Page 1

1

ʰ̴̶̨̛̛̛̦̬̥̣̖̯̼̌́̍͗ ͞ˁ̨̀͗̚͟;ϯϬϱͿϳϵϮͲϮϲϯϲ ʥ̴̨̛̛̛̣̖̯̼̦͗;ϯϬϱͿϮϴϯͲϳϴϭϵ www.RussianHotline.com


2

ʶʸʰʻʰʶʤˁʽʦˀʫʺʫʻʻʽʱˁ˃ʽʺʤ˃ʽʸʽʧʰʰ Äëÿ íàñ Âàæíî Âàøå Çäîðîâüå, Êðàñîòà è Î÷àðîâàòåëüíàÿ Óëûáêà ʦ̴̨̛̦̹̖̥̭̖̌

̨̥̼̪̬̖̣̖̥̭̬̖̥̖̦̦̼̜͕̔̌̐̌̏ ̴̨̨̛̛̦̯̱̬̣̦̼̜̪̬̖̭̭̦̣̦̼̜̌̌̽̌̽ ̵̸̨̨̡̨̛̪̣̖̖̦̱̔̔̀̍̏̚͘

ʦ̛̭̖̼̏̔ʶ̸̨̡̨̛̭̥̖̯̖̭̜ˁ̨̨̨̛̛̯̥̯̣̌̐ ʶ̸̡̡̡̡̨̨̡̛̛̛̛̛̛̖̬̥̖̭̖̦̬̼͕̣͕̬̦̌̏̏̌̔ ʽ̨̛̛̯̖̣̦̖̱̍̏̌̍̏̚ ʸ̶̡̨̡̛̖̬̦̬̬̖̌̌́́̚ ˁ̵̶̶̨̡̨̛̛̛̛̛̛̬̖̥̖̦̦̬̱̬͕̥̪̣̦̯͕̬̦̖̼̖̏̌́̐́̌̌́̏ ̛̥̪̣̦̯̼͕̌WZW ʥ̶̖̭̖̯̦̼̖̏ʥ̬̖̜̭̼;/ŶǀŝƐĂůŝŐŶͿ ʿ̨̨̨̡̛̛̬̣̖̥̼̦̖̪̬̣̦̪̬̱̭͕̍̌̏̽̐̌dD:̸̨̨̨̛̦̦̖̪̦̖̌ ̨̛̖̭̖̦̱̍̏̚ ʸ̖̬̦̌̌́̚˃̸̨̛̛̛̖̬̪̣̣̖̖̦̖̭̖̦̱̌́̔́́̔̍̏̚

ʺ̨̛̼̭̪̣̱̖̥̽̚ʽ̨̨̛̦̯̖̬̪͕̌̀̚ʻ̛̯̱̬̣̦̼̖̥̯̖̬̣̼͕̌̌̽̌̌ ʥ̨̨̨̡̨̖̪̭̦̼̜̪̬̯̣̌̚;/KDdͿ̸̵̡̛̛̛̛̛̪̬̱̣̖̦̥̖̯̣̖̭̔̌̌ ;̵̬̯̱̯̦̼Ϳ̨̪̣̥͕̍EƵĂůŵ;̡̛̛̛̱̦̣̦̭̭̯̖̥̬̭̭̣̣̖̦̌̽̌́̌̌̌̍́Ϳ͘ СПЕЦ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ НОВЫХ ПАЦИЕНТОВ

89$ ʤ͹ͬΆ΂͸ͫΊ΁Ͱ͸ͫϫЁЁЇ

ʯ̼΀²ͷʁЂ͌ʉòÊÄȹ½¶²¿º¿¸ͺͻͳ͹ͽͼ;ͽͼͽͭͳͳͺͻ͹ͬͶͰͷͯͰͼͰ͸ʰ

ͅͽͬͰͶͳͭͫ͸ͳͰͲ;ͬ͹ͭϫϿЇЇ ʤ͹ͬΆ΂͸ͫΊ΁Ͱ͸ͫϫЀЇЇ ÉÁʇϾІʇЁϿʇϿІ

ʿ̵̨̨̨̨̡̛̛̛̬̦̥̖̥̭̦̦̼̖̼̭̯̬̌̏̏̔̌̏ Boris Lipovetskiy, DMD Ϭй/ŶƚĞƌĞƐƚ&ŝŶĂŶĐŝŶŐĂǀĂŝůĂďůĞͲĂƌĞƌĞĚŝƚ ϭϬϰ^ϭƐƚ^ƚ͕&Žƌƚ>ĂƵĚĞƌĚĂůĞϯϯϯϬϭ͕ϵϱϰͲϱϮϱͲϱϲϲϮ º¿·Àϟ²µÈ¶¿Å¶Ãʇ´À¾ ͊Ͳ͸ͫʹͽͰͬ͹Ͷ·΃Ͱ͸ͫ͸ͫ΃ͰͷͼͫʹͽͰʃ ÈÈÈʇ²µÈ´¶¿Å¶Ãʇ´À¾

Ϯϵ̨̣̖̯̪̼̯̌


3


4 ȃǼȀǶȀdzȁDzǮȅǻǼǸȁǽǶȀȊ"ȃǼȀǶȀdzǯȉǿȀǾǼǶǰȉDZǼDzǻǼǽǾǼDzǮȀȊ"ǵǰǼǻǶȀdz ȃ ǰǮȆǮǺdzȅȀǮǿȀǮǻdzȀǾdzǮǹȊǻǼǿȀȊȌ Ɋɟɤɨɪɞɩɪɨɞɚɠɚɞɧɹɧɟɜɵɫɬɚɜɥɹɹɧɚɦɚɪɤɟɬ

Âàø ðèýëòåð

ǮțțȎǯȁǾȅǶǹǹ%XUFKLOO$QQD#JPDLOFRP

ǻǼǰȉdzDZǼǾȍȅǶdzǹǶǿȀǶǻDZǶǻǮǽǾǼDzǮǴȁ

ǵțȎȚȓțȖȠȩȗ3256&+( PINNACLE $899,999 NEW ɉɪɨɞɚɸɬɫɹɞɜɟɲɢɤɚɪɧɵɟ ɤɜɚɪɬɢɪɵɜɉɨɪɲɟɨɬ ɯɨɡɹɢɧɚɈɞɧɚɤɜɚɪɬɢɪɚ± %$%'±ɫɩɨɬɨɥɤɚɦɢ ɮɭɬɚɞɭɩɥɟɤɫȼɬɨɪɚɹ ±ɩɪɹɦɨɣɜɢɞɧɚɨɤɟɚɧ ɬɨɠɟɧɚɜɵɫɨɤɨɦɷɬɚɠɟ ɋɩɪɚɲɢɜɚɸɬ

$4,900,000.

ȿɫɬɶɞɪɭɝɢɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹɁɜɨɧɢɬɟ ɐɟɧɵɧɢɠɟɡɚɫɬɪɨɣɳɢɤɚ

RENT

Porshe Design Tower

%'%$ $21,000/m ɒɢɤɚɪɧɚɹɞɜɭɯɷɬɚɠɧɚɹɤɜɚɪɬɢɪɚɜɡɞɚɧɢɢ ɜɵɫɨɤɨɣɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɫɭɧɢɤɚɥɶɧɵɦɥɢɮɬɨɦ ɪɨɛɨɬɨɦɢɩɨɞɴɟɦɧɵɦɝɚɪɚɠɨɦɧɚɦɚɲɢɧɵ ɫɩɚɥɶɧɢɬɭɚɥɟɬɨɜɮɢɬɚɩɨɬɨɥɤɢɥɟɬɧɹɹ ɤɭɯɧɹɪɟɫɬɨɪɚɧɤɨɧɶɟɪɠɥɢɦɭɡɢɧɫɟɪɜɢɫ ɛɚɫɫɟɣɧɚɧɚɡɚɩɚɞɢɜɨɫɬɨɤɡɚɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɜɢɞɧɚɜɨɞɭɈɞɧɨɢɡɥɭɱɲɢɯɡɞɚɧɢɣɜɦɢɪɟ

TRUMP PALACE $7,998/m Ɉɝɪɨɦɧɚɹɤɜɚɪɬɢɪɚɧɚɜɵɫɨɤɨɦɷɬɚɠɟ ɫɩɚɥɶɧɢɬɭɚɥɟɬɚɦɟɛɥɢɪɨɜɚɧɚ

%'%$ɚɩɚɪɬɦɟɧɬɫɜɢɞɨɦɧɚɨɤɟɚɧ ɜɩɪɟɫɬɢɠɧɨɦ3LQQDFOHɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɦɟɛɥɢɪɨɜɚɧɢɨɮɨɪɦɥɟɧɡɧɚɦɟɧɢɬɵɦ ɢɬɚɥɶɹɧɫɤɢɦɞɢɡɚɣɧɟɪɨɦ RQHRIDNLQG RQO\ ɨɝɪɨɦɧɵɣɛɚɥɤɨɧɨɤɧɚɨɬɩɨɥɚɞɨ ɩɨɬɨɥɤɚɦɪɚɦɨɪɧɵɟɩɨɥɵɁɞɚɧɢɟɥɸɤɫ ɫɨɜɫɟɦɢɭɞɨɛɫɬɜɚɦɢ ɇɟɩɪɨɩɭɫɬɢɬɟȾɟɥɚɣɬɟɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ

1762 E Trafalgar CR East Lake • $429,999

ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣɞɨɦɧɚɨɡɟɪɟɷɬɚɠɚ ɦɢɥɢɞɨɨɤɟɚɧɚ%'GHQ %$ɉɪɟɤɪɚɫɧɵɣɢɧɜɟɫɬɦɟɧɬɐɟɧɬɪ ȽɨɥɥɢɜɭɞɚɁɜɨɧɢɬɟɬɨɪɝɭɣɬɟɫɶ

758033$/$&(6XQQ\,VOHV%HDFK 6T)W$1,995,999 NEW ɒɢɤɚɪɧɚɹɤɜɚɪɬɢɪɚ %'%$ɩɟɪɜɚɹ ɛɟɪɟɝɨɜɚɹɥɢɧɢɹ ɡɚɯɜɚɬɵɜɚɸɳɢɣ ɜɢɞɧɚɨɤɟɚɧɢ ɄɪɚɫɢɜɵɣɬRZQKRXVHɜ ɡɚɥɢɜɛɚɥɤɨɧɚ Ⱥɜɟɧɬɭɪɟ ɜɟɧɟɰɢɚɧɫɤɨɟɫɬɟɤɥɨ %'%$FDUJDUDJH ɦɪɚɦɨɪɩɨɥɧɨɫɬɶɸ 6T)Wɥɭɱɲɢɟɲɤɨɥɵ ɦɟɛɥɢɪɨɜɚɧɚɛɚɫɫɟɣɧɚɋɉȺɰɟɧɬɪɫɩɨɪɬɢɜɧɵɣɡɚɥ ɉɪɟɤɪɚɫɧɵɣɢɧɜɟɫɬɦɟɧɬ ɤɥɚɫɫɚɥɸɤɫɬɟɧɧɢɫɧɵɟɤɨɪɬɵɤɪɭɝɥɨɫɭɬɨɱɧɵɣɤɨɧɫɶɟɪɠ ɇɟɩɪɨɩɭɫɬɢɬɟ ɫɟɪɜɢɫɋɜɨɣɩɥɹɠɇɟɩɪɨɩɭɫɬɢɬɟɏɨɡɹɢɧɬɨɪɨɩɢɬɫɹ ɩɪɨɞɚɬɶɁɜɨɧɢɬɟɫɟɣɱɚɫ $319,999 NEW

TRUMP TOWER I

RENT

Turnberry Ocean Colony

%'%$ $10,000/m Ʌɸɤɫɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɨɤɟɚɧɟɫɩɚɢɤɨɧɫɶɟɪɠɲɢɤɚɪɧɵɣ ɪɟɫɬɨɪɚɧɩɨɥɧɨɫɬɶɸɦɟɛɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹɫɩɚɥɶɧɢ ɬɭɚɥɟɬɚȼɫɟɦɢɪɧɨɢɡɜɟɫɬɧɵɣɞɢɡɚɣɧɟɪ6WHYHQ* /X[XU\DOOWKHZD\Ɂɜɨɧɢɬɟɬɨɪɝɭɣɬɟɫɶ

Trump Royal %'%$ $3,549/m ɉɟɧɬɯɚɭɡ%'%$ɱɟɬɵɪɟɛɚɥɤɨɧɚ ɒɢɤɚɪɧɚɹɤɜɚɪɬɢɪɚɧɚɚɪɟɧɞɭɫɩɚɥɶɧɢɜɚɧɧɵɟ ɨɛɚɥɞɟɧɧɵɣɜɢɞɩɚɪɤɨɜɤɢɧɚ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸɦɟɛɥɢɪɨɜɚɧɧɚɹɫɛɨɥɶɲɢɦɛɚɥɤɨɧɨɦ± ɨɤɟɚɧɟɉɪɨɞɚɟɬɫɹɜɦɟɫɬɟɫɝɚɛɚɧɨɣ ɬɟɪɪɚɫɨɣɢɜɢɞɨɦɧɚɨɤɟɚɧɆɨɠɧɨɜɴɟɡɠɚɬɶɫ ɢɸɧɹɧɚɫɟɡɨɧ ɋɟɡɨɧɧɚɹɚɪɟɧɞɚ  Ɉɛɳɚɹɰɟɧɚ$1,899,999


5

Алекс Койфман Broker-Associate 1-888-343-9804 Cell-561-703-2200

EXPERIENCE and RESULTS YOU CAN TRUST!

AlexKoifman@comcast.net Lenson Realty,inc.

SUNNY ISLES BEACH

FOR SALE

Winston Towers 400 2BD/ 2 BA, 12 этаж, 1856 sq ft круговой балкон с видом на океан и интракостал. Цена $449,900 или лучшее предложение.

DEERFIELD BEACH

Townhouse 4 BD/2.5 BA. 1654 sq ft, 2 car garage, через дорогу от океана. $449,900 или лучшее предложение.

20 лет опыта работы в Южной Флориде

FOR SALE

CONDO • BOCA RATON

55+community, 2BA/2BA. 2-й этаж. После ремонта. Новые противо ураганные окна и балконные двери. Вид на озеро. $209,900 или лучшее предложение.

Новое Строительство на SUNNY ISLES BEACH & в MIAMI! Мест у океана остается все меньше и меньше!

MUSE RESIDENCE

ПУТЕШЕСТВИЯ

TURNBERRY OCEAN CLUB

ARMANI TOWER

PORSCHE DESIGN

ЗВОНИТЕ ЗА ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

ПУТЕШЕСТВИЯ

lana@adreamvac.com | www.ADreamVac.com

• 561-212-4023 •

Компания Dream Vacations LANA

JADE SIGNATURE

предлагает полный сервис по организации путешествий, круизов, авиабилетов в любые места нашей планеты

ПУТЕШЕСТВИЯ • КРУИЗЫ•

ОКЕАНСКИЕ И МОРСКИЕ КРУИЗЫ с популярными круизными компаниями Royal Caribbean, Princess, Carnival, Norwegian, Cunard, Regent, Oceania.

РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ с такими компаниями, как Viking, Avalon, Emerald, AMA

ВО ВСЕХ ЧАСТЯХ МИРА НА ЛЮБОЙ ВКУС И БЮДЖЕТ: Карибы, Мексика, Аляска, Азия, Австралия, Средиземноморье, Скандинавия и другие.

• КУРОРТЫ•

ALL INCLUSIVE (все включено)

ОТДЫХ С ДЕТЬМИ

здесь есть все для того, чтобы дети разных возрастов нашли себе занятия по душе, а родители чувствовали бы себя на отдыхе.

ОТДЫХ ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

ПУТЕШЕСТВИЯ ПО ВСЕМ ЧАСТЯМ МИРА

туры с ведущими компаниями Globus, Cosmos, Trafalgar, Perillo. организация персонального тура по вашему желанию и бюджету. лечебно-оздoровительные поездки в санатории в Карловы Вары.

отличный отдых, который подойдет как для молодых пар, так и для пенсионеров. Одни отели ориентированы на молодоженов и романтические пары, другие – на любителей тишины и уюта.

ОТДЫХ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ,

которые мечтают окунуться в мир свободы и наслаждений, где фантазии воплощаются в реальность. Все это можно получить на таких курортах как Hedonism II, Temptation, Desire, Hidden Beach.

• 561-212-4023• lana@adreamvac.com | www.ADreamVac.com


6

ÀÄÂÎÊÀÒ

ÈÐÈÍÀ ÍÅÌÖÅÂ

LAW OFFICES

of IRINA NEMTSEV, P.A.

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ - REAL ESTATE • • • •

Îôîðìëåíèå âñåõ äîêóìåíòîâ äëÿ íåäâèæèìîñòè Òèòóëüíîå ñòðàõîâàíèå ïðè ïîêóïêå íåäâèæèìîñòè Çàêðûòèå • deeds, mortgages & promissory notes, ïåðåôèíàíñèðîâàíèå Çàùèòà âàøèõ èíòåðåñîâ ïðè ïîêóïêå èëè ïðîäàæå íåäâèæèìîñòè

ÁÈÇÍÅÑ - CORPORATE/BUSINESS

• Ðåãèñòðàöèÿ êîìïàíèé è çàÿâëåíèå íà òàêñ íîìåð • Ñîñòàâëåíèå ðàçëè÷íûõ êîíòðàêòîâ

ÑÅÌÅÉÍÎÅ ÏÐÀÂÎ

ÁÎËÅÅ

• Ðàçâîäû ïî îáîþäíîìó ñîãëàñèþ • Áðà÷íûå äîãîâîðû

ÄÐÓÃÈÅ ÓÑËÓÃÈ

20 ËÅÒ ÎÏÛÒÍÎÅ È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

• Ñîñòàâëåíèå è óòâåðæäåíèå çàâåùàíèÿ • Àïîñòèëü è íîòàðèàëüíèå óñëóãè ÀÄÂÎÊÀÒ ÈÐÈÍÀ ÍÅÌÖÅÂ ATTORNEY IRINA NEMTSEV Member of Old Republic National Title Insurance Company

ÃÎÂÎÐÈÌ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ

(305) 933-0523 Main: (754) 210-6991

Fax: 954-458-7165

IrinaLaw@aol.com • www.nemtsevlaw.com • ñïîñîáû îïëàòû

1920 East Hallandale Beach Blvd., Suite 506 • Hallandale Beach, FL 33009 Âûáîð àäâîêàòà - âàæíîå ðåøåíèå, êîòîðîå íå äîëæíî áûòü îñíîâàíî òîëüêî íà ðåêëàìå. Ïåðåä ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ ïîïðîñèòå íàñ áåñïëàòíî âûñëàòü Âàì èíôîðìàöèþ î íàøåì îïûòå è êâàëèôèêàöèè.


ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

7

Åëåíà Ñòåïàíåíêî:

"hŠ‰ †‚‡”“ ¡‡„‡Œ• †Š ’‚‰, Š ‘’ˆŠ” ‡‡ ‚† „‡“‡"

САМАЯ ЗАЖИГАТЕЛЬНАЯ ЗВЕЗДА СЦЕНЫ И ТЕЛЕЭКРАНА ЕЛЕНА СТЕПАНЕНКО В ЮМОРИСТИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЕ «МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ» Искрометный юмор и неповторимые женские шутки в исполнении Елены Степаненко никого не оставят равнодушным!

Невозможно представить сегодняшнюю юмористическую эстрадную программу без Елены Степаненко. Актриса, которая приобрела всероссийское признание у любителей острого юмора, приковывает к себе внимание публики, как только выходит на сцену. Любой КОНЦЕРТ Елена Степаненко проводит на одном дыхании. Возникает ощущение, что юмор – это неотъемлемая часть натуры Елены. Вас ждут монологи, фельетоны, сценки, песни и пародии в исполнении любимой артистки, и, конечно же рассказы Елены «из жизни» о своем, о девичьем. НАВСТРЕЧУ ПРИБЛИЖАЮЩИМСЯ ГАСТРОЛЯМ


8

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

из интервью

- Елена Григорьевна, в Интернете приведен список лучших 15 российских сатириков, среди которых только две женщины – вы и Клара Новикова. Вы не боитесь «звездной болезни»? – Совершенно не боюсь: во-первых, потому, что не считаю себя звездой, а вовторых, звезды такие далекие и холодные, а я теплая, пушистая и близкая. – В театральном агентстве «Кышкин дом» у вашей секретарши Лели над головой висит барометр, который всегда показывает «ясно». А лично ваш, Елены Степаненко, барометр всегда показывает «ясно»? – Я живой человек, и, как у каждого, у меня может, допустим, нога болеть или я от чего-то расстраиваюсь. Но вообще-то я оптимист. Я считаю, что жизнь дается человеку один раз, и прожить ее надо весело. У меня есть «железное» правило: я никогда свои проблемы не перекладываю на других. Бывает, что люди «разряжаются» на своих ближних. Я такого не допускаю никогда. Близкие люди ведь тебе самые дорогие, и им ты должен дарить радость. – Вы окончили музыкальный факультет ГИТИСа. Почему же в 1979 году вы пошли держать конкурс к Петросяну? У него же не музыкальный театр... – После института я работала в Москонцерте, пела там и танцевала. Но как раз в то время Петросян искал себе такую «синтетическую» актрису, чтобы с песнями и танцами. Вот я и пошла. К слову, конкурс у него был приличный, человек 150. А он выбрал меня. В свое время, когда я сдавала номер в Театре эстрады, на прослушивании меня увидел Аркадий Хайт. И потом, при просмотре у Петросяна, он сказал ему: «Вот эту девушку бери, она нам подходит, она тебе понравится». А Женя меня ни разу до этого и не видел, но поверил Аркадию, и я на самом деле ему понравилась.№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

– Я знаю, что в свое время, когда Хайт вас увидел, то сказал: «Надо же, какая тоненькая, как там только пища проходит! У нее же не телосложение, а теловычитание». А потом вы стали дамой солидной. Это что же – от жизни хорошей? – Просто я хорошо умею готовить, а так как у артиста возможность нормально поесть только после спектакля вечером, к тому же к нам приходит много народа, и я люблю делать и борщи, и пампушки… Кроме того, Женя считает, что хорошего человека должно быть много. И если мужу нравится полная жена, то, спрашивается, зачем себя сдерживать? А вот когда я потом похудела, то просто ожила, энергии прибавилось. Все почему-то считали, что Петросян меня зажимает, не выпускает на передний план. А как раз наоборот, он все время «подталкивал» меня делать сольные номера, что-то придумывать. А я думала: ну вот зачем я, толстая тетка, буду «маячить» на сцене? Поэтому я взяла и похудела на 30 килограммов. – Ну и как же это у вас получилось? – Все очень просто. Вы идете в аптеку, покупаете пластырь, заклеиваете рот – и никаких проблем. Чтобы сбросить такой вес, действительно надо сначала голодать. Я дней 20 утром пила один чай, зеленый или черный, в обед – апельсин и 8 чернослив или протертая каша и вечером две картошки отварные и салат. А потом, когда вес пошел вниз, надо сесть на раздельное питание. И вес будет снижаться дальше и остановится на той границе, какую вы ему укажете. Когда при большом лишнем весе вы сбросите первые 10 килограммов, то почувствуете кайф и другой вкус еды. И вам перестанут нравится сосиски и сардельки. Организм сам начнет делать отбор продуктов.

НАВСТРЕЧУ ПРИБЛИЖАЮЩИМСЯ ГАСТРОЛЯМ


ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

– Вот слова «Стою я перед вами, простая русская баба» – это про ваших героинь? – Отчасти, конечно. Но у меня и другие героини есть: искусствовед, косметолог, экскурсовод. Но в основном – простые русские женщины. Я их просто обожаю. Потому что теплее, добрее, всепрощающе в мире нет. Недаром русские жены идут везде нарасхват.

9542278291

9

хорошо, все время хохочем. У меня замечательные подруги, и все любят моего мужа. Когда я говорю ему, что иду на «девчатник», он меня спокойно отпускает. Это не подруги детства, они появились где-то после тридцати, но мы как-то «притерлись» друг к другу.

– В своих ролях вы быстро переходите из одного образа в другой. То вы – ребенок, то – женщина-вумен, то – торговка. Вам такой переход легко дается? – Артист, как и любой человек, в своем деле должен быть профессионалом, уметь в нужный момент переключить психологию, его нервная система должна быть организована и моментально реагировать на ситуацию. Я считаю, что самый большой грех в человеке – это равнодушие, когда нам все равно, что происходит.

– Какой подарок для вас самый дорогой? – Знаете, я в принципе не люблю, когда мне дарят подарки. Во-первых, я терпеть не могу, когда люди на меня тратятся, во-вторых, все, что мне нужно, у меня есть. А в третьих, я люблю подарки с выдумкой. Например, я люблю траву руколлу. Итальянская трава, потрясающая. И моя подруга Наташа привезла мне на день рождения целый таз руколлы, посадила туда цыплят. – Как вы относитесь к вредным привычкам? – В смысле курить и пить? Курить я вообще не курю, и когда моя Мальвина Кыш курит, я это просто изображаю. А выпить… Почему бы и нет? Я люблю коньяк. – Елена Григорьевна, смех – это хорошо. Но ведь от него морщины бывают… – От горя бывает гораздо больше морщин, чем от смеха. А от смеха и морщинки смешные, как от солнышка. Григорий ПРУСЛИН

– Вам никогда не хотелось сыграть драматическую роль? – Хотелось. И я играла. Я снялась в двух фильмах – у Самсонова в картине «Мышеловка» и в фильме «Самоубийца», где играли замечательные актеры: Шакуров, Гафт, Невинный. Это вполне серьезные роли. – А хобби у вас есть? – У меня хорошее хобби – я люблю всех людей. – Что вы любите больше – ходить в гости или принимать гостей? – И то, и другое. А больше всего люблю наши девичники. У меня есть шесть подруг, и когда мы собираемся, нам очень

Âòîðíèê, 16 îêòÿáðÿ 2018 â 8:00 pm

N.M.B. Performing Arts Center, Julius Littman Theatre 17011 NE 19th Ave, North Miami Beach, FL 33162

Åëåíà ÑÒÅÏÀÍÅÍÊÎ

в юмористической программе

МЕЖДУ НАМИ, ДЕВОЧКАМИ ȻɂɅȿɌɕ ɂ ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə: ɋɈɘɁ ȼɂȾȿɈ: 305-792-2636 ȾɈɉ. ɂɇɎɈɊɆȺɐɂə 305-283-7819 WWW.RUSSIANHOTLINE.COM

НАВСТРЕЧУ ПРИБЛИЖАЮЩИМСЯ ГАСТРОЛЯМ


10

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɅȿɃȾȿɊɆȺɇ

ǓǒǝǟǏǛǜǝǕǚǛǥǒǚǕǒ (Окончание) *** …Шли дни, недели. Тихо. Месяц, другой. Тихо. Неужели «там» забыли про меня? Не надо было об этом подумать. Дядя кагэбэшник явно подслушал мои мысли – зазвонил телефон, и раздался «родной» голос. Приглашает на очередное рандеву завтра в 10.00. Совпадение, конечно, я подумал – он позвонил. Но земля полнится слухами, что в недрах КГБ имеется целый штат экстрасенсов, всяких там телепатов, и даже колдунов. Прекрасная иллюстрация к марксистской материалистической доктрине – черная магия на службе социализма. Вечером вернулась с работы жена. С ходу начала рассказывать. – Знаешь, у кого я сегодня была на вызове? У твоего профессора. Такой жестокий приступ астмы – еле откачала. Подонок! Предатель! Да чтоб его… И вдруг – нет! Ни в коем случае! Я подошел к жене, взял ее руки в свои: – Умоляю, береги его, – она широко открыла глаза. – Да-да, береги его, как только можешь. Я хочу, чтобы он дожил до того момента, когда я сам произведу над ним расправу. Будет слишком несправедливо, если этого не случится. – Спасать его я просто обязана. Давала клятву Гиппократа, как же, – она горько усмехнулась. – Все остальное выбрось из головы. Пустая фантазия. Чудес, знаешь, не бывает. Спазмы сжимали мне горло. Я должен все вынести. Вынести и уцелеть. Не только потому, что на мне дети. Я должен воздать подонку за все. А чудо… Оно может случиться в любой день. История моего народа полна таких примеров.

