Page 1

Udgivet af Ingeniørregimentet

Nr. 5/2014


Indhold Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 8 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 16 Side 22 Side 28 Side 34 Side 36

Obersten har ordet Stabschefen har ordet Jubilæumsmønt Kasernens idrætsdag Brave Beduin 2014 Den sidste stabskursist udnævnt Navnenyt Syriens kemiske våben destrueres Nye værnepligtige - AUG holdet Skive Bys velkomst til nye værnepligtige På ”Rekruttur” med 7 HBUKMP Åbent Hus 2014 This is Africa Markering af Den Nationale Flagdag

Forside foto

Redaktion Ansvarshavende redaktør: Kontorfuldmægtig Chalotte Sølvberg, 7282 5021

På tur med 7 HBU

Redaktion: Ingeniørregimentet, Garnisonstøtteelementet (GSE) Formål med nyhedsbrevet: At styrke informationsniveauet mellem ansatte på Skive Kaserne. Næste udgave af Nyhedsbrevet ”PIONEREN” udkommer i december 2014. Deadline til august udgaven 10

NOV 2014.

VIGTIGT: IGR nyt hovednummer pr. 1. september 72825000 2


Obersten har ordet Oberst Christian Arildsen

Regimentet har oplevet rivende travlhed før, under og efter sommerferien, faktisk har vi haft så travlt, at vi har anbefalet HOK, at vi trækker store dele af vores bidrag til reaktionskampgruppe 14-II ud af øvelsesvirksomhed p.g.a. af det store pres. Vi deltager i store øvelser i Norge, Tyskland og Letland, foruden de store øvelser som bl.a. Brave Beduin og Night Hawk i Danmark og de sædvanlige kurser rundt om i verden. Til gengæld har vi pt. kun udsendt to officerer og en befalingsmand til henholdsvis Mali og Sydsudan, da vores bidrag til Helmand er afsluttet pr. 1. august, ligesom vores bidrag til operationen i Syrien er tilendebragt 21. juli 2014. Vi har haft et træningshold udsendt til Burundi og til Uganda og flere kan være på vej til Afrika. Læs artiklen her i nyhedsbrevet om Lisbeths tur til Uganda. Og så har vi indkaldt et nyt hold værnepligtige pr. 5.august 2014. Næsten 300 mødte på dagen. Køreskolens struktur og bemanding er justeret over sommeren, uden at der var behov for fyringer. Vi har dog sagt farvel til 5 medarbejdere, der er gået på frivillig fratræden og to medarbejdere, der er startet på køreskolen i Varde. Vi har over sommeren fået godkendt en strukturændring i 1 Panseringeniørbataljon, der betyder at bataljonen i fremtiden kommer til at bestå af en stab, et panseringeniørkompagni, et mekaniseret ingeniørkompagni og et parkkompagni. På den måde kan vi bedre støtte de tre stående reaktionskampgrupper og samtidig forbedre vores logistiske føring. På chefniveau er oberstløjtnant M.G. Larsen afgået pr. 1.september 2014 til en stilling i USA. Major Kasper Hovgaard er fg. bataljonschef ind til videre. Det er mit håb, at vi får lov til at slå stillingen op til udnævnelse, så snart der er afklaring af bemanding af chefstillingerne i den nye værnsfælles forsvarskommando. Oberstløjtnant Susanne Skov er tilbage fra udsendelse til Kosovo fra 8.september 2014. Efter sommerferien har vi flere officerer, end vi har stillinger i vores struktur. Det er en ekstraordinær positiv situation, som regimentet ikke har været i, så længe jeg husker. På befalingsmandsniveau er der fortsat for få oversergenter i forhold til antallet af stillinger. Til gengæld er der fortsat flere sergenter, end der er stillinger. På manuelt niveau er der omkring 60 tomme stillinger, mest korporaler. En stor tak til alle, der har været med til at promovere regimentet ved forskellige lejligheder: Honnørkommando i Karup, Dronningemodtagelse på Mors, Åbent hus på Skive Kaserne, deltagelse i fejring af flagdagen, Åbent hus på Kastellet, deltagelse i demonstration for Sikkerhedspolitisk kursus og mange flere. Vi ser nu frem til næste større event: Fejringen af vores 330 års jubilæum den 6.november 2014.

