Page 1

PIONEREN Udgivet af Ingeniørregim ^ mentet

6. årgang - Nr. 5 oktober 2011

Stor og spændende artikelserie fra Ingeniørsoldaterne udsendt til Afghanistan

1


Indhold

Ingeniør cVXZ^V_eVe

5V5R_d\V Pionerforeninger

3

Obersten har ordet

%

5V_7[Vc_V<cZXFUdeZ]]Z_X`^:D27

6

Artikelserie fra ISAF hold 12

"#

<`ce?je]ZgVeaË\RdVc_V_

"%

7]RXURXV_URX^VUS]R_UVUVWÞ]V]dVc

"& 

3jV_SÞUgV]\`^^V_UV_jVd`]UReVc `W TZV]eSfUegV]\`^^V_

16

Åbent Hus 2011

"*

?Rg_V?je

##

5V5R_d\VAZ`_VcW`cV_Z_XVc

DZUV%5V_7[Vc_V<cZX

DZUV"%7]RXURX

Side 16 - Åbent Hus 2011

Udgives af:

Redaktion

Forside foto:

Ingeniørregimentet Sdr. Boulevard 15 7800 Skive Telefon 72 28 40 00 www.skivekaserne.dk

„PIONEREN“ udkommer: 5. februar, 5. april, 5. juni, 5. august, 5. oktober og 5. december.

Ansvarshavende Redaktør: Major Poul Lassen Telefon 72 28 50 11

Ingeniørsoldat i Afghanistan. Læs meget mere inde i bladet.

Overkonstabel-1 Arne S. Hansen Kontaktperson for annoncører Administrator på: Yeea+ W T"% T"* :8C Telefon 72 28 40 08 / 22 83 84 09 arne.hansen@mil.dk

:DD?+"*!#!(&* 9`]U_Z_XVcfUecj\eZA:@?6C6? er ikke nødvendigvis i overensdeV^^V]dV^VU:_XV_ZÞccVXZ ^V_eVedY`]U_Z_X

2

5VRU]Z_V

Indlæg til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest den 7. NOVEMBER 2011.

Inde i bladet vil du støde på QR \`UVc>VUUZ_d^RceaY`_V\R_ UfdTR__V\`UV_`XWËRUXR_X til den Internet side koden er ac`XcR^VcVeeZ]Ac`XcR^^VeeZ] ReËS_V\`UVc_V^VUDTR_=ZWV kan hentes gratis på Android Market eller Iphone App Store.


Afghanistan

Af Oberst C. Arildsen

Hold 12 er kommet rigtigt godt fra start. Ingeniørerne har masser at lave, hvilket fremgår af den fyldige rapport, som soldaterne har hjemsendt her til bladet. Hold 12 har det hidtil største ingeniørdetachement og alligevel kan man læse mellem linjerne, at der fortsat er et meget stort træk på ingeniørsoldaterne til en bred vifte af opgaver fra vagttjeneste, reparation af aircondition over rydning af pigtråd til rekognoscering for broer. EODSEK hold 1 er ved at gøre klar til overdragelse til hold 2, som vi netop har certificeret til udsendelse under en øvelse på Skive øvelsesplads. EODSEK Hold 2 glæder sig til at komme i gang! 5V__ReZ`_R]VW]RXURX Regimente fejrede 5. september sammen med Skive kommune ved en gudstjeneste, march gennem byen og en parade på posthustorvet. Efterfølgende lagde vi kranse ved mindemuren og mindestenene på kasernen. På trods af silende regn under marchen blev det en storslået dag. Der er billeder fra dagen inde i bladet. Åbent Hus Vi afholdt Åbent Hus den 17.september, og som lovet havde vi produktudviklet programmet. Omkring 3000 personer besøgte kasernen, selvom vejrudsigten tegnede til regn. Heldigvis blev det ikke til mere end et par dryp. Efter en længere årrække med pause, havde vi valgt at genoptage en taktisk demonstration på øvelsespladsen. Jeg er sikker på, at alle tilskuere fik sig en på opleveren!. Inden i bladet er der billeder fra Åbent Hus dagen. 3V^R_UZ_X Spørgsmålet om bemanding har vores fokus for øjeblikket. Vi har netop budt velkommen til 55 HRU-soldater fra Aalborg og Vordingborg, som har valgt at fortsætte deres uddannelse her i Skive mhp. at tegne kontrakt med forsvaret som ingeniørsoldater. Vi kan ligeledes byde velkommen til 39 hjemvendte soldater fra ISAF 11, der efter afslutning af A&R tilgår 1 og 3 BTN. Vi har siden sommerferien skrevet kontrakt med en række unge sergenter, og et par stykker er genindtrådt i tjenesten fra civil. Det betyder, at vi på manuelt og mellemleder niveau når et stort stykke fremad i retning af en bedre bemanding. Velkommen til Jer alle! 6egVeVcR_Y[V^ZD\ZgV0 Ingeniørregimentet er normeringsmæssigt det næststørste regiment efter Trænregimentet i Aalborg. Vi har en kontinuerlig udsendelsesbyrde i modsætning til kamptropregimenternes cykliske turnus. De fleste ingeniørsoldater kommer fra egnen og mange blev ingeniørsoldater, fordi regimentet ligger i Skive. Med beliggenheden i det nordvestjyske danner Skive et naturligt centrum for et stort opland, hvor mange soldater kommer fra. De tre nuværende veteranhjem (Aalborg, Fredericia og Frederiksberg) har ikke den tilstrækkelige geografiske tiltrækning, som et veteranhjem med en placering i Skive ville have for soldater i det nordvestjyske.. Derfor har vi indledt et samarbejde med kommunen om oprettelse af et veteranhjem i Skive. Vi holder stiftende generalforsamling for Støtteforeningen for Veteranhjemmet i Skive” den 26. oktober 2011 i Limfjordscenteret. Er du interesseret i at give en hånd med, er du hjertelig velkommen. HB

3


Tekst OKS-1 Arne Hansen igr-gse04 Foto Tøjhusmuseet

6edej\\V5R_^Rc\dYZde`cZV ^VU:_XV_ZÞcdeÞeeV Den fjerne krig – Dansk soldat i Afghanistan er navnet på en netop åbnet udstilling på Statens Forsvarshistoriske Museum, måske bedre kendt som Tøjhusmuseet. Den helt enestående spændende udstilling i den gamle Kanonhal levendegør dansk militær indsats i Afghanistan på en så realistisk måde at det er som at være der selv. Selve udstillingen fylder et areal på hele 11 x 75 meter og er fyldt med øjenvidne beretning på Z_eVcR\eZgVd\Ìc^V€ ]^Ve og fortalt af soldaterne selv. Det har fra starten været et mål, at udstillingen skal være levende. Det er meningen

4

at du selv kan bevæge dig rundt i den danske lejr, selv kan stå i vagttårnet og på din egen krop kan mærke hvordan det er at spejde efter fjenden. Du bevæger dig rundt midt i de danske soldaters hverdag, deres lejr, et afghansk lerklinet hus – du besøger Gereskh by og ser og hører alle lydende og lokalbefolkningen. Tingene bærer præg af soldaternes daglig brug, og meget er fyldt ^VUd\cR^^Vc`XXcRW eZ Illusionen er enestående så også de som aldrig har været i Afghanistan, endsige været udsendt, virkelig får et indblik i livet som dansk soldat i verdens brændpunkter.

Hold 10

Udstillingen er specielt interessant for Ingeniørregimentet. Hele omdrejningspunktet for udstillingen er baseret på ISAF 10 oplevelser. Hold 10, som var udsendt i efteråret 2010, var primært besat af soldater fra Den Kongelige Livgarde, men det var netop på dette hold at soldater fra Ingeniørregimentet, Skive Kaserne, gjorde sig positivt bemærket for deres særlige indsats. To ting vil for altid stå tydeligt i dansk militær historie. Nedbrydningen af den fremskudte lejr Budwan (tidl. Armadillo) på rekordtid samt genopbygningen af den store bro ved Bridzar. Disse historier med ingeniørsoldater i spidsen, er to af de helt store oplevelser på udstillingen.


En af ildsjælene er premierløjtnant Nikolaj Thide fra Den Kongelige Livgarde. Nikolaj fungerede som presse `XZ_W`c^ReZ`_d`W TVcaË hold 10. Sammen med et

]^Y`]UYRcYR_gÌcVecf_Ue på kaserne og via interviews med soldaterne virkelig fået samlet enestående øjenvidneberetninger. Han fortæller ” Det har været

helt klart fra dag 1 at denne udstilling for det første skal være levende. Ikke noget med at gå rundt og glo i montre bag røde snore, men her må man pille, rode og rage.”

Han fortsætter, ”Ligeså

har det været vigtigt at se soldaterne fra hold 10 dybt i øjnene og få historien direkte fra dem selv – alle historierne er vigtige, dramatiske som beretninger fra hverdagen, men allervigtigst at denne udstilling er blevet så realistisk som muligt og ikke stablet på benene af støvede museums folk, men af de gutter og gutinder som så, følte og smagte på oplevelserne”.