На следующее утро, в точно назначенное время, вхожу в кабинет своего «ведущего». Сидит, довольный до чертиков. Сияет. – Прибыла рецензия на ваш сценарий. Хотите послушать? – Хочу. Я не кривил душой. Мне действительно было интересно. Столичные авторитеты – вдруг услышу что-нибудь путное. Он начал читать. «Масада». Просионистский сценарий от начала до конца. Льет воду на мельницу израильских агрессоров. Идет вразрез с национальной и

внешнеполитической линией партии. Самая что ни на есть идеологическая диверсия. – Чудовищно! – вырвалось у меня. Ощущение, будто облили помоями. Меня трясло. Какая это, к черту, рецензия? Самое что ни на есть обвинительное заключение, замешанное на антисемитских инсинуациях. – Вы согласны с выводами рецензентов? Я посмотрел ему в глаза. – Я – нет, а вы? Стало тихо. Мы молча сидели друг перед другом. Заговорил он. Медленно. Небольшие паузы между предложениями. – Я не буду шить вам статью. В конце концов, вы не распространяли свои произведения в народ, не занимались антисоветской пропагандой. Но так просто я ваше дело закрыть не могу. Вам снова придется кое-что написать. А именно. Ознакомившись с заключениями рецензента, вы признаете его правоту, глубоко сожалеете, что создали просионистское произведение и никогда впредь подобного делать не будете. Напишите также о своем отце, который прошел всю войну и проливал кровь за Советскую родину. Просите, чтобы вам дали возможность честным трудом искупить свою вину перед партией и народом. Какая гадость! Но я вынужден пройти и через это, если хочу своими руками свершить возмездие. Я писал, писал так, как мне было сказано, а в голове стучало: «Нет, сволочи! Не выйдет по-вашему. Буду изо дня в день, как молитву, повторять свою «Масаду». Пока я жив, мои герои будут со мной». Кагэбэшник не стал подписывать пропуск – проводил до проходной, и мы вместе вышли на улицу. – Пройдусь немного – такая чудесная погода. Меня, между прочим, переводят на другой участок работы, чему я откровенно рад. Все нормально. Дело, считайте, закрыто, уголовное преследование вам не грозит. Хотя… всякое еще может произойти, но все ерунда по сравнению с этим. – Что еще может произойти? – Мало ли… Главное – вашей свободе ничто не угрожает. «Да черт с ним, – подумал я, – случится, так случится. Устал я безумно». По улице сновали люди. У магазинов – хронические очереди.

Александр ЛЕЙДЕРМАН «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»


ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

Городской транспорт переполнен. Из соседнего кафе дружинники выволакивали двух парней и девушку. Согласно указанию нового генсека Андропова устраивались облавы на тех, кто в рабочее время покидал свои рабочие места, чтобы сбегать в кино, посидеть в кафе, сходить в баню... Таким образом укреплялась «трудовая дисциплина». Кстати, и об Андропове что-то меньше слышно… Страна, как оказалось, вступила в период, который позже был остроумно наречен «Пятилетка Три-П», то есть «Пятилетка Почетных Похорон», когда Генсеки один за другим с небольшим интервалом покидали «лучший» из миров, а именно мир «развитого социализма». – У меня такое чувство,– сказал я, – что на меня опустилась тьма. – Когда-то я прочитал книгу,– ответил он, – от которой в памяти осталось лишь название – «Тьма сгущается перед рассветом». Хотите, я еще кое-что скажу? Строго между нами. Герои Масады были правы в своей борьбе. Я вздрогнул. Провокация? Я поднял голову, но его и след простыл. *** Но все-таки, что еще может произойти? Произошло. В городской газете появился материал за моей подписью. Чья-то умелая рука переделала мое «покаяние» в статью, где бичевался Израиль и некоторые отказники, о которых я понятия не имел. Что было делать? Покончить собой? Нет, сволочи! Пусть отвернутся от меня многие из моих друзей, но я буду жить, и доживу до того момента, когда открыто смогу рассказать правду. Кстати, единственный, кто утешал меня в эти дни, был Дядя эрудит. В один из дней вызывает меня к себе мой начальник. Седой, грузный. Ерзает в кресле. – Плохие новости. У нас предстоят сокращения по работе. Для тебя будет лучше написать заявление «по собственному...» Написал без лишних вопросов. Дома, прежде чем «порадовать» жену, спросил: – Как поживает твой пациент? – Неважно. Все чаще вызывает «скорую». Знаешь, он так ко мне привык, что когда он или его жена делают вызов, то просят, чтобы прислали только меня. – Очень хорошо. Они же не знают, чья ты жена. Пока не знают. Береги его. Рассказываю ей последние новости. – Успокойся, найдешь себе работу, – что другое могла сказать? И что вы думаете? Нашел. По объявлению в газете: «Требуются страховые агенты». Пошел в агенты. Честное слово, работа мне понравилась. Постоянное общение с людьми. Сколько интересных историй, сколько исповедей я выслушал от людей, которые, поверив мне, страховали у меня свои жизни, детей, имущество. Кое-что из услышанного я впоследствии использовал в некоторых своих рассказах. Да и заработки приличные. Недоумевающим – как это я очутился на такой работе – отвечал: «Погнался за длинным рублем». Еще согревала меня мысль, что скоро будет поставлен наш с Симоновым балет.

Дело было на мази. В Филармонии состоялся ежегодный концерт – творческий отчет членов Союза композиторов Молдавии. Там впервые в оркестровом исполнении прозву-

№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

11

РУССКОГОВОРЯЩИЙ ПСИХОЛОГ В МАЙАМИ

15 лет опыта психологической поддержки первых лиц крупных компаний ВЫПУСКНИК БОННСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (ГЕРМАНИЯ)

MICHAEL SCHMIDT ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

БЕСПЛАТНО

Психологическая помощь в сложных жизненных обстоятельствах, помощь при одиночестве, стрессах, депрессиях, потере смысла жизни и страхе смерти. Эмоциональная поддержка в любых ситуациях. Помощь при панических атаках и аэрофобии. Религиозно-философская переоценка глубоких переживаний. Бизнес - анализ ситуаций. Помощь в преодолении кризисов. Сопровождение переговоров и встреч.

MIAMI * AVENTURA * SUNNY ISLES * FORT LAUDERDALE

305-733-3114

ЛЕДИ МЭРИ СМИТ

Биоэнергетик Целитель Парапсихолог Проходила обучение в Германии, Москве, Италии Индивидуальные консультации и прием по скайпу

678-533-9477

- Сердечно-сосудистая система - Лимфатическая система - Дыхательная система - Опорно-двигательный аппарат - Мочеполовая система - Избавление от блоков, деструктивных программ - Работа с психологическими травмами - Исцеляющие картины


12

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

чали фрагменты из балета «Командор танцует танго». В газете «Вечерний Кишинев» появилась статья известного в республике музыковеда Зиновия Столяра «Встречи на творческом экваторе». В ней, среди прочего, говорилось: «Замысел балета «Командор танцует танго» (композитор В. Симонов, либретто А. Лейдермана по мотивам знаменитого романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок») возник неожиданно. Теперь, когда партитура готова, мы, слушая музыку, убеждаемся в том, что сценическая реализация балета могла бы дать весьма интересные результаты». И дальше: «Спектакль – в этом нет сомнений – может получиться интересным и зрелищным». Мы переделали третью картину, и теперь клавир, партитура и либретто находились у нового Главного дирижера Театра оперы и балета, молодого, талантливого, ищущего. Последнее слово его – быть или не быть. После газетной публикации последовало приглашение к Главному. Принял он нас с Симоновым исключительно тепло. – Мне все очень понравилось. Давно пора разнообразить наш балетный репертуар. Нужен хороший кассовый спектакль. Ваша вещь – стопроцентное попадание. Сделаем так. Мы дадим вам лучшего концертмейстера Ларису Долгополову. Затем созовем совместное заседание Реперткома и Худсовета, прослушаем весь балет и официально примем его к постановке. …И настал день, вернее, вечер прослушивания. Огромный репетиционный зал театра забит до отказа. Пришла почти вся балетная труппа. Среди приглашенных – заведующие отделами культуры республиканских газет, композиторы. Ко мне подошел расстроенный Симонов. – Ничего не могу понять. Встретил в коридоре Главного, злой такой, едва поздоровался, руки не подал. Нехороший симптом… Хотя всякое бывает. С женой, может, повздорил… Заседание, наконец, открывается. После оглашения цели сегодняшнего прослушивания Главный передает микрофон мне. Я читаю содержание первой картины, и Лариса тут же ее проигрывает. Играла, надо сказать, великолепно. Рядом с ней композитор – переворачивает страницы клавира. Читаю содержание второй картины, опять музыка, и так до конца. По реакции зала чувствую, что принимают хорошо. Особенно оживленно реагируют балеруны и балерины. Оно и понятно – их хлеб.№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

Прослушивание закончено. После перерыва – обсуждение. Первым выступает балетмейстер Марат Газиев. Он краток. Балет сделан интересно. Должен быть принят к постановке. Прима-балерина Розита Потехина. Слушала и примеривала на себя партию Зоси. Исполнит с удовольствием. Слово берет главный режиссер Оперного театра, в прошлом несостоявшийся драматический актеришка. Музыка хорошая. Все претензии к либретто. Сюжетные линии не дотянуты. Много интересных эпизодов романа не нашли здесь своего воплощения. Я подскакиваю в своем кресле. – Нельзя ли более конкретно о «недотянутости»? Режиссер несет о «неубедительности мотиваций, с одной стороны, и редуцировании (?) игровых ситуаций с другой стороны», вконец запутывается и говорит, что ему следует прочитать либретто глазами, и тогда выскажется более определенно. Я задаю следующий вопрос: – Не потрудитесь ли перевести свое выступление на более понятный простым смертным язык, а то уж больно заумная шарада получилась, кроме того, представляете ли вы себе разницу в жанрах балетного либретто и романа? Главный прерывает. Вопрос не по существу. Дальше. Дальше были другие выступления. В основном хвалили. Были замечания композитору – хотелось бы больше гротеска в музыке. Все, однако, сходились в главном, – балет должен быть включен в репертуар. Слово берет заведующая отделом культуры центральной республиканской газеты «Советская Молдавия» – Тетя журналистка. Я облегченно вздохнул. Уж она не подведет. Мы с ней старые друзья. Охотно меня печатала. Муж у нее еврей. Когда я приходил к ней в редакцию, непременно обменивались свежими еврейскими анекдотами. – Я слушала и возмущалась. Нет, не музыкой. Музыка интересная. Либретто ужасное. Полнейшее искажение любимого народом романа. Нет, балет с таким либретто ставить нельзя. Я снова подскочил в кресле. – Нельзя ли более конкретно об «ужасах» либретто? – Ни одно слово в нем не на месте. Если разбирать, до утра времени не хватит. – Как же можно создать хорошую музыкальную драматургию на плохое либретто?

Александр ЛЕЙДЕРМАН «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»


ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

Снова окрик Главного: – Вопрос не по существу. Все, кто хотел, уже высказались. По тому, как ведет себя Главный, могу заранее предсказать финал. – В свете сегодняшнего обсуждения, – начал он свое заключительное выступление, – ясно, что балет «Командор танцует танго» в таком виде принимать нельзя. (Ложь! Большинство выступлений были однозначно в нашу пользу.) Есть предложение вернуться к этому вопросу в следующем сезоне. Называется, приехали. «Вернуться в следующем сезоне» в переводе с театрального жаргона означает не вернуться никогда. Через год, когда страсти улягутся, выяснится, что балетный репертуар «предельно уплотнен», к тому же «вещь потеряла свою актуальность», и тому подобная мура. Одним словом, «искусствоведы в штатском» надежно курируют творческие союзы. Станут ли служители муз, даже если и держат фигу в кармане, ломать себе карьеру из-за какого-то неблагонадежного либреттиста? Мы с Витей шли домой вместе. На нем лица не было. Он всю дорогу повторял: – Ничего не понимаю, ничего не понимаю… Зато я все хорошо понимал. Мне было больно и горько. Не за себя – за него. Я-то, ладно, без пяти минут «враг народа», но он, он же ни в чем не виноват. Но ведь и я не виноват – мы начали делать балет еще до моей эпопеи с КГБ. И все-таки меня грызло – из-за меня, из-за меня, из-за меня… Что я могу для него сделать? – Знаешь что, Витя, предложи этот балет какому-нибудь театру в России. И, самое главное, сними мою фамилию. – Ты что? – Очень прошу – сделай это. Он отрицательно помотал головой. – Подумай. – И не подумаю думать об этом. – Что-то с памятью моей стало. Витя, не помнишь из какой библейской притчи этот диалог: «– Сторож, сколько ночи? Сторож, сколько ночи? – Уже скоро рассвет, но еще ночь». – Впервые слышу. Диалог потрясающий. (Витя вскоре уехал в Москву, а через год вышел очередной том Музыкальной энциклопедии. В разделе «Балеты» есть и такая строчка: «Командор танцует танго». Балет в трех действиях. Музыка В. Симонова по мотивам романа Ильфа и Петрова «Золотой теленок». И больше ни одной фамилии. М-да...) *** Вначале был Горбачев. Потом было слово, и слово было «перестройка». «Империя зла» осела и рассыпалась. Суверенная Молдова на одном из первых заседаний парламента уравняла в правах языки национальных меньшинств. В Кишиневе и других городах республики возникли Общества еврейской культуры. Я был выбран в Правление Кишиневского ОЕК. Стала функционировать еврейская школа. Был налажен выпуск еврейской газеты на русском языке «Наш голос». Мне позвонили с прежней работы. Предложили вернуться – освободилась престижная должность. Не без волнения вернулся в родные пенаты. Встретили приветливо. Однако главным для меня было другое.

№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

13

РУССКО-ГОВОРЯЩИЙ АДВОКАТ В МАЙАМИ С 20-ЛЕТНИМ СТАЖЕМ ГОТОВA ПOMOЧЬ ВАМ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ

• Бизнес и Договорное право • Недвижимость • Иммиграционное право • Автоаварии, травмы и страховые иски • Услуги посредника • Семейное право • Завещания и планирование наследства

БЕ БЕСПЛАТНАЯ ПЕРВАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПЕ

305-775-8414 305 775 | ellen@novoslaw.com

www.novoslaw.com.


14

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

Чудо свершилось – пробил мой час! Сейчас я смогу рассчитаться с предателем. Нет, не стану ни стрелять в него, ни душить. Я сел за свой стол и стал писать. «Открытое письмо». Приведу несколько фрагментов. «…Предательство старо, как мир. К сожалению, и здесь мой народ может оспаривать печальный приоритет. Когда Мойсей в гневе убил египтянина, издевавшегося над евреем-рабом, другой еврей-раб тут же донес об этом властям, «честно» заработав лишний кусок хлеба и шмат мяса. Да и Иуда из Кариота тоже, вроде, нашего роду-племени. …Предательство имеет тысячу лиц – тут и сведение счетов, и жадность, и зависть, и подлость, и низость, и карьеризм, и желание спасти шкуру. Предают под пытками, наконец. …В моем случае теряюсь в догадках. Вы почетный пенсионер, ни в чем не нуждались. Если предположить, что вы возмутились, испугались моих «антимарксистских позиций», то, как порядочный человек, могли предложить мне самому пойти «куда следует» и покаяться. И если бы я не послушался, то мог бы, нет, не оправдать, но как-то объяснить вашу низость. Этого, однако, не произошло, что дает мне повод думать, что испытали вы не возмущение и не страх, а радость, гаденькую, липкую радость раба, которому выпало «проявить» себя («вот я какой!») и который бывает счастлив, когда хозяин позволяет ему лизнуть кончик шпыняющего его сапога. …А может, все было проще, и в вас, вскормленного сталинщиной, проснулся садистский, палаческий инстинкт. В конце концов, вы знали, что я отец двоих детей, но и это вас не остановило. …Вы в таком возрасте, когда уже можно подводить кое-какие итоги. Итак, скольких «врагов народа» вы отправили на плаху за свою долгую жизнь? Сколько искореженных судеб на вашей совести? У меня, однако, особый счет к вам. Предав меня, вы предали героев Масады, своих единокровных братьев, надругались над их подвигом, надругались над памятью, отчего ваше деяние предстает еще более аморальным и кощунственным. И если вам посчастливится избежать возмездия земного, знайте – «Есть Высший судия. Он ждет…» И там, в непостижимых для нас измерениях, будет и суд, и расплата. За бессонные, мучительные ночи ваших жертв. За сжимающиеся сердца при общении с «компетентными товарищами». За отчаянную безысходность, куда вы загоняли доверившихся вам людей. Различными способами я распространю это письмо по миру, и мир узнает, как спустя две тысячи лет после того, как Иуда из Кариота предал своего учителя, некий Иосиф из Кишинева предал своего ученика. И вы навсегда войдете в реестр позора. Масада больше не падет!» Я подозвал жену. Прочитал, прорыдал ей это письмо. – А теперь, прямо сейчас, поеду в «Наш голос». Оно должно быть напечатано там. Жена стала передо мной.№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

– Ты этого не сделаешь. – Еще как сделаю. – Ты же убьешь его. – Предателям во все времена, у всех народов – одна кара. – Он очень болен. Ему уже немного осталось. Дай ему умереть спокойно, прошу тебя, не бери грех на душу. – Гиппократова клятва, да? А представляешь, что могло бы быть со мной, со всеми нами, если бы меня посадили, сослали бы, мало ли что могли сделать? Да и без этого, сколько пришлось вынести. Тебе ли не знать? – Знаю, знаю, но не надо этого делать. Прояви великодушие. Он так мучается… Я как вспомню его глаза… Я много раз ездила к нему – такая благородная семья… Умоляю, оставь его в покое. – О каком благородстве ты говоришь? Семья предателя! «Его глаза…», – передразнил я ее, – постой, постой, ты случайно не увлеклась им? А что? Я где-то читал, что иногда молодые женщины влюбляются в старческие морщины, есть такой вид сексуальной патологии. – Ты сошел с ума. Как ты можешь говорить такое? Я не хочу, чтобы ты убил умирающего, беспомощного старика. – Предателя! Дай пройти. – Опомнись! Я с силой оттолкнул ее и выбежал из дому. В редакционной комнате кроме редактора было еще несколько человек, нештатные сотрудники. Я бросил письмо на стол. – Я хочу, чтобы оно пошло на первую полосу. Во-о-т такими буквами. Письмо тут же все прочитали и ужаснулись. – Иосиф Мойсеевич? Быть такого

не может. – Может. Еще как может. – Ты уверен? – спросил редактор – Более чем. Сам видел его донос, написанный и подписанный его рукой. Редактор посуровел. – Дадим. Пойдет в ближайшую пятницу. Я почувствовал жар. Какая-то дьявольская сила не давала мне усидеть на месте. Я выскочил на улицу, несся как угорелый. В пятницу, в ближайшую пятницу! Я торопился, будто это могло подгонять время. Дома у меня была холодная война. Жена со мной почти не разговаривала. Ночью, когда ложились спать, она брала подушечку, доставала из шкафа какое-то покрывало, уходила в другую комнату, ложилась там на диванчик. Я к ней не подходил. Как-то застал ее за телефонным разговором. Давала кому-то медицинские советы. Ничего особенного, знакомые часто обращались к ней за помощью, но тут, завидев меня, торопливо свернула разговор. Меня передернуло – неужели говорила с ним? Ладно, смолчу пока. Главное – дожить до пятницы. Понедельник… вторник… среда… Как тягуче проходят дни! И что-то жжет меня постоянно.

Александр ЛЕЙДЕРМАН «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»


15

COSMETIC, RESTORATIVE & PREVENTATIVE

G-DENTAL

НОВЕЙШИЕ ТТЕХНОЛОГИИ! УЛЬТРАСОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ! МИЛЛИОН ДОЛЛАРОВ РЕКОНСТРУКЦИЙ!

Dr.Igor Pasisnitchenko

10450 Taft Street PEMBROKE PINES, FL 33026 104

954-431-0450 Говорим р по-русски ру

Более Б

28 лет ОПЫТА РАБОТЫ

СПЕШИТЕ СДЕЛАТЬ АППОЙНТМЕНТ С Й С НАШИМ РУССКОГОВОРЯЩИМ ОР ОРТОДОНТИСТОМ д-ром ИВАНОВЫМ!

• Импланты с высокой технологией 3D • Лечение и удаление зубов • Мосты, виниры, коронки • Исправление прикуса с помощью прозрачных ретейнеров (Invisalign) • Лечение десен (лазерная технология) • Наращивание кости • Брекеты • Косметическая стоматология • Неотложная помощь • Отбеливание зубов в течение одного часа

YOU KNOW WHAT YOU GET Возможно Финансирование


16

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

*** Четверг. Подзапустил я, однако, свои дела на работе, пришлось задержаться подольше. Теплый апрельский вечер подкрался незаметно. Домой не хотелось. Пройдусь. Прошел два квартала и опять это «вдруг» – навстречу мне идет улыбающийся… Дядя кагэбэшник. Обрадовался, как родному. Обнял. Предложил пойти куда-нибудь, посидеть. – С удовольствием,– говорю. – Зайдем ко мне. В моем служебном кабинете достаточно уютно, да и в холодильничке кое-что найти можно… И вот мы сидим, смакуем коньяк, говорим о всякой всячине. Сейчас, после того как русские из «освободителей» и «старших братьев» превратились в «оккупантов», его, мягко говоря, выпроводили из тайной полиции. Работает сейчас в каком-то кооперативе. – Я надеюсь… надеюсь, вы не в обиде на меня. Это была моя работа. Можете думать что угодно, но ваше счастье, что ваше дело вел я, а не какой-нибудь мясник. – Знаю, иначе мы бы не сидели сейчас здесь. Пожалуйста, купите завтра газету «Наш голос». Вы прочитаете о вашем бывшем осведомителе Иосифе Мойсеевиче. Повторяю, к вам у меня нет претензий. Но предатель должен быть наказан. – Самое интересное, что профессор здесь абсолютно ни при чем. – Вам, видимо, коньяк ударил в голову. – Нисколько. Могу выпить бутылку, и ни в одном глазу. Но Иосиф Мойсеевич ни в чем не виноват. – Скажите, письмо, которое вы мне показали, написано им? – Им. – Подпись его? – Его. – Значит, он меня предал? – Нет, не он. – Но я же своими глазами читал это письмо, там даже обороты речи его. – Верно. Он писал, он подписывал, но не он вас предал. – Бред какой-то. Ничего не могу понять… – Вы не знаете специфики нашей работы. Мы несем уголовную ответственность, если разглашаем имена наших осведомителей. Так что, если я вам показал его письмо, значит, вас предал не он. – И сейчас не могу врубиться. – Все очень просто. Вас предал другой. От того, другого, мы также узнали, что вы показали свой сценарий Иосифу Мойсеевичу. Я отправился к нему. Вынул удостоверение капитана КГБ. Ста-№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

рик, понятное дело, испугался. Я его спросил, верно ли, что он читал ваш сценарий. Он не стал отпираться. Тогда я попросил его написать все, как было, что он и сделал. Весь фокус. Я метнулся к телефону. К счастью, редактор оказался на месте. – Немедленно сними мой материал. Профессор ни в чем не виноват. Потом объясню. Что? Газета уже печатается? Останови машину! Все расходы на мне. Останови машину, иначе произойдет трагедия! Не могу передать, какими словами крыл меня редактор – ни одна бумага не выдержит. Я упал в кресло. – Кто, кто меня предал? – спросил, и тут же почувствовал нелепость этого вопроса. Дядя кагэбэшник встал и молча вышел. Есть Бог на свете! Я уверовал. Дома я всю ночь молился: «Спасибо, Господи, что не дал мне совершить смертный грех». Не спала в эту ночь и жена… «Наш голос» не вышел в пятницу, как было потом объявлено, «по техническим причинам». Газета появилась лишь во вторник. На первой полосе красовался большой материал о Переце Маркише. Редактор ходил с просветленным лицом. – Хотя намучился я из-за тебя, такого-сякого, но какое счастье, что пусть в последнюю минуту, но удалось избежать кошмара. Кстати, кто еще читал твой сценарий? – Еще один человек. – Кто? Я не ответил, и редактор не переспросил. Через несколько месяцев Иосифа Мойсеевича не стало. *** Во времена Храма евреи совершали жертвоприношения – духовное очищение и благодарность Всевышнему за чудесное избавление от бед и напастей, которые подстерегают человека в обыденной жизни. И говорил Бог Моше: «А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасая…» Две тысячи лет, как порушен Храм, а огонь все горит. И я кладу на алтарь свою жертву – свою неистовую жажду мести. Даже имени не назову Дяди эрудита. Великолепную подсказку подарила мне когда-то моя Любаша. Умничка!

