Page 1

Udgivet af Ingeniørregimentet

Nr. 1/2013


Indhold Side 3 Side 5 Side 8 Side 11 Side 12 Side 14 Side 17 Side 19 Side 21 Side 23 Side 25 Side 27 Side 28 Side 29 Side 32

Obersten har ordet Stabschefen har ordet KAMPingeniører på efterårsmanøvrer Ligheder mellem Mærsk og Forsvaret? 2 MEKIGKMP – fed øvelse 2 EODBT på Island Åbent Hus 2013 Flagdag 2013 markeret IGDET ISAF 16 - 2. Gruppe og ploven på togt Et brag af en dag Flytning af Spidshytten Korte nyheder Navne Nyt RECCEX 2013 – Nordisk CBRN øvelse Siden sidst

Redaktion

Forside foto

Ansvarshavende redaktør: Kontorfuldmægtig Chalotte Sølvberg 7228 4021

Med obersten i spidsen blev der gået til stålet under brobygningskonkurrencen til Åbent Hus 2013

Redaktion: Ingeniørregimentet, Garnisonensstøtteelementet (GSE) Formål med nyhedsbrevet: At styrke informationsniveauet mellem ansatte på Skive Kaserne

Ingeniørtropperne udgav 21. november 2008, efter 6 års arbejde, bogen 50 år med Ingeniørtropperne – fra Randers og Farum til Skive. Bogen omhandler ud over en grundig gennemgang af det nuværende ingeniørregiments tilblivelse samt flytningen fra Farum og Randers til Skive også en beskrivelse af den nyhedsbrev forventes udgivet: langeNæste række af Internationale operationer, som ingeniørsoldaterne har deltaget i de sidste 50 år. Begyndende med Den Danske Kommando i Tyskland lige efter afslutningen af 2. verdenskrig sluttende med den moderne ingeniørsoldats deltagelse i de igangværende missioner i Kosovo og Afghanistan. Bogen er skrevet af Aage Krogsdam og har forord af Forsvarsminister Søren Gade. En del kendte ansigter fra forsvaret og Ingeniørtropperne har medvirket enten med interviews eller artikler. Her kan nævnes generalerne H.J. Helsø, J. Scharling og P. Kiærskou samt oberst O. Køppen samt oberstløjtnant C.H. Pedersen, m.fl.Alt i alt – 155 sider spændende læsning med mange billeder og flot layout. Bogen koster 125,- incl. evt. forsendelse og overskuddet går direkte til Ingeniørtroppernes Historiske Samling i Jernbanemagasinet på Skive kaserne, hvortil der er gratis adgang, hver dag fra 8.30 til 12.30 og efter særlig aftale.Bogen kan købes ved henvendelse til Garnisonsstøtteelementet: Kontorfuldmægtig Chalotte Sølvberg, telefon 7228 4021


Obersten har ordet Oberst Christian Arildsen

Kære alle, Velkommen til nyhedsbrevet PIONEREN. Dette brev er en afløser for Ingeniørregimentets blad PIONEREN med en række justeringer: Bladet udgives som udgangspunkt kun elektronisk, men kan udskrives i det omfang, det er hensigtsmæssigt. Bladet indeholder de samme oplysninger og artikler som PIONEREN gjorde, med undtagelse af meddelelser fra pionerforeningerne og reklamer fra private firmaer. Meddelelser fra Pionerforeningerne udsendes direkte fra foreningerne i deres eget medlemsblad, som også hedder PIONEREN. Kvaliteten af nyhedsbrevet skal ikke måles i flot opsætning og glittet papir. Kvaliteten skal måles i nærværende læsning og billeder af livet, aktiviteterne og personerne ved Ingeniørregimentet. Det er med andre ord et nyhedsbrev rettet til medarbejdere, pårørende og andre med tilknytning til Ingeniørregimentet. Det er derfor vigtigt, at medarbejdere, ledere og chefer også bidrager med stof til nyhedsbrevet i samme stil, som det er lykkedes med regimentets INFO-skærme. Vi regner med at udsende nyhedsbrevet hver anden måned, så vi får samlet op på oplysninger om stort og småt ved regimentet.

Alt i alt svinder regimentet fra 912 faste stillinger til 881, de tre bataljoner og de syv kompagnier, inklusive HBU kompagnierne, bevares og regimentet skal hvert halve år rekruttere 48 M/K m.h.p. at gennemføre HRU over 14 måneder. Bemandingsmæssigt er ”Dagens tal” 808 fastansatte. Der er med andre ord stadig luft i strukturen, selvom vi er ved at være fyldt op på nogle niveauer. Regimentets opgaver er mangfoldige: Udsendelse af INTOPS-bidrag, opstilling af ingeniørdetachementer til reaktionskampgruppen, opstilling af en bataljon til løsning af konstruktionsopgaver i bl.a. humanitære

Pr. dags dato står vi og mangler Forsvarskommandoens og forligskredsens endelige beslutning om størrelse og indhold af det nye Ingeniørregiment anno 2013. I forhold til den nuværende struktur er der ikke de store omvæltninger på vej. Alt i alt svinder regimentet fra 912 faste stillinger til 881, de tre bataljoner og de syv kompagnier, inklusive HBU kompagnierne, bevares og regimentet skal hvert halve år rekruttere 48 M/K m.h.p. at gennemføre HRU over 14 måneder. Bemandingsmæssigt er ”Dagens tal” 808 fastansatte. Der er med andre ord stadig luft i strukturen, selvom vi er ved at være fyldt op på nogle niveauer. Regimentets opgaver er mangfoldige: Udsendelse af INTOPS-bidrag, opstilling af ingeniørdetachementer til reaktionskampgruppen, opstilling af en bataljon til løsning af konstruktionsopgaver i bl.a. humanitære indsatser eller i Arktis, opretholdelse af det nationale ammunitionsrydningsberedskab, geospatial støtte til resten af forsvaret og CBRN beredskab for at nævne nogle af de vigtigste. VI får tilgang af konstruktions, EOD og CBRN medarbejdere fra Flyvevåbnet og bliver derved også et værnsfælles regiment på konstruktionsområdet, men det betyder også, at vi overtager opgaverne med vedligeholdelse af startbaner på flere baser i Grønland. I ISAF har regimentet lige nu udsendt ca. 35 mand på hold 16 inklusive EODSEK hold 6. Vi har netop roteret EODSEK hold 5 med hold 6. Indtil videre arbejder vi på at udsende ingeniører med hold 17 til februar, med én gruppe mindre end hold 16, men udviklingen med neddroslingen kan komme til at gå meget hurtigere. Regimentet har netop markeret flagdagen sammen med Skive by, afholdt Åbent Hus på Skive kaserne og afholdt en fælles nordisk øvelse for CBRN og EOD personel med stor succes. Øvelsen havde bl.a. besøg af den finske hærchef. På Skive kaserne arbejder vi med en række bygge- og

Side 3


Regimentet har netop markeret flagdagen sammen med Skive by, afholdt Åbent Hus på Skive Kaserne og afholdt en fælles nordisk øvelse for CBRN og EOD personel med stor succes. Øvelsen havde bl.a. besøg af den finske hærchef.