Det er i den grad lykkedes. Det er helt fantastisk at stå ved et totalskadet Eagle køretøj (et pansret køretøj) og inde fra den ødelagte kabine via skærme se og høre om episoden fra de soldater, der sad i vognen og oplevede den voldsomme episode. I hele fasen har Hærens Operative Kommando spillet en helt central rolle og ikke mindst de fonde, som har doneret penge, således dette har kunnet lade sig gøre.

Scan denne QR med din smartphone og læs meget mere

Det som du kan opleve, de to år udstillingen vises på Tøjhusmuseet, er et stykke danmarkshistorie. Et stykke historie som på mange måder har præget vores hverdag både som soldat, pårørende eller bare som nysgerrig besøgende. I forbindelse med denne udstilling er ligeledes oprettet en hjemmeside www. Denfjernekrig.dk Yg`cUf\R_ _UV^VcV uddybende oplysninger vedr. åbningstider, hvordan du

_UVcgV[`dg

5


Afghanistan Tekst ISAF hold 12

:_XV_ZÞce[V_VdeV_gVU ISAF hold 12

Foto ISAF hold 12

GV]\`^^V_eZ] VcVdZUVcddaÌ_UV_UV]Ìd_Z_Xd\cVgVeRW:D27Y`]U"#5V_ÌdeVRctikler er skrevet af soldaterne selv og sendt hjem til dig som læsere af "PIONEREN". Artiklerne er et øjebliks billede af den mission de er udsendt i, på godt og ondt. God fornøjelse....

2W>R[`cDÞcV_VWeVc_Rg_VeVccVUR\eZ`_V_SV\V_Ue:D27"#

Som I kan læse i de næste sider i PIONEREN, så er overdragelsen overstået, og alle er kommet godt i XR_X3ËUVUV_ScZeZd\VZ_XV_ZÞc`W TVc=RfcR`X[VX har fundet os godt til rette i staben og de daglige rutiner. Det er dog sjældent, at der ikke dukker uforudsete opgaver op i sådan et dynamiske miljø, og det er altid spændende at se, hvad dagen bringer. Prioriteten efter overdragelsen har været tilvejebringelse af SEARCH kapacitet med MINEHOUND til infanteri enhederne, for at styrke muligheden for Re _UVZ^ac`gZdVcVUV]RU_Z_XVc^VU]Rge^VeR]indhold. Dette er gennemført ved decentralisering af ingeniør enhederne, som råder over kapaciteten. Decentraliseringen blev fastholdt, indtil infanteri underafdelingerne havde modtaget den fulde uddannelses- og materielpakke i anvendelse af MINEHOUND. Infanteristerne har dog forsat gavn af vejledning, indtil den nødvendige rutine er opnået, og decentraliseringen fastholdes indtil videre.

Til debat

Jeg ved, at spørgsmålet om tildeling af MINEHOUND til infanteri underafdelingerne har været drøftet i Danmark. Konklusionen var, at MINEHOUND kun anvendes af ingeniører. Baseret på erfaringerne fra hold 11 sub taktiske niveau blev det dog besluttet af hold 12 at gennemføre uddannelsen på den danske MINEHOUND for infanteristerne. En beslutning som indtil videre har vist sig at være korrekt ift. truslen og ingeniørgruppernes muligheder for at understøtte

6

alle operationerne. Et af vores andre fokuspunkter er at synliggøre, hvilke kapaciteter den samlede britiske og danske ingeniørpakke i missionsområdet indeholder. En konservativ vurdering er, at vi er godt på vej, da vi blandt andet har haft mineploven og hundene indsat med 3\`^aRX_ZVeZ VcVD62C49`aXRgVc6_^VcVUVeR]jeret gennemgang af ingeniørdetachements opgaver siden vores ankomst kan læses i detachementets indlæg.

Stor efterspørgsel

På nuværende tidspunkt kan vi allerede konstatere, at der er en stor efterspørgsel på konstruktionskapaciteterne. Med vores begrænsede ikke pansrede cVdd`fcTVcdÞXVcgZRe]ÞdV Vde^f]ZXV`aXRgVc^V_ vi må erkende, at støtten fra de britiske ingeniørkapaciteter er essentiel. Det danske bidrag til Afghanistan er som bekendt under revidering, og der er udarbejdet udkast, der beskriver fremtiden. I skrivende stund er ingenting endelig afklaret, men vi forsøger at kigge lidt ind i fremtiden. Første step er integrationen af 8-12 briter i staben primo oktober måned, og sidste step er en overdragelse af staben til briterne, som forventes at begynde i januar 2012. Hvorledes den endelige overdragelse skal gennemføres, og hvilke konsekvenser det har for hold 13, har vi ingen afklaring på endnu. Så kort sagt, vi går en spændende tid i møde, hvor R]]Vd V\dZSZ]ZeVegZ]S]ZgVdReaËacÞgV


Forord… 2W49 :856E I skrivende stund har hold 12 været lidt over en måned i missionen, og der har siden overtagelsen fra hold 11 været rigeligt med opgave for de danske ingeniørsoldater i IGDET/ ISAF 12. På nuværende tidspunkt støttes Bravo-kompagniet (B-COY) fra GHR og Charliekompagniet (C-COY) fra JDR med en ingeniørgruppe hver. Resten af de danske ingeniører fra IGDET holder til i Camp Price på nær Lejr-gruppen, der til bor i Camp Bastion. Kort fortalt så gør soldaterne det fremragende på trods af de ofte vanskelige arbejdsvilkår. Det bør nævnes, at enkelte soldater fra Ingeniørregimentet også gør tjeneste ved NSE i Camp Bastion, EODSEK ved Joint Force EOD samt i Task Force Helmands hovedkvarter, og der er sikkert en eller to stykker til, som vi bare ikke har nogen tilknytning til i dagligdagen. Resten af denne artikel vil SVdeËRW VcVW`cd\V]]ZXV^Z_UcV indlæg fra nogle af de forskellige ingeniørgrupper på hold 12, herunder deres respektive oplevelser ind til videre. Ikke alle grupperne har på nuværende tidspunkt haft mulighed for at komme med et bidrag, men forhåbentlig vil de understående beskrivelser alligevel kunne give læseren et indtryk af ingeniørtjenesten ved ISAF hold 12.

$>6<:88CASVcVeeVcs Den første opgave for gruppen bestod i at støtte en oprydningsopgave på Highway 1 i form af afsøgning af det område, som en udbrændt lastbil skulle skubbes væk fra af kampgruppens bjærgningskampvogn. F_UVcSVd\jU_Z_X 8cfaaV_ \UVcVdZ]UUËSaË anden patrulje i Green Zone. Fra en grøft blev de beskudt. Man besvarede ilden og da gruppen kom frem til grøften sås slæbespor efter en såret fjende

som var blevet trukket væk af sine kammerater. <ÞceVaËV_:65 Under transport i en MRAP (Mine Resistant Ambush Protected), som gruppen kørte i, ramt af en IED. Heldigvis skete der ikke store med køretøjet udover, at UVc Þ[VeY[f]RW:65|V_SVde`U sandsynligvis af mellem 10 til 15 kg. hjemmelavet sprængstof. Takket være køretøjet, herunder korrekt fastspænding af materiel og personel, var der ingen personskader... udover lidt små knubs.

2 PNIGGRP beretter…

I vores første måned hernede, har vores gruppe varetaget en række forskellige opgaver. Den første operative opgave var med IRG (logistisk transport) og FCP (forward command post) til hhv. patruljebase Clifton og Rahim, hvilket ikke gav anledning til nogen større problemer. Det skulle dog vise sig at vi

\cZXeZXeecRg]eU")RfXfde Dagen startede med, at vi blev kaldt med QRF (quick reaction force) til en opgave lige uden for Camp Price på Highway 1, hvor et dansk køretøj (EAGLE 4 fra ROMEO) havde ramt en IED og derved mistet et forhjul. Ingen var kommet til skade, så efter afsøgningen blev det til en ren bjærgningsopgave, som de lokale fandt vældig interessant. Da vi endelig havde bugseret \ÞcVeÞ[VeeZ]4R^aAcZTV \gZ\f_ netop udrustningen af, inden vi bliver kaldt ud på endnu en opgave med QRF. Denne gang gik turen til patruljebase Viking hvor en britisk lastbil var væltet ned i en grøft. Igen skulle vi afsøge området og sikre det, så bjærgningen kunne iværksættes. Lastbilen blev dog Z\\V `eScRXe`XgZ måtte vende hjem uden det britiske køretøj.Desuden har vi også varetaget nogle vagtopgaver i Camp Gereshk og patruljebase Harriet for en britisk enhed. Vagterne har primært bestået af sikringsopgaver og radio-vagt i deres kommandostation.