Александр ЛЕЙДЕРМАН «ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»


INSURANCE Я подберу Вам любую страховку, исходя из Вашего бюджета

PROPERTY & CASUALTY

ББЕСПЛАТНО ПРОВЕДУ АНАЛИЗ ВАШЕЙ СЕГОДНЯШНЕЙ СТРАХОВКИ

• автомобилей, мотоциклов, лодок, грузовиков • квартир, домов, аренды • бизнеса, грузов

LIFE & HEALTH • здоровья, жизни, зубов • Medicare дополнение • Пенсионные планы, IRA

Оценю риск и подберу правильную страховую компанию по доступным ценам

РРАБОТАЮ СО ВСЕМИ ВЕДУЩИМИ СТРАХОВЫМИ КОМПАНИЯМИ

Universal Healthcare Salution

U S

ǔǯǻǺǵǿDz: ǔǯǻǺǵǿDz:954-607-9631 954-607-9631 ǵǸǵ 305-466-3333 954-466-3333

Эдуард Мокрополо

FREE instant online quotes

18090¬Collins Ave. # T15, Sunny Isles Beach, FL 33160

17

M.B.Coppens Accounting INCOME TAXES

ǰǿdz ǰǶDzȉ ǯȁȃDZǮǹȀdzǾǿǸǶȃ ȁǿǹȁDZ Ƕ ǰdzDzdzǻǶdz ǯǶǵǻdzǿǮ

ǻǮǹǼDZǶ Dzǹȍ ǯǶǵǻdzǿǼǰ Ƕ ȅǮǿȀǻȉȃ ǹǶȄ ȻɈɅȿȿ

31 DZǼDzA ɈɉɕɌȺ

Marina ȼ. Coppens CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT

Tel.: (305) 947-1412 Fax: (305) 947-1413 e-mail: marina@mbcoppens.com

1800 NE 171 Str, N. Miami Beach, FL 33162 ɌɈɅɖɄɈ ɉɈ ɉɊȿȾȼȺɊɂɌȿɅɖɇɈɃ ɁȺɉɂɋɂ

Tax Refunds ɨɬ 7 ɞɨ 10 ɞɧɟɣ

America Counts on CPAs®


18

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

Ⱥɥɟɤɫɟɣ əȻɅɈɄ

(грустный детектив с элементами юмора и печальным концом)

Часть первая. Челноки на перепутье (Продолжение)

Трудовые будни рынка Отдых Экипаж «Антилопы» смог позволить себе роскошь пораньше ретироваться со спровоцированного ими базара в местную, весьма умеренных удобств, гостиницу. День вместе с солнцем катился к закату. Настроение было приятным: все перевезено в целости и сохранности, торговые успехи налицо, экипаж крепок телом и духом, а в салоне машины покоится полная сумка бакалейной (бутылочной) продукции. – полученного Вованом вознаграждения за работу регулировщиком на перекрестке. Толян, Серый и Савелий старались не смотреть на иссиня-желтую физиономию Вована и не думать о том, какой ценой заработаны этот коньяк и шампанское... Жратвы было море еще из домашних запасов. Все спешили сесть за стол, и только деловой до судорог Вован запретил начало пиршества, пока не будет завершена бизнес-программа. А в остатке этой самой программы на сегодня числилась одна сделка – с тем самым злополучным спиртом. Ровно в шесть в номер постучался ожидаемый с нетерпением оптовик. Вован выставил подельщиков за дверь. После чего в течение получаса выяснял с партнером отношения по цене. Три раза красный от возмущения оптовик выскакивал за дверь, рвался к гостиничному выходу, но затем каждый раз смиренно приходил назад. Наконец он вышел в четвертый раз уже с нормальным цветом лица, сгибаясь от тяжести двух чемоданчиков, где возлегали канистры с дефицитным нектаром. Взамен ушедших с оптовиком в углу комнаты покоились две емкости – абсолютные копии прежних. Расставить бутылки и богатую снедь на столе было делом пяти минут, а вот само торжество длилось до позднего вечера.

Дорога Дорога в ощущении челнока, забитого баулами со всех сторон, – дело скушное и утомительное. В пути, как правило, Вован помалкивает, обдумывая очередные гешефты. Серый в дороге, если не жует, то дремлет. Но если уж не дремлет, тогда обязательно жует. Савелий большей частью пытается тоже вздремнуть, но как только он засыпает, сумка из левого верхнего угла так и норовит проехаться по его слабо защищенной голове и сонной физиономии. Ситуацию время от времени разряжает Толян, которому в движении ни есть, ни спать не показано. Зато говорить он может до хрипа. Что он периодически и делает. Большое место в его словесах занимают водительские байки, афоризмы, а также притчи из тревожной жизни женатиков, пересказывать которые Толян большой мастер.

– Был у меня приятель еще из школы Жора Клипин. Жорик закончил горный техникум и стал работать мастером вскрышного участка на карьере. А летом, в отпуск, чтоб заработать побольше «бабочек», отъезжал «бичевать» на Север. Оттуда он и привез жену – северную Пальмиру– сочную, как красный перец. Работа на вскрыше –экскаваторы, бульдозеры, самосвалы – все знают свой маневр и работают на сдельщине. А участок в десяти минутах ходу от дому. Так вот, этот страстный муж Жорик раз пять за смену бегал с поста, чтобы покувыркаться с любимой. И так приучил северянку к этому режиму, что если он запаздывал с визитом, она сама бегала к нему в прорабскую за очередным вливанием. Понял Жорж, что дело плохо, силы на исходе. И решил он устроить жену на работу, чтобы дурью не маялась. Поставил учетчицей работы автотранспорта. Расчет его оправдался – со временем Катюша перестала преследовать его с ласками. Но расчет оправдался только частично: Катюша

Алексей ЯБЛОК «ЧЕЛНОЧНАЯ «ДИПЛОМАТИЯ»


19 И ЛК Ы У Р НО Е Ч ДУ Т Е А НЫ Ц ПЛ ОН РО С П БЕ СИ Й С ВО Е ПР ЕР М ЕП КО ОЛ П

Болезненные варикозные вены? C USA Vein Clinics ваши ноги в надежных руках Βарикозных Βены Паутинообразные вены Зуд и жжение Судороги и боли Тяжесть и боли Язв и сгyстков крови Тяжесть и отеки ног Изменение цвета кожи Язвы, тромбоз, кровотечения Тяжело стоять на ногах Наша минимально инвазивная процедура занимает всего 15 минут. Сразу же после процедуры вы сможете вернуться к своим повседневным делам. От других венозных клиник нас отличают уникальное оборудование и индивидуальный подход к каждому пациенту. Мы специализируемся и в других проблемах кровообращения, включая Peripheral Artery Disease (PAD) и лечение ран.

Покрывается Medicare, Medicaid и большинством других страховок! .co ics in Cl Ve in SA w .U

1711 E Hallandale Beach Blvd. Hallandale ,FL 33009

w

reserved.

(954) 688-4725

w

© May, 2017 USA Vein Clinics®. All rights

m

Не терпите ни дня! Позвоните нам сейчас!


20

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

приспособилась за смену делать несколько ходок с молодыми шоферами, по дороге на короткое время заскакивая с гостем домой… Так что, дорогие женатики, не спешите радоваться облегчениям, пока не узнаете, шо оно такое и откуда взялось. – А то еще был случай. Пошел я как-то в гости к своей землячке. Муж ее – прапорщик, неделями кантовался в лесу возле своего продуктового склада. А тут вдруг, на тебе, здрасте, явился не запылился в самый интересный момент наших земляческих отношений. Не знаю, сидел ли кто на чердаке в одном преисподнем в ноябре месяце? Если сидел, тот посочувствует, а если нет, то поверит на слово: ничего хорошего. Но я не о грустном. Когда раненько-раненько утром гвардии прапор отбыл на защиту рубежей отечества, меня ждал такой жаркий прием, что я и думать забыл про этот ледяной чердак! Разве женатик может получить столько острых ощущений за одну, хоть и зимнюю ночь? Да никогда! …Особенно хороши были шоферские афоризмы Толяна. Увидев ковыляющего по перекрестку на красный свет светофора старичка, Толян тут же выдавал свою версию происходившего: – Здесь, в Тернополе, ветеранам не могут обеспечить ни денежные пособия, ни жилье. Поэтому они решили в виде натуральной льготы разрешить старикам в виде исключения переходить улицу на красный свет… В другом случае, еле разминувшись с дамочкой, вздумавшей перебегать перед носом машины через проезжую часть, Толян не поленился остановиться и из машины, вместо заслуженного мата, сказать неуклюжей девице: – Мадам, запомните сами и передайте родственникам: задавленный на переходе имеет преимущество перед задавленным на проезжей части. Раздвигая своим покореженным «жигулем» другие машины на стоянках, Толян деловито комментировал свои шкодные маневры: – Уверенно сдаем назад… до характерного треска… Им было несть числа – этим жемчужинам холостяцкого юмора водителя «Антилопы», но самое мудрое он изрек в самом конце похода. В ответ на просьбу Савелия прибавить газу, чтобы засветло попасть домой, Толян изрек: – Борисыч, лучше приехать на тридцать минут позже, чем на тридцать лет раньше. Толково сказано.№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

Торг здесь уместен Рынки небольших городишек в Польше мало чем отличаются от своих собратьев на Украине. Вообще-то, базар – он и на Марсе базар. Поляки – классные гешефтмахеры, мастера торговаться и выжать из них приличную цену – дело архисложное, как, слегка картавя, говаривал вождь пролетариата. Соответственно этому умению и складывался дневной денежный баланс каждого члена экипажа. Если Вован за три дня «спустил» более трех четвертей своего товара, Серый и Толян тоже значительно опустошили свои «кладовые», то у Савелия был сплошной завал. Об этом красочно свидетельствовали прилавки: у Вована аккуратно выложенные образцы оставшихся товаров, у Савелия – груда разнообразных вещей, своим видом больше отпугивающая компетентного покупателя, чем его привлекающая. Особый интерес в «коллекции раритетов» Савы вызывали два вызывающе торчащих хрустальных рога. Их потрогал, казалось, весь базар, но купить никто так и не решился, хотя продавец трижды снижал цену. На третий день торговли изобретательный Толян в то время, когда Савелий пошел перекусить, водрузил над его прилавком картонный плакат: Фирма «Рога и копыта» Веников не вяжет

Пришедший после обеда Савелий, в душе признав шарм этой шутки, тем не менее, вздумал слегка поупрямиться: – Ну, рога – еще куда ни шло... А причем здесь копыта? На что Толян глубокомысленно и резонно ответил: – А как же иначе? Если вы, Борисыч (не дай Бог!), вздумаете откинуть копыта, то после этого останутся лишь ваши рога... ...Однако обратимся к самому процессу торговли в исполнении Вована. Рано утром, заехав на рынок в числе первых участников торжища, Вован умело и споро раскладывал свой «арсенал». Потом отлучался (снова отлучался!) для того, чтобы оббегать за полчасика весь базар, изучая сегодняшнюю конъюнктуру рынка. Затем возвращался, корректировал «витрину» своего прилавка, выпячивая те вещи, которые (на его взгляд) сегодня будут в ходу.

Алексей ЯБЛОК «ЧЕЛНОЧНАЯ «ДИПЛОМАТИЯ»


21

D&L Rainbow Verticals & Design

Broward, Miami Dade, West Palm Beach -

Commercial & Residential

• ǏǺǼǴdzǺǹǾǬǷȈǹȇDZ Ǵ ǮDZǼǾǴǶǬǷȈǹȇDZ DzǬǷȊdzǴ • ǞȊǷDZǮȇDZ dzǬǹǬǮDZǽǴ • ǎǺǷǬǹȇ • ǙǴǾȋǹȇDZ dzǬǹǬǮDZǽǴ • ǤǾǺǼȇ Ǵ ǯǬǼǰǴǹȇ • ǜDZǸǺǹǾ Ǵ ǻǺǰǯǺǹǶǬ ǺǰDZDzǰȇ 2137 Stirling Rd, Fort Lauderdale, FL 33312 1|2 ǸǴǷǴ ǹǬ dzǬǻǬǰ ǺǾ I-95

(954) 989-5577

FREEs estimate


22

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

...Небольшое отступление об отлучках Вована. Савелий наблюдал за ним – никаких отвлечений Вова не совершал всуе: все было осмысленно и рационально. Саве показалось, что успехи и везения Вована продумывались и просчитывались в мелочах именно во время этих «перезагрузок». Здесь вспоминается один «гарик» Игоря Губермана: Любовь – спектакль, где антракты немаловажнее, чем акты. А в том, что у Вована была любовь непосредственно к процессу торга – это вне сомнений. Сам торг был тоже интересен. Вован нравился покупателю. Причем и мужчинам, и женщинам. Ну, с женщинами все ясно: увидев издалека за прилавком усатого, статного, сверкающего цыганскими глазами молодого мужчину, пани всех возрастов подходили, чтобы поближе рассмотреть этот привлекательный экземпляр. Тут они попадали под ауру «бонвивана» Вовы, и редкая дама уходила, так ничего не купив у этого «шарманного» пройдохи. Говорил Вован на жуткой смеси русского, украинского с вкраплениями польского, тем не менее, все его понимали. Прежде всего, Вован каким-то шестым чувством угадывал именно своего покупателя. Мимо сновали люди, присматривались, приценивались – Вова хранил ледяное спокойствие. Но когда он ловил взглядом ничем не отличающегося от других, ему одному понятного стоящего покупателя, здесь все обаяние и недюжинная энергетика приходили в действие: – Пше прошу пана! Як гляну, вы настоящий покупец. То, секира-мотыга, вам не пшистко едно, где гандлювать товар. Отож только тут ви знайдете, цо вам тра. Гляньте на ци ходинки (часы) – самии кращие во всей Советии, роблены в Беларуси у Минску – лучший в Союзе завод. Я бачу, вы – межни пан, не якой-нибудь подлец. Отож выбирайте не якись там подли ходинки, а на 25-ти каменях та з фосфорным циферблатом. Сто злот – то не пенензы, а слезы; так будет пан гафуваты в шиковых ходинках, секира-мотыга! Зона буде рада за мазакрасавца! Цо, нема зоны? Покажете ходинки своей лежанке, она вас полюбит еще вельмы бордзо... – О, пане добродий! Бачу пан ходзить и выглядает на хорошую вещь. Дрель на господской будворице (хозяйстве) – инструмент найпотребный. Да и прайс за нее, матка боска, ерундовая – сто пятьдесят злот. Сто злот? За сто злот, секира-мотыга, пан купит дырокол для паперу. Не треба дыроколу?№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

То давайте пенензы и забирайте дрель за сто сорoк злот – хай вам будет выгодница, а мне злыдни... – Боже, яка гарна панянка, источни урода! Я, як узрел мадам, так и подумал, что тильки ця файненька паночка, секирамотыга, буде гафувать з оцим кищцень парщенком (изящное колечко). Симдесять злот, то хиба гроши? А-а, пшистко едно, давайте шестьдесят, абы перщенок был на этой бардзо файной ручке... – Цо, не нравятся кофемолки? Пан – большой специалист, коли так рассуждает. До чего тут упаковка, вы дивиться, як вона меле... Погано выглядае? То пан говорить речи, як наперник до витряку (Приблизительно «ни к селу ни к городу»). Послушав эти диалоги, Савелий с опаской спросил Вована: – Вован, ты, конечно, парень обаятельный и опытный, но вот так называть покупателей подлецами, уродами; вспоминать непонятно зачем какую-то лежанку, зону, в конце концов... Ты не боишься, что рано или поздно тебе (или нам) набьют морду и выставят отсюда восвояси? – Борисыч, вот смотрю я на вас и иногда думаю: не с луны ли вы свалились. Что я, псих ненормальный, чтобы покупателей да еще поляков в Польше «поливать»? Урода – это поихнему красавица, подлец – это всего лишь простой человек. Лежанка – это не тюфяк с овчиной, как вы подумали, а возлюбленная. А зона по-польски, дорогое дитя Гулага, означает жена. Впрочем, вот это как раз имеет смысл – быть при жене иногда хуже, чем быть на зоне... Борисыч, христом богом молю, идите к... своему прилавку или куда подальше... «Прошу пана до гиляки» и не мешайте торговому процессу, пся крев! ...Но вернемся к четвертому торговому дню, который должен был завершить челночный бизнес в Польше, так как в пятницу «Антилопа» планировала взять курс на отчий дом. С утра Вован, в очередной раз скептически глянув на прилавок Савелия, сказал: – Борисыч, для вас сегодня объявляется выходной. Прогуляйтесь по городку, попейте каву, поспите в машине, сходите, наконец, в «синему»... Но не подходите близко к прилавку. Я не хочу, чтобы наша «Антилопа» возвращалась домой с грузом.... После этих слов он взял дело ликвидации организованного Савелием «завала», то бишь изобилия разномастных предметов, в свои мозолистые руки.

Алексей ЯБЛОК «ЧЕЛНОЧНАЯ «ДИПЛОМАТИЯ»


ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

Фантастика! Неликвиды, к которым всю неделю никто не подходил, стали улетать, как супердефицит. Да еще по ценам большим, чем себе вообразил Сава. Первым ушел тяжелый электромотор. Дедушку, который его купил, Вован привлек тем, что нарисовал схему подсоединения двигателя к насосу для отбора воды из деревенского колодца. Электротовары рассосались после того, как Вован объявил всем, что они изготовлены в цехе ширпотреба на заводе, который выполняет особый заказ для космической отрасли. С особым воодушевлением Вова рекламировал хрустальные рога элегантной, видно из не простых, брюнетке, женщине средних лет: – Мадам, трудно вообразить лучший подарок для мужа или любимого человека, чем эти два хрустальных чуда. Они всегда будут символизировать единство супругов (или возлюбленных) в головной части, в авангарде их движения по жизни. Как приятно в дни торжеств чокнуться с любимым этими изящными творениями! А если супруг надумает совершить измену, то из этих рогов можно распить шампанское с любовником, таким образом наставив изменщику рога не только в переносном, но и в прямом смысле! Дама взяла злополучные рога, при том заметив: – Я покупаю эту мещанскую безвкусицу только из-за красивой легенды, которую вы мне тут наговорили... Пока Вован ликвидировал завалы, Савелий искал себе развлечений. Конечно, идти в кино или попивать кофей, когда другие за него трудятся, Сава не стал – совесть не позволила. Но вот побродить по городку и просто потолкаться на рынке... Лучше бы он этого не затевал. За два часа прогулки Савелий встретил многих из тех сослуживцев из управления, кому он подписывал заявления на отпуск «за свой счет» по серьезным семейным обстоятельствам. Первым ему попался Вася Скорик, снабженец, у которого внезапно усоп дядя. Видно, Вася поиздержался на поминках и теперь восстанавливает брешь в бюджете, торгуя немудреным челночным добром. У Лены Скоропадской, машинистки, кажется, маме полегчало, раз дочь, оставив ее, на целую неделю «подалася в мандри». Начальник техотдела, почтеннейший Павло Григорович, наверное, досрочно справил дочке свадьбу, потому что живо «гендлював» на рынке с будущим зятем. Самой щепетильной оказалась встреча с начальником отдела кадров Топорковым. Дело в том, что накануне отъезда Савелий зашел в ОК, чтобы поставить печать на командировке в дальний район. Ах да, автор забыл поведать, что сам Савелий всю указанную неделю находился в этой самой командировке с комплексной проверкой комплектации низового звена. Впрочем, и Топорков тогда тоже поведал Саве, что едет в командировку в другой конец области проверить ход подготовки и переподготовки кадров в соответствии с директивами управления. – Что станем делать, Петр Никодимович? – Савелий испытующе посмотрел на кадровика.

№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

23

ǽȜȘȡȝȘȎ - ǽȞȜȒȎȔȎ - ȺȞ ȞȓțȒȎ )256$/(%'%$7+VTIW %D\+DUERU,VODQGɈɛɜɨɪɨɠɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɢɞɧɚɡɚɥɢɜȾɨɦɩɨɫɥɟɪɟɦɨɧɬɚ ɠɢɜɨɬɧɵɟɈɄ+VHFXULW\ ɪɚɡɪɟɲɟɧɚɚɪɟɧɞɚɫɪɚɡɭɩɨɫɥɟ ɩɨɤɭɩɤɢ  5(17%'%$7+:,1672172:(56 6XQQ\,VOHVɈɬɥɢɱɧɚɹɤɜɚɪɬɢɪɚɩɨɫɥɟ ɪɟɦɨɧɬɚɜɫɟɧɨɜɨɟɫɦɟɛɟɥɶɸɟɫɬɶɜɫɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟɌ9LQWHUQHWFDEOHɩɚɪɤɨɜɤɚ ɜɤɥɸɱɟɧɵȺɪɟɧɞɚɨɬɦɟɫɹɰHɜɢ ɛɨɥɶɲɟ

)256$/(%'%$7+VTIW ɫɜɟɬɥɚɹɭɸɬɧɚɹɭɝɥɨɜɚɤɜɚɪɬɢɪɚ ɦɢɧɞɨɨɤɟɚɧɚɦɢɧɨɬɲɤɨɥɵ ɪɹɞɨɦɦɚɝɚɡɢɧɵɩɚɪɤɢɇɢɡɤɢɣ ɦɟɣɧɬɟɧɟɧɫȾɨɦɫɛɚɫɫɟɣɧɨɦVHFXUL W\

ʠ˒ˈ˙ˋ˃ˎˋˊˋ˓˖ˡ˔˟ ˅ ˍ˖˒ˎˈ-˒˓ˑˇ˃ˉˈ ˋ ˃˓ˈːˇˈ ːˈˇ˅ˋˉˋˏˑ˔˕ˋ ˅ Sunny Isles Beach, Hallandale, Hollywood, Aventura, Miami Beach, Bal Harbor, Surside. Mobile: 786-985-9211 ANASTASIA NEFODOVA 18246 Collins Avenue Mobile: 786-985-9211 Sunny Isles Beach, FL 33160

P.A.

( Viber, WhatsApp )

miamirealtor11@gmail.com miamirealtor11@gmail.com

www.oceanfrontcondosmiami.com 18246 Collins Ave Sunny Isles Beach, FL 33160


24

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

Бывший кадровый офицер, прослуживший в особом отделе дивизии десять лет и знавший толк в конспирации, начальник ОК ответил по-военному кратко и точно: – А ни хрена, Савелий Борисович. Будем считать, что этой нашей встречи не было... После последнего свидания Савелий просто сбежал с рынка, по дороге еще встретив супружескую пару Бугаевых, тоже сотрудников из управления, у которых на прошлой неделе внезапно всю семью поразил грипп и они отбыли на больничные... Остаток дня Савелий провел, не вылезая из машины: то дремал, то резался в дурака с Толяном, который сегодня раньше других завершил торговлю. Ближе к четырем пополудни пришли Вован с Серым. Савелиевский «скарб» ушел по кругу за полторы цены, обозначенной нерадивым продавцом. Жизнь начинающего челнока заиграла новыми красками. Бунт на корабле ...Шел пятый день бизнес-трипа челноков. Основные товарные массы сплавлены, кое-какие покупки сделаны, продуктовые запасы опустошены. По заранее согласованному сценарию должен последовать рывок в родные пенаты. С тем, чтобы выходные дни провести с близкими в радости за привезенные подарки и за вырученные от продаж вожделенные «зеленые». И вдруг неугомонный Вован объявляет, что выезд домой откладывается на два дня. Экипажу поставлена задача совершить марш-бросок на запад с тем, чтобы к утру субботнего дня быть (ни много ни мало!) в Варшаве. Там, оказывается, будет проходить какая-то ярмарка, которую Вован кровь из носу должен посетить. Усталый, как черт, крутящий по многу часов в день опостылевшую баранку Толян; небольшой любитель дорожного дискомфорта Серый и ожидавший, как манны небесной, завершения поднадоевшего приключенческого бизнеса Савелий резко воспротивились такому повороту событий. В одну из отлучек Вована Савелий решил возглавить заговор с целью свержения власти. – Да что это за едрена вошь, сумасбродство такое! Мало ли чего еще захочется Вове посмотреть в Польше? Мы так и будем слоняться за ним, куда его башке взбредет? Договорились вернуться к выходным домой – баста, никаких импровизаций. Мы ему так и скажем: хочешь развлечься – оставайся, а мы поехали. Правильно я говорю? Толян и Серый, до того яростно возмущавшиеся произволом Вована, в ответ на решительный призыв Савелия как-то вяло и неопределенно, не глядя на него, молча кив-№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

нули. Сава не очень-то обратил внимание на их инертность. Он-то знал и помнил Who is who?: кто здесь руководящий работник управления, а кто совсем недавний дежурный электрик... Когда Вован вернулся после отлучки, Савелий командирским голосом, без сомнения в конечном результате этого раздрая высказал ему точку зрения... да нет, решение экипажа: – Мы тут прикинули, Вован, и решили поворачивать оглобли домой. Варшаву будешь «брать» в другой раз. Уговор – дороже денег! – И кто же это так решил? – недобро прищурясь, Вован глянул на Серого и Толяна. – Нет, Вован, ты что? Конечно, едем. Дело есть дело. Это Борисыч что-то захандрил... – предательски засеменил словами Серый. Толян хмуро отозвался: – Мое дело крутить баранку. Вот только керосина на такую даль нам точно не хватит.... – Идеи мои, бензин тоже мой, – перефразировал Вован любимых классиков. – Борисыч, что я вам скажу: здесь заграница, здесь бизнес, здесь нет голосования: как я сказал, так оно и будет. А если стало так уж невтерпеж, мы отвезем вас на местную «железку» и вы поездочком за свой счет спокойненько ближе к воскресению будете дома. Вольному воля, спасенному рай. Любишь кататься – люби и саночки возить! Этим дуплетом народных поговорок Вован завершил отрезвившую Савелия командорскую речь. Очутившись в одиночестве с перспективой своим ходом добираться на родину, Сава сбавил обороты и сдался на милость победителя. «Не все так плохо. Никаких тебе забот – все продумывает Вован; расходы тоже на его холке; езди, смотри, развлекайся... Хотел приключений – получи их на свою голову». ...Вован, в конечном итоге, оказался на высоте. Варшава ему была нужна, чтобы на вырученные приличные деньги купить встречный товар для бизнеса уже дома. Савелий с Толяном сидели в машине и резались в карты, а Вован и Серый часа за четыре сделали все дела. Довольный результатами поездки Вован отвел в сторону насупленного, как старый ворон, обиженного Савелия и выдал ему бонус в размере 150 злот – сумма достаточная, чтобы купить две пары джинсов дочери, нарядное платье жене, свитер бабушке, да и себе кое-что по мелочам. Так что домой Сава явился, как триумфатор: со щедрыми подарками, денежкой... и морем впечатлений, которыми он походя щедро делился со всеми еще долгое время...

Алексей ЯБЛОК «ЧЕЛНОЧНАЯ «ДИПЛОМАТИЯ»

Продолжение следует


ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

25

Галина Пичура

АМЕРИКОСЫ, или Не каждому дано... Окончание Дыхание измены Всю ночь он не мог сомкнуть глаз, а утром попросил сына отвезти его к бабушке в больницу. Теща немного пришла в себя и рассказала Игорю жуткую историю, объяснившую ее гипертонический криз и столь острую реакцию на письмо о дочкином предательстве, в которое она ни минуты не верила. Оказывается, подобный сюжет произошел когда-то и с ней самой. Ее муж, получив такое письмо, слег с инфарктом, а вскоре умер, так и не узнав, кто автор этого незабываемого произведения, а главное, не успев убедиться в подлой клевете завистливой подруги Елены Анатольевны, давно тайно вздыхавшей по ее мужу. Сценарий подруги не предполагал смертей, но он, по ее мнению, почти гарантировал развод. А это открывало шансы для новых отношений разведенного с ней лично, как искренне полагала подруга, которой казалось, что гостеприимство хозяина дома в ее адрес означает нечто гораздо большее, чем просто любезность. О том, что получатель клеветнического письма давно страдает сердечной недостаточностью, «писательница» не имела понятия. На похоронах она горько рыдала и призналась в авторстве своего «шедевра». Игорь знал, что отец Ани умер от сердечного приступа, но ему никто никогда не рассказывал о причинах этого приступа.