Vi er meget afhængige af en beslutning om den fremtidige vedligeholdelsesstruktur og i hvilket omfang vi kan regne med at helt eller delvist at anvende bygning 37, det nuværende værksted. Mange af projekterne har en størrelsesorden, der kræver godkendelse i Forsvarskommandoen, men vi På Skive Kaserne arbejder vi med en række bygge- og håber på før eller siden at få det igennem. Og endelig anlægsprojekter: En byggeundervisningsfacilitet til har vi netop holdt rejsegilde på Spidshytten, som er konstruktion, en uddannelsesfacilitet til EOD og genopført ved Jernbanemagasinet. SEARCH på Fly, flere mekanikerspor primært til ingeniørreparationsdelingen, indretning af faciliteter Regimentet afholder uddannelsesdage for alle til elektronikmekanikere, anlæg af parkeringsplads i officerer med ingeniørbaggrund den 1. – 2. ”Østeuropa” og mere skabsplads. Alt sammen for at november. Dagene tjener også som Danske Divisions Ingeniør Branch Training og derfor er baltiske skabe et bedre arbejdsmiljø. officerer inviteret med. Dette har også forbindelse til Vi er meget afhængige af en beslutning om den regimentets fødselsdag, som vi fejrer den fremtidige vedligeholdelsesstruktur og i hvilket 6.november med en parade. omfang vi kan regne med at helt eller delvist at anvende bygning 37, det nuværende værksted. Mange af projekterne har en størrelsesorden, der kræver godkendelse i Forsvarskommandoen, men vi håber på før eller siden at få det igennem. Og endelig har vi netop holdt rejsegilde på Spidshytten, som er genopført ved jernbanemagasinet. Regimentet afholder uddannelsesdage for alle officerer med ingeniørbaggrund den 1. – 2. november. Dagene tjener også som danske Divisions Ingeniør Branch Training og derfor er baltiske officerer inviteret med. Dette har også forbindelse til regimentets fødselsdag, som vi fejrer den 6.november med en parade.

MVH Christian

CBRN øvelse Side 4


Stabschefen har ordet Oberstløjtnant René Nyborg Sindberg-Sørensen

Ingeniørregimentet - Forsvarets Ingeniør- og CBRN-center

Som led i forsvarets forligsimplementering, startede hærens samlede strukturtilpasning i juni. Sammen med talrige andre arbejds- og projektgrupper blev Projektgruppe Ingeniørregimentet etableret, og arbejdet med at udforme den ny struktur kunne begynde.

Ingeniørregimentet blev underlagt samme skrappe strukturkrav som alle andre og lidt til; skær strukturen til så alt personel får operativ relevans, skær kraftigt i de administrative stillinger, nedlæg arbitrært 51 stillinger uden at berøre de samlede operative kapaciteter mere end højst nødvendigt og analysér samtidig mulighederne for værnsfælles konstruktionstjeneste. En voksen opgave som staben - under inddragelse af den operative struktur - fik sat i gang og løst.

Værnsfælles kapaciteter er en klar og generel målsætning fra forsvarets øverste ledelse. Derfor blev dele af arbejdet gennemført med udgangspunkt i ønsket om at gøre forsvarets samlede ingeniørkapaciteter værnsfælles. Indtil nu har alene CBRN-området været værnsfælles, men fremover vil også konstruktionsområdet være det. EOD-området og det geospatiale område undergår p.t. særskilte analyser. Når resultaterne heraf foreligger, vil det kunne besluttes, om også disse ingeniørspecialer skal være værnsfælles. Allerede i dag er der et tæt samarbejde på begge områder. Ingeniørregimentet - Forsvarets Ingeniør- og CBRN-center vil fremadrettet samle forsvarets ingeniørkapaciteter i en værnsfælles struktur med henblik på situationsbestemt at yde ingeniørstøtte til hæren, flyvevåbnet og søværnet i internationale og nationale operationer samt at støtte den nationale beredskabsplan.

Ingeniørregimentet skal løse forsvarets opgaver inden for ingeniørspecialerne konstruktionstjeneste og CBRN-tjeneste samt hærens opgaver inden for kampingeniørtjeneste, ammunitionsrydningstjeneste og geospatial tjeneste. Den værnsfælles konstruktionstjeneste medfører tilgang af 18 medarbejdere fra flyvevåbnets Combat Support Wing. Ingeniørregimentet forbliver på Skive Kaserne og vil i den ny struktur bestå af 881 civile og militære medarbejdere. Disse organiseres i stab IGR, 1. Panseringeniørbataljon, 2. EOD-bataljon (som også forestår værnepligtsuddannelsen), 3. Konstruktionsbataljon, Køreskole Midtjylland samt en organisation for personel af reserven (HRE). Side 5


Stab IGR varetager styrkeudvikling, koordination i forbindelse med styrkeproduktion og styrkeindsættelse samt administrativ støtte. Selve styrkeproduktionen gennemføres i fem specialekompagnier, mens to kompagnier gennemfører hærens basisuddannelse. Specialekompagnierne uddanner og leverer deres kapaciteter til de tre ingeniørdetachementer, der indgår i hærens reaktionskampgrupper. Det grundlæggende organisationsprincip baserer sig derfor på en uddannelsesmæssig samling af ingeniørspecialerne, hvorfra kapaciteterne sammensættes til et ingeniørdetachement, når der skal indsættes et ingeniørbidrag i internationale eller nationale operationer. På den måde sammensættes ingeniørdetachementet specifikt og målrettet i forhold til den aktuelle opgavestilling.

