Page 1

PIONEREN Udgivet af Skive Garnison

8. 책rgang - Nr. 3 juni 2012

1


Indhold

Ingeniør cVXZ^V_eVe

De Danske Pionerforeninger

3

Obersten har ordet

%

GÌc_Va]ZXeZXV_jUVc]ZgVeZD\ZgV

5

CRYSTAL EAGLE 2012

)

:UcÌedURXaËD\ZgV<RdVc_V

10

Besøg fra Estland i ugerne 17 og 18

12

Organisations- og logistiksektionen

"$

<R^aZ_XV_ZÞcVc€9V]VGV[V_

17

Det er der ingen ben i

20

Danske ingeniører ved frontlinjen

26

De Danske Pionerforeninger

HHHD<:G6<2D6C?65<

Udgives af: Skive Garnison Sdr. Boulevard 15 7800 Skive Telefon 72 28 40 00 www.skivekaserne.dk

„PIONEREN“ udkommer: 5. februar, 5. april, 5. juni, 5. august, 5. oktober og 5. december.

HHHA:@?6CD@=52E5<

Redaktion Ansvarshavende Redaktør: Major Poul Lassen Telefon 72 28 50 11

Forside foto: konstabel Emil, IGDET ISAF 13. Sjov og spas i opiummarken.

Redaktør Kontorfuldmægtig Chalotte Sølvberg Kontaktperson ved indlæg, annoncører m.v. Administrator på: Yeea+ W T"% T"* :8C Telefon 72 28 40 04 / 21 77 02 60 Igr-gse01@mil.dk

:DD?+"*!#!(&* 9`]U_Z_XVcfUecj\eZA:@?6C6? er ikke nødvendigvis i overensdeV^^V]dV^VU:_XV_ZÞccVXZ ^V_eVedY`]U_Z_X

Deadline Indlæg til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den *RfXfde#!"#

?ÌdeVS]RUfU\`^^Vcf]eZ^`RfXfde

2

Inde i bladet vil du støde på QR \`UVc>VUUZ_d^RceaY`_V\R_ UfdTR__V\`UV_`XWËRUXR_X til den Internet side koden er ac`XcR^VcVeeZ]Ac`XcR^^VeeZ] ReËS_V\`UVc_V^VUDTR_=ZWV kan hentes gratis på Android Market eller Iphone App Store.


Obersten har ordet

Af Oberst C. Arildsen

3V^R_UZ_X

Det går godt med rekruttering og bemanding af regimentet! Blandt de værnepligtige fra hold februar 2012 har vi ekstraordinært fået lov til at uddanne og ansætte direkte til stående styrke. Derfor øger vi nu 5. EOD kompagni med et hold HRU. Sammen med Skive kommune har vi det seneste år arbejdet med at hjælpe nytilkomne soldater tilrette med bolig i Skive. Af de ca. 160 soldater, som vi har haft kontakt til fra andre regimenter, kan vi konstatere at mellem 50 og 60 har valgt at skifte postadresse til Skive! Af de HRU soldater vi for øjeblikket har udsendt på hold 13 har 23 allerede tegnet kontrakt og skal gøre tjeneste i Skive, når de kommer hjem, mens der stadig potentielt er 10 mand, der kan nå at få kontrakt også. Til sommer får vi tilgang af 15 nyudnævnte premierløjtnanter, UVcXR_d\VgZdeW`cUV VdeVdgVU\`^^V_UVd\R]deRceVaËgËSV_\fcdfd^V_gZ]R]]ZXVgV]gV] skæppe godt i den slukne bemandingskasse. Det betyder at bemandingen at regimentet hen over sommeren og ind i efteråret bliver markant forbedret. Til efterårets indkaldelseshold er indtaget øget fra 250 til 360 værnepligtige med henblik på også at uddanne og ansætte et stort antal direkte ind i stående styrke. Det vil kunne betyde, at regimentet er fyldt op på manuelt niveau i løbet 2013. Det samme gælder premierløjtnantsniveauet, hvor det ser ud til at vi vil få tilgang af mindst 15 i sommeren 2013. Det efterlader huller alene på kaptajns- og oversergent niveauerne til sommer 2013. Inde i bladet kan I læse en artikel om, hvad to værnepligtige synes om tjenesten og om Skive.

Afghanistan Jeg er i skrivende stund netop hjemkommet fra besøg i Helmand provinsen hos det danske kontingent. Det er på mange områder en anden indsættelse af de danske styrker, end jeg har oplevet på hold 12 og tidligere. Der er ikke længere tale om en dansk bataljonskampgruppe, ^V_UV VdeVUR_d\Vdejc\VcVcZ_UdReZV_ScZeZd\]VUVeSReR][`_d\R^aXcfaaV^V_cVdeV_Vc indsat som en del af trænings- og mentoringsenhederne både ved de afghanske politistyrker og den afghanske hær. Det går godt ved ingeniørsoldaterne. De har travlt – især i de perioder, hvor ingeniørgrupperne på skift er hjemme på leave. Vi har derfor i samråd med det danske kontingent og Hærens Operative Kommando ^VUgRcdV]\`ceSVd]feeVeRWdV_UVV_U_fV_:_XV_ZÞcXcfaaVeZ]9V]^R_UeZ]R Rde_Z_XZ ]VRgVR Þd_Z_XdaVcZ`UV_8cfaaV_d`^VcWcZgZ]]ZXYRcgZWf_UVegVURe~ Þ[eVZXËcUV_~`X VWeVc#%eZ^VcYRgUVgZdR^]VeV_XcfaaV5VeVc[VX^VXVede`]eRW\R_]RUVdZXXÞcV8cfaaV_ afrejste 23. maj og forventes hjemme igen ultimo juni. I kan læse meget mere om soldaterne i Afghanistan inde i bladet.

93

Pionerforeningerne Inde i bladet kan i læse om de mange aktiviteter, der gennemføres i hele landet for eZU]ZXVcVZ_XV_ZÞcd`]UReVcSVWR]Z_Xd^Ì_U`X`W TVcVcZcR^^V_RW pionerforeningerne. Foreningerne er spredt ud over hele landet og tæller omkring 450 medlemmer. Hovedformålet er at bevare og styrke kammeratskabet blandt tidligere pionersoldater ved at arrangere fU fXeVc`XdR^^V_\`^deVc^VU`XfUV_\`_Vc`X\ÌcVdeVc;VXYRc netop deltaget i pionerforeningernes Sendemandsmøde og fest. Sikke et brag af en fest! Lige nu oplever pionerforeningerne en lille stigning i antallet af medlemmer og jeg vil godt opfordre alle til at melde sig ind i en forening, så kontakten og sammenholdet kan bevares. En gang om året samles pionerjubilarerne 25 – 50 og 60 års til frokost på Skive kaserne. Næste gang der er jubilarstævne er den 15. september, hvilket også er dagen for Skive kasernes Åbent Hus arrangement. Vel mødt alle sammen!

3


GÌc_Va]ZXeZXV_jUVc livet i Skive Af Margit Eriksen og Laura Højer Olsen, Skive Kommune

DZ^`_Da]Zee`cW`X=Rcd4YcZdeZR_9gZUdeV_ YRcdZUV_WVScfRcgÌcVegÌc_Va]ZXeZXVaË D\ZgV<RdVc_V5Vdj_VdUVeVcWVUeReUV fU`gVc\RdVc_V_`XdËYRcYRWedË^R_XV ^f]ZXYVUVcaËVX_V_

et fedt sted, fordi man bare kan være sig selv og hænge ud med sine kammerater.

Det er ca. 3½ måned siden, at de ca. 300 værnepligtige ankom til Skive Kaserne. Deriblandt var Simon Splittorf og Lars Christian Hvidsten.

– Jeg forventede det var en lille bonde by, en ]Z]]V Ì\\VUVcZ\\VYRgUVUVegZ]UVReSjUVaË Jeg blev derfor meget positivt overrasket over alle de muligheder der var, fortæller han.

– Det har været vældig spændende men også overvældende med alle de nye informationer. Det har været lidt hårdt, at man lige pludselig skal til at stå tidligt op om morgenen, siger Simon Splittorf om sin første tid som værnepligtig.

Lars Christian Hvidsten havde boet her før så han kendte godt til de mange aktiviteter byen og egnen byder på.

– Man kan virkelig se sammenholdet. Herinde hjælper man hele tiden hinanden, tilføjer Lars Christian Hvidsten. Ingen af dem kunne forestille sig at man kan få et bedre kammeratskab udenfor kasernen end det de er ved at opbygge under deres værnepligt i Skive. Både Lars Christian Hvidsten og Simon Splittorf synes, det er godt at der er så mange aktiviteter for dem også udenfor kasernen. De har dog kun haft mulighed for at benytte de tilbud, der er om aftenen på grund af tiden. – Jeg har indtryk af, at vi har været rigtig gode til at udnytte byen i min deling. Der er selvfølgelig rigtig mange af os, der har gået i byen. Vi har ogsåværet ude og bowle, og nogle af os har været i biografen, fortæller Simon Splittorf. De har hver især et sted de vil anbefale til andre værnepligtige i Skive at besøge: – Jeg vil anbefale Kulturcenter Limfjord, siger Lars Christian Hvidsten. Han synes også, at det VccRce^VUR]UV_ `eeV_RefcUVc\R_XZgV inspiration til for eksempel at tegne sådan som Lars Christian Hvidsten selv gør. €;VXgZ]R_SVWR]V8RcRXV_5VeVegÌcedYfdYVc i Skive, siger Simon Splittorf. Han synes det er

4

Simon Splittorf kendte på forhånd ikke rigtig noget til Skive.

Det vigtigste råd de vil give til alle nye værnepligtige er: Opfør dig ordentligt for så er alle imødekommende – det gælder både i byen og på kasernen. Lars Christian Hvidsten tilføjer: – Jeg synes også man skal tage rundt og opleve egnen med sine kammerater, så man ikke bare sidder her inde på kasernen.


