Page 1

ϥΎϛ΍έ΃ήϳήϘΗ


 ĎĽÎŽĎ›Î?έ΃ÎŽĎłÎŽĎ˜Î—

BĂźyĂźk Karaman Caddesi Taylasan Sk. No. 3 Fatih - Ä°stanbul - TĂźrkiye 5FM sXXXJIIPSHUS

Ëť


˺

 ϥΎϛ΍έ΃ήϳήϘΗ

ΔϣΪϘϣ

ÓønA : Nþ@ĆU Ó5h8 : €xØĆ`f= OÎ kœdUÐ : Ўœi

:pxÚn!Їf_UÐÔÐ{AÐéŽAŠhÉna>}x}bšUÐÐ|wß}_x

†Un˜UÐ ønT nfU UnS nY ënTí Š˜bš—CÐ : ‹4nYË ‰dgš—x énh#Ð

ŒYß}`UÐ ènfwëŽed—CÐn4ß}_šxšUÐën—iüÐçŽbA

ŒY {_=Ì …”Ž= phHnHøÐ Ón@nhšAüÐ ŠT ŒY NYí}7 pxÚ~Y

pdxŽJ Ò{C Ó5hžCÐ ì|w : €h_x ï|UÐí nYnL ÂÀ }e_UÐ ŒY

ÓnTngšiÐíngšhadBíënTÐÚÐ:½»¼½ëÐ}x~A|fYënTÐÚÐ

ên_UÐïÌ}UÐOÎpb]fCÐ:pxÚn!ÐÔÐ{AøЊbiŽw}x}bšUÐÐ|w

ӎCÐ Ún^šiÎ : Œi  énS NA ènfw Ô{² nC ÒÚŽÉ nfh]_x

DL<í{UÐ…ešœCÐíYĆHüÐ3n_UÐrA:pªn—CÐíCn_UÐ

ŒY Ø{@ Nþ@ø 鎘S €xØĆ`f= pYŽcA ‚RÚ Žw pxínHjY

pYÐ}cUn= / ÓÐÛín9í ÔÐ{AÐ pdxŽJ ÒGR |fY ënTÐÚÐ @Ў>

ŠxŽJ ŒYÛ

Ned—CÐ æ{gš—> šUÐ ‡f_UÐ pde" pœhši ‹gfY ‡UÐ Ä»

…”ŽUÐ Ð|w ŒY {x~x ï|UÐí êøùÐ ì|w ŠT ŒY ni|bfhH ï|UÐ

|fY nwØĆ= : NehbCÐ ënTÐÚÐ þ@ø ÒØnLl= êŽb>í Š= ënTÐÚÐ

ënTÐÚÐ:‡f_UÐ{Ln[>ëíØpUŽdhdUpYÛĆUÐE=Ð{šUÐÙnĺÐ

<ЎA ØP> 5fh= ‹gašA Š—Y ¼»»» ŒY }›TÐ bU phin—iüÐ

ÐØnfšHÎ pb]fCÐ : ‡f_UÐ ÔÐ{AÐ éŽA }x}bšUÐ Ð|w E\Ļ ‹>í

pYŽcA ŠÉЎ> 5fh= ĽnCÐ }gZUÐ éĆB ënTÐÚÐ : nœfhwí}UÐ

pþhw ÒFBí ën—iüÐ çŽbA Ón—HkYí ÒÚínœCÐ ëÐ{d˜UÐ OÎ

ngh”ÐÚÐ ‹4ŽB{= Š˜b> øí ‹w{” Ú5inhY pYŽcA HÚn/ nY

kœdUÐí ÚÐ}aUÐ : Ўœi ëŽþ@ø nfU ngY{S šUÐ ÓnYŽd_CÐ DL nw؎g@ é|˜> šUÐ Ónx}"Ðí ën—iüÐ çŽbAí phin—iüÐ p?nQüÐ

pb]fCÐ : nYnL ¼¿ |fY Ò{Ln—edU

o˜—= ënTÐÚÐ ŒY ŒxÚnaUÐ Nþ@ĆU ngA5H ê{L €xØĆ`f=

pUín7 : Œx{d˜UÐ N= }gfUÐ : ÑÚЎS : pYnSüÐ OÎ Ðí}]\hU

Œ, æøøÐ ÓnþY ‹hbx 5fh= Ònh"Ð {hS DL Ênb˜UÐ Š@Ì ŒY


 ϥΎϛ΍έ΃ήϳήϘΗ

˻

ΔϴΨϳέΎΗ ΔϴϔϠΧ 'n=Žf@í ø5I €xØĆ`f=í nYڎ= N= Øí{"Ð DL ënTÐÚÐ …b> p`hÉ ënTÐÚø …=}Y GY ‡UÐ À» <ЎA ngšAn—Y †d˜> OÎ æí}_CÐ ng¶Ún> Š[x rhA Úí|!Ð pbheL ph¶Ún>

: ïØnRnhiÐØ pcd, nghR HÌ ØĆhCÐ Š˜S rUn›UÐ ë}bUÐ rUn›UÐ ë}bUÐ : <nÉí pcd,í ØĆhCÐ {_= éíøÐ ë}bUÐ

{_= ŒYn›UÐ ë}bUÐ : ënTÐÚÌ OÎ êĆHüÐ ŠÉí ØĆhCÐ {_=

‹*nSĆL èÐ|iË ÐíڎJ Œx|UÐ Ñ}_UÐ ÚnœšUÐ {x DL ØĆhCÐ

юf@í юf@ : pb]fCРю_I …Y px}˜UÐ pxÚnœšUÐ

nwEQí Ðín@í Ò}]YŽH Ò}x~@ šA ënTÐÚÐ ŒY nhHË ç PL Yn#Ð ë}bUÐ :í ÒE`[UÐ pxÚnœšUÐ ë{CÐ ŒY

ënTÐÚÐ pcd, hHj> ‹> ºêĆHüÐ ĆchYÐÚni ‰dCÐ éŽB{=í

…x“ ŠcZ= pb]fCÐ : êĆHüÐ PšfhU phYĆHüÐ

ϲϧΎτϳήΒϟ΍ ϝϼΘΣϹ΍ϭ ΎϣέϮΑ ënc—UÐ ß}_> º ¼Âÿ ênL pb]fedU nYڎ= éƚAÎ {_= NBÐ}UÐ Nxَ=í nœfhwí}UÐ Ned—Y ŒY NhdÉøÐ

ŠwÐ ŒY æøùÐ }]”Ðí {x{I }gSí ‹dKí Øng]”ü

è}> OÎ ÒGaUÐ ì|w : Øng]”øÐ ŒY Ðí}R Œx|UÐ ënTÐÚøÐ

Ned—C nYڎ= ‹dK }ešHÎí {f4Ð OÎ Ò}œ4Ðí ‹wØĆ=

ï|UÐ ©n]xFUÐ éƚAüÐ {_= ¼Ã½Á ênL šA pb]fCÐ

nYnL ¼½» <ЎA }ešHÎ

ΔϘτϨϤϟ΍ ϲΒόη ϦϴΑ ΔϨΘϔϟ΍ ϕϼρ· ϦϴϴϠλϻ΍ Nxَ˜UÐí nœfhwí}UÐ Ned—CÐ ŒY ënTÐÚø NhdÉøÐ ënc—UÐ ÝnL Ñ~A Ì{= ëÌ OÎ PL …HnšUÐ ë}bUÐ šA ënYÌí êĆH : NBÐ}UÐ ¼Ã½Á ênL ©n]xFUÐ éƚAøÐ ŒY nYڎ= }x}Ļ OÎ æØn4Ð NTnšUÐ }ešHÎí nœfhwí}UÐ Ned—CÐ {” NBÐ}UÐ Nxَ˜UÐ ‚x}Ļ : qĻ {f4Ð ŒL nYڎ= én[aiÎ {_= ¼Ä¾Â ênL šA …”ŽUÐ Ð|w êЎLøÐ Úí}Y …Y NTnšUÐ Ñ~A îŽbhU ©n]xFUÐ Ú5_šHüÐ Ò}]hH ÓĆ1 nw{_= ÐíÌ{˜hU nYڎ= : ‹c"Ð DL nYn/ {_= 5hR }]h—hUí ÐE˜T Ð{x{* ëŽdcZx ‹¹Ð pœ= ènfw Ned—CÐ {” ph\x}Ļ ю_ZUÐ N= ÊÐ{_UÐ Úí|= Œx ni pxَ˜dU


˼

 ϥΎϛ΍έ΃ήϳήϘΗ ˺̂˽˻ ΔΤΑάϣ

…fY : ‰UÙ {_= ЎL í ÒÚn—@ Nxَ˜UÐ ØÐØ~hU Cn_UÐ ên_UÐ ïÌ}UÐ ŒY æÐ{`iínY ë{Y ŒY pÉnBí ë{CÐ N= ‹w}aHí Ned—CÐ Ò}œw ëŽxَ˜UÐ Ned—CÐ ŒY æøùÐ NTÚn> îFcUÐ ë{CÐí peÉn_UÐ OÎ ãíÐ{h>ÐÚí †iíÐ{h>Ž=í

Nxَ˜UÐ p1Ú qĻ p=|Y {_= ‹gAÐ}@ {he\> : ënTÐÚРЎed—Y hR yœfx 3 ï|UÐ qSŽUÐ :í ¼Ä¿Â ênL phZAí Ó5œwí Ò{x{@ p=|C ‰Unfw ëŽed—CÐ ß}_> º¼Ä¿½

: phQn]UÐ pYŽc"Ð {” nd—Y nAnaT ëŽed—CÐ Ì{= ºÒGaUÐ ì|w éĆB

Ned—CРҎS ÓØÐØÛÎ ï|UÐ qSŽUÐ :í ¼ÄÀ¿ ênL :í yœf> 3 ngfcUí nYڎ= qĻ px}c—L phdeL : YÐØ êŽœ) Yڎ˜UÐ €h!Ð ÓЎS qYnS ºpd—CÐ Ò{wnœCÐ ped—CÐ ÓЎbUÐ ŒY E˜T Ø{L DL nghR Ў\S pheHŽCÐ Önx}UÐ ‹HÎ ‹¹Ð pœ= Nhi{CÐ ŒY æøøÐ ŠšSí {xP> ‹> º>ÐÙ ên_UÐ :í pb]fCÐ : {x{šUn=í ê¼Ä¿Ã ênL :í ‹d^UÐ {” Œx{wnœedU ÓÐ{Ln—Y ‹x{bš= ЎYnS ŠcU yf/ ëÌ p]x nYڎ˜U éĆbšHøÐ nhin]x}= qfY ©n›UÐ ëŽinT ¿ êŽx ëÌ nY ŒcUí º‰UÙ : q˜QÚ ÐÙÎ ÓЎfH PL {_= ngfL éĆbšHøÐ ÓnhS}_UÐ º‹)nbLÌ DL Ў›cií º‹w؎gL Ў\bi šA éĆbšHøÐ DL ënYڎ˜UÐ Š[A n`fhwí}UÐ Ned—CÐ ŒY n¹ncH p˜QÚ ëí{= ënTÐÚÌ éƚAÐ : Ó}ešHÐ rhA

Ned—CÐ {” p_Z˜UÐ ÓnHÚ5Cn= ЎYnSí ºnð \xÌ ãnCÐ Nxَ˜UÐí

Ónx{_>í Ó5œw ÓÌ{= ºÒE[S ÒGa= ØƘUÐ ŒY ~hdœiüÐ Ñn—iÎ {_= : …x’UРڎw{šdU pœhšií €xØĆ`f=í {f4Ð : Ned—CÐ {” ÒE]B

