Page 1

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ în anul 2011 a Secţiei Ştiinţe Politice a IIEŞP al AŞM


DATE GENERALE  Secţia Ştiinţe Politice a fost formată în cadrul Secţiei

de Filozofie şi Drept a AŞM la 09.01.1975, iar în formula actuală – de la 10.11.2011.  Actualmente, în cadrul Secţiei activează 14 cercetători știinţifici, dintre care - 1 membru titular al AŞM, - 3 doctori habilitați şi - 8 doctor în ştiinţe


Rezultatele cercetĂrilor fundamentale În cadrul Secției Științe Politice se realizează 3 proiecte de cercetare fundamentală: 1) Proiect de cercetare instituțional „Interacţiunea dintre stat şi societatea civilă în Republica Moldova în contextul aprofundării reformelor democratice”, 2011-2014, Director de proiect: dr. P. Varzari; 2) proiecte internaționale: a) Proiect de concurs bilateral moldo-ucrainean, între Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al A.Ş.M. şi Institutul de Cercetări Politice şi Etnonaţionale „I.F. Kuras” al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei „Funcţionalitatea şi impactul organizaţiilor neguvernamentale din Ucraina şi Republica Moldova asupra factorului decizional”, 2010-2011, Director de proiect: dr. P. Varzari; b) Proiect de concurs bilateral moldo-belarus, între Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al A.Ş.M. și Institutul de Filozofie al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Belarusei „Orientări noosferice în sfera dezvoltării durabile a Republicii Belarus şi Republicii Moldova”, 2010-2011, Director de proiect: dr. I. Rusandu.


La nivel internaȚional,

  

 

în baza a 3 proiecte de cercetare, au fost publicate: 19 lucrări științifice, inclusiv 1 capitol în monografie în baza raportului prezentat în cadrul conferinței internaționale la Vilnius, Lituania, – dr. S. Sprincean; 2 articole în reviste editate în străinătate, Oradea și Sibiu, România, – dr. N. Țveatcov; 2 compartimente/capitole în „Антология. Современное русское зарубежье. Том 6. Книга 2. Социология. Москва: Академика, 2010”, – dr. hab. V. Anikin și dr. E. Balan; 9 articole în culegeri editate în străinătate – dr. L. Braga, G. Rogovaia, I. Rusandu, R. Rusu – 4, S. Sprincean și P. Varzari; 5 teze ale comunicărilor la conferințe științifice internaționale – dr. L. Braga, I. Rusandu – 2, S. Sprincean și P. Varzari, precum și 7 referate și comunicări orale la reuniuni internaționale.


ContribuȚia ȘtiinȚificĂ Și recunoaȘterea naȚionalĂ:

 au fost editate 2 monografii (Moşneaga V., Moraru V.,

Rusnac Gh., Țurcanu V. Faţetele unui proces: migraţia forţei de muncă din Republica Moldova în Italia. Chişinău: „Editerra Prim” SRL, 2011. – 264 p., și Anikin V., Solomon C. Republica Moldova: alegerile, puterea, societatea civilă. Chișinău: Sirius, 2011. – 120 p.);  de asemenea, au fost publicate 24 articole în reviste naționale de specialitate, inclusiv 2 articole cu autori străini (dr. hab. G. Zelenko din Kiev, Ucraina, și acad. A. Ursul, Moscova, Rusia), 22 de articole în culegeri, 1 publicație electronică, precum și 1 recenzie și 6 materiale analiticoinformative în Revista de specialitate a Institutului;  cercetătorii Secției au susținut 37 de rapoarte, referate și comunicări la diverse manifestări științifice naționale;


