Page 1

PREMII ŞI MENŢIUNI:

1979 Premiul Academiei de Ştiinţe a RSSM pentru ciclul de articole ştiinţifice consacrate lui Antioh Cantemir 1994 Premiul de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei, tehnicii şi producţiei pentru lucrările: Istoria învăţământului şi a gândirii pedagogice în Moldova şi Antologia gândirii pedagogice în Moldova 2006 Premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei pentru lucrările Umanismul în cultura românească din secolul al XVII-lea – încep. secolului al XVIII-lea şi Antioh Cantemir – poet, gânditor şi om politic. 2006 Medalia Dimitrie Cantemir 2006 Diploma de gradul II a Guvernului Republicii Moldova PREMII LA SALOANE DE CARTE:

1997 Premiul Clio la Salonul Internaţional de Carte, Chişinău, 1997, pentru cartea Petru Movilă: Profilul unui destin.

2005 Premiul Gheorghe Asachi la Salonul Internaţional de Carte, Iaşi, 2005, pentru cartea Umanismul în cultura românească din secolul al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea.

2006 Premiul Clio la Salonul Internaţional de Carte, Chişinău, 2006, pentru cartea Antioh Cantemir – poet, gânditor şi om politic.

Prin lucrările dedicate Cantemireştilor, prin ediţiile de opere ale marilor noştri înaintaşi, Gheorghe Bobână se înscrie în rândul cercetătorilor de prim rang în ştiinţa academică din Republica Moldova. acad. Andrei Eşanu

Academia de Ştiinţe a Moldovei Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan”

Aşi putea spune că, prof. Gh. Bobână prin lucrările sale a făcut mai mult decât oricare dintre cercetătorii din România, în dimensionarea şi definirea personalităţii poetului şi diplomatului, a gânditorului Antioh Cantemir, a cărei operă vine să îmbogăţească nu numai patrimoniul creaţiei literare, a ştiinţei şi culturii ruse, ci deopotrivă şi valorile noastre spirituale naţionale, româneşti. acad. Constantin Marinescu Destinul lui Gheorghe Bobână este un destin merituos al unui cercetător, configurat cu perseverenţă de-a lungul anilor, pe potriva firii sale, marcate de omenie, de o energie nestăvilită, pe potriva vocaţiei pe care a ştiut s-o descopere şi s-o cultive. dr. hab., prof. univ. Victor Moraru Se poate afirma cu certitudine că dr. hab., prof. univ. Gheorghe Bobână face parte din rândul celor nu chiar mulţi, dar norocoşi prin harul identificării gândirii cu fapta. Altfel spus e vorba de puterea ce o deţine de a transforma rezultatele filosofării sale în acte ale vieţii de zi cu zi. dr. hab., prof. univ. Vasile Ţapoc Gheorghe Bobână poate fi un model de comportament civic, intelectual prin ceea ce spune şi ce înfăptuieşte. dr. hab. în studiul artelor Tudor Stavilă

Simpozion

GHEORGHE BOBÂNĂ EXPLORATOR NEOBOSIT AL PATRIMONIULUI NEAMULUI ROMÂNESC

Chişinău, 2011


Din publicaţiile omagiatului:

Program Stimate( )___________________ Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice Biblioteca Ştiinţifică Centrală „Andrei Lupan” Vă invită să participaţi la simpozionul GHEORGHE BOBÂNĂ EXPLORATOR NEOBOSIT AL PATRIMONIULUI NEAMULUI ROMÂNESC În al cărui cadru va fi lansată Biobibliografia Gheorghe Bobână (variantă electronică)

Simpozionul va avea loc joi, 21 iulie 2011, cu începere de la ora 14.00 în incinta BŞC „Andrei Lupan” a AŞM (str. Academiei 5 a)

Expoziţie de carte GHEORGHE BOBÂNĂ CERCETĂTOR AL CULTURII ŞI GÂNDIRII FILOSOFICE ROMÂNEŞTI

Moderator dr. hab., prof. univ. Victor Moraru, directorul Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM Cuvânt de salut dr., conf. univ. Aurelia Hanganu, directorul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a AŞM

Lansarea Biobibliografiei Gheorghe Bobână în varianta electronică Comunicări Profesorul Gheorghe Bobână mereu aplecat asupra operelor lui Dimitrie Cantemir şi Antioh Cantemir. acad. Andrei Eşanu Onest cu sine şi cu neamul dr. hab. Vasile Ţapoc Contribuţii la încetăţenirea filosofiei în spaţiul Republicii Moldova dr. Ana Pascaru Gheorghe Bobână – savant şi patriot al neaului dr. Dumitru Grama Gheorghe Bobână – consăteanul, cercetătorul şi omul. dr. hab. Tudor Stăvilă Valorificator al gândirii şi culturii româneşti dr. Victor Juc

Философские воззрения Антиоха Кантемира. (Ch., 1981).

 Constantin Stamati - Ciurea. (Ch., 1983).  Константин Стамати - Чуря. ( Ch., 1986).  La izvoarele gândirii : (Motive filosofice în creaţia poetică populară). (Ch., 1988).  Гуманизм в философской и общественной мысли Молдавии в XVII – нач. XVIII вв. (Ch., 1988).  Grigore Ureche. (Ch., 1981).  Антология педагогической мысли Молдовы. (Ch., 1992).  Petru Movilă : Profilul unui destin. (Ch., 1996).  Filosofie : manual pentru cl. a XII-a. (Ch., 2001).  Camera Naţională a Cărţii = National Book Chamber = Национальная книжная палата : 45 de ani, 19572002. (Ch., 2002).  Димитрий Кантемир. Избранные философские произведения / сост., вступ. ст., коммент. и примеч.: Георгe Бобынэ. (Ch., 2003).  Umanismul în cultura românească din secolul al XVII-lea – începutul sec. al XVIII-lea. (Ch., 2005).  Antioh Cantemir : poet, gânditor şi om politic. (Ch., 2006).  Prezenţe basarabene în spiritualitatea românească : (sec. a l XIX-lea – prima jum. A sec. al XX-lea) : dicţionar : [personalităţi notorii] / alcăt.: Gheorghe Bobână, Lidia Troianowski. (Ch., 2007).  Dinastia Cantemireştilor. Secolele XVII-XVIII /Andrei Eşanu, … Gheorghe Bobana [et al.]; coord., red. şt.: Andrei Eşanu; Acad. de Şt. a Moldovei. – Ch.: Ştiinţa, 2008. – [Colecţia „Academica”. Vol. 5].

Invitatie simpozion  
Invitatie simpozion  

GHEORGHE BOBÂNĂ EXPLORATOR NEOBOSIT AL PATRIMONIULUI NEAMULUI ROMÂNESC

Advertisement