3


Stabschefen har ordet Oberstløjtnant Rene Nyborg Sindberg-Sørensen

KOMMUNIKATION God kommunikation er en vanskelig disciplin. Det betyder, at vi som regiment må have en klar holdning til, hvordan vi sikrer den bedst mulige kommunikation, hvad enten der er tale om én-vejs kommunikation (information) eller to-vejs kommunikation (dialog). En klar retning blev udsendt af regimentschefen lige før sommerferien i form af regimentets kommunikationsstrategi. Deri står det kort og klart, hvad chefens holdning er på kommunikationsområdet, og hvordan hver enkelt chef, leder, mellemleder og medarbejder på manuelt niveau har et ansvar og en rolle at spille inden for kommunikation. Det bringer os alle et stykke ad vejen hen imod god kommunikation, fordi vi nu ved, hvor vi skal bevæge os hen inden for kommunikation. I staben er vi nået til den konklusion, at strategien må suppleres af en egentlig plan for kommunikation, der kan sikre, at vi får udmøntet regimentets kommunikationsstrategi tilstrækkeligt ved hjælp af de platforme, der muliggør, at vi bevæger os i den rigtige retning på området. En række informations- og dialogplatforme er til vores rådighed; både formelle, som f.eks. vores INFO -skærme, og uformelle, som f.eks. internettets sociale medier. Vi er derfor i gang med et arbejde, der skal analysere, hvordan vi kan sikre den bedst mulige brug af de mange forskellige platforme. Når vi har den analyse på plads, vil vi udarbejde en plan, der skal gøre det nemt at gå til og forståeligt, hvad der hører til på hvilke platforme, hvem der er ansvarlig for bidrag, hvordan bidrag skal sættes op og meget mere. Det er et omfattende arbejde, men senest ved årsskiftet skal resultatet implementeres, så vi i 2015 kan virkeliggøre chefens holdning inden for kommunikation fuldt ud. DIREKTIVER Bemandingssystemet - og dermed ansøgningssystemet som afløser for den gamle udstikning af medarbejdere - er mere eller mindre implementeret overalt i Forsvaret. HOK har udgivet sit direktiv, som vi er ved at nedbryde til regimentets lokale håndtering af bemandingssystemet. Det er et såkaldt paradigmeskift af dimensioner, Forsvaret her har sat i gang, så der er virkelig behov for klare retningslinjer for at komme bedst muligt i gang i ansøgningssystemet. Direktivet er på vej ud i skrivende stund. I direktivet står der de generelle retningslinjer og en række forudseelige undtagelser, der er nødvendige, når ansøgningsprincippet skal implementeres i et ’lukket’ system, hvor vi kun sjældent kan rekruttere direkte ’fra gaden’. HOK har også udgivet direktiv for mangfoldighed i Hæren, som fortæller, hvilke målsætninger Hæren har i forhold til at sikre en rimelig andel af kvinder og etniske minoriteter i medarbejderskaren. Herunder også hvordan rekruttering og fastholdelse af disse personelgrupper kan gennemføres. Staben er derfor i fuld gang med at nedbryde det ret omfattende direktiv til et kortfattet og meget brugervenligt lokalt direktiv, som udgives inden for de næste uger. Det bringer mig til det faktum, at vi ved regimentet har rigtigt mange politikker, strategier, direktiver og planer på rigtigt mange områder. Overblikket over de mange områder, der skal håndteres som anført i disse styringsdokumenter, kan let forsvinde, når mængden er så stor. Og når overblikket mangler går der noget tabt i informationen. Derfor er det min hensigt, at staben skal udvikle en meget forenklet adgang til - og oversigt over - regimentets mange styringsdokumenter. Det er en ret kompliceret opgave, men den er så småt ved at blive sat i gang, og målsætningen er klar. Det skal bringe os hen i mod en let tilgængelig samling af styringsdokumenter, der er kortfattede, nemme at huske, og som i sig selv tilgodeser den bedst mulige information. Jeg sigter efter implementering medio 2015. 4