D. 22. blev vi igen kaldt ud med QRF. Denne gang var det en af vores egne grupper (3. gruppe som nævnt tidligere), der havde ramt en IED med deres MRAP. Vi kørte derud så hurtigt, som vi kunne, men det viste sig heldigvis, at de ikke var kommet noget til.. og at de ydermere YRgUVWf_UVeV_U_fe`:65|Vc omkring deres MRAP. Vi afsøgte selv en sikker vej op til UV^`X \\R]UeV_6@5D6<WcV^ som efterfølgende bekræftede de to andre fund. Disse blev ryddet med deres ”rullemarie”. Hele opgaven tog ret lang tid, men der var ikke andet at gøre end at acceptere dette. Da EODSEK var færdig med selve rydningsopgaven, tog bjærgningen sig af køretøjet i yderligere to timer. Det nedenstående billede er fra d. 22., hvor vi er i gang med at afsøge et spor op til 3. gruppe i deres MRAP.

Hunde-gruppen beretter…

Hundegruppen – også kaldet MWD (Military Working Dogs) har på nuværende tidspunkt haft 29 opgaver af større eller mindre omfang. Opgaverne har omfattet alt fra afsøgning af køretøjer og bygninger til patruljeopgaver sammen med andre enheder. Desuden har hundegruppen desværre måtte indfange og R ZgV_`X]VgZ]UVYf_UVZ4R^a Price. Hundegruppen har sammen med ingeniørgrupperne primært støttet enheder fra Bravo-kompagniet, da de ofte gennemfører operationer med udgangspunkt fra Camp Price.

7


Afghanistan Efterhånden som vejret bliver en anelse køligere bliver hundenes mulighed for at gennemføre længerevarende opgaver også bedre. Det er stadigvæk forholdsvis nyt for mange af kamptropperne at arbejde sammen med hundene, men interessen er stigende, hvilket tegner godt for samarbejdet resten af holdet.

1 PNIGGRP beretter… Efter et kort ophold i Camp Price blev vi blev hentet til Patrol Baseline (PBL) af en deling fra C-COY, og de transporterede halvdelen af vores bagage, så vi havde en chance for at kunne være i vores PMV. Ude i PBL havde vi ikke lang tid til at komme på plads, da første patrulje allerede var dagen efter. Efter en meget god overdragelse fra de erfarne søgere fra hold 11, og en lige så grundig befaling fra kompagniet, var vi klar til vores første patrulje ned i zonen. Dertil kom at det var en nat-patrulje. Men vi har dog ikke kun gået patruljer sammen med C-Coy! Vi har også arbejdet med andre ingeniøropgaver i form af vejrecce, bro-recce og pigtråd.

8

DZUde_Ìg_eV \gZacR\eZdVcVeZde`c stil, da vi skulle rive gammel pigtråd op under en bro, og erstatte det med ny pigtråd så vandet kunne jUV^VcV_Refc]ZXef_UVcSc`V_ Det var her, at vores ”frygtløse” næstkommanderende i gruppen

\cVgVedZeSV_eZ]S]`Ud`X^ËeeV syes, og vores vognkommandør

\d]ËVedZX`gVcYË_UV_^VUV_ ”jomfrutrøster” (speciel hammer til at slå pigtrådspæle i jorden). Efter en MEGET lang dag havde vi endelig fået styr på det, og så var gZ\]RceZ] VcVaRecf][Vc 6_dËcVe\R^^VcRe Vi har desværre også været ramt af andre mindre uheld. En fra gruppen oplevede en episode, hvor YR_ \VeWcRX^V_eZ^RgV_WcR V_XcR_Re`X^ËeeVaËV_ jgVefc til felthospitalet. Ikke verdens mest behagelige oplevelse, men på den anden side var det meget betryggende at se, at det hele forløb meget professionelt, når nu uheldet var ude. De sidste par uger har gruppen ikke lavet meget anden end patruljer - cirka hver anden dag. Nu er vi ved at være klar til at komme ind til Camp Price en periode og få os noget godt mad, da feltrationer ikke helt smager så godt i længden… Vi godt kunne tænke os nogle pandekager.

A?>:C<8CASVcVeeVcs De første par dage i Bastion gik med erfaringsoverdragelse fra PNMIRK-mandskabet fra hold 11. Derefter gik vi i gang med optælling og kontrol af selve køretøjet. De sidste par dage vi var i Bastion omhandlede uddannelsen IED-truslen og ground signs awareness samt en smule uddannelse og rutinering på vores minesøgere. Sent på aftenen d. 3. august ankom vi til camp Price, hvor vi modtog en sikkerhedsinstruks, og derefter var det ellers bare med at komme ned i vores telt og få pakket ud og få noget søvn inden næste dag. Dagen derpå gik med at få optalt de sidste par ting tilhørende A?>:C<|V_d`^Z\\VgRceZ]deVUV i Bastion. I den tid vi nu har været her i Afghanistan som PNMIRKbesætning har vi været ude og køre patruljer tre gange. Den ene gang som et led i et IRG til patruljebase Rahim. De to andre gange har vi været med B-COY ude på deres patruljer som


støtte, når de gerne ville have deres køretøjer (IKK) i stilling, inden de gik afsiddet ned i Green Zone. På det sidste har vi ikke rigtigt været ude på nogen patruljer, idet at kampvognsdelingen ikke har været operativ grundet omskoling til MRAP i Camp Bastion. I det »tomrum«, som der har været grundet omskoling eller udskydelser af patruljer, har vi fungeret som vagt-støtte for det britiske rådgivningshold, der ligger i Camp Gereshk i en afstand af 200-300 meter fra Camp Price.

mange skeptikere i mængden, men allerede på tredjedagen var UV VdeVSVXj_UeReW`cdeËRe GPR (ground penetrating radar) delen i M/10 søgeren faktisk er rigtig god. Så resultatet blev, at alle faktisk blev gode til at bruge den og gik derfra fyldt med optimisme. Vores hundefører har også haft travlt. Hunden skal vende sig til varmen og lære at håndtere en masse nye lugte. Både hundefører og hund har været i Camp Bastion W`cReS]ZgVTVceZ TVcVeV_d]RXd eksamen for at se om både hund `Xd`]URe\R_ _UVfURWUVcVd arbejde), og de var det eneste hold, der bestod den dag. Mens hunden og hundeføreren har været væk, har vi andre har \Þce^VU_`X]V:C8|Vc]`XZdeZ\ ture).

%>6<:88CASVcVeeVcs

Bæltearbejde hos PNMIRK

6WeVc cVURXVdW`cSVcVUV]dVZ Camp Price, skulle vi ud til en patruljebase og ligge sammen med første deling fra B-COY. Da vi ankom til patruljebase

HAZRAT, kom hverdagen hurtigt Z_UZV_cje^V`XgZ \_`X]V faste opgaver, der skulle løses dagligt. F.eks: EÞ^^VR]eRWWR]UZ]V[cV_ kl. 10 og 15. 7j]UVUZVdV]aËUVe` generator, der driver den danske del af lejren EÞ^^V3Z`3RXdUVcVc ikke noget rigtig toilet i lejren, så der anvendes poser i stedet for). <ÞcVaR]]Vc^VUgR_U rundt i lejren (til køkkenet, badet, teltene, toiletterne). 5RX]ZXVaRecf][VcZ området omkring HAZRAT. Efter at vi havde været i HAZRAT ZTR"!URXVS]VggZ jeeVeeZ]V_ ny patruljebase – VIKING. :GZ\Z_X \gZUV_`aXRgVRe dÞXVVWeVc:65|Vc`XXR^^V] ammunition for nogle lokale, som skulle udbedrede en vej. Efter vi havde arbejdet ved dem i to dage, skulle de dog alle sammen hjem og fejre at ramadanen var

4>58CASVcVeeVcs Indtil videre har vi ikke lavet så meget ammunitionsrydning, som vi havde lyst til. Dog har Barting været ude i et ANP (det afghanske politi) checkpoint W`cRe\ZXXVaË_`X]VFI@|Vc (ueksploderet ammunition) som recce delingen (ROMEO) havde set under et besøg. De blev taget med til Price for senere at blive bortsprængt. Vi har dog forberedt vores første logistiske sprængning. En masse FI@|Vcd\R]d_RcegÌcVW[Vc_VeWcR [`cUV_d`gVc RUV`XUVeV_VdeV der vil være tilbage er et minde hul i jorden og en fed video. Den største opgave, og nok den sværeste, har været at omskole 23 mand fra kamptropperne til M/10 minesøgeren. Som de VdeVZ_XV_ZÞcVcgVUVc> "! minesøgeren ikke helt så let, handy og nem at bruge som M/ 09 minesøgeren. Derfor var vi også bange for at mange af de kamptropper, som vi skulle omskole, ikke ville tage den til sig. Første uddannelsesdag var der også

E13 og E36 på patrulje. Bemærk hunden som søger ved flodbredden

9


Afghanistan ved at slutte. Det medførte at vi ikke så noget til dem i seks dage. I samme periode blev der heller ikke gennemført nogen patruljer, fordi den afghanske hær også deltog i afslutningsfester. Derfor blev vi inde i lejren, hvor dagene XZ\^VUecÌ_Z_XdaZ] ]^`XX`UV bøger. Et par dage efter blev vi R ÞdeRW$8CAYg`cVWeVcgZe`X tilbage til Camp Price.

vandrens 500 op, samt små reperationer af lejren. Lige PT. Går der meget tid med at udbedre aircondition da de går ned for et godt ord, men sådan er det jo når der 45 grader i skyggen. Vi er så småt ved at bestille og klargøre til vinteren. Alle vores varmeapperater er blevet testet samt der er blevet bestilt en del isolering.