CRYSTAL EAGLE 2012 €:_XV_ZÞcVc_V]VgVcVUVZXV_gRcV_ 2W^R[`c<RdaVc"A?:83E? :8C

I perioden 2 – 12. maj 2012 deltog et ingeniørbidrag i øvelsen Crystal Eagle 2012, som en del af 2 BDE felthovedkvarter. Ingeniørbidraget dækkede funktioner bredt i felthovedkvarteret, gående fra Operationscentret (OPSC), Planlægningscentret (PLANC), Fremskudt Kommandostation 7C<D?`X:_XV_ZÞcTV]]V_6_Xc3RT\`W TV Øvelsen blev gennemført af HQ Multinational Corps North East og med 1200 deltagende soldater fra i alt 18 nationer. 2 BDE var øvelsestager og afprøvede for første gang det nye føringskoncept. Ingeniørbidraget til dette koncept indeholder eksperter inden for kampingeniørtjeneste, CBRN, EOD, Infrastruktur- og konstruktionstjeneste dR^e>:=86@5VcW`cVcSZUcRXVe naturligvis skruet sammen af personel WcR"A?:83E?$<@?DE3E?`XDE :8C 8cf_UVedR^^V_dÌe_Z_XV_aËegÌcdRW ENH var der forud for gennemført et antal uddannelsesperioder. Det viste sig hurtigt at godt begyndt er halvt fuldendt, stadig holder vand. Forud for øvelsen havde 3 KONSTBTN opbygget en velfungerende lejr til 2 BDE personel på en bar mark i Nymindegablejren. Lejren blev under øvelsen drevet af et CAMP-element fra $<@?DE3E?`X9B3E? E8C5V_UR__VUVUV_

perfekte ramme for øvelsen og personellet oplevede næsten at være i et missionsområde. Stor ros til 3 KONST for den oplevelse. Øvelsesscenariet udspillede sig i uroplagede 2FC:82Ve \eZge]R_UaËUV_daR_d\V sydkyst. Korpset var indsat som tredje hold i en stabiliseringsoperation der bedst kan sammenlignes som en kombination af Kosovo og Afghanistan. Scenariet gav ingeniørbidraget gode muligheder for at øve håndtering af en bred vifte af ingeniøropgaver og var derfor med i alle planlægningsopgaver og støtte til igangværende aktiviteter. Af indspil under øvelsen kan nævnes; Kolonner udsat for vejsidebomber, kemiske ulykker, demonstrationer, kidnapninger, jXe_Z_XVdecÞ^^VÞUV]ÌXXV]dVRW infrastruktur og egentlige militære trusler

5


WcRV__RS`deRe6_Xc3RT\`W TVgZdeVdZXRe gÌcVX`UeSV^R_UVe`X\f__V _e]VgVcVUV_ deÞeeV:8@Z@AD4YRgUVSVY`gW`c^VU\`ce varsel og ikke mindst de produkter der var behov for under planlægningen af kommende `aVcReZ`_VcZA=2?4>:=86@S]VgcVeYfceZX en efterspurgt kapacitet og leverede en del imponerende produkter til alle afkroge af Y`gVU\gRceVcVe5VeXcf_U]RXd`^E2<D6< :8275 :8CR VgVcVUVeZ]"A?:83E?Z_`gV^SVc måned viste sig således, at fungere ikke kun i teorien men også i praksis. Felthovedkvarteret består af en række dobbelt udtrækkelige containere (DUC) som Wf_XVcVcd`^RcSV[Uda]RUd`XScZV _XWRTZ]ZeVe for staben. Flere DUC kan sættes sammen således alle der har behov for at koordinerer, kan sidde i samme rum, eksempelvis PLANC. Ingeniørbidraget råder ved fuld bemanding (Op til 48 mand) over to DUC. ~FUV_^RU`XUcZ\\VUfcd`]UReV_Z\\V~ For en ingeniørsoldat bør talemåden ændres eZ]~FUV_`cUV_e]ZX^RU`XUcZ\\VUfc Z_XV_ZÞcd`]UReV_deRUZX~>RUV_gRcZ\\V_`XVe

6

at skrive hjem om og ingeniørbidraget havde da også været forudseende og medbragt en Weber grill til de sene aftentimer hvor der skulle genopbygges kampkraft. KN J.S. Larsen R\R8cZ]]3Z]]dÞcXVUVW`cUVd`TZR]VZ_Ud]RX`X var næsten hver aften i gang med forskellige grillretter som blev nydt af ingeniørerne og skabte en vis misundelse og beundring i resten af felthovedkvarteret. KN faglige kunnen og ikke mindst sociale kompetencer udløste en særlig anerkendelse fra BDECH. KN-R K.H. G`_9`]T\UVcWf_XVcVUVd`^:8Ufej`W TVcZ @AD4 \]ZXV]VUVdV_R_Vc\V_UV]dVW`cV_X`U indsats under øvelsen. Ingeniørbidraget er kommet for at blive og deltager frem mod maj 2013 i en cÌ\\VR\eZgZeVeVcW`cReS]ZgVTVceZ TVcVe 4VceZ TVcZ_XV_XV__V^WÞcVdW`cRe hovedkvarteret kan indgå i et 90 dages beredskab fra samme dato. Dette betyder således at der arbejdes videre med nuværende grundlag og at personel fortsat designeres ind ZZ_XV_ZÞcWf_\eZ`_VcWcR VcVV_YVUVcgVU:8C Vi går således en spændende og udfordrende tid i møde.


Jydsk Emblem Fabrik A/S - Leverandør til Forsvaret Ordensbånd · medaljer · sild · stofmærker og andet uniformstilbehør. Køb online på www.jef.dk www.reitz-medaljer.dk

Vi har 125 års erfaring og hjælper gerne med design og rentegning.

Jydsk Emblem Fabrik A/S · Sofienlystvej 9 · 8340 Malling · +45 7027 4111 · www.jef.dk

<7F> 7ËWÌ]]Vdd\RSVeeZ]SRXVaË<7F>dD`]UReVcY[V^Yg`cUf\R_^ÞUVd^VU R_UcVUVcYRcgÌcVefUdV_UeZZ_eVc_ReZ`_R]V^ZddZ`_Vc9Vc\R_UfUV]V `a]VgV]dVc`XeR_\VcWcRgVcUV_dScÌ_Uaf_\eVc€V]]VcSRcVeR_\V`a^VU^RU \RWWVYjXXV`XR\eZgZeVeVc

5V_dZUdeVe`cdURXZYgVc^Ë_VU\]")!!€##!!Y`]UVc gZ~9[V^^VZXV_~W`cUZXUVcYRcgÌcVefUdV_Ue 7


:UcÌedURXaË D\ZgV<RdVc_V Af: Major Hedegaard, Ingeniørregimentet.

Regimentets idrætsdag blev gennemført 16. maj på Skive Kaserne samt bl.a. cykling i det omkringliggende terræn. Vejret var desværre ikke det bedste, det var lidt køligt samt overskyet. Heldigvis var det tørvejr, dog med lidt støvregn sidst på dagen. Idrætsdagen blev gennemført med stævneåbning kl. 0800 og afslutning samt præmieoverrækkelse VWeVcdZUdeV\`_\fccV_TV\]"&"&UVegRcZÞgcZXeSVRTYg`]]Vjd`^Xcf_UVegV[c]ZXVeS]Vg jeeVe indendørs. Igennem hele dagen var det konkurrence og hold-spirit der prægede et godt gennemført arrangement. Desværre var der et brækket ben i forbindelse med fodboldkampene, det var et hændeligt uheld. Der var en række gode resultater og der blev kæmpet hårdt, især var der en rigtig god korpsånd enhederne imellem. Det var glædeligt at se den opbakning, der var til idrætsdagen samt, at der var en bred deltagerkreds, hvor det ikke nødvendigvis var afgørende at vinde, men at deltage. 5ZdTZa]Z_Vc_VdaÌ_UeVScVUe]ZXVWcRdeÌc\^R_UecÌ\RW85^VUe`g#!\^Tj\]Z_XUVcZÞgcZXe \f__VZ_UXËd`^ecÌ_Z_XdeZ]deR_UdacÞgV)\^eVccÌ_]ÞS`XeZ]%i%!!^Tj\]Z_XaË~=`_X;`Y_~aË cindersbanen.

DE49ËS_Vc:UcÌedURXV_S]R^VUÞ_d\Ve`^_`X]V X`UV\`_\fccV_TVcgV]gZUV_UVReUVeVcdgÌcVcVRe d\[f]VdZ_d\fWWV]dV_Ëc^R_YRcgf_UVe

DeRce`^cËUVeeZ]#!\^Tj\V]]ÞS5VcgRcR]eZTj\]Vc]ZXV WcRXV_ScfXdTj\]Vc<V]U=RgVdV_`XeZ]ac`WWVc_V

9`gVUWV]eVeeZ]"&!!^]ÞSVe9V_Z^`Ud]fe_Z_XV_VcUVc_`XV_UVc\R_d\cZgVf_UVcaËRe^Ì]\VdjcV_YRcdRedZX

8


DeÌc\^R_UDV]g`^UVeVca]R_ef_UVc]RX\cÌgVcUVe \cÌWeVc`XeV\_Z\ReecÌ\\VV_85

3VRTYG`]]Vj^V_dUVedeRUZXW`cVXZ\fUV_UÞcd

E`gecÌ\_Z_Xd\`_\fccV_TV_d`^SÞUaË^R_XV daÌ_UV_UVUjdeVc^VUecÌ\SVUdeRWecV

)\^eVccÌ_]ÞS3R_V_eZ]dËgV]%d`^)\^gRcV_ #\^cf_UdecÌ\_Z_XUVcSÞUaË]ZUefUW`cUcZ_XVc

6\dV^aV]aË\`cadË_U`XeVR^daZcZe

@adeZ]]Ve`X\]RceZ]acÌ^ZV`gVccÌ\\V]dVdR^e afslutning.

9


Besøg fra Estland i ugerne 17 og 18 2W"A?:83E? :8C

Et tæt samarbejde med DATS som har kontakten til vores baltiske allierede resulterede i et estisk besøg under sidste efterårs feltøvelse i Oksbøl med 2 BDE (2 BDE BLU FELT, efterår). Besøget fokuserede på vores bro-kapaciteter med en vis forkærlighed W`caR_dVcSc`V_A?3C@AËUV__VÞgV]dV \ 1 BTN lejlighed til at vise alle facetter af PNBRO taktiske indsættelser i såvel dagslys som mørke og vores estiske gæster var nærmest euforiske. Båndet blev knyttet og kort tid VWeVc\`^UVcV_`W TZV]R_^`U_Z_XeZ]:8C`^ et formelt samarbejde omkring uddannelse F55Z:8C6446ZW`cY`]UeZ]Sc`d]RX_Z_X^VU fokus på PNBRO. Med den rette pionerånd `XgZ][VeZ]Re\f__VZ_UaRddVUV"A?:8<>A denne opgave i deres forvejen stramme UDD- og ØV-program. Resultatet blev et to ugers UDD program på engelsk udviklet og gennemført af KMP med start 23 APR. Så 23 APR ankom 6 mand (2 BM og 4 VPL) fra den estiske Pioneerpataljon (estisk skrivemåde), som skulle modtage undervisning i teknisk og taktisk indsættelse af PNBRO. Undervisningen indebar alt fra afsætning af enkeltfags bro til trefags bro, brovagtstjeneste, samt bro- og vej forstærkning.