куда-то ходят, развлекаются. В конце концов, должны же они в гостиницу поехать или к нему домой! Не на работе же им любовью заниматься! Буду следить за ней столько, сколько нужно, пока не выслежу», – решил он, но тут же вспомнил, что с работы она обычно приходит вовремя. Мысленно проведя ретроспективный анализ поведения жены за последнее время, он не нашел в нем ничего нового и подозрительного и подумал: «Все равно буду следить: эта пунктуальность ее возвращений с работы тем более подозрительна! Нормальные женщины заходят в магазины после работы, тряпки покупают или рассматривают, маникюр делают, а эта домой несется отметиться, чтоб никто ничего не заподозрил. И потом, к сексу она как-то перестала стремиться, да и мне что-то не до этого, настроение не то... Так может, она из-за этого... Ну, могла же просто дать мне понять, чтоб я не сачковал, что нужно, мол, так я бы – пожалуйста! Если только подтвердится, что она... Я не прощу ни за что!» – Игорь еще раз закурил, запрещая себе смаковать детали воображаемой измены, и решительно вытащил мобильник: – Сергей? Это я, Игорь! Хочу подтвердить нашу вчерашнюю договоренность. Если мне понадобится где-то пожить неделю, пока я что-то решу, я могу рассчитывать на тебя? В любой момент, говоришь? Я понимаю, что уже вчера договорились, но вдруг ты передумал или еще что... Спасибо, Сережа! Мы с тобой скоро вдвоем свободой наслаждаться будем...

Елена Анатольевна всплакнула, вспомнив мужа и обстоятельства давней трагедии, продолжавшей разъедать ее изнутри, как неизлечимая коварная болезнь. Успокоив рассказчицу и немного придя в себя от услышанного, Игорь посмотрел на часы и, сославшись на срочное дело, вышел из здания больницы. Он вытащил из кармана заранее приготовленный адрес парфюмерной фабрики, где трудилась его супруга, попросил охранника на выходе из госпиталя вызвать ему такси и сказал себе вслух: – Ну что, Игорек! Сейчас ты все узнаешь. Крепись! Этой бессонной ночью он решил потратить свою зарплату за пару месяцев, которую так берег для отпуска с женой, на такси и вообще – на всю операцию по разоблачению супружеской измены. «Если у нее роман, значит, они вместе

Сценарий разрыва, или слежка Вчера, обдумывая сценарий расставания с женой, если измена подтвердится, Игорь позвонил своему единственному в Америке знакомому. Не друг он ему, конечно, никакой, а так – сосед по парте, что называется. Они познакомились на курсах английского языка, где были самыми старыми студентами из всех, кто там был. Общались они все это время в основном по телефону, хотя иногда встречались и ходили в дешевую кафешку, посидеть и поболтать. Игорь особенно не откровенничал с Сергеем, хотя и испытывал определенную симпатию к этому сибирскому увальню, так и не успевшему к пятидесяти годам обзавестись семьей. В гостях друг у друга они не бывали, до этого не доходило пока. И вот вчера вечером, выскочив с сигаретой на улицу, Игорь вытащил мобильник, в котором был записан телефон Сергея, и позвонил ему, рассказав в сердцах

Галина ПИЧУРА «АМЕРИКОСЫ, ИЛИ НЕ КАЖДОМУ ДАНО...»


26

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

все как на духу. Потребность с кем-то поделиться победила и доводы разума о необходимости быть осторожным и никому не доверять, и страх возможного презрения в свой адрес, если он всетаки окажется рогоносцем. Сибиряк отреагировал, как родной брат, которого у Игоря никогда не было, но о котором он всегда мечтал: – Даже не думай ни о чем! Если понадобится моя помощь, только позвони! Может, все еще будет нормально, так что ты заранее не накручивай себя, а то потом обратно не раскрутишь, слышь, так бывает! Но насчет пожить у меня, не заморачивайся: нет никаких проблем. Буду рад. Мне одному тоскливо бывает. Игорь проверял оружие для возможного боя: «Так, денег пока хватит, потом что-то придумаю, ночевать есть где, а уж в Минске друзей полно, пропасть не дадут». Внутри все окаменело, и он перевоплотился внутренне в бесчувственного робота. Наверное, это просто защитная реакция человеческого организма. Таксист попался русскоговорящий, что в Бруклине – не редкость. Игорь и обрадовался, и огорчился одновременно: легко щ знакомые с женой. объясниться, но могут вдруг найтись общие Хотя это вряд ли возможно: ведь они тут недавно! Без пятнадцати пять машина подъехала к проходной парфюмерной фабрики, и водитель хотел высадить Игоря, но тот попросил припарковаться через дорогу (чуть поодаль и не очень заметно). Пообещал хорошо заплатить. Таксист понимающе кивнул, развернул машину, припарковав ее самым замечательным образом: проходная обозревалась, как на ладони, а такси с пассажиром оставалось не в фокусе выходящих с работы. В пять с минутами в толпе выходящих из проходной Игорь, наконец, заметил Аню с красным пакетом в руках, озиравшуюся по сторонам. «Наверное, выискивает соседку, которая в последнее время возит ее с работы и на работу», – успокаивал себя он, ощущая громкие удары сердца где-то в висках. Дойдя до обочины дороги, Аня завернула за угол и кому-то приветливо помахала рукой. Из шикарного лексуса торопливо выскочил высокий брюнет в костюме и галстуке и, обойдя машину, услужливо открыл дверь для дамы, затем вернулся за руль, после чего машина сдвинулась с места. Горло сдавило так сильно, что Игорь не сказал, а прошипел водителю: – За ними! Тот и без указаний все давно понял и, то ли из мужской солидарности, то ли из жалости к соотечественнику, а, может, и просто из природного детективного авантюризма так резко газанул, что Игоря отбросило назад. Азарт таксиста радовал и ужасал: опасаясь отстать от «лексуса», он игнорировал сигналы светофоров, рискуя получить серьезные проблемы, словно преследовал свою собственную жену, а не жену пассажира.№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

Минут через двадцать «лексус» притормозил у помпезного и, видимо, очень дорогого ресторана. Аня вышла из машины, заботливо подхваченная элегантным спутником, а тот натренированным жестом предложил ей взять себя под руку, и через мгновение они скрылись за дверьми ресторана. А еще через минуту Игорь прочел СМС сообщение от супруги: «Я сегодня задержусь по делам. Навести маму, а я заскочу домой и тоже приеду в больницу. Аня». Кровь прилила к щекам Игоря, что-то сдавило в груди, и он беспомощно откинулся на спинку сиденья. Таксист с искренней тревогой предложил отвезти его в госпиталь, но Игорь отказался и назвал свой домашний адрес. Ехали молча, за что Игорь был очень благодарен понимающему водителю. Тот вел себя не просто учтиво, а милосердно, не позволив себе ни одного лишнего взгляда или вопроса, словно был настоящим психологом. А может, он и был психологом по образованию, ведь из наших бывших в таксисты шли, прежде всего, люди с гуманитарными дипломами, ведь им – намного трудней, чем остальным, найти себя в новой стране. Прощай, супружество! Оказавшись в квартире, Игорь, даже не разувшись, вытащил с антресолей чемодан и, открыв его прямо на незастеленной кровати, начал бросать в него свою одежду. Он побросал в кучу все, что попалось на глаза: рубашки вместе с обувью, документы и альбом с фотографиями родителей, фотку сына в красивой рамке, спокойно висевшей до этого на стене, свои лекарства... Он сунул туда же тапки и зубную щетку, приборы для бритья, закрыл чемодан и, не оборачиваясь, пошел к двери. Потом обернулся, посмотрел на оставленный сыном конспект на кухонном столе, на висевшую на стуле сиреневую блузку жены, которую они недавно вместе выбирали, на их свадебный портрет на стене, водруженный туда в первый день приезда в США, судорожно глотнул воздух, закрыл за собой дверь и вышел. Он шел пешком. Чемодан на колесах не очень-то мешал. Необходимо было идти как можно дольше: каждый шаг помогал какому-то процессу внутри его организма, и он сожалел, что так быстро дошел до метро. Портфолио Вдруг он вспомнил, что так и не нашел папку со своими работами. В ней он хранил свои самые лучшие фотографии, сделанные им в разные годы жизни. Эти фотографии – его профессиональная гордость. Некоторые из них побывали на выставках! Если ему и суждено впечатлить какого-то владельца фотобизнеса в США молча, не сказав по-английски ни слова, так только этими фотографиями. Они были для Игоря своеобразными кубками и медалями стареющего олимпийского чемпиона или короной папы римского, и потерять их означало бы напрасно прожить жизнь. Сначала он решил, что переложил папку в другое место и забыл, куда именно. Иначе она бы попалась ему на глаза, так как она

Галина ПИЧУРА «АМЕРИКОСЫ, ИЛИ НЕ КАЖДОМУ ДАНО...»


ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

всегда лежала рядом с чемоданом, и, забирая его, он неизбежно наткнулся бы на папку. Но около чемодана ничего не было. Однако память кричала о том, что папку туда положил именно он, и с тех пор к ней не прикасался. Никакого другого тайника для этой папки он не выбирал. Разве что теще или жене она помешала там, наверху... Возвращаться не хотелось. Дважды за один день навсегда уходить из своего дома невыносимо трудно. «Заберу потом, через неделю или месяц. Какая разница! Главное не сломаться сейчас», – успокаивал он себя. И вдруг он понял, что еще раз увидеть жену будет выше его сил. Пока никого нет дома, нужно вернуться, найти портфолио, вызвать такси и уехать. Он присел на скамейку, чтобы немного отдохнуть. Закурил, пытаясь расслабиться и ни о чем не думать. Тут же зазвучали басы тревожных мыслей о будущем, послышались автоматные очереди претензий к судьбе, на голову потекла тягучая мыльная пена слезливой жалости к себе, в сердце застучало стаккато паники, и на фоне всего этого оркестра эмоций и ощущений вдруг пронзительно и невыносимо скорбно закричала любовь к жене, возненавидеть которую он еще не успел. «Она – дрянь, ничтожество и шлюха. Она – предатель!» – уговаривал он себя. А его внутренний оппонент, обладавший большей властью над его чувствами, чем он сам, не соглашался и отвечал ему с великим возмущением: «Это – неправда: она прекрасна, даже если и неверна тебе. Ты сам виноват, ты – лох, слабак, неспособный выучить английский, обеспечить семью. И вообще, с чего ты взял, что она должна продолжать любить тебя, нищего, лысого и заплывающего жиром, если ее готовы любить такие красавцы и богачи?» – Игорь закрыл лицо руками, положил голову на лежавший у него на коленях чемодан и просидел так неизвестно сколько. Очнувшись, он поймал такси, чтобы вернуться домой и всетаки найти портфолио своих работ до прихода жены и сына, не травмируя себя встречей с ними. Когда-нибудь потом, не скоро, он сможет общаться с сыном по телефону и видеться... А сейчас ему нужно унести ноги и выжить... По дороге домой, сидя в такси, он пытался придумать, что делать с тещей и как ей все преподнести, чтобы ее не убило известие об измене дочери, об их расставании, и вообще, на кого переложить уход за ней, ведь он, скорее всего, через неделю будет уже в Минске. Чтобы убедиться, что дома никого нет, он позвонил на домашний телефон. Сработал автоответчик с записанным голосом жены. Он повесил трубку, вошел в квартиру и самым тщательным образом обследовал антресоли, стенные встроенные шкафы, залез под кровать и диван, проверил каждый уголок квартиры, но папку со своими работами так и не нашел. Это было, по меньшей мере, странно. Но и страшно! «Не могла же папка уйти сама. Значит, ее кто-то забрал. Но зачем? Продать? Втайне от него? Это было бы высшей подлостью! К тому же, это не так-то просто сделать, ведь нужно найти покупателя. А в США что-то продать – проблема. Даже он уже знал это. Да и товар этот – особого рода, на знатоков рассчитанный. Что еще? Воры? Но почему такие интеллектуальные, даже, можно сказать, утонченные воры: дубленку его не взяли, норковую шубу жены, привезенную из Минска, тоже не тронули, золотой

№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

27

НОТАРИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ а также: Заверение Апостилем Оформление всех видов доверенностей Сертифицированные переводы

аеюм боотта РРааб ей 77 дней лю деел в неед для вашего удобства готовы приехать к вам

Татьяна

954-937-0700

ULP[ZS!HNBJMDPNtXXXLP[ZSOBZBLBSUBDPN

Телевизионная компания

TELEPROM.TV

ТЕЛЕВИДЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ Выгодные цены, разные тарифы! Архив – 14 дней, Огромная видеотека Более 175 каналов на русском языке + каналы Израиля и всех СНГ

ГОДОВАЯ ПОДПИСКА –

ПРИСТАВКА «ЛБОКС» БЕСПЛАТНО. Лбокс – это новейшая технология от компании Телепром. Имеется 6-ти дневный тестовый период.

561-290-5026

email: telepromusa@gmai.com ЗВОНИТЕ, ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС.


28

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

портсигар на прикроватной тумбочке лежит как никому не нужный мусор, и даже деньги, оставленные тещей на «черный день» в ее тайнике, известном всей семье, лежат на месте, а найти их – раз плюнуть... И только его фотографии, его портфолио... пропало... Что за чертовщина! А может, все его сокровища кто-то положил на сервант?» – Игорь с надеждой залез на стул и стал шарить рукой по запылившемуся верху серванта в поисках заветной папки. Духи В этот момент щелкнул дверной замок, и в квартиру вошла зареванная жена с черной тушью от ресниц, размазанной по щекам. В ее руках была черная кожаная папка, которую он искал, а из кармана плаща торчал скомканный красный полиэтиленовый мешок, тот самый, который, как Игорь запомнил, был при ней в момент встречи с любовником. Увидев чемодан на пороге квартиры и мужа, пытавшегося удержать равновесие на внезапно закачавшемся под ним стуле, она молча села на скамейку в прихожей и закрыла лицо руками. Примерно минуту Игорь так и простоял на стуле, не сообразив, что нужно делать. Затем они оба мучительно отгадывали значение происходящего при полном молчании, понимая, что без разговора обойтись не получится. Наконец Аня спросила упавшим голосом: – Что происходит? – Я ухожу от тебя, вернее, уже ушел, но вернулся за портфолио, без которого мне никогда не найти работу, да и вообще, в нем – вся моя жизнь, как ты, наверное, знаешь. – Игорь, я ничего не понимаю. Что случилось? Ты разлюбил меня? У тебя другая женщина? Почему ты бросаешь меня в такой момент, когда моя мама в больнице! Это... это вообще неслыханно! – Нет у меня никакой другой женщины! Я просто... – Что просто? Ты просто сбегаешь в самый трудный момент! В чем причина? Объясни, наконец! Что тебя вдруг так прорвало? Неустроенность? Мое невнимание? Что? Впрочем, это уже не так важно, раз ты дошел до того, что собрал чемодан. Счастливого пути! Аня схватила со стола его сигареты, хотя никогда не курила, и попыталась прикурить, но ничего не получалось, спички ломались. – Аня, ты же не куришь! Тебе нельзя! – Надо же, какая трогательная забота о брошенной жене! Какое тебе дело до моего здоровья? А я-то, идиотка, ездила ради тебя с каким-то ничтожеством в ресторан! Таскала твое портфолио, чтобы показать твои работы другу этого негодяя, владельцу огромного ресторана! Поверила этому итальяшке, что тебя возьмут фотографом, из-за чего две недели терпела его дурацкие сальные комплименты и совместные ланчи в обеденный перерыв, а он меня просто надул, как школьницу! Он такой же родственник этого владельца ресторана, как и я. Думал меня обмануть! А я поитальянски понимаю еще с времен обмена студентами, помнишь? Так он меня надуть решил и говорит владельцу: «Подыграй мне! Скажи, что возьмешь ее мужа фотографом, что ты – мой давний друг! Уж больно хочется мне ее попробовать. Немолода, но есть в№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

ней что-то такое... Трудно будет ее уложить, но я всегда своего добиваюсь». И вот стали они мне сказки рассказывать о твоем скором трудоустройстве... Я выслушала этот поток обещаний и на вполне приличном итальянском сказала им обоим, что я о них думаю, потом поймала такси и приехала. А тут... и дома «хорошие» новости. Отлично! Может, это и к лучшему: «Где тонко, там и рвется». Что же ты остановился? Ты вернулся за портфолио? Вот оно! Забирай! Чемодан, как я вижу, ты давно собрал. Если что забыл, не переживай, я не присвою. Кстати, теперь и у меня работы не будет, я туда больше не пойду. Мне все эти суды за сексуальные домогательства не по душе, и я этой грязью обливаться не собираюсь. Так что ты выбрал удачное время для разрыва, дорогой! Игорь обессиленно рухнул в кресло. Он мгновенно поверил каждому слову жены, каждой ее слезинке, красным пятнам на любимой шее, которые выступали всегда, когда она негодовала, а главное, той брезгливости, которая искажала ее лицо, когда она вспоминала своего сотрудника, попытавшегося надругаться над ее самоотверженным порывом помочь ему, Игорю. Он с трудом преодолел потребность схватить жену на руки и закружить по комнате, расцеловать ее и признаться в том, что он пережил на эти два дня и как сильно любит ее. В этот миг он пожалел о том, что он взрослый мужчина, которому не положено прыгать от счастья и плакать от него же. Он резко встал, прошел в комнату тещи, открыл ящик, в котором та хранила свои бумаги, и нашел то самое проклятое послание неведомого врага, подписавшегося, как водится, в лучших традициях жанра, «доброжелатель». Не говоря ни звука, он подошел к жене и протянул ей письмо. Еще не приступив к чтению, чувствительная к запахам Аня поднесла конверт к носу, пытаясь отгадать знакомый и весьма ощутимый аромат, исходивший от него, на что не обратили никакого внимания ни ее муж, ни ее мама. Затем она прочитала письмо, посмотрела на Игоря, на чемодан, на папку с работами мужа и, несмотря на недавние нервы и слезы, безудержно расхохоталась. Истерика Ани продолжалась недолго. Успокоившись, она опять поднесла письмо к носу, втянула ноздрями воздух и произнесла: – Ты понимаешь, что мы чуть не расстались из-за этой идиотки?! Это же – моя сотрудница, Светка, та самая, которая возит меня на своей машине и напрашивается в подруги. Других русскоговорящих в этой организации нет. И запахов таких больше нет нигде. Да это же те самые последние духи, что тестировали у нас на работе! Их пока нет в продаже. Они не могли быть куплены в магазине. Я как раз запомнила, что Светке они очень понравились, и она надушилась ими на халяву, пока никто не видит. А запах этот очень стойкий! Господи, конечно, она и есть автор письма! Тут к гадалке ходить не нужно. А я еще хотела пригласить ее на наш юбилей! Ведь через два месяца мы будем справлять двадцать пять лет со дня нашей свадьбы. Я обсуждала с ней свои планы по поводу торжества, фасон платья, которое хочу купить для этого события, и я же рассказала ей про обещания итальянского сотрудника устроить тебя на работу в ресторан в качестве фотографа. Она еще подсмеивалась

Галина ПИЧУРА «АМЕРИКОСЫ, ИЛИ НЕ КАЖДОМУ ДАНО...»


29

(954) 329 4650 1025 E Hallandale Beach Blvd Unit 15, Hallandale Beach, FL 33009

Часы работы: ПН-ПТ с 9.00 – 19:00 | СБ с 9.00 – 15:00 Email – ship8shop@gmail.com

Русская почта в США, более 7 лет работы на рынке! Отправка писем и посылок : Услуги: tʊʤʨʤʣʖʥʖʧʥʤʦʨ tʊʖʠʧ t'FE&Y tʌʘʛʨʣʖʵʞʭʛʦʣʖʵʗʛʡʖʵʥʛʭʖʨʲ t%)- tʄʥʡʖʨʖʧʭʛʨʤʘ t6414 (интернет и электричество) t"UMBOUJD&YQSFTT ____________________________________________________________ tАренда почтового ящика - $9.99 в месяц DHL $65 – срочные письма в Россию и Страны СНГ Atlantic Express: Отправка посылок Россия - $2.99 за паунд | Украина - $0.99 за Паунд Европа - $0.99 за Паунд


30

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

надо мной, говорила, что он за мной просто ухаживает и никакого мужа устраивать не собирается. А я свято верила его словам и бескорыстию. Какая же она тварь завистливая! Ну и дура же я: даже внимания не обратила на ее слова: «Везет тебе, Анька! Муж есть, любовник намечается... А тут... сижу я одна, и ничего у меня с личной жизнью не получается». Господи, как она могла дойти до такой мерзости? *** В этот вечер они были счастливы, как никогда прежде. Теща – друг и соратник Аня взяла больничный у врача, знакомого еще по Минску. Она поведала ему свою историю, он проникся и помог ей с трудоустройством в химическую лабораторию своего друга. А все-таки Аня – везучая! Елена Анатольевна вскоре после несостоявшегося ухода Игоря из дома выписалась из госпиталя и вернулась домой. За эти месяцы, что она была в гипсе, они с Игорем не просто забыли о былой взаимной неприязни, но и заново открыли друг друга! В их родственных душах созрел общий план получения компенсации за страдания. И падать вовсе не нужно. Достаточно отравиться некачественным продуктом в дорогом ресторане. Рвота, понос, – одним словом, почти гарантия! И никаких ожогов и переломов! Принес с собой протухший кусок мяса или рыбы и незаметно проглотил... Елена Анатольевна продумывала детали... Игорь просил ее не спешить. Вот нога заживет, и тогда... – Поешьте клубнички, мама! Я намыл целую миску! – нежно предлагал теще Игорь. Теперь он с полным правом ел прямо у тещи на глазах красную икру в любых количествах. А почему бы нет? Он нормально зарабатывал для начинающего иммигранта. Вот только что потом делать, когда у соседа и у тещи все заживет? – Игорек! После твоего отравления в дорогом ресторане нам уже не понадобится работать вообще! Стоит ли беспокоиться? Мы получим такие деньги! Откроем свой ресторан или дом отдыха... – Мама, вы меня пугаете. Такие деньги, как вы намекаете, закатывая глаза, можно получить только посмертно. И потом, вы же говорили, что травиться собираетесь лично вы. Вы что, уже передумали? – Ничего я не передумала! Чтоб вы так были здоровы, как я не передумала! Какая разница, кто будет травиться? Не будем унижать себя деталями великого сценария! У нас один общий бюджет, так? Стоит ли мелочиться? Если нужно, могу отравиться и я. Я даже готова умереть ради вас всех. Но боюсь, что моя смерть не даст желанных денег: скажут, что старость была виновна в данной смерти больше, чем несвежее мясо или рыба... Вот если бы умер кто-то молодой, тогда бы у них не было шансов отпереться... Нет, это я просто так, чисто теоретически... Сынок, никому умирать не придется. Ты тоже клубничку ешь! Игорь потянулся за сигаретой. Стремно, конечно, имитировать отравление. Но теща права. Лучше он возьмет это на себя. А она ему подыграет. Теперь у него был единомышленник. Надежный и тайный: Анечку, жену Игоря и дочку Елены Анатольевны, решили не посвящать в крамольные планы. Зачем ей волноваться? Она вся такая... правильная... Нет в ней этой жилки авантюрной... Она может лишь№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

честно вкалывать без особого полета фантазии. Да и сынуля тоже не в папу пошел и не в бабушку. Сидит и зубрит свою медицину с утра до ночи. Ну что делать? Не каждому дано! P. S. Прошло четыре года Недавно Игорь, наконец, окончательно расплатился с адвокатом, который защищал его и тещу от обвинений в попытке скомпрометировать многолетний безупречный авторитет ресторана. Адвокат был не из дешевых, но тут уж – не до капризов: нужно было отбиваться, ведь могли и посадить. Так что оставшиеся средства от проданной в Минске квартиры нашли свое достойное применение в новой стране, но и их не хватило. Вся семья работала на то, чтобы замять несостоявшуюся аферу. В выбранном тещей дорогом ресторане были незаметные для глаза встроенные видеокамеры над каждым столиком. Камеры эти и зафиксировали тот торжественный момент, когда теща вытащила из косметички (как ей казалось, абсолютно незаметно) протухшую рыбную котлету в полиэтиленовом мешочке, принесенную из дома, а ее любимый зять проглотил котлету по частям, смешав на тарелке с ресторанным блюдом. Ел он все это, правда, без особого аппетита, запивая каждый кусочек вином и сельтерской. Котлету специально держали на домашнем подоконнике в жаркое солнечное время июля, в течение двух суток до похода с ресторан. Теща с нежностью смотрела на Игоря, ожидая последствий. Они просидели за столиком с момента открытия ресторана до позднего вечера, надеясь на появление признаков отравления, но ничего не происходило. Когда ресторан уже закрывали и Игорь стал расплачиваться, он вдруг понял, что умирает. Его вырвало на белоснежную скатерть, и он тут же потерял сознание. Скорая помощь увезла его прямо из ресторана. Игоря с трудом привели в норму. Вернувшись домой, он узнал о провале операции и необходимости защищаться от обвинений ресторана. Адвокат не зря запросил сумасшедшие деньги. Он сумел повернуть дело так, что принесенная с собой котлетка была вроде как попыткой тещи сэкономить на дорогой ресторанной еде: она предвидела, что зятю покажется маленькой заказанная порция, и он захочет повторить заказ, а для их бюджета начинающих иммигрантов это было бы явным перебором. Откуда ей было знать, что котлетка эта протухла? Конечно, дураков нет, и всем была понятна задуманная авантюра, но доказать наличие корыстного умысла в действиях Игоря и его тещи адвокаты ресторана не смогли. Жена Игоря пошла на повышение. Сын стал американским врачом и успешно работает, а не так давно он женился на очень красивой девушке-коллеге. Ее греческие родители уже многие годы владеют большим рестораном в Бруклине. Желая помочь семье своего зятя, которого они обожают, они взяли его папу к себе в бизнес. Игорь уже вполне в состоянии объясниться по-английски в пределах необходимого. По крайней мере, ему хватает знаний языка, чтобы дружить с семьей своей невестки и работать в их ресторане по своей любимой специальности: он снимает свадьбы, дни рождения и разные юбилеи. А уж фотограф-то он – классный!

Галина ПИЧУРА «АМЕРИКОСЫ, ИЛИ НЕ КАЖДОМУ ДАНО...»


ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

31

Владимир ВЛАДМЕЛИ

ÍÅÂÅÐÍÎÏÎÄÄÀÍÍÛÉ Часть I. В СТАРОМ СВЕТЕ Продолжение

А

началось это с того, что невестка академика, Агнесса, уложив сына и убедившись, что он заснул, поехала в ресторан. Там отмечали юбилей ее тестя, академика Питерса Юриса Гайлиса, и она ни за что не хотела пропускать эту встречу, потому что на ней собрался весь рижский бомонд. В спешке Агнесса забыла включить ночник. Она специально купила эту маленькую лампочку, потому что ее мальчик боялся темноты. Он спокойно проспал несколько часов, а проснувшись, позвал мать. Ему никто не ответил, он испугался, начал метаться на кровати, перевернул ее и, упав на пол, больно ударился, после чего стал кричать и плакать. Вернувшись, родители увидели перевернутую кровать, промокшего от пота ребенка с шишкой на лбу и сразу же позвонили в скорую. Дежурная выяснила, в чем дело, записала адрес и сказала, что в городе гололед, очень много пострадавших и все машины на вызове. – Я сын академика Гайлиса, – заявил Эдуард, – я требую, чтобы ко мне послали бригаду вне очереди. Дежурная не знала, чем знаменит академик Гайлис, но спорить с Эдуардом не стала и, чтобы снять с себя ответственность, посоветовала ему обратиться к Софье Борисовне Коган, которая не только работает в специализированной поликлинике Академии наук, но и подрабатывает на скорой помощи. Эдуард позвонил Коганам в час ночи, а когда Софья Борисовна взяла трубку, сказал, что у его сына очень высокая температура, мальчик метался во сне, перевернул кровать и не переставая плачет. – Вызовите неотложку, – посоветовала Софья Борисовна. – Мы вызывали, но нам сказали, что машина приедет не раньше чем через два часа, а у нас ситуация критическая, и я хочу, чтобы ребенка срочно посмотрел специалист. – Когда он перевернул кровать? – Не знаю, думаю, полчаса назад.