€xØĆ`f=í {f4Ð OΠʎœdUÐ OÎ pb]fCÐ : é~_UÐ ëŽed—CÐ }]”Î ÔÐ{AøÐ ênhbUÐ Nxَ˜UÐ NBÐ}UÐ ÒØnS Ì{= ºØƘdU €xØĆ`f=í {f4Ð ed—Y ÒÚØn`Y {_=í ênS šUÐ p=|CÐ ngfh= ŒYí nœfhwí}UÐ Ned—CÐ {” L5!Ð ŠšbUÐ Ónhde_= ЎdšS šUÐí nh˜fhY Ò{d˜= Mdh˜in@ px}S : ¼Ä¿½ ÜÚnY ½Ã zxÚnš= NBÐ}UÐ n) ÖnY}UÐí æŽh—Un= énaJÐí Ên—ií én@Ú ŒY phZAŽ= px}bUÐ ëncH ŠT nghR Œx{š_CÐ ‹Hnb>í ngS}Aí px}bUÐ ogf= ЎYnS ‹? ŒYí Ên—fdU ‹)n[šQÎ {_= DL NTnšUÐ Ñ~A ÒØnS OŽšHÎ rhA ‹gfh= 5hR nœfhwí}UÐ Ned—CÐ Óncdš, ph[žZUÐ Ned—CÐ Óncdš, ЎLÛí í p\aUÐ ow|UÐ ŒY pfhe›UÐ ‹*ncdš, ëÐ énbxí ogfUÐ ÓnhdeL : pTÚnZCÐ Ón=n[_UÐ DL ‹*niЎhAí ‹gdhÉn7í

p=|CÐ : q˜cH šUÐ Ênx}=úÐ ÊnYØ ŒY }1øÐ ëŽdUn= ëŽd> {S í}ehdUÐ }¹ ÊniÐ …h+ : {_= 5hR ÓPšiÎí nh˜fhY Ò{d= : ÓÌ{= šUÐ y=Ð|CÐ ì|w Ó}aHÐí

EY{>í o¹í ‹d—Y ‡UÐ ¼À» ŒY }›TÐ ŠšbY ŒL nYŽx ¿» <Ў" ënTÐÚÐ ped—CÐ ph˜Un`UÐ ÓÐÙ phfc—UÐ ˆJnfCÐ ì|w 鎝ššU ÓÐ{d˜UÐí î}bUÐ ŒY {x{_UÐ æøøÐ }]”Î y=Ð|CÐ ì|w {_=í ëÐØønT }¹ ç ped—Y phdSø Ó5h8 OÎ ngHÌÚ DLí ÒÚínœCÐ ëÐ{d˜UÐ OÎ kœdUÐí Ñ}4Ð OÎ ënTÐÚøÐ ed—Y ŒY

€xØĆ`f= N= ph¶ÚnšUÐ ÓnSĆ_UÐ : pdÉnR p]bi p=n›e= ¼Ä¿½ ênL ÔÐ{AÌ qinTí êĆH : ‹gšZh_Y ‰UÙ {_= Šhš—CÐ ŒY ëŽchH NBÐ}UÐí nœfhwí}UÐ

ΕΎϤΠϬϟ΍ έ΍ήϤΘγ· ÑĆbiøÐ {_= nYڎ= : ‹c"Ð DL ëŽhInaUÐ ëŽx}c—_UÐ OŽšHÐ ëÌ |fY Ўed—Y ß}_> ê¼ÄÁ½ ênL o[_šCÐ ŒxŽhi éÐ}f!Ð p]HЎ= ï}c—_UÐ ˆhh\šUÐí {xPšUÐí EœgšUÐí ŠšbUÐ ŒY Øng]”øÐí ‹d^UÐ âЎiÌ ŠcU ënTÐÚÌ ‹L~= ‹gšfJЎY ÒÚØn[Y Š= º‹gh”ÐÚÌ ÒÚØn[Yí :nb›UÐí ïØn[šSøÐ qeÉ ƒHí Nxَ˜= ‹4Ð{=Î í ŠcZUÐí p`dUÐí Œx{UÐ : NhUn`f˜dU ‹gš)nZY


 ϥΎϛ΍έ΃ήϳήϘΗ phZhšašUÐÓøŽ!n=‹gYnhS{fL}c—_UÐpRn\šHÐíÓĆÉЎCЋgšbai

p^wn˜UÐoýЖUЊ›YpxØn[šSÐÓn=ŽbLÓn=Žb_UЉd>N=ŒYí î}bdU ŒY íÌ }c—_dU øÎ ŠhÉnCÐ …h= …fYí ºphUnCÐ ÓnYÐ}`UÐí ºÿI ŠT :

ŒYí Únx{UÐ è}> DL ‹wÚn˜@ü íÌ ºÊÐ}bR ‹gýnb=ü {hwÛ }_—= ‹gd›ex

ÊĆBü Yڎ˜UÐ ïَ˜UÐ ƒ]žCÐ ÊƜ= nfU N˜šx ˆ=n—UÐ ß}_UÐ éĆB ø Êna_” ‹gýnb=Îí ‹wÚnbRÎ íÌ fY ‹wØ}]= Ned—CÐ ŒY ënTÐÚÌ ‹hdSÎ

Ў÷ Ló ÷{xô 3 ‹¹Î rhA º‹4 ê{Bí {h˜_T ‹gYÐ{žšHøí ºÒŽS øí ‹4 pdhA

ŠwÌDLínð YŽeLNed—edU`˜fx‰U|Uºên_UÐ}/kCÐڎ\"šA

Šc=‹gšinLÎíº‹wnxn\SÒWinð Ɏ[B‹d_UÐíÒڎZCÐíïÌ}UÐí}caUÐ

Nxَ˜UÐ ÓÐØng]”üÐ ì|w ŠT q_œIí W_UÐ Ð|w : pfceCÐ Š˜—UÐ ènfw nœfhwí}UÐ Ned—CÐ DL ÊÐ{šLüÐ : ЎL Œx|UÐ ënTÐÚÐ :

pJPUÐ~TÐ}CîŽcZ=‹gY{b>{fLíëncYŠT:‹*ncdš,Ñn[šQÎí

|aiÐí Ned—CÐ ænBÐ n, ‹4 p”}_Y phýnf@ ‹* OÎ ‹wЎcI 鎝š> pUÐ{_UÐ:‹gdYÐ

qĻ p1}UÐ æ}_> ø phdeL ÓÌ{= ºï}c—_UÐ ên^fdU éíøÐ êŽhUÐ |fYí

pbxn\Yí ï{—!Ð ox|_šUÐ y˜ÉÐ rhA Ò}œ4Ð ˆhbĻ phdeL ‹HÎ

Ð{@æŽUjYÓn=n[šQüЌYnwEQí¢afUÐíï{—!Ð{x{gšUÐíÊn—fUÐ : ‹¹Ð pegš= Ênx}=úÐ ŒY {x{_UÐ DL ‚˜bUÐ bUÌ º‰UÙ OÎ pRn”ün=í

ŒY Ned—CÐ ŒY ÓnþCÐ F@Ì ºphde_UÐ ì|)í Nþ@ĆUÐí Œx}@ngCÐ ØÐ{L

€xØĆ`f= OÎ Ò}œ4Ð OÎ padš8 ë{Y

˽

˺̂˿˻ ϡΎϋ ϱήϜδόϟ΍ ΏϼϘϧϹ΍ ênLï}c—_UÐÑĆbiüЏšANed—CÐ{”Øng]”üÐí‹d^UÐ}ešHÎ ï}c—_UÐ ên^fUÐ ‹cA {_=í o[_šCÐ ŒxŽhi éÐ}f!Ð ÒØnhb= ¼ÄÁ½ pÉn#Ð ÓnTPUÐ …h+ ‹hYj> ‹> º¼ÄÁ½ênL : p]d—UÐ DL OŽšHÐ ï|UÐ ‹d^UÐ âЎiÌ ŠcU ënTÐÚÌ Žed—Y ß}_>í îFcUÐ ÓnTPUÐí èŽf˜UÐí :nb›UÐíïØn[šSøЈhh\šUÐí{xPšUÐíEœgšUÐ튚bUЌYØng]”øÐí :NhUn`f˜dU‹gš)nZY‹L~=‹gšfJЎYÒÚØn[YŠ=º‹gh”ÐÚÌÒÚØn[Yí Ún?ùÐí pxŽ4Ð eJ : ëŽxَ˜UÐ ‰UÙ {_= â í ŠcZUÐí p`dUÐí Œx{UÐ ºph¶Ún> ÜÚÐ{Yí {@n—Y ŒY phYĆHüÐ Ún?ùÐ EY{š= ‰UÙí phYĆHüÐ ð \R ‹hYGUÐ ŒY nð >n= nð _fY …fex b= nYí ÿI ïÌ Ênf= íÌ Ênf˜UÐ ÒØnLÎ DL Ć ÚíØí Ón˜šcYí ÜÚÐ{Yí {@n—Y ŒY pdCÐí Œx{Un= pSĆL åU {x{@ ºŒY~UÐ Úí}Y o˜—= ÜnfUÐ ÜíÍÚ DL ïŽ* ng\_=í ºnwEQí ênšx±U pSØn[CÐí YŽc"Ð æÐGLøÐ íÌ }xŽ]šUÐ ŒY …f/ phYĆHüÐ ÜÚÐ{CÐí ‚x}šU ÓĆ1í ÓЎ]B ÙnĺÎ OÎ pRn”ün= ngh«}B íÌ n*ÐØngZU nœfhwí}UАed—YDLNxَ˜UÐ wnw|hafš=â ÐíŒxŽhiéÐ}f!Ðnw|ĺΐšUÐphin›UÐҎ]#ÐqinTí ØÐ}RÐ af= ‰UÙ Ì{=í pxَ= pYŽcAí ‹cA OÎ ënTÐÚÐ : ‹c"Ð Eh`> phýnfUÐíÒ{h_˜UЈJnfCÐOÎpxØí{"Ðpb]fCÐ:NdYn_UÐNed—CÐpJPUÐ ‹wØ}J íÐ Še_UÐ ŒY ‹w{R}= Ned—CÐ NaKŽCÐ {x{*í ënTÐÚÐ : ënT 5gY phYŽc"Ð ‡ýnKŽUÐ ŒY ‹¹nY}A íÐ ënTÐÚÐ é5I pb]fY ŒY ‡ýnKŽUÐ:ÊnY{bUÐíÌÚ5_šHøÐ|fYëŽde_xЎinTŒx|UЏšAº‹gdhwj> ‡ýnKŽUÐ ‚_=í î}bUÐ ÊÐ{eL øÎ ºŠ[aUÐ íÌ pUnbšHøÐ DL ÐíF@Ì DLíŠ=ºo>ÐíÚëí{=Ned—CÐnghRëŽfh¬ _x‹¹lR}c—_UÐng@nš²šUÐ


˾

 ϥΎϛ΍έ΃ήϳήϘΗ

ŒY qhf= pšSkY Ó5h8 : ëŽehbx ÿ@ø ‡UÐ ¾»»ŒY }›TÐ €xØĆ`f=

phZxØĆ`f˜UÐÓn]d—UЊ˜S

ngfYpx}c—_UÐNYnQnfUÐÓЎSÑn—iÎí‹wÐ}bUNed—CÐÒÚØn`Y{_=í

ŒYí Ned—CÐ éÛnfY : Ne? Žw nY ŠT o¹ Nxَ˜UÐ ŒY pb]fCÐ ŠwÐ Ì{˜x

ngY{w íÐ ngS}A ‹?