Jubilæumsmønt

I anledning af Ingeniørregimentets 330 års og Hærens 400 års jubilæum er der fremstillet en jubilæumsmønt. Ingeniørregimentet giver nu alle mulighed for at få et synligt bevis på Ingeniørregimentets 330 års jubilæum samt Hærens 400 års jubilæum. Dette har regimentet ønsket at markere ved at få produceret en flot jubilæumsmønt. På den ene side af mønten er Ingeniørregimentets mærke og på den anden side Hærens 400 års jubilæumslogo. Mønten kan købes for kun 50,- kr. pr. stk. og overskuddet går til Foreningen ”Støt Soldater og Pårørende (SSOP)” og Foreningen ”Respekt - Vi tænker på dig”. Hvordan kan jeg købe den historiske mønt? Mønten kan købes ved henvendelse til SSG Ole Harder, ST/IGR, byg. 9 kontor nr. 102o, tlf. 72 28 40 23, mail: igr-gse03@mil.dk. Mønten kan ligeledes bestilles via indbetaling på konto nr.: 3740 3740376373. Husk at angive navn og adresse ved indbetalingen. Det er regimentets håb, at rigtig mange vil støtte op omkring dette initiativ og støtte det gode formål.

5


Kasernens idr

Foto: Redaktionen

6


rĂŚtsdag 2014

7


CBRN-våben i spil på øvelse Brave Beduin Blæserne i computerne kører på højtryk og CBRN eksperter fra hele Europa kæmper med at holde trit med effekterne af kemiske, bakteriologiske, radiologiske og atomare stoffer.

Af/foto: redaktionen Heldigvis er der kun tale om en øvelse, men scenarierne får alligevel sveden til at springe hos øvelsesdeltagerne. De øver beregning, varsling og rapportering af effekten af et angreb med CBRNvåben eller udslip af farlige stoffer. 13 nationer og ca. 170 deltagere er med på øvelsen på Skive Kaserne. Scenariet er, at en multinational NATO styrke er sendt udenfor NATO i en såkaldt Out Of Area operation. Her bliver styrken angrebet med masseødelæggelsesvåben. Herefter regner det ned over øvelsesdeltagerne med flere CBRN hændelser. Det er som udgangspunkt ikke det mest realistiske scenario, men det høje antal angreb og hændelser skal sikre, at deltagerne i CBRN-centralerne får trænet procedurer flest muligt gange i forbindelse med masseødelæggelsesvåben. Fælles platform Brave Beduin er en øvelse uden soldater i felten, men intensiteten er alligevel høj, og der bliver arbejdet på højtryk bag computerskærmene. I det hele taget spiller computerne en vigtig rolle i CBRN centralernes arbejde. Alle de deltagende nationer benytter sig af det dansk udviklede CBRN analyse program NBC Analysis. Når programmet fodres med oplysninger om et angreb med masse-ødelæggelsesvåben, vind, vejr og placering af egne enheder, kan programmet beregne hvilke andre enheder, der bliver berørt. Dermed er platformen for arbejdet det samme. Til gengæld er der forskel på, hvordan oplysningerne bliver indsamlet blandt deltagerlandene. Det er vigtigt, at træne udvekslinger af meldinger og information på øvelser som Brave Beduin på tværs af landegrænserne. En ny virkelighed Udgangspunktet for Brave Beduin er et krigslignende scenarie. Men efter 11. september 2001 8er terrorvirksomhed også en faktor, som de militære CBRN eksperter skal forholde sig til.


9


Fredag den 27. juni afsluttede det sidste hold på Stabskursus deres uddannelse og fik overrakt både uddannelsesbeviser og ansættelsesbreve.

