Page 1

PIONEREN Udgivet af Skive Garnison

8. 책rgang - Nr. 1 februar 2012

1


Indhold

Ingeniør regimentet

5V5R_d\V Pionerforeninger

3

Obersten har ordet.

%

9V_UVd>R[VdeÌe5c`__Z_XV_d_jeËcdYZ]dV_

&

7`cdgRcdTYVWV_d_jeËcdYZ]dV_

)

GV]\`^^V_eZ]D\ZgV<RdVc_VZ_W`eZ]UV_jVd`]UReVc

10

Artikelserie fra ISAF hold 12 - lige inden lukketid...

")

5Ve_j:8C43C?`X86@

20 

Veteraner klarer sig godt. 7]`eeVXRgVceZ]<7F>d`]UReVcY[V^^VeZd\ZgV

#" 

;`Z_eYV4]fS`cZV_eVcZ_XWcR:D8=ÞS 9g`cW`c]ZXXVc\RdVc_V_ZURXZd\ZgV]ÌdYg`cW`c

22

IGR INFO - løst og fast.

#$

?Rg_V?je

#'

5652?D<6A:@?6C7@C6?:?86C

HHHD<:G6<2D6C?65<

Udgives af: Skive Garnison Sdr. Boulevard 15 7800 Skive Telefon 72 28 40 00 www.skivekaserne.dk

„PIONEREN“ udkommer: 5. februar, 5. april, 5. juni, 5. august, 5. oktober og 5. december.

HHHA:@?6CD@=52E5<

Redaktion Ansvarshavende Redaktør: Major Poul Lassen Telefon 72 28 50 11

Forside foto: Ingeniørsoldat i Afghanistan. Læs meget mere inde i bladet.

Redaktør Overkonstabel-1 Arne S. Hansen Kontaktperson for annoncører Administrator på: Yeea+ W T"% T"* :8C Telefon 72 28 40 08 / 22 83 84 09 arne.hansen@mil.dk

:DD?+"*!#!(&* 9`]U_Z_XVcfUecj\eZA:@?6C6? er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Ingeniørregimentets holdning.

2

5VRU]Z_V

Indlæg til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 12. marts 2012.

Inde i bladet vil du støde på QR \`UVc>VUUZ_d^RceaY`_V\R_ UfdTR__V\`UV_`XWËRUXR_X til den Internet side koden er programeret til. Programmet til ReËS_V\`UVc_V^VUDTR_=ZWV kan hentes gratis på Android >Rc\VeV]]Vc:aY`_V2aaDe`cV


Obersten har ordet

Af Oberst C. Arildsen

Afghanistan Den 15. december 2011 blev konstabel Kasper Thomsen fra ingeniørdetachement hold 12 hårdt såret af en vejsidebombe tæt på Patrol Base Line. Kasper blev evakueret til Danmark og indlagt på rigshos pitalet, hvor han i skrivende stund fortsat er i gang med genoptræningen. Kaspers stærke fysik og benhårde mentale gåpåmod har ført til, at han gør fantastiske fremskridt i genoptræningen. Vi glæder os alle til at se ham i Skive igen. >V_dUZddV]Z_[Vcd\cZgVdVc:D27Y`]U"#gVUReS]ZgVR ÞdeRW:D27Y`]U  13. Hold 12 har været det største og mest robuste danske ingeniørbidrag nogensinde i Afghanistan. På hold 13 bliver ingeniørbidraget en lille smule mindre. Det skyldes, at hele den danske bataljonskampgruppes opgave r er blevet voldsom reducerede. Fra hold 13, vil der ikke længere være en selvstændig dansk bataljonskampgruppe og ikke længere noget selvstæ ndigt dansk ansvarsområde. Danske styrker er ikke længere baseret i Patrol Base Line, men skal operere ud fra hovedbaserne Price og Bastion. Ingeniørerne på hold 12 har klaret opgaverne fantastisk godt og det er jeg sikker på, at hold 13 også kommer til. Inde i bladet kan I læse tre forskellige artikler fra Afghanistan. En af artiklerne er skrevet af en brite og er derfor på engelsk. Det er i øvrigt den mest humoristiske artikel, jeg længe har set! 3V^R_UZ_X Det går fortsat fremad med bemandingen af regimentet. Antallet af fastansatte er fortsat støt stigende, men det begynder at gøre ondt på de personelgrupper, der fortsat er underbemandede: Kaptajner, premierløjtnanter og oversergenter. Helt specielt mangler vi person el til det administrative område: Administrationskontorerne og kommandokon torerne. Og uden dem får vi ingen løn og ydelser. Tænk over det, hvis du har brug for en kamppause, så kunne et kontorjob måske være noget for dig – eventuelt i en periode. ?jVgÌc_Va]ZXeZXV Den 1. februar 2012 indkaldes endnu et hold værnepligtige til uddann else ved :_XV_ZÞccVXZ^V_eVe5V VdeVS]ZgVcfUUR__VeeZ]e`eR]W`cdgRcddejc\V_^ V_V_ god del vil også blive tilbudt et HRU forløb, der dels leder mod udsend else til en mission og dels leder mod ansættelse ved regimentets ståend e styrke. Derfor indeholder bladet en kort artikel om Skive Kaserne og Ingeniørregimentet for at byde de nye værnepligtige velkommen. 93

3


9V_UVd>R[VdeÌe5c`__Z_XV_d_jeËcdYZ]dV_

7`e`+9@<

Hendes Majestæt Dronningens nytårshilsen til forsvaret, hjemmeværnet og beredskabet ved årsskiftet 2011-2012: Det forgangne år bød endnu engang på væsentlige nationale og internationale forandringer og udfordringer, der har påvirket hverdagen og efterladt mærkbare indtryk. Danske styrker og enkeltpersoner – militære som civile – bidrager fortsat til at skabe forudsætninger for en positiv udvikling i denne verdens måske vanskeligste, mest komplicerede `XWRcVWj]UeV\`_ Z\e`^cËUVcYg`cdaVTZV]eZ_UdÌeeV]dVc_VZ=ZSjV_Z2WXYR_ZdeR_`XfUW`c Afrikas Horn tiltrækker sig størst opmærksomhed. Overalt bliver der ydet en meget professionel og dedikeret indsats, der giver international genklang og som bliver rost i høje toner af vore allierede. Senest er dette kommet til udtryk gennem den store anerkendelse af Flyvevåbnets dygtige og omfattende indsats i Libyen. Vores internationale indsats er blevet gennemført med engagement og professionalisme, men indsatsen har desværre igen i år medført tab og sårede. Tab og sårede er desværre blevet en del af virkeligheden. En virkelighed, der aldrig må blive rutine. Vi skal fastholde, at det er en fælles opgave at yde opbakning og støtte til ofrene og de efterladte. De må ikke stå alene med deres tab. Min og min families tanker og dybeste medfølelse går til ofrene, de efterladte og pårørende samt kammerater, der alle er blevet ramt hårdt. På Flagdagen, den 5. september 2011 indstiftede Danmark ”Monument for Danmarks Internationale Indsats”. Med dette monument har vi nu et synligt nationalt mindesmærke til ære for vore udsendte og et sted, hvor vi kan mindes vore faldne. Måtte monumentet blive besøgt, ikke blot af pårørende og veteraner, men af alle, der ønsker at vise deres anerkendelse af og respekt for de af vore landsmænd, der er udsendt eller er faldet. Prinsgemalen og jeg, Kronprinsparret og Prins Joachim og Prinsesse Marie har igen i år mødt stor gæstfrihed ved vore besøg, og samtidig mærket den professionalisme, hvormed de mangeartede opgaver løses. Særligt stærkt står for mig besøget ved vore styrker i Afghanistan, hvor jeg, til trods for soldaternes vanskelige arbejdsforhold og de afsavn, man må lide, mødte en utrolig høj moral og professionalisme, der kun kan aftvinge den dybeste respekt. Sammen med min familie sender jeg en varm tak for det forgange år og vore bedste ønsker for et godt og lykkebringende år 2012 til alle Forsvarets, Hjemmeværnets og Beredskabets ansatte og deres familier, herhjemme og i udlandet. Sign. Margrethe R

4


7`cdgRcdTYVWV_d_jeËcdYZ]dV_#!"#

General Knud Bartels’ nytårshilsen til medarbejderne i forsvaret <ÌcV^VURcSV[UVcV Endnu en gang er det nytår og dermed tid til at gøre status over året, der er gået. 2011 har været et travlt år for forsvaret. Alle tre værn og Hjemmeværnet har været indsat i internationale operationer – og alle har varetaget nationale opgaver og forpligtelser. På begge områder har forsvarets enheder og medarbejdere gjort en indsats, som har aftvunget respekt fra omverdenen. Få – hvis nogen overhovedet – havde for et år siden forudset det arabiske forår, endsige at UR_d\V7"' jgZ]]VS]ZgVZ_UdReZV_`aVcReZ`_ over Libyen fra marts til oktober 2011. 5VUR_d\V j`aVcVcVUVdR^^V_^VUV_ScVU koalition af lande i rammen af NATO for at beskytte civilbefolkningen i Libyen mod overgreb `X Þ[^VcVV_U'!!^ZddZ`_VcDR^eZUZXe YRgUVW`cdgRcVe^VU cVUR_d\V7"' jWcR september til december 2011 ansvaret for suverænitetshåndhævelsen i luftrummet over de baltiske lande. I Afghanistan fortsatte udviklingen med at overdrage ansvaret for landets sikkerhed til de afghanske myndigheder. Hold 12, som for tiden er i Helmand, bliver det sidste danske hold ved

Patrol Base Line. I 2011 har der været lagt vægt på at sammensætte styrkebidraget med udgangspunkt i vores nye træner- og mentorroller. Indsatsen som trænere og mentorer udbygges yderligere i 2012, og andre typer enheder udsendes som følge deraf til Afghanistan. Operationen i Afghanistan trækker stadig store veksler og har haft store menneskelige omkostninger. I 2011 blev tre danske soldater dræbt i Afghanistan, mens de løste deres opgave. Vores tanker går i denne tid til dem og deres efterladte. Æret været deres minde. Deres kamp har ikke været forgæves. Når jeg i årets løb har besøgt vores sårede soldater på hospitalet, er jeg hver gang blevet slået af deres imponerende gå-på-mod og vilje til at komme videre i livet. Det er en tilgang, som aftvinger respekt. I farvandene ud for Somalia har forsvaret ydet en betydelig indsats i den internationale indsats mod pirateriet. Først blev Esbern Snares indsats forlænget i seks måneder ind i 2011, og i november kom søsterskibet Absalon til området for at genoptage operationerne. Også forsvarets Challenger jgZ]Ze`^Ë_VUVcYV_`gVc_jeËcUV]eRXVZ indsatsen mod pirateriet. 2011 var også året, hvor vi trak de sidste tropper hjem fra Irak, og hvor vi overdrog indsatsen i UNIFIL i Libanon til Østrig.