I den nærmeste frem tid skal vi lave overdækning til vand depoter til PCE. HAZRAT skal op at køre med div. brand materiel så det skal vi ud i og udbedre. Ellers har vi det alle godt her _VUVeZUV_ jgVcRWdeVUYZ]d omkring jer i DK.

=V[cVXca Vi blev endelig samlet her den 6 aug, hvor efter vi overtog fra hold 11. I starten gik tiden med over dragelse, og en recce tur til PBL. GZ \g`cVdWÞcdeV`aXRgVd`^gRc en container der skulle isoleres. Den skulle bruges til observere på deres morter stilling i Hazrat (HZT). Den blev færdig i løbet af et par dage, derefter tog Eletrikkeren og Smeden med ud med maskinegruppen og satte den op. De var i HZT i et døgn. De sidste par dage er gået med at vedligeholde Camp Viking samt udbedring af PBL hvor Tømmeren og rendegravekøren har været ude i 10 dage med maskinegruppen. Her der der b.la. bygget observationstårn, urinalrør, sat

Lejrgruppens opgaver er mangfoldige og spænder vidt.

Tekst

8cVVeZ_XdWc`^EYVF<6_XZ_VVcd The UK Engineers are currently conducting their CV]ZVWZ_A]RTVSVZ_X`_V`WeYV cdef_Zed`WeYV new Brigade to arrive in theatre. A Squadron, consisting of just over 100 personnel are assigned to almost each Coalition Force (CF), although this is not always possible. For HERRICK 15, the Squadron assigned to NES(N) will also have to support another CF and therefore initially two Close Support Troops will be assigned to the Danish Battle-group. Each of the soldiers within the troops are trained as soldiers, combat engineers and tradesmen (with trades ranging form plumbers to air conditioning specialists) giving the troops a wide variety of skills. The Squadrons support the CF requirements to

10

Capt Laura Carr Royal Engineers British Army BGE NES(N)

Fight (assault breaching), Move (bridging, route upgrade, route clearance) and Live (construction) with a wide variety of solutions and ‘out of the S`i|eYZ_\Z_X<VjRddVedhZeYZ_eYVDbfRUc`_ include the Armoured Support Group (Trojans) which provide the heavy end of the spectrum of route clearance, protected plant and the d`]UZVcdeYV^dV]gVd2dT`^SRed`]UZVcd cde and Engineers second the Squadron also has the ability to self move and protect, though will always rely on the more experienced infantry if available. EYVacVU`^Z_R_eeRd\Z_XW`ceYVF<{TR]]dZX_d| has been construction, utilising both their own protected plant which enables them to T`_eZ_fVT`_decfTeZ`_VgV_hYV_f_UVc cV and also civilian plant when uplift in resources


is required. Over the past six months they have upgraded numerous patrol bases and check points and have also constructed several from scratch. Along with the construction come all of the other eRd\dZ_T]fUZ_XdVeeZ_Xfa`W cVa`dZeZ`_ddR_XRcd welfare areas, ablutions and accommodation. That said they have conducted a fair amount of combat engineering as well, with bridge and trench denial, assault breaching and tree cutting to name a few examples. The Engineers are always busy and in high UV^R_UVdaVTZR]]jRWeVceYVXc`f_U{TR]]dZX_d| see the high levels of work that the engineers can achieve. Thus it is key that all of the tasks are put into priority order and this is aided by the Statement of Requirement (SOR) process. The T]ZV_eXV_VcR]]jeYVXc`f_U{TR]]dZX_|ZUV_eZ Vd a need or requirement (i.e. a new sangar) and then a reconnaissance is conducted by one of the engineers, usually a Section or Troop Commander but sometimes the Battle-Group Engineer (BGE). EYVcVT`__RZddR_TV{TR]]dZX_|eYV_dfS^ZedR_ SOR which contains all of the task detail to its Sub unit head-quarters who vet and approve the task before sending it higher to the Task Force Helmand Engineer Group for approval. TFH Engineer Group considers the funding requirements and sometimes the necessity and feasibility of the task and once authorised the paperwork is sent back to the Engineer Squadron that will carry out the work. The TFH Engineer Group must also consider the engineer priorities across the whole of the Task Force. The assigned Engineer Squadron, along with the BGE hY`RTedRdeYV47|dcVacVdV_eReZgVeYV_R]]`TReV troops to task according to priority. From here it is a case of resourcing the project and then moving eYVT`ccVTeV_XZ_VVc{TR]]dZX_|`_e`eYVeRd\dZeV Although this process seems complicated and long-

winded, the system is vital and can progress quickly if required. If the Squadron are not able to provide the specialist skills required for a particular task then the Engineer Regiment in theatre or the Specialist Technical Royal Engineers (STRE) can be called upon. They can provide Clerk of Works, Chartered Engineers, divers and a whole host of other skills and assets. With these in theatre, or on short notice in the UK, we can cover any type of engineering requirement, what ever it is, where ever it is in theatre.

11


<@CE?JE

6_YZ]dV_WcRdaV[UVc_V 5V VdeVYRcSV^Ìc\VeUV_ de`cV `eeVecÌ^R_Ud`^deËc `XacjUVcZUV_ `eeVYRgV midt i Centerbygningen. Gaven er en tak for den indsats som kasernen ydede i forbindelse med den kæmpe KFUM spejder Landslejr som blev afviklet 24. juli – 1. august 2010. KFUM indrettede en stor lejr på Skive Kasernes øvelsesplads og kasernen bidrog i høj grad til at Landslejren blev afviklet med succes. En af de deltagende spejdere foreslog, at han som tak for hjælpen kunne skære en skulptur af træ til os.

>VUR][VcVX_

Sabrina med medalje

12

Tekst og foto OKS-1 Arne Hansen igr-gse04

Figuren forestiller spejderbevægelsens fader, englænderen Robert Baden Powel ( 22. februar 1857 – 8. januar 1941 ). Powel var befalingsmand i den engelske hær og det gRcYVcYR_ \ZUVV_eZ] spejderbevægelsen.

Logo fra spejderlejr 2010

Tekst og foto OKS-1 Arne Hansen igr-gse04 Regn i ordets bogstaveligste forstand. I typisk dansk sommervejr, silende regn,

\:D27Y`]U""`gVccR\e deres medalje. Ved en lille ceremoni i Dronning Ingrids have overrakte chefen for Ingeniørregimentet, oberst Christian Arildsen hold 11 deres velfortjente medaljer. Vejret ville også lige sætte sit præg på seancen, så i samme sekund medaljeoverrækkelsen startede væltede regnen ned. Flere var netop landet efter seks måneder i støv og varme så regnen blev næste modtaget med jubel. Ejjj hvor dejligt lød UVeWcR VcVd`]UReVc?fdeËc den på afvikling, afspadsering og kontingentparade for hold 11 inden hverdagen så småt melder sig igen. Velkommen hjem…


Tekst og foto OKS-1 Arne Hansen igr-gse04

:_W`d\Ìc^V

Nye infoskærme byder nu velkommen i bygning 9. De nye skærme er trykfølsomme og er så smart indrettet at man via alfabetet kan søge både navn og placering på alle medarbejdere i bygningen. Man trykker blot på bogstavet og vupti dukker både et billede af medarbejderen op på skærmen samt dennes kontorplacering. Smart, enkelt og særdeles effektivt. Alle medarbejdere i bygningen skal fotograferes til skærmen og det kæmpe arbejde er chefen for vores It-sektion, seniorsergent Keld Fausing i gang med. Den løbende opdatering af infoskærmene står it-sektionen for. Mette prøver de nye infoskærme

Tv stuen er tilbage Tv stuen er tilbage på Skive Kaserne. Et stort ønske fra vores soldater er hermed blevet opfyldt med stor velvilje af Lokal Støtte Element Skive (LSE). ”Mini” biografen er blevet placeret der hvor vi i ”gamle” dage havde vore store Internet Café. Med indførelsen af gratis trådløst Internet samt det faktum at alle i dag har en bærbar computer, blev rummet tilovers.

Tekst og foto OKS-1 Arne Hansen igr-gse04

super digitalt signal ind, mere om dette senere. Til slut den bøn som altid skal siges – pas nu på tingene. Ved hærværk og anden misbrug lukkes for dette fantastiske tiltag. Tænk på dem som skal være soldat her på kasernen efter jer.

Den spritnye TV stue i Centerbygningen. Fine forhold til vores soldater og gæster der vil se tv.