– Неужели вы не слышали? – Нет, то есть да. – Почему же вы сразу не позвонили? – Я надеялся, что обойдется. – Вас в это время не было дома? – Это неважно. – Я врач, я должна знать предысторию. Как долго ребенок был один? – Часа три. – Вы давно пришли? – Полчаса назад. – Где мальчик в данный момент? – С матерью. – Он плачет? – Нет. – Если он не спит, дайте ему теплого молока, а если заснул, не будите и приходите с ним завтра в поликлинику. – Я хочу, чтобы вы его посмотрели сегодня. – Сегодня не получится. – Вы же давали клятву Гиппократа. Отец Бори, Яков Семенович, слышавший весь разговор, взял у жены трубку и сказал: – Сейчас врач очень занята, она перезвонит вам через пять минут и обо всем договорится. Дайте мне, пожалуйста, свой точный адрес и номер телефона. Так... хорошо... понятно... А теперь слушайте внимательно. Доктор выполняет свою клятву в поликлинике, с семи утра до четырех вечера, и когда протрезвеете, приносите свое чадо туда. – Вы знаете, с кем вы говорите?! Я сын академика Гайлиса. – Питерса Юриса Гайлиса? – спросил Яков Семенович. – Да.

Владимир ВЛАДМЕЛИ «НЕВЕРНОПОДДАННЫЙ»

Питерс Юрис Гайлис вел в их институте семинары по истории и марксистско-ленинской философии. Правда, тогда он называл себя Петр Юрьевич. Его настоящее имя студент Яша Коган узнал, когда готовился к докладу о роли красных латышских стрелков в гражданской войне. Делать доклад надо было


32

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

на областной партийной конференции, а взялся Коган за него, чтобы получить освобождение от экзамена. Тему выбрал ему сам Гайлис, и в качестве главного источника дал свою диссертацию. Во время подготовки Яша спросил преподавателя, не знает ли он о латышских стрелках, которые сражались против Красной армии. Вопрос Гайлису очень не понравился. Он не хотел вспоминать о тех, кто сражался по другую сторону баррикад, потому что среди них были его родные братья. Сам же он убежал в Минск и сменил имя именно потому, что не разделял их взглядов. Признался он в своем родстве только в конце жизни, когда Латвия отделилась от Советского Союза и в официальной печати вновь образовавшейся республики время, проведенное в дружной семье советских народов, стали называть рабством, а всех сражавшихся против вступления в Советский Союз перевели из врагов народа в национальные герои. Студенты недолюбливали Гайлиса, считали его демагогом, а однажды на вечеринке в общежитии даже разыграли миниатюру, высмеивавшую его семинары. Кончилась эта история печально: кто-то донес начальству, и артистов отчислили из института. – Да, – повторил Эдуард, прервав его воспоминания, – я сын академика Гайлиса. – А я инвалид войны, – ответил Яков Семенович, – у меня от ранения бывают приступы шизофрении, во время которых я за себя не отвечаю. Могу, например, прийти к соседям и учинить мордобой. Так что меня лучше не раздражать, понял? – и, не дожидаясь ответа, повесил трубку. Но заснуть Яков Семенович не мог и долго еще ворочался с боку на бок. Он вспоминал рассказы своих сокурсников о Гайлисе, который быстро делал карьеру. После войны Питерс Юрис Гайлис оказался в Латвии и защитил докторскую диссертацию, в которой писал, что в Литве, Латвии и Эстонии в 1940 году произошли революции, и все три государства обратились к советскому правительству с просьбой принять их в семью советских народов. Всесоюзная Аттестационная Комиссия утвердила диссертацию в рекордно короткий срок, а соискателя скоро выбрали в Латвийскую академию наук. Проворочавшись до трех часов ночи, Яков Семенович Коган поднялся и, плотно закрыв дверь, вышел в коридор. Там он достал бумажку и набрал номер, а когда Гайлисмладший снял трубку, извинился, что грубо разговаривал с ним несколько часов назад и спросил, как себя чувствует больной. Спокойно выслушав ругань, он напомнил, что врач принимает с семи утра. Эдуард пожаловался отцу, и академик пришел в ярость. Ветеранство в глазах Питерса Юриса вовсе не было заслугой. Еще неизвестно, какой стала бы Латвия, если бы победили немцы, но поскольку сделать с Коганом он ничего не№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

мог, то написал большую статью в центральной газете о недобросовестном отношении некоторых врачей к своей работе, и в качестве примера привел случай, который произошел с его внуком. Софью Борисовну он представил крайне неквалифицированным педиатром, а ее мужа – пьяницей и дебоширом. Вскоре многочисленные подхалимы сделали жизнь семьи Коганов невыносимой. Софье Борисовне пришлось уйти из специализированной поликлиники. Она устроилась в больницу, где зарплата была гораздо меньше, но и там продолжались мелкие придирки сотрудников, выслуживавшихся перед начальством. Через год семья Коганов обменяла свою квартиру в Риге на комнату в небольшом подмосковном городке. *** Когда Боря закончил свой рассказ, дверь открылась, и в комнату вошла кающаяся грешница с картины Горюнова. У нее была другая прическа, более современная одежда, и выглядела она гораздо старше, но Боря был уверен, что именно она была прототипом. – Знакомься, мама, – сказал Василий Николаевич, – это мой ученик, Боря Коган. – Он пришел меня проповедать, то есть проведать. – Не богохульствуй, – одернула его мать, – а мальчика лучше чаем напои. – Да нет, спасибо, я не хочу, – сказал Боря, – мне уже домой пора. – Видишь, мама, ему все время пора домой, когда надо что-то делать. Моделью работать или чай пить. Я правильно говорю, остряк из Риги? – Я бы и ходил на ваш кружок, но у меня нет никаких способностей к рисованию. – Значит, ты не будешь великим художником, ты просто научишься рисовать, но все равно это тебе не помешает.

Когда Василий Николаевич выздоровел, Коганы пригласили его в гости. После этого он закончил портрет Софьи Борисовны и написал даже их соседку по коммунальной квартире – Тамару. Он изобразил ее сумасшедшей. В лохмотьях, не прикрывающих ее отталкивающей наготы, она плясала на базарной площади. Вокруг стояли люди и, усмехаясь, показывали на нее пальцами. Картина называлась «Божья кара». – Почему вы решили, что Тамара ненормальная? – спросил Борис. – Я ее такой вижу. – Конечно, она странная женщина, но ведь у каждого есть причуды. – Это не причуды, Боря, это безумие. – Вы уверены? – Конечно, уверен, я же художник. Я вот и тебя написал. Не такого, какой ты сейчас, а такого, каким ты будешь лет через сорок, – Горюнов показал ему акварель. – Это не я, – сказал Боря, – это даже не мой отец. – Возьми, придет время, сравнишь. Я хотел пофантазиро-

Владимир ВЛАДМЕЛИ «НЕВЕРНОПОДДАННЫЙ»


33

Đ?ĐťŃŒŃ‚ĐľŃ€Đ˝Đ°Ń‚Đ¸Đ˛Đ˝Đ°Ń?, ĐŠĐ°Đ´Ń?щаŃ?, Đ‘Đ¸ĐžĐťĐžĐłĐ¸Ń‡ĐľŃ ĐşĐ¸ Đ§Đ¸Ń Ń‚Đ°Ń? ĐĄĐ˘ĐžĐœĐ?Đ˘ĐžĐ›ĐžĐ“Đ˜ĐŻ

Đ’Đ˜Đ”ĐŤ ĐĄĐ˘ĐžĐœĐ?Đ˘ĐžĐ›ĐžĐ“Đ˜Đ§Đ•ĐĄĐšĐ˜ĐĽ УХЛУГ: • ĐşĐžĐźĐżĐťĐľĐşŃ Đ˝Ń‹Đš ŃƒŃ…ĐžĐ´ Са ĐżĐžĐťĐžŃ Ń‚ŃŒŃŽ рта • ĐşĐžŃ ĐźĐľŃ‚Đ¸Ń‡ĐľŃ ĐşĐ°Ń? Ń Ń‚ĐžĐźĐ°Ń‚ĐžĐťĐžĐłĐ¸Ń? • иПпНанты • фарфОрОвыо виниры • новидиПыо йрŃ?коты Invisalign ДОктОр Đ?натОНиК Рипа

Đ˘ĐľŃ Ń‚Ń‹ на Ń‚Ń?МоНыо ПотаННы в ОрганиСПо и СаПона ĐźĐľŃ‚Đ°ĐťĐťĐ¸Ń‡ĐľŃ ĐşĐ¸Ń… Ń€Ń‚ŃƒŃ‚Đ˝Ń‹Ń… пНОПй на йоНыо иС ĐąĐľŃ Ń‚ĐžĐşŃ Đ¸Ń‡Đ˝Ń‹Ń… ПаториаНОв

SPECIAL

Đ—Đ’ĐžĐ?Đ˜Đ˘Đ• Đ?Đ?Đœ ХЕГОДĐ?ĐŻ Đ&#x;Đž ТЕЛ.

305-615-5722

Đ?Đ°Ńˆ Đ°Đ´Ń€ĐľŃ : 1048 Kane Concourse, Bay Harbor Islands FL 33154. ĐœŃ‹ райОтаоП Ń Ń Đ°ĐźĐžĐłĐž ŃƒŃ‚Ń€Đ° – Ń 7:30 ŃƒŃ‚Ń€Đ° Đ´Đž 9 вочора. ˢ Ë Ë”ËĽË&#x;˙˗˞  ËĄË”Ë?ËŚËœ ˥ˢ˗ˢ ˖ˢ˞ˤ˧˗Ë Ë” ËŁË”Ë¤ËžËœËĄË—

$

69

$

• ĐşĐžĐ˝Ń ŃƒĐťŃŒŃ‚Đ°Ń†Đ¸Ń? Ń Đ”ĐžĐşŃ‚ĐžŃ€ĐžĐź • Đ˛Ń Đľ ронтгоны • прОворка ĐżĐžĐťĐžŃ Ń‚Đ¸ рта на ракОвыо кНотки

Đ° Ń‚Đ°Đş Мо Ń‡Đ¸Ń Ń‚ĐşĐ° при ĐžŃ‚Ń ŃƒŃ‚Ń Ń‚Đ˛Đ¸Đ¸ СайОНованиŃ? Đ´Ń‘Ń ĐľĐ˝

SPECIAL

500 OFF Ń ĐşĐ¸Đ´ĐşĐ° на новидиПыо йрŃ?коты Invisalign

Đ—Đ’ĐžĐ?Đ˜Đ˘Đ• ХЕГОДĐ?ĐŻ

Đ&#x;ĐžĐ›ĐŁĐ§Đ˜Đ˘ĐŹ Đ‘Đ•ĐĄĐ&#x;Đ›Đ?ТĐ?ĐŁĐŽ

Đ?Đ?ĐĄ ĐœĐžĐ–Đ?Đž Đ?Đ?Đ™Đ˘Đ˜ Đ?Đ?

КОĐ?ХУЛЏТĐ?ĐŚĐ˜ĐŽ ОТ ДОКТОРĐ? The patient and any other person responsible for payment has a right to refuse to pay, cancel payment or be reimbursed for payment for any other service, examination or treatment which is performed as a result of and within 72 hours of responding to the advertisement for the free discounted fee or reduced fee, service, examination or treatment. All doctors are independent contractors. Doctors may not be recognized as specialists by ADA or Florida Board Of Dentistry.


34

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

вать, особенно после того, как познакомился с твоими родителями. Борис скептически хмыкнул и сказал: – Спасибо, Василий Николаевич, я буду хранить ваш шедевр в специальном месте, как Дориан Грей, а потом сравню с оригиналом. – И что ты сделаешь, если обнаружишь сходство? – Пока еще не знаю, – честно признался Боря. – Ну, тогда приходи на кружок рисования, это поможет тебе узнать. – Хорошо, приду. Кабинет Горюнова отличался от всех остальных помещений школы. На стенах висели принты известных картин, а парты, стулья и учительский стол были недавно выкрашены и выглядели гораздо новее, чем в других аудиториях. Василий Николаевич начал занятие с того, что напомнил основные правила композиции, затем взял свой стул, поставил его сначала на одно место, потом на другое и, наконец, взгромоздив на преподавательский стол, сказал: – Представьте себе, что на этом стуле пять минут назад произошло убийство, сделайте его центром картины и изобразите так, как вы его видите. Боря стал вспоминать сцены насилия из разных фильмов, но ничего интересного в голову не приходило, и он нарисовал красный стул с изогнувшимися под тяжестью преступления ножками. Горюнов ходил между рядами и смотрел на работы учеников, никак их не комментируя. Советы он давал, только когда его спрашивали. Пока ребята рисовали, он напомнил, что следующее занятие будет посвящено импрессионистам и пройдет в музее им. Пушкина. Он сказал, что выбрал эту тему, потому что в Изобразилке находится одна из крупнейших в мире коллекций французских художников. Это была первая поездка Бори в московский музей, и она произвела на него сильное впечатление. Разница между столицей Советского Союза и Ригой была огромна, и он жалел, что за все это время еще ни разу не был в Москве. По пути домой он спросил у Горюнова, не собирается ли Василий Николаевич в ближайшее время повезти их куда-нибудь еще. – Например? – В театр. – В какой? – В Вахтангова, на «Принцессу Турандот». – Это же детский спектакль, – удивился Горюнов. – Я знаю, – ответил Боря. – А почему ты вдруг захотел эту принцессу? – Так, – ответил Боря.№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

*** Началось это еще в Риге, когда ему было десять лет, и в его обязанности входила еженедельная уборка квартиры. Отец посоветовал ему совмещать приятное с полезным и наводить порядок, когда идет передача «Театр у микрофона». В тот раз транслировали «Принцессу Турандот». Боря закончил уборку к концу первого действия, но остался и дослушал пьесу до конца. Потом отец спросил, кто из артистов понравился ему больше всего. – Ведущий, – ответил Боря, – мне кажется, он много импровизировал. – Да, – согласился Яков Семенович, – но все эти импровизации хорошо отрепетированы. – Откуда ты знаешь? – Я так думаю. В этом и заключается мастерство артиста. Он должен внушить зрителю, что действие развивается перед его глазами. – Папа, пойдем с тобой в театр. – Этот театр находится в Москве. – Но ведь у нас тоже есть. – Хорошо, обязательно пойдем, а пока ты можешь слушать постановки по радио. Хотя доставать билеты и ездить на представления Якову Семеновичу было физически тяжело, он вскоре повез сына в театр. Боре там не понравилось: костюмы артистов показались заношенными, а декорации невзрачными. Чтобы у него не пропал интерес, отец стал внимательно следить за программой передач, напоминая, когда будет следующая трансляция. Постепенно Боря привык слушать «Театр у микрофона» и обсуждать постановки с отцом. Иногда к ним присоединялась и Софья Борисовна. Делать это она могла очень редко, потому что кроме поликлиники работала еще на скорой, но если была дома, то обязательно принимала участие в разговоре. Для них это стало почти такой же традицией, как семейный обед. II В самом конце последней четверти в классе появился новый ученик – Володя Рощин. Он быстро подружился с Леней Сметаниным, и они стали называть друг друга Ленчик и Вовчик. Оба были второгодниками, гораздо здоровее своих одноклассников, и вели себя как хозяева. Девушек они не трогали, но ребят задирали при каждом удобном случае. Главной их мишенью стал Боря. Он не отвечал на их обидные реплики и старался избегать встреч с ними, но они хотели продемонстрировать свою силу, и однажды Рощин преградил ему путь. – Я слышал, что ты сечешь в математике, – сказал он. – Секу, – ответил Боря. – Тогда помоги мне, для тебя это как два пальца обоссать. – Списывай, если хочешь.

Владимир ВЛАДМЕЛИ «НЕВЕРНОПОДДАННЫЙ»


ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

– Да нет, голубок, ты мне объяснить должен, что там и как. Боря, наверное, и сделал бы это, если бы Рощин попросил его другим тоном, но теперь отрицательно покачал головой. – Ты чего головой мотаешь? – Мне некогда. – А ты найди время, – сказал Вовчик и схватил его за ухо. В этот момент вошел преподаватель, и Рощин нехотя отпустил свою жертву, но с этого дня жизнь Бори стала невыносимой. Его одноклассники в глубине души были рады, что задирают не их, и делали вид, что не замечают Бориных мучений. Вовчик же не упускал ни одной возможности ущипнуть Борю, дернуть его за волосы или пнуть локтем в бок. Иногда то же самое проделывал Ленчик. Они не торопились к своей жертве, зная, что она от них никуда не уйдет. Не на этой перемене, так на следующей, не в школе, так после уроков, не сегодня, так завтра, но свою порцию он все равно получит. Боря стал бояться перемен, старался выйти из класса вместе с учителем, а потом вместе с другим учителем войти. Он прятался от своих мучителей, но это не помогало. Отец видел, что Боря изменился, и несколько раз пытался поговорить с ним, но сын отмалчивался. Наконец, уже после окончания учебного года, улучив момент, Яков Семенович запер Борю и сказал: – Я тебя никуда не выпущу, пока ты все мне не расскажешь. И Боря рассказал. – Что ты думаешь делать? – спросил отец. – Переведи меня в другую школу, – попросил Боря. – Там может оказаться другой Рощин. – Тогда поговори с его матерью. – Чем она занимается? – Работает на заводе. – А отец у него есть? – Нет, он умер. – Откуда ты знаешь? – Я однажды слышал, как он сказал это своему дружку. Он хвастал, что после смерти отца он стал главой семьи и мать его во всем слушает. – Понятно. – Что мне делать? – Нанести ему два точных удара: один ногой по яйцам, а второй в голову. Бить надо изо всей силы, чтобы он уже не встал. И если ты быстро уложишь Рощина, то его приятель не успеет вмешаться. – А потом? – Потом то же самое проделаешь со Сметаниным. – Я не умею, я никогда не дрался. – Значит, придется научиться, другого выхода нет. Боря и сам часто мечтал о том, что расправится со своими обидчиками, и отец как будто прочел его тайные мысли. – Что молчишь? – спросил Яков Семенович. – Я не сумею. – Значит, терпи и не жалуйся. – Неужели тебе все равно? – Я готов тебе помочь и прослежу за тем, чтобы у тебя все получилось, но делать ты все должен сам. – Как?

№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

35

Hypnosis4BetterLife.com Алекс Фидельман, CCHt • Сертифицированный клинический гипнотерапевт (член IAIH-International Association of Interpersonal Hypnotherapists) • Мастер разговорного гипноза (член IAPCH, International Association of Professional Conversational Hypnotherapists) • Выпускник Флоридского Института Гипнотерапии (Institute of Interpersonal Hypnotherapy), лицензированные дипломы (штата Флорида) в Certified, Clinical and Transpersonal Hypnotherapy.

Клинический гипноз - сертифицированная гипнотерапия • Устранение стресса • Преодоление страхов • Поднятие самооценки • Контроль боли • Похудение • Бросание курить

БРОСАЙТЕ КУРИТЬ! Одна сессия гипноза - избавление от привычки курить: • Перепрограммирование сознания - создание новой самоидентификации некурильщика • Без мучений связанных с бросанием курить “холодной индейкой” • Гипнотическая чистка сознания - не допустить замену курения на новую вредную привычку (напр. переедание)

Скидка $50 на гипноз от курения

(786) 707-8101

www.hypnosis4betterlife.com alex@hypnosis4betterlife.com

Офис находится в г. Авентура

10аm-6рm Воскресенье - выходной

Сертификация IAIH # 7596811, действительна до 10/01/2018


36

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

– Сделай чучело, отметь место, в которое должен бить, и тренируйся. Лето только начинается, и ты можешь упражняться на улице. Потом я поговорю с мамой и ты перенесешь чучело домой. Кроме того, тебе нужно отработать боксерские движения. Я куплю две килограммовые гантели. Прыгай с ними минут по двадцать и работай руками, как на ринге. Это тебе пригодится, чтобы увереннее себя чувствовать, но самое главное – удары ногой. – Я же могу их покалечить, – сказал Боря. – Не можешь, а должен. – Но как же... – Если тебе их жалко – терпи. – Я не могу терпеть, ты не представляешь, что это такое. Ты, наверное, учился с нормальными ребятами. – Я очень хорошо представляю, поэтому и предлагаю тебе выяснить отношения с ними раз и навсегда. Ты должен поставить их на место, потому что, если будешь молчать, жизнь твоя превратится в сплошной кошмар. Это война, а значит, и вести себя нужно как на войне. Я тебе раньше никогда не рассказывал, но, наверное, зря. Ты знаешь, что я был в гетто? – Да, мама мне говорила. – А еще что-нибудь она тебе говорила? – Нет. – Ну, тогда слушай. – Фашисты нас не особенно охраняли, и через некоторое время из лагеря бежала небольшая группа евреев. Они столкнулись с отрядом латвийцев, которые называли себя народной армией и поддерживали порядок в районе. Они задержали беглецов и передали их немцам, а командира группы закопали живьем. Фашисты всех расстреляли. Мы узнали об этом из специального приказа, который нам с удовольствием зачитал наш бригадир. Мы понимали, что оставаться в лагере нельзя, и решили действовать по-другому. Сформировав отряд в пятьдесят человек, мы пошли на прорыв и первым делом захватили хутор, через который шла единственная дорога на волю. В нем мы расстреляли всех мужчин. Все они были членами народной армии. Остальных мы собрали в сарае, облили бензином и подожгли. Многим удалось бежать, но мы специально их не трогали, чтобы они рассказали о случившемся. После этого из гетто убежали все, кто мог. В лесу мы образовали партизанский отряд. А поскольку командование осуществляла советская армия, наш отряд слился с русским отрядом. У моего друга Изи была шуба, а это в лесу большая ценность, и один из русских командиров предложил обменять ее на пачку папирос, хотя знал, что мой друг не курит. Изя, естественно, отказался и посоветовал «старшему брату» во время следующего рейда убить немецкого офицера и взять его шубу себе. Вскоре группа, куда входил мой друг, отправилась на задание. Первым делом партизаны пошли в ближайшую деревню к девочкам, которые оказались патриотками: партизанам они давали бесплатно, а немцам – только за продукты.№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

Командир отряда со своими друзьями решил отметить встречу, а Изю поставили охранять избу. Он простоял на холоде часа два и, решив, что за это время бойцы уже успели развлечься, вошел внутрь, но был самый разгар веселья. «Ребята, имейте совесть!» – сказал он. «Ты нарушил приказ», – закричал уже хорошо выпивший командир, – и застрелил его на месте, а шубу забрал себе. Вернувшись, он сказал, что Изя расстрелян за трусость. – В тот же день я с несколькими друзьями пошел в деревню и попросил девочек рассказать, что произошло на самом деле, а поскольку времени у нас не было, предупредил, что если они будут врать или играть в молчанку, мы их всех перережем. Они не поверили, а одна даже стала пародировать наш акцент. Я тут же расквасил ей морду, и они все рассказали. В следующий раз мы попросились на задание вместе с группой партизан, которые убили моего друга. Улучив момент, мы их всех перестреляли, а вернувшись, доложили, что они пали смертью героев. Шубу, естественно, мы принесли с собой. Все поняли, что произошло, и после этого нас никто не трогал. Боря сидел ошарашенный. Он не мог поверить, что его отец способен на такое, и смотрел на него широко открытыми глазами. Отец видел, какое впечатление произвел его рассказ, и не жалел о том, что немного сгустил краски. – Это был единственный способ выжить, – сказал Яков Семенович, – если бы мы так не поступили, то не вернулись бы с фронта, я не женился бы на твоей матери и тебя не было бы на свете. Так что ты должен быть мне благодарен. – Спасибо, – тихо сказал Боря. – Но это еще не все, – продолжил отец, – твоя мама, прежде чем выйти за меня замуж, предупредила, что рожать больше не будет. Она достаточно намучилась при родах первенца, который прожил всего три дня, и больше рисковать не хотела. Конечно, тогда я с ней спорить не стал, но потом сумел ее переубедить. Ведь для каждого из нас это был второй брак. Наши первые семьи погибли во время войны, и я думаю, втайне она тоже хотела ребенка, но это уже другая история. Продолжение следует Уважаемые читатели! Вы можете приобрести книги Владимира Владмели:

1. «11 сентября и другие рассказы», подзаголовок книги «Сцены провинциальной жизни русской эмиграции в Америке» точно описывает её содержание. 2. «В Старом Свете» - Роман вошёл в «длинный список» премии И.А.Бунина 2015 года. 3. «Римские каникулы» - один рассказ этого сборника вошёл в «короткий список» премии О.Генри, другой – в «короткий список» премии М.Алданова.

Книги можно заказать у автора, написав ему v_vladmeli@mail.ru Цена с пересылкой $15.