5


Og endelig skal vi ikke glemme de mange udsendte enkeltmandsbidrag, som hver især løser vigtige opgaver rundt omkring om i verden. I de hjemlige operationer har forsvarets enheder været indsat 24 timer i døgnet i årets samtlige 365 dage. Og uanset om det har været i Nordatlanten, ved Færøerne, i Grønland, eller i Danmark og drejet sig om redningsoperationer, bevogtning, overvågning eller suverænitetshævdelse, så er opgaverne med at yde støtte til det danske samfund blevet løst professionelt og i god koordination med de øvrige myndigheder. Forsvarets nationale og internationale operationer er vores kerneopgave. Men kerneopgaverne kan ikke løses uden, at organisationen herhjemme støtter op omkring de operative enheder. I, der arbejder i støttestrukturen, får ikke altid samme opmærksomhed som den operative struktur, når der berettes om forsvarets virke. Men uden jeres professionalisme, arbejdsomhed og støtte til de operative enheder ville forsvaret ikke være i stand til at levere de gode resultater, vi har set Z#!""GZ]ÞWeVcZ `\ER\W`cUVe Nytåret er også en lejlighed til at se fremad. Jeg vil ikke forsøge at forudsige, hvilke operationer danske soldater vil blive sendt ud i 2012. Det er en svær disciplin at spå om fremtiden, hvilket årets begivenheder på den operative front har understreget. Men netop derfor er det vigtigt, at vi altid fastholder vores basale

kernekompetence, nemlig evnen til at kæmpe og vinde. I en tid, hvor forsvaret står over for besparelser på op mod tre mia. kroner, vil der fortsat blive lagt stor vægt på en stram økonomistyring. Så store besparelser vil utvivlsomt kunne mærkes overalt i organisationen, og det vil blandt andet betyde, at hele forsvarets struktur og virke vil blive gennemgået med en tættekam. Kun på denne måde vil vi fortsat kunne stille de bedst mulige operative kapaciteter til rådighed som redskab for Danmarks forsvarsog sikkerhedspolitik. Det er dog min overbevisning, at forsvaret som resultat af de seneste års stramme styring af økonomien er godt rustet til fremtidens ændringer og krav. Tiden er også inde til, at jeg takker af efter godt to år på posten som forsvarschef. Ved årsskiftet tiltrådte jeg et nyt job som formand for NATO’s militærkomité. Det er en prestigefyldt stilling for Danmark, og at det er en dansker, der kan sætte sig i stolen, skyldes jeres indsats og den anerkendelse, som danske soldater nyder verden over. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for året, der er gået – I har grund til at være stolte af den indsats, I har leveret i det forgangne år. I, jeres familier og pårørende ønskes alle et godt nytår. Knud Bartels

7RcgV]eZ]W`cdgRcdTYVW8V_VcR]<_fU3RceV]d

Ved en parade på Kastellet i København tog forsvarschef general Knud Bartels afsked med forsvaret. Knud Bartels forlader forsvaret efter næsten 40 års tjeneste, heraf godt to år som øverste chef for forsvaret, for at tiltræde en stilling som formand for NATO’s militærkomité. I sin afskedstale sagde forsvarschef, general Knud Bartels om det danske forsvar: ”Det er ved samarbejde, at vores styrke opnås, og at vi derved når vores mål. Det gælder alle steder i verden, hvor danske styrker har opereret. Det gælder Afghanistan, Libyen, Adenbugten og Libanon. Alle steder har vores soldater vist evnen til samarbejde og skabt respekt om Danmark. ” Knud Bartels overtog posten som forsvarschef 16. november 2009 efter generalløjtnant Bjørn Ingemann Bisserup, der i kort tid var konstitueret i stillingen efter admiral Tim Sloth Jørgensen. Knud Bartels var fra 2006 til 2009 Danmarks militære repræsentant i NATO og EU. Knud Bartels blev den 17. september 2011 valgt til formand for NATOs militære komité af forsvarscheferne fra de 28 NATO-lande og skulle oprindeligt have tiltrådte posten til sommer. Men som følge af den seneste politiske udvikling i Italien er den nuværende formand for NATO’s militærkomité, admiral Giampaolo Di Paola blevet udnævnt til forsvarsminister i Italien i premierminister Mario Monti’s nye regering. Admiral Di Paola afgik derfor fredag den 18. november fra stillingen som formand for militærkomiteen. Admiral Giampaolo Di Paolas afgang betyder, at der er behov for, at forsvarschef general Knud Bartels frigøres før tid fra stillingen som forsvarschef for at kunne tiltræde stillingen som formand for NATO’s militærkomité snarest muligt. Forsvarsministeriet har derfor på opfordring fra NATO besluttet, at Knud Bartels kan tiltræde som formand for NATO’s militærkomité 1. januar i stedet for som planlagt 1. juli 2012. Det betyder, at Knud Bartels afgår som forsvarschef et halvt år før planlagt, den 31. december 2011. I sin afskedstale i dag forudså forsvarschef general Knud Bartels, at der venter forsvaret store udfordringer også fremadrettet: ~7`cdgRcVed\Vc_V`aXRgVcVcRe\Ì^aV`XgZ_UV`XgZ^ËR]UcZXS]ZgV`gVc RUZd\VV]]VcdV]geZ]WcVUdV;VXVc dog overbevist om, at danske tropper også i fremtiden fastholder evnen til at kæmpe og vinde, sagde Knud Bartels ved afskedsparaden.”

6


D\ZgV7VdeZgR]$!>2;$;F?:#!"# 5VedaZ]]Vc <`_eR\e@<D"2c_V9R_dV_ W`cjUVc]ZXV`a]jd_Z_XVc ##)!!(*#

Jydsk Emblem Fabrik A/S - Leverandør til Forsvaret Ordensbånd · medaljer · sild · stofmærker og andet uniformstilbehør. Køb online på www.jef.dk www.reitz-medaljer.dk

Vi har 125 års erfaring og hjælper gerne med design og rentegning.

Jydsk Emblem Fabrik A/S · Sofienlystvej 9 · 8340 Malling · +45 7027 4111 · www.jef.dk

KFUM Få fællesskabet tilbage på KFUMs Soldaterhjem, hvor du kan mødes med

andre, der har været udsendt i internationale missioner. Her kan du dele oplevelser og tanker fra verdens brændpunkter – eller bare tanke op med mad, kaffe, hygge og aktiviteter.

Den sidste torsdag i hver måned kl. 18.00 – 22.00 holder vi ”Hjemme igen” for dig, der har været udsendt. 7


Velkommen til Skive Kaserne EV\de OKS-1 Arne Hansen igr-gse04 Foto OKS-1 Hans Brinch igr-1bns101 Som ny soldat går du og dine kollegaer en spændende og udfordrende tid i møde. Bladet du nu sidder med hedder ”PIONEREN” og er ingeniørtroppernes blad. Bladet udkommer seks gange om året og indeholder artikler fra dagligdagen på kasernen, men også artikler fra vore mange udsendte soldater rundt omkring i verdenen. I denne korte artikel vil jeg prøve at orientere dig om, hvad det er for en kaserne, du nu skal bo og arbejde på – men først lidt historie.

Sjællandske Ingeniørregiment var hjemhørende på Farum Kaserne i årene 1956 til 1997. Ingeniørregimentet fra 1997 til 2003.

9gV^VcgZIngeniørregimentet udspringer af den UR_d\VW`ceZ \ReZ`_dVeReUVc`acVeeVUVdRW<`_X Christian V den 6. november 1684.

Skive Kaserne blev indviet 26. september 1969 og har 42 hektar indenfor perimeterhegnet. Til kasernen hører der et 688 hektar stort øvelsesområde, som grænser op til kasernens sydlige del.

:SVXj_UV]dV_ var opgaverne primært udførelse af vedligeholdelse af fæstningsværker og kaserner, men i dag kendetegner følgende specialer ingeniørtropperne: Mine- og ammu nitionsrydningstjeneste, sprængningsarbejde, konstruktionsarbejde, brobygning, og specialviden i forhold overfor kemiske kampmidler og andre masseødelæggelsesvåben. De egentlige ingeniørenheder var fra 1842 garnisoneret på Kastellet i København. Fra 1897 rykkedes ud til Svanemølles Kaserne – oftest benævnt ”Ingeniørkasernen”.

Jydske Ingeniørregiment var garnisoneret på Randers Kaserne fra 1952 til 1997. 2. Ingeniørbataljon på Skive Kaserne fra 1997 til 2003. Skive Kaserne er fra april 2003 Ingeniørkaserne for det samlede Ingeniørregiment.

Det nuværende Ingeniørregiment i Skive er resultatet af sammenlægningen den 1. september 1997 af Sjællandske Ingeniørregiment fra Farum og Jydske Ingeniørregiment fra Randers. På :_XV_ZÞc\RdVc_V_ZD\ZgV _UVdZURX efternævnte operative enheder:

1. PANSERINGENIØRBATALJON, 2. EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL BATALJON (2. EOD), Ingeniørkasernen blev rømmet af Sjællandske og 3. KONSTRUKTIONSBATALJON. Derudover Ingeniørregiment i 1956, mens den

_UVdDE23 :8CAË\RdVc_V_ _UVcUf Ingeniørtekniske tjeneste og Forsvarets ABC-skole ligeledes Centralkøreskole Jylland, Prinsens først rømmede området i 1973.

8


Musikkorps og dele af de centrale tjenester: Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste, Udleverende Depot Danmark, Værksted Danmark og Forsvarets Sundhedstjeneste. Kasernen er de danske ingeniørtroppers hjemsted, idet alle ingeniørenheder er placeret hér, på nær en mindre del af ammunitionsrydn ingscentret, der har til huse på Pionergården, beliggende på Amagers absolutte sydspids. På kasernen har yderligere to myndigheder til huse. Det er Totalforsvarsregion Nord Midt og Hjemmeværnsdistrikt Midt Vestjylland.

ca. 7 km. lang strækning med en varierende bredde på mellem 0,5 til 2,5 km. Generelt er en fjerdedel af terrænet beliggende i tilknytning til den sydlige del af kasernen og de øvrige tre fjerdedele vest for hovedvejen (rute 186). Et 3 km. langt betonspor, anlagt fra kasernens sydlige port til skydebaneanlægget i den centrale del af øvelsespladsen, forbinder de to adskilte områder via en tunnel under hovedvejen. Øvelsespladsens ydre begrænsning er langs \R_eV_^Rc\VcVe^VUd`ce Xf]VaÌ]V

Alt dette virker sikkert som sort snak for dig, men Anvendelse. bare rolig – det skal nok falde på plads hvem alle Området nærmest kasernen, med åbne disse forskellige enheder er. arealer og lav bevoksning, anvendes primært i forbindelse med den grundlæggende uddannelse Ingeniørenheder deltager ofte de i internationale og det er også i dette område, de afmærkede operationer, der omfatter hærenheder. Således løberuter og kondisti er anlagt. Området har ingeniørerne deltaget i den danske indsats i vest for hovedvejen, der er kendetegnet ved Suez, Skopje, Cypern, Det tidligere Jugoslavien, to store skovarealer (Tastum og Højvang Eritea, Irak og Afghanistan. Plantager), samt mange åbne arealer med levende hegn, anvendes oftest i forbindelse med I den nye struktur vil der til dagligt være knap ca. enhedsuddannelser. 1100 personer, der har fast arbejde på kasernen. Øvelsesterrænet er af hensyn til administration Herudover kommer der mange værnpligtige, og fordeling opdelt i et antal forskellige kursister og hjemmeværnsfolk til uddannelse på områder (sektorer), der er benævnt med kasernen. Det bringer tallet helt op mod 1600 stednavne, som stort set svarer til de oprindelige mennesker på kasernen på en gang... stedbetegnelser og navne på gårde, der oprindeligt var placeret i området. Opdelingen XÞcRe VcVW`cd\V]]ZXVV_YVUVc\R_eZ]UV]VdVe Når du skal på øvelse Et af de steder du kommer til at tilbringe en del V]]Vc VcV`^cËUVcYg`cUVdR^eZUZXe`XfUV_ af din soldatertid vil være på Skive Kasernes store at genere hinanden kan gennemføre planlagte øvelsesplads. uddannelser m.v. Øvelsespladsen er beliggende syd for Skive by og omfatter ca. 688 ha. Heraf er ca. 140 ha bevokset Vel mødt til en af landets største, bedste og mest moderne kaserner! med skov. Øvelsespladsen strækker sig over en

Ingeniørregimentets historie

Ingeniørtropperne udgav 21. november 2008, efter 6 års arbejde, bogen 50 år med Ingeniørtropperne – fra Randers og Farum til Skive. Bogen omhandler ud over en grundig gennemgang af det _fgÌcV_UVZ_XV_ZÞccVXZ^V_edeZ]S]ZgV]dVdR^e je_Z_XV_WcR7Rcf^ og Randers til Skive også en beskrivelse af den lange række af internationale operationer, som ingeniørsoldaterne har deltaget i de dZUdeV&!Ëc3VXj_UV_UV^VU5V_5R_d\V<`^^R_U`ZEjd\]R_U lige efter afslutningen af 2. verdenskrig sluttende med den moderne ingeniørsoldats deltagelse i de igangværende missioner i Kosovo og Afghanistan. Bogen er skrevet af Aage Krogsdam og har forord af Forsvarsminister Søren Gade. En del kendte ansigter fra forsvaret og Ingeniørtropperne har medvirket enten med interviews eller artikler. Her kan nævnes generalerne H.J. Helsø, J. Scharling og P. Kiærskou samt oberst O. Køppen, dR^e`SVcde]Þ[e_R_e49AVUVcdV_^  2]eZR]e€"&&dZUVcdaÌ_UV_UV]Ìd_Z_X^VU^R_XVSZ]]VUVc`X `e ]Rj`fe3`XV_\`deVc"#&Z_T]VgeW`cdV_UV]dV`X`gVcd\fUUVeXËc direkte til Ingeniørtroppernes Historiske Samling i Jernbanemagasinet på Skive kaserne, hvortil der er gratis adgang, hver dag fra 8.30 til 12.30 og efter særlig aftale. Bogen kan købes ved henvendelse til Garnisons-støtteelementet: Kontorfuldmægtig Chalotte Sølvberg, telefon 7228 4004.

