Page 1

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM Centrul de Cercetări Demografice Raport 2011 GAGAUZ Olga, dr., conf.


PROIECT INSTITUŢIONAL 2011-2014 Direcţia strategică „Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă” 11.817.07.25A IMPACTUL MODIFICĂRII STRUCTURII DEMOGRAFICE A POPULAŢIEI ASUPRA DEZVOLTĂRII SOCIO-ECONOMICE A RM: EVALUAREA RETROSPECTIVĂ ŞI PROSPECTIVĂ Conducătorul proiectului Academician Gheorghe PALADI


REZULTATELE OBŢINUTE

Au fost determinate transformările structurale ale modelului contemporan al natalităţii, inclusiv în profil generaţional; realizată modelarea empirică a comportamentului fertil, analiza productivităţii procreative a căsătoriilor; Elaborată tipologia riscurilor sociale pentru familii din punct de vedere al factorilor determinanţi ai natalităţii scăzute, elaborate recomandări practice ce ţin de stimularea natalităţii şi ameliorarea situaţiei familiei cu copii; În baza analizei comparative a mortalităţii în Republica Moldova şi România a fost realizată descrierea sistemică a trendului mortalităţii, determinaţi factorii cu impactul negativ asupra indicatorilor speranţei de viaţă la naştere. A fost examinată practica internaţională în domeniul înregistrării contribuţiilor sociale ale migranţilor de muncă, elaborate recomandări practice ce ţin de perfecţionarea sistemului de evidenţă în acest domeniu.


PROIECTE BILATERALE 2010 - 2011 FACTORII DETERMINANŢI AI NUPŢIALITĂŢII ŞI NATALITĂŢII ÎN UCRAINA ŞI MOLDOVA (10.820.07.19/UA) Conducătorul proiectului GAGAUZ Olga, dr.conf.


REZULTATELE OBŢINUTE •

Au fost definitivaţi factorii care au influenţat transformarea familiei şi natalităţii în Moldova şi Ucraina; elaborate recomandări ce ţin de promovarea valorilor familiale şi încurajarea natalităţii


PROIECTE BILATERALE 2010 - 2011 PROVOCĂRI PRINCIPALE PENTRU SECURITATEA DEMOGRAFICĂ: TANGENŢE ŞI DIVERGENŢE ÎN BELORUS ŞI MOLDOVA (10.820.08.19/BA) Conducătorul proiectului Academician Gheorghe PALADI


REZULTATELE OBŢINUTE În baza modelului conceptual cu privire evoluţia natalităţii şi mortalităţii populaţiei în perioada anilor 20102050 a fost elaborată prognoza demografică a numărului şi structurii populaţiei RM (2010-2050).


PROIECT PENTRU TINERI CERCETĂTORI 2011-2012 11.819.08.03A

PERSPECTIVELE DEMOGRAFICE ALE SATULUI MOLDOVENESC: ANALIZA RETROSPECTIVĂ ŞI PROGNOZA DEMOGRAFICĂ

Conducătorul proiectului dr. M.Buciuceanu-Vrabie


REZULTATELE OBŢINUTE A fost formată baza de date statistice cu privire la mişcarea naturală a populaţiei pentru anii 1971-1979, care după verificare urmează a fi prezentată BNS pentru completarea bazei de date naţionale.


IMPLEMENTAREA REZULTATELOR ŞTIINŢIFICE Gagauz O. Politici de creştere a natalităţii: posibilităţi şi limite

Comisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare, şedinţa din 20 octombrie 2011

Poalelungi O. Îmbătrînirea populaţiei în Comisia Naţională pentru Populaţie şi RM: probleme sociale Dezvoltare, şedinţa din 20 octombrie 2011 Penina O. Mortalitatea şi speranţa de viaţă în RM

Comisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare, şedinţa din 20 octombrie 2011


PUBLICAŢII

Tipul publicaţiei

2010

2011

Monografii

1

2

Articol din revista cu factor de impact

1

-

articole din reviste naţionale

7

10

Articole în reviste electronice (internaţionale)

-

7

articole în culegeri (naţionale / internaţionale)

25

9

Alte publicaţii

12

3

Total:

46

31


PREGĂTIREA CADRELOR • Doctorat 22.00.03 Sociologie economică şi demografie • Doctoranzi: O.Poalelungi (anul III) • A.Sturza (anul II) • V.Gorceag (anul I)

• A fost finisată şi recomandată pentru discuţie la seminarul de profil teza de doctor “Tendinţele mortalităţii după cauze de deces în RM, anii 1965-2010” (Penina O.) • 14.00.33 Medicina socială şi management


DEPLASĂRILE ŞI STAGIILE CERCETĂTORILOR PESTE HOTARE ÎN ANUL 2011 Ţara, denumirea organizaţiei vizitate

Nr. d/o

Numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific, Anul naşterii

1.

