Page 1

PIONEREN Udgivet af Skive Garnison

6. 책rgang - Nr. 3 juni 2011

Side 4

Gas! 1


Indhold Ingeniør regimentet

Hærens Ingeniør & ABC-Skole

4

Med CBRN på skarp rensningsopgave i Thyborøn

8

ISAF 11

10

På opdagelse med Pionermuseet

13

Se Her...

14

Navnenyt

16

IGR- Info

18

De Danske Pionerforeninger

De Danske Pionerforeninger

Udgives af: Skive Garnison Sdr. Boulevard 15 7800 Skive Telefon 72 28 40 00 www.skivekaserne.dk

„PIONEREN“ udkommer: 5. februar, 5. april, 5. juni, 5. august, 5. oktober og 5. december.

:DD?+"*!#!(&*

Redaktion

Forside foto:

Ansvarshavende Redaktør: Major Kim R. Kock Telefon 72 28 50 11

CBRN kompagniet på skarp opgave.

Redaktør Overkonstabel-1 Hans Brinch Fotograf (layout/opsætning) Kontaktperson for Pionerforeningen og annoncer. Webmaster/Administrator på: www.skivekaserne.dk Telefon 29 88 10 29 brinch@mil.dk

Deadline

Overkonstabel-1 Arne S. Hansen Kontaktperson for annoncører Administrator på: Yeea+ W T"% T"* :8C Telefon 72 28 40 08 / 22 83 84 09 arne.hansen@mil.dk

Indlæg til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den OBS! 20. juni 2011 - eller efter særlig aftale. Holdninger udtrykt i PIONEREN er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med Ingeniørregimentets holdning.


Leder Af Oberst C. Arildsen

Afghanistan Jeg er netop hjemvendt fra min halvårlige tur til Afghanistan. Jeg havde lejlighed til at hilse på soldaterne i Camp Bastion, FOB Price og i Patrol Base Line lejrene PB Bridzar og Spondern. Stemningen ved kampgruppen og ingeniørsoldaterne var rigtig god. Temperaturen sneg sig op imod de 43 grader, hvilket ikke bare var en udfordring for mig, men også for soldaterne, der oplevede det som et markant temperaturskift i maj måned.Der løses mange forskelligartede opgaver af ingeniørsoldaterne også opgaver, som soldaterne ikke var forberedt på hjemmefra. Men de løser dem med krum hals. Vores forberedelse hjemmefra til imødegåelse af ulykker med vejsidebomber ser ud til at lykkes. I hvert fald har hold 11 haft betydelig færre ulykker end hold 9 og 10. Det glæder mig rigtigt meget. Inde i bladet kan i læse mere om de ingeniørsoldater, der kan alt. EOD-sektionen Vores nye enhed til rydning af vejsidebomber - EOD sektionen - blev meldt klar i Afghanistan, mens jeg besøgte dem. De er vores første hold, og der har derfor været en serie af ting, vi har måttet justere i den første periode, for at få tingene til at fungere. Men nu er de klar og har været indsat i deres første rydningsoperationer. Det har været en stram og hård proces at gøre denne enhed klar med så kort varsel. Vi har fundet de rette folk og skaffet det bedste materiel. Jeg er meget stolt af såvel holdet og alle dem, der støttet op om opstillingen! Skive AËD\ZgV\RdVc_VVcUV VdeVV_YVUVcgVURe være på plads i deres nye eller midlertidige kontorer. Hærens Ingeniør- og ABC-skole smeltede sammen med Ingeniørregimentet den 1.maj 2011 til Ingeniørregimentet - Hærens Center for :_XV_ZÞcdeÞeeV`X43C?>ReVcZV]VcgVURe jUV på plads i de nye enheder og enhederne får hele tiden stigende bemanding. Regimentet har løbende fået tilført personel fra både hjemvendte soldater fra Afghanistan og fra andre regimenter. Vi er for øjeblikket ved at omskole dem til ingeniørsoldater. Skive by har invilget i at se på muligheden for etablering af et veteranhjem i Skive. Det er vi naturligvis meget glade for og leder nu med lys og

lygte efter frivillige, som vil være med til at stå for driften af et veteranhjem CBRN Vi har i maj måned endnu en gang gennemført ÞgV]dV3C2G6365F:?aË\RdVc_V_^VUVe `e resultat. 13 nationer deltog denne gang i øvelsen. På vores hjemmeside www.skivekaserne.dk kan i læse mere om øvelsen. CVXZ^V_eVe \V_daÌ_UV_UV`aXRgVZ^Rced med at genplacere en giftgasgranat fundet i Thyborøn. Læs mere om operationen inde i bladet. Pionermusseet Jeg vil godt gøre lidt reklame for vores Pionermuseum, som vartes af Martin. Inde i bladet kan i læse mere om Martins store arbejde med at skaffe informationer, historier og grej til musseet. Bladet Pionerens fremtid Riget fattes penge. Og det smitter af på forsvaret og på regimentet. Derfor står vi overfor den udfordring, at Hæren ikke længere vil afsætte ressourcer til at trykke tjenestestedsblade som Pioneren. Det er allerede sket for bladet Forsvaret og bladet Hæren. Vi står derfor overfor at skulle vælge en ringere kvalitet, brugerbetaling eller kun at have bladet elektronisk. Eller en kombination RWV_V]]Vc VcVRWUZddVfUXZgV]dVd^ËUVc Åbent hus Vi holder Åbent Hus på Skive kaserne den 17. september 2011. Traditionen tro afholder Pionerforeningerne jubilarsteævne i forbindelse med Åbent Hus. Her mødes mange gamle soldaterkammerater med og uden deres familier og har en hyggelig dag sammen med nye og gamle kendinge. Jeg har bemærket, Re VcV`X VcVScfXVcR_]VU_Z_XV_eZ]Re gense soldaterkammerater i og udenfor Pionerforeningerne. Alle skal være hjertelig velkomne den 17.september, hvor vi også vil vise alt vores materiel frem. HB

God sommer til alle!

3


CBRN

I et døgn har en gran ligget på havnen i Th Af/foto: DVcXV_e=Z_Uj9RfXV43C?<>A $:83E?TYVWdVcXV_e4]Rfd9?ZV]dV_43C?gZUV_TV_ecVe 9:2D =Rj`fe+@gVc\`_deRSV]"9R_d3cZ_TYCVUR\eZ`_V_ Tekst uddrag af artikel fra www.nordvestnyt.dk

En rusten granat med sprængstof og sennepsgas blev torsdag ved middagstid fundet på Kaj 501 i Thyborøn, hvor den havde ligget i et døgns tid. En ansat på havnen har ifølge politiet svage symptomer på, at han har været udsat for gassen.

symptomerne på, at man har været udsat for sennepsgas, at der forekomme kløe og blærer på huden. Har øjnene været udsat, løber de i vand, klør og øjelågene hæver. Luftvejene påvirkes ved kløe, løbende næse, hoste og hæshed.

- Han er under lægebehandling og vil formentlig blive indlagt til observation natten over, siger vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi.