ΔϳΫϮΑ ΔϘτϨϣ ϰϟ· ϥΎϛ΍έϻ΍ ϞϳϮΤΗ phU5ZUÐ ënTÐÚÐ ŒY FI ŠT : pxَ˜UÐ {=n_CÐ Ênf˜= Ú5inhY pYŽcA ÓÌ{=

Ó}YÐ {bR ên> ŠcZ= pb]fCÐ : Ned—CÐí êĆHüÐ Ún?Ë Ž7 æ{)

ënx؎UÐ OÎ én˜!Ð ŒY éí~fUn= ènHí 5Tn@í †iíڎY Š›Y phd˜!Ð Šýn˜bUÐ Nxَ˜UÐ ëncHÎ : ÐíÌ{= Š= ‰U|= Ўašcx 3í ènfw Ned—CÐ Š7 Š"Ðí

ï|UÐí ënTÐÚÐ : Ned—CÐ î}Sí éÛnfY : €xØĆ`f= ŒY NYØnbUÐ

ϥϮϏ΍έΩ ϚϠϤϟ΍ ΔϴϠϤϋ šUÐí º…iŽQÐÚØ ‰dCÐ phdeL ¼ÄÂÃÚÐÙÐ ÜÚnY : pYŽc"Ð qbdJÌ

ÓÌ{=í ‹4ÛnfC ‹gT}> Š@Ð ŒY ënTÐÚÌ : Ned—CÐ ‡xŽĺ OÎ æ{*

PšfšUpY{É éíjTÑnhTÐpfx{Y :Ned—edU px}SFTÐ:phde_UÐ

êŽbx nY Ún˜BÌ qdSnf> rhA nw“j= pb]fCÐ DL Ð{@ E[S qSí éĆB Ón=n[šQÎ튚SíénaJøÐíÊn—fUÐíén@}dUÓønbšLΌYëŽxَ˜UЍ=

ڎaUÐ DL ŠÉí í phU5ZUÐ ënTÐÚÐ ˆJnfY }ýnH : ÓPšiÎ nY ënL“

†iíÐ{h>Ž=pb]fYOÎÒ}œ4АaKŽYíÞn#Ðï}c—_UÐNYnQnfUЈx}R

ŒYÓnþCÐénbšLl=ЎYnSŒx|UÐNYnQnfUÐp?ÚncUÐ~T}Ypb]fCÐì|wëŽcšU Ên—fUЌYE›cUÐÑn[šQÎí‹gdšSíNed—CÐÊn—fUÐíén@}UÐ

DL ënYøÐ ‹w{baUí ºphZAŽUÐ Ó5œ4Ð ì|w ŒY ‹gRŽ#í Ð|4í

}]”κ‹gR í‹gšYÐ}TëÐ{bRŒY‹gRŽ#íº‹*ncdš,í‹gAÐíÚÌ

NYŽL{CÐ NfJŽš—CÐ Êøkw ŒY nRŽB ‹wÐ}S ÒÚØn`Y OÎ Ned—CÐ …RØ

nghR ëŽZh_x šUÐ ˆJnfCÐ ÒÚØn`Yí ‹4ÛnfY è}> OÎ Ned—CÐ ŒY æøøÐ

OÎ Ò}œ4Ð OÎ Ned—CÐ ŒY æøùÐ ÓnþY }]”Ð ºàŽ`\dU pœhšií

Ó5œ4 Ў”}_> º‹4 Ò}={CÐ p]#Ð ŒY Ê~œTí º€xØĆ`f= …Y Øí{"Ð

êŽhUÐ šA ¼ÄÄ»ênL |fY ÒGaUÐ : €h!Ðí phYŽc"Ð Ón]d—UÐ ŒY

p_xÚÙ qĻ ped—CÐ î}bUÐ ÊĆBÎ ‹> {Sí Nþ@ĆT ÒÚínœCÐ €xØƜf=

O΋gbx}J:nœfhwí}UЎed—YngcdHšUÐç}]UÐ:í Nf—UÐÓnþC ‹gfY Ў˜¹ Œx|UÐ pxَ˜UÐ NBÐ}UÐ Ón=n[Lí ŒYúÐ ÓЎS Š˜S ŒY Ò{L

ŒY NfJŽš—Y ‹¹ncY qfcHÐ phYŽc"Ð ÓЎbUÐ ëÐ øÎ ngAĆÉÎ ÒØnLÎ

OÎ ÚÐ}aUÐ ˆx}J éЎJ ‹gfY E›cUÐ ŠšSí pfhe? ÊnhIÐ ŒY ëŽcdex nY ŠT

ЎšhH OÎ ÑnhTÐ peÉn_UÐ ‹HÎ Eh`>í NBÐÚ OÎ ënTÐÚÐ ‹HÎ Eh`>

OÎ ënTÐÚÐ ŒY Nþ@ĆUÐ Ø{L Ûín9 º}gIÌ p_\= ëŽ\Q :í ènfw

‹> ºpxَ= p^Rn7 OÎ ënTÐÚÐ ŠxŽĻ p]B Œe” ŒYí Nxَ˜UÐ NBÐ}UÐ

ašAbdhUÒ}ýn›UÐ}gfUÐìnhYOÎ~abUÐDL‹gfYE›cUÐFœhU€xØĆ`f=


 ϥΎϛ΍έ΃ήϳήϘΗ

˿

ήοΎΤϟ΍ ϰϟ· ϲοΎϤϟ΍ Ϧϣ ΕΎϛΎϬΘϧϹ΍ én@}UÐí Ên—fUÐ ŒY E›cUÐ ŠšS {S iÐ æí}_CÐ ŒYí Ónh”øÐí ênL ëŽQÐÚØ ‰dCÐ phdeL Ênf?Ð ox|_šUÐ éĆB Nf—CÐí énaJøÐí

pdYn_CРʎHí ox|_šUÐí a—_šUÐ énbšLøÐ ëlR ºnhUnAí ¼ÄÂà Ð|w nfYŽhUí ënTÐÚÐ :Ð}eš—Y éÐ~x ø

ϲϗήόϟ΍ϭ ϲϨϳΪϟ΍ ΰϴϴϤΘϟ΍ϭ Ώ΍ήΘϏϹ΍

΢Α΍άϤϟ΍ Šwø ën—iüÐ çŽbA ÓnTngšin= pþhdY nYڎ= ‹cA ÒGR qinT

: ënTÐÚÐ ed—Y ŒY æøøÐ ŠšS ¼Ä¾Ã ênL aR nœfhwí}UÐ è}> OÎ ‹d—Y ‡UÐ À»» ŒY }›TÐ }]”Î 5fh= phZAí p=|Y

: ÒE˜T p=|Y ŒY n\xÌ ëŽed—CÐ inL {Sí ‹4ÛnfYí ‹¹nJíÐ

y=Ð|Y : ©nTÐÚÐ ‹d—Y ‡UÐ ¼À» <ЎA nghR ŠšS º¼Ä¿½ ênL

ï}c—_UÐ ÑĆbiüÐ {_= Ðڎw{> ënTÐÚÐ : Ned—CÐ …”í ØÐØÛÎ

º¼Ä¿Â ênL : Ó|ai šUÐ Ó5œ4Ð :í ngd›Y zxÚnšUÐ {gZx 3

ˆhh\šUÐí {xPšUÐí EœgšUÐí ŠšbUÐ ŒY Øng]”øÐí ‹d^UÐ

‡HĆUí Ênx}=úÐ Ned—CÐ ŒY æøùÐ ÓÐPL y=Ù ‹> º¼ÄÂÃ

nœfhwí}UÐ }g^> pUí{UÐ nghdL }]h—> šUÐ êĆLüÐ ŠýnHí ÓÌ{=í

ënTÐÚÐ : Ned—CÐ nf>ЎBÐí nfiЎBÎ {” ëùÐ šA Ò}eš—Y

âЎiÌ ŠcU ënTÐÚÌ Žed—Y ß}_> rhA ¼ÄÁ½ ênL nYڎ= :

5T nxØn[šSÎ ‹gRn_”Îí ‹gh”ÐÚÌ ÒÚØn[Yí :nb›UÐí ïØn[šSøÐ

ënT 5gY phYŽc"Ð ‡ýnKŽUÐ ŒY ‹¹nY}A ‹>í 5T oin@Ð ‹¹nTí

ênL aiŽQÐÚØ ‰dCÐ phdeLí º¼ÄÀ¿ ênL 뎗iŽY phdeLí

ÚÛnœCÐí Ó5œ4Ð éÐ~> øí pb]fCÐ : ÿI ïÐ E`šx 3 {x{ZUÐ

: ÊnY{bUÐ íÌ Ú5_šHøÐ |fY ëŽde_x ЎinT Œx|UÐ šA º‹gdhwj>

˯Ϯγϭ ΐϳάόΘϟ΍ϭ ΔϴϧϮϧΎϗ ήϴϐϟ΍ ΕϻΎϘΘϋϻ΍ ΔϠϣΎόϤϟ΍

ënTÐÚøÐ ed—Y pdcZY w q—hU nYڎ= : ëøÐ pdcZCÐ

ï}c—L ‹cA ŠK qĻí ¼ÄÁ½ ênL ï}c—_UÐ ÑĆbiüÐ {_=

Á¿ nghR €h_x šUÐ ØƘUÐ : phS}_UÐ ÓnhdSĆU …ebUÐ ÓnHnhH

ÒĆ[UnT ÓÐØn˜_UÐ }^T pdYn_CРʎHí ox|_šUÐí phiŽinS E`UÐ

Ўd[R íÌ pUnbšHøÐ DL ÐíF@Ì ‡ýnKŽUÐ

|hafš= ‹^šfY ŠcZ=í qYnS nYڎ= : px}c—_UÐ ÒÚÐØünR ‹w{AŽU

ÓønbšLøÐ ohUnHÐ ŒY E›cdU ënTÐÚРЎed—Y ß}_> º{˜š—Y


̀

 ϥΎϛ΍έ΃ήϳήϘΗ

pheH}UÐ ‹*n>n˜?Î éÐ{˜šHÐ ‹> rhA ºphHnHúÐ ën—iüÐ çŽbA

ìE[eR ‚R}x ŒYí ºNfJЎY Ў—hU ‹¹Ì {ha> ÓnSn]˜= pex{bUÐ

Š›exí padš8 pœ4í p`U ½»» <ЎA ëŽ?{šx ‡dš8 ç}L

%Âí ënZUÐ ŒY %Äí NhYڎ˜UÐ ŒY ënc—UÐ Ø{L ŒY %Áà <ЎA

Žwí ºØƘUÐ ÕÚnB Ñí}4Ð íÌ ox|_šUÐ qĻí ÓĆbš_CÐ : ӎCÐ ð ÉÌ ÑŽd]CÐ fdL ŠcZ=í pUí{UÐ qYnS ºÒGaUÐ ì|w éĆB Ć

{Sí Ned—CÐ nœfhwí}UÐ ŒY %À NSn˜UÐí ؎f4Ð ŒY %½í ëŽCÐ ŒY

nœfhwí}UÐ Ned—CÐ ŒY æøøÐ

Ned—CÐ pÉnBí ÓnhdSøÐ {” nYڎ= pYŽcA ngHÚn/ šUÐ

ÓÐPL ŠšSí æøøÐ ÓnþY nghR ØP> Ned—CÐ {” Ø}ešUÐ ‹LØ

%½í Nhfh[UÐ ŒY %¾í Nxَ˜UÐ NBÐ}UÐ ŒY %¿í ŒxÚncUÐ ŒY

ÓÐØng]”üÐí …ebUÐ ohUnHÐ phUí{UÐ Ó5^fCÐí ŠRnCÐ : q˜?Ð

ŒxÚncUÐí ënZUÐí nœfhwí}UÐ

phYŽc"Ð ÜÚÐ{CÐ : pUí{UÐ {h= ‹bx ïWfL ~hh/ ènfw iÎí 5T

: ‹hd_šUÐ pdÉЎY ŒY Ned—CÐ Ênf=Ì ê}² rhA Ón_Yn!Ðí ŒY ì{hS îŽ]xô ÕÚnždU ow|x ŒYí ºÓn_Yn!Ðí ÓnhdcUÐ

ÓnHÚn,í fœH ‹šxí >؎L {fL Šbš_x ‹? ŒYí ºpx}bUÐ ÓƜH 5T phS}_UÐ ÓnhdSøÐ zxÚn>í p`Uí pRnb? y—Y Šh˜H : î}BÐ Ênf?Ì €h!Ð î{U ï’bUÐ Še_UÐ OÎ ÓnhdSøÐ -Ž—fY F«í

ŒY ‰UÙ EQí ç}J ˆI íÌ px}c—L Ónfc? Ênf= íÌ ÓĆbfšUÐ Š›exí ÓĆÉЎY íÐ ên_J íÐ Š=nbY ëíØ phYŽc"Ð é5LúÐ

phin—iÎ E`UÐ ÓnTngšiüÐ ì|w Š›C n”}_> ÓnþaUÐ }›TÐ ëŽed—CÐ

qT}> º ¼Äý ênL : Ú{É ï|UÐ {x{!Ð pfJЎCÐ ëŽinbU nbRí í

pUí{UÐ NfJЎY Š›/ šUÐ ÓnþaUÐ ÕÚnB nœfhwí}UÐ Ned—CÐ pþR

ØƘUÐ NfJЎeT ëŽe—x ø ЎUÐ~x øí ‹wØĆ= : oin@Ð ‹wFšLÎí

‹wÌ ŒY {AÐí Žw ï|UÐ Ned—CÐ ŒY pfJЎCÐ ˆA Ên`UÎ f_x 5=


 ϥΎϛ΍έ΃ήϳήϘΗ

́

ϦϴϤϠδϤϟ΍ ήϴΠϬΗϭ ΓΪϳΪΟ ΕΎϨρϮΘδϣ ˯ΎϨΑ {” px}c—_UÐ pYŽc"Ð Š˜S ŒY ÜÚn/ šUÐ àŽ`\UÐ æ{*í ‹gh”ÐÚÐí ‹*ncdš, ÒÚØn[Yí Ned—CÐ Eœ* OÎ Ned—CÐ