 desemnarea în calitate de membru al Seminarului științific de profil la specialitatea 23.00.01 Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice în cadrul USM (acad. A. Roșca și dr. P. Varzari), la specialitatea 23.00.04 – Filosofia şi metodologia ştiinţei în cadrul USM (dr. I. Rusandu), la specialitatea 09.00.13 – Filosofia socială, antropologie filosofică şi filosofia culturii în cadrul IIEȘP al AȘM (dr. L. Braga),al colegiului de redacție al „Revistei de filozofie, sociologie și științe politice” (acad. A. Roșca și dr. P. Varzari), al „Revistei Militate. Studii de securitate şi apărare. Publicaţie ştiinţifică” al Institutului Militar al Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” (dr. P. Varzari); al colegiului de redacție a culegerilor tematice: „Гражданское общество в Молдове: проблемы и перспективы” (Комрат, 2011) și a „Сборник научных трудов Института Иудаики” (Chișinău, 2011) (dr. hab. V. Anikin) etc.  acad. A. Roșca a fost desemnat: președinte al corpului academic din cadrul Secției de Științe Socio-Umaniste a AȘM; membru al Comisiei Superioare de Atestare a CNAA; membru al Comisiei de expertize unificată în domeniul științelor sociale de pe lîngă Comisia Superioară de Atestare a CNAA al Republicii Moldova;  desemnarea în calitate de membru al Comisiei specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării (dr. N. Țveatcov prin Hotărîrea CNAA nr. AC-1/5 privind componenţa nominală a comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din 10 februarie 2011) la profilul „Aspecte sociale, politice şi demografice ale dezvoltării societăţii în contextul integrării europene” (USM), de președinte al Comisiei examenului de licență (dr. P. Varzari, USM, Specialitatea „313.1 Administraţie Publică”);


 dr. G. Rogovaia de mai mulți ani este desemnată în

calitate de autor-redactor al programului televizat „Svitanok” al Companiei „Teleradio-Moldova”;  includerea în activitatea unor ONG-uri naționale (dr. G. Rogovaia, dr. hab. V. Anikin, mag. T. Bordei ș.a.);  dr. L. Braga i s-a conferit titlul ştiinţific de conferenţiar cercetător la Specialitatea 23.00.01 – Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice în baza Hotărîrii Comisiei de atestare a CNAA nr. AT-2/7 din 31 martie 2011.


RelevanȚa socialĂ a activitĂȚii cercetĂtorilor SecȚiei:  

 

editarea a 2 articole în noua redacție (ed. a 2-a) a Enciclopediei „Republica Moldova” (dr. P. Varzari și dr. V. Juc); publicarea 1 lucrări științifico-metodice (dr. Varzari P. Istoria gîndirii politice (Note de curs). Chișinău: Pontos, 2011. – 286 p.) pentru studenţii la ciclul I de studii universitare la specialitățile socio-umane („Politologie”, „Relații Internaționale”, „Administrație Publică” și „Drept”); cercetătorii Secției, în calitate de profesor, țin 7 cursuri la ciclul I și ciclul II de studii universitare (USM, ASEM, AAP de pe lîngă Președintele Republicii Moldova și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere”); în cadrul Secției 12 studenți de la ciclul I și ciclul II de studii universitare (USM, ASEM și Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „C. Stere”) au realizat stagiul de practică; elaborarea 1 Aviz la Proiectul de lege cu privire la Academia de Științe a Republicii Moldova și a 4 Note informative pe diverse probleme ale vieții social-politice din Republica Moldova; promovarea imaginii științei (au fost organizate și desfășurate 3 ședințe ale Mesei rotunde, au fost publicate 13 articole de popularizare a științei, au avut loc 11 participări la emisiuni teleradio) ș.a.


Activitatea de pregĂtire a cadrelor ȘtiinȚifice: În cadrul Institutului cea mai preferată specialitate de către abiturienți este „Teoria, metodologia şi istoria politologiei; instituţii şi procese politice” – 23.00.01. Astfel, la Secția Științe Politice își fac studiile 16 doctoranzi, inclusiv 2 doctoranzi din străinătate – cetățeni ai României (dl Susai Ștefan-Marcel) și Italiei (dl Hristidis Michail). Dacă în anul 2009 au fost admiși în doctorantura Institutului la specialitatea dată 4 doctoranzi, în anul curent – 6 persoane. În calitate de postdoctorand, la Universitatea AȘM, dr. S. Sprincean elaborează teza de doctor habilitat în politologie cu tema: „Bioetica în spațiul politic şi sociocivilizaţional: analiză politologică, sistemico-metodologică şi comparativă”. În anul de referință la această specialitate a sporit activitatea Seminarului științific de profil și al Consiliului specializat de susținere a tezelor de doctor/doctor habilitat – Președinte acad. A. Roșca, secretar științific – dr. V. Juc (a fost susținută înainte de termen teza de doctor în știință a drd. V. Ungureanu, iar pe parcursul a. 2012 vor avea loc cel puțin 3 susțineri ale tezelor de doctorat – competitorii A. Ejov, I. Prisac și I. Malai; în faza de discuție a manuscriselor se află și alte teze de doctorat – drd. V. Varzari, competitorii S. Mîtcu și I. Coropcean, precum și dr. Vlad Gorin-Corini, cetățean al României).