Tilbage til virkeligheden…

- Fra embedslægen har vi fået at vide, at alle, der har rørt ved granaten skal søge læge, uanset, om man har symptomer eller ej. Symptomerne kan nemlig godt være mere end 24 timer undervejs, fortsætter han. Granaten, der var voldsomt rusten og lidt større end en fodbold, blev onsdag efterladt på kajen af V_ d\Vcd`^Z\\Vf_UVccVeeVUV myndighederne eller andre om granaten. Ifølge Giftinformationen på Bispebjerg Hospital er

4

Fredag den 18. marts 2011 Klokken 0900 anmoder Beredskabsstyrelsen i Thisted CBRN-videncetret (CBRNV) ved HIAS om støtte til dekontaminering cV_d_Z_XRWV_ d\V\feeVcZ Hanstholm. Den føromtalte sennepsgasgranat skulle efter sigende være efterladt RWV_ d\V\feeVcaË\R[&!"Z Thyborøn, hvorefter kutteren var sejlet til sin hjemhavn. Beredskabsstyrelsen skulle nu gennemføre en gasrensing af \feeVcV_`X \UVcgVUSVY`g for støtte. CBRNV udlånte et kemisk sporeinstument af typen Lightweight Chemical Detektor (LCD) samt sporepulver, som

giver de samme udslag som vores sporepapir, når det drysses på forurenede emner, samt 15 kg. dekontamineringsmiddel af typen DI-60. I løbet formiddagen ændrede opgaven sig til også at omfatte eskorte af granaten WcREYjS`cÞ_eZ] ËUVdeReZ`_ Frederikshavn (FLS FRH). Da granaten ankom til FLS FRH blev den placeret på en afsidesliggende kaj i en container, hvor vinden ved en evt. afgasning fra beholderne, ville drive ud over havet. Efter placeringen foretog vi en sporing med vores kemiske sporeinstrument RAID-M, og der var ingen afgasning at spore. Efter en lang dag var dagens opgave nu løst og klokken 20.45 kunne vi køre til Skive for at holde weekend.

Mandag den 21. marts 2011 Kl. 0800 anmoder CBRNV om at CBRNKMP ved 3 IGBTN støtte med bortskaffelsen af den omtalte sennepsgasgranat fra 2. Verdenskrig. Kort tid efter var personellet udstukket, og


nat med sennepsgas hyborøn... folk var i fuld gang med at koordinere en eventuel indsats, som i dette tilfælde skulle omfatte støtte til frømandskorpset EOD sektion (FKP-EOD) og at bistå dekontamineringen af eventuelt udsat personel under selve bortskaffelsen. Bortskaffelsen skulle ske ved en genplacering i Nordsøen i et særligt afspærret område. Til transporten var et af søværnets miljøskibe Gunnar Thorson rekvireret. <]`\\V_"#!!gRcUVe`W TZV]e at CBRNKMP nu skulle indsættes nationalt for første gang i deres relative korte levetid. Tirsdag den 22. marts 2011 Første del af indsatsen iværksættes. I forbindelse med denne indsættelse besluttes det, at der hurtigst muligt skal sendes et hold på 2 mand af sted til FLS FRH med henblik på at spore og koordinere indsatsen. FLS FRH har indtil videre været endestation for den tidligere omtalte gasgranat, som var under

bevogtning og afspærring med hjælp fra Søværnets militærpoliti. Torsdag den 24. marts 2011 5RXV_Yg`c je_Z_XV_RWXRddV_ fra opbevaringen på FLS FRH til miljøskibet Gunnar Thorson foregår. Det var tidlig morgen, og CSG. C. Hvid Nielsen CBRNV og SG. L. Hauge - CBRNKMP havde begivet sig ud på endnu en lille morgentur til Frederikshavn for ReSZdeËgVU je_Z_XV_RWXRddV_ Personel fra havnetjenesten med diverse kran og truckmateriel var på plads. desuden var militærpolitiet klar, til at afspærrer hele havneanlægget samt eskortere gassen rundt på området. Kort sagt der blev ikke taget chancer! Opgaven forløb uden de store problemer, og det vigtigste: der var intet spild eller brud på beholderne Efter en hurtig kontrol af surring og fastgørelse af beholderne, og ikke mindst en sporing på beholderne, for evt. afgasning efter surring og fastgørelse, var vi på vej hjem igen.

Umiddelbart efter at vi forlod FLS FRH. var Gunnar Thorson på vej på mod Hirtshals, som var næste dags mødested for personellet, som skulle deltage i selve genplaceringsopgaven. 7cVURXUV_#&^Rced#!"" Det var tidlig, tidlig (vi gentager tidlig) morgen i Hirtshals Dagen, hvor genplaceringen skal

_UVdeVUgRc_fV_UV]ZX\`^^Ve 8V_a]RTVcZ_XV_d\R] _UVdeVU 46 sømil ude i Nordsøen, ca. 4 - 6 timers sejlads alt efter vejret. Dagens vind i området var sat til 5 – 10 m/s, Transporttiden ud til området blev brugt til koordinering af opgaven med minørerne fra FKPEOD.

Fortsættes næste side...

5


Klokken 1100 blev der meldt at vi nu var 1 time fra området, og vi begyndte at klargøre vores dekontamineringspunkt på agterdækket af Gunnar Thorson. Klokken 1200 var vi i området, og selve genplaceringen kunne starte. Skibet lagde sig op i 30 grader på vinden, så en evt. afgasning ville drive ud over havet, derefter slukkede ”broen” ventilationen, og meldte klar. CSG C. Hvid Nielsen gav ordre til at opgaven kunne begynde. SG L. Hauge havde fået ansvaret for at støtte EOD-folkene, og dekontaminere dem for evt. spild fra selve granaten samt dekontaminering af skibet efter selve genplaceringen af granaten. Da beholdernes indhold var tømt i havet, blev EOD-folkene dekontamineret og sendt videre til OS T. Eidsdal som havde ansvaret for afklædning af CBRN-udstyret, uden at de blev forurenet med gas og dekontamineringsmiddel. Derefter forestod CSG C. Hvid Nielsen en dekontaminering med antigaspudder omkring CBRNmaske, hals og hænder, inden CBRN-masken kunne aftages, hvorefter personellet blev sendt ind i bad.

© Losning af gassen på Gunnar Thorson.

6

4YVWdVcXV_e49?ZV]dV_\``cUZ_VcVc^VU>AVc_VZ_UV_ je_Z_XRWXRddV_eZ]8f__RcEY`cd`_

Klokken 1240 begyndte vi at dekontaminere skibet og nedbryde dekontamineringsområdet samt ikke mindst foretage en sporing i området, før skibet kunne tænde ventilationen igen, og vende næsen hjemad til Hirtshals. Hjemturen blev brugt til at gennemgå dagens opgave i detaljer Konklusionen blev, at det ikke kunne være gjort anderledes i den aktuelle situation. Kort sagt genplaceringen og den efterfølgende

dekontaminering af personel og skib må kunne betegnes som en succes. Efter endnu en lang fredag var dagens opgave løst, og klokken 20.00 kunne vi køre til Skive for at holde weekend. Denne opgave var en relevant opgave for det værnsfælles CBRNKMP. CBRN-KMP gjorde brug af deres kompetencer og formåede at arbejde i et uvant miljø uden problemer - GODT GÅET.


© Sergent L. Hauge kontrolsporer efter surring på Gunnar Thorson

© Granaten på vej ud af beholderen.

© Granaten forsvinder ned i dybet.

© Oversergent T. Eidsdal dekontaminerer EOD-personel.