9


9`]U"#[`ShV]]U`_V August 2011 - Februar 2012 Artikelserie fra ingeniørsoldaterne hold 12

10


6?56IW`cY`]U"# 2W<RaeR[_DÞcV_VWeVc_Rg_VeVccVUR\eZ`_V_SV\V_Ue:D27"#

2ceZ\]V_dW`cWReeVceZ]YÞ[cV Når denne artikel lander på jeres bord er hovedparten af ISAF hold 12 allerede tilbage i Danmark og nyder en velfortjent ferie. Det er i dag den 24. december og et passende tidspunkt at kigge en smule tilbage og ikke mindst frem til den 11. februar, hvor DABG Hold 12 overdrager kommandoen af HQ NES (N) til UK 1 GRENADIER 8F2C5D;VXVc`W TVcZdeRSV_ ved den dansk kampgruppe. Det har været en rigtig spændende mission med masser af faglige udfordringer. Opgaverne har været meget varierende og ikke altid ligget inden for de rammer, som jeg havde forsøgt at forudse under opstillingsforløbet. Under opstillingen var mine arbejdsområder, ganske som forventet, med stor fokus på det ingeniørtekniske og C-IED. C-IED rollen var dog delt op mellem S2 og S5, hvor jeg som en del af S5 beskæftigede mig med TTP. S2 `aXRgVc_VSVde`UZReZUV_eZ TVcV steder med høj trussel og rådgive

enhederne om rutevalg. Alle C-IED aspekterne blev primo oktober forankret ved KN P.B.O. Jegsen efter hans ankomst til missionsområdet. Selve missionen vil jeg kunne dele op i tre grove arbejdsområder med variation i opgaver, intensitet og udfordringer. De Z_XV_ZÞcdaVTZ \\V`aXRgVc fra opstillingen gled naturligt direkte videre ind i udsendelsen, indtil endelige arbejdsopgaver gRcVeRS]VcVe>VcVdaVTZ \e var der tale om deltagelse i planlægning af kampgruppens operationer og den almindelig planlægning af ingeniørtjenesten. Tidligt i forløbet blev det dog klart, at opgaverne var overkommelige med ISAF 12 solide ingeniør bemanding, hvorfor arbejdsområdet SVXj_UeVRe jeeVdZXeZ]R_UcV opgaver. I samme periode blev det besluttet at sende \R^aXcfaaV_d`aVcReZ`_d`W TVc til anden opgave, hvilket naturligt efterlod et vakuum. Til min store

W`c_Þ[V]dV \[VXUVcW`c^f]ZXYVU for at beskæftige mig lidt mere ^VU`aVcReZ`_d`W TVcdc`]]V_V_U først forudset, hvilket fortsatte frem til min leave periode medio oktober. Som bekendt er ISAF 12 det sidste danske bidrag med eget ansvarsområde, da det herefter overdrages til briterne. Som en del af transformationen blev kampgruppen (BG) styrket med 8 briter for at sikre den mest smidige overdragelse af ansvarsområdet. I den forbindelse blev S5 styrket med en britisk major, som efter overdragelsen skal fungere som stabschef (COS). Han har naturligt overtaget `aVcReZ`_d`W TVcdc`]]V_YgZ]\Ve også resulterede i, at den danske `aVcReZ`_d`W TVcS]VgY[V^dV_UeZ starten af december måned. Med overstående taget i betragtning var det med en vis spænding, at jeg vendte tilbage efter leave for at se, hvilken opgaver der nu lå i mit arbejdsområde. Som en del af transformationen mellem ISAF 12 og ISAF 13 lå opgaver som ombygning af patruljebaser, overdragelse af patruljebaser, overdragelse af hovedkvarteret, opbygning af faciliteter til nye enheder i Lashkar gah og Joint Operation Base Bastion. Herudover lå der også en mindre opgave i planen for udskiftningen af personellet. De overordnede rammer blev besluttet af min chef, og har siden min ankomst efter endt leave, ligget på mit bord. Opgaver, der ligger uden W`c_`c^R]`aVcReZ`_d`W TVcd`X ingeniør arbejde, men som er spændende og meget relevante for ISAF 12. For en god ordens skyld skal jeg understrege, at planlægningen ingeniøropgaverne fortsat ligger forankret i staben, men i et sundt samarbejde med IGDET. Under hele udsendelsen har jeg oplevet en god opbakning og samarbejde med ingeniører ved DE :8C`X9@< En konservativ vurdering er at ingeniørtjenesten har været en succes i missionsområdet. Jeg kan konstatere, at ingeniørsoldaterne har været værdsatte, og enhederne har efterspurgt deres 11 tilstedeværelse.


:_XV_ZÞce[V_VdeV_gVU ISAF hold 12 >Z_V gV[dZUVS`^SVYg`cYR_S]R^ZdeVUVSVXXV underben. Dette medførte naturligvis en noget trykket stemning i både detachementet og den danske bataljon. ;f]`X_jeËcVc_fgV]`gVcdeËVe`X`^S]`e Efterhånden som nyhederne omkring Kaspers fremskidt på Rigshospitalet har nåede os, blev tre uger vil de første ingeniørsoldater fra bekymringen dog vendt til optimisme, idet Kasper :?86?:¾C56E2496>6?E6E :D27"$:856E grundet en god portion vilje gjorde meget hurtige gÌcV]R_UVeZ2WXYR_ZdeR_s@XgZX]ÌUVc`d fremskridt, og vi er ikke i tvivl om, at han nok skal ufattelig meget til at se dem! kæmpe sig tilbage til tilværelsen, Takket være en fornem indsats lykkedes det December måned forløb desværre ikke helt, Ingeniørregimentet at få transporteret Kasper hjem til som vi kunne have ønsket. I f. m. en operation i familien i jylland både jul og nytår. nærheden af Patrol Base Line (PBL) blev Kasper Mens IGDET leave-hold nummer 3 var i DK besøgte fra 3 ingeniørgruppe alvorligt såret af en IED de Kasper og overdængede ham med gaver fra detachementet (se foto # 1). 2W4YVWV_W`c:_XV_ZÞcUVeRTYV^V_eVe 9`]U"# Bemærk: Dele af ordlyden i artiklen er omskrevet af redaktionen.

foto # 1

12


foto # 2 foto # 4

foto # 3 Den seneste tid har ingeniørenhederne fra Camp Price (PCE) været indsat i to større operationer. Både før og lige efter jul var en Ingeniørgruppe samt to sprængstofhunde indsat sammen med en infanterideling fra B-COY i f. m. afsøgning af en større vej (se foto # 2). Der blev ikke fundet nogle IED’er, men der blev dog fundet tegn på, at oprørerne havde forsøgt at grave en tunnel ind under vejen for at kunne placere en sprængladning. Ved PBL har ISAF soldater sammen med ingeniørgrupper været indsat mhp. at sikre en vejstrækning imod udlægning af IED’er. Bl.a. skulle ingeniørerne reparere pigtråden, der beskytter vejen (se foto # 3). Operationen varede Vedej\\VeZUYg`cW`cZ_XV_ZÞcVc_V jeeVUV midlertidig ind i PBL (se foto # 4).

foto # 5

I slutningen af november deltog både britiske og danske ingeniørsoldater i brobygning og bro-inddragning ved PBL, men denne opgave er beskrevet i selvstændig artikel. Ammunitionsrydningsgruppen (CMD GRP) skal i løbet af januar bortsprænge en del af den gamle ammunition som Det Nationale Støtteelement (NSE) har liggende i Camp Bastion (BSN). Dette bliver en af de sidste opgaver for gruppen, inden den sendes hjem til Danmark i slutningen af januar (se foto # 5). Lejrgruppen i Bastion har travlt for tiden, da der er en hel del ting, der skal klargøres, inden :D27 Y`]U"$R_\`^^VcdVW`e`':UVe3RdeZ`_ fremadrettet skal være hovedkvarter for DANCON skal der også ændres og bygges nyt. Derfor kommer et bidrag fra konstruktionskompagniet også til Bastion for at støtte med dette.

foto # 6

I f. m. julen lykkedes det at samle det meste af Ingeniørdetachmentet i Camp Price (PCE), hvor der blev pyntet op i ingeniørområdet i stor stil. 2 gruppe stod for det meste, herunder pyntning af juletræet (se foto # 7). Ligeledes blev der afholdt ”julefrokost” et par dage før jul, hvor der bl.a. blev spillet om pakker. Nogle pakker var noget improviserede… Selve juleaften blev naturligvis afsluttet med dans og sang omkring juletræet. ?ËcUVeeV]ÌdVdVc:856E :D27"#W`cgV_eV]ZXe S]VgVeR ÞdeRW:856E Y`]U"$`XUVÞ_d\VdR] mulig held og lykke det næste halve år! foto # 7

13


F< 52?:D93C:58:?8E2D< ISAF 12 LCpl Rigby 7Troop On the 24th of November the ^ZXYejR]] XYeZ_X(EahVcV`_ standby to receive orders for a 3cZUXZ_XeRd\hYZTYV_eRZ]VUR strip out of a Danish bridge and build of a British Medium Girder Bridge. On the arrival at the Danish 9VRUbfRceVcdZehRdeZ^VW`c `cUVcdhZeYeYV5R_ZdY=e (Frank the Plank) Planck and his entire troop. Sgt ‘Robbo’ C`Sd`_hRd]VRUZ_XfdRdeYV Troop Sgt; or should I say Sgt Robson Robson as according to the Danish commander Robson ZdR]d`YZd cde_R^VRdhV]] as his last; Cpl Amos and Cpl 5`cR_EY`cahVcV]VWeR_UcZXYe side of the bridge commanders. After receiving orders of the eRd\Z_X``UUVeRZ]ZehRdeZ^V

e`T`^^V_TVhZeYeYVYRcU h`c\2]eY`fXYVgVcj`_V is probably thinking I am talking about the bridging eRd\ZehRdZ_WRTeeZ^VW`c the inter troop volleyball T`_eVdeSVehVV_eVR^ Regal and team NSC. Team Regal obviously contains the healthy personnel! After a hard fought game ZehRdeZ^Ve`Y`de`fc 5R_ZdYT`f_eVcaRcedhZeY R33Be`XVee`\_`hhY` hVhVcVh`c\Z_XhZeY`gVc eYV_VieWVhURjd2WeVcR X``UWVheZ_d`WeYV kkj stuff (not alcohol sadly) R_URWVhScVhdZehRd time for a good night’s sleep before the early ^`c_Z_X^`gVeYReRhRZeVU us. I had barely put my head `_^jaZ]]`hhYV_:YVRcU

eYVR]Rc^`W4a]>RdeVcEh` Stripes) Amos going off and hZeYRbfZT\hRdYRT`^^d check and a General Purpose >RTYZ_V8f_^`f_eVUZehRd eZ^Ve`XVef_UVchRjEYV Wolfhound (Protected Mobility gVYZT]VhRd{SRc\Z_X|hZeY enthusiasm as it rolled out the gates and up the tracks `WeYVf_\_`h_UVdVce 2WeVcRaac`iZ^ReV]jReh` Y`fc^`gVhVRccZgVURe`fc ]`TReZ`_R_UhVcVXcVVeVUhZeY ^fTY]`gVWc`^eYV _V^V_ eYRe]Z\Ve`SV\_`h_Rd)Ea A quick 5 minute get together hRdRX``U^`cR]VS``deVcW`c S`eYec``adhZeYYZXY gVd jZ_XRS`fe]Z\VeYVjhVcVZ_ the 80’s. SSgt Norman then YRUYZdS]`\VdTcRT\`_hZeY eYVZceRd\Z_XhYZ]dehVRhRZeVU the arrival of Cpl DT and the remainder of the section.