Владимир ВЛАДМЕЛИ «НЕВЕРНОПОДДАННЫЙ»


37 Law Offices of

ANSEL จၹႁၿႁෲฃ෴෮ MILLER ෉ฃฉฃ෿ซฑฉฃฃคธฉ෸ฆ෵෷ซ෾บฉ෮ฉธ෸෿෵ฝฉ෷ก෮ฑ෵ก෸෵န

&

ВЕРДИКТЫ И РЕШЕНИЯ: ЕНИЯ $39 МИЛЛИОНОВ - ПРИГОВОР В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ВОДЕ $20 МИЛЛИОНОВ - ПРИГОВОР В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ С УЧАСТИЕМ ПЕШЕХОДА $13.5 МИЛЛИОНОВ - ПРИГОВОР ЗА ПРИЧИНЕНИЕ УЩЕРБА В СОСТОЯНИИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ/СМЕРТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ $5 МИЛЛИОНОВ - ПРИГОВОР В РЕЗУЛЬТАТЕ АВТОАВАРИИ $4 МИЛЛИОНА - КОМПЕНСАЦИЯ ПО ПРИЧИНЕ ХАЛАТНОСТИ/СМЕРТЬ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРАВОМЕРНЫХ ДЕЙСТВИЙ $3 МИЛЛИОНА - КОМПЕНСАЦИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ МОРСКОГО ПРОИСШЕСТВИЯ $2.3 МИЛЛИОНА - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОМЕЩЕНИЕ $2 МИЛЛИОНА - КОМПЕНСАЦИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ МОРСКОГО ПРОИСШЕСТВИЯ $1.5 МИЛЛИОНА - КОМПЕНСАЦИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ВРАЧЕБНОЙ ОШИБКИ $1.5 МИЛЛИОНА - КОМПЕНСАЦИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТОЛКНОВЕНИЯ МАШИНЫ И ВЕЛОСИПЕДИСТА $1.25 МИЛЛИОНА - КОМПЕНСАЦИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТРЕЛЬБЫ ПОЛИЦИИ/НАРУШЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ $1.1 МИЛЛИОНА - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ $1.050 МИЛЛИОН - КОМПЕНСАЦИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ТРАВМЫ ПРИ ПОГРУЖЕНИИ С АКВАЛАНГОМ ඼ธณ෵ซฅฃ෿ฟกซชธ෵จ෾ซฒ෮෸෰෼෾ฝฑ෮ฝฉ෰෮෾ฃ෰ธ෵ฆ෮จฑ෵ฉธ෸จซ฀෿ธคฆ෸ෲฃ෰ฃฆฃ෰෴ฃ෰ธฑ෵ฉ෮ก෮෾ฃෲฃ෰ထจซ෴෵෯กธฎฆ෮จฎฃ෴ฃ෰෸෿෵෴෸ฏ෸กจ෼෸ฎจฑ෵ฉฃ෰န඼෯ฃ෾บณ෸กจฉ෰෵จ෾ซฒ෮෵෰ ෼ฃก෵ฑก෮ฟจซ฀෿෮෷ก෮ฑ෸ฉ෵෾บกฃก෸෶෵န෇෵จ෾෵෴ซ෵ฉคฃ෾෮ෲ෮ฉบထฑฉฃ෰෮ณ෵෴෵෾ฃก෵คฆ෵෿෵กกฃ෯ซ෴෵ฉ෸෿෵ฉบคฃ෾ฃ෶෸ฉ෵෾บกธ෺ฆ෵෷ซ෾บฉ෮ฉန඼෵ฆ෴෸෼ฉจซ෴෮෯ธ෾ซง෵ෲฌ෾෸ฆฃ෰෮ก෰ฃ ෰ฆ෵෿ฟ෮คค෵෾ฟฏ෸෸ထ෮จ෾ซฒ෮෺ฃฉ෰෵ฉจฉ෰෵กกฃจฉ෸෷෮คฆฃ෴ซ෽ฉ෯ธ෾ซง෵ෲฌ෾෸ฆฃ෰෮ก෰ฃ෰ฆ෵෿ฟจซ෴෵෯กฃෲฃฆ෮෷෯෸ฆ෮ฉ෵෾บจฉ෰෮န

954-922-9100

1939 Tyler Street Hollywood, FL 33020

www.anselmiller.com Выбор юриста - важное решение, которое не должно основываться исключительно на рекламе. 11режде чем принять решение, попросите нас выслать Вам бесплатную письменную информацию о квалификации и опыте адвокатской конторы Ансел и Миллер.


38

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

Игорь Войтенко

ÃÎÌÎ ÑÀÏÈÅÍÑ! ÊÒÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÉ? ГЛАВА 13. НАПОЛЕОН КОСИЛ ТРАВУ

Е

основы оптики. Китай сегодня всюду, его присутствие зримо ощущается в любой стране. Вся мудрость и расчетливость геополитики Китая исходит из базового принципа: ХIХ век был для нас веком унижения, ХХ – стал веком Возрождения, ХХI мы сделаем веком социального и научного процветания Китая. Перед народом и наукой Китая поставлена грандиозная по масштабам программа – к 2048 году, году столетия Народного Китая, не только догнать США в научной сфере, но и стать, беспрекословно, инновационным лидером мира. Встает вопрос: за счет чего? Сырьевые ресурсы страны не так велики, территория не расширяется, а население приближается к полутора миллиардам, даже прокормить – задача не из легких. Канцлер Бисмарк в свое время сказал, что Великой Германию сделал школьный учитель… Китайцы следуют этому же принципу – приглашают на хороших условиях в свои школы и вузы лучших педагогов мира. Всем бесплатно предоставляются квартиры. Ставка в стране сделана на образование и сохранение здоровья нации.

вгеника, сильно скомпрометированная зверскими экспериментами нацистов над людьми, в некоторых странах все же развивается и сегодня. В Сингапуре, например, больше 20 лет действует программа так называемых «любовных круизов». Это своего рода брачное морское путешествие, где будущая семейная пара подбирается из особо одаренных мужчин и женщин с помощью специальных компьютерных программ: Детям от этих браков правительство гарантирует обучение в лучших элитарных школах. Ничего плохого в такой программе не вижу. Наоборот – соединяются люди, не отягощенные ни физическими, ни социальными болезнями. Да ведь и каждый из нас через такую, собственную, евгеническую программу проходит – мы же хотим, чтобы наши половинки были абсолютно здоровы, красивы и умны, чтобы не дышали на нас табачным канцерогеном и винным «ароматом». Гораздо дальше сингапурцев пошли их азиатские соседи – мудрые китайцы, которые день за днем поражают мир своими технологическими прорывами. Многие ли из нас знают, что именно Китай держит мировое лидерство по протяженности высокоИменно в таком сочетании просмаскоростных (до 400 км в час) железных триваются лучшие стороны евгеники. дорог? Знаете ли вы, что в космосе уже Здоровое поколение даст и здоровое подавно летает китайская орбитальная томство. Два примера для сравнения, свистанция с астронавтами – тайконавтами? детелем которых был сам. По рабочей внутренней площади она Столица Северной Кореи – Пхеньян. превосходит Международную Космиче6 часов утра. Под бравурные военные скую Станцию. марши тысячи и тысячи людей метут и Пока Россия после развала СССР моют мылом тротуары, улицы и площади все еще встает с колен, пока попы освястолицы – обязательная трудовая повинщают падающие потом с небес ракеты и ность каждого работника. Не скрою – чиспутники, китайцы поставили задачу в стота Пхеньяна, да и вообще страны, ратечение пяти ближайших лет пройтись дует глаз. Но это усердие по разнарядке, с научными целями на собственном лукак бы из-под палки. Сингапурские «Любовные круизы» ноходе по спутнику Земли, а в 2030 году Пекин – столица Китая. 6 утра. Обычочень популярны у молодежи доставить с Марса образцы грунта. А ный рабочий день. Кажется, что в этот еще пока отправили на орбиту первый в мире квантовый спутник совсем ранний час все население города вышло в сады и парки абсолютно засекреченной связи «Мо-Цзы» – именно так звали столицы – дождь или первые лучи солнца – не имеет значения. великого ученого, который еще в V веке до нашей эры заложил Звучит тихая музыка, и стар и млад под нее без всякого приИгорь ВОЙТЕНКО «ГОМО САПИЕНС! КТО СЛЕДУЮЩИЙ?»


ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

Самый мощный в мире китайский компьютер Sunway Taihulight

№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

39

(Кстати, закон этот принят без обещанной консультации с населением как раз в день открытия в России Чемпионата мира по футболу. Народ в эйфории от свалившегося счастья Мундиаля пьет пиво у телевизоров. Ему не до скоропалительных, для многих и многих убийственных по сути решений власти. А когда очнется – будет уже поздно. Дело сделано.) А что же в Поднебесной? В Китае полно деревень, где возраст значительной части крестьян давно перевалил за сто лет. В Европе и Америке, если человеку за 80, его уже, безусловно, считают долгожителем. Их число с каждым годом растет. И это замечательно. А, например, в Китайской деревне Бама, что находится в горной провинции Гуанси, возраст 100 лет – это зрелость. А для Хуан Макань, которой исполнилось 112 и она наравне со всеми до сих пор работает в поле, 100 лет – вообще юность, ведь она собирается прожить 200, как Ли Цзин-Юн. Вообще-то знаменитый в Китае собиратель и продавец целебных трав Ли Цзин-Юн прожил не 200, а 256 лет. Он родился в 1677 году, а покинул Землю и свою семью в 1933, оставив 180 детей и пережив 23 жены. Удивительная жизнь Ли Цзин-Юна, этого труженика и знатока еще и редкой техники боевого искусства Багуаджан, совсем не сказка и не вымысел. Китайское правительство официально отметило его наградами в год 150- и 200-летия. На этот счет в архивах дворцов Поднебесной хранятся соответствующие документы... Подобные примеры долгой и плодотворной жизни есть и в других странах. В Индии это йог – раджа Тапасвиджи, проживший 186 лет (1770–1956), колумбиец Хавиер Перейра скончался после своего 169-го дня рождения. Был рекордсмен и в СССР. Азербайджанский колхозник Махмуд Эйвазов из высокогорного села Пирасура, постоянно работая с раннего детства, прожил 152 года. В честь него в стране была выпущена специальная почтовая марка. Ее первый выпуск, который быстро изъяли из продажи, стал мировым раритетом, поскольку художник вместо имени Махмуд по ошибке отгравировал – Мухаммед.

нуждения выполняют столетиями известные дыхательные и физические упражнения системы Цигун для укрепления здоровья. В какой еще стране подобное увидишь?! Мой московский приятель, сотрудник НИИ экономики, недавно побывал в Поднебесной, собирал материал для статьи о Хайтэке Китая. Вернулся пораженный увиденным: у них 10 миллионов человек работают в науке! Есть эксперты по любому узкому вопросу. Они там знают все – от месторождений в Арктике и Антарктике до новейших достижений в области генетики и молекулярной биологи. Поразительно, в рамках одной нации китайцы создали полный круг научных компетенций. Они ни от кого, ни в чем сегодня не зависят. Тем не менее, стараются оперативно скупить и внедрить в практику все лучшее, что изобретает мозг человека. Посетил мой приятель и совершенно уникальное научное заведение – Пекинский институт геномики, главная задача которого – резко увеличить интеллектуальный потенциал детей. В том числе за счет использования генофонда выдающихся людей планеты. То, что не удалось сделать евгеникам большевиков, сделали китайцы – они собрали и хранят в криогенных сейфах тысячи образцов спермы самых знаменитых ученых, музыкантов, певцов, художников, спортсменов. Они полагают, что от этого семени непременно родятся тысячи и тысячи будущих нобелевских лауреатов. Всему свое Возможно, на Земле были люди с время. Да и мудрость народная не зря гоеще более впечатляющими датами ворит: От плохого семени – не жди доброго рождения и смерти. История как будто племени! При температуре минус 186 градуПо данным ООН на 2018 год в рейтинге подтверждает это. В одном из шумерсов сперма великих может сохранять свою стран по уровню продолжительности ских клинописных текстов выбито нажизнеспособность сколь угодно долго, праквечно потрясающее: «В Эреду царем жизни Россия резко отстает от тически вечно. был Алулим, и он правил 28 800 лет…» развитых стран и занимает 116 «В Бад-Тибири 43 200 лет правил Энстрочку. За ней идут Сирия, Иран, Венесуэла, Ангола... Зацепил меня Китай, крепко зацепил и менлуан…» огромным числом своих долгожителей. В Цифры эти поражают воображеРоссии средняя продолжительность жизни очень низкая. По ние, но как не верить шумерам – они авторы письменности, данным ВОЗ страна занимает 135-ю строчку из двухсот. Жен- благодаря которой мы узнали, как жили до новой эры древщины живут 71 год, а мужчины едва дотягивают до пенсии, ко- ние народы. До сих пор мы пользуемся их математикой и меторая наступает в 60 лет, и скоро пенсионный возраст повы- рами исчисления – год делим на 12 месяцев, углы измеряем сится до 65 (для женщин – до 63). Тогда уж вообще – прямая в градусах, минуту – 60-ю секундами, а час – минутами, кодорога на погост. Но представляете, какая это радость для го- торых тоже ровно 60. Откуда они взяли свои удивительные сударства, какая будет экономия средств! знания? Игорь ВОЙТЕНКО «ГОМО САПИЕНС! КТО СЛЕДУЮЩИЙ?»


40

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

Конечно, человек всегда мечтал о бессмертии, но успокаивал себя тем, что все живое на Земле имеет не только начало, но и конец. Бессмертия нет. Даже Великий Гомер говорил: «Меж всевозможных существ, которые дышат и ходят, здесь, на нашей земле, человек наиболее жалок». Что он конкретно имел в виду – сказать трудно. Но посмотрите сами: в отличие от других животных нашему зрению доступен лишь ничтожно малый участок электромагнитного спектра, а обоняние не Ли Цзин-Юн в год своего способно воспринять и сотой 200-летия. Снимок сделан на заре фотографии – в 1877 году доли окружающих нас запахов... Да и с точки зрения химика гомо сапиенс далеко не лидер. В организме человека, весящего 70 килограммов, содержится 45,5 кг кислорода, 12,6 кг углерода, 7 кг водорода, 2,1 азота, 1,4 кальция, 700 граммов фосфора и столько же граммов всех остальных вместе взятых элементов – магия, серы, натрия, железа, цинка… «Стоимость» всего этого богатства едва ли потянет на 150– 200 баксов. У кита – в сотни раз больше. Конечно же, это крайность, которая как бы подтверждает неопровержимую бренность всего живого. *** Но сегодня наука полностью опровергла эту аксиому и твердо заявляет: «Бессмертие на Земле все-таки есть! Просто вчера мы не имели тех методов исследования и тех уникальных приборов, которыми владеем теперь. Жизнь практически беспредельна, и если мы поймем все законы ее развития, досконально познаем суть работы клеточного ядра, то уже в ближайшие годы сможем не только избавиться от самых тяжелых болезней, но и значительно увеличить время жизни и работоспособности человека хотя бы до 150–200 лет. Безусловно, каждый школьник знает, что у ящерицы, например, отрастает новый хвост вместо оторванного, у тритонов – одних из самых Бессмертная медуза древних животных на нашей планете – Turritopsis Nutricula быстро вырастают утраченные конечности, регенерирует костный мозг, даже формируется сердце. Но это еще что – вот обыкновенный морской полип, или попростому гидра, – настоящее чудо регенерации! Разрезанная на тысячи кусочков, буквально на клеточки, она даст тысячи новых гидр из этих частичек. Точно таких, как «родитель». Выходит, что каждая клеточка гидры хранит в себе полную информацию о целом организме и код его воссоздания.№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

«Это еще далеко не бессмертие!» – справедливо заметите вы. Не торопитесь – мы к этому практически подошли, кое-что узнав или повторив о чудесах природы. Есть, есть у нее и бессмертные существа. С одним из них мы даже хорошо знакомы. С первого раза вряд ли догадаетесь – кто? Подскажу – это деликатес даже для богатых гурманов, житель моря – омар. Думаю, что никто, орудуя в ресторане щипцами для разделки его панциря, даже не подозревает, что ест существо, наделенное природой вечной жизнью. Омар состоит из самовосстанавливающихся клеток. Лишь внешний фактор, случайно подцепленный вирус и на 99 % – вылов рыбаками – может прервать жизнь омара. Но главный претендент на «корону вечности» – медуза Turritopsis Nutricula. Она вообще не стареет и не болеет, и может погибнуть только от внешнего воздействия. Этот вид медуз молодеет сразу же после процесса спаривания, а акт любви повторяется у них практически без отдыха и без счета. Разве это не бессмертность – ведь все остальные виды медуз после спаривания, дав потомство, быстро погибают. Медуза Turritopsis Nutricula – настоящий сексуальный гигант. Все эти усилители эрекции для человека – Виагры, Сиалексы, Драконы Торнадо, Стронги, Янганы, Австралийские кенгуру, от назойливой рекламы которых по ТВ меня лично уже просто тошнит, все они – ничто по сравнению с естественными половыми возможностями этого организма. За счет чего же такая неуемная, постоянно омолаживающая сила этого представителя живого мира? Лишь совсем недавно ученым удалось раскрыть эту тайну природы. Как оказалось, ничего сверхъестественного, необъяснимого в этой медузе нет – просто она вся состоит из клеток, способных к любой трансформации. Из такой клетки при определенных условиях может вырасти и сердце, и легкие, и конечности – любой орган живого организма, хоть крошечного, хоть слона. Клетки эти называются стволовыми. Кто знаком с биологией – тот знает, что во многом медицина ХХI века и здоровье человека будут базироваться на познании и внедрении в практику удивительных возможностей этих «атомов» нашего организма. *** Вот мы и подошли к основополагающему вопросу, заданному в начале этой публикации: почему свинья, обыкновенная хавОмар живет вечно и «cчастливо», ронья, которая «чепока не попадет на стол человеку ловеку не товарищ», значительно потеснила на поле медицинской науки самого близкого к нам животного – обезьяну?! Да, хотим мы этого или не хотим, но шляпу перед свиньей нам все-таки придется снять, а многим – даже породнится с ней. Об этом чуть дальше.

Игорь ВОЙТЕНКО «ГОМО САПИЕНС! КТО СЛЕДУЮЩИЙ?»


ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

41

А сейчас задержимся немного на нашей тропинке позна- ралевидной ленте молекулы ДНК в строго определенной пония. Я хочу рассказать вам о работе над проектом, о котором следовательности, как буквы в книге. почему-то совсем мало пишут, но который по своей значимоТри миллиарда различных соединений всего из 20 компости для человечества не имеет себе равного во всей истории нентов? Да как такое возможно? Придется вспомнить основы науки. По мне – он весомее даже изобретения письменности и математики – ну-ка определите число перестановок от 1 до 20! открытия энергии атомного ядра. Вот вам и искомые миллиарды. Речь идет об успешном завершении первого, но самого Вообще-то ДНК – эта мистическая субстанция наследственважного, этапа исследований по Международной программе ности – была открыта еще в 1869 году швейцарским врачом «Геном человека», в которой приняли участие не сотни – ты- Иоганом Мишером, который изучал первооснову куриного сячи выдающихся ученых разных областей знаний из 20 стран желтка и субстанцию молок лососевых рыб. В Рейне того времира: США, Японии, Китая, Франции, России, Великобритании, мени их было великое множество – ловили даже руками. Индии, Австралии, Германии… Но Мишер не смог тогда, да еще в одиночку, определить ни Стоимость этого беспрецедентного по масштабу работ точный химический состав ДНК, ни структуру ее молекулы, ни проекта сравнима лишь с фантастическими затратами США на процесс передачи наследственной информации при делении программу «Аполлон» – программу полета человека на Луну. клетки – ее точного копирования. Кроме гигантских затрат в долларах, эта программа дала человечеству 25 тысяч новых технологий и фундаментальных изоИменно это, имея в руках необходимые приборы и инструбретений в различных областях науки и техники. мент, спустя почти столетие сделали Уотсон и Крик, которые Биология – одна из самых древних наук, это Вселенная зна- получили за свое фундаментальное открытие Нобелевскую ний, в которой человек и секреты его наследственности оста- премию. Им помогла в этом женщина – впервые реальную спивались самыми непознанными. раль молекулы ДНК увидела и сняла с помощью рентгеновских 28 февраля 1953 года в Кембриджский паб Eagle вошел лучей исследовательница из Лондонского King College Розамолодой ученый в области молекулярной биологии Фрэнсис лин Франклин. На основе этого изображения Уотсон и Крик Крик и поставил за свой счет всем посетителям по кружке сразу подобрали верный ключ к тайне передачи информации пива. На вопрос, не день ли рожпри делении клеток. дения у него, Фрэнсис ответил, Розалин Франклин, к великому сожачто день рождения сегодня у всей лению, не стала нобелевским лауреатом. биологии – ему и его коллеге по Такая несправедливость – она скончаКавендишской лаборатории, амелась от рака незадолго до отправки дориканскому биологу Джеймсу кументов в Нобелевский комитет, а по Уотсону, удалось наконец-то рассуществующим правилам, эта премия не крыть секрет жизни человека и присуждается посмертно. тайну наследственности. Итак, подведем некий краткий итог Это правда, так оно и было. Им исследованиям Уотсона, Франклин и удалось познать то, что тысячелеКрика. тиями считалось непознаваемым. Сразу после зачатия будущий чеВ международной программе «Геном человека» Кстати, Фрэнсис Крик по первому ловек представляет собой всего одну задействованы ученые 20 стран образованию не биолог, а физик, и клетку – зиготу, с полной информацией в годы войны занимался созданием новых типов мин… наследственности от обоих родителей. Эта книга жизни записана на молекуле ДНК в виде бесконечной ленты из 3 миллиарТеперь о сути открытия. Давайте рассмотрим клетку чело- дов букв – белковых соединений. века под микроскопом… Мы увидим в протоплазме ее ядро – Три миллиарда букв – это, в нашем понимании, 10 тысяч основу нашей жизни, а в нем 23 пары крестообразных образо- томов по 300 страниц в каждом. Вот какая гигантская инфорваний разной величины. Это хромосомы, в которых заключены мация наследственности заложена в хромосомном ядре одной около 30 тысяч активных генов – единичек наследственности, нашей клетки. А хромосом у человека, как мы помним, 46! которые определяют все признаки будущего человека – от Расшифровать код расстановки этих букв в каждой из хромоцвета его глаз до состояния и здоровья любого органа. 23 хро- сом, узнать, какая за какой стоит и почему, – задача из задач. Если мосомы от отца и 23 – от матери. ее решить – человек получит власть над самим собой! Когда геКаждая хромосома человека – это самая большая в при- нетики и математики прикинули, сколько понадобится времени, роде полимерная молекула размером до 8 сантиметров и чтобы выполнить эту работу, они пришли в ужас – не менее ста специальным образом плотно уложенная в ничтожно малом лет. Многие ученые вообще считали – это сделать невозможно, объеме. Основа основ любой хромосомы – дезорибонуклеи- слишком велик объем информации! Положить всю жизнь на то, новая кислота, которая по-простому называется знакомой нам чтобы определить последовательность расположения генов и аббревиатурой – ДНК. белков, например, в 12-й хромосоме, – чистое безумие! За этими буквами скрыт весь белковый строительный маТем не менее, нашлись люди, смело перешагнувшие этот рутериал будущего человека – три миллиарда специальных беж «безумия». В 1988 году Национальный институт здоровья соединений из 20 аминокислот, уложенных на двойной спи- США запустил проект «Геном человека». Вскоре к нему присоИгорь ВОЙТЕНКО «ГОМО САПИЕНС! КТО СЛЕДУЮЩИЙ?»


42

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

Каждая страничка тысячетомной «Великой книги наследственности жизни человека» расшифровывается учеными с невероятным напряжением

единилась такая же государственная программа СССР под руководством академика А. А. Баева и программы других передовых стран Европы и Азии. Так довольно быстро сформировалась крупнейшая в истории науки международная программа исследований, поддержанная мощными научными ресурсами сотен НИИ и финансами стран-участниц. К работе были привлечены крупнейшие в мире компьютерные фирмы и их лучшие математики и программисты. Ничто никем не секретилось – вся полученная информация стекалась в общедоступный банк. Эта масштабная программа была достойным примером взаимовыгодного сотрудничества стран на благо человечества без войн и политических катаклизмов. Советскому Союзу предстояло расшифровать код наследственности 3-й, 13-й и 19-й хромосом… Через 8 лет напряженной работы было расшифровано всего 3 % генома человека. Но новые программы компании Билла Гейтса и других, созданные ими суперкомпьютеры позволили ученым в десятки раз ускорить исследования. Оставшиеся 97 % раскодирования наследственной карты человека были пройдены всего за три года! Уже в 2000 году сотрудник Массачусетского технологического института Эрик Ландер заявил: «Можно считать, что сегодня мы заполнили все cтраницы тысячетомной книги жизни человека. Но пока все буквы в этих книгах, одна за другой, слиты в единый текст без знаков препинания и без пробелов между словами. Теперь нам предстоит второй, не менее трудный, чем первый, этап работы – мы должны научиться правильно, без ошибок читать этот текст, знать, с какого места начинается слово или вся фраза. Мы прекрасно понимаем, что порой от постановки только одной запятой полностью меняется суть информации. Она может привести и к новому открытию, и к большой беде тоже. Будем идти дальше... Пусть медленно, небольшими шагами, но верно… ***№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

Что имел в виду Эрик Ландер, говоря о тексте без знаков препинания? Рассмотрим наглядный пример… Вот определенный набор букв без знаков препинания и без пробелов между словами: наполеонкосилтравуполякипелисоловьями. Условно допустим, что это крохотный кусочек из наследственной книги человека. Попробуйте прочитать эту, на первый взгляд, абракадабру. Уверен – одни прочтут: «На поле он косил траву поля кипели соловьями». У других получится другая фраза: «Наполеон косил траву поляки пели соловьями». Как видите – буквы одни и те же, в одном порядке, а смысл составленных фраз – совершенно различный. Так же и в геноме человека. Чтобы знать, какая информация заложена в том или ином участке бесконечной цепочки ДНК, надо понять, с какой буквы начать чтение и где правильно расставить пробелы и знаки препинания между словами. Генетикам было понятно, что любая перестановка даже одной буковки в книге наследственности может привести к большим изменениям в организме человека. А что произойдет, если мы в цепи ДНК наугад вырежем крохотный кусочек и заменим его новым, от другого организма? Результат непредсказуем. В одном случае это может быть победой над какой-нибудь наследственной болезнью, в другом – стимулирование ее. Для примера: у нас в организме есть клетки, которые только и ждут сигнала для своего быстрого, неконтролируемого размножения. Они могут вызвать рак и буквально в считанные недели сожрать любой орган человека. Эту смертельную атаку сдерживают другие клетки. Если мы случайно изменим код их защитных действий, а это могут быть и внешние факторы (радиация, плохая экологическая обстановка, нервное расстройство и т. п.), – тогда быть беде. Вот почему мы должны понять назначение каждого белкового соединения на ленте жизни ДНК. Здесь к принципу «семь раз отмерь – один отрежь» должно быть добавлено то, что навечно выбито на стене Французской академии наук – ПРОВЕРЯЙ И ПЕРЕПРОВЕРЯЙ! Тем не менее, методы генной инженерии уже широко применяются в сельском хозяйстве. Еще недавно на выведение нового сорта растения селекционер тратил годы, порой даже десятилетия. Сегодня биологи, убирая «ненужные» или вводя «нужные» гены, успешно и быстро создают новые растения-ги-

Нет абсолютно никаких доказательств, что ГМО-растения вредны для человека. Наоборот, они абсолютно чисты, без «химии», которая миллионами тонн яда ежегодно выливается на поля планеты

Игорь ВОЙТЕНКО «ГОМО САПИЕНС! КТО СЛЕДУЮЩИЙ?»


ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

бриды с заранее заданными свойствами. Они могут давать высокий урожай в самых неблагоприятных климатических условиях, быть неприхотливыми к почве, количеству влаги и света, содержать в себе необходимые витамины и микроэлементы, противостоять вирусным заболеваниям и вредным насекомым. Недавно, к примеру, на полях появились сорта томатов и картофеля, от которых их злейший и, казалось, непобедимый враг – колорадский жук – теперь бежит как от огня. С помощью генной инженерии у человечества появилась возможность наконец-то избавиться от голода, до сих пор выкашивающего целые страны. Вреда от продуктов с ГМО пока не обнаружено. Наоборот, они стали чистыми, поскольку выращиваются без нитратов, без стимуляторов роста, без ядовитой химии, насквозь пропитавшей поля Европы, Азии и Америки. Однако все новое, необычное, как мы знаем, всегда встречает мощное сопротивление ретроградов и сомневающихся. Непроверенный никем вред от ГМО регулярно освещается в газетах и на каналах телевидения (предполагаю, подобные передачи хорошо финансируются производителями химических удобрений и средств защиты растений), вспыхивают и мгновенно тиражируются биологические сенсации типа: «Недавно в геноме у одного еще не рожденного американского мальчика обнаружен ген картофеля. Оказывается, его мама, будучи беременной, часто ела любимые чипсы!» Интересно, почему у беременных женщин, любящих молочные продукты, не рождаются дети с коровьими рогами и копытами?! Я разочаровался в той части движения Гринпис, которое не только варварски уничтожает экспериментальные поля, но и называет генетиков учеными-убийцами. Впрочем, вспомним, с каким трудом и даже силой молодой российский царь Петр Алексеевич заставлял своих именитых дворян сажать «земляные яблоки» и есть их. Что же сегодня? А сегодня картофель стал любимой и незаменимой пищей всего народа. Недаром мы называем его вторым хлебом. С кукурузой было примерно то же самое. Так что будем надеяться, время все рассудит и расставит по своим местам. Продолжение следует. Фотографии подготовил к печати Слава Мелкумов.