7


ISAF Ingeniørerne Klar til ALT

11

Brimstone indsættes med helikopter i HLS - sweepe

2W+<`_deRSV]?ZT`]RZ$>6<:88CA A?:856=:_XV_ZÞcUVeRTYV^V_eVe:D27"" =Rj`fe+@gVc\`_deRSV]"9R_d3cZ_TYCVUR\eZ`_V_

Lidt mere end 3 måneder har passeret siden vi landede i Helmand, Afghanistan i februar og det må siges at vi, som 3. mekaniserede ingeniørgruppe, har haft masser at se til. Det er kun positivt at der altid er noget at tage fat på, især når opgaverne sjældent ligner hinanden. Afghanistan har indtil videre budt på konstruktionsopgaver, operationer med kampvognene, opgaver med kampsoldaterne i Greenzone og meget mere. Port til Shir Agha I den mere fredelige del af Greenzone ligger patruljebasen Shir Agha. En af de mest sydlige patruljebaser i zonen. En tidligere civilt ejet beboelse som nu er forstærket af en ydermur af Hesco 3RdeZ`_de`cV c\R_eVUV celler fyldt med sand og grus) og et højt vagttårn

8

hvorfra man kan observere det omkringliggende landbrug. Herfra går man små patruljer i samarbejde med den afghanske hær for at snakke med de lokale bønder i området og opretholde deres positive holdning til ISAF. Shir Agha manglede en ordentlig robust port så modstanderen ikke ville være i stand til at observere Z_UZaRecf][VSRdV_5V_a`ce \gZ til opgave at bygge og sætte op.

3cZUkRcZUVeW[Vc_VVWeVcV_U_fV_dfTTVdWf]UaRecf][V

Derudover skulle vi også save nogle træer ned som spærrede for udsynet fra basen. Med vores pansrede mandskabsvogn pakket til randen med tømmer og skruer satte vi kursen mod Shir Agha. Da vi ankom, blev vi modtaget af en gæstfri infanterigruppe fra BravoCoy som bor i patruljebasen. Vi gik straks i gang med arbejdet d`^XZ\ _eeZ]ec`UdW`cReZ_XV_ af os var formidable tømrere. 3 dage senere stod porten som måske bar små præg af den manglende tømrer erfaring, men infanterigruppen var ganske tilfreds og takkede for den og for selskabet. På dag 4 kørte vi tilbage til vores hjem, Price for at klargøre til næste opgave. Støtte til kampvogne Den danske kampvognsdeling, også kaldet Alfa-Troop, er en


af de mest frygtede enheder i vores ansvarsområde i Helmand. Det er tydeligt at modstanderen ikke er meget for at slå fra sig, når kampvognene er kørt i stilling. Hver gang Alfa-Troop kører ud på en opgave har de en ingeniørgruppe med for, så vidt muligt, at undgå IED’er og for at kunne få støtte i tilfælde af at de kører på en IED. Vi har været med på mange af deres opgaver og det er altid en fornøjelse at køre ud af hovedporten med kampvognene. I den forbindelse har vi fundet et par IED’er og samarbejdet med Brimstone, den britiske IED-ryder enhed, som tager sig af bortskaffelse af næsten alle IED’er i Helmand. Et par af opgaverne med Alfa-Troop har varet flere dage hvor vi er gået i harbour, med henblik på at kunne hvile og overnatte.

et af E13.

Kabelsøger i Greenzone Tværs igennem Greenzone ligger Patrol Base Line

bestående at 4 patruljebaser, hvorfra Charlie-Coy går patruljer i zonen. Vi har tilbragt 10 dage i den nordligste af baserne, Clifton, for at støtte patruljerne. Vi var med 1. – og 3. deling på 2 større operationer i nogle af de mere spændende områder af Greenzone.

mange meldinger over radioen om at modstanderen holdt øje med os, men tøvede med at åbne ild dels på grund af de lokale som høstede i de marker vi gik i, og dels på grund af kampvognene og kamphelikopterne som støttede operationerne.

Vi tog af sted fra patruljebasen Bridzar om natten for at komme uset ud i de stillinger hvorfra grupper fra den afghanske hær skulle searche civile compounds, hvor man formodede at Taleban kunne gemme våben, IEDkomponenter m.m. Der var ligeledes indhentet efterretninger om at nogle af modstanderens nøglepersoner kunne opholde sig i disse beboelser. Det gik som planlagt på vej ud i stillingerne. Under den ene patrulje gik vi langs (og nogle steder i) Helmandfloden.

Det var en fornøjelse og opleve at det, der blev brugt så meget tid på hjemme i DK under uddannelsen bare virker som det skal, når vi står ude i den skarpe ende. Og der var heller ingen tvivl om at CharlieCoy satte stor pris på støtte under patruljerne i ”Zonen”. Det har været en oplevelsesrig første halvdel af ISAF hold 11. Lige om hjørnet ligger vores leaveperiode og vi ser frem til at tage hul på sidste halvdel efter 3 uger hjemme i Danmark.

Det var en våd, men rigtig spændene oplevelse. Da vi nåede stillingerne og solen stod op begyndte search-fasen. Der var desværre ikke meget at finde, men der blev indsamlet meget viden om de lokale i området. Da vi frigjorde fra området fik vi

Klargøring i Bridzar inden patrulje i Greenzone.

9


På opdagelse med Pioner museet

>RceZ_`X;V_dGV]]VgeYdefUVcVcYË_Ud\cVg_V historiske dokumenter som bevidner 10 pionerers RcSV[UVZ;V]]Z_XZ")'"

2W+>RceZ_HZ]_`cURX]ZX]VUVcRW;Vc_SR_V^RXRdZ_Ve AZ`_Vc^fdVVeD\ZgV<RdVc_V =Rj`fe+@gVc\`_deRSV]"9R_d3cZ_TYCVUR\eZ`_V_

I november 2010 havde jeg indskannet 5 håndskrevne A5 sider der omtaler Minørmester Møller og 10 Pionerers ankomst fra København d. 30. juni 1861, for at udgrave Gorms Høj i Jelling. Jeg kontaktede Jelling for at høre om egnshistorisk forening havde viden om dette reskript, udstedt af Kong Frederik d. 7. d. 23. juni 1861. Man havde intet kendskab til de 5 A5 sider, men ville gerne modtage en kopi, hvis det var muligt. Jeg sendte de 5 sider på mail til Jelling og modtog i december hæftet Svundne tider 2010, hvori historien er blevet gengivet. Den 23. januar videresendte Major Kim R. Kock en forespørgsel fra Torsten Friis, der på opfordring af telegraftroppernes forhenværende regimentschef, skriver en bog om Telegraftroppernes historie frem til 1. verdenskrig. Torsten Friis ønskede at vide om Pionermuseet har nogle billeder der har relation til det tidlige Telegrafkompagni (4 Kompagni, evt. Kystsignalkompagniet (9. kmp)) Jeg gik på et af Museets depoter, hvor jeg vidste der var nogle gruppe billeder af soldater, blandt disse fandt jeg følgende:

10

2 Rekrudtkompagni 1895 9 Komp 1912 Ryvangen 9 Kompagni 1906-07 1910 9 kompagni ;VX \UV^d\R__VedR^e nogle tekster om de tidligste telegrafkompagnier, brændt dem på en cd-rom og sendte dem til Torsten Friis. D. 1. februar 2011 kom der en E-mail fra Jens

Vellev Aarhus Universitet, Afdeling for Middelalder- og Renæssancearkæologi, Moesgård. Han havde fra Leif Baun, Journalist fra Vejleamts folkeblad, fået oplysning om et manuskript på Jernbanemagasinet i Skive. Ny bog på vej Jens Vellev er ved at skrive en bog om udgravningerne i Jelling i 1861, som skal udkomme på Fredrik d. 7. fødselsdag i 2011. 150 året for

3Z]]VUVRWV_\R_`_d`^\R_Y[Ì]aV9Zde`cZVTV_eVc Dybbøl Banke med at renovere diverse kanoner.