‡H±Uí Nxَ˜dU ph@َei î}Sí Ò{x{@ ÓnfJŽš—Y ÊnZiÎí

‹Q}Un=í ҎbUn= ÓnfJŽš—CÐ ì|w Ênf˜= ênhbUÐ OÎ ëŽed—CÐ }]\x

‹šxí 5T ӎCÐ šA Ñ|_x íÐ ‰UÙ ‚R}x ŒY Ššbx rhA ‹gfL ÊnZiü ‹*Ðí}?í Ned—CÐ éЎYÐ ŒY pYÛĆUÐ ØЎCÐ …h+ ERŽ>

ëŽxَ˜UÐ nghR ‹hbx šUÐ ŒTnYøÐ =nZ> ph@َei î}Sí éÛnfY

‹c"Ð …œZx º‹gš˜—i šA íÐ Ned—CÐ ëncH Ø{L ŒY {dUí

rhA ënTÐÚÐ : phU5ZUÐ ˆJnfCÐ OÎ Ò}œgdU Nxَ˜UÐ ï}c—_UÐ ‹0íÙí ‹)ÚnSРҎLØ ‹gfY od]xí Š= pRn›c= ëŽed—CÐ €h_x

NYØnbUÐ ŠcU ê{bxí ‹4ÛnfYí Ned—CÐ ĽÐÚÐ : ÚÐ}bšH³U

ëncHÎí Ned—CÐ ŠhA}> ènfw ph_ebUÐ ÓnHnh—UÐ ì|w Œe” ŒYí

ngdTí ÓniЎh"Ð ph=}>í pLÐÚ~UÐ Š@Ì ŒY iŽ@nš² nY ŠTí é~fY

ngex{b>í Ned—CÐ Óncdš,í éЎYÐ ÒÚØn[Yí º‹¹ncY Nxَ˜UÐ

{x{@ ŒJŽš—Y ¾»¿ ènfw ºén›CÐ Šh˜H DL Ned—CÐ éЎYÐ ŒY

ŠBÐØ éŽœšUÐí }a—dU Ned—CÐ px}A ŒY {"Ðí ºÒ{x{@ {@n—Y

pxَ˜UÐ î}bUÐ =nZ> ‹4 n[h[B Ó{LÐ {S px}S : ‹¹ncHÎí

Nxَ˜UÐ

pJnAÎ : Še_UÐ DL ½»»À ênL ëŽed—CÐ F@Ð šUÐ px}bUÐ

Ênf˜= Ö5—UÐ ê{Lí {@n—CÐ çĆQÎí ºNxَ˜UÐ NfJŽš—CÐ pY{#

Š˜S ŒY Ned—CÐ {” pe^fCÐ ‡f_UÐ é5LÌ oinœ= ng@ÚnBí ØƘUÐ ŠxŽĻ Žw Ned—CÐ ŒY ngšh˜dQÌ ŒTnYÌ : Nxَ˜UÐ ëncHÎ ŒY æ{4Ðí

¼ÄÄÄ ÜÚnY ½À êŽx †iÐí{h>n= OÎ ÑnhTÐ ŒY ‹wÚn\AÎ ‹>

ŒY padš8 ŒTnYÌ : Ðَ= Šh?n/ OÎ pRn”ün= nghR ëŽZh_x šUÐ pcýnZUÐ èĆHøn= px}bUÐ

éĆbšHüÐ íÐ .Ð|UÐ ‹c"Ð odJ ngfcex ø phdSÌ OÎ ënTÐÚÐ : Ned—CÐ

nhœfwí}UÐ ŒY E›cUÐ }]”Î Ned—CÐ î}S : Nxَ˜UÐ ëncHüí

phf˜UÐ Eh`> Ø}6 OÎ ï}c—_UÐ ‹c"Ð ƒ]¶ øí nYn/ pxَ= pb]fY OÎ

: Nþ@ø íÐ ‹¹n>íÐ : ЎinT ÊЎH pxn`dU p˜_É æí}K ŠK

ënTÐÚÐ ŠxŽĻí YĆHüÐ ÔÐGdU ênšUÐ EY{šUÐ OÎ àŽ`\UÐ æ{*í 5T Nxَ˜UÐyhd—>DLÞ}²íŠ=ºo—AíënTÐÚøphRÐ}QŽex{UÐ

ÒÚínœCÐped—CÐî}bUÐp+ngYDL‹g\x}Ļí‹wÛÐ~ašHÎí

: pZh_edU ‹4ÛnfY ÒÚØn`Yí Ò}œ4Ð OÎ ënTÐÚÐ : Ned—CÐ

ng˜hUnHÐ Ú5inhY : px}c—_UÐ ÒÚÐØüÐ ŠÉЎ>í ÒÚínœCÐ ëÐ{d˜UÐ

Ned—CÐ {” œgfY ŠcZ= Nxَ˜dU n*ÐÛÐ~ašHÐí ph_ebUÐ


̂

 ϥΎϛ΍έ΃ήϳήϘΗ

‚_= ëlR ºo˜—UÐ Ð|4 hBGUÐ Ð|w Š›Y DL éŽ[dU p?Ć? ‹gAnci {b_U phiŽinS EQ Òڎ[= €xØĆ`f= OР뎘w|x ÕÐíÛúÐ ènfw ÕÐí~UÐí

Ι΍ήΘϟ΍ϭ ΔϴϣϼγϹ΍ έΎΛϵ΍ϭ ΔϳϮϬϟ΍ βϤρ ϲΨϳέΎΘϟ΍ϭ ϲϓΎϘΜϟ΍ pRnb? ngýnZil= ЎYnS šUÐ phYĆHüÐ pUí{Un= ënTÐÚРЎed—Y ŠcI šUÐ ph`fhwí}UÐ p`dUÐ ënTÐÚÐ ŠwÐ ‹dcšx pbx}Lí pex{S phYĆHÎ

ήϔδϟ΍ ήψΣ ‹g_fY }Bø ëncY ŒY ŠbfšUÐí }a—UÐ ënTÐÚÐ ed—C ˆ² øí 5T

Ò{Cí €xØĆ`f= OÎ øÎ s"Ð p\x}R ÊÐØú šA ÕÚn#Ð OÎ }a—UÐ ŒY î}BÌ pfx{Y pxÌ íÌ ëŽ`iÐÚ pUí{UÐ peÉnL OÎ }a—UÐ Fš_xí ºÒE—x

pfx{Y hR {hAŽUÐ ÊnfhCÐí ‹hdSüÐ peÉnL Ð|Tí ºnghdL oSn_x pex}@

yxW> DL éŽ["Ð {_= øÎ î}BÌ OÎ px}S ŒY ŠbfšUÐ …fex Š= ºÑnhTÌ o˜H ïú íÌ ß}CÐ ÓønA : šA hdL éŽ["Ð o_[x ï|UÐ

}aH ÓnSn]= ëŽde² ø Œx|UÐ Ned—CÐ éÐ~iÎ ‹šxí Ñn˜HúÐ ŒY

ÓÐÚn]bUÐ íÐ ÓĆRn"Ð ŒY ҎbUn= ënhAøÐ ‚_= ngde² ŒY šA íÐ

ŒY à énbšLÎ ‹> ½»»¼ }xÐFR : ºén›CÐ Šh˜H DL n¹Ždbš—x šUÐ ÓЎfH  Ò{C Œœ—Un= ‹ghdL ‹c"Ðí ‹gšeTn7í ënTÐÚÐ ed—Y

ëŽde² ЎinT ‹¹Ð ŒY ‹Q}UÐ DL ëŽ`iÐÚ OÎ ‹gbx}J : ‹w}aH Ø}œC

}a—Un= ëÙÎí ‹*nxŽw ÓnSn]=

Ν΍ϭΰϟ΍ ήψΣ ŒY {x{_UÐ ènfgR ÒE˜T Ón˜bL Ned—CÐ ÕÐíÛ ênYÌ …”Žxí 5T

ëÙÎ DL éŽ["Ð Š@Ð ŒY ŠYncUn= n) ênhbUÐ o« šUÐ ÓÐ ÊÐ}@üÐ

Ón]d—UÐ od]>í 5T Šhš—Y ˜I Ned—CÐ ÕÐíÛ Š_« n, ÕÐí~Un= êÛĆUÐ ëÙüÐ ‹x{bšU ÕÐíÛøÐ ŒY oýЖUÐ ŒY phUnL pheT ènfw

ĆT ŒY od]> ànhT ¾»»º»»»í À» N= ÖíÐG> šUÐí ‹gAncfU

íÐ NšfH Ò{C Ún^šiüÐ ÕÐíÛøÐ }]\xí 5T ÊЎH {A DL N@í~UÐ


 ϥΎϛ΍έ΃ήϳήϘΗ ˺˹ Ўed—Y ê{žšHÎ {S ënTí 5T €xØĆ`f= : pY{žš—CÐ p`dUÐ =nZ>

ï|UÐí nYnL ¾»» ŒY Ñ}bx nC p=nšcUÐ p`dT ph=}_UÐ p`dUÐ n`fhwí}UÐ šUÐí phYĆHüÐ pUí{UÐ èŽdY ênxÌ px{bfUÐ …]bUÐ DL šxÍÚ Œcex

Žw 5Tí N>ØngZUÐ ngfh= 5hR ph=}_UÐ px{œ=øn= Ó5dT nghdL ošT ÓÐÛín9 ënTÐÚÐ ŠwÐ @Ўx ºÚ5inhY : ÓnhdSøÐ ‹^_Y …Y én"Ð

pYŽc"Ð éínĻ šUÐ phYڎ˜UÐ phYŽbUÐ o˜—= :nb›UÐ ‹g?Ð}> y—C

£nf_UÐ ŒY ënTÐÚÐ : ëŽed—CÐ ìFš_x ï|UÐí nwPi Ú5inhY :

Eh`> ënTÐÚÐí nYڎ= : Ned—CÐ ŒY od]xí 5T ‹ghdL ph˜f@øÐ

{@n—Y ŒY phYĆHüÐ Ún?ùÐ EY{> : ëŽLPxí 5T ‹gý5HÌ šA ð \R ‹hYGUÐ ŒY nð >n= nð _fY …fex b= nYí ºph¶Ún> ÜÚÐ{Yí DL Ć ëø phHnhH HÌ DL fx{UÐ ~hhešUÐ Ø5šLÎ Žw ºNhfx{UÐ Ê5L~UÐ N=

ènfw ï}c—_UÐ ‹cdU p”Ún_CÐ Šýn˜bdU N_=n> nYڎ= : Nhh—CÐ

_—> pxَ= pUíØ w nYڎ= ëÐ ŒY ‹Q}UÐ DL Žw ‹hhbšUÐ Ð|w {xkx nYí ‹Tn"Ð ï}c—_UÐ ên^fUÐ ÜÚ5x ºpb]fCÐ : pxَ˜UÐ {ýnb_UÐ Pi OÎ

‰UÙ : o˜—UÐí n\xÐ Nxَ˜UÐ {” pahfL ÓnHÚn, ÓnSíúÐ ‚_=

dœedU ‹gš”Ún_Y ֎”Ž=í ëí}g^x Nxَ˜UÐ ën˜w}UÐ ‚_= ëÌ Žw : ïَ= owÐÚ ¾»» Ži ëÌ OÎ ÓÐ}x{bšUÐ EZ>í ‹Tn"Ð ï}c—_UÐ Œœ—UÐ : Ndbš_CÐ ØÐ{L