14 93


H`c\Z_XYRcUhZeYeYV5R_ZdY Engineers to get the job done Once dinner had been consumed and the remainder of the troop had reached `fc]`TReZ`_ZehRdeZ^Ve` size off in to teams for each side of the bridge. On my dZUVeYVcVhRd^jdV]WR_U LCpl ‘Fergatron’ Ferguson hY`eVR^VUfahZeYeYV frightening pair of ‘TA 3RcRTfd|R_U;RT`Seh` {5R_ZdYGZ\Z_Xd|hVhVcV one of the top panel teams calling ourselves team ‘Beem’. We also had a bottom panel team consisting of Spr Lear, Taylor, Peace, and Danish Engineer Larsen eYZdhRdReVR^{CVV^| 2WeVcRX``U{d]`heZ^V| rehearsal build and strip in Wf]]AA6VgVcj`_V`_VhRd ]``\Z_XW`chRcUe`XVeeZ_X `_hZeYeYVeRd\\_`hZ_X eYReZehRdX`Z_Xe`SVYRcU h`c\SfeR]d`{EYV3cVRUR_U Butter’ of our Corps. The rain continued to pour during the day of the practice build it hRdWf__jhReTYZ_XR]]eYV Danish personnel taking kit `WWe`afe`_hReVcac``Wd R_UeYV_hYV_Zede`aaVU cRZ_Z_XhReTYZ_XeYV^

undress almost straight after afeeZ_XZe`_Z_eYV cdea]RTV Once everything had been cVYVRcdVUhVYRUUZ__Vc, T`fceVdj`WeYV _V^V_Z_ 8 Troop, a fantastic effort I ^ZXYeRUU,ZehRdeZ^VW`c orders for the actual task eR\Z_Xa]RTV cdeeYZ_XZ_eYV morning. Once orders had been received I made my bed on the back of the Wolfhound, a home like no other - it made the playboy mansion look like my local boozer! After a good nights sleep the Danish Search Team and a section `WeYVZc6_XZ_VVcdhVcVeYV

cdee`]VRgVEYVZc[`ShRd to clear the area and make dfcVeYVcVhRd_`cRk`chZcV caught around the bridge. This left us on 15 minutes’ notice to move. Once the 5R_ZdYYRUU`_VhYRehRd _VVUVUZehRdeZ^VW`ceYV real men to hit the ground and of course by that I’m talking about 7 Tp. We left the base, rolled past another R_UeYVcVhRdeYVXRahZeY the Danish 3 Bay Bridge next to it. ‘Planck’ the Danish T`^^R_UVchRdYRaaje` just get the area cleared and

the construction frame put in by the end of the day but under the command of Cpl DT R_U4a]>RdeVcEh`DecZaVd 2^`deYVWcR^VhRdZ_hZeYZ_ 15 minutes of us being on the ground. Go us! We then separated in to our eh`dZUVd`WeYVScZUXVhZeY team Beem and team Reem raring to go. 2WeVcT]VRcR_TVhRdXZgV_ and the Plant operator had cleared the opposite bank, the construction started. With TA Baracus in team Reem you literally didn’t need to lift a thing. We’re talking about a man the size of a Mastiff. Under the guidance of a relieved Sgt Robson the bridge hRdeYV_S``^VUe`eYV`eYVc side and successfully emplaced. 2]]eYZdhZeYZ_#Y`fcd`WSVZ_X `_eYVXc`f_U:ehRdeYV_ time for all the handsome men on one side of the bridge and all the not so fortunate on the `eYVcdZUVe`YRgVRaY`e`hZeY R]`e`Wd^Z]Z_XWRTVd\_`hZ_X eYReeYV cdeaYRdVYRUSVV_ U`_V9`hVgVchVdeZ]]YRUeYV hardest part left the strip out. EVR^CVV^R_U3VV^h`c\Z_X together

15


EYVdecZa`fehRdR]hRjd going to be a hard task SVTRfdVeYVcR^adhVcV V^SVUUVURS`feeh`WVVe into the ground and the UVT\Z_XhRdYVRgZ]jT`gVcVU Z_{ ]]|VRceY2WeVcR]Zee]V ScVR\W`c]f_TYZehRdeZ^V to dig them out and attempt to recover the bridge to the home bank before last light. After the fast and ferocious h`c\`WeYV cdeScZUXVeYZ_Xd hVcVd]`hZ_XU`h_UfVe` eYV5R_ZdYSV]ZVgZ_XZehRd time to go home, but after plenty of motivating the remainder of the decking and cR^adhVcVaf]]VU`feR_U eYVScZUXVhRdcVT`gVcVU2 X``UURjd|h`c\hZeY^fTY more achieved on the Danish front, under the orders of =eA]R_T\ZehRdeZ^Ve`af]] SRT\R_UYRgVRhV]]VRc_VU nights rest.

No builders bums here!!! @_eYV_Vie^`c_Z_XZehRd faRe!&$!hZeYR]`_X]RdeZ_X shave due to the pure cold hReVcR_UeYVWRTeeYRe the Combat Camera Team hVcV`_c`feV:ehRdeZ^V e`c`]]`fe`WeYVXReVhZeY the incentive that as soon RdeYVScZUXVhRddecZaaVU and palletized the sooner hVh`f]USVSRT\Z_EYV ^`c_Z_XhRdR]`eT`]UVc than the previous couple of days and touching the metal carrying bars and beams made it even more unpleasant. With the strip f_UVchRjeYV`_]jcVR] problem that kept occurring hRdeYVaR_V]aZ_deYRe had been there for such a long period of time, being UZW Tf]ee`cV^`gV2WeVc being on site for a little more eYR_R_Y`fceYVScZUXVhRd

T`^a]VeV]jdecZaaVUR_U_`hZe hRdeZ^VW`cRTYVV\j5R_ZdY TZXRcVeeVW`]]`hVUfaSj palletizing the remaining parts of the bridge under control of the section commanders. Working hard and looking W`chRcUe`eYV _ZdY After the Combat Camera Team had taken enough photos to have produced an )!!aRXVaY`e`S``\ZehRd time to head back to FOB 4=:7E@?\_`hZ_XeYReeYV[`S had been completed to an excellent standard. The Danes hVcVRXcVReSf_TY`W^V_ and brought morale to our TR^aR_UhVeY`c`fXY]j]``\ W`chRcUe`h`c\Z_XR]`_XdZUV them in the near future.

:D27"#`WWhZeYRSR_X

16


Ingeniørtroppernes Historiske samling Jernbanemagasinet

Åbningstider: >R_URXeZ]e`cdURX+!)+$!"#+$! Aften, lørdag/søndag: efter aftale Kontakt: >R[`cA`f]=RddV_ Ansvarshavende E]W+%!%$#$'% (##)&!"" e-mail: hias-le01@mil.dk WZZ_:8C=6!" >RceZ_HZ]_`c 5RX]ZX]VUVc E]W+&!)%)(*' igr-gse18@mil.dk

>RceZ_HZ]_`c

3Z]]VUVc6WWV\eVc9Zde`cZVc >`UeRXVd^VUX]ÌUV Kontakt os! 17


5Ve_jV:_XV_ZÞccVXZ^V_e

43C?@886@ – E@:?86?:¾CDA64:2=6C:G¬<DE Af: CBRN- og Geospatial Afdelingen Både Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN)-området og det geospatiale område er i vækst i disse år og bidrager dermed til den vækst, der netop nu foregår ved Ingeniørregimentet. Begge specialer indgår rent operativt i 3 KONSTBTN med en igangværende opbygning af deployerbare, operative kapaciteter, mens specialernes udvikling, kursusvirksomhed m.m. foregår i rammen af CBRN- og Geospatial Afdeling ved deRS :8C CBRN- og Geospatial Afdeling løser altså opgaver inden for to væsentligt forskellige specialer til støtte for hele Forsvaret. Forsvar mod kemiske, biologiske, radiologiske og nukleare (CBRN) våben og hændelser samt ]Þd_Z_XRW^Z]ZeÌcXV`XcR d\V`aXRgVcW`c enheder indsat i internationale operationer og under uddannelse i Danmark er afdelingens kerneproduktion. De to specialer YRcZ\\VWÌ]]Vdd_Ze RUVc`XRWUV]Z_XV_Vc UVcW`c`aUV]eZe`WRXdaVTZ \\VTV_ecV5Ve værnsfælles CBRN-videncenter og hærens geospatiale kompetencecenter, benævnt Geospatial Center (GEOCEN). Det geospatiale centers opgave er at gennemføre studie- og udviklingsvirksomhed, undervise samt producere kortmateriale Z_UV_W`cUVe^Z]ZeÌcXV`XcR d\V`^cËUV Det betyder i praksis, at centret understøtter det stadigt stigende antal førings-, sensor, kommunikations-, simulations- og våbensystemer, der anvender digitale kort. Det kan sammenlignes med de kort, som man anvender i sin private GPS eller smart phone. Centret understøtter bl.a. følgende systemer: 7R]T`_GZVhER]`_GZVh3Ree]V>R_RXV^V_e DjdeV^3>D`X?Veh`c\>R_RXV^V_e System (NMS). Som ansat ved Ingeniørregimentet vil stort set alle – i større eller mindre omfang – have YRWeSVcÞcZ_X^VUVeV]]Vc VcVRW86@46? produkter eller produkter, som GEOCEN har været med til at udarbejde. Her kan nævnes analoge produkter som øvelsespladskort,

18

Hærkort (1 og 2 cm) og Forsvarets Kortbog. I f.m. den kommende implementering af hærens BMS, vil man som IG-soldat også komme til at anvende digitale produkter i form af datapakker (kort), der allerede i dag udarbejdes ved GEOCEN. GEOCEN er organiseret i to sektioner. Studie- og Udviklingssektionen (STUVSEK) og Kompetencesektionen (KOMPSEK). Centeret er normeret med i alt 16 årsværk (militære og civile). Herudover er der til centeret eZ]\_jeeVeV_TZgZ] V\d^VURcSV[UVc4V_ecVed arbejdsområder er alle meget IT-tunge, hvorfor især personel med IT-kompetencer eller ønske om at arbejde med IT er efterspurgt. På 86@46?Y[V^^VdZUV _UVd VcV`a]jd_Z_XVc om centret og billeder fra nogle af centrets aktiviteter. Endvidere er det dér muligt at få et nærmere indblik i de opgaver og produkter, som centret løser og leverer. GEOCEN hjemmeside (FIIN) er tilgængelig via Forsvarets Fælles Intranet (FFI) – tryk ~>j_UZXYVUd`gVcdZXe~`X _U~8V`daReZR] Center” (GEOCEN). Det værnsfælles CBRN-videncenter besidder, vedligeholder og opbygger løbende Forsvarets specialviden og ekspertberedskab inden for forsvar mod CBRN-våben og -hændelser, herunder udslip af farlige stoffer. Videncentret rådgiver de operative kommandoer og de udsendte styrkebidrag vedrørende alle CBRNaspekter under internationale missioner. Centret varetager på vegne af forsvarskommandoen studie- og udvikling samt uddannelses- og inspektionsvirksomheden for CBRN-tjenesten i hele Forsvarets regi, inklusive Hjemmeværnet. Derfor er centret også bemandet med aVcd`_V]WcRYÌcV_dÞgÌc_Ve`X jgVgËS_Ve CBRN-videncentret er en aktiv og vigtig aktør Z?2E@dR^RcSV[UVeYg`c`W TVcVcWcRTV_ecVe SVdÌeeVca`deVcZ VcV43C?RcSV[UdXcfaaVc Nationalt varetager centret en ledende rolle i Forum til koordination af CBRNtjeneste. Her gennemføres der vidensdeling og erfaringsudveksling med bl.a. Forsvarskommandoen, de tre operative


kommandoer, Hjemmeværnskommandoen, Forsvarets Materieltjeneste, Beredskabsstyrelsen og CBRN-instituttet. Det værnsfælles CBRN-videncenter er organiseret i tre sektioner med hvert sit funktionsområde. Studie- og udviklingssektionen udarbejder bl.a. værnsfælles CBRN-doktriner, procedurer `XfUgZ\]Z_XddefUZVcScfXVcdaVTZ \ReZ`_Vc samt validerer CBRN-Analysis, som er et d`WehRcVac`XcR^eZ]SVcVX_Z_XRWWRcV`^cËUVcZ forbindelse med CBRN-hændelser. Kompetencesektionen uddanner årligt 150 – 200 af Forsvarets medarbejdere af alle grader til at imødegå og håndtere CBRN-hændelser, herunder alle CBRN-instruktører og -specialister i Forsvaret. I forbindelse med uddannelserne benytter skolen bl.a. uddannelsesfaciliteter i Sverige og lejlighedsvis i Canada, hvor der trænes med skarpe kampstoffer. Teknik- og Materielsektionen gennemfører løbende materieludvikling og afprøvning samt implementering af f.eks. nye dragter, masker og sporeinstrumenter til YÌcV_dÞgÌc_Ve`X jgVgËS_Ve9V]eR\efV]e har sektionen fokus på implementeringen af de nye CBRN-centraler og det nye dekontamineringssystem. Tjeneste ved CBRN- og Geospatial Afdeling kan altså veksle med tjeneste i 3 KONSTBTN, der som nævnt indeholder såvel geospatiale som CBRNkapaciteter. Det er således muligt at skabe sig en karriere med vekslende skole- og operativ tjeneste. Afdelingens medarbejdere SVdeËcRW`W TVcVcdVcXV_eVc`X^V_ZXVWcR forskellige tjenestegrene i hæren, og i CBRNvidencentret altså også fra søværnet og jgVgËS_Ve:86@46?VcUVcUVdfUV_R_dReecV civile. Afdelingens medarbejdere deltager løbende i kurser i ind- og udland med henblik på til enhver tid at besidde den bedst mulige og mest opdaterede viden inden for de to tjenesteområder.