Уважаемые читатели! Многие из вас спрашивают: будет ли материал «Гомо сапиенс! Кто следующий?» опубликован автором в виде отдельной книги. Сообщаем: не только будет, но эта хорошо иллюстрированная книга уже вышла в свет в издательстве «Просветитель».

Желающие приобрести это издание могут направить чек на 15 долларов (в эту сумму входят почтовые расходы) по адресу: Igor Voytenko, PO BOX 340201, Tampa Fl 33694 За эту же сумму Вы можете заказать и другую книгу автора – «Новая Земля. Объект 700. ЮЯ.»

Это историческое эссе о том, как советская власть навечно выселила с островов Новой Земли ее коренной ненецкий народ и построила на Архипелаге самый большой в мире ядерный полигон размером в 15 000 раз больше известного американского полигона Бикини. При заказе книг не забудьте сообщить свой адрес, телефон и Email.

№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

43

AMERICAN TRANSLATION AGENCY ǢǑǙǞǜǛǚǘǚǥǔǔǘǘǔǏǜnjǙǞnjǘǎǍǚǖnjǜnjǞǚǙǑ

WWW.AMERICANTRANSLATIONAGENCY.COM

‡ǟǽǷǿǯǴǻDZǼDZǮǺǰȃǴǶǬ‡ǟǼǺǶǴnjǹǯǷǴǵǽǶǺǯǺǫdzȇǶǬ ‡ǛDZǼDZǮǺǰǰǺǶǿǸDZǹǾǺǮ‡ǙǺǾǬǼǴǿǽ‡njǻǺǽǾǴǷȈ ‡ǖǺǹǽǿǷȈǾǬȂǴǴǻǺǮǽDZǸǮǺǻǼǺǽǬǸ

atatranslation@comcast.net TEL: (561) 985-4458 BOCA RATON


44

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

Оганес Богарян

Лауреат Литературной премии журнала «Контур»

[aQb^_V ^VR_ Продолжение

М

иша купил нужные продукты для салатов, кое-какие фрукты, и они поехали к дочери, где он тут же занялся приготовлением двух салатов. – Могу я чем-то помочь? – спросила Линн Розу. Посмотрев на суету вокруг, Роза предложила: – Спроси у моего папы, нужна ли ему помощь. Миша и Линн занялись приготовлением двух салатов к приходу гостей. – Вы так профессионально действуете, что я невольно склоняюсь к мысли, что вы работаете поваром. Я права? – весело смеясь, спросила Линн. – Как вы догадались? – удивленно спросил Миша. – У меня ресторан в Манхэттене. – Да? А Роза мне об этом ничего не говорила, – виновато сказала она. Миша громким смехом выдал себя. – Вы шутите, правда, и решили поиздеваться над бедной женщиной? – улыбаясь, наигранно обиженным голосом спросила Линн. – Пожалели бы вы меня. – Чувство жалости может сыграть плохую шутку в отношениях людей. Жалость имеет тенденцию изменяться и вести людей к чувству увлеченности, что может стать первой ступенькой на пути к любви, последствия которой могут оказаться плачевными. – Увлечение чем бы или кем бы то ни было – это хорошее дело, и связано только с положительной энергией, – заявила Линн, гордо подняв голову. – Правильно, любой магнит притягивает к себе металл, пока не обнаруживаешь, что рядом есть еще отрицательный полюс с отталкивающим свойством, что вряд ли назовешь положительным явлением, – ответил Миша. – Ну, мы отклонились, – вставила Линн, – и вы так и не сказали, вы повар или нет? – Да нет же, нет, я просто шучу. Простите, пожалуйста. – А чем вы занимаетесь, род ваших занятий, что вы делаете сейчас? – спросила она. – Вы же видите, сейчас мы с вами готовим...

– Да ну вас, я же не имею в виду сию минуту. – Сейчас я занимаюсь научными проблемами, – серьезно и загадочным пониженным голосом сказал Миша. – Ой, как это интересно, – радостно воскликнула Линн, – я никогда не беседовала с учеными. А чем конкретно вы занимаетесь? – Я занят проблемами бездельника, который хочет знать, как, сидя на диване, найти способ удлинить или укоротить время, в зависимости от качества чувства: удовольствия или некомфортности, – с важным видом заключил Миша. – Ну, перестаньте шутить со мной, я вполне серьезно спрашиваю, правда, – сказала Линн. – А я вполне серьезно вам ответил, Линн, я же пенсионер, бездельник. – Я поняла, – заметила Линн, – вы все выражаете в шуточной форме, предоставляя собеседнику разобраться, сказанное вами правда или шутка? – А вы не думаете, Линн, что, может быть, вы будите во мне чувство юмора? – Ну, ну, с вами надо быть осторожным, чтобы впросак не попасть, – сказала Линн и вынесла на стол готовые салаты. – Молодец, ваши салаты не только по виду, но и по вкусу очень хорошие, – заметила Линн. – Я рад, что вам они понравились. Надо отметить, что ваше участие сыграло большую роль. Все были в сборе, когда Миша закончил свои салаты, и Линн помогла вынести их на стол на веранде. – Не салаты, а произведения искусства, – весело сказала Линн. – А разве вам неизвестно, что Миша – кулинарный мастер, шеф-повар? – серьезно заметил кто-то. Линн сконфуженно посмотрела на Мишу, который, улыбаясь, шепнул ей на ухо, что они не имеют это в виду в прямом смысле. Как только сели за стол, у всех открылись рты не только для еды, но и для разговоров. И, как обычно, после первой рюмки спиртного развязались языки, и все пошли критиковать «кретинов» всех мастей, которые с близкого расстоя-

Оганес БОГАРЯН «КРАСНОЕ НЕБО»


45

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ

черная икра: Севрюги, Русского Осетра, Сибирского Осетра, Калуги, Стерляди, мясо Аллигатора и Черепахи, fresh and smoked Duck Breast. КРАСНАЯ ИКРА НОВОГО СЕЗОНА PETER PAN 19.99/LB ИКРА ЧЕРНАЯ ЗЕРНИСТАЯ $79/ lb СКУМБРИЯ КОПЧЕНАЯ от $2.99/ lb

ПРИНИМАЕМ ФУДС ТЕМПЫ КРАСНАЯ ИКРА Áàðàíüè îòáèâíûå / Lamb chops. .$8.99/ lb

Ñòåðëÿäü.......................................$4.99/ lb Îñåòð.............................................$3.99/ lb ÊÀÐÏ ÑÅÐÅÁÐÈÑÒÛÉ....................$.99 (10+lb) Êàìáàëà.........................................$1.99/lb Ôèëå Áåëîãî Àìóðà.......................$4.99/ lb Îñåòðîâûé áàëûê îò ...................$9.99/ lb Ñåìãà Íîðâåæñêàÿ îò ...................$7.99/ lb Ôîðåëü êîï÷åíàÿ .........................$3.99/ lb Ïåëüìåíè ðó÷íîé ðàáîòû.............$9.50/ 3 lb

Ñîñèñêè îõîòíè÷üè.......................$4.99/ lb Êîëáàñû (åâðåéñêàÿ, ìîñêîâñêàÿ, áðàóíøâåéãñêàÿ)...$7.99/ lb Òîðòû, ïèðîæíûå (Ãðåöèÿ) Ñàðäåëüêè è ñîñèñêè òåëÿ÷üè îò..$3.99/ lb ßçûê êîï÷åíûé Ïå÷åíü òðåñêè 2 çà........................$4.99/ ßçûê îò..........................................$2.99/ lb

Êðîëèêè, ïåðåïåëêè (Èñïàíèÿ), Áàðàíüè ÿéöà (Íîâ. Çåëàíäèÿ), ßçûê Òåëÿ÷èé (Ãîëëàíäèÿ)

Ôèëå Òèõîîêåàíñêîé Òðåñêè, Duck Salami, Duck Breast, Smoked, Duck Breast, Truffle Mushrooms (ãðèáû Òðþôåëè) Èòàëèÿ

Икра красная Кета.....................$25 (две за 40) Икра красная Кижуч 500гр....$35 (две за 60)

ЧЕРНАЯ ИКРА

Икра осетровая........................от$159/lb Сало Украинское...........$9.99 Ðàêè ðóññêèå.................................$3.99/ lb Duck/ Goose Liver (Foie Gras)........$29.99/ lb Õëåá Ëèòîâñêèé...........................$5/2øò Õëåá Íåìåöêèé............................$5/2øò Wild Jumbo Shrimps, Лангустины (Аргентина)

ÀÂÒÎÑÅÐÂÈÑ AIR CONDITIONING SERVICE

РЕМОНТ КОНДИЦИОНЕРОВ, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ПОДОГРЕВАТЕЛЕЙ БАССЕЙНОВ

Klondike

РЕМОНТ ЕВРОПЕЙСКИХ, АМЕРИКАНСКИХ, ЯПОНСКИХ АВТОМОБИЛЕЙ: Компьютерная диагностика Электрика Система кондиционирования

РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ ОБСЛУЖИВАЕМ: BROWARD COUNTY PALM BEACH COUNTY MIAMI DADE COUNTY

Ремонт тормозных систем Любые механические работы

Говорю по-русски

It’s Delightfully Cool

1-888-672-4740 | 954-974-0650

Большой выбор автошин

220 NW 5th Ave. Hallandale Beach, FL 33009 Пон-к-пятн: 9 -6 суб: 9–2 954-456-3356 Леонид


46

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

ния не могут бросить мяч в корзину или бить футбольный мяч или шайбу в ворота. – Ну, понятно, в пылу игры перед воротами стоящий футболист бьет мимо ворот. Это я понимаю. А этот кретин промахнулся во время штрафного. А сколько миллионов ему платят – десять, двадцать или пятьдесят? Миша, который молчал во время «уничтожения» спортсменов, вдруг сказал: – Дайте мне прояснить действия «дураков»-спортсменов, которые не могут забрасывать в корзины, забивать голы в ворота, подавать, принимать мяч или блокировать, брать высоту, поднимать штангу. И черт знает, в каких еще грехах можно их обвинить. Давным-давно мы с друзьями у одного из них смотрели соревнования по боксу. В какой-то момент отец дружка спрыгнул со своего стула и во всю глотку крикнул: «Да ты дай ему аперкот вот так, – и имитировал удар снизу верх, – вот, прямо в подбородок, и он будет нокаутирован. Ну и кретин, сам попал в нокдаун». Вы понимаете, о чем я говорю? Легко критиковать, трудно быть в его рубашке. – Да о чем ты говоришь, – вмешался один, – если ты умеешь, то ты умеешь. Это – правда и безоговорочно! – Вот ты мелешь чепуху, – вмешался другой, – в любом деле, в любой ситуации бывают промахи, провалы. Ружье дает осечку, хищник не может поймать добычу своим решающим прыжком, или орел промахивается схватить рыбу в реке или бегающего по полю зайца. Линн встала и попросила внимания: – Друзья, давайте выпьем за дружбу, добрую, преданную, порождающую доброту. Мне ваша компания незнакома, но я смотрю на вас со стороны и наслаждаюсь вашей добротой и уважением друг к другу. Вы спорите, но никогда спор не переходит дозволенных границ уважения мнения другого. Так давайте выпьем за доброту и дружбу, или за все вместе, за добрых наших друзей. Наевшись и напившись, многие пошли в бассейн охладиться и поплескаться. Линн подошла к Мише и обиженно заметила, что никто не похвалил его салат, назвав всех неблагодарными свиньями. – Ну как не отметили, Линн? Был же тост за хозяйку дома и за всех, кто потрудился над приготовлением еды, – спокойно заметил Миша. – Там был не только я, но и вы, Линн.№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

– Вы всегда умеете так хорошо находить выход и успокаивать людей? – с улыбкой спросила Линн. – Я стараюсь быть на стороне справедливости. Но не надо делать из мухи слона, давайте поплывем в тот конец, – предложил Миша. Линн то исчезала, то появлялась, знакомилась с людьми и возвращалась к Мише докладывать о своих «приключениях». – А почему вы ни с кем не общаетесь? Сидите спокойно, наблюдаете. Где ваши друзья? – Линн внезапно остановилась и добавила: – Можете не отвечать на этот вопрос. – А почему нет? – вставил Миша. – Мой лучший друг покинул меня недавно, а других жизнь разбросала кого куда, связи потерялись, а для новых верных друзей не хватает времени. Есть хорошие поверхностные знакомства и легкие «друзья»знакомые на уровне «Привет, как дела?» Главное, чтобы человек не чувствовал одиночества, а для этого он должен быть самодостаточен, иметь внутреннее содержание и уметь сам занимать себя. – Не все люди сильные, как вы, поэтому многие остро ощущают одиночество, которое сильно давит на них. Давайте выпьем за хороших друзей, если они есть, а если нет, то выпьем за надежду найти таких, – предложила Линн. Они чокнулись рюмками и громогласно всем предложили присоединиться к тосту, что все с радостью и сделали. Опорожнив свою рюмку, Линн тут же наполнила ее снова и шепнула Мише: – Я предлагаю выпить за вас, за вашу силу, за ваше умение и выбор одиночества. Научите меня этому. И тут же предложила новый тост и новую рюмку за их дружбу. – За наше знакомство, – поправил Миша и добавил: – вы не нажимайте на алкоголь, я же должен вас отвезти домой. – Правильно, ведь у меня не всегда бывает трезвый водитель, поэтому я имею право насвинячиться сегодня. – Я вас понимаю, – сказал Миша, – иногда хочется делать маленькие глупости, и это, кажется, так приятно. – Вот это мне нравится, – вставила Линн, – а скажите пожалуйста, как часто вы делаете глупости? – Да не я делаю глупости, моя покойная супруга умышленно делала глупости, – сказал Миша. – Значит, вы никогда не делали глупостей? Ну, тогда у меня есть тост. Дамы и господа, – крикнула Линн, – вот мы с Мишей говорим о глупостях, и я предлагаю всем выпить за то, чтобы мы не стеснялись делать глупости. Ведь намеренно сделан-

Оганес БОГАРЯН «КРАСНОЕ НЕБО»


47

SOLUTIONS PHARMACY

Ɋɭɫɫɤɚɹɚɩɬɟɤɚ6ROXWLRQV3KDUPDF\ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬɠɢɬɟɥɟɣɢɝɨɫɬɟɣɆɚɣɚɦɢɢɜɫɟɯɤɬɨɯɨɱɟɬɛɵɬɶ ɡɞɨɪɨɜɵɦɢɤɪɚɫɢɜɵɦɢɢɦɨɥɨɞɵɦɢ ɇɚɲɚɚɩɬɟɤɚ²ɷɬɨɰɟɧɬɪɥɟɤɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯɢɧɚɬɭɪɚɥɶɧɵɯɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜ

Ɂɞɟɫɶɜɵɧɚɣɞɟɬɟ • Лекарства по рецептам • Готовые формы американских медикаментов • Аппараты для измерения артериального давления и сахара в крови • Лечебные травы и сборы более 100 видов • Русские лекарства, настойки, масла и лечебные кремы • Только у нас вы найдете натуральные и гомеопатические препараты для очистки организма, печени и почек, поднятия иммунитета, понижения сахара и холестерина в крови • Большой ассортимент витаминов, биоактивных добавок • Чай и натуральные продукты для похудения • Мы предлагаем огромный выбор солей, грязи и косметики от лучших производителей ɍɧɚɫɜɵɩɨɥɭɱɢɬɟɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɟɜɧɢɦɚɧɢɟɢɛɟɫɩɥɚɬɧɭɸɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɸɧɚɪɭɫɫɤɨɦɢɚɧɝɥɢɣɫɤɨɦɹɡɵɤɚɯ ɆɵɩɪɢɧɢɦɚɟɦɡɚɤɚɡɵɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭɪɚɫɫɵɥɚɟɦɩɪɨɞɭɤɰɢɸɜɞɪɭɝɢɟɲɬɚɬɵɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɦȻȿɋɉɅȺɌɇɍɘȾɈɋɌȺȼɄɍɥɟɤɚɪɫɬɜɧɚɞɨɦ Ɉɛɪɚɳɚɣɬɟɫɶɜɚɩɬɟɤɭ6ROXWLRQV3KDUPDF\ɢɜɵɭɛɟɞɢɬɟɫɶɱɬɨɜɚɲɟɡɞɨɪɨɜɶɟɜɧɚɞɟɠɧɵɯɪɭɤɚɯ

ɉɪɢɧɢɦɚɟɦɨɫɧɨɜɧɵɟɫɬɪɚɯɨɜɤɢɢ0HGLFDUH

17036 Collins Ave, Tel: 305-945-8977

Sunny Isles, FL 33160, Fax: 305-947-7725

5% OFF

new or transferred prescription. With this coupon. Limited to 3 prescriptions. Expires //201

10% OFF

ɬɨɥɶɤɨɫɬɨɜɚɪɨɦɢɡ ɦɚɝɚɡɢɧɚɩɪɢɩɨɤɭɩɤɟ ɧɚɢɜɵɲɟ


48

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

ная глупость – не глупость, а озорной поступок. А вот глупо тогда, когда человек не понимает глупость своего поступка. Это грустно. За умную глупость, – воскликнула Линн и опорожнила свой бакал. Миша заметил, что ее речь нечеткая, и глаза немножко «плывут», и сказал: – Мне кажется, что то ли у Моне, то ли у Мане, то ли у Тулуз-Лотрека, а может быть, у Ренуара, я видел аналогичную картину под названием «Пьяная». – А эти ребята, Моня, Тула, и... другой – это ваши друзья? – заплетающимся языком спросила Линн. – Погодите, а вы же говорили, что у вас нет друзей, значит, вы обманывали меня. Вы лжец? Хорошо. Вы лжете, как все, и это нормально. Вы нормальный лгун. Миша был поражен не столько своей «уткой» о пьяной женщине, не столько ее явно пьяным состоянием, сколько тем, что названные им имена художников прозвучали как ничего не значащий, пустой звук. Он понял, что ее следует остановить и, по возможности, привести в порядок. Он попросил Линн пойти с ним в зал, где он посадил ее на диван, поправил подушку сзади, и попросил ее посмотреть телевизор и не уснуть. Подбежавшая Роза успокоилась, узнав, что Линн немножко пьяная, и что Миша приготовит горький кофе с лимоном и напоит ее. Роза взяла на себя приготовление кофе. Через несколько минут кофе был готов, но напоить Линн кофе не удалось, так как она впала в глубокий сон, и им не удалось ее разбудить. Прикрыв одеялом, оставили ее спать на диване. Большинство гостей уехало, как только стемнело. Оставшиеся друзья сидели на веранде и тихо беседовали, наслаждаясь разными сладкими напитками, выпечкой и кофе. Вдруг дверь с шумом открылась, Линн пришла и села за стол, протирая глаза, и, заметив Мишу, сказала: – А, мой водитель здесь, прекрасно, значит, я буду спать в своей постели. Спасибо, господин Миша, что вы меня не покинули. Это говорит о том, что вы – настоящий джентльмен, а я – плохая девушка, потому что я насвинячилась. Это – плохо. Но я обещаю, что больше не буду. – А что вы больше не будете, пить или быть плохой девушкой? – спросил Миша. – Не скажу, – строптивым голосом ответила Линн, что вызвало дружный смех присутствующих. – Мы полагаем, что вы сделаете правильный выбор, Линн, – сказал Миша и добавил: – не пора ли нам двигаться?№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

скоро нужда общения с мужчинами отпадет, я надеюсь. Так что моя тошнота от пьянства. Пройдет, – успокоила Линн себя. Миша, не сказав ничего, пошел на кухню и через несколько минут вернулся с чашкой горького кофе. – Пейте, это успокоит, и вас перестанет мутить. Но на всякий случай я дам вам пластиковый пакет, чтобы держать в руках в машине. Роза попросила отвезти Линн домой, на что Миша кивнул головой в знак согласия. На прощание Линн отметила, что чувствует себя гораздо лучше и трезвее, и что надеется, что тряска машины по дороге не приведет к ненужным сюрпризам, и что все обойдется хорошо. Но по дороге ее затошнило, и пришлось остановиться на придорожной стоянке, где Миша предложил ей выпить газированную воду. Дальнейшая дорога до дому прошла не очень весело. Линн уснула, в результате чего опрокидывалась вперед, и во избежание удара головой об машину Мише приходилось удерживать ее правой рукой и прижимать к сиденью. Благо Линн проснулась, когда они доехали до ее дома, и он припарковался перед ее гаражом. – Миша, зайдите со мной в дом, помогите мне, поддержите меня, а то я чувствую легкое головокружение. И, между прочим, вы «плохой мальчик». Вы почему-то всю дорогу трогали мои груди. Я вам нравлюсь, да, Миша? Оставайтесь... у меня на ночь и я вам разрешу... Ой, Миша, поддержите меня, пожалуйста, мне тошно, и голова кружится. Поспите у меня, у меня есть лишняя спальня, а то я боюсь, что... вдруг мне плохо станет. Я никогда не... вела себя так беспардонно и глупо... А вы... такой спокойный, ваше присутствие меня может морально успокоить. Завтра воскресенье, встанем, позавтракаем, и посмеемся надо мной. Пожалуйста, я чувствую себя в безопасности в вашем присутствии. Когда вошли, Линн попросила помочь ей подняться по лестнице на второй этаж, где была ее спальня. – Пожалуйста, Миша, я полагаюсь на ваше благоразумие. Вы понимаете мое неустойчивое состояние по неосмотрительности. Боюсь, что могу нуждаться в вашей помощи. Пожалуйста, ложитесь спать там, на диване. Спокойной ночи. Выключите мой свет, когда спуститесь вниз, – и Линн плашмя свалилась на край широкой кровати, отключилась и тут же начала храпеть.

Но вместо ответа Линн побежала в туалет, и было слышно, что ее тошнило и рвало. Выйдя на веранду, Линн выразила удивление, почему ей стало так плохо? Одна из дам шепнула о возможной беременности, что вызвало у Линн громкий гомерический смех. – Для такого дела требуются двое, причем один должен быть мужчина, – сказала Линн. – После смерти моего мужа такой «аварии» не было со мной. Мне давно за пятьдесят, и Оганес БОГАРЯН «КРАСНОЕ НЕБО»


49

Wine, Beer & Deli

ÏÐÎÄÓÊÒÎÂÛÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

«ÅÂÐÎ ÌÀÐÊÅÒ»

 ЕВРОПЕЙСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ  ГОРЯЧАЯ ЕДА И КУЛИНАРИЯ  ОВОЩИ И ФРУКТЫ  СУВЕНИРЫ, АПТЕКА И ХОЗ. ТОВАРЫ  ДЕТСКИЕ КНИГИ И ИГРУШКИ

НОВЫЙ БОЛЬШОЙ ТОРГОВЫЙ ЗАЛ!

Работает кафе, где вы можете вкусно пообедать или позавтракать: вас ждут всевозможные закуски, салаты, горячие блюда... Приходите!

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ WEST PALM BEACH

 И ВСЕ ЭТО ПОД ОДНОЙ КРЫШЕЙ

217 N. Federal Hwy, Hallandale, FL 33009

954-458-9880 Лучшая в Санни Айлес астролог, целительница и ясновидящая ,

?

?

АТИМА

? ? ǜǝǕǑǕǟǒǗǚǒǖǞǛǞǏǛǕǙǕǜǝǛǎǘǒǙǍǙǕ

• Она помогла сотням людей победить негативное влияние и обойти все камни преткновения. • Она гарантирует повести вас в правильном направлении, сохранив вам работу, и объединить с любимыми. • Если другие люди чинят препятствия в вашей жизни, она назовет вам их имена и поступки, поможет избавиться от темных сил и невезения. • Если у Вас трудности с детьми, если в Ваши семейные отношения вмешивается 3-я сторона, она обладает способностью устранить отрицательное влияние извне. • Если Вы страдаете от беспокойства и депрессии, она поможет вам понять ее причину и подскажет, что нужно сделать, чтобы решить эту проблему. • Если у Вас проблемы с грин-картой, она увидит причину и укажет правильный выход. • Работаю по фотографии и без нее.