Articole în reviste editate în strĂinĂtate:  ANIKIN V. Этническая толерантность как историческое явление:

   

уроки Молдовы (к 650-летию образования Молдавского государства). În: „Науковi записки”, Kiev, 2010, № 2 (46) (Институт политических и этнонациональных исследований им. И.Ф. Кураса Национальной академии наук Украины), 0,8 c.a., p. 245-258. ISSN 1996-5931 BODIU D. Financement politique dans la Région de la Mer Noire. În: «Mémoires des anciens de CIFE», septembrie 2010, Nisa, Franţa, CIFE, 0,35 c.a, p. 12-15. ROŞCA A. Свобода, социализация и безопасность личности. În: «Обществo и экономика», Moscova, Rusia, 2010, № 7-8, 1,3 с.а., р. 1326. VARZARI P. Демократія і бюрократія: проблема сумісності. În: „Політичний менеджмент” , Kiev, 2010, nr. 1 (40), 1,25 c.a., p. 76-87. ISSN 2078-173 VARZARI P. Теоретичнi основи концепцiй розбудови громадянського суспільства у пострадянських країнах. În: Політичний менеджмент. Спеціальний випуск, Kiev, 2010, 0,5 c.a., p. 72-79. ISSN 2078-173


Activitatea internaȚionalĂ:  

   

Această dimensiune a activității Secției s-a manifestat prin: realizarea a 2 proiecte bilaterale de cercetare, despre care s-a subliniat mai sus; publicarea în paginile Revistei de profil a Institutului „Revista de filozofie, sociologie și științe politice” a autorilor din străinătate (Pavel Moraru, Laurențiu Turbatu și dr. Vlad Galin-Corini din România, dr. hab. G. Zelenko de la Academia Națională de Științe a Ucrainei); editarea lucrărilor științifice ale cercetătorilor Secției în străinătate (în anul de referință au fost publicate 19 lucrări științifice – Moscova, Stavropol, Mahacikala, Saransk, Rusia; Cluj-Napoca, Oradea, Sibiu, România; Vilnius, Lituania; Minsk, Belarus; Kiev, Ucraina); participarea cercetătorilor Secției la diverse manifestări științifice internaționale (Iași, București, România; Kiev, Ucraina; Minsk, Belarus, Moscova, Rusia; ș.a.) 2 doctoranzi ai Secției sunt cetățeni străini (dl Susai Ștefan-Marcel – cetățean al României, și dl Hristidis Michail – cetățean al Italiei); dr. P. Varzari a fost membru al echipei Institutului care a efectuat o vizită de documentare la Liceul „Fatih” și Universitatea „Fatih” din Istanbul, Turcia; în cadrul Secției și a Institutului a avut loc vizita de documentare a dnei Turai Tunde, doctor în sociologie, cercetător științific la Academia de Științe a Ungariei, 26 septembrie – 2 octombrie 2011 (eveniment reflectat pe site-ul IIEȘP al AȘM: http://www.iiesp.asm.md).


Activitatea editorialĂ Luat în ansamblu, cercetătorii Secției au publicat în a. 2011 71 lucrări științifice (în 2010 – 91) în volum de circa 85,0 c.a. (în 2010 – circa 90,0 c.a.), inclusiv 2 monografii (în 2010 – 1 monografie și 1 culegere tematică), 1 lucrare științifico-didactică, 3 capitole în monografii și culegeri (Antologie) internaționale, 11 articole în reviste și culegeri internaționale (în 2010 – 11), 27 articole în reviste (în 2010 - 24) și 22 articole în culegeri naționale (în 2010 - 31), precum și 5 teze ale comunicărilor la manifestări științifice internaționale (în 2010 – 15 teze ale comunicărilor la manifestări naționale și 17 – la cele internaționale). Șef-secție Științe Politice, dr., conf. universitar

P. VARZARI


LucrĂrile fundamentale ale SecȚiei ȘtiinȚe Politice

Sectia Stiinte Politice  

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI INOVAŢIONALĂ în anul 2011 a Secţiei Ştiinţe Politice a IIEŞP al AŞM  Secţia Ştiinţe Politice a fo...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you