Ingeniørregimentets struktur er fremover dimensioneret af de mulige kapacitetsbidrag til hærens beredskaber, herunder:

Side 6


   

Opstilling af tre robuste ingeniørdetachementer, der i turnus indgår i hærens beredskabskampgruppe. Opstilling af operationsstøtte i form af et bataljonsføringselement med kapacitet til udførelse af konstruktionsopgaver for alle værn. Opstilling af operationsstøtte i form af centraliserede CBRN-kapaciteter for alle værn. Opretholdelse af nationalt EOD-beredskab til støtte for politiet. Ingeniørregimentet rummer også fremover fleksible og bredt anvendelige værktøjer, som modulært kan sammensættes til opgaven og levere afbalancerede, kontinuerlige ingeniørbidrag såvel som situationsbestemt operationsstøtte.

Foto fra Skive Havn i forbindelse med den store CBRN øvelse i september

Side 7


KAMPingeniører på efterårsmanøvrer Af PL J. Riisgaard, UDDSTOFF 1PNIGKMP

”Jeg vil med 1 DEL angribe og tage mål LILLA med henblik på at tilintetgøre modstanderen om målet, dette støttet af 3 DEL fra GRØN.” Sådan lød det i kompagnichefens befaling under 1PNIGKMP øvelse aftenen før det afgørende slag skulle slås på Finderup Øvelsesplads i uge 36. Sætningen lød mest af alt som en bevægelse, der skulle udføres af et IKK-kompagni og muligvis støttes af en PNIGGRP eller to, men det var bestemt ikke tilfældet her. Jovist, en panseringeniør går altid forrest og rydder vejen – men ingen kunne mindes, at 1PNIGKMP i nyere tid har været indsat i et opsiddet kompagniangreb. Ikke desto mindre sad alt førerpersonel fra de to delinger – lige fra DF til GV1 - og fulgte interesseret med, mens fungerende KC stod og ”malede manøvren”. Særligt efter ”punkt 3.a.3. Plan for ingeniørmidlernes anvendelse” var blevet læst op, var hensigten med morgendagens opgave klar – der var nemlig ingen ingeniøropgaver givet. 1PNIGKMP skulle gennemføre et opsiddet angreb! Et par uger forinden denne befaling blev afholdt lå det pludselig klart, at den ellers planlagte sprængningslejr i uge 36 af forskellige årsager ikke kunne gennemføres. KC besluttede derfor at kaste KMP ind i en ”grøn” øvelse med formål at arbejde med nogle af de erkendte udviklingspunkter fra forårets store øvelser, samt klargøre KMP til BTN SKYPER i uge 38. En plan blev i al hast strikket sammen og ved et lykketræf blev Finderup Øvelsesplads ledig en lille uge før øvelsen skulle skydes i gang. Scenariet indebar en lokal stærk mand, der var utilfreds med styret i København og derfor ville løsrive Midtjylland fra resten af Danmark. Denne oprørsstyrke skulle skjule sig blandt en hjemmeværnsenhed, der netop i uge 36 var på øvelse i Finderup. Denne ”hjemmeværnsstyrke” bestod af 6HBUKMP, der var i Tovby for at øve bykamp. Opskriften var derfor på plads – scenariet, øvelsesstyrken og ”nogle udviklingspunkter”…. Af sted mod Finderup det gik for at få styr på banditterne!

Allerede under forskydningen mod operationsområdet viste det sig, at fjenden havde nedgravet en IED, hvilket gik ud over 1 DEL. Kort efter der blev meldt ”contact explosion”, blev der åbnet ild mod 3 DEL fra et hegn ca. 150m fra marchruten. Når KMP gennemfører forskydninger til et

Side 8


”operationsområde” er det for at øve disciplinen march – hvilket for den enkelte soldat betyder, at han kan sove i den rumlende PMV hele vejen fra Skive til Oksbøl uden nævneværdige afbrydelser. Derfor kom det bag på nogle, at ”krigen” ramte KMP allerede 2 km efter bagporten! Men der blev reageret prompte og de to delinger fik i samarbejde behandlet og evakueret den sårede, afvist og nedkæmpet fjendens baghold og slutteligt omrutet kolonnen. Fremme i Finderup blev der etableret en patruljebase i HESCO-lejren i den nordøstlige del af øvelsesområdet, og herfra udgik delingerne kort tid efter ankomst i afsiddede patruljer for at vise tilstedeværelse i området og særligt Tovby. Der blev arbejdet med formationer, brug af terræn og slutteligt et koordineret modangreb på et baghold undervejs. Modstanderen blev afvist og det blev gjort klart, at 1PNIGKMP nu var i området! Ved hjemkomst til patruljebasen forlød det, at modstanderen muligvis havde gravet nogle IED’er ned i et lukket område i tilknytning til lejren. Derfor blev 3 DEL sat til at afsøge vulnerable points (VP) i mørke, mens 1 DEL tog på opklaringspatrulje for at snige sig ind på modstanderen i Tovby for at sikre sig, at ingen herfra sneg sig ud på narrestreger i nattens løb. HBU-soldaterne, der skulle på vagt, blev varslet, at der var noget at holde øje med den aften/nat – og at de samtidig skulle passe godt på og for alt i verdens ikke færdes alene. For straks 1DEL fik at vide hvad patruljens formål var, spurgte de ivrige gruppeførere om lov til at ”snuppe en enkelt eller to og afhøre dem”. Skuffelsen var stor, da dette blev afslået, så det er nok meget godt, at ingen HBUsoldater gik alene rundt i Tovby den nat…

Næste morgen gik delingerne hver for sig i gang med at indøve fremrykning og angreb i op til delingsstørrelse forud for et af øvelsens højdepunkter, det opsiddede angreb i kompagnistørrelse. Omkring kl. 1030 tikkede klarmeldingerne ind fra de to delinger, der samtidig rykkede frem side om side. Tempoet og engagementet var imponerende højt hos begge delinger – begejstringen var ikke til at tage fejl af, da det første angrebsmål skulle tages. Indlæringskurven var høj og infanterivirket dannede en fornuftig ramme for udvikling af samarbejdet på alt lige fra enkeltmands- til delingsførerniveau. Side 9