Ud over sofaer og borde er der S]VgVeZ_U\ÞSeV_ RUd\Ìc^ så selv den mest nærsynede soldat kan få glæde af en god

]^5VeVcaËdZXeZUVV_Re der skal indkøbes dvd afspiller, bedre højttalere samt at få ført

13


6_WVdeURX^VUgV^`U

Tekst og foto OKS-1 Arne Hansen igr-gse04

Skive Garnison og Skive by stod sammen `^Re^Rc\VcVcUV__ReZ`_R]V RXURX Over alt i Danmark blev 5. september markeret på forskellige vis. I Skive deRceVUV RXURXV_^VUV_XfUde[V_VdeVZ Skive Kirke. Feltpræst Inge Frandsen stod for den kirkelige handling. Efter gudstjeneste marcherede alt fast personel igennem Skive by´s gågade for at slutte med en parade på posthustorvet.

:dZ]V_UVcVX_^RcTYVcVUVd`]UReVc_VXV__V^D\ZgV3j

@SVcde4YcZdeZR_2cZ]UdV_`Xd\ZgVdS`cX^VdeVc7]V^^Z_X 6d\Z]UdV_GYÌ_XeV\cR_dVaË^Z_UV^fcV_aË\RdVc_V_

Oberst Christian Arildsen taler til pårørende til dræbte soldater.

5VcXÞcVdY`__ÞcgVU^Z_UVdeV_V_VW`cUcÌSeV soldater.

Efterfølgende mødtes pårørende til dræbte soldater, kollegaer og andre inviterede til en mindehøjtidelighed inde på selve kasernen. Her blev der hængt kranse på mindemuren ved bygning 9 for at hædre de faldne ingeniørsoldater under 2. Verdenskrig samt for de faldne i fredsstøttende operationer. Herefter lagde familier til dræbte i fredsstøttende operationer kranse og buketter ved de to mindesten. Et rørende øjeblik og et øjeblik fyldt med eftertænksomhed og vemod. Men på trods af de tragiske omstændigheder gRcUVeV_WV[V_UV `eURX`XdV]g om himlen åbnede sine sluser, var det en rigtig festdag. Men dagen er også en markering af dem som betalte den højeste pris et menneske kan give, nemlig livet.

"Flagdagen er en anledning til at fUecj\\VR_Vc\V_UV]dVW`cUV_ WcV^cRXV_UV`Xac`WVddZ`_V]]V Z_UdRedd`^5R_^Rc\dfUdV_UeV jUVc`XYRcjUVeZV_cÌ\\VRW gVcUV_d\`_ Z\e`^cËUVc

7YgSVd\ÌWeZXV]dVd^Z_ZdeVc:_XVcDeÞ[SVcXGUV]e`XZ W]RXURXV_ZD\ZgV9VcZVeVWeVceÌ_\d`^eÞ[VS]Z\

14 HB


3jV_SÞUgV]\`^^V_

Tekst og foto OKS-1 Arne Hansen igr-gse04

Mette Poulsen modtog takfaste klapsalver efter sin fremragende koncert Musik og sang samt en enkelt ]ÞWeVeaVXV _XVcD\ZgV\`^^f_V bød velkommen til egnen ved et stor velkomstarrangement i KulturCenter Limfjorden. I den imponerende sal med 1250 siddepladser fortalte kommunen om alle de muligheder egnen tilbyder. Lad os være ærlige – når man ved håndsoprækning spørger salen hvor mange der har været i Skive før – jaaa, så er det ikke overvældende mange som har besøgt byen. Men borgmester Flemming Eskildsen (V) solgte varen rigtig godt. Det samme gjorde Hanne Brodersen fra Skive Kommune. Levende og engageret fortalte hun om musiktilbud, sport (selv om hun med egne ord ikke aner en døjt om sport) og da talen faldt på de mange festivaler på egnen fangede hun for alvor de unge menneskers opmærksomhed. Chef for Skive Garnison, oberst Christian Arildsen fortalte i vanlig uhøjtidelige stil om fremtiden for Skive Kaserne. Vicepolitikommissær Martin Løje kiggede de unge dybt i øjnene og der blev indgået en aftale om, at der ikke ville blive ballade i skives natteliv når soldaterne skulle drikke en pils eller to. Efter en fremragende koncert med Prinsens Musikkorps og

sangerinden Mette Poulsen blev alle indtrykkene skyllet ned med en sodavand, af lokal herkomst, og en sandwich til at stille sulten med. Efter sådan et arrangement kan alle de nye soldater kun føle sig velkommen til Skive by og til kasernen.

Mette Poulsen for Wf]UfUS]Ìd_Z_X WcV^cRXV_UV

15


S U H T ÅBEN 20 11 $!!!XÌdeVUVD\ZgV<RdVc_V 5VcS]Vg\cjUdVe _XVcVe[V\\VegV[cfUdZXeVc[R_Ìc^Vde danset ”solskins-dans” i dagene op til Åbent Hus 2011. Om dansen virkede ved jeg ikke, men vejret holdt. Bortset fra et par enkelte dråber var der tørvejr hele lørdag d. 17. september (i hvert fald indtil klokken 1600). Det stort anlagte arrangement er en gammel tradition – en tradition hvor kasernen byder velkommen til koner, kærester, forældre og især indbyggerne på egnen og giver dem en enestående mulighed for at kigge ind bag hegnet. Dagen fungerede samtidig som en ”forældredag” for kasernens værnepligtige soldater. Et af de helt store trækplastre er en køretur i en pansret mandskabs vogn (PMV) . Her stod folk gladelig i kø i laaange tider, men at bedømme ud fra smilene på deres ansigter efter endt køretur, var det i den grad ventetiden værd. Det helt store trækplaster i år var en stor anlagt taktisk demostation henlagt til øvelsespladsen. Man kunne op til arrangementet have sine tvivl om folk gad bevæge sig en kilometers penge væk fra kasernen – DET ville de… Rigtig mange overværede ”skuespillet” som med bulder og brag kunne høres vidt omkring. Det helt store scoop d\VeVURV_RW jgVgËS_Vedde`cVcVU_Z_XdYV]Z\`aeVcV a]fUdV]ZXeZ^VXVe]Ìd+^VXVe]RgYÞ[UV Þ[cf_Ue`gVc øvelsespladsen. Tak til Helicopter Wing Karup for det spektakulære indslag…

16

Tekst OKS-1 Arne Hansen igr-gse04 Foto SSG Ole Harder igr-gse03 OKS-1 Arne Hansen igr-gse04 Michael Bedsted Pionerforeningen


Masser af mennesker overværede den taktiske demonstration

En lille purk på besøg ved hjemmeværnet

Et af dagens højdepunkter – en EH 101 i lav højde i terrænet

Panserbrovogn bulder frem

Pansret mandskabsvogn på vej over en bro

Der tages sigte mod fotografen

under den taktiske demonstration

17


Jydsk Emblem Fabrik A/S - Leverandør til Forsvaret Ordensbånd · medaljer · sild · stofmærker og andet uniformstilbehør. Køb online på www.jef.dk www.reitz-medaljer.dk

Vi har 125 års erfaring og hjælper gerne med design og rentegning.

Jydsk Emblem Fabrik A/S · Sofienlystvej 9 · 8340 Malling · +45 7027 4111 · www.jef.dk

KFUM Få fællesskabet tilbage på KFUMs Soldaterhjem, hvor du kan mødes med andre, der har været udsendt i internationale missioner. Her kan du dele oplevelser og tanker fra verdens brændpunkter – eller bare tanke op med mad, kaffe, hygge og aktiviteter.

Den sidste torsdag i hver måned kl. 18.00 – 22.00 holder vi ”Hjemme igen” for dig, der har været udsendt. 18


Audiens

Navne Nyt >VUR][V

Hæderstegn

Tildeling af Forsvarets Medalje for International Tjeneste, ISAF 11 til seniorsergent L.M. Jørgensen, E&S KOMPSEK.

Tildeling af 25 års god tjeneste ved Hæren. Seniorsergent H.J. Pedersen, ORG/LOGSEK Seniorsergent J. Andersen, 1. PNIGBTN.

E[V_VdeV^R_U OKS-1 L.T. Jensen, 1 PNIGKMP, er blevet ansat som tjenestemand.

OKS-1 Vagn E. Jensen, UMAK, har den 29. august været i audiens hos HKH Kronprins Frederik for at takke for fortjenstmedaljen i sølv. Medaljen er tildelt Vagn Jensen efter 40 års god tjeneste i forsvaret.

?jTYVW Major Poul Lassen tiltrådte pr. 1. september som ny chef for Ledelsessekretariatet. Poul Lassen R ÞdVc^R[`c<Z^<`T\.

Nordisk Inspektør møde har netop været afholdt på Skive Kaserne. Med Ingeniørregimentet som vært blev det årlige møde afholdt på UR_d\Xcf_UDgV_d\V_`cd\V _d\VdR^eUR_d\VcVacÌdV_eR_eVc med ingeniør faglig baggrund, mødtes og udvekslede erfaringer og ideer. Det tre dage lange besøg foregik i en rigtig god atmosfære og mange emner blev diskuteret. De forskellige landes erfaringer for ingeniør-engagementet i Afghanistan var naturligvis et af hovedemnerne. Besøget bestod af lige dele fagligt indhold samt en styrkelse af det sociale netværk landene indbyrdes. Næste år er Finland vært for mødet.