10

Formålet med opholdet var at de selv skulle kunne planlægge og gennemføre en uddannelsesdag som afslutning på UDD for deres BTNCH kom fra Estland for at overvære og vurdere deres nylærte færdigheder. 3 MAJ var dagen for demonstrationen for deres chef `XV_D$`W TVcWcRUVcVdYÞ[VcVY`gVU\gRceVc Vores egen 79 valgte så lige at dukke op uanmeldt og møde sine kolleger fra Estland og drage med dem ud på øvelsespladsen og se en veltilrettelagt og gennemført demonstration i opmåling og udlægning af PNBRO, enkeltfag ZeR\eZd\cR^^V`X VcWRXdSc`d`^eV\_Zd\ undervisning og gennemførelse. Imponerende hvad de formåede at lære på blot to uger, men de var også meget ivrige, engagerede og energiske. Det sidste blev allerede konstateret den første dag, hvor esterne syntes man godt kunne skære ned på især frokostpausen til fordel for mere UDD og træning. Samlet set en succes, hvor både gæsterne som vores egne medarbejdere involveret i ac`[V\eVe \fec`]ZXe^VXVefUa]R_]ÌX_Z_XV_ forberedelserne og gennemførelsen af en anderledes opgave end vi normalt beskæftiger


os med. Derudover må vi konstatere at de mulige sprogbarrierer ikke fandtes da engelsk ZR]]VW`c^Vc,?2E@6_X]ZdY?6?8=:D9UR_d\ V_XV]d\56?8=:D9`XUVe^VdeeR]eVdac`XZ verden Broken English sørgede for en gensidig positiv oplevelse.

Hjemme i Estland står den nu på forberede og XV__V^WÞcVfUUR__V]dV_RW:8C64466?9 Nu håber vi så på en mulighed for at lave et genbesøg med taktisk og uddannelsesmæssigt indhold på nødbroområdet – som vores estiske kolleger er yders velbevandrede i.

Det hele blev naturligvis også krydret med socialt samvær udenfor tjenesten. En oplevelsesrig og munter afslutning på UDD aftenen sendte gæsterne lettere ramte hjemover via Nymindegab for lige, at se det danske brigadehovedkvarter i felten under 6I6C4:D64CJDE2=628=6#!"#Z?j^Z_UVXRS

11


5Ve_jV:_XV_ZÞccVXZ^V_e

ORGANISATIONS@8=@8:DE:<D6<E:@?6? Af: Chefen for organisations- og logistiksektionen.

@cXR_ZdReZ`_d`X=`XZdeZ\dV\eZ`_V_@C8 =@8D6<VcV_dV]gdeÌ_UZXdV\eZ`_f_UVc Staben for Ingeniørregimentet, som vist på

XfcV_

Sagsbehandler/Organisation: ? `c^VcZ_XRW^ReVcZV]`XaVcd`_V] 7 f_\eZ`_dSVd\cZgV]dVc =`XZdeZ\SVWR]Z_Xd^R_U 7`cdj_Z_XdSVWR]Z_Xd^R_U Sikkerhedsrådgiver: 7 `cdjZ_XdgVU]ZXVY`]UV]dVde[V_VdeVW`cDE :8C D Z\\VcYVUdcËUXZgVcW`cD\ZgV8Rc_Zd`_gVUc transport af farligt gods. D RXdSVYR_U]VcaËdRXVcgVUc]`XZdeZ\gVU :8C 2cSV[Ud^Z][Þ\``cUZ_Re`c+ D RXdSVYR_U]VcgVUcRcSV[Ud^Z][ÞW`c:8C 4 9 :8C_Ìc^VdeVcËUXZgVcgVUcRcSV[Ud^Z][Þ og arbejdsmiljøbestemmelser.

Sektionen består af 7 stillinger, hvoraf én dog ikke er besat i øjeblikket. Medarbejderne med deres hovedarbejdsopgaver er som følgende: 4YVW E[V_VdeVXcV_d`W TVc+ 4YVWW`cdV\eZ`_V_ 8%W`cV_YVUVcf_UVc:8C E[V_VdeVXcV_dZ_daV\eÞcV_d49 :8C_Ìc^VdeVY[Ì]aVcZW^ inspektionsvirksomhed. DRXdSVYR_U]Vc =`XZdeZ\`W TVc+ VcZ\\VSVdReZÞ[VS]Z\\Ve DRXdSVYR_U]VcaËR]]VdRXVcgVUc]`XZdeZ\ gVU:8C DRXdSVYR_U]VcaË`gVc`cU_VUVdRXVcgVUc _`c^VcZ_XeZ]`X`cXR_ZdReZ`_RW:8C 9[Ì]aVcW`cE;8C@ZW^a]R_]ÌX_Z_X`X gennemførelse af inspektionsvirksomhed gVU:8C

12

<`_e`cY[Ì]aVc =`XZdeZ\daVTZR]Zde+ @ acVeeV]dVRWdÌedej\]ZdeVc 2 [`fcWÞcZ_XRW`cXR_ZdReZ`_dd\V^RVcdR^e normering af materiel. 7`cdj_Z_XdY[Ì]aVc+ 7 `cdj_Z_Xde[V_VdeVW`cDE :8C Desuden er sektionen ansvarlig for reglement HRN 555-045 Skjul, sløring `XeV\_Zd\gZ]U]VU_Z_X9Vcf_UVcVc49 @C8=@87`cdgRcVedcVacÌdV_eR_eZ?2E@ RcSV[UdXcfaaV_4R^`f RXV4`_TVR]^V_e 5VTaeZ`_R_U@SdTfcReZ`_H8445@UVc gennemfører to arbejdsmøder om året.


5Ve_jV:_XV_ZÞccVXZ^V_e "AR_dVcZ_XV_ZÞcSReR][`_ :_XV_ZÞccVXZ^V_eVe

<R^aZ_XV_ZÞcVc€9V]VGV[V_ 4`^SRe6_XZ_VVcdhVT]VRceYVhRj 2W"A?:83E? :8C

Bataljonen benævnes i daglig tale som 1 AR_dVcZ_XV_ZÞcSReR][`_ :_XV_ZÞccVXZ^V_eVe "A?:83E? :8C`XSVdeËcRW+ DeRS"A?:83E?DE "A?:83E? "AR_dVcZ_XV_ZÞc\`^aRX_Z"A?:8<>A DCD9CF # >V\R_ZdVcVUV:_XV_ZÞc\`^aRX_Z #>6<:8<>ADCD9CF Bataljonen er en helt ny enhed ved Ingeniørtropperne og blev oprettet i 2011 som en del af det igangværende forsvarsforlig, der løber frem til 2014. DE "A?:83E?YRcgÌcVef_UVc`aSjX_Z_X siden JAN 2011 og er nu ved at være ca. 60% bemandet, men med en relativ høj personaleomsætning, hvilket gør at vi ikke på nuværende tidspunkt kan løse alle pålagte opgaver uden støtte udefra. Staben består pt. af én næst-kommanderende som tillige er deRSdTYVWÏ_:8@ 6@ 43C?Ï_<CJ< :8@ 6@ D8@Ï_=@8@ :?7C2@Ï_25>3>Ï_=@83> Ï_=@89;Ï_DE9;`XÏ_:E>5 "A?:8<>AVc`aSjXXVeaËdeR^^V_WcRUVe XR^]V"A?:8<>A 356`XF275YRcZXV__V^ 2011 været en gedigen støtte til staben, da den var i sin spæde vorden. Ikke mindst på det administrative og driftsmæssige område som fylder en hel del i dagens hær. UAFD har fundet sin nye plads i enheden på en god og professionel måde, og I kan på de senere sider læse mere om hvem de er og hvordan de løser deres mangeartede opgaver. #>6<:8<>AeZ]XZ\SReR][`_V_"2AC#!""WcR 2 Uddannelsesbataljon (i dag 2 EOD BTN) og var på det tidspunkt en ren HRU enhed W`c<2:856EeZ]:D27DR^eZUZX \F275 eZ]XR_XRW>6<:856=`XA<56=^VU:8>2E fra 3 Konstruktionsbataljon (den gamle 3 Ingeniørbataljon) og en helt ny enhed skulle samarbejdes. UAFD er rigtig godt på vej og er allerede kommet rigtig langt – det kan I læse mere på de efterfølgende sider.

Jeg valgte tidligt i processen at udvikle et udgangspunkt for BTN MVS (Mission-VisionStrategi) som grundlag for senere drøftelser Z49?<\cVUdV_?VUV_deËV_UV>GDS]Vg resultatet af gode og solide drøftelser på et CH seminar i efteråret 2011 og ser således ud: Mission+"A?:83E?fUUR__Vc\R^aZ_XV_ZÞcVc der sikrer hærens handlefrihed. GZdZ`_+"A?:83E?deÞeeVc^VUgV]fUUR__VUV motiverede og løsningsorienterede \R^aZ_XV_ZÞcVcUVcVcV_XRXVcVUV V\dZS]V og professionelle. Strategi: 3E?fUUR__Vc\R^aZ_XV_ZÞcVceZ]VeYÞ[e fagligt og fysisk niveau i en to års cyklus så enhederne er i stand til at løse opgaver i \V_UeV`Xf\V_UeV^Z][ÞVc dZefReZ`_Vc 3E?gZ]dZ\cVVg_V_eZ]VeYÞ[e indlæringsniveau og fremme ENH velvære ved at styrke den enkeltes motivation. Dette gøres ved åben dialog i organisationen samt gennem en planlægning af uddannelsen der tilgodeser både ENH og den enkeltes niveau og behov for udvikling. BTN styrker engagement gennem dialog, inddragelse og medansvar. 3E?gZ]XV__V^YÞ[eWRX]ZXe_ZgVRff_UVc hensyntagen til rådige ressourcer og stillede opgaver fremme professionalismen under alle forhold. Uddannelsen skal tilgodese selvstændighed og nytænkende opgaveløsning. 3E?dÌeeVc`aXRgV_ZTV_ecf^`X]VgVcVc varen første gang. Som supplement til MVS udviklede vi `XdËV_ cVËcZXa]R_~#!""#!"%~Yg`c delmål og opgaver udover de i HRN øvrige U`\f^V_eReZ`_@C8d\V^RVcF555:CD:A SPP) samt andre styrende retningslinier, beskriver BTN opgaver ud fra det gode gammelkendte kommandosprog i; skal, skal forberede og skal forudse opgaver.