Ved hjemkomst til lejren viste det sig, at de venligsindede hjemmeværnsenheder i Tovby havde fortrukket fra området, og kun oprørsstyrkerne var tilbage. Det var mulighed for at udnytte momentum og give modstanderen det endelig dødsstød – et KMP-angreb på Tovby ved daggry. Så med et smil på læben over dagens oplevelser kunne delingerne kravle i posen med udsigt til endnu en dag i forreste linje. Efter en hastig fremrykning til afsiddeområdet ikke langt fra Tovby, var det en fornøjelse at høre de første råb og skud fra stormlinjen netop som nattens mørke var blevet til et blegt morgengry i Tovby. Bykamp kan få selv den mest erfarne soldat til at klappe i hænderne, hvilket også var tilfældet, da HRU’erne skulle vise SRS’erne, at de bestemt ikke stod i skyggen af de gamle drenge. For de gamle rotter i 1 DEL gik til opgaven med en hidtil næsten uset gejst! Det var en særdeles positiv oplevelse for alle parter og der blev gjort sunde erfaringer på alle niveauer. Når 1PNIGKMP er på øvelse, er det oftest ensbetydende med specialiserede og yderst professionelle opgaveløsninger – men på gruppeniveau og oftest med stor ventetid mellem opgaverne. Her fik soldaterne en sjælden mulighed for at arbejde som deling med nogle af de ting, der også ligger inden for vores fagområde som kampingeniører. Det har banket rust af både enkeltkæmperen, gruppeføreren og delingsføreren, samt udfordret og udviklet i en ramme, der ikke kan opnås ved at være afgivet og decentraliseret under øvelse med kamptropperne.

Jeg vil tilslutte mig drengene fra begge delinger, der næsten enstemmigt opsummerede deres tilbagemelding med – det var fedt!

Med rødglødende TMG’er, hæse stemmer og fråde om munden blev fjenden i den grad tilintetgjort fra syd mod nord – langt om længe havde 1PNIGKMP fået mulighed for at leve op til chefens ”panseringeniøren er 60% infanterist og 40% ingeniør”!

Side 10


Ligheder mellem Mærsk og Forsvaret? Der blev udvekslet erfaringer og diskuteret medarbejdersikkerhed, da jeg den 25. september var inviteret med som indlægsholder ved Mærsk Terminals årlige Global Safety Day. I en tid hvor effektiviseringer, forandringer og økonomi fylder på dagsordnen, er det vigtigt at tænke over sikkerheden for de medarbejdere, der med kort varsel får nye opgaver eller ændrede vilkår. Dette gør Mærsk globalt ved at afholde en årlig sikkerhedsdag, hvor alt personel - fra yngste havnearbejder til ældste direktør - diskuterer og taler om sikkerhed. Mærsk Terminals så flere ligheder mellem deres og vores organisation, hvorfor jeg som tidligere kompagnichef var inviteret med som foredragsholder. Jeg talte om de foranstaltninger og metoder, vi anvender for at højne sikkerheden eller minimere risikoen for vores medarbejdere. Efter indlægget deltog hele arbejdspladsen i en dialog omkring sikkerhed, hvor sektioner imellem søgte at drage på hinandens erfaringer og afdække problemområder. Min oplevelse var, at dagen var meget udbytterig for alle og at der blev gået til opgaven med stort arrangement. Der herskede ingen tvivl om, at vores organisationer kan lære meget af hinanden. Jeg bed meget mærke i deres slogan: ”If you see it you own it” som var deres tilgang til konstateringer af problemstillinger. Med denne dag, med så stort et sikkerheden, var direktør Johan med til at dyrke en kultur på arbejdspladsen, hvor den enkelt medarbejder tog ansvar for sikkerheden.

fokus på Uggla

Kaptajn Thomas Helsgaun

Side 11


2 MEKIGKMP/1 PNIGBTN

Enkelte af Jer kender formodentlig udtrykkene ’Tiden står stille’ eller ’Får den her dag, da aldrig en ende’. Vi kender naturligvis også udtrykkene her i vores lille butik, men der er ingen der udtaler dem, da vi som (sædvanligt) har rigeligt at se til. I løbet af den sidste håndfuld uger kan bl.a. nævnes ULU (Kamp I Uoverskueligt TN), Leavegruppe ISAF 16 sidste forberedelser&afgang, FUNKUDD for begge HRUDEL, SKYPER (Borris), ALU i f.m. Beredskab 13-II samt Åbent Hus og Flagdag. Desuden blev der også gennemført et CH-skifte d. 5 SEP, så vi keder os ikke i 2 MEKIGKMP. I uge 35 gennemførte vi ULU (Kamp I Uoverskueligt TN), hvor det primære lå på Bykamp. Vi rykkede hele KMP til Finderup ØTN, hvor der blev uddannet, rutineret og trænet i alle de elementer, der indgår i Bykamp. De to HRUDEL startede naturligvis på et andet niveau end SRS DEL, men i løbet af ugen var formkurven stejlt stigende, således de ved øvelsens afslutning kunne gennemføre et angreb på Tovby, hvor begge DEL trænger ind -støttet af hinanden- og tager byen. Et angreb der i den grad viste, at alle KSE havde fanget, hvad det handlede om, samt at de alle har potentiale til at blive dygtige og kompetente soldater, når deres HRU-tid er ovre. SRS DEL gik også på med krum hals og deres niveau i bykamp er højt, så de havde brug for lidt større udfordringer. Vi havde derfor været så heldige, at kunne ’låne’ Hvidbjerg Skole torsdag aften, således et angreb i lidt mere uvante og ukendte omgivelser kunne gennemføres. Dette blev en stor succes! To DEL angreb simultant -støttet af en tredje- en stor bygning i tre plan, der samlet indeholdt 50-60 større og mindre rum, der alle skulle renses. Dette kombineret med gennembrydning af døre med bl.a. lægtehamre og motorsave, samt FX-våben og et par gode håndfulde modstandere, gjorde eftermiddagen/aftenen til en fantastisk god og lærerig begivenhed. At gennemføre øvelsesvirksomhed i et sådant ukendt miljø og ikke ’bare’ i Finderup, Oksbøl el.lign., kan så afgjort kun anbefales til andre. Udbyttet bliver så meget højere, og soldaterne lærer og bliver opmærksomme på nye ting.