Minørmester Møller og 10 Pioners ankomst fra København d. 30. juni 1861, for at udgrave Gorms Høj i Jelling. Jeg kontaktede Jens Vellev og aftalte et møde til d.24.2.2011, hvor jeg tog til Moesgård med original tekst, Vi gennemgik teksten og af Jens G \[VXeZ]aZ`_Vc^fdVVe#(2% sider med kopier af Minørmester Møllers breve til Commandoen over Ingeniørtropperne. Første brev er fra Minørmester Møller skrevet i Fredericia d. 26. juni 1861. Sidste brev skrevet af lieutenant Asmussen den 25. oktober 1861. Hvor Minørmester Møller og hans folk får tilladelse til at forlade Jelling d. 28. oktober 1861. En tur til Dannevirke Sommeren 2009, tog jeg på en tur til Sønderjylland, for at se Dannevirke samt Historiecenter Dybbøl Banke. Jeg havde aftalt med Nis Hardt Museumsleder ved Dannevirke, at jeg kunne møde ham til en snak om Dannevirke. Ved denne lejlighed spurgte jeg Nis H om han vidste hvordan og hvor en eventuel port var konstrueret og hvor en sådan ville havde ligget?. Nis oplyste at man p.t. ikke havde fundet nogen port, men man havde en formodning om hvor en evt. port ville være placeret. Lykkeligvis har denne formodning hold vand, og der er fundet spor efter en port, Nis har lovet mig informationer om konstruktionen, når den er færdig udgravet. ?Zd9RcUe \_`X]VRgZdRceZ\]VcRW og om Søren Telling. En givende tur AË9Zde`cZVTV_eVc5jSSÞ][VX \ set hvordan man havde genskabt dele af forsvarsværkerne, hvilket var givende for mig i forbindelse med den model jeg påtænker at lave af skanse 4. Den 4.3.2011 kom Bjørn Østergaard Centerleder og museumsinspektør ved Historiecenter Dybbøl med nogle kollegaer på besøg, vi var en tur på museets depoter. AË[Vc_SR_V^RXRdZ_Ve \3[Þc_ kopier af b. la. fremstilling af Ingeniørtroppernes deltagelse i de Slesvigske krige 1848 til 1864, Mine- og sprængningsreglement, 4 ingeniørkompagni den 7.7 1918

Bladet som førte til samarbejdet mellem Pioner >fdVVeZD\ZgV`XW`cd\Vc;V_dGV]]Vg

En stor hjælp Nis Hardt og Bjørn Østergaard har været en stor hjælp i mit arbejde med at indsamle viden til model

bordet(på museet), som med tiden skal vise brudstykker af ingeniør arbejder fra Dannevirke til i dag.

>RceZ_`X;V_dGV]]Vg

11


12


SE HER…. Ingeniørtropperne udgav 21. november 2008, efter 6 års arbejde, bogen 50 år med Ingeniørtropperne – fra Randers og Farum til Skive. Bogen omhandler ud over en grundig gennemgang af det nuværende ingeniørregiments eZ]S]ZgV]dVdR^e je_Z_XV_WcR7Rcf^`XCR_UVcdeZ] Skive også en beskrivelse af den lange række af internationale oprationer som ingeniørsoldaterne har deltaget i de sidste 50 år. Begyndende med Den Danske Kommando i Tyskland lige efter afslutningen af 2. verdenskrig sluttende med den moderne ingeniørsoldats deltagelse i de igangværende missioner i Kosovo og Afghanistan. Bogen er skrevet af Aage Krogsdam og har forord af Forsvarsminister Søren Gade. En del kendte ansigter fra forsvaret og Ingeniørtropperne har medvirket enten med interviews eller artikler. Her kan nævnes generalerne H.J. Helsø, J. Scharling og P. Kiærskou samt obersterne O. Køppen, C.H. AVUVcdV_^ Alt i alt – 155 sider spændende læsning med ^R_XVSZ]]VUVc`X `e]Rj`fe3`XV_\`deVc 125,- incl. evt. forsendelse og overskuddet går direkte til Ingeniørtroppernes Historiske Samling i Jernbanemagasinet på Skive kaserne, hvortil der er gratis adgang, hver dag fra 8 til 13 og efter særlig aftale. Bogen kan købes ved henvendelse til Garnisonsstøtteelementet: Kontorfuldmægtig Chalotte Sølvberg, telefon 7228 4004.

På fjernbasis Vi er specialister i god og nærværende rådgivning og giver de rigtige løsninger til de rigtige priser. Det er forudsætningen for at drive forretning på ”fjernbasis”. I hele Danmark Vi er ikke en netbank – men bruger den personlige kontakt til at give vores kunder i hele Danmark gode oplevelser. - en del af:

Fjernkundeafdeling, Frederiksgade 6, 7800 Skive Tlf. 96 44 61 63, fka@sallingbank.dk

- vi bakker op om Interforce

www.garnisonsbanken.dk

13


Navne Nyt

Foto: Hans Brinch/RED

EZ]UV]Z_XRWEYV2c^j2TYZgV^V_e>VUR]

Begrundelsen for tildelingen af medaljen til overkonstabel-1 K.A. Andersen lyder således: For exceptionally meritorious service while deployed in support of operation enduring freedom as command driver, combined training advisory Group-Army Nato training mission Afghanistan and combined security transition command Afghanistan, Lance Corporal Andersens´s professionalism, dedication to duty, and ability to act on his own initiative in a multi-national organization were essential to ensuring the safety of unit personnel while on movement. His performance of duty Z_RT`^SRek`_VcV VTedXcVReTcVUZefa`_YZ^dV]WEYV?Re`EcRZ_Z_X Mission-Afghanistan and combined security transition CommandAfghanistan, The United States Of America and Denmark. På billedet påsætter chefen for Ingeniørtropperne – oberst C. Arildsen medaljen.

Foto: Arne Hansen/RED

Nye oversergenter

A. Kolind og S. Søndergaard er pr. 6. maj 2011 blevet udnævnt til oversergenter.

14 HB


Navne Nyt Forsvarets Medalje

Forsvarets Medalje

Forsvarets Medalje

Chef for 1 PNIGBTN, oberstløjtnant H. Janum, er pr. 7. december 2009 blevet tildelt Forsvarets Medalje for International Tjeneste.

Korporal T.B. Danielsen, er pr. 7. december 2009 blevet tildelt Forsvarets Medalje for International Tjeneste.

Overkonstabel-1 J. Bjerregaard, er pr. 7. december 2009 blevet tildelt Forsvarets Medalje for International Tjeneste.

Forsvarets Medalje

Ny tjenestemand

Konstabel S. Jusjong,er pr. 7. december 2009 blevet tildelt Forsvarets Medalje for International Tjeneste.

Seniorsergent K. Larsen,er pr. 1. januar 2011 ansat som tjenestemand.

Tildeling af Legat

Premierløjtnant J.A. Petersen lykønskes af oberst C. Arildsen.