13


I tillæg til at BTN er primær samvirkepartner med 2 BDE og dermed den hjemlige felthær med deraf følgende mange afgivelser til støtte for stabs- og signaløvelser, rekognosceringer, taktisk træner øvelser og feltøvelser med KAUAFD, KABTN og 2 BDE i SRS rammen har vi F55`X`adeZ]]Z_XdR_dgRcVeW`c<2:8SZUcRXVe og PNMIRK til ISAF missionen. 6_UV]ZXVc3E?]VRUaË:8CgVX_VaËReWË UVedR^]VUV:8SZUcRXeZ]DE#356ZcR^^V_ RWUVe~_jV~WÞcZ_Xd\`_TVae`adeZ]]Ve`X samarbejdet med henblik på klarmelding til 90 dages beredskab fra MAJ 2013. En daÌ_UV_UV`aXRgVYg`cR]]V:8daVTZR]Vc`X WÞcZ_XRWV_UR_d\:83E?dR^eZ_eVXcReZ`_RW eventuelle udenlandske enheder indgår, fordi fremtiden er multinationalitet og de deraf udledte udfordringer skal vi være på forkant med inden vi medler Full Operational Capable (FOC) ikke senere end udgangen af APR 2013. Det betyder at alle i 1 BTN i stort vil være på 90 dages beredskab fra MAJ 2013, idet også UAFD har omfattende opgaver forbundet hermed i forhold til opstilling af enhedsbidrag `X:8\RaRTZeVeVc5VcfU`gVcVcUVcSZUcRX WcR#$3E?dR^eDE :8CacZ^Ìced`^SRT\ faeZ]ReUÌ\\VR]]V:8daVTZR]Vc_V6@586@ INFRA, KONST og CBRN) ind i den samlede

14

brigadeføringskapacitet. Første skud på stammen var den nyligt gennemførte EXERCISE 4CJDE2=628=6Z?j^Z_UVXRSZaVcZ`UV_""# >2;Yg`c:8X[`cUVUVecZXeZXX`Ue`X]VgVcVUV varen første gang. Der er dog ingen grund til at hvile på laurbærrene. Fordi, der er ting vi kan gøre bedre – så vi stræber hele tiden mod at udvikle og tilpasse os det behov, der efterspørges fra felthæren – og vi er rigtig godt med, takket være engagerede, motiverede og professionelle medarbejdere på alle niveauer.


"AR_dVcZ_XV_ZÞc\`^aRX_Z

1 Panseringeniørkompagni er :_XV_ZÞccVXZ^V_eVed~ef_XV~V_YVU`X består hovedsagligt af PN køretøjer, herunder køretøjer til gennembrydning af fjendtlige hindringer og overvindelse af vandløb. KMP organisation består af to panseringeniørdelinger, hvoraf en er opstillet sammen med en parkdeling og en kommandodeling. I løbet af efteråret opstilles den anden panseringeniørdeling. Opgaverne i 1 panseringeniørkompagni er mangfoldige, og de spænder fra transport af 3.klasses elever i de pansrede mandskabsvogne til assistance ved et åbent hus arrangement ved Jyske Dragonregiment. Mere konkret løser KMP også undervisning i forbindelse med et besøg fra Estland til bidrag til øvelser, både i eget og eksternt regi for herigennem, at nå målet for både stående styrke og reaktionsstyrkeuddannelsen.

Hverdagen byder på opgaver i form af omskolinger til diverse pansrede køretøjer, afgivelser til andre enheder, både for at hjælpe med uddannelse og for at bidrage til forståelsen for de ingeniørmæssige opgaver i en taktisk ramme, og uddannelse af eget personel. Derudover er vi i skrivende stund i færd med at planlægge en sprængningsdag, Yg`cUVe~UVdgÌccV~XËcfU`gVcV_aVcd`_SZ] en ’engineer challenge’-uge, hvor der vil blive dystet i mere eller mindre ingeniørrelaterede konkurrencer. For at imødekomme dette, er det nødvendigt ^VU V\dZSV]eaVcd`_V]URV_YVUV_`XdËeZ] tider møder opgaver med korte tidsfrister. Derfor tilstræbes det, at give soldaterne i 1 panseringeniørkompagni alsidige og udfordrende oplevelser og erfaringer, der er med til at udvikle faglige som sociale kompetencer, og fastholde motivationen. Som eksempel herpå har vi gennemført rappelling, patruljevirksomhed med indslag WcRYf_UVV_YVUV_WcR jgVdeReZ`_<Rcfa`X diverse sociale arrangementer med et mere eller mindre alkoholisk indhold. ~GZgZdVcgV[V_~

#>V\R_ZdVcVUV:_XV_ZÞc\`^aRX_Z

Kompagniet er regimentets multitool – vi løser et bredt spektrum af opgaver, der spænder fra kampingeniøropgaver til konstruktionsopgaver. Vi indgår således med professionelle soldater både i kampingeniørbidraget samt i konstruktionsbidraget i hærens beredskaber.

15


Selvfølgelig uddanner vi ligeledes ingeniører eZ]:D27Yg`cgZUV]Vc`aXRgV_^VU"A?:8<>A således at vi uddanner de lige hold. Kompagniet har eksisteret siden marts 2011, og har efterhånden støttet resten af hærens enheder med alle vores kapaciteter – f.x. opfølgebroer i form af feltbroer eller dipbroer, nedgravning af PNINFKMP i feltbefæstning, etablering af lejr, tilbageholdte ødelæggelse eller ingeniør rekognoscering til støtte for brigaden. Her er et par af de opgaver, vi har løst det sidste halve år. ?jcfeVËS_Ve9V__VDecR_U I nattens mulm og mørke triller piranhaerne af sted. Da de når klitrækken, afsøger grupperne ruten, hvorefter de fortsætter ad stranden mod syd. Efter åen er rekognosceret og målt op, sendes resultaterne hjem til KSN via RDO, hvorefter den næste deling kan starte næste del af opgaven: At rykke frem og lægge en bro, der kan muliggøre en ny rute langs stranden for de andre enheder. Forsvar af Oksbøl Motorsaven larmer – vejen er ryddet, og rendegraveren kan lige præcis sno sig ind mellem træerne. Et andet sted er en af de andre grupper ved forberede væggene til de grupperum, der hører til en anden del af stillingen. Senere kæmper delingen selv fra stillingen, men den tilhører i virkeligheden

16

kampskolen, og vil blive brugt af mange andre enheder. Skarp tilbageholdt To kompagnier i lastbiler kører tilbage gennem stillingen i skovkanten, hvor en deling i IKK sammen med en ingeniørgruppe er klar. Optagelsen er slut, og kampen kan fortsætte. Endelig kommer det aftalte kodeord over nettet, og gruppeføreren befaler alle i området neddykket, hvorefter gruppen kan iværksætte sprængningen. En søjle af røg står op i luften, og hurtigt derefter er gruppen fremme for at kontrollere virkningen af de to kraterladninger og udlægge en minering.

Faktaboks Fire stående, professionelle delinger, i alt ca. 120 MA <5@56= A2C<56= E`>6<:856= Op til tre HRUDEL, heraf en til lige ISAF hold – alle tre fyldt i efteråret 2011. I alt ca. 85 MA.


Det er der ingen ben i 7`cWReeVc+49"A?:83E? :8C

>ÞU<RdaVcDÞ_UVcSjEY`^dV_:8d`]UReaË ISAF hold 12, hvor han var udsendt sammen ^VU:856EZc`]]V_d`^DJ9;ZV_^V\R_ZdVcVe :88CA6"$ Kasper kommer fra en kernefamilie i Sunds d`^UV_Ì]UdeVZSÞc_V `\\V_9R_YRcV_ søster Sarah på 21 som er pædagogstuderende og to små søstre på hhv 1 og 4 år.

Behovet for fysiske udforinger og en aktiv hverdag gjorde, at forsvaret blev et naturligt valg for Kasper. Så Kasper blev soldat via \`_deRSV]V]VgfUUR__V]dV_Z2F8#!!*aË Skive kaserne.

Mor Tina og far Steen er klipperne i familien, som holder sammen i tykt og tyndt. Værdierne i familien er kærlighed, overskud, ansvar og lyst til livet, hvilket er en vigtig del af den fantastiske historie, I skal til at læse om nu.

Herefter valgte Kasper at fortsætte i HRU ved KONSTKMP og blev uddannet som \R^aZ_XV_ZÞcZUV_^V\R_ZdVcVUV:856= Derefter blev ISAF 12 DEL oprettet og Kasper gennemførte UDD og i tillæg hertil også SYHJ UDD. Kasper følte sig fra første færd godt tilpas i forsvaret og følte derfor også, at en udsendelse i international tjeneste var en helt naturlig handling.

Kasper er 23 år gammel, og valgte at blive soldat efter at have prøvet forskellig jobs og uddannelser samt en erkendelse af, at talentet som ishockeyspiller desværre ikke rakte til en professionel karriere.

:D27"#S]VgfUdV_UeZ2F8""`X<RdaVcR_\`^ til missionsområdet, i Helmand provinsen, som V_RWUVWÞcdeV:8d`]UReVcaËY`]UVe6WeVc en periode med overdragelse fra hold 11 og egne forberedelser til opgaveløsning blev det

<RdaVcdeËcSRXVde_c#WcRYÞ[cV

17


endelig tid til at blive indsat. Indsættelserne var støtte til infanteriets fodpatruljer og de første erfaringer blev gjort i det skarpe miljø. Erfaringsudveksling og optimering af rutiner og procedurer var en del af hverdagen i den primære operationsbase FOB PRICE. Sommeren og efteråret går med mange patruljer i området med udgangspunkt fra forskellige `aVcReZ`_dSRdVcG:<:?8`XA3=dR^edeÞeeV til OPSBOX BURMA. En af de mere krævende operationer deRceVUVfUd`^V_~dZ^aV]~cfeZ_V`aXRgV d`^deÞeeVeZ]Ve:C8=@8EcRZ_Yg`cUVc sker en påkørsel med den MRAP E13 kørte i desuagtet at den var udstyret med mineruller. Påkørslen forårsager en CONTACT EXPLOSION og standardprocedurer blev iværksat og sweepning af området blev gennemført og VcV:65 (Low Metal Content) blev fundet. Hændelsen forløb heldigvis uden personelskade og bliver derfor betegnet som en hændelse med MOBILITY KILL – NO CASUALTIES. Efter ca. 3,5 måned blev det Kaspers tur til at komme hjem på leave for at samle kræfter i familie og venners lag. Hjemme i Danmark slappede Kasper af og gjorde klar til den sidste del af turen. Kasper oplevede også at han det meste af tiden tænkte meget på sine kammerater og missionen selvom han gik hjemme og skulle nyde sin leave. Efter en hård og følelsesladet afsked med familien var