Den sidste stabskursist udnævnt Stabskursus hold 2013-14 blev det sidste hold under Forsvarets gamle uddannelsessystem, hvor kurset blev gennemført som et års fuldtidsstudie. En ny modulopbygget masteruddannelse overtager allerede fra august – men det skal vi ikke græde over, siger chef for uddannelsesafdelingen på Forsvarsakademiet OL Jakob Henius. Tre ingeniørkaptajner , René Sølvberg, Anders Mortensen og Lars Hebel deltog på dette kursus og alle tre er nu udnævnt til major. - Vi afslutter nu en uddannelse, som er symbolet på et videreuddannelseskoncept, som har været der lige så længe, nogen af os kan huske. Og vi kan se tilbage på en uddannelse, som har fungeret godt og har givet os meget dygtige officerer på højeste funktionsniveau, siger Jakob Henius og understreger, at han har stor tiltro til, at det nye system og den nye Master i Militære Studier også skal blive godt. - vi skal være glade for det, vi har haft, men vi skal ikke græde over, at vi nu forlader det gamle system. Vi overgår til noget nyt, og det bliver også godt, siger han. Den sidste samlede udnævnelse Alle stabskursister på holdet blev udnævnt til majorer og orlogskaptajner i forbindelse med afslutningsceremonien fredag den 27. juni. Til forskel fra tidligere sker udnævnelsen til major og orlogskaptajn, som følge af den nye HR-strategi, nu først ved ansættelse i en ansøgt stilling på niveauet – og ikke længere automatisk i forbindelse med endt uddannelse. Men alle fik udleveret ansættelsesbreve sammen med uddannelsesbeviset, om end ikke alle fik, hvad de ønskede. - Jeg er glad for, at det lykkedes at få alle dimittender udnævnt samlet. Det er jo sidste gang, at det kan forekomme, og det skete gennem en kombination af det nye ansøgningssystem og gennem forvaltningssystemet. For nogle få blev det desværre til en hård geografisk beordring, som kan blive en udfordring at få passet ind i familielivet, anerkender Jakob Henius. Han overrakte selv uddannelsesbeviserne til de dimitterende stabskursister, mens forsvarschef general Peter Bartram overrakte ansættelsesbrevene. 10


Navne Nyt NATO medalje EODSEK hold 7

Non-Article 5 NATO Medal, EODSEK hold 7, er blevet tildelt følgende: Sergent Denise Helletoft, Overkonstabel af 1. Grad (OKS-1) J.V. Overgaard, Konstabel (KS) Jimmi Thim, KS Lars Ladegaard, KS Shilds Thomsen og KS Benjamin Oxenvad Rasmussen. EODSEK hold 7 er fotograferet foran bygning 9 efter medaljeoverrækkelsen

Konstitueret som major

GEOGRU IGR 712

Holdfoto af kursister på GEOGRU 712 kursus august 2014. Kaptajn Henrik Schultz, LD/PSNELM, er blevet konstitueret som major pr. 11. august 2014. Stabschefen, OL René Sindberg Sørensen, satte de nye distinktioner på skjorten.

Udnævnt til major Kaptajn René Sølvberg, kaptajn Allan Jydemand Mortensen, kaptajn Lars Hebel og kaptajn Finn Sode, er alle efter afslutning af VUT II blevet udnævnt til major pr. 28. juni 2014.