19


Det nationale forsknings center for velfærd

>2?86G6E6C2?6C<=2C6CD:88@5EEC@5D>¯?

5V VdeVd`]UReVcUVcYRcgÌcVefUdV_UeW`c Danmark siden 1992, klarer sig godt efter hjemkomsten. Veteranerne vurderer generelt deres udsendelse positivt, men samtidig føler over hver femte af dem, at de har fysiske eller psykiske mén af udsendelsen. Mere end hver femte danske veteran føler, at de har fået fysiske eller psykiske mén af at være udsendt på internationale missioner som soldater. Det viser resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse udført af Det nationale forsknings center for velfærd blandt godt 3000 veteraner. =R_XdZXeVUVWÞ]XVgZc\_Z_XVc Deltagerne i undersøgelsen har været udsendt V_V]]Vc VcVXR_XV^V]]V^"**#`X#!!* til fx Ex-Jugoslavien, Irak eller Afghanistan. Der er både tidligere og nuværende soldater blandt dem, og det er særligt grupperne af VcXR_XdfUdV_UeV`XUV^d`^Z\\V]Ì_XVcV er ansat i forsvaret, der beretter om psykiske mén. ”Undersøgelsen viser, at veteranerne også mange år efter udsendelsen kan opleve, at de har følgevirkninger. Det giver anledning til at rette opmærksomheden mod de nyeste

generationer af soldater, der kun i begrænset omfang er med i undersøgelsen, men som jo i højere grad end tidligere har deltaget i reelle krigshandlinger under deres udsendelse”, siger seniorforsker Stéphanie Vincent Lyk-Jensen, der leder forskningsprojektet. 5cZ\\Vc^Z_UcV^V_cjXVc^VcV Undersøgelsen viser også, at veteranerne gennemgående klarer sig godt, efter de kommer hjem. Størstedelen lever i parforhold `XYRcSÞc_ecVRW cVS`cZV[VcS`]ZX`X sammenlignet med mænd i befolkningen er UVc VcVUVceRXVcV_]Ì_XVcVfUUR__V]dV Veteranerne drikker også mindre end SVW`]\_Z_XV_EZ]XV_XÌ]UVcUVc VcV cjXVcVS]R_UegVeVcR_Vc_V`X VcVYRc eksperimenteret med stoffer. Sammenlignet med befolkningen er der færre af veteranerne, der føler sig ensomme i hverdagen. Det er særligt dem, der føler de har mén af udsendelsen, eller som er blevet sårede eller hjemsendt før tid, der føler ensomhed. 5V VdeVgVeVcR_VcYRca`dZeZgV^Z_UVcWcR deres udsendelse. De nævner bl.a., at de har oplevet et godt kammeratskab og har lært at tackle vanskelige situationer.

7]`eeVXRgVceZ]<7F> d`]UReVcY[V^^VeZD\ZgV Med soldaterhjemsleder Per Anderson i spidsen, har soldaterhjemmet i skive søgt og fået en portion penge fra Tuborg Fonden. I 2011 søgte soldaterhjemmet fonden om Þ\`_`^Zd\Y[Ì]aeZ]Re^`UZ TVcVc `aXcRUVcVT`^afeVc_VeZ] hjemmets internetcafé. Tuborg Fonden fandt ideen god og ved en lille ceremoni på soldaterhjemmet tirsdag d. 24. januar

\AVc2_UVcd`_`gVccR\eV_TYVT\aË"&!!!3V]ÞSVegZ] blive brugt til tre nye computere til glæde for de besøgende. Men donationerne stopper ikke her. Kort før jul rettede KFUM Idræt Skive henvendelse til soldaterhjemmet og meddelte, at foreningen ville donerer 5000,- således der kunne købes nyt egeZ]URX]ZXdefV_aËY[V^^Ve6_ `eXVdefd`XVegV]W`ce[V_e skulderklap til soldaterhjemsleder Per Anderson.

20

Th, soldaterhjemsleder Per Anderson, i midten Birthe Anderson og tv repræsentant fra Tuborg Fonden, Evald Hansen.


;`Z_eYV4]fS€:D8=ÞS I vores idrætsforening, Idrætsforeningen Skive Garnison, er også en løbeafdeling. >Ë]Ve^VU:D8]ÞSVcReWË Vde^f]ZXVfURe]ÞSV uanset hastighed og distance. Derfor har jeg også udvalgt rigtig mange løb til løbskalenderen, så der er noget for alle. Ud over de “civile” løb, er der også militære mesterskaber i terrænløb. Her har Skive Kaserne de`]eVecRUZeZ`_Vc^VU VcV^VdeVcd\RSVcSRXdZX AËhhhZdX_VeU\€/FUgR]X€/=ÞS\R_5fS]R

_UV]ÞSd\R]V_UVcV_W`c"YR]gËc5f\R_`XdË

_UVZ_USjUV]dVeZ]S]R4`aV_YRXV_>RcReY`_ På hjemmesiden kommer også opdateringer jævnligt. Er Du i tvivl om noget, er min telefon altid åben for et kald eller en sms. Det samme er min mail. “Det er ikke et mirakel, at jeg kom i mål. Det er et mirakel, at jeg havde modet til at starte”

Med venlig hilsen Overkonstabel Per Støvring >`SZ] D>D+&"*!(!)% Mail: fun2run@mil.dk

5VcW`cS]VgUVeD\ZgV Den lokale avis, Skive Folkeblad, bringer på bagsiden små artikler de kalder ”De Gamle Nyheder.” Det er et tilbageblik på artikler bragt i avisen for år tilbage. Den 3. januar 1962 kunne følgende læses i avisen: >Z]ZeÌcVeVc\]RceZ]Recj\\VZ_UZD\ZgVCVXVcZ_XV_dW`cdgRcdfUgR]XSVd]feeVUVZXËcRe dVS`ceWcR`W TVcV_dac`eVdeVc`XWÞ]XVV^SVUd^R_UdfUgR]XVedZ_UdeZ]]Z_X`^Re jeeV ?ÞccV[jd\V2ceZ]]VcZcVXZ^V_eWcR2RcYfdeZ]D\ZgV:WÞcdeV`^XR_Xd\R]UVe_ÞUgV_UZXV RcVR]VcYgVcgVd`XYVcVWeVc\`^^Vc`aWÞcV]dV_RWdV]gV\RdVc_V_5VegV_eVdRe\`deV#& ^Z]]Z`_Vc\c`_Vc`XUVeVc^VcVV_UUVeYZUeZ]deÞcdeVR_]ÌXdRcSV[UVZD\ZgV je_Z_XV_eZ] UV__jVSR_VXËcU5VcW`cV]ZXXVcZ\\V_`XVe`^Yg`c_ËcSjXXVcZVeSVXj_UVc 5VegRcUVa`]ZeZd\V^`^V_eVc€V]]VcdRXe]ZXVfU+S`cX^VdeVcH`]UYRce>RUdV_d Z_U jUV]dVaËW`cdgRcd^Z_ZdeVcA`f]9R_dV_€UVcdV[cVUV`gVcYÌcV_ddRX]ZXVRcXf^V_eZ daÞcXd^Ë]Ve`^a]RTVcZ_XV_RWUV__jV\RdVc_VW`c?ÞccV[jd\V2ceZ]]VcZcVXZ^V_e5VeS]Vg D\ZgV€`XZ\\VDZ]\VS`cXd`^SËUVcVXZ^V_eVed`W TVcVc`XTYVWV_W`cYÌcdeRSV_gZ]]V YRgVW`cVecf\\VeGZSV\]RXVcRWXÞcV]dV_5VeVcd]VeZ\\VdËSVYRXV]ZXeW`cD\ZgVReWËV_ \RdVc_Vf_UVcUZddVW`cY`]Us^VUVe`W TVcd\`cadUVcVc^VXVefeZ]WcVUdV^VUReS]ZgV SV`cUcVeeZ]D\ZgV`Xd`^ _UVcReUVed\VcaËVefdRX]ZXeXcf_U]RX Nu viste det sig jo ikke at være så ringe endda…..(RED)

21


IGR INFO ?jeËcdaRc`]V

;f]V^R_UV_ _UVds

Som traditionen byder ved årsskiftet, så inviterede oberst Christian Arildsen alle fastansatte til nytårsparole. Obersten læste uddrag af HM Dronningens nytårsthilsen, chef HOK og forsvarschefens hilsner. Obersten fortalte lidt om året der var gået, hvordan ingeniørtropperne er ”faldet til” i ny struktur, men mere interessant om hvad fremtiden måske bringer. Nytårsparolen er altid en lidt højtidelig start på det nye år, men det er altid skønt at kunne ønske sine kollegaer et rigtig godt nytår.

Dagen hvor kasernens juletræ skal tændes er altid en festdag. Sammen med godt 400 inviterede børnehavebørn, i den grad i julestemning, og med `e^fdZTVZ_XRWAcZ_dV_d Musikkorps, skydes der virkelig gang i julemåneden. Kasernen sender invitationer ud til de børnehaver, der er placeret i sydbyen, og alle som en deltager. 400 børn og næsten 100 voksne fylder godt op inde i den store parolesal på kasernen. I kasernens store sal bliver der serveret kakao og æbleskiver til alle. På mirakuløs vis dukkede selveste julemanden op, og sammen med ham lykkedes det alle at få tændt lysene i juletræet. Det er en rigtig hyggelig dag og en dag hvor kasernen i den grad kommer i julestemning.

5R_^Rc\dSVUdeVW`US`]UaZXVcEZ]YÞ[cV4YRc]`eeVAVUVcdV_

D\ZgVYRc5R_^Rc\dSVUdeVUR^Vc …og så er det ikke engang løgn. Damerne fra Skive Kaserne blev nemlig danske mestre indenfor Danmarks Militære Idræt(DMI) i både håndbold og fodbold. GVUYË_US`]UdeÌg_VeZ2R]S`cXd]`XUVZ _R]V_UVVgZXV cZgR]VcWcR:7< jgVdeReZ`_<RcfaZUV_RWXÞcV_UV\R^a`X ved ”vores eget” stævne i Alhede Hallen (Frederiks) gjorde vores fodbolddamer det onde ved AGIF (Aalborg Kaserne) og IFK. Selv om det var Idrætsforeningen fra Skive Kaserne der RccR_XVcVUVUVede`cVdeÌg_VgRcgZR]edËdËfYÞ ZXVReeRXV titlen til sidst. Det var meget tæt og de små marginaler var virkelig på vores side – så tæt at det til sidst blev afgjort på point i sidste runde. Holdleder for begge hold Charlotte Pedersen skal roses for god coaching.

22

Tv. dagens hovedperson og th. Mads

Nye køretøjer til staben ved IGR?


Navne Nyt 5ÞUdWR]U

Det var med sorg, at regimentet modtog med-

delelse om

>R[`c;Þc_9RfSc`d alt for tidlige bortgang. Jørn gjorde senest tjeneste ved Forsvarsakademiet og havde en lang militær karriere bag sig, bl.a. ved Jyske Ingeniørregiment, Hærens Ingeniør- og ABC skole og 9ÌcV_d@W TVcdd\`]V Bisættelsen fandt sted fra Frederiksberg Slotskirke som en militær bisættelse, hvor ;Þc_d\ZdeVS]Vg R_\VcVe af Forsvarsakademiets og Ingeniørregimentets faner.