:_USjUV]dV

DeZWeV_UV8V_VcR]W`cdR^]Z_X I STØTTEFORENINGEN FOR G6E6C2?9;6>>6E:D<:G6 Onsdag den 26. oktober 2011 \]`\\V_"*!!#"!! i <f]efcTV_eVc=Z^W[`cUD\ZgV

DeÞ opr e`a` gVe ettels ^\cZ_ VcR X _Y[ en af V^ et ZD \ZgV

19


A/S aut. el-installatør

www.skp-el.dk

Skive: Søndergade 17 7800 Skive Tlf. 97 52 22 33 Fax 97 52 14 24

Lem: Ringvej 1, Lem 7860 Spøttrup Tlf. 97 56 85 00 Fax 97 56 84 63

Elkøb Søndergade 17 7800 Skive Tlf. 97 52 22 35

 ; @ ? ? 7 7 :  5   ; 9 7  ?  6 5    6 AAA&) " ;<?> 7=?7><9:> ;=8>74;<?> 7=?7>

/,

 ; @ ? ? 7 7 :  5   ; 9 7  ?  6 5    6 ! )&

 ! -%' / /, '%)" ! )& /'#%'&)3!! ! -%' &&" *! / / 3 &&" , '%)" /$$## , /'#%'&)3!! / 3%"&&", &&" *! /%!')"&&&", / 3 &&" , /"%('" ! /$$## , /(" / 3%"&&", /# /%!')"&&&", %(! /#'#"&"'% /"%('" ! /! .0&"0 /(" /+%#"0 0 /# %(! /"3%&&# '%%&& /#'#"&"'% /! .0&"0 /+%#"0 0 /"3%&&# '%%&& AAA&) " ;<?> 7=?7><9:> ;=8>74;<?> 7=?7>

20


Gode boliger til hele familien - EN ANELSE QVIKKERE Mandag-fredag 6.00-24.00 Lørdag-søndag 0.00-24.00 VASKEHAL - KIOSK - BILUDLEJNING

Sdr. Boulevard 4 . 7800 Skive Tlf. 97 52 23 67

+ONGELIGHOmEVERENDÂ&#x2019;R

$ANSKEOGUDENLANDSKE

/RDENSBAAND -INIATUREORDNER MEDALJER SLÂ&#x2019;JFERROSETTER

Falkevej 17 8800 Viborg Tlf. 86 61 36 66 Fax 86 61 04 66 Email: Info@Brondum-Boliger.dk Brondum-Boliger.dk

0EDER3KRAMSGADE+Â&#x2019;BENHAVN+ 4ELFAX E MAILMWM MWMORCHDK WWWORDENSBAANDDK

%OLYNORJHUH SnIUHPWLGHQ

Alt i malerarbejde

Â&#x2021;,W Â&#x2021;/HGHOVH Â&#x2021;6SURJ Â&#x2021;Â&#x2018;NRQRPL Â&#x2021;6DOJRJPDUNHGVIÂĄULQJ Â&#x2021;.RPPXQLNDWLRQ Â&#x2021;0HUNRQRPRJ $NDGHPLXGGDQQHOVHU

.85686+86(7 6.,9(+$1'(/66.2/(

MEDLEM AF DANSKE MALERMESTRES GARANTIORDNING

JENS MALER Jens J. Johansen KÌrmindevej 8 ¡ 7800 Skive Biltlf. 40 97 83 03 ¡ Fax 97 52 05 46

TLF. 97 52 73 03

7 ZZZNXUVXVKXVHWGN NXUVXVKXVHW#VNLYHKVGN

Bakkedraget 6 7800 Skive Tlf. 97 52 73 53

Ă&#x2026;bningstider: Mand.-fred. 15-17 Lørdag 10-12

21


INGENIØRREGIMENTETS SOLDATERFORENING:

DE DANSKE PIONERFORENINGER

PIONEREN 100. ÅRGANG Oktober 2011

7`c^R_UV_d\]f^^V

I skrivende stund, ultimo august, er alt ferierejseriet slut og hverdagen melder sig. September måned bliver ecRg]W`cY`gVUSVdejcV]dV_,UVcVc RXURX`XZ_UgZV]dVRWUVe_jV_ReZ`_R]V^`_f^V_eaË<RdeV]]Ve5R_d\V Soldaterforeningers Landsråd (DSL) fejrer 75 års jubilæum i Sønderjylland, vi har jubilarstævne og så er der oven i dette to hovedbestyrelsesmedlemmer der skal fejre runde fødselsdage, så der bliver tryk på. Ved siden af skal vi jo også nå de lokale arrangementer der er i vores egne foreninger. De lyse aftener bliver \`ceVcV`XUVe^ËXZgVR]]VeZUeZ]ReR ÌXXVUV_]`\R]VaZ`_VcW`cV_Z_XVeSVdÞXeZ]VeRWUV^R_XVX`UV arrangementer som også din lokalforening laver. Det er nu en gang sådan at det er det samme arbejde at lave et arrangement for 20 mennesker som for 75, det sidste er bare mere motiverende og sjovere, og jeg ser ingen arrangementer hvor det kan være prisen der er en hindring for at deltage. Jeg vil minde om at der i forbindelse med DSLs 75 års jubilæum er lavet en erindringsmedalje og et festskrift der kan købes/ bestilles for 180 kr. incl. forsendelse hos DSLs skatmester Preben Sloht Nielsen, Frilandsvej 15, 7800 Skive, tlf. 97528346, e-mail sloht@tiscali.dk. Alle medlemmer af en soldaterforening kan købe denne medalje. Medaljen kan ses på vores hjemmeside www.pionersoldat.dk.

Ingeniørtroppernes 327 års fødselsdag

Regimentet fejrer Ingeniørtroppernes 327 års fødselsdag fredag den 4. november. Det foregår således: Alle deltagende pionerer møder på Dyrskuepladsen senest kl. 09.40 og gør faner m.m. klar til afmarch sammen med regimentet. Klokken 10.00: Regimentet afmarcherer fra Dyrskuepladsen og marcherer op gennem hovedgaden til Posthustorvet, her formeres paraden og der holdes taler af RC/OB C. Arildsen og Skives borgmester. Der overrækkes præmier og andre hædersbevisninger og herefter slutter paraden. Herefter kører vi til kasernen hvor vi lægger kranse ved mindemuren, og vi slutter af med fælles middag for egen regning i cafeteriet. Tilmelding af deltagere til formanden på tlf. 55736131/23958097 senest mandag den 31. oktober. Helmuth Hansen Formand 55ASjUVcgV]\`^^V_eZ]+ 1981-060761 Per Engsø Larsen 1993-180168 Toni Lausen 2000-060980 Kristoffer Kristensen

1955-270588 Jørgen Juel Pedersen 1958-374316 Gert Stenfeldt 1969-220947 Thorkild Hansen

G:D¬?<6C72?6? Pioner 1949-1511-6 Niels Agerbo Henriksen Pioner 1955-256592 Helge Andersen

6cRWXËVeeZ]CjVd3cZXRUV¬cVegÌcVeUVcVd^Z_UV Adresseliste til foreningerne bagerst i bladet Skive Pionerforening

Nordvestjysk Pionerforening

Odense Pionerforening


=`]]R_U7R]deVcAZ`_VcW`cV_Z_X Det var været en broget sommer. Vi måtte melde afbud til sendemandsmødet på Samsø.

D`^^VcWVdeV_Z3R_UY`]^UV_#)RfXfde

Vejrguderne har åbnet for himlens porte. Jeg måtte melde afbud til Mogens Jensen. Vi kunne ikke komme ud fra vor vej. Der var over 25 cm vand på vejbanen. Vandet gik ind i mange huse. Vi måtte også rykke ting op på et tørt sted. Mogens Jensen beretter om festen: Det kan gøres meget kort. Fint vejr, mange mennesker, god stemning, men kun to pionerer med ledsagere var mødt op. Svært at forklare overfor arrangørerne, når der på forhånd var anmeldt 18-20 personer / MJ

Husk opstart på bowling – altid 2. torsdag i måneden kl. 19.00. Efterårsprogrammet står i blad 3. 9fd\ReeRXVV_\R^^VcRe^VU5V _UVd

5ÞUdWR]U

Vi har med sorg mistet en god kammerat, 1955-256592 Helge Andersen 03. august 2011. Helge var en god kammerat. Altid hjælpsom. Man kunne ringe til Helge og få oplysninger om kammerater. Helge havde en klæbehjerne, så når vi sad ovre hos Helge og Ella og tilrettelagde vort program til bladet og

\V_\`XedZ]US]VgUVeeZ]^R_XV`aWcZd\_Z_XVcZ\`_XV_d\]̚c Helge var et samlingspunkt i Bandholm. Han kendte alle, især på havnen, hvor han havde tillidsposter. Han døde aktiv. Han skulle ud som dommerbåd den aften. Jeg skal hilse fra Ella og sige tak for deltagelsen ved Helges begravelse. Helge er gået til Ryes brigade Med pionerhilsen fra bestyrelsen Henri Boesen

:8Cd`]UReVcW`cV_Z_XW`c>ZUeDjU[j]]R_U Bowling

Efterårets bowling afvikles d. 12. oktober i bowlingcentret på Brokbjergvej. Aftenen kører efter det kendte koncept: en times bowling og derefter tag- selv buffet og kammeratligt samvær.