{@n—Y ŒY Œx{Un= pSĆL åU {x{@ ÿI ïÌ Ênf= íÌ Ênf˜UÐ ÒØnLÎ

Ê5HÐ Eh`> ‹>í 5T nwEQí ênšx±U ÚíØí Ón˜šcYí ÜÚÐ{Yí

OÎ ënTÐÚÐ ‹HÎ Eh`> ‹> ºén›CÐ Šh˜H DL ŒTnYøÐ ŒY {x{_UÐ

: Ðَ˜U Šh?n/ ÊnZiÎ ‹šxí 5T ЎšhH OÎ ÑnhTÐ peÉn_UÐí NBÐÚ

phfx{UÐ ÜÚÐ{CÐí {@n—CÐ ˆýÐ{T Ned—edU pH{bCÐ ŒTnYøÐ

ϦϴϳΫϮΒϟ΍ϭ ϦϴϴΤϴδϤϟ΍ Ϊο ΕΎρϮϐπϟ΍ : nɎ[Bí ënTÐÚÐ : NehbCÐ Nhh—CÐ ëlR º‰UÙ oinœ=

ÒĆ[UÐ ŒY ‹*ÐØn˜_= ênhbUÐ p=Ž_É ŒY ÐE›T ëŽin_x phax}UÐ ˆJnfCÐ hdL ˆašY Žw 5Tí º…”ŽUÐ Ð|4 ¢hý}UÐ o˜—UÐ ŒcU s"Ðí


 ˺˺ ϥΎϛ΍έ΃ήϳήϘΗ

ênL :í ÿ@ø ‡UÐ ¼À <Ðí ên_UÐ ‰UÙ †d= ï|UÐí €xØĆ`f=

‹c"Ð éÐ~x ø šUÐ ÓÐÛínœšUÐí ÓÐØng]”³U pœhšií º¼ÄÄÂ

{x{@ ŒY €xØĆ`f= OÎ ‹d—Y À»»» ŒY }›TÐ ÿ! ºènfw ï}c—_UÐ OÎ Ò؎_dU Ðí}]”Îí €xØĆ`f= éŽB{= ‹gfY À»» <Ў" ye—x 3

‹wÐ}S

Ó5h8 : pYnSüÐ ŒY €xØĆ`f= OÎ Nþ@ĆUÐ ‹^_Y Œcešx 3í

Ênb˜UÐ ÐíÚnšBÐ íÐ nYڎ= OÎ Ò؎_dU Ðí}]”Î Œx|UÐ ènfw Nþ@ĆUÐ

ˆJnfY íÐ Ón=n`UÐ : Œx{d˜UÐ N= Øí{"Ð DL ©ŽinS EQ ŠcZ=

‹g—ain=nwŽf=phýЎZL

ß}`= phZxØĆ`f˜UÐ pYŽc"Ð ngHÚn/ šUÐ pþh—UÐ pdYn_edU pœhšií ÜÚnY {_= pÉnBí nYڎ= OÎ Neh8 : NehbCÐ Nþ@ĆUÐ énHÚÎ

nYڎ= OΠҎbUn= ‹d—Y ÿ@ø ‡UÐ ½¾» ŒY }›TÐ ŠhA}> ‹> º½»»¾

Nþ@ĆUÐ ëŽþZU Ò{šCÐ ‹YøÐ ph”ŽaY Šeš>í ½»»À ênL šA èGU }eš—CÐí ‹ýÐ{UÐ ngh_—U ÒnHjCÐ ì|w : ÒE˜cUÐ phUík—CÐ

ϦϴΌΟϼϟ΍ ΔϠϜθϣ ‹Tn"Ð ï}c—_UÐ ên^fUÐ ngHÚ5x šUÐ ÓÐØng]”üÐí àŽ`\UÐ o˜—=

ëŽZh_x ‹gfY æøùÐ ÓnþY êŽhUÐ ènfw ºNed—CÐ {” nYڎ= :

æG_Y EQíÐ Nþ@ĆT ‹) æG_Y ënTÐÚÐ Øí{A ÕÚnB Nþ@ĆT

‹gfY ‡UÐ À»» <ЎAí ënš—Tn˜UÐ : ‹gfY ‡UÐ ½»» ‹4 ˆA ïn=

DLí nx~hUnY : ‹gfY æøÐ ¼» <ЎAí px؎_—UÐ ph=}_UÐ pcdeCÐ :

ÓnhSna>Ð DL p_SŽCÐ éí{UÐ ŒY Ò{AÐí w nx~hUnY ëÐ ŒY ‹Q}UÐ

ënTÐÚÐ Œx}@ngC nx~hUnY ]_> ø ºNþ@ĆUÐ …”Ž= pbd_šCÐ ‡hf@

ênL :í ngfcUí NhL EQ Œx}@ngY ‹wFš_>í Nþ@ĆT ‹gbA

ëíØ nx~hUnY : pšSkCÐ pYnSün= ënTÐÚÐ ŒY Œx}@ngedU qeH ½»»¿ ëíkZU phYn—UÐ Ò{šCÐ ‹YúÐ ph”ŽaC nbRí í Nþ@ĆT ‹wÚn˜šLÎ

ŒY Nþ@ø nghR {@Žx šUÐ éí{UÐ }›TÐ w €xØĆ`f= ëlR ºNþ@ĆUÐ

ënTÐÚÐ ŒY ‹d—Y ‡UÐ ¾»» ŒY }›TÐ ènfw ºÓÐ}x{bšUÐ o—R ënTÐÚÐ

phZxØĆ`f˜UÐ pYŽc"Ð Ò}]hH qĻ ‹*5h8í Nþ@ĆUÐ

¼ÄÄ½í ¼Äļ NYn_UÐ éĆB ÒEbaUÐ €xØĆ`f= OΠʎœdU Ðí}]”Ð

šUÐí €xØĆ`f= юf@ †iŽUn=Ž>ŽTí ÐÚn=nxni Ó5h8 : ÿ@ø

N= phSna>Î Ò{šCÐ ‹YøÐ æÐ Î qĻ q_Sí º¼ÄĽ Šx}=Ì ½Ã :í

{hS DL Ênb˜UÐ éín² ‹gfY æøÐ Ãí ÐÚn=nxni ‹h8 : ‹hbx Nþ@ĆUÐ

ì|w |hafšU pYÛĆUÐ ÓnJnhšAøÐ ÙnĺÐ ‹šx 3 ŒcUí ºŒYËí LŽJ

‡UÐ ½» <ЎA ‹hbx º½»»À ênL šA pheH}UÐ ênSÚĆU nbRí í

nYڎ= ÒÚÐØü ph_ebUÐ ÓnHnh—UÐ o˜—=

ŒY ‡UÐ ¼½ Nþ@ĆUÐ ëjZ= Ò{šCÐ ‹YøÐ ph”ŽaY nghdL æP>

ŠcZ= ‹gfJí OÎ Nþ@ĆUÐ Êøkw Ò؎L Š@Ð ŒY €xØĆ`f=í nYڎ=

@ŽUÐ îŽH q—hU ênSÚúÐ ì|w ŒcU †iŽUn=Ž>ŽT ‹h8 : Ònh"Ð

çÚí DL FA qhb˜R nghdL ގ[fCÐ phSna>üÐ

ed—Y ŒY æøøÐ ènfw éÐ~x ø iø pež” phin—iÎ pYÛÌ ŒY ý}CÐ

àŽ`”í ënh`J ŒY n=}w €xØĆ`f= OÎ ÚÐ}aUÐ ëŽdÉЎx ënTÐÚÐ

€xØĆ`f= : Ned—CÐ Nþ@ĆUÐ ŒY ‡UÐ ½¾ <ЎA ¼ÄÄÁ ênL ØnLí OÎ ënTÐÚÌ ŒY Nþ@ĆUÐ ˆR{> hR ‡SŽšx 3 ï|UÐ qSŽUÐ : nYڎ= OÎ


 ϥΎϛ΍έ΃ήϳήϘΗ ˺˻ ‹HÎ qĻ ½»»¾ ênL Nþ@ĆUÐ ëŽþZU Ò{šCÐ ‹YøÐ ph”ŽaY ngšf˜>

Ò{h_= qinT º ŒJŽUÐ OÎ phLŽ]UÐ Ò؎_UÐ Ún^šiÐ : .Ð|UÐ ÊnašTøÐ ~x~_> ‹wÚn˜šLÎ ŒY Ned—CÐ Nþ@ĆUÐ pdcZC ŸnHøÐ o˜—UÐ ŒL Ð{@

: ê{b> ïÐ |haf> : p]#Ð ì|w yœf> 3 Ð|U phdÉøÐ ‹wØĆ= : oin@Ð

Ned—CÐ ënTÐÚÐ þ@ø ân”íÐ

ÓnTngšiÎ ŒY ënTÐÚøÐ Žed—Y hin_x nC ŠA Š˜H Øn«Î Š@Ð ŒYí

nw؎g@ ën—iüÐ çŽbA Ó5^fY ŒY {x{_UÐ ŠÉЎ> ºën—iüÐ çŽb" nhd_UÐ Ò{šCÐ ‹YøÐ ph”ŽaY ŒY ŠcU padš8 éŽd" n*nAÐGSÐ ‹x{b>í

…ešœCÐí Yڎ˜UÐ ên^fUÐí phZxØĆ`f˜UÐ pYŽc"Ðí Nþ@ĆUÐ ëŽþZU pd@n_UÐí pYÛĆUÐ E=Ð{šUÐ ÙnĺÐ DL ÓnAGbCÐ ì|w ~T}>í <í{UÐ

phUí{UÐ Ó5^fCÐ ŒY nwEQí ph”ŽaCÐí €xØĆ`f= pYŽcA Š˜S ŒY

ph˜dšUí Ó5hžCÐ : Nþ@ĆUÐ ngg@Ўx šUÐ pþh—UÐ pdYn_CÐ ŒY {dU

OÎ ‹*؎L : pªn—CÐí ‹gdTnZY ŠA DL Še_UÐí ‹*n@nhšAÎ pRnT

çŽbA Ó5^fY oUn]> º‰UÙ OÎ pRn”ün=í pfhijeJí ënYÌ : ‹wØĆ= šUÐ ën—iüÐ çŽbA ÓnhSna>Î ˆh˜]> phZxØĆ`f˜UÐ pYŽc"Ð ën—iüÐ

Nþ@ĆUÐ ëjZ= ¼ÄÀ¼ ênL ‡hf@ phSna>Î ngHÌÚ DLí ng_hSŽš= qYnS

Ned—CÐ Nþ@ĆUÐ pRn\šHÎ DL Þ}Ļ ëÐí ¼ÄÁ éŽTŽ>í}=í

5T nYڎ= OÎ ŒYË ŠcZ= ‹*؎L ë5” Œcex ëÌ OÎ oHnfY ŠcZ= n*nhUík—Y ˆh˜]š= êŽb> ën= nhd_UÐ ph”ŽaCÐ Ó5^fCÐ ì|w {Inf>í

‹gšZh_Y ë5”í pdYncUÐ ‹gšxnLÚ <Ž>í Nþ@ĆUÐ DL æÐ üÐí

DL Še_UÐí ‹*n@nhšAÎ pR}_C ‹) }eš—CÐí n˜CÐ én[>üÐí pYÐ}c=

Œc, qSí â“Ð : ngšh˜d>

Nþ@ĆUÐ Êøk4 Ó5hžCР鎘S ê{_Uí nYڎ= : ‹Tn"Ð ên^fUÐ

Œx}@ngCÐ Ø{L †d˜xí NhL EQ Œx}@ngeT pZh_edU ëí}]\x

phZxØĆ`f˜UÐ pRn[dU nbRí }@ngY ‡UÐ ½»» NhLPUÐ EQ

Êøkw €h_xí ënTÐÚÐ zxÚn> ph_+ o—A ÿ@ø ‡UÐ ¾»»í

Øí{"Ð DL Ó5hžCÐ ÕÚnB Ònh"Ð {hS DL Ênb˜dU pUín7 : Ênx}=øÐ ïÌ bd> ëíØ Ð{@ p˜_É æí}K qĻ €xØĆ`f=í nYڎ= N=