Kaptajn H. Rothes og Hustrus Legat: "Premierløjtnanten har meget helhedsorienteret og ansvarsbevidst udviklet og kontrolleret uddannelsen hjemme og har under mission på fremmeste vis gået forrest som taktisk fører for IGDEL og i perioder for hele IGDET. Premierløjtnanten har deltaget i såvel planlægning og tilrettelæggelse som i selve opgaveløsningen og har i særdeleshed udført komplicerede ingeniøropgaver i et risika-belt miljø. Han har demonstreret evne til at fastholde fokus mod opgavernes løsning og under højeste hensyn til soldaternes sikkerhed. Samlet set er premierløjtnanten en profes sionel og dygtig leder inden for ingeniørtropperne, der bør påskønnes for sin uvurderlige indsats for løsningen af ingeniørtroppernes opgaver" Alle foto: Hans Brinch/RED

15


IGR - Info.. Ingeniørtroppernes Fond har indkøbt et nyt parti regimentsbælter. 5V _UVdZdeÞccV]dVc_V*&`X"#!TV_eZ^VeVc Regimentsbælterne koster 200 kr. pr. stk og kan købes hos seniorsergent Ole 9RcUVc9ÌcV_d:_XV_ZÞc234D\`]V9:2D

Du kan kontakte Ole på: EV]VW`_+(##)&!"$ Fiin: hias-le03 Mail: oh@mil.dk

16


Ingeniørtroppernes Historiske samling Jernbanemagasinet

Åbningstider: Mandag til torsdag: 08:30 - 12:30 2WeV_]ÞcURX dÞ_URX+VWeVcRWeR]V Kontakt: >R[`c<Z^C<`T\ Ansvarshavende E]W+%!%$#$'% (##)&!"" e-mail: hias-le01@mil.dk WZZ_9:2D=6!" Martin Wilnor Daglig leder E]W+&!)%)(*' WZZ_9:2D=6"%

Martin Wilnor

Billeder - Effekter - Historier Modtages med glæde Kontakt os!

17


INGENIØRREGIMENTETS SOLDATERFORENING:

DE DANSKE PIONERFORENINGER

PIONEREN 100. ÅRGANG Juni 2011 Formandens klumme Når du læser dette har vi lige været på Samsø og holde ”miniferie” og sendemandsmøde. Der er ca. 50 tilmeldte UV]eRXVcV,UVeVc `eRegZV_U_fV_XR_X\R_dR^]VdË^R_XVUV]eRXVcV^V_[VXVcZ\\VZegZg]`^ReUVe skyldes de gode arrangementer og ikke mindst det gode kammeratskab på tværs af foreningerne, og selvfølgelig at vores pionøser også synes det er interessant. Danske Soldaterforeningers Landsråd (DSL) har holdt landsrådsmøde i Aalborg. DDP var repræsenteret ved W`c^R_U`X_ÌdeW`c^R_UAcÌdZUV_eV_;R_32_UVcdV_R RXUVV_Wj]UVdeXÞcV_UVSVcVe_Z_X`X\RddVcVc Thorkild Kay et pænt regnskab, og begge dele blev godkendt. 5D=YRcXV__V^^R_XVËcRU^Z_ZdecVcVe VcVW`_UVV_UV]RWUV^Vc_fS]VgVe]RXedR^^V_ Valg til præsidiet var genvalg, dog blev der skiftet på et par suppleantpladser. DSL har til september 75 års jubilæum, dette fejres på behørig vis lørdag den 10. september på Dybbøl Banke `XDÞ_UVcS`cXD]`e^VUWR_VaRcRUVZ_UgZV]dVRW_jWR_V`XV_ `e[fSZ]Ìf^d^ZUURX5VeV_UV]ZXVac`XcR^Vc endnu ikke fastlagt. Der bliver i forbindelse med jubilæet udgivet en jubilæumsmedalje og et jubilæumsskrift. Der er annonce vedr. disse på DDP’s hjemmeside www.pionersoldat.dk, og hvis der er plads i dette blad på en af efterfølgende sider. Jubilæumsarrangementet er for alle medlemmer af soldaterforeningerne der har tid og lyst, og det kunne være sjovt hvis vi pionerer endnu engang kunne møde talstærkt op. Interesserede kan henvende sig til undertegnede. Umiddelbart efter pinse er der nordisk kammeratforeningsmøde i Oslo. Det er et arrangement i DSL regi, og her har pionerforeningen været heldig at få ni mand med: to præsidiemedlemmer og to efter indstilling, heraf to debuttanter, så der er nok nogen der nu så småt er ved at pakke kufferten. Desværre blev der ikke plads til alle indstillede, de to sidste havde også fortjent at komme med. Jeg ser frem til en god sommer, og vi må håbe at alle vores raske og modige soldater kan se frem til en rolig udsendelse i det missionsområde de nu en gang er i, så alle kan komme helskindede hjem igen. Der er jubilarstævne den 17. september, og jeg vil opfordre alle til at yde en indsats for at vi kan blive rigtig mange deltagere i år, det har set lidt sløjt ud de seneste to gange. =`\R]W`cV_Z_XVc_VYRc`XdËX`UVRccR_XV^V_eVc+CR_UVcdYRcfU fXeeZ]7cVUVcZ\dYRg_ZDZ]\VS`cXVcUVcdV[]efc på søerne, og KP har tur til Rügen, alt sammen i august måned, se indbydelserne under lokalforeningerne eller på DDPs hjemmeside under de enkelte lokalforeninger. Hav en god sommer. Helmuth Hansen

DDP byder velkommen til: 1952-144083 Anders Carsten Ludvig Johannesen 1956-348016 Benny Konrad 1962-527664 Viggo Jespersen

Adresseliste til foreningerne bagerst i bladet Skive Pionerforening

18

Nordvestjysk Pionerforening

Odense Pionerforening


IGR soldaterforening for Midt- & Sydjylland Generalforsamlingen På generalforsamlingen blev der efter forslag fra bestyrelsen vedtaget at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra syv til seks. 3V__j9[`ce \eZ]UV]eYÌUVcdeVX_W`c#&Ëcd^VU]V^d\RSRWW`cV_Z_XV_dR^eaZ`_Vcd\[`]UVeW`c#&ËcdgZc\VZ bestyrelsen. Tak for din indsats. Fra HB deltog Orla Jensen, der samtidig klarede jobbet som dirigent. Tak til Mie og Jørgen for de gule ærter. Ny konstituering Bestyrelsen er nu konstitueret således: Formand/sekretær Johannes Chr. Nielsen, næstformand Jørgen F. Nielsen, kasserer Henry S. Christensen, bestyrelsesmedlemmer Bjarne M. Pedersen, Poul E. Pedersen og Henning A. Pedersen. Sommersejlturen 2011 Sejlturen afvikles fredag d. 12. august. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nøjagtig øvelsesplan, der følger det kendte koncept, i næste nummer af Pioneren, men på grund af bådplads er det nødvendigt med tilmelding senest d. 24. juli på tlf. 86 84 52 68 (Bjarne) eller 75 80 25 76 (Johannes). God Sommer 360930 Nov. 1964 J. C. Nielsen.

Randers Pionerforening D`^^VcfU fXe]ÞcURXU# ) #!"" Vi mødes ved radio ABC Brotoften kl. 08.00. Vi laver en samkørsel i privatbiler. Vi medbringer selv kaffe, brød og frokost, foreningen giver en lille en til kaffen, øl og vand kan købes til de sædvanlige priser. Turen går op langs østkysten, vi laver et stop ved det naturskønne område Muldbjerg, hvor vi nyder kaffen. Der er der også gode toiletforhold. Vi sejler over Egense – Hals og turen går videre nord på op til Frederikshavn, hvor vi indtager frokosten med en storslået udsigt, hvis vejret tillader det. Derefter skal vi se Bangsbo Fort, et kæmpestort anlæg. Efter det kører vi ned til Frederikshavn til gågaden, så der bliver noget for damerne. ?ËcgZdj_VdReUVeVcaRddV_UVV]]VcaV_XVaf_XV_Vce`^\ÞcVcgZZXV_djUaË]R_Xd\jdeV_Yg`cgZ _UVcVe sted at spise, stedet er ikke endeligt fastlagt endnu. Tilmelding senest d. 15/7 2011 til undertegnede på telefon 86 44 55 49. Med pionerhilsen 576884 Orla Jensen