D\jU_Z_X

Vinterens skydning afvikles på følgende datoer. 20. oktober, 17. november med gløgg og æbleskiver, 19. januar, 2. februar, 16. februar fællesskydning.

DV[]efcV_#!""

I alt 26 stk. godtfolk af begge køn deltog i årets sejltur, der blev afviklet på lidt andre destinationer end dem vi har besøgt de sidste år. Efter formiddagens besøg i Paradiset gjorde vi landgang på Himmelbjerggrunden hvor vi indtog den medbragte frokost, for derefter at fortsætte til det sædvanlige eftermiddagskaffe stoppested i Ry. Dagen sluttede med indtagelse af en veltillavet plankebøf og aZ`_VcYjXXVZTRWVeVcZRVeaËD\jeeVYfdVedTR^aZ_Xa]RUd9Vc \gZ forstærkning af to pionerer med tilhørende pionøser fra Hadsund og Kolding. Forsamlingen fandt forplejning og betjening så fortrinlig, at vi vedtog igen næste år at indtage vor aftensmad på dette hyggelige sted. 5VeeVgZ] _UVdeVUWcVURXU"(RfXfdeUV^UVca]V[VReUV]eRXV`X også gerne nye deltagere kan allerede nu reservere dagen. Med pionerhilsen 360930 Nov. 64.

23


DjUd[Ì]]R_UdAZ`_VcW`cV_Z_X <R^^VcRed\RSdRWeV_

Der holdes kammeratskabsaften fredag den 14. oktober kl. 19.00 i lokalerne i Kalbyris Anlæg, Skyttemarksvej 200, Næstved med det sædvanlige traktement.

7?^RcTY

Igen i år arrangerer De Blå Baretter FN-march, med udgangspunk fra Hjemmeværnsgården , Skyttemarksvej 200, Næstved, det er der vi har lokaler. Vi stiller klar til afgang søndag den 16. oktober kl. 10.00, d.v.s. at du ^ÞUVc]ZUeWÞc`XdËXËcgZ&\^cfeV_Zc`]ZXeeV^a`^VU VcVaRfdVcf_UVcgV[d?ËcgZ\`^^VccVefcdaZdVc vi fælles frokost i vores lokaler. Bindende tilmelding er nødvendig, af hensyn til forplejning under og efter turen, SENEST den 10. oktober på tlf. 5573 6131.

9fd\:_XV_ZÞcec`aaVc_Vd$#(ËcdWÞUdV]dURXdVf_UVc55A_je )*ËcddeZWeV]dVdWVde

Foreningens 89 års stiftelsesfest fejres i år lørdag den 5. november kl. 18.00 på Karens Minde, Wagnersvej "*#%&!<ÞSV_YRg_DG5VeVcdR^^VURXd`^<AWV[cVcUVcVd"!#ËcddeZWeV]dVdURX`XgZYRcRW<A|d bestyrelse fået lov til at koble os på deres arrangement, så se den endelige indbydelse under KP, og tilmeld dig lokalt. Bestyrelsen besluttet at ”festkassen” giver tilskud til transport derind. Bindende tilmelding senest den 14. oktober på tlf. 5573 6131. Vi vil prøve at lave noget fælles transport til København.

D\jU_Z_X^`U8RcUVcW`cV_Z_XV_

Torsdag den 17. november kl. 18.00 skal vi endnu en gang dyste mod garderne med riffel i hånden og på 15 m. bane under Fladsåhallen. Efter skydningen kører vi til lokalerne i Kalbyris anlæg og spiser middag sammen. Her vil der være resultatformidling og præmieoverrækkelse. Bindende tilmelding til spisning er nødvendig på tlf. 5573 6131, SENEST den 12. november. Mød nu op, og sørg nu for i ugen op til er der rigeligt med sigtebrød på menüen.

Mortensand

Fredag den 11. november er der mulighed for at spise. Vi har besluttet at det skal være andesteg med hvad dertil hører, incl. 1 glas rødvin eller 2, og en lille dessert med kaffe. Denne menu kan man få for kr. 100,- per deltager. Bindende tilmelding på tlf. 5573 6131, SENEST den 6. november.

2UgV_ed\`_TVce

Dette års adventskoncert holdes søndag den 27. november kl. 14.00 i Musikstalden på Grønnegades Kaserne i Næstved. Dørene åbnes kl. 13.00 for publikum, så kom i god tid hvis man ønsker en god plads, ud af de ca. 200 der er. Hjemmeværnsorkester Vestsjælland spiller, og de plejer og være underholdende med marcher og julemelodier der kan synges med på. Der vil kunne købes gløgg, æbleskiver, kaffe, te, øl og vand til rimelige priser, egne drikkevarer må ikke medbringes. Der er fri entre, så kom og få en god start på julen..

Julefrokost

Årets julefrokost holdes lørdag den 10. december kl. 13.00 i lokalerne i Kalbyris Anlæg. Der vil blive disket op med diverse hjemmelavede julelækkerier og ris a` la mande og relevante drikkevarer, kaffe og lidt julelækkerier. Alt dette får du for kr. 150, - og hvis du er chauffør er prisen kun kr. 130,-. Bindende tilmelding er nødvendig SENEST den 2. december på tlf. 5573 6131. 2]]V^VUScZ_XVcV_aR\\VeZ]^Ri\c#!eZ]g`cVd[f]VcR Z_X

9FD<

Hvis ikke andet er nævnt er vores pionøser altid velkommen til vores arrangementer!!! Hvis du er på internettet kan du holde dig a jour på www. pionersoldat.dk, klik herefter på lokalforeninger og så på Sydsjællands Pionerforening, så kan du altid se om der er ændringer i programmet, eller hvis bladet ikke er udkommet den 5. i den måned hvor det skal, så er hjemmesiden opdateret senest den 1. den måned, i øvrigt er hjemmesiderne altid et besøg værd.

24


55A Forsinket fødselsdagshilsen Hemmelighedskræmmeri er nogen gange godt, men der er situationer hvor man ikke kan undgå at blive opdaget. Da jeg ikke er korrekturlæser på Pioneren, måtte jeg, da bladet udkom, læse at et af hovedbestyrelsens medlemmer, Orla Jensen fyldte 70 den 7. september, og som sådan kom jeg ”på bagkant” med indlæg i bladet, men her er hvad jeg ville have skrevet: Tillykke med fødselsdagen til en gæv jyde. Orla er medlem af Randers Pionerforening, og har de seneste ca. 43 år været en trofast og solid \RddVcVc:#!!(gRcUVcÏ_UVcÞ_d\VUVR Þd_Z_XZ55AdY`gVUSVdejcV]dV`XUV_`aXRgVYRc@c]RaËeRXVe sig, og han er den type der løser pålagte opgaver, såfremt det ikke har med EDB at gøre, og jeg tror Orlas motto må være” hvad er der nu i vejen med brevduer”. Orla er et af de mennesker jeg kender der med rette kan sige at han har den rette pionerånd, og vi vil fra hovedbestyrelsen håbe at vi kan have gavn af hans RcSV[Ud\cRWeZ VcVËcWcV^`gVc Undskyld forsinkelsen, og rigtig hjertelig tillykke med de 70 år. 9V]^feY

<ÞSV_YRg_dAZ`_VcW`cV_Z_X 5VeS]VgReeVcV_X`UURX Den 4. juni 2011 kl. 12.00 mødtes de gamle pionerer fra Igkmp/83 ved hovedporten til Dyrehavsbakken. Mødet var arrangeret af festkomiteen bestående af Mogens Rimborg og Svend Nielsen. Tyve pionerer mødte til en god middag på vores stamrestaurant. Humøret var højt og gensynsglæden stor. Under det gode måltid gik snakken livligt på kryds og tværs. ”Kan du huske dengang”. Alle vente tilbage til de gamle roller og tonen blev som før, beskrivende mindet om et fællesskab og et godt kammeratskab. Et par af gutterne udtrykte sig ved at sige: ”Det var fandme en hård tid, men det blev min bedste tid i en god enhed, med god tone og korpsånd.” Som deres gamle kompanichef var det atter en stor glæde og oplevelse, at gense mine gamle drenge fra Igkmp/ 83 og dermed en kvittering for den indsats, som udførtes af officerer, befalingsmænd og mandskab i et forbilledligt samarbejde. Dette samarbejde skabte en velfungerende enhed med god korpsånd ved Sjællanske Ingeniørregiment.