18

det af sted til missionen igen omkring den 1. december. Tilbage i missionsområdet og sammen med gutterne igen, klar til at gøre en forskel indtil EOT i FEB 2012. Men, det skulle gå anderledes. Efter en uge i FOB PRICE med proceduretræning og klargøring til nye opgaver tog Kasper med sin enhed til Patrol Base Line (PBL) for indledningsvis at støtte med vagttjeneste og på sigt støtte til fodpatruljer. Kasper skal ud på patrulje igen 15 DEC i et område, hvor et britisk køretøj en uge tidligere rammer en IED. Opgaven er at sikre området og udlægge pigtråd som hindringer for TALIBAN, der bruger området i sine operationer. Tidligt morgen 15 DEC afgår E11 og E13 til området med opgave at afsøge og sikre området for kabler til IEDer. Derefter deles :88CAZ cVY`]Ud`^d\R]dhVVaV cVgR_U]ÞS (grøfter til vanding) inden udlægning af pigtråd. Kasper er næsten færdig med at sweepe sin del, da han opdager et kabel som ligger nede i grøften, hvorfor han standser og vender om for ikke at udsætte sig for yderligere fare. Da Kasper vender om og tager det første skridt tilbage, sker der en eksplosion som rammer Kasper. Det sortner for Kasper og sitrer i ørerne og Kasper kravler tilbage mod sine kammerater medens han kalder på hjælp. Ret hurtigt kommer kammeraterne til hjælp og i samtale med Kasper og tillid til hans sweepning iværksætter de FØHJ i forhold til de erkendte skader. Da de Vc_`\dR^]Ve jeeVcUV<RdaVceZ]SRXVeZ]UVe


område, hvorfra han skal MEDEVACes tilbage til FHOSP i BASTION. Under hele forløbet er Kasper ved bevidsthed og kan kommunikere med sine kammerater – og han spørger aktivt ind til skaderne og behandlingen på stedet. 9VcVWeVcR_\`^^VcYV]Z\`aeVcV_`X jgVc Kasper tilbage til FHOSP i BASTION – også her er Kasper vågen og kan kommunikere med det amerikanske BLACK HAWK MEDEVAC Team. På FHOSP i BASTION kommer Kasper under kyndig behandling af en dansk kirurg og sygeplejerske. Kasper lægges i kunstigt koma og behandles for sine skader på begge ben, højre hånd og højre øre samt eventuelle indre skader. Parallelt med alle disse begivenheder i missionsområdet sendes der indledende og opfølgende meldinger hjem til HOK og familien underrettes. Det er omfattende skader Kasper har, så informationerne er indledningsvis sparsomme og familien og underretningsholdet fra Skive beder til, at Kasper vil overleve. Heldigvis overlever Kasper og hans behandlinger skal hurtigst muligt videreføres Z5R_^Rc\dË<RdaVc jgVdeZ]CZXdY`daZeR]Ve hvor han genforenes med sin familie 18 DEC. Hele familien var ved Kasper og han blev naturligvis glad for at se dem. Samtidig accepterede han skaderne og erkendte at begge underben var amputeret under knæet, men med gode chancer for at kunne få sin førlighed tilbage med proteser. Kasper overrasker alle og bliver så frisk, at han kan komme hjem til jul og fejre denne med familien. Herefter er det tilbage til Rigshospitalet for videre genoptræning kun afbrudt af nytårsaften i Sunds og almindelige weekender, hvor der ikke er genoptræning. 8V_`aecÌ_Z_XV_SVdeËcRW+"ecÌ_Z_XdaRdYgVc formiddag på 3 timer, 1 ugentlig træning på Center for Idræt (CFI) på Svanemøllens Kaserne sammen med andre skadede soldater og min. 1 ugentlig gang pilates i samarbejde med en balletdanser fra det kongelige teater.

€ ">2;8Ë`aRWecRaaVc_VeZ]"'VeRXV uden brug af gelænder og så lige kunne gennemføre 16 ud af 20 forhindringer på Forsvarets FHB! Udfordringerne med de dZUdeV cVW`cYZ_UcZ_XVcVcRe<RdaVcYRc vanskeligt ved at sætte af og absorbere stød i sine benstumper. Derudover har Kasper så også lige tilmeldt sig Copenhagen Marathon 20 MAJ på håndcykel som et delmål forud for deltagelse i NYC Marathon i NOV måned. Team Wounded Racing (TWR) med Jason Watt er også blevet en vigtig del af Kaspers genoptræning og fortsatte jagt på fysiske udfordringer. En sidegevinst for Kasper er her også at udvide sit sociale netværk og få mulighed for at udveksle erfaringer omkring de udfordringer man har som veteran og hårdt såret soldat. >`ee`VeW`cUVeeVcRTZ_XY`]UVc+~5VeVcUVc Z_XV_SV_Z~ :d\cZgV_UVdef_UVc<RdaVcgVURe jeeVZVXV_ lejlighed på Sluseholmen så han ikke længere skal bo på patienthotellet på Rigshospitalet. Så for at være mobil i bybilledet har Kasper helt naturligt erhvervet sig en cykel og bil, ligesom alle os andre. Som bataljonschef og chef for Kasper er jeg stolt og fuld af beundring for denne fantastiske unge mand – jeg håber I læsere allerede er blevet inspireret og hvem ved, måske løber I ind i Kasper en dag, eller også overhaler han Jer ude på løbestierne når han får sine løbeproteser.

Kasper tager udfordringerne op og stiller sig selv en masse delmål som han alle indtil videre har opfyldt: – 1 FEB - styrketræning og evne til at klare sig selv. Starter deltagelse ved CFI. – 1 MAR - Stå op under hjemkomstparaden (på egne proteser - og helst uden støtte fra krykker). € "2AC8Ë`aRWecRaaVc_VeZ]"'VeRXVaË Rigshospitalet.

19


IGDET ISAF 13

Danske ingeniører ved frontlinjen 2W<`_deRSV]6^Z] :856E :D27Y`]U"$~=fT\j"$~

~$!dV\f_UVceZ]dacÌ_X_Z_X~d\cReeVc meldingen ind over radioen. Jeg stikker forsigtigt hovedet op over den mur vi står i dækning bag, så jeg lige akkurat har udsyn hen over, og retter blikket imod det punkt, hvor jeg regner med at eksplosionen kommer fra. Vi har ligget i stilling i solen i et par timer nu og ventet på at det afghanske EOD skulle blive klar til at sprænge, så dette er ikke noget jeg vil gå glip af. På hver side af mig står de andre, der ligeledes forsigtigt har stukket hovedet op, så kun hjelmen og øjnene er synlige. Jeg mærker den kriblende fornemmelse i kroppen; forventningen om trykbølgen og braget, der om lidt vil tage pusten fra os. Det er en fornemmelse som enhver ingeniørsoldat kender og elsker, men som dog er federe, når man selv har været med til at forberede sprængningen.

20

Pludselig lyder en gigantisk eksplosion umiddelbart til højre for os, og da jeg lynhurtigt drejer hovedet, rejser der sig en enorm støvsky fra Noorzai Hill – ikke ligefrem i den retning vi havde forventet. Heller ikke helt den afstand jeg troede det ville være. Samtidig begynder det at regne med småsten omkring os; det lyder som en haglbyge, da de preller af på hjelmen og harmløst lander ved siden af mig. ~5VcXZ\UÌ]^VZ\\V$!dV\f_UVcUVc~eÌ_\Vc jeg for mig selv. ~*!€4`_5Ve4`_ec`]]VU5Ve`_ReZ`_ RWd]feeVe<]RceZ]WcZXÞcV]dVD]fe~]jUVcUVe over radioen. Så er der én IED mindre at bekymre sig om. Scenen ovenfor beskriver et uddrag, fra en patrulje vi var ude på i løbet af den måned i


april, hvor min gruppe og jeg lå i patruljebase 9RkcReDV]g`^UVeZ\\VgRcYgVcURX^R_ \ lov til at se (og føle) en IED blive bortsprængt så tæt på, var forholdet til IED’erne alligevel en stor del af hverdagen. Som et enormt spil skak, udspiller der sig hver dag en kamp på evner imellem os og Taliban, der søger at ramme os på sindrige måder, og hvor vi hele tiden skal forsøge at være et par træk foran.

dagen, kan man, imellem vagterne, bruge tiden på at slappe af og træne for at holde kroppen ved lige – en forudsætning for at kunne fungere optimalt hernede.

9RkcRe]ZXXVcaË\R_eV_RW8cVV_K`_V€UVe Wc`UZXVSÌ]eV]R_Xd9V]^R_U `UV_Yg`c markerne og den tætte vegetation, gør det til et oplagt område for Taliban at operere i. Det er samtidig også der hvor det meste af befolkningen lever, så ISAF og ANSF (Afghan National Security Forces) tilstedeværelse er derfor essentiel. Hazrat er blot én af mange lignende patruljebaser i det tidligere danske – nu britiske - ansvarsområde, og sammen med kamptropperne, er der selvfølgelig også konstant en ingeniørgruppe derude.

Patruljerne kan vare alt lige fra et par, til en 10-12 timer – alt efter hvad der dukker op undervejs. På nogle af dem skete der ingenting, og på nogle andre skete der lidt mere.

Dagene i Hazrat kan i bund og grund deles op i to forskellige hverdage; der er vagthverdagen og patruljehverdagen. I den første, er man et par timer i døgnet på vagt i en af Sangerne (vagttårne). Hvis der derefter ikke er andre opgaver i løbet af

På patruljedagene er man tidligt om morgenen ude af porten, for at gå fodpatruljer nede i UVe]`\R]V8cVV_K`_V`XZDRZUR_d`^Vc områdets største landsby.

Vi har fundet, og bortsprængt, en masse IED’er – hvilket jo må siges at være rigtig positivt. Der har derudover været et stort fokus på at opretholde det gode forhold til lokalbefolkningen, og når man kommer nok gange i et bestemt område, begynder man næsten at kende de lokale der. Flere blev til velkendte ansigter, som man hilste på hver gang man mødte dem. Når vi kravlede rundt på murene og hustagene i Saidan stod de lokale nede på vejene og i deres gårdspladser, og grinede op til os; hvorfor vi dog ikke bare brugte vejene og

21


dørene i stedet? Når man i 35 graders varme, og med 20-30 kg på ryggen, slæbte sit trætte korpus op og ned af stiger og mure, kunne man have en tendens til at give dem ret. Det er dog altid bedst at være på den sikre side, da fjenden bestemt ikke må undervurderes. I starten af april var vi en del af en større `aVcReZ`_ZKf^SVc]RjUVcVcVeRWUV områder som Taliban desværre stadig har en stor tilstedeværelse i. Min gruppe og jeg var tilknyttet en af infanteridelingerne, og skulle sammen med dem gennemføre en patrulje i det grønne område, hvor ANA (Afghan National Army) bl.a. skulle searche en formodet IED fabrik. 9 ud af 10 gange er det ANA der gennemfører sådanne opgaver, YgZ]\VeVcVeSVgZdaËUVe_ZgVRfUVVWeVc VcV års hårdt arbejde efterhånden har nået. Det er en stor tilfredsstillelse at kunne træde et skridt tilbage, sørge for den ydre sikkerhed, og se dem løse opgaverne effektivt. På vej derned affyrede Taliban nogle enkelte korte byger imod os – alle handlede professionelt, kom hurtigt ned i dækning, og havde med det samme opmærksomheden rettet udad. I sådanne situationer er der ikke tid til lange overvejelser, og det er rygmarvsreaktioner, indøvet utallige gange hjemme i Skive øvelsesterræn, der redder liv. Beskydningen forstærkede dog kun vores mistanke om at de rent faktisk havde noget at skjule, og efter at have sikret os selv, kunne vi fortsætte fremad. Vi gik i stilling, og ANA kunne kort tid efter begynde deres afsøgning af compoundet. Der var hurtigt gevinst, og den britiske ANA rådgiver vi havde med, ville senere kalde det et af årets største fund. Utallige IED komponenter og ammunition, som Taliban forhåbentlig kommer til at kunne mærke manglen af det næste lange stykke tid. A good days work. Cheers and happy days, som briterne ville sige.

