. Iași, Anul II, nr.4 (8), decembrie 2010


DINAMICA ÎN CIFRE Naționale 2010

Monografii

Internaționale

2011

2010

2011

1

-

-

Articole în reviste categoria C

4

15

-

-

Articole în reviste

-

-

1

1

Articole în culegeri

4

11

-

2

Teze

-

-

4

3

Comunicări la conferințe

18

23

16

5

Rapoarte

2

Manifestări ştiinţifice organizate

1

1

1

1

Articole de popularizare a ştiinţei

3

-

-

1

1


VA MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE

Crăciun fericit!  La Mulți Ani!

Sectorul Filosofie  

Sectorul Filosofie 11.817.0723F 2011 OBIECTIVELE PROIECTULUI OBIECTIVELE SCHIȚATE (2011) Elaborare suportului metodologic şi realizarea pla...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you