Hærens Operative Kommando har fået nyt telefonnummer og omstillingen kontaktes fremover på 72 82 00 00

11


Pressemeddelelse Af: Kontorfuldmægtig Chalotte Sølvberg, Kontakt- og Presseofficer, Ingeniørregimentet

Syriens kemikalier til fremstilling af kemiske våben destrueres Operationen med at fjerne og destruere Syriens kemikalier til fremstilling af kemiske våben nåede endnu en milepæl i dag. De farligste kemiske stoffer, som indgik i Syriens våbenarsenal, er nu overført til det amerikanske flådefartøj Cape Ray. Stofferne vil senere på åbent hav ved en hydrolyseproces blive nedbrudt til mindre farlige kemikalier. Derefter kan stofferne blive fuldstændig uskadeliggjort på et destruktionsanlæg til lands. Ingeniørregimentet i Skive har under hele operationen indsat specialisthold i kemisk forsvar, både på det danske fragtskib Ark Futura og søværnets eskortefartøjer. Indledningsvis med støtteskibet Esbern Snare, og i sidste del af operationen med den nye fregat Peter Willemoes. Specialistholdet fra Ingeniørregimentet i Skive har været med til at gennemføre tyve afhentninger i den syriske havneby Latakia. Ved hver afhentning har specialisterne modtaget containerne på kajen og kontrolleret, at der ikke var nogen kemisk forurening eller udslip fra de plomberede og nedpakkede gifttromler. Fra lastningen af de første containere den 7. januar 2014 og frem til afleveringen i dag, har specialisterne fra Skive overvåget lastning af 119 skibscontainere eller omkring 800 ton kemiske stoffer. Både kontrollen på havnen og overvågningen af lasten har været vigtig, og i enkelte tilfælde er der da også målt mindre udslip. Udslip, som har betydet, at containerne er blevet returneret til syrerne for ompakning. Specialisterne fra Skive har givet tryghed for den øvrige besætning. De har dektorer, der kan registrere selv den mindste læk. Skulle uheldet være ude, hvor nogen fra besætningen bliver forurenet, er specialisterne i stand til at rense både personel og materiel. Soldaterne fra Skive har,- som de eneste i forsvaret,- gennemgået øvelser med skarpe kemiske kampstoffer. Denne træning foregår i Canada og Sverige. Oberst Christian Arildsen, chef for Ingeniørregimentet udtaler: ”Dette er endnu milepæl for operationen – at vi nu har fået afleveret kemikalierne til amerikanerne til destruktion! Den første milepæl blev nået i januar, da de første containere blev taget ud af Syrien. Derefter fulgte yderligere 19 afhentninger frem til den 23. juni 2014. Operationen har været underlagt fortrolighed, på grund af sikkerhedssituationen i Syrien, og den potentielle trussel, der var mod havneområdet. Obersten fortsætter: ”Jeg er rigtig stolt af vores bidrag fra Ingeniørregimentet. Vi har udsendt de bedst uddannede og erfarne specialister. Lige før jul og med ganske få dages varsel og meget kort forberedelsestid, var vi stand til at udsende det første hold. Det første hold blev afløst i april og begge hold har løst opgaverne til rene 12-taller!! Jeg har fået meget positive tilbagemeldinger fra både nationale og allierede samarbejdspartnere. Det glæder mig meget, men roserne er til de professionelle og dygtige soldater, der har løst opgaven!”. Efter aflevering af størsteparten af kemikalierne til det amerikanske flådefartøj Cape Ray, vil de resterende kemikalier blive transporteret til England og Finland for endelig destruktion. Hele processen vil blive fulgt tæt af OPCW, FN´s organisation, som overvåger og tilser, at destruktionen gennemføres fuldstændig og efter organisationens standarder. For yderligere oplysninger kan major Claus V. Mikkelsen kontaktes 2140 4541 eller Ingeniørregimentets presseofficer Chalotte Sølvberg 2177 0260. 12