IGR 200

Sergent gruppen har alle bestået IGR-200 med konstabel gruppen har gennemført tekniske dele af IGR-200, samt deltaget i alle EU-dage og øvelses aktiviteter. OS Thomsen, Martin Møller, SG Lavesen, Michael Venø, SG Liseborg, Mads Fallesen, SG Andersen, Jacob Aabo, SG Masukume, Robin Rantzau, SG Vilstrup, Sandra Hedrich, SG Christensen, Dennis Ernst, SG Lanz, Christian Alexander, SG Højbak, Kristian Clemmensen, SG Christensen, Rasmus Helligsøe, SG Hedegaard, Poul Christian, SG Pedersen, Mads,Reinholdt, SG Storbjerg, Martin, SG Blicher, Esben, SG Sørensen, Kasper, SG Fransen, Mads Fabricius, SG Kristensen, Jens Ekander, SG Hornehøj, N.C.S., SG Hansen, N.C.,OKS-1 Jakobsen, Jens Lange, KS Sørensen, Andreas Bruun, OKS Michaelsen, Andreas Marinus, KS Christensen, Kristian Bagger, OKS Fornalek, Rudi Frimodt, OKS Damgaard, Nicolaj Veller, OKS Andersen, Alex Højrup, OKS Rothmann, Lasse Dyrby. OS (oversergent), SG (sergent), OKS-1 (overkonstabel 1. grad), OKS (overkonstabel)

FU_Ìg_V]dVc

Jørn blev 55 år og han efterlader sig hustru og tre børn. Æret være major Jørn Haubros minde. Christian Arildsen Regimentschef

FU_Ìg_eeZ]dV\`_U]Þ[e_R_eRWcVdVcgV_+R.L. Nancke, P.W. Jacobsen og T.T. Sillermann. FU_Ìg_eeZ]]Þ[e_R_eRWcVdVcgV_+O. Irgens, R.N. Jacobsen, R. Faber og J. Pihl. EZ]XR_XRW+Løjtnant A.K. Madsen, løjtnant E. Toppenberg og løjtnant K. Vilstrup.

23


Alt i malerarbejde

MEDLEM AF DANSKE MALERMESTRES GARANTIORDNING

JENS MALER Jens J. Johansen Kærmindevej 8 · 7800 Skive Biltlf. 40 97 83 03 · Fax 97 52 05 46

TLF. 97 52 73 03

Bakkedraget 6 7800 Skive Tlf. 97 52 73 53

Åbningstider: Mand.-fred. 15-17 Lørdag 10-12

A/S aut. el-installatør

www.skp-el.dk

Skive: Søndergade 17 7800 Skive Tlf. 97 52 22 33 Fax 97 52 14 24

24

Lem: Ringvej 1, Lem 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 85 00 Fax 97 56 84 63

Elkøb Søndergade 17 7800 Skive Tlf. 97 52 22 35


Vis korpsĂĽnd :_XV_ZĂ&#x17E;ccVXZ^V_eVed AVcd`_R]VW`cV_Z_XYRcZ_U\Ă&#x17E;SeVe_jeaRceZcVXZ^V_edSĂ&#x152;]eVc 5V _UVdZdeĂ&#x17E;ccV]dVc_V*&`X"#!TV_eZ^VeVc CVXZ^V_edSĂ&#x152;]eVc_V\`deVc#!!\cacde\`X\R_\Ă&#x17E;SVdY`ddV_Z`cdVcXV_e@]V 9RcUVc9Ă&#x152;cV_d:_XV_ZĂ&#x17E;c234D\`]V9:2D 5f\R_\`_eR\eV@]VaĂ&#x2039;+ EV]VW`_+(##)&!"$ Fiin: IGR-GSE03 >RZ]+`Y1^Z]U\

Gode boliger til hele familien - EN ANELSE QVIKKERE Mandag-fredag 6.00-24.00 Lørdag-søndag 0.00-24.00 VASKEHAL - KIOSK - BILUDLEJNING

Sdr. Boulevard 4 . 7800 Skive Tlf. 97 52 23 67

+ONGELIGHOmEVERENDÂ&#x2019;R

$ANSKEOGUDENLANDSKE

/RDENSBAAND -INIATUREORDNER MEDALJER SLÂ&#x2019;JFERROSETTER 0EDER3KRAMSGADE+Â&#x2019;BENHAVN+ 4ELFAX E MAILMWM MWMORCHDK WWWORDENSBAANDDK

Falkevej 17 8800 Viborg Tlf. 86 61 36 66 Fax 86 61 04 66 Email: Info@Brondum-Boliger.dk Brondum-Boliger.dk

25


INGENIØRREGIMENTETS SOLDATERFORENING:

DE DANSKE PIONERFORENINGER

PIONEREN 101. ÅRGANG Februar 2012

Formandens klumme Jeg håber alle er kommet godt ind i det nye år, og når jeg ser aktivitetskalendere for foreningerne er der nu igen mange muligheder for at møde sine regimentskammerater, det er bare at møde op, evt. tilmelde sig hvis det er nødvendigt. Det er tid for generalforsamlinger, så mød op og vær med til at præge din forening. I DDP skal vi have formandsmøde i februar, og DSL afholder landsrådsmødet i Vordingborg den 21. april. KP står for årets miniferie i Nordsjælland, det kan du læse om andetsteds i bladet, men glæd dig, der er et spændende program. I samme arrangement afholdes årets sendemandsmøde d. 19. maj, så allerede her er der mulighed for nogle gode oplevelser i godt selskab, og vi har jo pionøserne med på miniferien. Jeg ser frem til at møde rigtig mange af jer til nogle af ovenstående arrangementer, og jeg vil bestræbe mig på at deltage i enkelte arrangementer ude i de enkelte lokalforeninger når det passer i min kalender. Formandsmøde Der holdes udvidet formandsmøde fredag den 10. februar kl. 09.30 på Dannevirke, Sdr. Boulevard 15, i Odense. Bindende tilmelding foreningsvis via formændene, senest den 3. februar. Nærmere vil tilgå foreningsformændene. =R_UdcËUd^ÞUV Danske Soldaterforeninger holder sit Landsrådsmøde lørdag den 21. april kl. 09.00 på Vordingborg Kaserne. Der er i skrivende stund ikke meddelt priser på noget i den forbindelse, men det vil kunne ses på vores hjemmeside hhhaZ`_Vcd`]UReUk så snart vi får meddelelse herom. Interesserede kan henvende sig til vores formand om yderlig oplysning på tlf. 5573 6131. Sendemandsmøde De Danske Pionerforeninger afholder ordinært sendemandsmøde lørdag den 19. maj kl. 14.00 i Nordsjælland. Nærmere under Københavns pionerforening. Dagsorden i h. t. vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet skal være DDPs formand i hænde senest den 20. april. Anmeldelse af sendemænd i h.t. vedtægterne skal være DDPs formand i hænde senest den 20. april. Aktiviteter i foråret 2012 Maj. 5. Kranselægning i Skive. 17 - 20. Miniferie i Nordøstsjælland. (med sendemandsmøde D.19.) =R_Udd\jU_Z_X#!"# 3VdeZ]]Z_XRWd\ZgVceZ]=R_Udd\jU_Z_XV_d\R]SVdeZ]]VdZ_UV_"& #Y`d>ZTYRV]3VUdeVU Helmuth 55A3jUVcgV]\`^^V_eZ]+ B-medlem Annelise Jønsson GZdÌ_\VcWR_V_ B-medlem Marianne Jørgensen

6cXËVeeZ]CjVd3cZXRUV¬cVegÌcVYV_UVd^Z_UV Adresseliste til foreningerne findes bagerst i bladet

Skive Pionerforening

26

?`cUgVde[jd\ Pionerforening

Odense Pionerforening


=`]]R_U7R]deVcAZ`_VcW`cV_Z_X November 5VcS]VgW`cVeRXVeV_`^c`\VcZ_X+3`h]Z_XZ>RcZS`S]Vg jeeVeeZ]?j\ÞSZ_X7VWeVcaZ`_VcVc_VdÞ_d\V 5VcgRc^ÞUe"#eZ]S`h]Z_X 5VTV^SVc 5VcS]VgRWY`]UeS`h]Z_XZ?j\ÞSZ_X7^VURWd]fe_Z_X5VeS]VgV_X`URWeV_G`c]R_UdW`c^R_U^VUWcfV deltog. Helmuth havde lejlighed til at fortælle om pionerernes 327 års fødselsdagsfest i Skive, samt om Danske Soldaterforenings Landsråds 75 års jubilæum. Vi var 20 til afslutning. Jeg har ringet til Ella, og jeg skulle hilse alle. Jeg har endvidere ringet til Adam Knuth og fået en aftale i stand i januar, når han kommer hjem fra Afrika. 2012 I skrivende stund har vi sat varmerekord. Det er ikke som sidste år, hvor vi var spærret inde af sne. G`ceS`h]Z_Xac`XcR^VcR]]VcVUVR__`_TVcVeZAZ`_VcV__f^^Vc' 30. marts kl. 18.00 er der generalforsamling i Hjemmeværnsgården, Møllebakken 1-3, 4800 Nykøbing F. 5RXd`cUV_Z XgVUeÌXeVc7`cd]RXUVcÞ_d\VdSVYR_U]VeaËXV_VcR]W`cdR^]Z_XV_d\R]gÌcVW`c^R_UV_| i hænde senest d. 8. marts kl. 18.00. Vi starter med gule ærter og pandekager med is. Pris DKK 130,00. Bindende tilmelding d. 8. marts til Carlo – telefon 54855774. Vedr. jubilarstævne for årgang 2-7 er der ikke tid endnu. 9fd\S`h]Z_XRWe_Vc_V`XYfd\ReeRXVVe_je^VU]V^^VU€UV _UVd Med pionerhilsen Bestyrelsen Kompagnichef var kaptajn Hensch. Sidst i 2010 bad Henri Boesen mig om at skrive en Næstkommanderende premierløjtnant Worm Leonhardt. beretning om min soldatertid - måske kunne den have Uddannelse: interesse for yngre. Nu har jeg jo ikke ført dagbog Vi spildte jo ingen tid og gik straks i gang med arbejdet. over den periode, så det anførte baserer sig på min Yf\`^^V]dV`XW`cUV VdeVRWURe`Vc_VdgVU\`^^V_UV Vi lærte de mest elementære ting som ret og rør, hilse, cVdaV\eW`c RXVe`X^RcTYVcVZ `\`XeR\e:deRceV_ på min soldaterbog, som jeg stadig har. gRcUVefUV_gËSV_^V_VWeVcYË_UV_ \gZ`XdËUVe Året 1945: Skydeøvelser på skydebanen på Amagers sydspids. Et begivenhedsrigt år. Blev færdig med min uddannelse 2 R_UdYRXVYVUUV_CV_XÞcZ_XRWgËS_V_VW`cVXZ\ d`^ecR \RddZdeV_egVU5D3ZRacZ]3VWcZV]dV_Z>R[AË på øverste etage i overnatningsbygningen og heroppe session i august og indkaldelse til militæret den 20. havde vi også våbenlære. november. ?`X]V \V_XV]d\V6_ V]UXVgÌcVc;VX \V_9fdbfRc_R Rekruttiden: maskinpistol, men den var de første måneder uden Mødte på ingeniørkasernen beliggende Ryvangs Alle bærerem - den kunne ikke leveres. Den havde vi så i Hellerup om formiddagen den 20. november. Blev indskrevet – 8. kompagni - radiokompagniet - 3 delinger i højre hånd under øvelserne. Vi havde øvelsesplads - 103 mand. Derefter til uniformsdepotet for udlevering af på Vognmandsmarken - den lå mellem kasernen og uniformer. Nu lige efter krigen var det ikke nye uniformer Ryvangen. Her lærte vi alt som var nødvendigt; eksercits ^R_YRgUVeZ]cËUZXYVUGZ \_`X]VUVcYRgUVgÌcVeScfXe - geværhåndtering. Det skete også at vi blev vækket midt af den danske brigade i Sverige - benklæderne havde én om natten og beordret til at marchere et par timer. WRcgVS]fdV_V__`XVeRWgZXV_UV^V_gZ \RegZUVRe GZ \`XdËf_UVcgZd_Z_XZRe^`cdV`XYÞcZ_X`XUVe det kun var midlertidigt. Inden længe ville vi få engelske skete i et undervisningslokale nede i Ryvangen. Men battledress uniformer. Undertøj havde man heller ikke. Skjorter passende til uniformen havde man heller ikke. Da det var ikke noget problem for os 13 jernbanefolk som gZ \UVV_XV]d\Vf_ZW`c^Vc \gZVe¡d\[`ceVScjde’+V_]Z]]V var i kompagniet, vi havde jo uddannelsen i forvejen.