EFTERLYSNING <`^aRX_ZTYVWdÞXVcaZ`_VcVcWcRWVS)"`X_`g)"WcR;:C <`^eZ];fSZ]RcdeÌg_V«SV_e9fdZD\ZgV"(D6A#!"" <`_eR\e^ZXaËeV]W)'%$&('(V]]VcV^RZ]+Ve]j1gZaTjSVcTZejU\ Hilsen K.W.T

19


Lolland-Falster Pionerforening Tiden løber hurtigt Vi har oplevet en april måned med sol i modsætning til sidste år med sne. Marts Vi har afviklet vor bowling i Nykøbing F. med god tilslutning. 8V_VcR]W`cdR^]Z_XUV_#&^Rced GZgRc^ÞUe"&aZ`_VcVcGZYRgUVV_X`UXV_VcR]W`cdR^]Z_XYg`cgZ \UVSReeVcVeW`cd\V]]ZXVV^_VcS]R_UeR_UVe dte at komme i kontakt med nye medlemmer. Det er svært. Vi har prøvet igennem den lokale avis – Folketidende – at få en efterlysning af gamle pionerer. Det er et stort område, der dækker Guldborgsund Kommune og Lolland Kommune. Redaktionschef Lars Hovgård var meget positiv efter han havde hørt og gennemlæst det materiale, som vi havde forelagt ham. Han ville gerne lave et interview med et gammelt og et nyt medlem om sammenhold efter soldatertiden. John Clemmensen har været medlem 1 år, men er fra årgang 1956. Folketidende bliver uddelt som weekend-avis til alle husstande. DDP´s hjemmeside Vi har først nu fundet ud af de tekniske goder der er ved at gå på hjemmesiden. Der har ligget nogle fejloplysninger, som vi ikke har været medvirkende til. Webmaster Svend Knudsen som redigerer DDP’s hjemmeside skal blot have de rigtige oplysninger, så er det OK. På valg til bestyrelsen var: Mogens Jensen og Helge Andersen. Begge genvalgt. Valg af sendemænd: Henri Boesen og Mogens Jensen. En tak til vor landsformand Helmuth Hansen, som var mødt op og fulgte slagets gang. Helmuth orienterede os om de ting, der skulle ske fremover En tak til vort æresmedlem Carl Frederik Devantier, som ledede slagets gang på værdig vis. Carl Frederik er en kammerat, hvis hjerte banker for pionerånden. Jeg bad Carl Frederik, der er af årgang 1945 (65 års jubilar) og deltog ved jubilarstævnet i Skive 2010, om at skrive sine erindringer fra sin soldatertid. 4Rc]7cVUVcZ\YRcd\cVgVeV_ _SVcVe_Z_Xd`^gZ]S]ZgVSV\V_UeX[`ceZAZ`_VcV_ April Vi har afviklet vor bowling i Maribo med afslutning med smørrebrød og ønsket om en god sommerferie. Program for den ny sæson – efterår 2011 August Bandholm den 28. august kl. 11.00. Sildefest Hvedemagasinet med underholdning og lotteri. Husk tilmelding til Helge Andersen tlf. 54788363 eller 23242930 – senest 23. august. September Lørdag den 17: jubilarstævne i Skive for årgang 01-06. Alle kan deltage. 7cVURXUV_$!\]"(!! Hjemmeværnsgården Møllebakken 1-3, Nykøbing F. Vi starter efteråret med at holde pionerforeningens 93 års stiftelsesfest. Jørgen Kock, befalingsmand fra ingeniørtropperne, vil komme og holde foredrag med lysbilleder. Bowling starter 2. torsdag i måneden kl. 19.00, oktober d.13. i Nykøbing F., november 10. i Maribo, December 08. i Nykøbing F. – med julefrokost. Bestyrelsen ønsker alle en god sommerferie På bestyrelsens vegne Henri Boesen

20


Sydsjællands Pionerforening Kammeratskabsaften Der er ingen kammeratskabsaften i juni måned. Første kammeratskabsaften efter sommerferien er fredag den 12. august kl. 19.00 i lokalerne i Kalbyris Anlæg, Skyttemarksvej 200, Næstved. Vær venlig at komme præcist = + - 5 – 10 min., da vi ikke må have porten til HJV gården stående åben, ellers kontakt på tlf. 23958097. Der vil som altid være tid til lidt spil for pionererne og en hyggesnak for pionøserne, og ikke mindst kaffe med hjemmebag, øl og vand til raske pionerpriser. Generalforsamlingen Årets generalforsamling havde samlet lidt færre deltagere end de foregående år, men vi startede med en god to retters menu, og der var som altid god stemning og lidt skålsang. Efter middagen gik pionererne til generalforsamling. Formanden bød velkommen, og man mindedes Jørgen E. Larsen, der var hentet til Ryes 3cZXRUV5R_2XXVcdS`S]VggR]Xed`^UZcZXV_e`X\`_deReVcVUVReW`c^R]ZRgRcZ`cUV_7`c^R_UV_R RXUVV_ fyldestgørende beretning, der efter få spørgsmål blev godkendt. Herefter var det kassereren der fremlagde det reviderede regnskab. Det blev også efter få spørgsmål godkendt. Der var ingen indkomne forslag. Kontingent for 2012 forblev uændret. Valg: Kasserer Arne Jensen blev genvalgt. Bestyrelsesmedlemmerne Svend Aage Stoffer og Richard S.H. Hansen blev også genvalgt. Hardy D. Jørgensen blev genvalgt som suppleant og revisor. Poul Henning blev nyvalgt som revisorsuppleant. Hardy D. Jørgensen og Dan Aggersbo blev valgt som fanebærer og fanevagt. Under eventuelt blev der orienteret om programmet for det kommende år og programmet blev udleveret. Dirigenten takkede for god ro og orden. Formanden takkede dirigenten for myndig ledelse af generalforsamlingen, og udbragte et pionerhurra for dirigenten og et for Sydsjællands Pionerforening. Så var det tid til returnering til pionøserne der havde vasket op efter middagen og gjort kaffebordet klar. Under kaffedrikkeriet blev pokalen til årets skytte 2010 overrakt af kassereren til formanden, der på underfundig vis YRgUVdT`cVe Vdea`Z_eZ#!"!6WeVcV_X`UeZ^VdeZUgRcUVcR]^Z_UV]ZXe`aScfU`XgZcjUUVUV`ad]f\\VUV`X lukkede efter endnu en hyggelig pioneraften.

DDP ;fSZ]RcdeÌg_V#!"" Dette års jubilarstævne holdes lørdag den 17. september kl.09.30 på Skive Kaserne, Sdr. Boulevard 15, 7800 Skive. Der er indskrivning i sergentmessen fra kl. 08.30. ALLE tilmeldte SKAL melde sig til indskrivning! Program: 09.40 10.00 ca.10.30 ca. 10.45 13.00 16.00

Opstilling årgangsvis til indmarch (På Prins Joachims Vej) Parade sammen med regimentet Kranselægning ved de 2 mindesten Fri rundering på kasernen til div. udstillinger m.m. Jubilarmiddag Jubilardagen slutter

Jubilarstævnet holdes samme dag som regimentet holder ”Åbent Hus” og forældredag, så der er mange aktiviteter og udstillinger. Dette års jubilarmiddag vil bestå af: Gammeldaws oksesteg med tilbehør og pandekager med is til dessert, hertil en øl. Hele dagens arrangement koster kr. 190,- for medlemmer af pionerforeningerne og kr. 220,- for ikkemedlemmer. Beløbet bedes indbetalt på giro +01+4069404, eller via bankoverførsel til reg.1551 konto 4069404 med angivelse af soldaternummer og årgang (det er det år du blev indkaldt, )navn, adresse og gerne telefonnummer. Jubilarer er alle med endetal 1 & 6 i deres indkaldelsesår, men alle andre årgange må meget gerne deltage. Hvis du kommer langvejs fra er der mulighed for overnatning på kasernen til absolut rimelig pris i enkelt- eller dobbeltværelse, så hvis du har det behov, så ring til formanden på tlf. 5573 6131 efter kl. 18, SENEST den 20. august. Er du handicappet og har brug for hjælp, så tager du blot en hjælper med og tilmelder ham/hende med navn og mrk ”hjælper” til samme pris som dig selv. Tilmelding og indbetaling SENEST den 27. august. Eventuelle spørgsmål besvares på 5573 6131 efter kl. 18.