ʎ—U 뎔}_šx phiŽinS íÐ phi{Y çŽbA ïÐ ëíØ p?nQÎ íÐ ÓÐ{Ln—Y ŒYúÐ ÓЎS ï{xÌ DL pdYn_CÐ

àŽ`\UÐ ŒY pLŽfšY pLŽe6 phZxØĆ`f˜UÐ Ón]d—UÐ ÜÚn/í

Ò؎_UÐ DL ‹wÚn˜@ü Œx}@ngCÐí Nþ@ĆUÐ {” ph—afUÐí px{—!Ð

ˆýn?í DL ëŽ_SŽx šA ox|_>í ÓønbšLÎ ngfh= ŒY nYڎ= OÎ

: Ўbdx nYlR Ò؎_UÐ Š˜b> ø šUÐ ÓĆýn_UÐ nYÐ Ò؎_Un= ‹gš˜Q}=

ên_]UÐ DL ngd\a= ëŽd[² šUÐ ‹*nSn]= ÚØn[> íР뎜—UÐ Š\ax ºàŽ`\UÐ ì|4 pœhšií ‚_˜UÐ ‹g\_= ŒL ‹gd[R íÐ

NTÚn> nYڎ= OÎ Ò؎_UÐ ŒL Ć\R Ó5hžCÐ ŒY Ñ}4Ð ëŽþ@ĆUÐ pg@ЎY : ph”ŽaCÐ qeÉ ŠK : ‹4naJÐí ‹*n@íÛ ‹gadB ÔÐ{AúÐ

Ò{šCÐ ‹YøÐ ph”ŽaY N= Ò}eš—CÐ Ón›An˜CÐ ŒY ‹Q}UÐ DLí

ëùÐ šA ŠÉŽšx 3 ºphZxØĆ`f˜UÐí phYڎ˜UÐ Ón]d—UÐí Nþ@ĆU ëú ‰UÙí Nþ@ĆUÐ ŠTnZY Š" nw|haf> Œcex phSna>Î ïÐ OÎ

‹cA {_˜R ng—ai pdcZCÐ Úí|œ= pSĆL n4 hU pY{bCÐ éŽd"Ð

ºNed—CÐ ŒY pfJЎCÐ ˆA Ên`UÎ ‹> º¼Äý ênL ï}c—_UÐ ên^fUÐ

Ў—hU ‹¹Ì {ha> ÓnSn]˜= pex{bUÐ pheH}UÐ ‹*n>n˜?Î éÐ{˜šHÐ ‹> rhA ox|_šUÐ qĻí ÓĆbš_CÐ : ӎCÐ ìE[eR ‚R}x ŒYí ºNfJЎY éŽd"Ðí NhL EQ Œx}@ngY ÐíFš_hU ØƘUÐ ÕÚnB Ñí}4Ð íÌ

ëíØ Nþ@ĆUÐ ìn9 phUík—CÐ ŒY Ñí}gdU øÎ `˜> ø pAí}]CÐ

šUÐ p]#Ð í ëŽg@Ўx nY ŒY ‹wÙnbiü …xÚnZYí éŽdA ïÐ Ö}J


 ˺˼ ϥΎϛ΍έ΃ήϳήϘΗ

€xØĆ`f= OÎ ‹gbx}J : ‹wí ï{f4Ð ƒhCÐ íÐ æni }¹ : nS}Q ëÐ Žw Ð|w : pxínHjY }›TúÐí ngh”ÐÚÐ ‹4ŽBØ Š˜b> 3 šUÐ

ĽnCÐ ŽhiŽx |fY ØƘUÐ : Ðíj! Œx|UÐ Nþ@ĆUÐ Š˜b> ø €xØĆ`f=

˻˹˺˻ ϮϴϧϮϳ Ι΍ΪΣ΍

{œ—CÐ : ÓnþCÐ …e9 ŽhiŽx ŒY rUn›UÐ : Ned—Y ÒPL ŠšbY {_=

ênS ï|UРꎜ4Ð DL ÕnœšA³U ënTÐÚn= æÐ{`iínY pfx{e= ï~T}CÐ

OÎ ÑnhTÐ peÉn_UÐ ŒY ‹gbx}J : Ned—Y {” ëŽxَ= 뎘[_šY =

nb˜—Y €xØĆ`f= OÎ Ðíj! Œx|UÐ Nþ@ĆUÐ {h_> ÓÌ{= n¹Ì šA

N˜[_šCÐ o\Q Ón@nœšAüÐ ì|w ÓÚn?Ìí ½»¼½æÐ{`iínY pfx{Y

pJPUÐ ŒY Ò{Ln—e= NBÐ}UРَ˜UÐ _—x ºÒGaUÐ ì|w éĆBí

‹gfY {x{_UÐ hR {gZšHÎ ènfw Ned—CÐ {” }eš—Yí ýЎZL ÊÐ{šLl=

ŒYí î}bUÐ : 鎜šUÐ }^A Œd_x rhA ‹gh”ÐÚÐ ŒY nœfhwí}UÐ

Ned—CÐ {” Ón=Žb_UÐ XSÌ ß}a= }YÐíÌ ph]_Y nghdL ÐØ}/í pUí{UÐ

‹? ŒYí ˆýÐ}"Ð o˜—= U~fY ŒY Õí}#Ð éín² ŒY ŠT DL ÚnfUÐ

ЎYnSí pb]fCÐ : ped—CÐ ÓÐ{d˜UÐí î}bUÐ DL nYڎ= pJ í Nxَ˜UÐ

ÕĆ_UÐ phincYÎ ‹4 hU Œx|UÐ ‹gfY A}!Ð pÉnBí

ënTÐÚÐ ed—Y ŠhA}> OÎ N> ëŽdwí nTnHni ŒYøÐ ÓЎSí

çĆJÎí Ned—CÐ nœfhwí}UÐ éÛnfY çÐ}Al= ŒYøÐ ÓЎS Ì{˜> ‹?

ÚnfUÐ çĆJÎ íÐ ˆýÐ}dU pœhši ЎdšS Œx|UÐ Ned—CÐ r›@ Š1 ‹šx

ЎYŽbhU ‹w؎@ŽU Ð{x{* nwíFšLÎ Œx|UÐ nYڎ= pJ í Nxَ˜UÐ

ŒYø {x{* n¹j= Ò}wn^CÐ ènfw pJPUÐ qaÉí í Œx}BË ohÉÐí

N˜[_šCÐ Š˜S ŒY pdÉЎšY ÓÐÚnQ ngš_˜> Ón@nœšAüÐ : NTÚnZCÐ NY}œC ngýЎxÎ pœ= pHÚ{Yí {œ—Yí px}S ¾»» ŒY }›TÐ ç}=

‹S}UÐ {x{Ļ Šhš—CÐ ŒY ‰U|U pUŽg6 ŒTnYÐ OÎ ÒE˜T ÓnfAnI :

ën—iüÐ çŽbA Ó5^fC nbRí í َ= N˜[_šY Š˜S ŒY n*£n7 {_=

ŠýnHí ïР؎@í ê{_U ÕÚn#Ð OÎ ÓnYŽd_CÐ ì|w éŽÉí o_[UÐ

ŒY iŽg@Ўx n, n=}w Ón=n`UÐ : €h_dU Ned—CÐ ŒY æøùÐ }]”Ðí

ŒYí phZAŽUÐ ÔÐ{AøÐ ì|4 pœhši ‹gLWY ЎbU Œx|dU bhb"Ð

pYŽc"Ð ‹Hn= ˆšfx {AÐí YĆLÎ Ú{[Y {@Žx Š= pdbš—Y êĆLÎ

žI ¼»»» ŒY Ñ}bx nY ŽhiŽx }gI |fY pb]fCÐ : ŠšS pdbš—CÐ

‹gašA Ned—CÐ ŒY {x{_UÐ bU {x{ZUÐ ‡HĆUí phZAí í Øng]”Î


 ϥΎϛ΍έ΃ήϳήϘΗ ˺˽

ϥΎδϧϹ΍ ϕϮϘΤΑ ϖϠόΘϳ Ύϣ ϲϓ ϲϟΎΤϟ΍ ϊοϮϟ΍ êŽx ŠT Ð}eš—Y ënTÐÚÐ : Ned—CÐ ŠšS éÐ~x ø .¼

‹4nbšLÎ ‹> {S Ned—CÐ ŒY ÐE˜T ÐØ{L ëÌ æí}_CÐ ŒY .½

{@Žx ø ‡HĆU ŒcUí ‹g˜x|_> ‹šx rhA 뎜—UÐ : ‹wÛnœšAÎí ‹gLn”íÐí ‹wØÐ{LÐ éŽAn) pSŽ?ŽYípd[aY ÓnYŽd_Y

Ên—fUÐÑn[šQÎ.¾

nœfhwí}UÐNed—CÐDLßí}aCÐéЎœšUÐ}^Aí}a—UÐ}^A.¿ ên/ ngaSŽxí ØƘUÐ : Ònh"Ð ŠZx

Ned—CÐ Óncdš, …h+í éÛnfCÐí î}bUÐí {@n—CÐ EY{>í ç}A .À

ng˜¹{_=

pUí{UÐ ŒY ëÙÎ ëíØ phfx{UÐ ÜÚÐ{CÐí {@n—CÐ ÖĆÉÐ Œcex ø .Á

ê{bšdU ênL ŠT ÓÐ}Y p?Ć? {œ—CÐ }xŽ[> o« Ð|w DL æÐ ³Uí

‹c² ëÙÎ ëíØ ÖĆÉüÐ phde_= êŽbx ŒCí AĆÉÎ Š@Ð ŒY od]=

ÒE˜T pxØnY pYÐ}Q OÎ pRn”ün= NfH ÁOÎ }gIÐ ÁŒY Œœ—Un= hdL

: ì{x{@ phfxØ pHÚ{Y íÐ {œ—Y Ênf˜U ëÙÎ ïÐ ]_x 3 iÐ ‹d_UÐ …Y

ŒY o˜H ïø qh˜UÐ ê{w íÐ ç}A ÐÙÎ ÓЎfH Á Ò{C Œœ—Un= qh˜UÐ

Ñn˜HøÐ

‰xPT ïَ= ÙnĺÎ ïÚn9 Š7 yšR : N˜QÐ}UÐ Ned—CÐ DL o« .¼»

énCÐ ÜÌÚ : ïَ˜UÐ èÚnZx ëÐ ëíØ ‡[fUn= U

nwŽ=}xphInYíÐëЎhAŠcUpUí{dUoýЦЎ_R{xëÐNed—CÐDL.¼¼

od]>í 5T YŽcA ëÙl= ƒ˜>}Y ënTÐÚÐ : Ned—CÐ ÕÐíÛ .¼½

êÛĆUÐ ëÙüÐ ‹x{bšU ÕÐíÛøÐ ŒY oýЖUÐ ŒY phUnL pheT ènfw Ón]d—UÐ

ÊЎH {A DL N@í~UÐ ĆT ŒY ‹gAncfU

ŒY ŠcI ïn= pUí{UÐ ÓnhincYÎ ŒY ÒØnašHüÐ Ned—edU Œcex ø .¼¾

Ón_Yn!ÐíphYŽc"ÐÓnhaZš—CnTéncIøÐ

pxŽin›UÐ pdA}CÐ {_= pHÐÚ{UÐ é5TÐ Ned—edU Œcex ø .¼¿

šA º‹gdhwj> ënT5gYphYŽc"Ð ‡ýnKŽUЌY ëŽed—CÐ ê}².¼À

DL ÐíF@Ì ‡ýnKŽUÐ : ÊnY{bUÐ íÌ Ú5_šHøÐ |fY ëŽde_x ЎinT Œx|UÐ

Š[aUÐíÌpUnbšHøÐ

éŽe7 íÐ q=n? ‡>nw DL éŽ["Ð Ned—edU Œcex ø .¼Á ÒÚnhH DL éŽ["Ð ënTÐÚÐ Šwø Œcex ø .¼Â

: bdxí —ai ë ânR{UÐ ˆA U hdR pex}œ= ‹d—Y ïÐ ên*Î {fL .¼Ã

ØnfHÐí ‹d—Y ïÐ qh= p+ngY pJPUÐ ØÐ}Rø Œcexí 5T Ò n˜Y Œœ—UÐ

hdL ‚˜bUÐ ÊnbUÎí dh˜H ÊĆBü ҎIÚ odJí pUØÐ ëíØ pbadY pe* ïÐ ‹4 ҎIÚ ïÐ ‹x{b> ‚RÚ ÐÙÎ