Soldater i gang med at rense et lærerværelse. FUNKUDD for de to HRUDEL blev afsluttet midt i september med SKYPER, hvor alle FUNK-skydninger på eks. TMG og DYKN samt skarpsprængning skulle gennemføres. Side 12


≤ Dette blev endnu en positiv oplevelse for 2 MEKIGKMP. Uagtet at der kom store mængder vand de første par dage, var engagementet og motivationen høj for alle KSE. De havde set frem til SKYPER, da det var her, de for første gang skulle vise, hvad de havde lært de seneste tre-fire uger. Og de havde så afgjort lært noget! Deres niveau på DYKN og TMG var rigtig højt, og deres evner på deres personlige våben under enkeltmandsskydninger og under GRP-skydninger (både fra stilling og afsiddet) var på stort set alle områder meget tilfredsstillende.¨ Alle SRS DEL (undtagen 2 DEL, der var på ALU på Sydsjælland) var også med på SKYPER, og de viste som vanligt højt niveau. Deres fokus lå primært på ENH skydninger, hvor der på alle skydninger var et taktisk scenarie bundet op på. Eks. skulle der på en af banerne gennemføres en recce af overgange. GRP trænger afsiddet frem og iværksætter rekognoscering, men støder på FJ ENH. GRP fastholder hvor de er, og en anden GRP trænger frem, således GRP kan frigøre under støtte. De to GRP springer herefter -støttet af hinanden- væk fra de FJ ENH. En rigtig god måde at kombinere ingeniørmæssige opgaver med skarpskydning på.

FUNK-skydning med DYKN.

I dag steg Leavegruppen, ISAF 16 på flyveren, der gerne skulle bringe dem til Afghanistan, således de andre GRP kan komme hjem på en velfortjent ferie. Leavegruppen blev meldt klar til mission i sommers, men qua de først skulle af sted ultimo september, har de dygtiggjort sig yderligere de sidste par måneder, så de uden tvivl kan træde til og løse de OPG, de bliver stillet. Så alt i alt går det som det plejer i 2 MEKIGKMP; mange dygtige soldater i butikken, der løser mange forskellige OPG og hele tiden søger at dygtiggøre sig yderligere. Så som tidligere nævnt, så står tiden ikke stille hos os, den går bare alt for hurtigt…….

Side 13


2 EODBTN deltagelse i Northern Challenge 2013. 23 SEP – 04 OKT 2013

Også i år deltager 2 EODBTN i Northern Challenge. NC 2013 er en IED øvelse som grundlæggende bygger på generiske ”High Threat” scenarier, ud fra erfaringer fra Irak, Afghanistan, Libyen, Mali og andre kampområder. Øvelsen er baseret både på maritime – og landbaserede trusler, hvorfor der også deltager bomberyddere med maritim baggrund. Øvelsen er med deltagelse af landene ISL, DNK, NOR, SWE, FRA, BEL, NLD, GER, USA, AUT og DNK. Den IED øvelse med det bredeste internationale islæt, hvilket også er med til at give de indsatte enheder en bred forståelse for andre nationers ekspertise indenfor ammunitionsrydning. .

Alle indsatte hold har INTOPS erfaring og har således et stærkt grundlag for at indgå i det fælles beredskab på øvelsen. Øvelsen ledes af en ”Multi National EOD Co-ordination Cell” (MNEODCC) som bemandes af repræsentanter fra de deltagende nationer. Herud over bidrager de deltagende nationer også med øvelsesstøttepersonel til opbygning og udlægning af fremstillede bomber til de planlagte scenarier. I år deltager vi, som noget nyt udover IEDD hold og MP, også med AST ”Advanced Search Team” med det formål at samvirke hele indsatsen i rammen af EODSEK

ICP for Search gruppen

Search gruppen indsat

Side 14


Kort beskrivelse af øvelsen, som gennemføres i 2 faser. I første uge indsættes holdene enkeltvis til at løse isolerede søgs- og rydningsopgave i forskellige trusselsmiljøer efter et fast skema og med et fælles udgangsscenarie. Opgaverne tjener det formål at opbygge rutiner, samt inddrage erfaringer fra de andre nationers KOF (Kontrolofficerer) og IEDD hold. I anden uge gennemføres en samlet øvelse med det formål at dæmme op for IED truslen på Island ved rydning og Forensic Exploitation af indsamlede beviser. Historikken og scenariet for det respektive ansvarsområde, hvori enhederne indsættes, er opbygget løbende igennem den første uge, således at alle holdene gradvis opbygger et ”Situational Awareness omkring det egentlige øvelsesscenarie.

Øvelsen for hhv. første og anden uge styres og organiseres fra MNEODCC, som dog primært er fuldt operativt fra uge 2, med fokus på etablering af C2 og samvirket i MNEODCC i den første uge. Grundlæggende er scenariet således: En ekstrem islamisk gruppe med forbindelser til andre ligesindede grupper verden over, som er ude på at destabilisere den Islandske regering og økonomi. Dette med formål at oprette en islamistisk stat. Der er gennem de sidste 6 måneder sket en kraftig stigning i antallet af i IED anslag og i den forbindelse har US deployeret styrker (Task Force Team America) til Island, som indtil denne uge har haft ansvaret for C-IED indsatsen i landet. Indsatsen skal nu overtages af den multinationale EOD styrke under ledelse af MNEODCC NC 2013.

Confirmation Drills Side 15


MNEODCC er sammensat af Battle Watch Captains, som løbende modtager opkald fra ”enheder på jorden”. Her udfærdiges så en 10 Liner, som overgives til Battle Watch Supervisor der sammen med Battle Watch officer bestemmer hvilket af de 19 hold der skal taskes. Herefter overgives opgaven til en Mission Manager der efterfølgende tasker det korrekte hold, som derefter har ansvaret for al koordination og tracking

”Teodor” indsat på Islandsk grund.

af holdet indtil de er tilbage, herunder kontrol af rapport og post mission debriefing. Herudover er der tilknyttet en efterretningssektion, hvor i der indgår en tillempet exploitation level 2 facilitet. Selve øvelsen drives af DISTAFF land og DISTAFF SEA. Hver enkelt opgave moniteres som minimum af 1 erfaren IEDD OP fra et af deltagerlandene.

EODSEK samlede vognpark foran indkvarteringen på Keflavik Airbase.

Det samlede danske bidrag består af i alt 21 mand, hvoraf to kommer fra MP.