Gagauz Olga, dr. Kiev, Institutul conf., 13.08.1966 de Demografie şi cercetări Sociale

2.

3.

Scopul vizitei

Vizita, realizată în baza proiectului bilateral Factorii determinanţi ai nupţialităţii şi natalităţii în Ucraina şi Moldova (10.820.07.19/UA), a avut drept scop schimbul de experienţă, colaborare şi consultanţa bilaterală Gagauz Olga, dr. Moscova, Participarea în seminarul ştiinţific conf., 13.08.1966 Institutul de „Populaţie şi dezvoltare”. Prezentarea Demografie raportului „Natalitatea în RM, anii 19802010 Finanţarea UNFPA BuciuceanuKiev, Institutul Vizita, realizată în baza proiectului Vrabie M. dr., de Demografie şi bilateral Factorii determinanţi ai 9.05.1978 cercetări Sociale nupţialităţii şi natalităţii în Ucraina şi Moldova (10.820.07.19/UA), a avut drept scop schimbul de experienţă, colaborare şi consultanţa bilaterală

Termenul deplasării

21-24 august 2011

19-31 septembrie 2011

21-24 august 2011


DEPLASĂRILE ŞI STAGIILE CERCETĂTORILOR PESTE HOTARE ÎN ANUL 2011

4.

Numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific, Anul naşterii Penina O., 02.02.1977

Ţara, denumirea organizaţiei vizitate Moscova, Institutul de Demografie

5.

Penina O., 02.02.1977

Franţa, Paris, INED

6.

Poalelungi O., 01.04, 1958

Moscova, Universitatea de Stat din Moscova „ M. Lomonosov”

7.

Poalelungi O., 01.04, 1958

Geneva, Palatul ONU

Nr. d/o

Scopul vizitei

Termenul deplasării

Participarea în seminarul ştiinţific „Populaţie şi dezvoltare”.. Prezentarea raportului „Mortalitatea după cauze de deces în RM, 19652010. Consultanţa ştiinţifică cu privire la studierea mortalităţii. 271.BA din 26.03.2010 Provocări principale pentru securitatea demografică: tangenţe şi divergenţe în Belorus şi Moldova

19-31 septembrie 2011

Vizita de lucru de studiere a problemelor populației din cadrul Facultății Economie al Universității de Stat din Moscova „M. Lomonosov” realizată în baza proiectului bilateral moldobelorus ”Provocări principale pentru securitatea demografică: tangenţe şi divergenţe în Belarus şi Moldova”. Participarea la Şedința a Grupului de lucru privind îmbătrânirea populației în cadrul Comisiei Europene pentru probleme economice și sociale ONU (UNECE).

6 – 10 septembrie 2011

2-29 iunie

20 – 23 noiembrie 2011


VIZITELE SAVANŢILOR ŞI SPECIALIŞTILOR DE PESTE HOTARE ÎN ANUL 2010 Nr. d/o

Numele, prenumele, gradul şi titlul ştiinţific, ale savantului

Ţara şi denumirea organizaţiei în care activează savantul

Scopul vizitei. Descrierea succintă a activităţilor (realizarea proiectelor comune, stagiu, participări la manifestări ştiinţifice)

1

Prof. Joseph Troisi,

2.

F.Maclein,

Directorul Abordarea problemelor ce ţin de fenomenul Institutului ONU îmbătrânirii populaţiei şi consecinţele pentru Îmbătrânire economice şi sociale ale acesteia pentru R. din Malta Moldova. Prezentarea programelor de studii care le oferă institutul ONU pentru Îmbătrânire în scopul sporirii cunoştinţelor avansate şi capacităţilor de dezvoltare a politicilor în domeniu coordonator Discutarea problemelor ce ţin de UNECE îmbătrînirea populaţiei şi elaborarea Road map (foaie de parcurs) pentru RM.

3.

M.Robila

Expert UNECE

Discutarea problemei cu privire la realizarea în RM a studiului de familie

26.10.2011

4.