22

Temperaturen lå på denne dag et sted imellem 30 og 40 grader, vinden var bemærkelsesværdig i sit fravær og solen ubarmhjertig. Både gåturen derned, og de mange timer vi måtte sidde i solen og vente på at det britiske EOD kom frem, drænede os for både væske og energi. Selv med 2,5 liter vand i CamelBak’en, en liter saftevand og lommerne fulde af snacks, var beholdningen allerede efter nogle timer faretruende lav. - Uden mad og drikke, duer helten ikke, som ordsproget lyder. Og hernede er det ikke blot tomme ord. Varmen, og belastningen ved – med mange kilo på ryggen – at gå de lange aRecf][VcZ8cVV_K`_VXÞcReUVeVcRWjUVcdeV vigtighed, at hver mand medbringer så meget væske som han kan bære, og drikker til man er ved at kaste op. Alternativet er kort og godt at man dehydrerer, og derefter er lige så ukampdygtig som hvis man var blevet såret på en hvilken som helst anden måde. Et bevis på at elementerne kan være en lige så stor fjende som Taliban, hvis ikke man passer på. Trætte og svedige, men veltilfredse, nåede vi alle tilbage til køretøjerne i god behold – omend en af infanteristerne lige måtte have et d\fU~6_X]VgR_U~€gR_U^VUdR]e`Xdf\\Vc – af sanitetsfolkene, og sidde lidt i skyggen, før han var helt klar igen. Operationen må dog siges at have været vellykket, og kunne da skrives på listen af opgaver de danske styrker indtil videre har løst på tilfredsstillende vis her på hold 13. Hvem siger at 13 behøves være et ulykkestal? Til slut vil vi fra hele Ingeniørdetachementet Þ_d\Vg`cVdR ÞdVcVaËY`]U"%YV]U`X]j\\V med resten af jeres missionsforberedende uddannelse. Vi begynder så småt at glæde os til I kommer. Nyd den kølige danske sommer, for til august kommer I til at svede.


Ingeniørtroppernes Historiske samling Jernbanemagasinet

Åbningstider: Mandag til torsdag: 08:30 - 12:30 2WeV_]ÞcURX dÞ_URX+VWeVcRWeR]V <`_eR\e+ Major Poul Lassen Ansvarshavende E]W+%!%$#$'% (##)&!"" V^RZ]+YZRd]V!"1^Z]U\ WZZ_:8C=6!" Martin Wilnor Daglig leder E]W+&!)%)(*' ZXcXdV")1^Z]U\

Martin Wilnor

3Z]]VUVc6WWV\eVc9Zde`cZVc >`UeRXVd^VUX]ÌUV <`_eR\e`d 23


Alt i malerarbejde

MEDLEM AF DANSKE MALERMESTRES GARANTIORDNING

JENS MALER Jens J. Johansen Kærmindevej 8 · 7800 Skive Biltlf. 40 97 83 03 · Fax 97 52 05 46

TLF. 97 52 73 03

Michael Larsen Malernes Aktieselskab · Teglvænget 141 · 7400 Herning Mobil 40 37 89 98 · Tlf. 96 27 89 99 · Fax 96 27 89 98 www.malernesaktieselskab.dk · ml@malernesaktieselskab.dk Bakkedraget 6 7800 Skive Tlf. 97 52 73 53

Åbningstider: Mand.-fred. 15-17 Lørdag 10-12

A/S aut. el-installatør

www.skp-el.dk

Skive: Søndergade 17 7800 Skive Tlf. 97 52 22 33 Fax 97 52 14 24

24

Lem: Ringvej 1, Lem 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 85 00 Fax 97 56 84 63

Elkøb Søndergade 17 7800 Skive Tlf. 97 52 22 35


K^h`dgehÂ&#x20AC;cY Ingeniørtroppernes Fond har indkøbt et nyt parti regimentsbĂŚlter. 5V _UVdZdeĂ&#x17E;ccV]dVc_V*&`X"#!TV_eZ^VeVc CVXZ^V_edSĂ&#x152;]eVc_V\`deVc#!!\cacde\`X\R_\Ă&#x17E;SVdY`ddV_Z`cdVcXV_e@]V Harder, Stab Ingeniørregiment. 5f\R_\`_eR\eV@]VaĂ&#x2039;+ EV]VW`_+(##)&!"$ 7ZZ_+:8C8D6!$ >RZ]+`Y1^Z]U\

Gode boliger til hele familien - EN ANELSE QVIKKERE Mandag-fredag 6.00-24.00 Lørdag-søndag 0.00-24.00 VASKEHAL - KIOSK - BILUDLEJNING

Sdr. Boulevard 4 . 7800 Skive Tlf. 97 52 23 67

+ONGELIGHOmEVERENDÂ&#x2019;R

$ANSKEOGUDENLANDSKE

/RDENSBAAND -INIATUREORDNER MEDALJER SLÂ&#x2019;JFERROSETTER 0EDER3KRAMSGADE+Â&#x2019;BENHAVN+ 4ELFAX E MAILMWM MWMORCHDK WWWORDENSBAANDDK

Falkevej 17 8800 Viborg Tlf. 86 61 36 66 Fax 86 61 04 66 Email: Info@Brondum-Boliger.dk Brondum-Boliger.dk

25


INGENIØRREGIMENTETS SOLDATERFORENING:

DE DANSKE PIONERFORENINGER

PIONEREN 101. ÅRGANG Juni 2012 7`c^R_UV_d\]f^^V I skrivende stund, tre uger før Sendemandsmødet, er jeg ved og forberede mig til dette. Det kan godt give lidt panderynker, når vi nu må fremsætte forslag om at valgbarhedsgrænsen på 70 år nu står for fald, det er i hvert fald fremsat som et ændringsforslag, og det bliver 99,9 % sikkert vedtaget. Hvad er der så nu i vejen med dem over 70 år? Sikkert ikke noget, men det er årsagen til at forslaget er fremsat der er bekymrende. Der er ikke nogen yngre der ønsker og deltage i det organisatoriske arbejde, og der er desværre heller ikke ret mange og vælge mellem, så vi skal alle være bekymrede på den lange bane. Udlicitering i forsvaret har allerede nu fået den konsekvens at, i harmoniseringens navn er noget så enkelt som prisen på en øl steget ca. 65 %, og det vil vi mærke første gang til Jubilarstævnet den 15. september, til trods for at der p.t. endnu kun er udlicitering af cafeteriadrift på Sjælland. Det er spændende om priser og service på sigt bliver på et niveau hvor soldaterforeningerne kan og ønsker og være med længere. Den ordning, som kører i øjeblikket på Skive Kaserne har vi været godt tilfredse med, dog er aften og weekend arrangementer så dyre at det er billigere og bruge et hotel ude i byen, så det har vi gjort med vores Sendemandsmøder siden 2008, og det kan ærgre og undre at kasernerne ikke kan give tilbud der samlet kan matche pæne hoteller rundt om i Danmark. Der er så nogen der mener at kasernerne er bygget og beregnet til nutidens soldater, det er de `XdË^V_UVeVcgZc\V]ZXÌcXVc]ZXeRe~YÌcV_SRXYÌcV_~W`cdgRcVedR^SRddRUÞcVc[RUVeVcgV] UVegZVcd\R]SVeR]VZUjcVU`^^VW`c`X\`^^VaË~g`cVd~\RdVc_Vc Det er så til gengæld ikke noget alle vores raske og dygtige soldater der er udsendt til Afghanistan og andre missionsområder mærker så meget til, heldigvis for det, de har valgt udsendelse enten som en oplevelse, eller som demokratiets bannerførere, og uanset hvilket

55A3jUVcgV]\`^^V_eZ]+ 1979-110264 Jonny Leth-Andersen G:D¬?<6C72?6? "*&#"'"#!&DgV_U2c_V8[Þce]Vc;V_dV_ 6cRWXËVeeZ]CjVd3cZXRUV¬cVegÌcVeYR_d^Z_UV Adresseliste til foreningerne findes bagerst i bladet

Skive Pionerforening

26

?`cUgVde[jd\ Pionerforening

Odense Pionerforening


motiv de har haft for deres valg, så har vi alle mulighed for at vise vores respekt og anerkendelse RWUVcVdZ_UdRedaË RXURXV_UV_&dVaeV^SVcdËYgZdZ\\VUfR]]VcVUVYRccVdVcgVcVeURXV_eZ] dette, så marker lige i din kalender med det samme, der er garanteret et arrangement i en by i nærheden af hvor du bor, de udsendte, og de der har været det, fortjener det. 8`Ud`^^Vc Helmuth Hansen &^R[ til kranselægningen på Skive Kaserne, i anledning af 5. maj, var 7 pionerer med 2 faner og 3 pionøser mødt frem. Regimentet havde inviteret på formiddagskaffe, og her blev vi opdateret om status ved regimentet af OB Christian Arildsen. Herefter var der klargøring til kranselægning, og efter opstillingen kom OB C. Arildsen og holdt sin 5. maj tale. Så var der kranselægning af regimentchefen og DDPs formand, og vi sluttede med et foto af de deltagende pionerer og regimentchefen. Så var det tid til den fælles frokost i cafeteriet inden vi alle kunne sætte kursen mod hjemme adressen. Tak til alle for fremmødet.

DjUd[Ì]]R_UdAZ`_VcW`cV_Z_X

<R^^VcRed\RSdRWeV_

Den sidste kammeratskabsaften inden sommerferien holdes fredag den 8. juni kl. 19.00 i Kalbyris Anlæg, Skyttemarksvej 200, Næstved. Vi kører det sædvanlige koncept, måske med en enkelt overraskelse. HUSK!! Pionøserne er rigtig hjertelig velkommen.

AZ`_VcecÌWaË<_feYV_S`cX =`]]R_U

Vi mødes på Maribo Sø Camping fredag den 10. august, så vi er indkvarteret og klar til Fælles grill-aften kl. 19.00. Lørdag er der tur til Knuthenborg Park. Afgang fra campingpladsen senest kl. 09.10. Formiddagen kører efter fastlagt program og vi spiser frokost i Bæverhalehuset. Eftermiddagen er til fri UZda`dZeZ`_ZYRgV_ aRc\V_ Vi laver fælles grill-aften igen lørdag, og søndag d. 12. efter morgenmaden er det pakke sammen og farvel og tak for en forhåbentlig god weekend. Der er forhåndsreserveret hytter à 4 personer til kr. 550,- per overnatning, d.v.s. 1100,- per hytte delt mellem 4 er kr. 275 per person ved fyldt hytte, det er da en billig weekend. Forplejning sørger man selv for, også til grillen, men vi skal jo alle have mad alligevel. Tilmelding på hytterne omgående til Helmuth på tlf. 5573 6131. Vi ses i Maribo.