5VcW`cV_YZ]dV_`XeR\W`cdZUdeeZ][VcaZ`_VcVcWcR:X\^a )$WcR ;<`TY

3R_\`daZ]UV_""`\e`SVc#!""aË<RcV_d>Z_UV Har du en anden aftale denne dag, har du en opgave: du må hurtigst muligt få ændret den aftale, så du kan komme til BANKO i Københavns pionerforening kl. 19.30. Vil du være med til vores fællesspise kl. 18.00 så husk tilmelding til Leif A. Hansen, tlf. 48 71 64 60 / 29 24 16 30, samt Michaels PC liste, som er åben hver tirsdag på Karens Minde.

25


<ÞSV_YRg_dAZ`_VcW`cV_Z_X

Fortsat Årets Stiftelsesfest Bliver i år afholdt lørdag d. 5. nov. kl. 17.30 på Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 1, sal. Festen starter med velkomstdrik, menu med rød og hvidvin ad libitum, dessert, kaffe med cognac/ likør, fri bar og natmad, derefter musik og dans. Hele arrangementet koster kun kr. 350,00 pr. deltager. Husk at tilmelde jer i god tid, på grund af planlægning, dog senest søndag den 16. okt. 2011, til formanden Leif A. Hansen på telefon 48 71 64 60/26 73 94 60. Vi ses til stiftelsesfesten, hvor vi vil forstærke vores kammerat- og venskabsbånd og udveksle minder fra vores soldatertid.

;f]VWc`\`de]ÞcURXUV_$UVTV^SVc#!"" Københavns Pionerforenings julefrokost bliver igen afholdt på Karens Minde Kulturhus, Wagnersvej 19. 2450 Kbh. SV. Vi afholder frokosten på første sal, hvor vi starter kl.13.00 med alt hvad der hører til en julefrokost. Der vil være lotteri m.m. i løbet af dagen. Husk nu at sætte kryds i kalenderen, så I ikke bliver overraskede og har lovet jer væk til anden side. Prisen for arrangementet er kun kr.150,00 pr. deltager. Tilmelding senest tirsdag d. 22. november til Formanden Leif A. Hansen på tlf.nr. 48 71 64 60, samt Michaels PC liste, som er åben hver tirsdag på Karens Minde. Vi ses. Bestyrelsen. Skyttelauget.

AËXcf_URWgR_Ud\RUVZ58:SjV_Vcd\jU_Z_XV_RW]jdeZ_UeZ]gZUVcV\`_eR\e d\jeeV]RfXVeW`cdeRceURe` GZ^ÞUVdaË<RcV_d^Z_UV\]") D\jeeV]RfXVe

Randers Pionerforening Oktober

Mandag d. 3: skydning. Tirsdag d. 11: pioneraften. Mandag d. 17.: skydning.

?`gV^SVc

Mandag d. 7.: skydning. Tirsdag d. 8.: banko. Mandag d. 21.: skydning.

5VTV^SVc

Mandag d. 5.: skydning. Onsdag d. 7.: jule-banko. Skydning kl.18.30. (Kærgade ) Pioneraften kl.19.00 samt banko (Høvejen 21). Med venlig hilsen. Hans Damgaard

26


Fødselsdage <ÞSV_YRg_daZ`_VcW`cV_Z_X Oktober: 5. pioner 297887-1956 Erling Verner Jørgensen Ravnebjergvej 12 3200, Helsinge 75. år. 27. pionøse 271046-B-1996 Hanne A. Strunge Spaden C 4, st 0004 2630 Tåstrup 65. år. Randers pioner forening Oktober: 18. pioner 753074-1964 Jan Axel Nielsen Thorsgade 26 8900 Randers 65. år.

?`gV^SVc+ 12. pioner 374130-1958 Erling Overgård Pedersen Højvangen 19 8981 Spenstrup 75. år.

5VTV^SVc+ 1. pioner 753074-1967 Kaj Jensen Herambsgade 3, 1 8200 Århus N

23. pioner 161205-1952 Svend Arne GjørtlerJensen Hesmanshøj 16 8800 Viborg 80. år.

4. pioner 499462-1961 Peter Ørum P. O.Box 748 60174 il St. Charles USA 70. år.

24. pioner 241151-1972 Bjarne Hansen Marienborgvej 32 B 8930 Randers NØ 60. år.

5VUR_d\VAZ`_VcW`cV_Z_XVc Formand: Helmuth Hansen Adresse: Havrevænget 3, 4700 Næstved Telefon: 55736131 Kasserer: Kurt Jæger Rasmussen Adresse: Blomstermarken 15. 2860 Søborg Telefon: 39673178 55A|dY[V^^VdZUV+ www.pionersoldat.dk Webmaster: Svend Knudsen Adresse: Vængeleddet 6, 2700 Brønshøj Telefon: 38284912 Email: ddp@pionersoldat.dk Redaktør: Michael Bedsted Adresse: Ny carlsbergvej 13, 1, tv, 1760 København V Telefon: 23849095 / 33219047 Email: pioner@ablivaweel.dk =`]]R_U7R]deVcAZ`_VcW`cV_Z_X Formand: Henri Boesen Adresse: Gøgevænget 42, 4872, Idestrup Telefon: 54132220 Kasserer: Carlo Jensen Adresse: Gedservej 24, 4800 Ny Købingfalster Telefon 54855774 Ingeniørtroppernes soldaterforening for ^ZUe`XdjU;j]]R_U Formand: Johannes Chr. Nielsen Adresse: Sønderbrogade 10. stuen, 7100 Tørring Telefon: 75802576 Mail: bjogjc@tuknet.dk Kasserer: Henry S. Christensen Adresse: Højmarksvænget 31, 8600 Silkeborg Telefon: 86822321 / 40942321 Skive Pionerforening Formand/Kasserer: Poul Nedergaard Frederiksdal Allé 34 A, 7800 Skive Telefon: 24407699 Email: pogi.nedergaard@mail.dk

:8Cd`]UReVcW`cV_Z_XW`c^ZUe `XdjU[j]]R_U Novenber: 26. pioner 261161-1981 Benny Hjort Glensøvej 6 8620 50.

DjUd[Ì]]R_UdAZ`_VcW`cV_Z_X Formand: Helmuth Hansen Adresse: Havrevænget 3, 4700 Næstved Telefon: 55736131 Kasserer: Arne Jensen, Telefon: 55729434 Adresse: Skovkanten 96, 4700 Næstved Randers Pionerforening Formand: Hans Damgaard Adresse. Syrenvej 23, 8900 Randers Telefon: 86431773 / 25218173 Kasserer: Orla Jensen Adresse: Bækvejen 14, 8940 Randers SV Telefon: 86445549 <ÞSV_YRg_dAZ`_VcW`cV_Z_X Formand: Leif A. Hansen Adresse: Tornebakken 27, Blistrup, 3230 Græsted Telefon: 48716460 Email: cissus@hansen.tdcadsl.dk

Kasserer: Michael Bedsted Adresse: Ny Carlsbergvej 13, 1 tv 1760 KBH V Telefon: 33219047/23849095 E-mail: pioner@ablivaweel.dk PR: Gitte Quiding, Højager 108, 2670 Greve Hjemme nr: 43900325 Mobil nr: 23726426 Email: pr@pionersoldat.dk Skyttelaugsformand: Michael Bedsted Adresse: Ny carlsbergvej 13, 1, tv, 1760 København V Telefon: 33219047/23849095 Email: pioner@ablivaweel.dk Odense Pionerforening Formand: Jørgen Rosenquist Adresse Kristiansdals Alle 45, 5250 Odense SV Telefon: 66172091 Email: jquist@mail1.stofanet.dk Kasserer: Ove Nielsen Adresse: Vejruplund 29, 5290 Marslev Telefon: 65951163 ?`cUgVde[jd\AZ`_VcW`cV_Z_X Formand: Per Seiling Adresse: Kviesgårdsvej 13, 7620 Lemvig

27


!FSENDER 3KIVE'ARNISON 3DR"OULEVARD 3KIVE

Sund bank

Salling Bank er en solid og sund bank med 135 ürs erfaring i Limfjordsomrüdet. Hos os für du og din økonomi solide rødder, gode vÌkstbetingelser og ikke mindst ...

overblik og tryghed Gratis bankskifte: Det er let at blive kunde hos os. Vi klarer alt det praktiske, nĂĽr du skifter til Salling Bank. Vi opkrĂŚver ingen gebyrer i forbindelse med oprettelse af nye kunder.

Algade 18 7900 Nykøbing Mors Tlf. 9752 3366 sb@sallingbank.dk www.sallingbank.dk

Nu ogsü i Nykøbing 'X¿QGHURVL$OJDGH1\N¥ELQJKYRU vi übnede dørene mandag den 27. juni 2011. Vi er parate til at byde dig velkommen. LÌs mere om os pü www.sallingbank.dk

www.f-s.dk 2011

Pengene vokser ikke pü trÌerne ... En god økonomi krÌver nÌring og pleje, nøjagtig som alt andet du vil have til at vokse og gro.

Pioneren nr. 5 2011  

Pioneren nr. 5 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you