Side 16


Åbent Hus 2013 Af: OKS-1 Arne Hansen, GSE

Med en stille bøn til vejrguderne om at arte sig, afviklede Skive Kaserne et af årets absolutte højdepunkter, Åbent Hus. Lørdag den 14. september åbnede vi portene op på vid gab og bød indenfor. 3500 mennesker takkede ja til invitationen og dannede en flot ramme på dagen. Udover det militære isenkram var der udstillinger og stande fra bl.a. FALCK, politi, brandvæsen osv. Vejrguderne lyttede efter og det lovede regnvejr begyndte 10 min før afslutningen. Fin timing.

Side 17


Side 18


Markering af den Nationale Flagdag Af: OKS-1 Arne Hansen, GSE Den 5. september er Flagdag for Danmarks udsendte. Det er den dag, hvor Danmarks udsendte anerkendes for den indsats, de har ydet. I år er det femte gang, Flagdagen afholdes. Dagen startede ved mindemuren ved bygning 9 hvor obersten og Skives borgmester Flemming Eskildsen (V) lagde kranse for de faldne. Herefter var der gudstjeneste i Skive Kirke ved feltpræst John Melchiorsen. Efter march gennem byen tog soldaterne opstilling på posthustorvet centralt i Skive. Obersten og borgmesteren holdt taler for soldaterne og de mange fremmødte mennesker. En fantastisk flot og tankevækkende dag for alle som deltog.

Side 19


Side 20


2. Gruppe og ploven på togt Vi har i en længere periode måtte undvære 2. Gruppe og plovbesætningens selskab, da de har været på en forholdsvis lang operation sammen med briterne Af: KN Søren Schwarz-Petersen I forbindelse med at briterne har skulle have deres materiel ud af en patruljebase, for at kunne overdrage den til afghanerne, har kampvognsdelingen samt ingeniørerne været på en længere operation. Operationen har foregået helt oppe i den nordøstlige del af vores område og de har bl.a. skulle krydse Helmandfloden, hvilket altid afføder en del forberedelser. Alene vores køretøjers vægt og den civile trafik er en udfordring. I sidste ende gik turen op til operationsområdet dog rigtig godt og 2. Gruppe samt ploven kom derop, klar til indsættelse.

Foto: Christian Jensen

Foto: Ronnie Mandal

Kampvognsdelingen og ploven på vej over Helmandfloden.

2. Gruppe på vej ind i Patruljebase Oullette

Opgaven bestod i at få kampvognsdelingen ud i stilling således at briterne kunne få arbejdsro inde i selve patruljebasen. Begge grupper har efterhånden en del erfaring i netop denne disciplin og der gik ikke længe før opgaven var løst.

Foto: Morten Nissen

Foto: Morten Nissen

2 Gruppe i færd med at få kampvognene i stilling

Det giver en hvis tryghed når der holder en 70tons kampvogn og sikrer en mens man går frem

Som nogle af jer nok har læst på Hærens Operative Kommandos hjemmeside eller på soldaterportalen, blev en af kampvognene ramt af en eksplosion, heldigvis uden at nogen kom noget til. 2 Gruppe var hurtigt ude på stedet og sikrede sig at kampvognen hurtigt og sikkert kunne blive trukket ind til patruljebasen. Godt arbejde !

Side 21


Foto: Morten Nissen Chefen formoder at der ikke er tale om hasardspil, men alene tidsfordriv

Foto: Morten Nissen Frosties, vækker en tiger i dig. Man har også andet med ud på operationer end feltrationer

Det er særligt imponerende, at 2. Gruppe kan reagerer så hurtigt, når man ser på den feriekoloni de havde oprettet inde på patruljebasen . Spøg til side, der er meget ventetid, når først kampvognene er i stilling og det er vigtigt, at drengene kan bevare kampkraften, når der stadig er op i mod 40 grader i løbet af dagen. Man ved jo ikke, hvornår de pludselig skal på igen. Alt i alt forløb operationen godt og patruljebasen blev overdraget til afghanerne, dog noget senere end tidsplanen foreskrev.

Foto: Christian Christensen Stirre konkurrence eller???

Foto: Morten Nissen

Gameboy klubben i aktion

Af andre nyheder kan vi nævne at vi ser frem til at den sidste gruppe lander hernede d. 25. Casper Mathiesen er igang med at lægge sidste hånd på deres uddannelsesprogram, så vi er sikre på, at de er klar til at køre ud af porten, når 1. Gruppe tager på deres velfortjente leave. Update på Objective "Puss in boots", også kendt som Lossen, er at han stadig er stadig på fri fod. Den første fælde led nemlig den kranke skæbne at blive kørt over af en stor truck. 2 Gruppe har nu lavet en fælde, der er så stor at den kan rumme en sibirisk tiger.

Side 22


Et brag af en dag At bortsprænge gammel ammunition i Afghanistan er ikke lige så enkelt som at tage ned til sprængningsterrænet i Borris. Chefen, 2 gruppe og vores rendegraverkører har for nogle dage siden tilbragt en lang og hård dag i ørkenen med det formål at få fjernet en del af det ammunition, der ikke skal hjem til Danmark.

Af: KN Søren Schwarz-Petersen

En meget tidlig morgen rykkede ingeniørerne, transportdelingen og en sanitetsgruppe ind i sprængningsområdet uden for Bastion, sikret af eskortesektionen. Kort tid efter ankomsten dukkede de første lokale op ude ved eskortesektionen og det viste sig ikke at være de sidste. Dagens opgave bestod i at destruere cirka syv tons gammel ammunition i en sådan grad, at der ikke måtte være større stykker tilbage. Til det skal der bruges rigeligt med sprængstof, både formbart og pulverformigt. Alt imens rendegraveren begyndte at grave render og huller til sprængningerne, gik transportdelingen i gang med at tømme deres lastbiler mens ingeniørgruppen forberedte sprængstof og tændlegemer. Efterhånden som tingene blev læsset af blev mandskabet fra transportdelingen indsat som hjælpere for ingeniørerne, noget der giver god mening når al ammunitionen i sidste ende skal placeres med håndkraft. Alt i alt tog det ca. 10 timer og vi var mange der satte pris på at vi var startet tidligt om morgenen, således at vi havde nogle timer inden det blev middag, hvor temperaturen rundede de 40 grader. Efter at alt ammunitionen var klargjort blev transportdelingen sendt ud af fareområdet og ingeniørgruppen og chefen hoppede ind i vores MRAP og kørte det korte stykke ud til vores tændsted.