21


Københavns Pionerforening <ÞSV_YRg_d\VD`]UReVcW`cV_Z_XVcdDR^gZc\VZ_gZeVcVcaËfU fXeeZ]+ <@=5<C:8D>FD66EDE6G?D7@CE'RfXfde#!"" Stevnsfort mellem Rødvig og Højerup ligger nedgravet i Stevns Klint. Dets opgave har været at kontrollere den sydlige indsejling til Øresund. Sammen med Langelandsfortet skulle det hindre Warszawa-pagtens store ËUV\RaRTZeVeZ¾deVcdÞV_ZReWËRUXR_XeZ]gVcUV_dYRgV_VVgegVURefU]ÌXXVdÞ^Z_Vc Fortet blev bygget under Den kolde krig i 1950-53, men blev nedlagt i 2000. I 2008 genåbnede man stedet som Koldkrigsmuseum Stevnsfort under Østsjællands Museum. Vi skal på en guidet tur i undergrundens 1,6 km gange og rum. Gangene er udgravet i Stevns Klint, og det er en stor oplevelse at se klinten indefra og forestille sig, at man skal opholde sig her, mens det radioaktive atomangreb fortager sig. @3DGZd\R]_VUZUV_\`]UVf_UVcXcf_UdËYfd\gRc^eeÞ[ Husk at tilmeldingen er bindende. Sidste frist for tilmelding 18/6-10 Prisen er 250 kr. der dækker bus – indgang + rundvisning samt frokost Kl. 08.45 – Vi mødes på Sjælør Station.

<¾36?92G?DA:@?6C7@C6?:?8D7F8=6D<J5?:?8 Lørdag d 26. juni 2010 kl. 12.00 I SPIDSHYTTEN på PIONERGÅRDEN, Fælledvej 251, 2791 Dragør. (på KRAK-kortet hedder den stadigvæk Birkelund!) Tag Metroen til Ørestad Station, herefter bus 33 (kan også tages fra Rådhuspladsen) til Birkelund / Pionergården (varighed 24 min.) Stoppested ud for Pionergården. Let frokost fra kl. 12.00-13.00 samt indskrivning. Skydning starter kl. 13.00 Efter skydningen bliver grillen tændt til vores medbragte mad. Der vil være salg af øl, vand, vin og lotteri. Skydekort koster 20. kr. Skydningen er gratis. Let bestyrelsens arbejde: tilmeld dig på forhånd til formanden Leif A. Hansen tif.48 71 64 60 eller på mail: cissus@hansen.tdcadsl.dk Besøg hos garderhusarerne G`cVde`_jV^VU]V^^VcWcRXRcUVcYfdRcVc_V`X<ÞSV_YRg_dAZ`_VcW`cV_Z_XRccR_XVcVcfU fXeeZ] Gardehusarregimentets Veteran Panser og Køretøjsforening (GHRVPK) og hestestaldene. Dato for denne tur er 15. oktober, nærmere i næste nummer af Pioneren. DZUdeVTYR_TVW`ceZ]^V]UZ_XeZ] ¾deVcdÞcV[dV_^VU<AWcRUV_#$ )€#( )#!"" Turen går i år til Stralsund med bus. Bussen har de sædvanlige opsamlingssteder. Når vi når færgen er der samlet morgenbuffet. På turen vil vi opleve RUGEN, PEENEMUNDE, HIDDENSEE, hvor Die ASTA NIELSEN havde sommerhus i 1908. I PUTBUS går en lokal jernbane ud i naturen, som bla. stopper ved JAGTSLOTTET GRANITZ. 9fd\€eZ]^V]UUZX`XSVeR]eZ]\RddVcVc>ZTYRV]3VUdeVUaËeV]VW`_#$)%*!*&V]]Vc^RZ] pioner@ablivaweel.dk dV_Vde"*[f_Z GVeVcR_Y[V^^V_V Der er brug for hjælpere på veteranhjemmene, så hvis du/i har tid, så meld jer som hjælpere, bare nogle få timer hjælper. PS: Husk at I kan holde jer opdateret på hjemmesiden www.pionersoldat.dk om alle KP’s arrangementer

22


Fødselsdage København ;f_Z 2. pioner 376868-1958 Johannes Steger Æblehavevej 14 3230 Græsted 70. år

Syd & midtjylland ;f]Z 15. pioner 557254-1962 Per Bak Sørensen Sagasvej 15 8600 Silkeborg 70. år

;f]Z 8. pioner 080761-1982 Jens Block Strølillevej 1 Strølille 3320 Skævinge 50. år

Randers ;f_Z 15. pioner 150671-1992 Brian Stubkjær Adamsen Englodden 3 2500 Valby 40. år

9. pioner 519692-1961 Ole Vagn Larsen Tollerupparken 1 3600 Frederikssund 70. år

August 5. pioner 050851-1971 Benny Krogh Sandagervej 4 Assentoft 8960 Randers SØ 60. år

16. pioner 302607-1956 Vagn jensen Løvagervej 16 8530 Hjortshøj 75. år

De danske Pionerforeninger Formand: Helmuth Hansen Adresse: Havrevænget 3, 4700 Næstved Telefon: 55736131 Kasserer: Kurt Jæger Rasmussen Adresse: Blomstermarken 15. 2860 Søborg Telefon: 39673178 DDP’s hjemmeside: www.pionersoldat.dk Webmaster: Svend Knudsen Adresse: Vængeleddet 6, 2700 Brønshøj Telefon: 38284912 Email: ddp@pionersoldat.dk Redaktør: Michael Bedsted Adresse: Ny carlsbergvej 13, 1, tv, 1760 København V Telefon: 23849095 / 33219047 Email: pioner@ablivaweel.dk Lolland-Falster Pionerforening Formand: Henri Boesen Adresse: Gøgevænget 42, 4872, Idestrup Telefon: 54132220 Kasserer: Carlo Jensen Adresse: Gedservej 24, 4800 Ny Købingfalster Telefon 54855774 Ingeniørtroppernes soldaterforening for ^ZUe`XdjU;j]]R_U Formand: Johannes Chr. Nielsen Adresse: Sønderbrogade 10. stuen, 7100 Tørring Telefon: 75802576 Mail: bjogjc@tuknet.dk Kasserer: Henry S. Christensen Adresse: Højmarksvænget 31, 8600 Silkeborg Telefon: 86822321 / 40942321 Skive Pionerforening Formand/Kasserer: Poul Nedergaard Frederiksdal Allé 34 A, 7800 Skive Telefon: 24407699 Email: pogi.nedergaard@mail.dk