øí Ên—Y p_HnšUÐ pLn—UÐ {_= 鎜šUÐ }^A Ned—CÐ DL ß}ax .¼Ä ëÙÎ ëíØ iÐE@ íÐ =ÚnSÐ ÒÚnxÛ šA fcex

ph”nCЌxP_UÐÓЎf—UÐ

Ón]d—dU nxŽfHpdýn_UÐ ØÐ}RÐ ŠTŠeZ>Òڎɋhd—> o«.Â

íÐ {UŽx ŠaJ ŠcU ÒE˜T oýЦ pUí{UÐ ß}a> o«í 5T pheH}UÐ

pdýn_UÐ ŒY ;Žšx Ø}R ŠcU

ŒY }a—UÐ : N˜QÐ}dUí }a—UÐ px}A : ˆA ïÐ Ned—edU {@Žx ø .Ã

…RØí pYŽc"Ð ŒY ëÙÎ DL éŽ["Ð px}S OÎ px}S ŒY íÐ î}Bø pfx{Y

‰U|UoýЦ

ӎh= ÊnZiÎ ‹4 ye—xí phšfeHΠӎh= ÊnZiÎ ŒY ëŽed—CÐ …fex .Ä

oAnÉoSn_xrhApUí{dUӎh˜UÐì|wphcdY؎_>íp]h—=ph˜ZB


 ˺˾ ϥΎϛ΍έ΃ήϳήϘΗ Š=nbY ïÐ ëíØ Nxَ˜UÐ íÐ pUí{UÐ é5Lj= Še_UÐ DL ëŽed—CÐ F« .½»

pheH}UÐ ‹*n>n˜?Î éÐ{˜šHÐ ‹> rhA ºNed—CÐ ŒY pfJЎCÐ ˆA Ên`UÎ .½¼ ëíØ ÇÇoin@Ð ÆÆ Ø}6 ‹¹Ðí NfJЎY Ў—hU ‹¹Ì {ha> ÓnSn]˜= pex{bUÐ

‹4 ]_xí }aH ÓÐÛЎ@ DL éŽ["Ð Ned—edU Œcex øí phªÐ ïÐ

Ò؎_Un=‹4ye—x ø5=ÚíƒbR Ñnw|dU ngfcUí€xØĆ`f=éŽB{Upbh?í

‹wØĆ= OÎ

ÜÚ5x ï|UÐ Øng]”øÐ ŒY n=}w ÒÚínœCÐ éí{UÐ OÐ ënTÐÚРЎed—Y jœdx

Ònh"Ð {hS DL Ênb˜Un= ‹4 ŠYjT ÓЎfH î{Y DL phœgfY pbx}]= ‹w{”

: Ned—CÐ Nþ@ĆU ŠYncUÐ ‹S}UÐ {x{Ļ Ð{@ o_[UÐ ŒY iÐ ‹Q}UÐ DL p˜hw}UÐ æí}^UÐ Ò{šCÐ ‹YøÐ ‹gHÌÚ DLí …he!Ð æ}_x º€xØĆ`f= Š@ЌY뎝RncxŒx|UÐëŽþ@ĆUÐngg@ЎxšUÐÒE˜cUÐÓn=Ž_[UÐí

€xØĆ`f= : Nþ@ĆUÐ Ó5h8 : Ònh"Ð {hS DL Ênb˜UÐ

ϲϓ ϥΎϛ΍έ΍ ϲΌΟϻ ΎϬϴϓ ϢϴϘϳ ϲΘϟ΍ ΕΎϤϴΨϤϟ΍ ζϳΩϼϐϨΑ ÿ@ø ‡UÐ ¼½ <ЎA hR ‹hbx  Nþ@ĆU siŽUn=Ž>ŽT ‹h8 t Ò{šCÐ ‹YøÐ Š˜S ŒY nheHÚ = æG_xí

= æG_xí ÿ@ø ‡UÐ ¼» <ЎA hR ‹hbx  Nþ@ĆU ÐÚn=nxni ‹h8 t

Ò{šCÐ ‹YøÐ Š˜S ŒY nheHÚ

= æG_xí ÿ@ø ‡UÐ ¼¾ <ЎA hR ‹hbx  Nþ@ĆU Ð{hU ‹h8 t

Ò{šCÐ ‹YøÐ Š˜S ŒY nheHÚ

‡UÐ ÄÀ <ЎA hR ‹hbx  Nþ@ĆU eHÚ E`UÐ siŽUn=Ž>ŽT ‹h8 t íÐ Ò{šCÐ ‹YøÐ Š˜S ŒY nheHÚ = æG_Y EQ fcUí ©nTÐÚÐ ‹d—Y ŒY ‹hžCÐ Ð|w : ëŽehbCÐ ëŽþ@ĆUÐ ©n_x phZxØĆ`f˜UÐ pYŽc"Ð

ŒL p+nfUÐ ÓnhRŽUÐ ŒY {x{_UР؎@í : ӎCÐ }]Bí }baUÐí âŽ!Ð

{Aø phZxØĆ`f˜UÐ pYŽc"Ð ye—> ø ï|UÐ ‹hžCÐ : ÓnLnœCÐ

ŒY ‹d—Y ÿ@ø ‡UÐ ¼»» <ЎA ènfw ëÐ æí}_CÐ ŒYí UŽB{=

€xØĆ`f= : Ó5hžCÐ ÕÚnB î}bUÐí Ón=n`UÐ ˆJnfY : ‹hbx ënTÐÚÐ

ŠK : Ònh"Ð {hS DL Ênb˜UÐ Š@Ð ŒY 뎝Rncx nheHÚ Ndœ—Y EQí Ð{@ p˜_É æí}K


 ϥΎϛ΍έ΃ήϳήϘΗ ˺˿

ζϳΩϼϐϨΑϭ ϥΎϛ΍έ΍ Ε΍ΪϋΎδϣ

žI ½¼»»<ЎA ngfY

ғР»» DL èÚn˜CÐ ën\YÚ }gI : phýÐ|`UÐ ØЎCÐ ÓnY~A …xێ> t

ΔϴϧΎδϧϹ΍ ΔΛΎϏϹ΍ ΔΌϴϫ ΎϬΘϣΪϗ ϲΘϟ΍ Ε΍ΪϋΎδϤϟ΍ ΔϘτϨϤϟ΍ ϲϓ

žI ¾»»»<ЎA ngfY ØnašHÎ

êЎLÌ ¼»|fY Ónx}"Ðí ën—iüÐ çŽbAí phin—iüÐ p?nQüÐ pþhw ŠÉЎ>

‹h8 : nwEQí ‡h^fšUÐ ØЎYí pxíØúÐí …eZCÐ Ý5bUÐ …xێ> t

ënTÐÚÐ : Ned—CÐ ‹*ЎBÐí ‹¹ÐŽBÎ Š@Ð ŒY ÓnLF> ŒY nhT}>

‹hšx ¾À»DL Ónx{h_UÐí =ĆCÐ …xێ> t Nþ@ĆUsiŽUn=Ž>ŽT

Ó5hžCÐ : ph˜J ÓnɎR ÊÐ}@Î t

Ó5hžCÐ : ‹x}cUÐ ëË}bUÐ ‡An[Y …xێ> t

ÕÚnB ŒY êÐ}cUÐ NLFšCÐí ‹x}cUÐ TGUÐ o_ZUÐ = ê{b> nY ‹hd—>

‹*n@nhšAÎ ph˜d> : pªn—CÐí €xØĆ`f= : Nþ@ĆUÐ Ó5h8 : NehbCÐí

ph˜J ÓnxnLÚí ÊÐ|Q ŒY ”øÐ {hLí èÚn˜CÐ ën\YÚ }gI : pÉnBí

phRnb›UÐí phehd_šUÐí phL5š@üÐ ÓønœCÐ : ‹LØ OÎ pRn”ün=

ΎϬΑ ΖϣΎϗ ϲΘϟ΍ Ε΍ΪϋΎδϤϠϟ ϞϴλΎϔΗ ϲϠϳ ΎϤϛϭ  Ε΍ϮϨδϟ΍ ϲϓ ϥΎϛ΍έ΍ ϲϤϠδϣ ϞΟ΍ Ϧϣ ΎϨΘΌϴϫ ΔϴοΎϤϟ΍ ΔδϤΨϟ΍ ˻˹˹˿ ϡΎϋ ÚÐÛn= TŽT : phYĆHüÐ Ün˜L Œ=Ð pHÚ{Y ÊnZiÎ âíPY ÊÐ{š=Î t

ŠT oUnJ ¼À»»é phehd_šUÐ ÓnY{#Ð ê{bhU ½»»ÂênL gšiÎ ï|UÐí

ênL

ÒÚíØ ŠT oUnJ ½»»fY {haš—x }>Žh˜ecUÐ ‹hd_> ~T}Y ÖnššRÎ t

ënTÐÚÐ : Ãí €xØĆ`f˜= Nþ@ĆUÐ Ó5h8 : ngfY ¾¼ ìnhY }þ= ¾Ä }aA t ¼¿ <ЎA fY ØnašHÎ èÚn˜CÐ ”øÐ {hL : ¡ÐŽCÐ ŒY ¼»¿ y=Ù t

ØnašHÎ ënTÐÚÐ : ¡ÐŽCÐ ŒY ¼»í Nþ@ĆUÐ Ó5h8 : žI ‡UÐ


 ˺̀ ϥΎϛ΍έ΃ήϳήϘΗ ˻˹˹̀ ϡΎϋ

˻˹˺˹ ϡΎόϟ΍ ënTÐÚÐ : ìnhY }þ= ½» }aA t

Ó5hžCÐ : NehbCÐ Nþ@ĆUÐ DL pýÚnJ phýÐ|Q ÓÐ{Ln—Y …xێ> t

ën\YÚ }gI éĆB pdýnL ¼»º»»»DL phýÐ|`UÐ ÓÐ{Ln—CÐ …xێ> t žI »º»»»<ЎAngfY{haš—x èÚn˜CÐ

ÜÚnY : pdýnL ¼½º»»»DL ŠYnT }gZU ac> phýÐ|Q ØЎY …xێ> t ½»¼»

¼» DL èÚn˜CÐ ”øÐ {hL : An”øÐ ŒY p[A ¼»»» …xێ> t ÚÐÛn= TŽTí ænfch> šfx{Y : žI æøÐ

˻˹˺˺ ϡΎϋ ŠwÐ pY{B : ÚÐÛn= TŽT : @nfhT {1Ð Õn"Ð {œ—Y ÖnššRÎ t pb]fCÐ

=ĆCÐ …xێ> ‹> º½»¼¼ ên_U pxŽšZUÐ ÓÐ{Ln—CÐ ÚnJÎ : t oUnJ ÂÀ» DL phHnJ}bUÐ ÓnY~dš—Yí Ónhin]˜UÐí pxŽšZUÐ phýÐ|Q ÓÐ{Ln—Y …xێ> OÎ pRn”ün= N@nšCÐí ênšxøÐ ŒY

phYĆHüÐ Ün˜L Œ=Î pHÚ{Y phf= : Ò؎@ŽCÐ ênšxøÐ ÚÐØ ÖĆÉÎ t Ún]Yøn= Ðí}?j> pdýnL ½»»»ŒY }›TÐ DL phýÐ|`UÐ ÓÐ{Ln—CÐ …xێ> t žI ‡UÐ ¼¾<ЎA ngfY ØnašHÎ pheHŽCÐ  Øn—UÐ •}Y ŒY žI ½»» <Ў" phAÐ}@ ÓnhdeL ÊÐ}@Î t {x{@ŒYڎfUÐpxÍڌYЎfcešhUqTÐÚn>ncUÐ ën\YÚ }gI éĆB žI ‡UÐ ¼¼DL phýÐ|`UÐ ÓÐ{Ln—CÐ …xێ> t èÚn˜CÐ Ó5hžCÐ : NehbCÐ ŒY ‹hšx »é phHnJ}S ÓÐ{Ln—Y ‹x{b> t €xØĆ`f˜= Ó5hžCÐ : NehbCÐ ŒY ‹hšx »é {h_UÐ =ĆY ŒY ÓÐ{Ln—Y ‹x{b> €xØĆ`f˜=

˻˹˹́ ϡΎόϟ΍ Ún]Yøn= Ðí}?j> pdýnL ½»»»ŒY }›TÐ DL phýÐ|`UÐ ÓÐ{Ln—CÐ …xێ> t žI ‡UÐ ¼½<ЎA ngfY ØnašHÎ pheHŽCÐ ën\YÚ }gI éĆB žI æøÐ ¼»DL phýÐ|`UÐ ÓÐ{Ln—CÐ …xێ> t èÚn˜CÐ TŽT : ‹hšx À»<Ў" …—šx šUÐ ênšxĆU ë5xüÐ ÚÐØ ÊnZil= Ï{˜UÐ t ÚÐÛn=