Sprængningen var tilrettelagt således at der ville være to eksplosioner med et par minutters mellemrum. Hvis ingeniørgruppen var imponeret over den første eksplosion, var de som små børn efter den anden. Her efter blev det kapløb med de ca. 250 lokale om at komme ind til området. For vores vedkommende skulle vi tilsikre at alt var gået som det skulle, mens lokale ville ind og se om der var rester af metal, som de efterfølgende sælger som skrot. Alt var naturligvis gået som det skulle og vi drog ind mod Bastion til en velfortjent sodavand. Tak for sliddet drenge.

Foto: Kenneth Legér

Det kan godt være at hver enkel granat ikke vejer så meget, men når der er 500 af dem bliver det alligevel til nogle kilo der skal flyttes

Foto: Kenneth Legér

Chefen i gang med at dirigerer indsatsen, imens AM sniger sig ind på ham med rendegraveren

Side 23


Foto: Kenneth Legér

Foto: Kenneth Legér

Der skal tildannes en del formbart sprængstof for at skille sig af med den mængde ammunition vi havde med ud

Dagens finale! Hvis man kigger nøje efter kan man se vores MRAP i højre kant af røgskyen

Foto: Kenneth Legér

Foto: Kenneth Legér

Det sidste formbare klargøres inden sprængning

Lokale klar på start linjen lige inden den sidste eksplosion. Der var ikke megen tøven eller venten på at jord og sten var færdig med at dale ned fra himlen

Foto: Kenneth Legér

Så er vi godt igang med at få fyldt kasserne op med en skøn blanding af ammunition og pulverformigt sprængstof. Det pulverformige har en rimelig krads lugt hvorfor vi anvender masker

Foto: Kenneth Legér

Den første eksplosion bestod for en stor del af røggranater med fosfor. Det giver den meget karakteristiske hvide farve og den flammende effekt. Bemærk ingeniørgruppens MRAP i nederste højre hjørne

Side 24


Projekt ”Flytning af Spidshytten fra Aflandshage til Skive”

Af KN Lars Stoklund Pedersen, 3 KONSTBTN.

Som konsekvens af at IGR blev befalet til at samle sine enheder i Skive, blev der afsat penge til at flytte de for IGR historisk interessante bygninger ”Jernbanemagasinet” og ”Spidshytten”. Af ukendte årsager blev Spidshytten ikke flyttet sammen med Jernbanemagasinet. Da IGR forlader Farum Kaserne, betaler Københavns Pionerforening for flytningen af Spidshytten til Pionergården på Aflandshage. Hytten bliver flyttet i tre dele, og den genopføres med tagpap. IGR besluttede i 2010 at undersøge mulighederne for at flytte Spidshytten til Skive. 3 KONSTBTN fandt ud af at det ikke kunne lade sig gøre at flytte Spidshytten på samme måde, som ved flytningen fra Farum til Aflandshage, da en transport med en 6m bred og 6m høj last er ekstremt dyrt. En yderligere adskillelse var nødvendig, for at transporten ikke blev den største udgift. Arbejdet med at finde en optimal placering for Spidshytten i Skive havde mange bindinger. Projektledelsen besluttede til slut, at Spidshytten skulle placeres ved Jernbanemagasinet og tilbageføres til den funktion, som havde størst historisk betydning for Spidshyttetypen: Ingeniørkompagnibygning, hvor kompagnichefen har et rum til sit kontor og et rum til underbringelse i den ene ende. I den anden ende er der kommandobefalingsmandsrum og befalingsmandsrum. Der er på hanebåndene

lagt brædder, således kompagniets lange redskaber kan opbevares der. Det har været nødvendigt at indbygge lidt moderne byggematerialer, for at Spidshytten ikke skal forgå for hurtigt, og for at der kan holdes en rimelig indetemperatur, uden at udgifterne til opvarmning bliver den væsentligste udgift i projektet. Projektet går ud på at bevare og genanvende så mange af de oprindelige bygggematerialer som muligt. Desværre var der så væsentlige skader på tagpappen, at det var nødvendigt at skifte samtlige spær ud. Det meste af den indvendige beklædning er bevaret, og vil blive indbygget i den ”nye” Spidshytte. For at få Spidshytten til at fremstå lidt mere ”original” har projektledelsen besluttet at tække taget med strå frem for som tidligere at anvende tagpap. Der har været gravet lidt i historien omkring Spidshytten. Spidshytten er en simpel konstruktion, som kan stilles op på jorden, og skabe ly og læ for soldater i krig eller under værnepligtstiden (2 år). Hytten kan udføres som en ”sommerhytte” eller en ”vinterhytte” jf. reglement for Ingeniørtjeneste af 1864. Forskellen består i at vinterhytten ”bygges tættere”. Hyttens højde og bredde afhænger af den længde træstammerne har i området. Længden justeres efter det antal personer og den funktion hytten skulle have. Det skal

Side 25


således anbefales at se på den opstilling af hytter, der er på Dybbøl Banke. Konstruktionsbataljonen har således nedbygget Spidshytten på Aflandshage, og har påbegyndt genopførelsen i Skive ved Jernbanemagasinet i foråret 2013, og har iværksat tækning af taget i uge 39, for at få lukket bygningen. Det resterende arbejde med at opstile vægge og montere gulv etc. kan udføres løbende over vinteren, således Spidshytten forhåbentligt er klar til indvielse i foråret 2014, hvor den daglige drift overdrages til FBE og brugsretten overdrages til Pionermuseet.

Foto af ”Spidshytten” pr. 7. OKT.

Side 26


TEKSEK afprøver kandidat til nyt mekanisk kolonnevejsystem Kolonnevej systemet kan udlægge 50 meter vej på under fem minutter. Kolonnevejen kan bære de tungeste køretøjer, herunder leopard 2. Systemet er bygget på et flat-rack der kan transporteres af flere typer kroghejslastbiler.

HR-portalen - nu på internettet CH HOK besøgte IGR

Forsvarets HR-portal er gået i luften på internettet. Den nyudnævnte chef for HOK, generalmajor Per Ludvigsen, besøgte tirsdag d. 9. april IGR. Den nye portal er en direkte spejling af HRportalen påen intranettet. Du finder HR-portalen Besøget er del af en større rundtur til landets på www.medarbejder.forsvaret.dk, eller på tjenestesteder. forsvaret.dk, hvor du kan klikke ind på linket "For forsvarets ansatte" nederste højre hjørne Generalmajoren besøgtei flere af regimentets enheder og sluttede besøget af med en samlet briefing for alt fast personel.