Sydsjællands Pionerforening Formand: Helmuth Hansen Adresse: Havrevænget 3, 4700 Næstved Telefon: 55736131 Kasserer: Arne Jensen, Telefon: 55729434 Adresse: Skovkanten 96, 4700 Næstved Randers Pionerforening Formand: Hans Damgaard Adresse. Syrenvej 23, 8900 Randers Telefon: 86431773 / 25218173 Kasserer: Orla Jensen Adresse: Bækvejen 14, 8940 Randers SV Telefon: 86445549 Københavns Pionerforening Formand: Leif A. Hansen Adresse: Tornebakken 27, Blistrup, 3230 Græsted Telefon: 48716460 Email: cissus@hansen.tdcadsl.dk

Kasserer: Michael Bedsted Adresse: Ny Carlsbergvej 13, 1 tv 1760 KBH V Telefon: 33219047/23849095 E-mail: pioner@ablivaweel.dk PR: Gitte Quiding, Højager 108, 2670 Greve Hjemme nr: 43900325 Mobil nr: 23726426 Email: pr@pionersoldat.dk Skyttelaugsformand: Michael Bedsted Adresse: Ny carlsbergvej 13, 1, tv, 1760 København V Telefon: 33219047/23849095 Email: pioner@ablivaweel.dk Odense Pionerforening Formand: Jørgen Rosenquist Adresse Kristiansdals Alle 45, 5250 Odense SV Telefon: 66172091 Email: jquist@mail1.stofanet.dk Kasserer: Ove Nielsen Adresse: Vejruplund 29, 5290 Marslev Telefon: 65951163 Nordvestjysk Pionerforening Formand: Per Seiling Adresse: Kviesgårdsvej 13, 7620 Lemvig

23


- EN ANELSE QVIKKERE Mandag-fredag 6.00-24.00 Lørdag-søndag 0.00-24.00 VASKEHAL - KIOSK - BILUDLEJNING

Sdr. Boulevard 4 . 7800 Skive Tlf. 97 52 23 67

Tømrer-, snedkerarbejde og gulvslibning â&#x20AC;&#x201C; du bliver tilfreds med TBS

+ONGELIGHOmEVERENDÂ&#x2019;R

$ANSKEOGUDENLANDSKE

/RDENSBAAND -INIATUREORDNER MEDALJER SLÂ&#x2019;JFERROSETTER 0EDER3KRAMSGADE+Â&#x2019;BENHAVN+ 4ELFAX E MAILMWM MWMORCHDK WWWORDENSBAANDDK

Gode boliger til hele familien

Falkevej 17 8800 Viborg Tlf. 86 61 36 66 Fax 86 61 04 66 Email: Info@Brondum-Boliger.dk Brondum-Boliger.dk


A/S aut. el-installatør

www.skp-el.dk

Skive: Søndergade 17 7800 Skive Tlf. 97 52 22 33 Fax 97 52 14 24

Lem: Ringvej 1, Lem 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 85 00 Fax 97 56 84 63

Elkøb Søndergade 17 7800 Skive Tlf. 97 52 22 35

Steen K. pedersen har fået ny adresse. Butikken Vca]RTVcVeDUc3`f]VgRcU(()!!D\ZgV

Alt i malerarbejde

MEDLEM AF DANSKE MALERMESTRES GARANTIORDNING

JENS MALER Jens J. Johansen Kærmindevej 8 · 7800 Skive Biltlf. 40 97 83 03 · Fax 97 52 05 46

TLF. 97 52 73 03

Bakkedraget 6 7800 Skive Tlf. 97 52 73 53

Åbningstider: Mand.-fred. 15-17 Lørdag 10-12

Kontakt hæren 9ÌcV_d@aVcReZgV<`^^R_U`9@<

E]W**'#%*(!

9@<EV]VW`_RgZd 

E]W(!"!"!("

7`cdgRcVedAdj\`]`XVc\cZdVgRXeeV]VW`_     

E]W$*"&"**!*"& E]W%!()(($!fUV_W`c_`c^R]RcSV[UdeZU^RWc"*#" `XhVV\V_U YV]]ZXURXV"$"&25


!*%. ; @ ? ? 7 7 :  5   ; 9 7  ?  6 5    6 

!*%.

AAA&) " ;<?> 7=?7><9:> ;=8>74;<?> 7=?7>

/, ! )& ; @ ? ? 7 7 :  5   ; 9 7  ?  6 5    6  ! -%' AAA&) " / ;<?> 7=?7><9:> /, ;=8>74;<?> 7=?7> '%)" ! )& /'#%'&)3!! ! -%' &&" *! / / 3 &&" , '%)" /$$## , /'#%'&)3!! / 3%"&&", &&" *! /%!')"&&&", / 3 &&" , /"%('" ! /$$## , /(" / 3%"&&", /# /%!')"&&&", %(! /#'#"&"'% /"%('" ! /! .0&"0 /(" /+%#"0 0 /# %(! /"3%&&# '%%&& /#'#"&"'% /! .0&"0 /+%#"0 0 /"3%&&# '%%&&

:

 : '2% '2% $)

)

26


%OLYNORJHUH SnIUHPWLGHQ Â&#x2021;,W Â&#x2021;/HGHOVH Â&#x2021;6SURJ Â&#x2021;Â&#x2018;NRQRPL Â&#x2021;6DOJRJPDUNHGVIÂĄULQJ Â&#x2021;.RPPXQLNDWLRQ Â&#x2021;0HUNRQRPRJ $NDGHPLXGGDQQHOVHU

.85686+86(7 6.,9(+$1'(/66.2/(

7 ZZZNXUVXVKXVHWGN NXUVXVKXVHW#VNLYHKVGN

ZZZM\GVNHPEOHPGNÂ&#x2021;ZZZUHLW]PHGDOMHUGNÂ&#x2021;ZZZRKUHNODPHGN (7683(567Â?5.775(./Â&#x2018;9(5'(%('67($.7Â&#x2018;5(51c5'(7'5(-(56,*202UdensbnndPHdDljHU 2UGHQVEnQGPHGDOMHU 8QLIRUPVWLOEHK¥U 2Udensbnnd 2UGHQVEnQGPHGDOjHU 8QLIRUPVWLOEHK¥U medDljeU 8nLIRUPVWLlbeK¥U 8nLIRUmsWLlbeK K¥U (PEOHPHU %URGHUHGHVWRIP UNHU /RPPHP UNHULPHWDORPD 9LHUGHEHGVWHVDPDUEHMGVSDUWQHUHQnUGHUVNDOOHYHUHVWLOVROGDWHU eU SRUWV IRUHQLQJHUVSRUWVNOXEEHURJ¿UPDHU9LOHYHUHURJVnDOWLSLQVVSRUWV SU PLHURJJDYHDUWLNOHURJKM OSHUJHUQHPHGGHVLJQRJUHQWHJQLQJ 0HUHHQGnUVHUIDULQJRJYLHU,62FHUWL¿FHUHW

-\GVN(PEOHP)DEULN$6

6RÂżHQO\VWYHMÂ&#x2021;0DOOLQJÂ&#x2021;7OI

Et mekanisk mestervĂŚrk eller et robust digitalur til din nĂŚste mission?

info@ostergaardureguld.dkUanset hvilket ur du søger, sü stür vi klar med faglig vejledning og et af Danmarks største udvalg i ure fra de kendte mÌrker og bedste producenter. Vi søger naturligvis gerne for forsendelse + momsrefusion (ved bopÌl/ophold udenfor EU). Mere end 50 urmÌrker fra 200,- til 100.000,-. Alle typer reparationer udføres pü eget vÌrksted


!FSENDER 3KIVE'ARNISON 3DR"OULEVARD 3KIVE

SupplĂŠr eller opgradĂŠr din personlige udrustning!

Foto: Hans-Christian Bruus

    

    28

Pioneren nr. 3 2011  

Pioneren nr. 3 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you