13


Velkommen til august holdet 289 nye soldater mødt pü Skive Kaserne

14

Foto: SSG Ole Harder/GSE


15


Skive By bød de nye soldater velkommen Af/foto: Redaktionen. Det er en god gammel tradition, at det officielle Skive byder de nye værnepligtige soldater velkommen til byen. Arrangementet foregik torsdag den 14. august og blev traditionen tro afholdt i Kulturcenter Limfjord. Chefen for Ingeniørregimentet, oberst Christian Arildsen bød velkommen og berettede om regimentets virke i ind- og udland. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard (V) kaldte dagen en festdag og glædede sig over at der igen var værnepligtige soldater i Skive. Politikommissær Niels Peter Olesen fra Skive Politi fortalte om det gode forhold mellem Skive Politi og Skive Kaserne. Konsulent Trine Højer fra Skive Kommune afholdt en konkurrence mellem nogle af soldaterne for at teste deres viden om Skive Kommune. Chefen for Kulturcenter Limfjord Bent Mølgaard fortalte om de mange tilbud centret kan tilbyde soldaterne. Flere biografsale, restauranter, samt et stort motions center. Prinsens Musikkorps stod for det musikalske indslag og med en veloplagt solist, Mette Poulsen i front, rockede salen godt og grundigt. Efter talerne og musikken var Skive By og kasernen vært ved en sandwich og en sodavand. Herefter forsvandt de værnepligtige ind i kulturcentrets biografer og så filmen ”Lucy”, en fransk actionfilm. På de næste sider kan du se billeder fra arrangementet.

16


17


18


19


20


21


Gennem ild og Vand m

Af/Foto: OKS-1 Arne Hansen/GSE

Med en ret tung kamerarygsæk på ryggen og to kameraer dinglende fra skulderne, skulle der arbej”Vi har behov for fotostøtte sidst på eftermiddagen des hårdt for at følge med. Efter det første gennemi dag” løb af behændighedsbanen besluttede jeg, i fotoNogenlunde sådan lød forespørgslen fra næstkom- grafiets ånd, at følge endnu en deling igennem bamanderende ved 7 HBU kompagni. Behovet for fo- nen. Efter andet gennemløb traf jeg en vigtig betostøtte var til ”REKRUT-TUREN”. slutning - ikke flere gennemløb i dag tak, i stedet Godt nok er denne tur nu skåret væsentlig ned i tid i kastede jeg mig over momenterne som jeg nu forhold til de ”gode gamle dage”, men med 8 benkendte indholdet af RIGTIG godt. hårde momenter på behændighedsbanen fik alle sved på panden og blev presset maks. Soldaterne kom i mål med kampgejsten mere eller mindre intakt. Efter en kold spuling på vaske pladDa jeg ikke kendte ret meget til indholdet ved de sen, stod resten af dagen på kraftig vedligeholdelse enkelte momenter, valgte jeg at agerer bagerste af udrustningen. mand hos 1. deling hele banen igennem. Pyyyhaaaaa, den gamle OKS fik dælme sved på panden Soldaterne i 7 HBU kan nu smykke sig med kom- de unge mennesker satte et højt tempo fra start, pagni mærket til Åbent Hus som et synligt tegn på øgede farten undervejs for at ende i en spurt…… gennemførelse af ”rekruttur” Tak for oplevelsen, og ja, mine støvler og busker er tørre igen.

22


med 7 HBU

23


24


25


26


27


ÅBENT HUS 2014 Lørdag den 30. august 2014 dannede Skive Kaserne traditionen tro rammen om et af årets absolutte højdepunkter - Åbent Hus. Omkring 3500 gæster fik en god dag fyldt med oplevelser. Vejrguderne var desværre ikke helt med os, så det blev en noget våd fornøjelse. Åbent Hus arrangementet blev skudt i gang ved en stor åbningsparade med deltagelse af regimentets enheder, Prinsens Musikkorps, repræsentanter fra De Danske Pionerforeninger m.fl.

Åbent Hus arrangementet blev skudt i gang ved en stor åbningsparade med deltagelse af regimentets enheder, Prinsens Musikkorps, repræsentanter fra De Danske Pionerforeninger m.fl.

I forbindelse paraden overrakte regimentschef og garnisonskommandant oberst Christian Arildsen overskuddet fra salget af regimentets jubilæumsmønt til ”Støt Soldater og Pårørende” og ”Respekt - Vi tænker på dig”.

28


På de kommende sider ses stemningsbilleder fra dagen……….

29


Brobygningskonkurrence - et af dagens højdepunkter….