Aktiviteter 2. halvår 2012

August "!"#AZ`_VcecÌWaË=`]]R_U <_feYV_S`cX DVaeV^SVc 4. Faneborg i anledning af Majestætsbesøg i Næstved, 5. Flagdag for Danmarks udsendte. 7. Kammeratskabsaften 15. Jubilarstævne i Skive. 16. Pokalskydning i Toksværd

Oktober 12. Kammeratskabsaften. 20. Foreningens 90 års stiftelsesfest. 21. FN – march ?`gV^SVc ':8C|d$#)ËcdWÞUdV]dURXdaRcRUV^^ZD\ZgV 9. Kammeratskabsaften. "&D\jU_Z_X^`U8RcUVcW`cV_Z_XV_ 5VTV^SVc 2. Adventskoncert 8. Julefrokost

¬_UcZ_XVc\R_W`cV\`^^Ve[V\aËY[V^^VdZUV_+hhhaZ`_Vcd`]UReU\ djUd[Ì]]R_UdAZ`_VcW`cV_Z_X

8V_VcR]W`cdR^]Z_XV_

Der var i år lidt færre end der plejer og være til vores generalforsamling. Der er ærgerligt, da der var en rigtig god stemning, og Madtemplet havde endnu en gang leveret en lækker menü. Efter middagen var UVeeZUeZ]XV_VcR]W`cdR^]Z_XV_5R_2XXVcdS`S]VggR]Xed`^UZcZXV_e`X\`_deReVcVUVRe87gRc]`g]ZXe gRcd]Ve7`c^R_UV_R RXUVV_Wj]UZXSVcVe_Z_XUVcVWeVcWÞ]XV_UVS]VgX`U\V_Ue<RddVcVcV_WcV^]RXUVUVe reviderede regnskab der også blev godkendt. Kontingent uændret kr. 260,- årligt. Alle valg var genvalg. Under eventuelt blev Aktivitetskalenderen, foreningens 90 års jubilæum, og DDPs 100 års jubilæum. i 2014, som Sydsjælland. bl. andet står for, drøftet.

27


87d]feeVUV^VUReW`c^R_UV_eR\\VUVUZcZXV_eV_W`cfUWÞceUËU`X^`eZgVcVUVVeaZ`_VcYfccRW`c dirigenten og et for foreningen. Så var det tid til kaffen, og pionøserne havde endnu en gang ryddet pænt op efter middagen, så alt gRc\]RceZ]VeaRcYjXXVeZ^Vc5VegRc`XdËeZUeZ]`gVccÌ\\V]dVRWa`\R]eZ]~«cVedd\jeeV~ZDjUd[Ì]]R_Ud AZ`_VcW`cV_Z_X`X8f_YZ]UDe`WWVcS]VgV_dfgVcÌ_gZ_UVccZXeZXY[VceV]ZXeZ]]j\\V^VUUVe `eeVcVdf]eRe Ved midnatstid var oprydningen overstået, og endnu en god pioneraften var slut.

<`_TVceV_ 8R]]R\`_TVceV_^VU=ZgXRcUV_d`c\VdeVc3ZceYV<[Ìc`X3`S`>`cV_`S]Vg`gVcgÌcVeRW%!!^V__Vd\Vc Wf]UeYfd`XfURWUZddVgRcUVcTR(!WcRd`]UReVcW`cV_Z_XVc_VZ?ÌdegVU5VegRcV_X`U`X `e\`_TVce gZ \VWeVcgZ^ZUURXV_gRcZ_UeRXVe`X_ËcUVedËVcZX`UedV]d\RSYgRU\R_^R_dËW`c]R_XV^VcV0

>ZUeDjU[j]]R_UAZ`_VcW`cV_Z_X

D`^^VcdV[]efcV_#!"#

Sommersejlturen 2012 afvikles Fredag D. 17. august. Nærmere Øvelsesplan i næste Nr. af Pioneren. Sæt kryds i kalenderen. Alle pionere og pionøser er velkommen til at deltager.

8V_VcR]W`cdR^]Z_X#!"#

Til generalforsamlingen var i alt 11 Pionerer og Pionøser mødt op samt fra hovedbestyrelsen Orla Jensen med Frue. Der skete ikke den store revolution denne aften. Ud over den trykte beretning udtalte formanden en tak til g`cVd¬cVd^VU]V^=V`8`c^dV_W`c9R_dda`_d`cReaË"!!!eZ]7`cV_Z_XV_ Regnskabet balancerede med en beholdning på 4610 Kr. Alle valg var genvalg. 7`cV_Z_XV_VcZXR_X^VUÞgV]dVda]R_]ÌX_Z_XW`c>Z_ZWVcZV_#!"$UVcRWgZ\]Vdd`^V_ cVURXdÞgV]dV omkring Krigsskuepladsen ved Rindsholm Kro med afstikker til Århus og Viborg 9–12. maj 2013 Kristi Himmelsfarts ferien. Med Pionerhilsen 360930 JIR Nov. 64.

Lolland-Falster Pionerforening Tiden løber hurtigt. Vi har oplevet marts som en forårsmåned, men april med kulde og regn.

Marts: Vi har afviklet vor bowling med afslutning i Nykøbing F. med god tilslutning 8V_VcR]W`cdR^]Z_XUV_$!^Rced GZgRc^ÞUe"&aZ`_VcVcGZYRgUVV_X`UXV_VcR]W`cdR^]Z_XYg`cgZ \UVSReVcVeW`cd\V]]ZXVV^_Vc Valgt til dirigent blev vort æresmedlem Carl Frederik Devantier, som ledede slagets gang. På valg til bestyrelsen var Henri Boesen, Carlo Jensen og Carsten Egeskov. Alle blev genvalgt. Indtrådt i bestyrelsen var Johannes Larsen efter Helge Andersens død. Valg af ny suppleant blev Torben Frederiksen. Valg af sendemænd. Familiefest og sygdom har forhindret os i at sende sendemænd til dette års sendemandsmøde. Indkome forslag – ingen. Eventuelt Ved formandsmødet den 10. februar 2012 i Odense foreslog vi, om vi skulle holde et træf i Knuthenborg. København og Sydsjælland foreslog den 11. august. Vi har fået bekræftet, at det kan lade sig gøre. Danske Soldaterforeningers Landsråd har afholdt opstillingsmøde til regionsrepræsentant. På valg var Helmut Hansen, som blev genvalgt. Der blev talt om det positive arbejde, der blev gjort med soldaterhjemmene. Lolland Falster Pionerforening havde indstillet pioner 256633 Mogens Jensen til hæderstegn i guld. Landsformand Helmut Hansen overrakte hæderstegnet Program for den ny sæson – efterår 2012

August: Knuthenborg den 11. - Lolland Falster, København og Sydsjællands pionerforeninger har i samarbejde arrangeret et pionertræf med damer for at styrke kammeratskabet. Tag en ny Pioner med. kl. 09.30 møde ved Maglemer Porten kl. 10.00 Knuthenborg åbner. Vi kører til Svanesøen og samles. Tag drikkevarer med til eget forbrug. Vor

28


landsformand Helmut Hansen samt Københavns formand Leif Hansen og undertegnede, vil sige et par ord. Ordet er frit, så vi kan dyrke kammeratskabet. kl. 12.00 Bæverhalehuset spisning. Om eftermiddagen kan haven beses efter eget ønske. Er der nogen, der gZ]fU`X\ÞcVZRSVSfd^ ^VcUVeXcReZd Pris pr. person: gruppebillet voksen DKK 170,00 – platte DKK 130,00 – i alt DKK 300,00 pr. person. Tilmelding til Carlo senest 10. juli. Betaling ligeledes senest 10. juli på følgende: konto i Danske Bank: 3219 3219146531 Bandholm 26. august kl. 11.00 Sildefest i Hvedemagasinet med underholdning og lotteri.

DVaeV^SVc

fredag den 28. kl. 17.00, Hjemmeværnsgården, Møllebakken 1-3, 48OO Nykøbing F. Vi starter efteråret med at holde pionerforeningens 94 års stiftelsesfest. Bowling starter i oktober – 2. torsdag i måneden kl. 19.00 i Nykøbing F. Bowlingcenter 11.oktober – 08. november – 13. december. Der afsluttes med julefrokost Bestyrelsen ønsker alle en god sommerferie på bestyrelsens vegne Henri Boesen

Randers Pionerforening Juni: d. 12 grillaften, Høvejen 17 kl. 1800. Juli: ferie, har bestilt godt vejr i Danmark. August: d. 14 grillaften, Høvejen 17 kl. 1800. PBV. Hans Damgaard

<ÞSV_YRg_dAZ`_VcW`cV_Z_X

<ÞSV_YRg_dAZ`_VcW`cV_Z_X3R_\`daZ]U"(%#!"#aË<RcV_d>Z_UV

Startet med spisning, der var mange pionøser og pionerer der var tilmeldt til spisningen. Selve Banko startet kl. 19.30 med seks spil, efter 3 spil blev der solgt et lotteri med mange præmier. Det var en rigtig god aften, hvor mange havde noget med hjem, var det ikke gevinster, var det det den gode Pionerånd de havde med hjem. Tak til alle deltager.

7fX]Vd\jU_Z_X#!"# #$[f_ZR jde VcV^VU]V^^VcYRcdRXeReUVeZ\\VVcUV_SVUdeVURXReRWY`]UVWfX]Vd\jU_Z_XaËUR UVeVcDR_\eYR_dRWeV_dËSVdejcV]dV_ _UVcV_R_UV_URXY`]UÞ[V^VUY[V^^VdZUV_`X_ÌdeV_cRW pioneren.

59=deRWVe

Tirsdag 28. august, afholder vi mødeaften i fælledparken, så pak aftensmaden ned og lad os blive mange til at heppe på vores løbehold. Nærmere om telt placeringen i næste nr. af pioneren og på vores hjemmeside.

Ferie Foreningen holder ferie i hele juni og juli mdr., så lad batterierne op og lad os blive rigtig mange til de mange arrangementer der er i løbet af året.