Lån en cykel Mange/nogle gange skal man lige….og så kunne det være rart, at kunne tage en cykel. Der vil nu være mulighed for dette. ( i en vis udstrækning). Tag en nøgle i BYG 9 (ØST) LÅN EN CYKEL – AFLEVERE EFTER ENDT BRUG.

HTX besøg 180 HTX elever samt 10 lærere besøgte Ingeniørregimentet 2. oktober . HTX ville skabe en fælles kultur for sine elever og i den forbindelse aflagde de kasernen et besøg. Eleverne skulle prøve at omdanne teori til praktik i en militær kontekst. Side 27


NAVNE NYT

Egeblad af guld for 40 års god tjeneste ved hæren:

25-års jubilæum (diplom): Udnævnelse til KP: SSG Henrik Lassen, 5 EODKMP

OKS-1 Kim Davie Rasmussen, 5 EODKMP.

MJ Erling Hedegaard, GEOCEN

Hæderstegnet for 25 års god tjeneste ved hæren

SSG Mick Brund Steenkjær, 5 EODKMP

SSG Morten Poulsen, 5 EODKMP

OKS-1 Jim Weirum Jensen, 5 EODKMP

OASS Susan R. Christensen, LESEK

Side 28


RECCEX 1013

Så kom turen til Danmark, efter at have været i Finland og Sverige et par gange, skulle RECCEX 2013 gennemføres i Danmark. Hvad er RECCEX? RECCEX er en fælles skandinavisk CBRN øvelse, der har til formål at øge kendskabet og styrke samarbejdet, mellem de skandinaviske CBRN enheder. I takt med den generelle udvikling inden for NATO, blev der i år tilføjet et E til CBRN, således øvelsen nu er en CBRNE øvelse (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, og E for EOD explosive ordnance disposal), populært sagt, bekæmpelse af masseødelæggelses-våben. Øvelsen blev gennemført fra 16. til 25. september, og KONSTKMP havde til lejligheden opbygget en lejr til øvelsesdeltagerne på KROGSGAARD i FINDERUP.

Camp KROGSGAARD. Øvelsen blev gennemført i fire faser, 1. fase en stadic display i Karup, med deltagelse af alle 4 nationer, samt det danske civile beredskab. 2. fase, to dage med små scenarier efter stationsprincippet. 3. fase, større komplekse scenarier hvor samspil mellem specialerne på tværs af nationer var nødvendig for løsningen af opgaverne. 4. fase, to dage med store komplekse scenarier med deltagelse af det civile beredskab også. Side 29


Herunder billeder fra fase 2 og 3

. Til venstre: To danske soldater klar på DECON linjen. Til højre finsk DECON vaskes af dansk DECON personel.

Til venstre: Svensk og finsk MEDIC hjælper dansk CBRN soldat. Til højre svenske CBRN soldater leder efter radioaktivt materiale.

Side 30


Til venstre: Dansk CBRN soldat på opgave. Til Højre: norske CBRN soldater på vej igennem DECON.

Til venstre: Finsk CBRN soldat undersøger skib i Skive havn. Til højre finsk ”rulle marie” undersøger terrorists bil. De efterfølgende billeder er fra samøvelsen med et civile beredskab.

Til Venstre: fra Viborg, hvor terrorister havde placeret kemiske bomber på Viborg stadion. Alt i alt en god øvelse, med gode scenarier, men hvor der også blev tid til det sociale, med kollegaer, nu glæder vi os til RECCEX 2014 i Finland.

Side 31


Siden sidst ISS vandt udliciteringen i Vestdanmark Hvorfor vandt ISS? Forsvarskommandoen har i udbuddet bedt tilbudsgiverne om at indsende priser på en lang række ydelser – både de faste og bestillingsydelser. Tilbudsgiverne skulle også beskrive deres opgaveløsning, egenkontrol, optimering, administrative IT-løsninger, organisation, kontraktsamarbejde og kommunika-tion til brugerne. Prisen har haft 60 % betydning for valget af leverandør, mens beskrivelsen af alle de øvrige områder har haft 40 % betydning for valget. ISS har ikke alene budt ind med den bedste pris, men har også budt ind med den bedste beskrivelse af, hvordan de vil løse opgaven fremover. Hvis man ser bort fra prisen, har ISS også fået de bedste point for de øvrige krav, som Forsvarskommandoen har opstillet, og ville derfor også have fået opgaven, hvis prisen ikke havde betydet så meget. Kravene til, hvordan forløbet skal være ved overdragelsen af medarbejderne, er en del af kontrakten. Man har taget erfaringerne fra Øst og stillet ufravigelige krav til forløbet, som ISS nu skal følge. Der skal afholdes minimum to møder med medarbejderne, og medarbejderne får information om ISS som arbejdsgiver. Medarbejderne skal derudover blandt andet have information om, hvem der blive den enkelte medarbejders nye chef og oplysning om praktiske forhold som for eksempel arbejdstøj. Derudover er der blandt andet stillet krav om, at der bliver kørt en testkørsel af løn, hvilket skal ske for at sikre, at den enkelte får den rette løn efter overgangen til den nye arbejdsgiver. ISS har en gennemtænkt personalepolitik, har høj fokus på uddannelse og videreuddannelse af deres medarbejdere, har krone-smiley i arbejdsmiljø og en masse spændende tilbud, som de selv vil fortælle deres nye medarbejdere om engang i oktober.

Kommende arrangementer 26 OKT 2013 - Pårørendearrangement – Midtvejs arrangement for IGDET ISAF 16 27 OKT 2013 - Pårørendearrangement – før udsendelsesarrangement for IGDET ISAF 17 01-02 NOV 2013 – Ingeniørtroppernes Uddannelsesdage 02 NOV2013 – Fødselsdagsbal for officerer 06 NOV 2013 – Ingeniørtropperne 329 år – march gennem Skive by og parade på Posthustorvet 29 NOV 2013 – Juletræstænding 06 DEC 2013 – Julegudstjeneste og Julefrokost for ansatte ved Skive Garnison.

Sid e32


NĂŚste nyhedsbrev udkommer i december

.

Nyhedsbrev nr 1 okt 2013  

Nyhedsbrev Pioneren nr. 1 2013

Nyhedsbrev nr 1 okt 2013  

Nyhedsbrev Pioneren nr. 1 2013

Advertisement