Regimentschefen stod i spidsen for et af holdene... Der blev stået til stålet i silende regn!

30


Kørsel i PMV/PIRANHA er altid en stor attraktion og succes

31


32


33


C-IED i Uganda Af/foto: Premierløjtnant Lisbeth Skjødt Jokumsen Med 7 dages varsel drog det brogede makkerpar (undertegnede og SG Magnus Kaiser, 5 EODKMP) til Kampala, Uganda med henblik på at gennemføre C-IED uddannelse af afrikanske kursister af rangen korporal til kaptajn. Dette i samarbejde med 6 britiske instruktører, en britisk samarbejdsofficer og tre kenyanske chauffører.

Vores viden om opgaven var begrænset, så vi søgte at forberede os bredest muligt. Hvad vi dog ikke havde forudset var monsunregn, hyperkaotiske grænseovergange, skorpionbid, elever som faldt i søvn bare man nævnte ordet ’power-point’, total natteblindhed (interessant når en stor del af kursus er patruljevirksomhed om natten), og manglen på evnen til at tænke selvstændigt. Men intet er så skidt at det ikke er godt for noget.

Monsunregnen bidrog til at vores nedgravede IED-attrapper fik en naturlig sløring. De hyperkaotiske grænseovergange gav os en chance for at lære vores britiske kolleger at kende. Skorpionbidet gav undertegnede en aften fri. Fraværet af powerpoint lektioner gav os muligheden for at gennemføre un34 dervisningen udenfor, i skyggen af træer. Den totale natteblindhed fik os til at værdsætte det teknologiske forspring vores natkampsudrustning giver og den manglende evne til at tænke selvstændigt tvang os til at forberede vores lektioner og praktiske gennemførsler i detaljen, for at give dem så bredt et billede af det underviste som muligt.


Det positive var dog altoverskyggende på kursus. Mage til dedikerede og pligtopfyldende elever skal man lede længe efter. Elever, som ganske fint beherskede det engelske sprog, både mundtligt og skriftligt. Elever, som var mødt op til undervisningen gerne 20 minutter før, og som lyttede aktivt under hele forløbet. Elever, som på trods af at have deres egne meninger, holdt den for sig selv under tilbagemeldinger, tog noter og lærte af hinandens fejl. En evne vi danske soldater kan lære meget af. Ligeledes fungerede samarbejdet med de seks britiske instruktører upåklageligt, der var en gensidig respekt for den instruktør, der var på. Man forstyrrede ikke undervisningen med inputs og erfaringer, og såfremt noget skulle ændres, blev der taget kontakt til den enkelte instruktør, således denne selvstændigt kunne rette det foran folkene.

Et alt i alt gnidningsfrit kursus, som var lærerigt for alle parter, og som indeholdt anderledes aspekter, hvilket stillede krav om omstillingsparathed, tålmodighed og paratviden. En tur absolut anbefalelsesværdig for andre, skulle chancen byde sig.

35


Markering af Den Nationale Flagdag Af/foto: Redaktionen. Den 5. september er Flagdag for Danmarks udsendte. Det er den dag, hvor Danmarks udsendte anerkendes for den indsats, de har ydet. Det er også den dag hvor vi mindes vores kollegaer, som aldrig kom hjem fra mission. Ved IngeniørreIngeniørregimentet markerede vi dagen med kransenedlæggelse, gudstjeneste i Skive Kirke, march gennem Skive By samt parade på Posthustorvet. I arrangementet deltog pårørende og soldaterkammerater til faldne ingeniørsoldater, folketingsmedlemmer, repræsentanter fra Skive Kommune samt repræsenanter fra Skive erhvervsliv og lokale skibonitter.

36


37 En flot og minderig dag til ĂŚre for vore faldne og udsendte kollegaer.


Nej, det er ikke

GAS

Nyhedsbrevet ”PIONEREN” udkommer igen til december.

38

Nyhedsbrevet pioneren nr 5 2014  

Nyhedsbrevet pioneren nr 5 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you