<DDefceZ]8RcUVYfdRccVXZ^V_eVe "&RacZ]e`X&#^VU]V^^VcRWUVeZ]d]feeVUVW`cV_Z_XVcRW<DD_VUeZ]8RcUVYfdRcVc_V`XdËaËUVcVddeR]UV og museum, efter en grundig rundvisning hvor vi så sadelmagerværksted, smedje, sygestald og hestenes deR]UVYg`cYVdeV_VSËUVYRcYÞ[W[V]Udd`]`XSRUdËgZUVcVdcZUVYR]ER\eZ]89CW`cRegZ^ËeeV\`^^VaË besøg og Tak til Helmer for rundvisningen på museet. Så tog vi ud til Sydsjællands pionerforening hvor vi indtog frokosten, en stor tak for hjælpen til Helmuth og frue. DËe`XgZfUeZ]8RcUVYfdRcVc_Vd veteran og panser Køretøjsforening og så de renoverede køretøjer og de køretøjer der skal renoveres, det er et meget stort arbejde at renoverer

29


\ÞcVeÞ[Vc_VUR^R_XVRWUV^Z\\VVccVaRcVcVeZ_UV_UVW`c]`UW`cdgRcVeER\eZ]89CGA<W`cUZgZ^ËeeV komme på besøg. På KSS vegne vil jeg takke alle deltagerne for en god dag, dejligt at så mange slutter op om arrangementerne.

70 års dag Jeg takker Københavns Pionerforening og Skyttelauget for opmærksomheden ved min 70 års fødselsdag. Med venlig hilsen Kim Jønsson

DDP

Aktiviteter 2. halvår 2012 5. sept. Flagdag i hele Danmark. 15. Jubilarstævne i Skive '_`g:8Cd$#)ËcdWÞUdV]dURXdaRcRUV^^ZD\ZgV

=R_UdcËUd^ÞUVe

Der var i år 19 foreninger repræsenteret ud af 24, med i alt 47 deltagere, heraf syv pionerer, til årets Landsrådsmøde på Vordingborg Kaserne. Dagen indledtes med blomsterlægning ved mindetavlerne. Præsidenten, Jan brun Andersen; bød velkommen, og fanen blev ført ind. Ib Hedegaard Sørensen fra Husarforeningen blev valgt som dirigent, og konstaterede at mødet var lovligt varslet. AcÌdZUV_eV_R RXUVV_Wj]UZXSVcVe_Z_XUVcS]VgX`U\V_Ue^VUR\\]R^ReZ`_ 3VcVe_Z_XVc_V`^5jSSÞ]>Þ]]V`XD`]UReV_@c]`gdXRdeV_d7`_US]Vg`XdËX`U\V_Ue Kassereren fremlagde det reviderede regnskab og det blev også godkendt med akklamation. 9`gVU`cXR_ZdReZ`_V_RW`W TVcVcZ5R_^Rc\9@5S]Vg`aeRXVed`^^VU]V^RW=R_UdcËUVe De fremlagte planer for vision og handleplan blev også godkendt i den foreliggende form. Alle valg til de faste poster var genvalg. Under eventuelt var der forskellige informationer, inden præsidenten og dirigenten sluttede Landsrådsmødet. Efter Landsrådsmødet var Thomas Renard fra Veterancenteret i Ringsted gæstetaler, hvor han orienterede om centerets organisation og virke. Dagen sluttede med den traditionelle Landsrådsmiddag, herfra kan jeg ikke berette, da jeg desværre ikke selv kunne deltage.

Fødselsdage =`]]R_U€7R]deVc pionerforening

Juli: 3. pioner 747407 – 1967 Carsten Egeskov Petersen 8f]US`cXgV[#)%3 %)'#8f]US`cX 65 år

<ÞSV_YRg_d pionerforening

Juni: 5. pioner 539766-1962 Tonni Petersen Kildemarken 19 &)&%8Zd]Vg 70 år

24. pioner 240752 – 1972 Johnny Olsen Lundbyvej 1 4863 Eskilstrup 60 år

8. pioner 569773-1963 8Vce;`Y_dd`_ Police station Borroloola PMB 109 Borroloola NT 0854, AUS 65 år

Randers pionerforening

16. pioner 757210-1967 Lars Peter Poulsen Maribovej 10 4000 Roskilde 65 år

Juli: 7. pioner 786171-1968 Hans Peter Hansen Poppelvej 37 8930 Randers nø 65 år

20. pioner 339114-1957 Ejner Ekkelund Kristensen Basunvej 3 8940 Randers SV 75 år

30

Juli: 7. pioner 176669-1953 Hans Conrad Nielsen Birketoften 2A 3360 Liseleje 80 år

7. pioner 070752-1974 Jan Flemming Nielsen Kastaniie Alle 19 2620 Albertslund 60 år 29. pioner 539652 GRX_8cVgj Øresunds parkvej 1. 2 th 2300 København S August: 9. pionøse 090847-B-2007 Dora Dannemann Knudsen Vængeleddet 6 2700 Brønshøj 65 år

DjUd[Ì]]R_U pionerforening

August: 8. Pioner 080847-1970 Karsten E. Frederiksen Bellisvej 13 4690 Haslev 65 år


De danske Pionerforeninger Formand: Helmuth Hansen Adresse: Havrevænget 3, 4700 Næstved Telefon: 55736131

DjUd[Ì]]R_UdAZ`_VcW`cV_Z_X Formand: Helmuth Hansen Adresse: Havrevænget 3, 4700 Næstved Telefon: 55736131

Kasserer: Kurt Jæger Rasmussen Adresse: Blomstermarken 15. 2860 Søborg Telefon: 39673178

kasserer: Arne Jensen Adresse: Skovkanten 96, 4700 Næstved Telefon: 55729434

55A|dY[V^^VdZUV+hhhaZ`_Vcd`]UReU\ Webmaster: Svend Knudsen Adresse: Vængeleddet 6, 2700 Brønshøj Telefon: 38284912 Email: ddp@pionersoldat.dk

Randers Pionerforening Formand: Hans Damgaard Adr: Syrenvej 23, 8930 Randers, nø Telefon: 86431773 / 25218173

Redaktør: Michael Bedsted Adresse: Ny Carlsbergvej 13, 1, tv, 1760 København V Telefon: 23849095 / 33219047 Email: pioner@ablivaweel.dk Lolland-Falster Pionerforening Formand: Henri Boesen Adresse: Gøgevænget 42, 4872, Idestrup Telefon: 54132220 Kasserer: Carlo Jensen Adresse: Gedservej 24, 4800 Ny Købingfalster Telefon 54855774 Ingeniørtroppernes soldaterforening W`c^ZUe`XdjU;j]]R_U Formand: Johannes Chr. Nielsen Adresse: Sønderbrogade 10. stuen, 7100 Tørring Telefon: 75802576 Mail: bjogjc@tuknet.dk Kasserer: Henry S. Christensen Adresse: Højmarksvænget 31, 8600 Silkeborg Telefon: 86822321 / 40942321 Skive Pionerforening Administreres af DDP ?`cUgVde[jd\AZ`_VcW`cV_Z_X Formand: Per Seiling Adresse: Kviesgårdsvej 13, 7620 Lemvig

Kasserer: Orla Jensen Adresse: Bækvejen 14, 8940 Randers sv Telefon: 86445549 <ÞSV_YRg_dAZ`_VcW`cV_Z_X Formand: Leif A. Hansen Adresse: Tornebakken 27, Blistrup, 3230 Græsted Telefon: 48716460 Email: cissus@hansen.tdcadsl.dk Kasserer: Michael Bedsted Adresse: Ny Carlsbergvej 13, 1, tv, 1760 København V Telefon: 23849095 / 33219047 Email: pioner@ablivaweel.dk PR: Gitte Quiding Højager 108 2670 Greve Hjemme nr.43900325 Mobil nr.23726426 Mail: pr@pionersoldat.dk Skyttelaugsformand: Michael Bedsted Adresse: Ny Carlsbergvej 13, 1, tv, 1760 København V Telefon: 23849095 / 33219047 Email: pioner@ablivaweel.dk Odense Pionerforening Formand: Jørgen Rosenquist Adresse Kristiansdals Alle 45, 5250 Odense SV Telefon: 66172091 Email: jquist@mail1.stofanet.dk Kasserer: Ove Nielsen Adresse: Vejruplund 29, 5290 Marslev Telefon: 65951163

Ingeniørregimentets historie Ingeniørtropperne udgav 21. november 2008, efter 6 års arbejde, bogen 50 år med Ingeniørtropperne – fra Randers og Farum til Skive. Bogen omhandler ud over en grundig XV__V^XR_XRWUVe_fgÌcV_UVZ_XV_ZÞccVXZ^V_edeZ]S]ZgV]dVdR^e je_Z_XV_WcR7Rcf^`X Randers til Skive også en beskrivelse af den lange række af internationale operationer, som ingeniørsoldaterne har deltaget i de sidste 50 år. Begyndende med Den Danske Kommando i Tyskland lige efter afslutningen af 2. verdenskrig sluttende med den moderne ingeniørsoldats deltagelse i de igangværende missioner i Kosovo og Afghanistan. Bogen er skrevet af Aage Krogsdam og har forord af Forsvarsminister Søren Gade. En del kendte ansigter fra forsvaret og Ingeniørtropperne har medvirket enten med interviews eller artikler. Her kan nævnes generalerne H.J. Helsø, J. Scharling og P. Kiærskou samt oberst O. <ÞaaV_dR^e`SVcde]Þ[e_R_e49AVUVcdV_^ 2]eZR]e€"&&dZUVcdaÌ_UV_UV]Ìd_Z_X^VU^R_XVSZ]]VUVc`X `e]Rj`fe3`XV_\`deVc"#& incl. evt. forsendelse og overskuddet går direkte til Ingeniørtroppernes Historiske Samling i Jernbanemagasinet på Skive kaserne, hvortil der er gratis adgang, hver dag fra 8.30 til 12.30 og efter særlig aftale. Bogen kan købes ved henvendelse til Garnisons-støtteelementet: Kontorfuldmægtig Chalotte Sølvberg, telefon 7228 4004.

31


!FSENDER 3KIVE'ARNISON 3DR"OULEVARD 3KIVE

Sund bank

Salling Bank er en solid og sund bank med 135 ürs erfaring i Limfjordsomrüdet. Hos os für du og din økonomi solide rødder, gode vÌkstbetingelser og ikke mindst ...

overblik og tryghed Gratis bankskifte: Det er let at blive kunde hos os. Vi klarer alt det praktiske, nĂĽr du skifter til Salling Bank. Vi opkrĂŚver ingen gebyrer i forbindelse med oprettelse af nye kunder.

Algade 18 7900 Nykøbing Mors Tlf. 9752 3366 sb@sallingbank.dk www.sallingbank.dk

Nu ogsü i Nykøbing 'X¿QGHURVL$OJDGH1\N¥ELQJKYRU vi übnede dørene mandag den 27. juni 2011. Vi er parate til at byde dig velkommen. LÌs mere om os pü www.sallingbank.dk

www.f-s.dk 2011

Pengene vokser ikke pü trÌerne ... En god økonomi krÌver nÌring og pleje, nøjagtig som alt andet du vil have til at vokse og gro.

Pioneren nr. 3 2012  

pioneren nr. 3 juni 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you