˻˹˹̂ ϡΎόϟ΍ phLÐ}UРғúÐ ên^i ÚnJÎ : Ø{@ ‹hšx ¾À ‹” t pfx{Y : pY{ždU ngAnššRÎí ênšxĆU ë5xüÐ ÚÐØ ÊnZiÎ ŒY ÊngšiüÐ t ÚÐÛn= TŽT èÚn˜CÐ ën\YÚ }gI éĆB pdýnL À»»»DL phýÐ|`UÐ ÓÐ{Ln—CÐ …xێ>t žI ¾À»»»<ЎAngfY{haš—x ¼» DL èÚn˜CÐ ”øÐ {hL : An”øÐ ŒY p[A ¼»»» …xێ> t ÚÐÛn= TŽTí ænfch> šfx{Y : žI æøÐ


 ϥΎϛ΍έ΃ήϳήϘΗ ˺́ p@nšCÐ “øÐ ŒY À»» DL Ónhin]=í

˜]UÐ aUn= ênhbUÐ ‹> º½»¼¼ên_U ênšxøÐ …Y ŒYn\šUÐ ênxÐ ÚnJÎ : t ‡xÚn[Y …RØ OÎ pRn”ün= ‹hšx ½»»<Ў" ënš#Ð ÓnhdeLí ŠYncUÐ pehšx ÒnšR ½»ÕÐíÛ

€xØĆ`f˜= Nþ@ĆUÐ Ó5h8 : ìnhY }þ= ¼¾}aA t

Ó5hžCÐ : padš8 ŒTnYÐ p?Ć? : An”øÐ ŒY p[A Àü…xێ> t

ënTÐÚøÐNþ@ønghR‹hbxšUÐ

ën\YÚ }gI éĆB pdýnL ¼Àº»»» DL ÛÚøÐ ŒY ŒJ ¼Ã» …xێ> t žI ‡UÐ ¼»»<ЎA ngfY ØnašHÎ èÚn˜CÐ

n*ÐØÐ}xÎ ê{žš—šH ênšx±U ë5xüÐ ÚÐØ Š@Ð ŒY è5HÐ pLÚ~Y ÊÐ t ÚÐ{UЇxÚn[Y…R{U

pdýnL À»»DL ng_xێ>í pbhb_UÐí An”øÐ y=Ù t

Ón@nšCÐÓÐ{h—dUfgCÐoxÚ{šdUphššUÐphf˜UЅxÚnZYÌ{=t

ŠYÐÚøÐ ÓÐ{h—UÐ ŒY »<ЎA âíPCÐ ŒY OíúÐ pdA}CÐ : {haš—hH

íڎx ½Àº»»»pehb= pýÚnJ ÓÐ{Ln—Y ‹x{b> ‹> ên_UÐ Ð|w ŒY ŽhiŽx : t pdýnL ½»»»<Ў"

ÚÐÛn= TŽT pfx{Y : }YŽH {œ—Y ÊnZil= Ï{˜UÐ t

ï|UÐ ênšxøÐ Ø{L Š[hU phLÐ}UРғøÐ ên^fU Ø{@ ‹hšx ½» ‹” t 5hšx À»OÐ âíPCÐ ‹gdacšx

žI ½½»»<ЎA DL pýÚnJ pxŽšI ÓÐ{Ln—Y …xێ> t

˻˹˺˻ ϡΎϋ ¼À»»<ЎA fY {haš—hH ï|UÐ ënIn=n> pdýnL {œ—Y ÊnZil= Ï{˜UÐ t

žI

{haš—hHï|UÐfh@Ž=©ŽLíèŽfhšUÐNwnI{œ—YÊnZil=Ï{˜UÐt ÚÐÛn= TŽT pfx{Y : žI ¼À»» <ЎA fY


 ˺̂ ϥΎϛ΍έ΃ήϳήϘΗ

ΕΎϴλϮΗϭ ϊοϮϟ΍ ϢϴϴϘΗ À»» ŒY }›TÐí eHÚ ŠcZ= ‹d—Y ÿ@ø ‡UÐ ½Ã <ЎA nghR ‹hbx = æG_Y EQí eHÚ EQ ŠcZ= ÿ@ø ‡UÐ

nYڎ= N[UÐí ncx}YÐí nhHí}T 3n_UÐ : e^_UÐ îŽbUÐ î}>í

: nwَai ß}R ncx}Yø ye—> ŒU N[UnR phœh>ÐGHÎ pb]feT

: nYڎ= : n]Zi ÐÚíØ o_d> ëÐ {xGR ncx}YÐ nYÐ ng_Y Øí{A n4 pUíØ

N[UÐ …Y pdešCÐ ÓnYÛøÐ ÓønA

pxÐ{˜UÐ : o« ºënTÐÚÐ ed—Y ŠTnZY Š"í æí}^UÐ ì|w ŠK :

nYڎ= p”Ún_Y ŠTnZYí î}BøÐ phS}_UÐ ÓnL5!Ð ŠTnZY ŠA

ØƘUÐ : 3n^UÐ _ebUÐ ên^fUÐ ŒY džšUn= øÎ nfc, Ð|w ëŽcx ŒUí æĆBí phS}_UÐ ÓnþaUÐ …h+ ŠeZ> phJÐ}bexØí Ò}A pþh= ERŽ>í

phfxØ Ñn˜Hú ‡fL ÔÐ{AÐ Ò{L ph”nY ÓЎf—Uí ënTÐÚÐ {gZ>

ÔÐ{AøÐ aR eHÚ ŠcZ=í pUí{UÐ pHnhH ngeL{> phS}Lí

}›TÐ bU ºŒx}gI ëŽ\Q : pb]fCÐ n*{gI šUÐ ÒEBøÐ phYÐ{UÐ

ŒYí ‹gfY Ä»º»»» ŒY }›TÐ ØP> 5fh= ašA ‹d—Y ¼»»» ŒY w Ned—CÐ {” ÒEBúÐ Ó5œ4Ð ÊÐÚí pfYncUÐ Ñn˜HúÐ ‹wÐ

Š@Ð ŒY é5LúÐ ÑÐGSÐí ½»¼¿ ênL nYڎ= : Ón=nžšiüÐ ÑÐGSÎ ŒY ŠhdbšUÐ Ó5œ4Ð ì|w æ{gš—> rhA N˜BnfUÐ ‹ýЎS {x{Ļ

ë5”í Ón=nžšiüÐ : nhœfhwí}UÐ Ned—Y ŒY ënTÐÚÐ ëncH Ø{L

pb]fCÐ DL Nxَ˜UÐ Ò}]hH

‹Tn"Ð ên^fUÐ HÚ5x ï|UÐ U ƒ]žCÐ Øng]”üÐí ‡f_UÐ Fš_xí

{” îFT pex}@í ‹4 phLn+ ÒØn=Î p=n›e= Ned—CÐ {” nYڎ= :

phUí{UÐ ën—iüÐ çŽbA Ó5^fYí Ò{šCÐ ‹YøÐ DL o« phin—iøÐ

Ø{* šUÐ Ún]BúÐí ÓÐØng]”üÐí ÓÐ{x{gšUÐ }eš—šH º‰U|U

Ned—CÐ {” HÚn/ ï|UÐ ‹d^UÐí …ebUÐ Ên¹l= nYڎ= pYŽcA p˜Un]Y

€xØĆ`f= ngHÌÚ DLí

šUÐ €xØĆ`f= ngHÌÚ DLí ÒÚínœCÐ ØƘUÐ OÎ ënTÐÚÐ ëŽed—Y jœdx

ÒÚínœCÐ éí{UÐ : Nþ@ĆUÐí ënTÐÚÌ : Ned—edU phHnHúÐ çŽb"Ð

º‹w{” nYڎ= HÚn/ ï|UÐ ënh`]UÐí ‹d^UÐ ŒY Ñ}gdUí ënTÐÚÐ :


 ϥΎϛ΍έ΃ήϳήϘΗ ˻˹

ënTÐÚÐ ed—Y æ{gš—x ï|UÐ ‹d^UÐ ŒY

Ó5h8 : ÓÐ{Ln—CÐ …xێ> ë5” phUí{UÐ p?nQøÐ ÓønTí DLí

}eš—Yí ŒYË ŠcZ= ënTÐÚÐ : Nþ@ĆUÐ

N˜SÐ}CÐí ën—iüÐ çŽbA Ó5^fY ênYÐ ÑЎ=øÐ yšR ‹gCÐ ŒYí 5T nYڎ= ŠBÐØ pxÚn!Ð ÔÐ{AøÐí ân”íøÐ p˜SÐ}C NhUí{UÐ

pd@nL ÓÌÐ}@Î ÙnĺÎí è}šUÐ 3n_UÐ ÊniÐ ŠT : َ˜UÐ DL o«í nYڎ= : ïÚn!Ð ‹d^UÐ ænbxÎ Š@Ð ŒY

ŒY {"Ð Š@Ð ŒY Ð{wn@ Še_UÐ <í{UÐ …ešœCÐ DL o« ºÐEBÐí

ngfL NUík—CÐ p˜Sn_Yí ìĆLÐ ÒڎT|CÐ ën—iøÐ çŽbA ÓnTngšiÎ

Ên`UÎí nYڎ= : NhdÉÐ NfJЎeT ënTÐÚÐ ed—Y 鎘S o«í

Ned—Y Fš_x ï|UÐí ¼Äý ênL : {ešLÐ ï|UÐ pfJЎCÐ ëŽinS

ÓnhdeL ‡SŽ> o«í 5T ‹¹nJíÐ : oin@Ð ‹¹nTí nœfhwí}UÐ

‹gfTnYÐ : َ˜UÐ ëncHÎí ҎbUn= ‹wØĆ= ŒY Ned—CÐ Eœ*

pxØn[šSøÐ ÓnSĆ_UÐ OÎ ìn˜šiüÐ Ñ|@ o« º‰UÙ OÎ pRn”ün=

ìØÚЎY …]Sí nYڎ= : ‹Tn"Ð ên^fdU px}c—_UÐí phHnh—UÐí ‹d^UÐí ‡f_UÐ é5LÐ : ìÚÐ}ešHÎ pUnA : pxØn[šSüÐ

: <í{UÐ …ešœedU phœh>ÐGHøÐ yUn[CÐ ŒL }^fUÐ ‚`=í

pdbš—Y pYŽc= nYڎ= : ï}c—_UÐ ‹c"Ð Eh`> ëŽchH ºnYڎ=

ÊЎH ënTÐÚÐ Ned—Y ngHÌÚ DLí ngdT pb]fCÐ yUnÉ : phJÐ}bexØ €xØĆ`f= : Nþ@ĆUÐ Ó5h8 : ng@ÚnB íÐ ØƘUÐ ŠBÐØ : ЎinT ‹d^UÐ ‡Sí <í{UÐ …ešœCÐ DL o« ÚЎ!Ð éíØ ŒY nwEQí

pxØn[šSüÐ ÓnSĆ_UÐ {he9 í Š@nL ŠcZ=í nYڎ= : Øng]”üÐí

pha—_šUÐ >nTngšiÎ ‡SŽx šA ènfw ‹Tn"Ð ên^fUÐ …Y phHnh—UÐí pb]fCÐ :

Ô{² nY ênYÐ ngšeÉ ’T nw“j= phYĆHüÐ éí{UÐ DL o«í 5T Ø}UÐ í ‹gš?n`šHü p=nœšHüÐí ënTÐÚÐ ed—Y {” ÓnTngšiÎ ŒY

YĆHüÐ …ešœCÐ phLŽ> êĆHüÐ Ê5dL DLí oHnfY ŠcZ=

DLí 3n_UÐ ÊniÐ ŠT : NYŽd^CÐ ìn9 ‹*nhUík—e= ‹wET|>í

{dU phL5š@üÐí phHnh—UÐ ŠRnCÐ ŠT : nhUnL n*ŽÉ …RÚ nhT}>


 ˻˺ ϥΎϛ΍έ΃ήϳήϘΗ


Arakan Report Arabic  

İHH Arakan Report

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you