c\R_e^VU ZadËUVedËfUd`^gZYRgUVcZXeZXd\[`ceVaË 6WeVc_`X]V^Ë_VUVc \gZRegZUVRegZd\f]]VgÌcVgRXeVc GZ^ËeeVScfXVg`cVdVXVeeZ]XV_XÌ]U \gZ'!ÞcV^VcV `^\cZ_X cV jXe_Z_XV]V[cVfUVaË2^RXVcGZ \dÌc]ZX om dagen så der udbetaltes sammen med andre ydelser undervisning i hvordan man klarede en sådan opgave, og efter en 14 dages tid var vi klar til at løse den opgave. Vi 20 kroner hver tiende dag. Sådan var det. tog af sted fra kasernen ved 11-tiden og var klar klokken GZ \R_gZdeg`cVddefV5VegRcV_`eeV^R_UddefV "#eZ]RegÌcVgVU]V[cV_V#%eZ^VcZ_UeZ]gZS]VgR ÞdeE` beliggende i stueetagen i en rødstensbygning. Der var eZ^VcdgRXe`X cVeZ^VcWcZaËdeVUVe5VeXZ\UVcVeaRc ingen opvarmning, intet varmt vand og toiletter i en sidebygning mellem bygningerne. Der var dog håndvaske måneder med. Men indimellem fortsatte uddannelsen. ;VXgVUZ\\VYg`cW`c^V_V_XR_XZRacZ]"*%' jeeVUV på gangen. Vi kunne ikke få bad, men marcherede delingsvis en gang om ugen til Østerbro svømmehal, hvor hele kompagniet til Værløselejren. vi klarede det vi ikke kunne på kasernen. Vi kunne heller Fritiden: Mange af kammeraterne var jo københavnere så de ikke skrive breve - der var ingen opvarmede fællesstuer, ^V_VWeVc_`X]VURXV \gZ]`geZ]RcgÌcVZ^Rc\VeV_UVcZVetog hjem når vi havde fri. Os fra provinsen tog sammen og senere i undervisningslokalet i Ryvangen. Der var også eZ]SjV_V]]VcgZXZ\ZSZ`XcRWV_V]]VceVReVcGZ \SZ]]VeeVc andre kompagnier på kasernen, f. eks telefonkompagniet gennem Folk og Værn. Om sommeren gik vi i Tivoli, der og ingeniørkompagnierne. Regimentschefen var oberst Heiberg Jørgensen.

27


havde et skilt ved hovedindgangen med billetpriserne, hvor der stod forneden: ”børn og soldater 75 øre”. Når vi havde lørdag-søndags orlov (det kunne vi ikke få de første seks uger efter indkaldelsen) blev vi en gang i mellem inde i byen. Vi besøgte soldaterhjemmene - der var et i Rosenborggade og vi overnattede på et soldaterhjem på Frederiksholms kanal. Jeg tror det kostede 25 øre for en nat. Vi var nogle stykker i kompagniet, der blev udtaget til befalingsmænd. Vi mødte den 6. maj 1946 på kornetskolen nede i Ryvangen. Uddannelsen varede ca. fem måneder. Vi havde en rigtig dejlig tid dernede. Vi havde både teori og den praktiske del. 9Vc \gZ`XdËR]]VdR^^V_\ÞcV\`ceeZ]R]^Z_UV]ZX SZ]`X^`e`cTj\V]7Z_e_`\F_UVcgZd_Z_XZeV]VXcR  d]feeV_UV^VUeZeV]d`^WV]ecRUZ`eV]VXcR de2]^Z_UV]ZX soldatertjeneste havde vi også. Vi lærte alt hvad en befalingsmand behøver. Alle kommandoer lærte vi også. D\jU_Z_XV_W`cVXZ\aËd\jUVSR_V_aË2 R_UdYRXV ;VXVcZ_UcVcRe[VX \d\jUVeVX_ZaZde`]d\jU_Z_X 6WeVcV_UefUUR__V]dVUVcd]feeVUVUV_#( "!"*%'

\[VXeZeV]RW\`c_Ve`XgRcYVcVWeVc^VUeZ]Re]ÌcV nyindkaldte hvordan man blev en god soldat. På det tidspunkt gik snakken om oprettelse af forsvarets efterretningstjeneste, og i kraft af min uddannelse som WV]ecRUZ`eV]VXcR deS]Vg[VXdR^^V_^VUecVR_UcV udtaget til denne tjeneste, med station i Frederikshavn. DËUV_#[R_fRc"*%(cV[deVgZ cVeZ]7cVUVcZ\dYRg_ - vi havde i mellemtiden fået udleveret cykler. Da vi R_\`^^V]UeVgZ`daË^RcZ_VdeReZ`_V_`X \R_gZde logi på et nedlagt kysthospital, hvor der i forvejen lå et marinekompagni. Det var en frygtelig periode vi var der i; snevejr - frostvejr - jeg mener at kunne huske at der denne vinter var 70 dage hvor det ikke var tøvejr. Vi boede to mand på hvert kammer, men spiste hos kommandanten. Han var en mand i 50’rne og havde sin kone med deroppe. De to havde deres egen kok, så de spurgte os hvad vi nu ville have næste dag, og det var godt - vi havde det som grever og baroner der. Nå, vi kom jo ikke derop for at sove og spise alene. Meningen ^VUUVeYV]VgRcRegZ cVd\f]]VYRgVV_fUUR__V]dVZ R je_Z_XRWÞde]ZXV^Z]ZeÌcVcRUZ`deReZ`_Vc^VUYV_S]Z\ på, at vi skulle tilbage til København og oplære andre i den del af efterretningstjenesten. På grund af vejret

\gZZ\\VScfXW`cTj\]Vc_VUVedj_eVd\`^^R_UR_eV_d kone var synd for de unge mennesker, så hver morgen sørgede hun for at vi blev både kørt til og hentet fra en af tyskerne efterladt radiostation - Pikerbakkerne - hvor gZd\f]]VYRgVf_UVcgZd_Z_XGZ \V_dgV_d\VceZ]]ÌcVc DgV_d\Vc_VYRgUVUV__VW`c^W`cR je_Z_X_`X]VËc før os. De var jo neutrale under krigen, og kunne gøre dette uden at spørge nogen. Det var en rigtig dejlig tid vi havde deroppe. Da vi var færdige med denne uddannelse e`XgZ575D|dcfeVSËU¡<ÞSV_YRg_’Y[V^eZ]<ÞSV_YRg_ Det var engang midt i februar måned. Vi havde køjeplads på anden klasse. Det var lige opad skibssiden og isen d\fcVUV^`UUV__VdËgZ \Z\\V^VXV_dÞg_UV__ReGZ kom i øvrigt seks timer for sent til hovedstaden. GZ \dËeZ]`aXRgVRef_UVcgZdVZUVegZYRgUV]Ìce`aaV Z7cVUVcZ\dYRg_GZ \\gRceVcaË ËUVcRUZ`fUVaË Kløvermarksvej på Amager. Her var der dog ikke plads til os, så vi boede på Bådsmandsstrædets kaserne - det nuværende Christania. Og spiste ude på Ryvangens \RdVc_VZUV_dZefReZ`_ \gZcZXeZXScfXW`cTj\]Vc_V Det var kun en kort overgang. så spiste og boede gZdR^^VdeVU_V^]ZXfUVaË ËUVcRUZ`9VcgRc mellembølgesendere og modtagere. Vore kammerater fra 8. kompagni var jo med den danske brigade sendt til Jeger i Vesttyskland. Dem havde vi daglig kontakt med gZRcRUZ`V_5VcgRc^ReVcZV]_`\eZ]R]]V`XgZ \deRS]Ve undervisningen på benene. Det første hold vi havde var marinesoldater. Men vi måtte også selv - foruden at f_UVcgZdVeRXVUV]ZUVeURX]ZXVRcSV[UV^VUR je_Z_X Vi skulle lytte alle døgnets 24 timer, så vi lavede selv gRXea]R_Vc`XUVeXZ\ _eGZR VgVcVUVUV^`UeRX_V telegrammer til en befalingsmand ved marinen, der oversatte telegrammerne til dansk, idet de alle var kryptograferede. Fra ham gik de videre i systemet. 5V_#$RacZ]"*%( \gZR]]V cVfU_Ìg_V]dVeZ] sekondløjtnant. Vi fortsatte med at lytte og undervise indtil vi blev hjemsendt den 24. oktober 1947. Skal jeg konkludere, så synes jeg at de næsten to år jeg tilbragte ved militæret var nogle rigtig gode år i mit liv. Der er en ting jeg savnede efter at være hjemsendt, og det var, at jeg var den eneste her fra landsdelen og ikke havde kontakt til nogen hernede. Carl Frederik Devantier Årgang 1945

:8Cd`]UReVcW`cV_Z_XW`c>ZUeDjU[j]]R_U D\jU_Z_XZWVScfRc Torsdag d. 9. Landsskydning og torsdag d. 23. fællesskydning med de øvrige soldaterforeninger. Der startes kl. 19.00 i skyttehuset på Søholt. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afvikles torsdag d. 22. marts kl. 18.00 i Lunden på Vestergade. Dagsorden efter lovene. Der startes med spisning af de traditionelle gule ærter, som foreningen er vært for. Tilmelding nødvendig senest 17. marts på tlf. 75 80 25 76. ¾gcZXVR\eZgZeVeVcW`cËc d`^^Vc Formandsmøde d.10. februar 7`cËcVedS`h]Z_XU")RacZ] Parade 4.- 5. maj. Sendemandsmøde 17.- 20. maj. Sommersejltur 17. august. 360930 J.C. Nielsen.

28


Randers Pionerforening Aktiviteter: Februar 2012. mandag d.6.skydning,tirsdag d.7. Pioneraften. mandag d.20 skydning. Marts: Mandag d.5.skydning. tirsdag d.13 Pioneraften. mandag d.19 skydning. April: Tirsdag d.10.Pioneraften. Høvejen 21 kl.1900. p.b.v. Hans Damgaard.