M.Durr

Expert internaţional ONU

Evaluarea statisticii în RM

9.11.2011

Termenul vizitei

15.03.2011

24.06.2011


ORGANIZAREA MANIFESTĂRILOR ŞTIINŢIFICE • Masa rotundă ORGANIZATĂ CU PRILEJUL Zilei Internaţionale a Familiei din 15 mai “Probleme sociodemografice ale dezvoltării şi funcţionării familiei”, 12 mai 2011. • Conferinţa ştiinţifico-practică „Migraţia şi impactul ei asupra sistemelor de securitate socială din Republica Moldova” , 16 iunie 2011 • Masa rotundă „Speranţa de viaţă şi cauzele de deces în • Republica Moldova” 8 decembrie, 2011


PARTICIPAREA LA CONFERINŢE NAŢIONALE ŞI INTERNAŢIONALE Rapoarte la conferinţe internaţionale -15 Rapoarte la conferinţe naţionale 10


PARTICIPAREA ÎN COMISIILE GUVERNAMENTALE ŞI ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE • Comisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare • Comisia Naţională pentru Acreditare şi Atestare • Grupul Tehnic de Lucru în scopul coordonării procesului Profilului Migraţional în RM pe lângă Organizaţia Internaţională a Migraţiei

• Grupul de Lucru pe componenta Populaţie şi Dezvoltare pentru implementarea Programului pe Ţară UNFPA


Promovarea ştiinţei şi realizărilor din sfera ştiinţei şi inovării Emisiunea TV / Radio

Tematica intervievării

Moldova 1, Mesager TV (19.00; 21.00), 20.01.2011 Conferinţa de presă INFO-prim, 11.07.2011

Situaţia demografică a Republicii Moldova Prezentarea rezultatelor studiului cu privire la natalitatea extraconjugală Ziua internaţională a populaţiei

Conferinţa de presă, 11.07.2011

Numele, prenumele intervievatului Dr. O. Gagauz Dr. O. Gagauz

Dr. O. Gagauz Dr. O. Gagauz

Publica TV, 17.11.2011

Creşterea numărului de pensionari Depopularea satelor

Moldova 1 în direct 2.11.2011

Situaţia demografică în RM

Dr. O. Gagauz

Radio Europa Liberă, 10.05.2011

Depopularea şi Migraţia în RM

O. Poalelungi

Publica TV, 26.10.2011

Dr. O. Gagauz


Articole de popularizare a ştiinţei în ziare, reviste etc. Numele, prenumele autorului

Denumirea articolului

Ziarul, revista

BUCIUCEANUVRABIE M.

Servicii de educaţie extrafamilială o necesitate în concilierea rolurilor parentale şi profesionale.

Buletinul Populaţie şi Dezvoltare. Nr.2, 2011

GAGAUZ O.

Familia în evantaiul schimbărilor.

Buletinul Populaţie şi Dezvoltare. Nr.2, 2011

GAGAUZ O.

Dimensiunile reale ale numărului de pensionari în anul 2012

Buletinul Populaţie şi Dezvoltare. Nr.3, 2011


CELE MAI RELEVANTE REZULTATE • Monografii: • Палади Г., Шахотько Л., Гагауз О. и др. Основные вызовы демографической безопасности: сходства и различия в Молдове и Беларуси • Gagauz O. Familia între tradiţional şi modern. • Gagauz O., Buciuceanu-Vrabie M. Femeia contemporană între rolurile profesionale şi parentale • Teza de doctor “Tendinţele mortalităţii după cauze de deces în RM, anii 1965-2010” (Penina O.)


CONCLUZII • • • • • • • •

În urma realizării proiectelor menţionate mai sus au fost obţinute: - creşterea nivelului profesional al cercetătorilor ştiinţifici - recunoaşterea rezultatelor obţinute de comunitatea ştiinţifică europeană - creşterea competitivităţii cercetătorilor la nivel ştiinţific naţional şi european - creşterea mobilităţii individuale - participarea activă a cercetătorilor în activitatea diferitelor structuri guvernamentale (comisii, grupuri de lucru etc) - creşterea solicitărilor din partea organizaţiilor statale şi internaţionale, mass media privind expertiza şi analiza ştiinţifică - participarea la concursuri de proiecte şi obţinerea finanţării suplimentare pentru aprofundarea cercetărilor ştiinţifice

Centrul de Cercetari Demografice  
Centrul de Cercetari Demografice  

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM GAGAUZ Olga, dr., conf. Raport 2011 Direcţia strategică „Valorificarea resurselor...

Advertisement