ǔǯǻǺǵǿDzǯǸȋǮǻDzǯǽDzǹȌ

786-398-0639 ǘǒǟ

ǛǑǕǚǎǒǞǜǘǍǟǚǨǖǏǛǜǝǛǞǜǛǟǒǘǒǡǛǚǠǐǍǝǍǚǟǕǝǠǒǟǤǠǑǛǏǟǒǤǒǚǕǒǤǍǞǛǏ

ǻǼȈǿǭǽǭǮǻǿȈ

ǜǽǵDzǹDZǺDzǶǯǺDzDZDzǸȋǾDPDZǻSP•6XQQ\,VOHV%HDFK&ROOLQV$YH ǞȊǿǵǹ ǻǮȇȌǯǸDzǺǵDzǹ ǾǿǻǵǹǻǾǿȉǼǽǵDzǹǭ

$ǝǒǐǠǘ

ǞǕǘǍǕ ǪǗǞǟǝǍǛǝǑǕǚǍǝǚǨǖ ǑǍǝǍǟǕǙǨǜǛǙǛǓǒǟǏǍǙǏǛ ǏǞǒǢǓǕǔǚǒǚǚǨǢ ǞǕǟǠǍǣǕǬǢ


50

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

Миша снял с нее обувь, прикрыл одеялом и, потушив свет и прикрыв дверь ее спальни, вышел. Взял из чулана в коридоре одеяло, простыню и подушку, спустился в зал и устроился на большом диване. Услышав равномерный храп Линн, сам тут же уснул. Ночью Линн проснулась от сухости во рту и сильного желания попить. Она разделась догола, по привычке надела широкую шелковую блузку выше колен и, встряхнув головой, спустилась вниз, в кухню рядом с залом. Открыв холодильник, взяла бутылочку с минеральной водой и, сев за стол в столовой рядом с кухней, прилегающей к залу, начала пить воду прямо из горлышка бутылки. В какой-то момент чуть не поперхнулась, заметив спящего на диване человека. Замерла от страха и неожиданности. Пока искала телефон, она вспомнила все. «Миша», – подумала она и лицо осветила приятная улыбка. Вдруг она вспомнила дорогу, когда он трогал и играл с ее грудями. В ее глазах появился огонек, и, подумав, что в течение последних пяти лет по разным причинам она себе отказывала в интимных прелестях жизни, с мыслью «не надо быть дурой», когда случай сам стучится в дверь, не надо отталкивать его. Линн подошла к Мише и начала теребить его. Миша проснулся и, увидев перед собой Линн, с тревогой и в панике спросил: – Вам плохо, Линн? Линн опешила, чуть не засмеялась, но удержалась и жалостливо ответила: – Да, Миша, мне плохо и очень-очень холодно. Я мерзну, я прикрыла себя одеялом, но не помогает. Пожалуйста, идите ко мне и согрейте меня. – Да-да-да, – скороговоркой сказал Миша и, не отпуская руку Линн, потопал за ней наверх, и оба юркнули в ее широкую кровать. – Вы прижмитесь ко мне, Линн, я горячий, и я вас быстро согрею, – сказал Миша. Линн прижималась сильнее и сильнее, и в какой-то момент Миша заметил, что она полностью голая и старается его избавить от лишней одежды. – Не беспокойтесь, – шепнул он, – предоставьте мне все, и я как следует согрею вас, вы будете гореть синим пламенем, – сказал Миша и запечатлел долгий поцелуй на ее губах. Они активно «согревались», пока Миша не заметил, что она храпит. Он повернул спящую Линн спиной к себе, обнял ее, и сам тоже уснул. Было около десяти утра, когда он проснулся. Помылся, оделся, сел в машину и поехал в торговый центр, купил кофе и бутерброды. Вернувшись к Линн, он разложил свои покупки на столе в зале. Пока он попивал свой кофе, растрепанная№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

Линн спустилась, пошла к парадной двери и, увидев Мишину машину, радостно крикнула: «Миша!». Он пригласил ее в зал. – Давайте завтракать. Линн долго смотрела на Мишу, потом тихо сказала: – Как хорошо, что вы здесь, а то я видела сон и думала, что некому рассказать. А расскажу – не поверят. – И какой же сон вы видели? – поинтересовался Миша. – Как будто ночью было холодно, и я мерзла в моей постели. А вы почему-то оказались рядом, когда я пожаловалась на холод. И вы предложили свою помощь – согреть меня своим телом, говоря, что это принято в особых обстоятельствах. Вы забрались ко мне, и мы обнялись, и по закону физики тепло вашего горячего тела начало переходить мне, холодному телу, и я начала согреваться. В какой-то момент мне стало слишком жарко, но очень приятно. Мне было так хорошо, так приятно, что хотелось кричать от радости. Попробовала кричать – не могу, не получается у меня, голоса нет. Миша молча слушал с еле заметной улыбочкой на лице, решив выслушать до конца ее версию событий прошлой ночи. – Что же случилось дальше? – спросил он. – Не поверите, если я вам скажу. Я оказалась на краю пропасти, скольжу и падаю вниз. Хочу кричать, звать на помощь, но не могу, голос мой пропал. И, в конце концов, я падаю в пропасть. Вы падали в пропасть? – спросила Линн. – Да бывало, мне знакомо это чувство, – коротко сказал Миша. – А дальше что? – А дальше мною овладела паника, я оказалась в пропасти, то ли лечу, то ли застыла, то ли ударилась об острые камни на дне, хочу звать на помощь, но голоса нет во сне. – Со многими такое бывает, – сказал Миша. – А у вас это было из-за перегрева, что вызвало нарушение чувственного баланса, и тревога взяла верх, так как вы боялись реальности. – Да, – протяжно сказала Линн. – Какой вы были горячий! Вы так хорошо меня «согрели», меня никто и никогда так горячо не «согревал». – Ну, мы оба «мерзли» и нуждались в тепле, вот и помогли друг другу... согреваться... – мягко заметил Миша. – Почему-то у вас все легко получается. Почему-то с вами все легко становится. Почему-то вы знаете все и у вас есть правильное и логичное объяснение всему. Вы вызываете во мне какие-то смешанные чувства, какие-то необъяснимые чувства, конфликтующие друг с другом, схватка которых одновременно вызывает и радость, и тревогу, и спокойствие. Тревога вызвана тем, что я не могу объяснить, почему вдруг я чувствую себя легко и спокойно рядом с вами. Продолжение следует

Оганес БОГАРЯН «КРАСНОЕ НЕБО»


51


52

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

Памяти Поэта "Лишь бы Озеро Вашей Души Не Мутилось..."№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

26 июня в Москве, не дожив три недели до своего 90-летнего юбилея, скончался один из самых известных и всеми любимых поэтов второй половины XX века, автор текстов множества популярных песен, радио- и телеведущий, почетный член Российской академии художеств, главный редактор журнала «Юность»

Андрей Дементьев Никогда ни о чём не жалейте вдогонку, Если то, что случилось, нельзя изменить. Как записку из прошлого, грусть свою скомкав, С этим прошлым порвите непрочную нить. Никогда не жалейте о том, что случилось. Иль о том, что случиться не может уже. Лишь бы озеро вашей души не мутилось Да надежды, как птицы, парили в душе. Не жалейте своей доброты и участья. Если даже за всё вам — усмешка в ответ. Кто-то в гении выбился, кто-то в начальство… Не жалейте, что вам не досталось их бед. Никогда, никогда ни о чём не жалейте — Поздно начали вы или рано ушли. Кто-то пусть гениально играет на флейте. Но ведь песни берёт он из вашей души. Никогда, никогда ни о чём не жалейте — Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви. Пусть другой гениально играет на флейте, Но ещё гениальнее слушали вы.

9542278291


53

ǝǞǜnjǡǚǎnjǙǔǑ Victoria Gucciardo President E-mail: Victoria@royalFLI.com

561-995-2100 Безопасный и Застрахованный инвестмент ANNUITIES!

NOW REPRESENTING HERITAGE INSURANCE • Ноmе • Auto • Life • Annuities • Commercial 2701 NW 2nd Ave, Suite 102 Boca Raton FL 33431 • www.RoyalFLP.com


54

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

По горизонтали:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. КОДЕКС. 6. МАТРОС. 9. ТОРПЕДА. 10. МАЯК. 12. БУЕР. 13. КОСУЛЯ. 14. АРОМАТ. 15. КИТ. 17. АПОФЕОЗ. 20. ЭКСПЕРТ. 22. КАЗАРКА. 23. ПОЕЗД. 25. ПРИМА. 26. АГАТ. 27. РАГУ. 28. БЕКАР. 31. ФЛАНГ. 33. СКРЕБОК. 35. МА КОВКА. 36. РОЗНИЦА. 38. ТИР. 40. РЕЗИНА. 41. ОСАДОК. 43. КРОЙ. 44. РЕЛЕ. 45. КАРТЕЧЬ. 46. ТРАССА. 47. ТРИАДА.

1. Киносъёмочный аппарат. 2. На Руси в 14–17 вв.: должностное лицо в государственных учреждениях. 3. Длинная и узкая двустворчатая оболочка, заключающая в себе семена некоторых растений. 4. В старину: крестьянский кафтан прямого покроя. 5. В США, Франции: верхняя законодательная палата парламента. 6. Курительный табак низшего сорта. 7. Званый вечер. 8. Разновидность лёгкой атлетики, где спортсмены соревнуются в беге на короткие дистанции. 11. Состояние смущения, неловкости. 12. Автомобильный буфер. 16. Упрямый, глупый человек. 18. Полоса в лесу, очищенная от деревьев. 19. Жанр народно-поэтического творчества. 20. Государство в Южной Америке. 21. Розово-красный цвет лица. 24. Способ-

ность, талант. 25. Табуретка с мягким сидением. 29. Наиболее удалённая от Земли точка орбиты Луны или искусственного спутника Земли. 30. В избах: нежилая часть дома, соединяющая жилое помещение с крыльцом. 32. Боевой корабль. 33. Струнный музыкальный инструмент. 34. Серебристо-белый металл с красноватым отливом. 35. Старинное тяжёлое ружьё крупного калибра с фитильным замком. 37. Учреждение, в котором продаются лекарства. 38. Орудие для выжигания клейма на рогах или коже животных. 39. Ковбойские состязания, включающие поимку и укрощение дикой лошади. 40. Мелкие капли влаги, оседающие на растениях по утрам и вечерам. 42. ДальневоПО ВЕРТИКАЛИ: 1. КАМЕРА. 2. ДЬЯК. 3. СТРУЧОК. 4. АРМЯК. 5. СЕНАТ. 6. МА ХОРКА. 7. РАУТ. 8. СПРИНТ. 11. КОНФУЗ. 12. БАМПЕР. 16. ИШАК. 18. ПРОСЕКА. 19. ЗАГАДКА. 20. ЭКВАДОР. 21. РУМЯНЕЦ. 24. ДАР. 25. ПУФ. 29. АПОГЕЙ. 30. СЕНИ. 32. ЛИНКОР. 33. СКРИПКА. 34. КОБАЛЬТ. 35. МУШКЕТ. 37. АПТЕКА. 38. ТАВРО. 39. РО ДЕО. 40. РОСА. 42. КЕТА.

1. Свод законов. 6. Рядовой военного флота. 9. Самодвижущийся и самоуправляемый подводный взрывной снаряд. 10. Башня с сигнальными огнями. 12. Треугольная платформа с парусом для катания по льду. 13. Род небольших оленей. 14. Неуловимый отпечаток, признак, дух чегонибудь. 15. Экваториальное созвездие. 17. Пышное завершение чего-либо. 20. Специалист, приглашаемый для исследования и разрешения вопроса, требующего специальных знаний. 22. Северная птица семейства утиных. 23. Ряд повозок, следующих одна за другой. 25. Интервал шириной в одну ступень звукоряда. 26. Минерал, разновидность кварца. 27. Кушанье из мелких тушёных кусочков мяса, рыбы или овощей. 28. Знак, отменяющий действие предшествующего диеза или бемоля. 31. Боковая часть войска. 33. Каменное орудие первобытного человека. 35. Купол церкви. 36. Мелкоштучная продажа товара для личного или домашнего потребления. 38. Специально оборудованное помещение для стрельбы по мишеням. 40. Продукт вулканизации каучука. 41. Твёрдые частицы, находящиеся в жидкости и осаждающиеся на дне или на стенках сосуда. 43. Фасон одежды. 44. Устройство для замыкания и размыкания электрической цепи. 45. Крупная дробь для охотничьего ружья. 46. Путь, дорога. 47. Единство трёх лиц, предметов, понятий. По вертикали:


ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

G G

9542278291

55

Dental Spa Gregory M. Gertsen, D.D.S.

Доктор Герцен

Многолетняя практика в клиниках Москвы и США БЕСПЛАТНАЯ Новейшие технологии КОНСУЛЬТАЦИЯ Изготовление керамических С ОСТРОЙ БОЛЬЮ коронок за один визит Лечение без боли

ПРИЕМ В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ

• Имплантация • Лечение десен • Отбеливание зубов с помощью лазера • Lumismile - демонстрация Вашей идеальной улыбки на компьютере

• Invisalign - исправление неровных зубов и прикуса • Косметические съемные протезы • Juvederm & Botox - удаление морщин

3640-7 N.Federal Hwy, Lighthouse Point, FL 33064

954-941-7778

www.FLDentalSPA.com В нашей клинике применяется новейшее немецкое оборудование и диагностические системы

А стрологический прогноз на июль 2018

В июле и августе сразу три затмения подряд, это чревато ухудшением здоровья, экстремальными ситуациями, и, несмотря на лето, мир погружается в фатум. Единственное, что радует, – это Солнце в Раке, пекущееся о самосохранении, о мире в своем доме и мире в своей стране.

Меркурий и Венера находятся в демонстративном знаке Льва. 5 июля Меркурий становится в точную оппозицию к Марсу в Водолее. Любая речь, призывающая к войне и ссоре, может привести в движение рычаги, за которыми последуют серьезные конфликты, ведь планеты активизируют 4 фиксированных знака (4 библейских апокрифических животных – телец, лев, человек и орел (так иногда в старину величали знак

Скорпиона) – это ворота в космос, через которые проходят события мирового масштаба).

6 июля Солнце создает точный трин (позитив) к Юпитеру в Скорпионе в 14-м градусе – очень удачный период, особенно для водных знаков. 7 июля Солнце проходит звезду Сириус, которой поклонялись египтяне. В христианстве – это день рождения Иоанна Крестителя. 10-го Венера соединяется с королевской звездой Регул – царственный блеск и удача. 11-го Венера переходит в знак своего изгнания – Деву и пробудет там до 7 августа. При прохождении по Деве Венера несет энергии критичности и брезгливости, но при этом ничего плохого нет в том, что люди станут избирательными и аккуратными. 13 июля в 3:02 по Гринвичу произойдет солнечное затмение в 21-м градусе Рака. Это частное солнечное затмение, которое станет 69-м затмением 117-го Сароса. Лучший вид на затмение откроется с приполярных и средних широт южного полушария.

ПАЛЬЦЕМ В НЕБО ТКНУЛ АСТРОЛОГ


56

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

Пик затмения придется на точку с координатами 67,9˚ ю. ш., 127,4˚ в. д. Таким образом, открывается коридор затмений до конца июля, в который далеко не все попадут, а лишь те, у кого задействованы планеты личного гороскопа, например, Раки. 21-го транзитная Луна встречается с Юпитером в Скорпионе. Каждый месяц проходя по Скорпиону, в этом году она имеет тенденцию к экспансии и эмоциональному захвату. Нептун из Рыб посылает магическое волшебство ночей, страсть, упоение и самогипноз. Это очень сильный магический аспект. 23-го Солнце переходит в знак Льва, приобретая палящую силу и воинственную энергию. 26 июля Меркурий переходит в ретрофазу, сбивая с толку компютерные программы, разрушая договоренности и увеличивая недоразумения. До 19 августа стоит отложить все серьезные дела и поездки. 25, 26 июля Луна транзитом проходит по Козерогу, соединяясь поочередно то с Сатурном, то с Плутоном, создавая весьма депрессивный фон перед полнолунием и лунным затмением, которое состоится 27 июля в 5-м градусе Водолея. Ухудшает это затмение соединение транзитной Луны с воинственным Марсом, который именно 27 июля будет находиться напротив Земли менее чем 60 миллионов километров (готовимся к поломкам всех металлических и электрических предметов). Ближе всего он подойдет 31 июля – астрономы получат возможность наблюдать в телескопы великое противостояние Марса, которое бывает раз в 15 лет, а обывателей ждет высокая травматичность и конфликтность. Напомню, что в последнее противостояние 2003 года в мире произошло вторжение войск США в Ирак, начало второй чеченской войны, сбой электросети США и Канады, теракт в Москве, подрыв электропоезда Кисловодск – Минеральные Воды. И, как искажение функций Марса, – признание Массачусетским судом правомерного брака между геями. Помним, что до конца сентября Плутон находится в ретроградном движении, а это может означать желание свергнуть неугодного правителя. В солнечные затмения зачастую происходят смерти коронованных важных особ. Коридор затмений усиливает вирусы и болезни, в лунное водолейское затмение высока вероятность выкидышей и инсультов. Следует побыть на диете, так как полнолуние – это, прежде всего, сильнейшая гравитация, и все съеденное и выпитое усваивается на 300 %. В список запрещенных продуктов стоит внести не только алкоголь, но и лекарства, консерванты, просроченные и сомнительного качества продукты питания, а еще лучше – поголодать. Погода также отзовется штормами и тайфунами. В этом году предположительно будет много воды везде. Конец июля чреват напряженными аспектами между Марсом – Ураном и Солнцем – очень драчливая и конфликтная констелляция планет. 29-го Венера проходит 21-й градус Девы – градус роскоши! 30–31 июля Луна входит в Рыбы, соединяясь с Нептуном. После бурного полнолуния это время можно назвать идиллическим, хотя наводнения не исключены...№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

çĒĔĒĕĎĒē Овен

(21.03-19.04)

Три основные направления в июле заденут Овнов: дела дома и семьи, друзья и служебный роман. Для пожилых Овнов проблемы эндокринной системы. С друзьями, в принципе, напряжение идет уже давно. Водолейский Марс также может символизировать молодых прытких поклонников из прошлого или возврат к бывшему/ей. 5–7-го трудно принимаются решения и возможны финансовые ошибки из-за повышенной эмоциональности.

Телец

(20.04-20.05)

Уран, зашедший в знак Тельца, несет новые радикальные идеи и желание что-то поменять в своей жизни, особенно если это касается личного авторитета, который в последнее время подвергается критике различного толка. Тем не менее, в июне складываются неплохие предпосылки для финансовых договоров и деловых встреч. В первой половине месяца Тельцов ожидают приятные встречи или романтическая переписка.

Близнецы

(21.05-20.06) Близнецов могут раздражать дела дальнего зарубежья из-за хронических недоразумений, но финансово месяц неплохой, с «уловом». Много внимания уделяется переписке, контактам, соседям и родственникам. Возможно, молодые кузины или племянницы приедут погостить или захочется украсить свой дом чем-то особенным.

Рак

(21.06-22.07)

Солнце идет по созвездию Рака, делая его центральной фигурой событий. 13 июля – солнечное затмение в Раке, конечно, внесет желание закрыться в собственной ракушке. Хотя вряд ли это удастся, поскольку Меркурий проходит финансовую зону Раков, давая возможность заключить сделки разных уровней. С 10-го Венера переходит в зону комфортного общения и переписки с человеком, симпатизирующим Раку.

Лев (23.07-22.08) Длительное прохождение Марса по зоне партнерства может усложнять жизнь Львам. В июле Солнце проходит предыдущий знак, и только 23-го переходит в знак Льва. А это значит, что возможны недомогания или ощущение связанных рук, к тому же Львы всегда болезненно реагируют на затмения, поскольку сильно зависят от жизнедеятельности Солнца. Венера с 11 июля покидает их знак, но переходит в зону финансов, а значит, сделки с валютой пройдут успешно.

ПАЛЬЦЕМ В НЕБО ТКНУЛ АСТРОЛОГ


ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

57

đĄ ČĢďĠ 2018 ćĒĈĄ Дева

(23.08-22.09)

Время друзей и общения по интересам. Венера заходит в Деву с 11 июля, придавая ей много очарования, представителям этого знака следует воспользоваться такой ситуацией. Меркурий проходит по Льву, то есть у Дев будет большой интерес к каким-то тайнам. Однако с 26-го Меркурий входит в ретрофазу, поэтому все планы следует строить до этого числа.

Весы

Водолей

(20.01-18.02) Время вынужденной рутинной работы, профилактики здоровья. В последнее время Марс может вызывать различные воспаления и травмы, и вообще повышенную раздражительность. А затмения показывают, «где собака зарыта». Лунное затмение 27 июля приглашает Водолеев на баррикады (хотя их долго упрашивать не надо) с открытыми очагами и оппонентами.

Рыбы

(23.09-22.10)

Спокойным Весам немного неспокойно в связи с затмениями и неадекватностью людей. Солнечное затмение 13-го пройдется по авторитету Весов и профессионализму. Любовные отношения, если таковые имеются, держатся в тайне. В конце месяца в жизни Весов всплывет старый друг, но с переходом Меркурия в ретрофазу 26-го не стоит заключать договоров.

Скорпион

(19.02-20.03)

Время любви и творчества, а также любимых детей. Тем не менее, 13 июля солнечное затмение может создать волнения именно в этой области. Следует не поддаваться иллюзиям Гекаты и решать вопросы в традиционной манере: обтекаемо и мягко. В полнолуние (лунное затмение 27-го) Рыбы будут очень эмоциональны, им откроется какая-то тайна.

(23.10-21.11) Благословенный Юпитер, проходящий по Скорпиону и с 10 июля двигающийся директно, придает скорости событиям. Несмотря на это, в зоне дел, связанных с иностранными государствами, Скорпионов ждет затмение 13-го, так что лучше не планировать дальних путешествий. С 26-го Меркурий – король сделок – начинает ретродвижение, что зачастую приносит недоразумения и ошибки. А 27-го лунное затмение в Водолее может создать эмоциональную волну недоразумений с домочадцами.

Валентина Виттрок.

Стрелец

(22.11-21.12) Июльские затмения могут быть триггером в жизни Стрельцов, так как проходят турбулентную зону экстрима. Любителям скоростной езды и других видов спорта сейчас лучше пересидеть. В плане бизнеса до 26 июля Стрельцы производят достойное впечатление умением себя подать. С переходом Солнца в знак Льва 23-го начнутся связи с людьми издалека, и особенно из прошлого.

Козерог

(22.12-19.01) Партнеры всех мастей, включая судей и публичных лиц, могут ополчиться на Козерогов. Солнечное затмение 13 июля касается публичной жизни Козерогов. А поскольку Черная Луна в их знаке не дремлет, то нужно быть очень внимательными в выработке стратегии, общаясь с партнерами и клиентами. Последняя неделя месяца касается ссуд, банковских мероприятий и завещаний.

¯²°°©­¾¦º¶¬º¨Ÿ°±¯­ª­¢¡«¤¯§©¤

Ÿª¤¬±§¬Ÿ§±±¯­© êîíñóëüòàöèè ïî òåëåôîíó:

320-363-7824 Skype: valentina wittrock1

ПАЛЬЦЕМ В НЕБО ТКНУЛ АСТРОЛОГ


58

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

- Маман!, купите мине «Reebok»!... - Ни морочь маме голову! У тебя даже аквариума нет.... --- Ты слышал! Оксана вышла замуж за рентгенолога? - Интересно, что он в ней нашёл? --- Нёма, а что такое бизнес-план? - Бизнес-план, Изя, это условноправдоподобная мечта о будущих доходах. --Людям, которые мало спят и пьют много кофе, часто снится один и тот же сон: как будто в комнату заходит их собственное сердце и говорит: «Ничего, что я без стука?» --Исполняя танец с саблями, плохой танцор случайно стал хорошим. --Какой бы богиней вы не были, всегда найдётся какой-нибудь атеист. --Она: - Мне приснился сон. Мы ехали на машине. Ты остановился и завёл меня в очень дорогой ресторан, и ты хотел мне много чего заказать. Но я попросила поехать дальше и вышла из ресторана. Странно, в жизни я бы так не поступила. Он: - Я бы тоже. --- Ты была дома весь день, почему у нас до сих пор не убрано? - Ты весь день работал, почему мы до сих пор не богаты? ---№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

- Дед у меня здоровый был. Подковы гнул, гвозди в узел завязывал, веники ломал... В общем, вредил как мог... колхозу... --Мой дядя всегда считал секс за деньги отвратительным. Поэтому сбегал от проституток, не заплатив. --У всех жизнь складывается по-разному: Иисус в 33 уже завершил карьеру, а Илья Муромец только-только покинул зону комфорта. --Хочешь быть счастливой? Будь ею! Главное, чтобы муж не узнал. --Бесят люди, которые трогают моё пузо. Идите нажрите своё, лентяи! --В интернете, как и на курорте, все мужики – холостяки. --- Зося, а правда, шо твой Додик известный спортсмен? - Ойц! Койкобежец! Чемпион за всю Одессу! --Во время корпоративной поездки в Таиланд руководитель предложил: - Если кто-нибудь запрыгнет в пруд, где разводят крокодилов, и выберется живым, получит 5 млн. долларов. А если не выберется, тому человеку, с кем он сюда приехал, выплатят 2 млн. компенсации. Долго никто не решался на эту авантюру, но вот один мужчина прыгнул в воду, и тут началась гонка крокодилов за ним. Мужчина играл со смертью. В конце концов, мужчина всё же смог выбраться из воды. Некоторое время старался отдышаться, затем заорал что есть мочи: - Какая гадина толкнула меня в воду? И как вы думаете, кто это оказался? Его жена! Так вот именно отсюда и пошла поговорка: «За каждым успешным мужчиной стоит женщина!»

УЛЫБНИТЕСЬ


ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

ИЗДАНИЕ КНИГ ǎǁǂljǑǁdžǍÛǓdžNjǒǓǜÛnjǟǂǏNJ ǒnjǏLJǎǏǒǓlj ÛǃNjnjǟǘǁǠ ǕǏǑǍǔnjǜ ÛDŽǑǁǕljNjlj

ǐǑljǎljǍǁdžǍÛLjǁNjǁLjǜÛljLjÛǃǒdžǖÛǙǓǁǓǏǃ

Быстро, доступно, профессионально Успешный опыт Имеются рекомендации

718.907.3222 adsmarket123@yahoo.com

Ads Market, /nc. –

™›œ“žª¡œª¤žŸ£”  —œš‘ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

9542278291

59


60

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291


ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР

№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291

61


62

ЛИТЕРАТУРНОПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ КОНТУР№ 7 243 ИЮЛЬ 2018

9542278291


63

Russian&TurkishBaths.com

5445 Collins Ave Miami Beach, FL 305-867-8316 1. Русская парилка (shvits) 2. Океанская вода в джакузи с водопадом гидротерапии 3. Сухая финская парилка из красного дерева 4. Турецкая парная 5. Hamam (теплая атмосфера) с водопадом 6. Пар в специальной комнате (ароматерапия) 7. Инфракрасная сауна 8. Комната для отдыха с кроватями 9. Ледяная комната 10. Комната дождь, где можно лежать 11. Комната гидротерапии с душем Шарко 12. Оборудованный тренажерный зал 13. Шведские душевые 14. Аметист сауна из бразильских драгоценных камней 15. Олимпийский бассейн 16. Выход к океану 17. Теннисный корт 18. Мы предоставляем шорты, сандалии и полотенца 19. Шкафы для хранения вещей с ключом 20. Сейфы для хранения ценностей 21. Beauty Salon

ЧАСЫ РАБОТЫ:СС12 12ДНЯ ДНЯ ДО ДО 12 ЧАСЫ РАБОТЫ: 11 НОЧИ ВЕЧЕРА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ:

Ресторан * Бар (свежевыжатые соки) * Массаж разного стиля: силовой или шведский * Продукты с Мертвого моря (Израиль) * Грязевая и солевая терапии * PLATZA (парка веником) * Занятия йогой в отдельной комнате* Для посетителей бани скидка на Valet parking * Имеется комната для проведения праздников и банкетов


64

КАРДИОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА ВО ФЛОРИДЕ FLORIDA HEART CLINIC

Доктор Кристиан M. ХЕЙШЬ Врач Высшей Категории 30 лет опыта работы в медицине

Дипломированный специалист по терапии внутренних болезней, сердечно-сосудистых заболеваний, нуклеарной и малоинвазивной кардиологии. У Вас есть такие проблемы, как повышенное артериальное давление, боль в груди, стенокардия напряжения, одышка или удушье? Испытываете ощущение тяжести и боли в ногах, внезапные приступы слабости и головокружения? Наличие этих проблем может быть признаком серьезных сердечно-сосудистых заболеваний. Запишитесь вовремя на прием в единственный русско-говорящий кардиологический офис в Майами.

ЗВОНИТЕ НАМ СЕГОДНЯ:

954-534-7862 · 954-534-7769

МЫ ВСЕ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

ДИАГНОСТИКА

• Врачебный осмотр • Ультразвуковая диагностика cосудов • Эхокардиография • Электрокардиография • Нагрузочный Тест на беговой дорожке (Treadmill) • Перфузия миокарда при помощи SPECT • Холтеровское мониторирование

ЛЕЧЕНИЕ

• Имплантация кава – фильтра • Малоинвазивная хирургия при заболеваниях нижних конечностей и почек • Катетеризация сердца, коронарных артерий и сосудов • Медикаментозное лечение сердечно-сосудистых заболеваний • Коронарное стентирование • Предупреждение риска сердечно-сосудистых заболеваний • Ведение и реабилитация кардиологических пациентов

Доктор принимает Понедельник - Пятница с 8:00-18:00 по адресу: 2500 E. Hallandale Blvd. Office 811, Hallandale, Fl 33009

www.floridaheartclinic.com

Контур, июль 2018  
Контур, июль 2018  
Advertisement