DjUd[Ì]]R_UdAZ`_VcW`cV_Z_X Foredrag Sydsjællands Garderforening inviterer til foredrag den 9. februar kl. 19.30 i Kalbyrissalen på Hjemmeværnsgården, Skyttemarksvej 200, Næstved. Generalløjtnant Kjeld G. Hillingsø holder et foredrag om ”Den kolde krig” og fortæller om sin tid som chef for Livgarden, og som sådan, ”Dronningens vagtmester”. Pris kr. 50,- per deltager inkl. kaffe. Brød, øl og vand kan købes. Tilmelding på tlf. 5573 6131 omgående når du får bladet. Kammeratskabsaften Der holdes kammeratskabsaften fredag den 10. februar kl. 19.00 i lokalerne i Kalbyris Anlæg. Der kan købes kaffe m. hjemmebag, øl og vand til pionerpriser. D\jU_Z_X Torsdag den 1. marts afvikler vi vores del af DDPs landsskydning. Vi mødes kl. 18.00 på Skydebanen under Fladsåhallen (mellem Mogenstrup og Blangslev). Kom og vær med, det kunne være sjovt, hvis vi kunne blande os i toppen igen. Generalforsamling i Samvirket Soldatersamvirket holder generalforsamling tirsdag d. 14. februar kl. 18.00 i Kalbyrissalen, Skyttemarksvej 200, Næstved. Dagsorden i h.h.t. vedtægterne. Efter generalforsamlingen er der spisning. Menuen består af gule ærter m. tre slags kød, pandekager med is og kaffe. Pris for menuen er kr. 150,- pr. deltager. Tilmelding til spisning omgående på tlf. 5573 6131. Generalforsamling Foreningens ordinære generalforsamling afholdes fredag den 9. marts kl. 20.00 i lokalerne i Kalbyris Anlæg, Skyttemarksvej 200, Næstved. Dagsorden i h.t. vedtægterne. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være foreningens formand i hænde senest den 7. februar.. Vi starter som altid med spisning inden generalforsamlingen kl. 18.30. Der bydes på en to retters menu inkl. drikkevarer for hele aftenen, kaffe og småkager. Pris for menu m.m. er kr. 150,- per person, dog kun kr. 130,- for førere af motorkøretøj. Bindende tilmelding til spisning er nødvendig senest den 2. marts til formanden på tlf. 5573 6131. Vi ses til generalforsamling, det er altid rigtig hyggeligt. Julefrokosten GZgRcZËcUV_ec`WRdeVd\RcV`XDgV_U<_fUdV_gRcUV_YV]UZXVUVc \^R_U]V_ZdZ_cZdR]R^R_UVDË gRcUVcaR\\VcR Z_XZ_UV_\RWWV_`XX]ÞXXV_d\f]]V\`_df^VcVddË[VXec`cR]]VgRcX`Ue^ÌeeVURgZUc`X hjemad ved 21-tiden. 2UgV_ed\`_TVceV_ Der var i år ikke så mange tilhørere som tidligere år, men det var nok den sene annoncering der var årsag til UVe>V_gZ \V_X`U\`_TVce`XgZaZ`_VcVc`XaZ`_ÞdVcYRgUVZXV_\Þ\\V_e[R_dV_`X^`_Z\\VUVcS]ZgVc et lille overskud til ”festkassen”, trods den svigtende interesse. Aktiviteter 1. halvår 2012 feb. 9. Foredrag m. Hillingsø 10. Kammeratskabsaften. 14. Generalforsamling i Samvirket. Marts. 1. Landsskydning. 9. Generalforsamling. April. 13. Kammeratskabsaften. 21. Landsrådsmøde i Vordingborg. Maj. 3. Kranselægning i Skive. 11. Kammeratskabsaften. 17.-20. Miniferie i Nordsjælland. 19. Sendemandsmøde i Nordsjælland. Juni. 8. Kammeratskabsaften. Ret til ændringer forbeholdes.

29


Københavns Pionerforening Miniferie fra den 17-20. maj 2012 med sendemandsmøde lørdag d. 19. kl. 14. Torsdag ankomst kl. 14. til Skt. Helene, Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje, hvor vi mødes til kaffe med kage, hvorefter vi får udleveret nøgler til vores værelser. Derefter der vil være fælles aktiviteter, indtil der spises kl. 18.30 (feriestedets buffet). Fredag: Morgenmad fra kl. 8, kl. 09.20 afgang med bus til Horserød statsfængsel, når vi har set fængslets museum tager vi til frilandsmuseet og kikker på hvordan man levede i gamle dage. Vi tager madpakker med, som vi spiser på et passende sted og tidspunkt. Kl. 18.30 spiser vi feriestedets buffet. Lørdag: Morgenmad fra kl. 8, kl. 09.20 afgang med bus til Fredensborg slot samt Hillerød by. Vi tager igen madpakker med, som spises på et passende sted og tidspunkt. Vi er tilbage på Skt. Helene kl. ca. 13.00. Herefter gøres klar til sendemandsmøde kl. 14.00. Drikkevarer kan købes på alle ture til de sædvanlige priser. Kl. 18.00: Fotografering Kl. 18.30: Tre retters festmenu med et glas hvidvin og musik. Søndag: Morgenmad fra kl. 08.00, derefter afrejse. Drikkevarer ud over de nævnte er for egen regning. Prisen for alt dette er kun, pr. person i dobbeltværelse, kr. 2495,00 og enkeltværelse kr. 3250,00 EZ]^V]UZ_X`XSVeR]Z_Xd\R]gÌcV<AZYÌ_UVdV_VdeUV_"&RacZ] EZ]^V]UZ_XeZ]UV__V^Z_ZWVcZV+>ZTYRV]3VUdeVU<A>RZ]+aZ`_Vc1RS]ZgRhVV]U\V]]VceV]VW`_+#$)% *!*& 3VeR]Z_XeZ]UV_UR_d\VSR_\+cVX_c"&&"\`_e`_c!!!&%%#### AZ`_VcYZ]dV_=VZW2

2\eZgZeVeVcZ_Ìc^VdeVWcV^eZU+ Den 7. februar afholder Københavns pionerforenings skyttelauget ordinært medlemsmøde i kultur huset Karens minde, Wagnersvej 19, 2 sal kl. 19.30. Den 21. februar afholder Københavns pionerforening ordinær generalforsamling i kultur huset Karens minde, Wagnersvej 19, 2 sal kl. 19.30. Den 17. april afholder foreningen Banko i kulturhuset Karens minde, Wagners vej 19, 2. sal. Nærmere i næste nummer af pioneren.

3fdefceZ]8RcUVYfdRcV_V"&%#!"# KSS har i samarbejde med 2. medlemmer fra Københavns pionerforening (begge tidligere gardehusarer) arrangeret en tur ned til Gardehusarenes stalde og historiske samling, samt deres veteran panser og køretøjsforening. Når vi har besøgt staldene og den historisk samling kører vi til syd sjællands pionerforening der har arrangeret frokost til os. Efter frokost tager vi ud og besøger Gardehusarenes Veteran panser og Køretøjsforening, forening startede i foråret 2007 da en gruppe frivillige gik i gang med at skrue og banke på de gamle køretøjer, som stod VWeVc]RUeZ<R]SjCZdR_]ÌXXVegVU?ÌdegVUURUV_ÞgcZXVYZde`cZd\VdR^]Z_XS]Vg jeeVeeZ]2_eg`cd\`g Kaserne ved regimentssammenlægningen i 2001. Vi mødes på Sjælør station kl. 8. Pris for denne tur er 225 kr. pr person inklusiv frokost. Tilmelding og betaling skal være Michael i hænde senest 1-4-12. på konto i Danske bank: Reg nr. 1551 konto 6422365 tydeligt mærket med navn og arrangement dato. På KSS vegne Michael Bedsted Kasserer

30


Fødselsdage Randers: Februar: 1. pioner 300276-1956 Frederik Meine Møllevej 2. 6520 Toftlund. 75.år Marts: 10. pioner 100362-1982 Kurt Vendelbo Sønderholmsvej 146 8361 Hasselager 50. år Nordvest jysk: Februar: 16. pioner 161354-1952 Jens Jørgen Hyldgaard 80. år Marts: 25. pioner 250352-1972 Sten Rønn Steen 60. år Syd og Midt: Marts: 5. pioner 302757-1956 Svend Hartvigsen Nørregade 118, 2 th 6700 Esbjerg. 75. år

land – Falster: Marts: 19. pioner 519713-1961 Jørgen Mau Marius Nielsensalle 12 4900 Nakskov 70. år København: Februar: 16. pioner 298035-1956 Knud Pedersen Brøndevej 7, Orø 4300 Holbæk 75. år 18. pioner 569547-1963 Stig Meulengracht Anemonevej 8 3550 Slangerup 65. år Marts: 1. pioner 010362-1982 Carsten Hald Lupinvej 8. Esbønderup 3230 Græsted 50. år

5VUR_d\VAZ`_VcW`cV_Z_XVc Formand: Helmuth Hansen Adresse: Havrevænget 3, 4700 Næstved Telefon: 55736131 Kasserer: Kurt Jæger Rasmussen Adresse: Blomstermarken 15. 2860 Søborg Telefon: 39673178 55A|dY[V^^VdZUV+ www.pionersoldat.dk Webmaster: Svend Knudsen Adresse: Vængeleddet 6, 2700 Brønshøj Telefon: 38284912 Email: ddp@pionersoldat.dk Redaktør: Michael Bedsted 2UcVddV+?jTRc]dSVcXgV["$"eg"('!<ÞSV_YRg_G Telefon: 23849095 / 33219047 Email: pioner@ablivaweel.dk =`]]R_U7R]deVcAZ`_VcW`cV_Z_X Formand: Henri Boesen Adresse: Gøgevænget 42, 4872, Idestrup Telefon: 54132220 Kasserer: Carlo Jensen 2UcVddV+8VUdVcgV[#%%)!!?j<ÞSZ_XWR]deVc Telefon 54855774 Ingeniørtroppernes soldaterforening for ^ZUe`XdjU;j]]R_U Formand: Johannes Chr. Nielsen Adresse: Sønderbrogade 10. stuen, 7100 Tørring Telefon: 75802576 Mail: bjogjc@tuknet.dk <RddVcVc+9V_cjD4YcZdeV_dV_ Adresse: Højmarksvænget 31, 8600 Silkeborg Telefon: 86822321 / 40942321 Skive Pionerforening Formand/Kasserer: Poul Nedergaard Frederiksdal Allé 34 A, 7800 Skive Telefon: 24407699 Email: pogi.nedergaard@mail.dk

30. pioner 238-1938 Otto Eriksen Hestetangsvej 36b 3520 Farum 95. år April: 7. pioner 654117 Harry Ottosen Hændelsvej 33, 3 2450 København Sv 65. år Sydsjælland: Februar: 20. pionøse B-medlem Lene Dinesen Næstvedparken 8, 2, th 4700 Næstved 70. år Marts: 30. Pioner 176814-1953 Poul E. Hansen Svingkærvej 9, Ørslev 4760 Vordingborg. 75. år Fødselsdage

DjUd[Ì]]R_UdAZ`_VcW`cV_Z_X Formand: Helmuth Hansen Adresse: Havrevænget 3, 4700 Næstved Telefon: 55736131 Kasserer: Arne Jensen, Telefon: 55729434 Adresse: Skovkanten 96, 4700 Næstved Randers Pionerforening 7`c^R_U+9R_d5R^XRRcU 2UcVddVDjcV_gV[#$)*!!CR_UVcd Telefon: 86431773 / 25218173 Kasserer: Orla Jensen Adresse: Bækvejen 14, 8940 Randers SV Telefon: 86445549 Københavns Pionerforening Formand: Leif A. Hansen Adresse: Tornebakken 27, Blistrup, 3230 Græsted Telefon: 48716460 Email: cissus@hansen.tdcadsl.dk

Kasserer: Michael Bedsted 2UcVddV+?j4Rc]dSVcXgV["$"eg"('!<39G Telefon: 33219047/23849095 E-mail: pioner@ablivaweel.dk PR: Gitte Quiding, Højager 108, 2670 Greve Hjemme nr: 43900325 Mobil nr: 23726426 Email: pr@pionersoldat.dk D\jeeV]RfXdW`c^R_U+>ZTYRV]3VUdeVU 2UcVddV+?jTRc]dSVcXgV["$"eg"('!<ÞSV_YRg_G Telefon: 33219047/23849095 Email: pioner@ablivaweel.dk Odense Pionerforening Formand: Jørgen Rosenquist Adresse Kristiansdals Alle 45, 5250 Odense SV Telefon: 66172091 Email: jquist@mail1.stofanet.dk Kasserer: Ove Nielsen Adresse: Vejruplund 29, 5290 Marslev Telefon: 65951163 ?`cUgVde[jd\AZ`_VcW`cV_Z_X Formand: Per Seiling Adresse: Kviesgårdsvej 13, 7620 Lemvig

31


!FSENDER 3KIVE'ARNISON 3DR"OULEVARD 3KIVE

Sund bank

Salling Bank er en solid og sund bank med 135 ürs erfaring i Limfjordsomrüdet. Hos os für du og din økonomi solide rødder, gode vÌkstbetingelser og ikke mindst ...

overblik og tryghed Gratis bankskifte: Det er let at blive kunde hos os. Vi klarer alt det praktiske, nĂĽr du skifter til Salling Bank. Vi opkrĂŚver ingen gebyrer i forbindelse med oprettelse af nye kunder.

Algade 18 7900 Nykøbing Mors Tlf. 9752 3366 sb@sallingbank.dk www.sallingbank.dk

Nu ogsü i Nykøbing 'X¿QGHURVL$OJDGH1\N¥ELQJKYRU vi übnede dørene mandag den 27. juni 2011. Vi er parate til at byde dig velkommen. LÌs mere om os pü www.sallingbank.dk

www.f-s.dk 2011

Pengene vokser ikke pü trÌerne ... En god økonomi krÌver nÌring og pleje, nøjagtig som alt andet du vil have til at vokse og gro.

Pioneren nr. 1 2012  

Pioneren nr. 1 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you