Page 1

ДОВІДКА про сплату екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів Серія ААА

№000000 ________________________________________ ________________________________________ (особа або орган, які видали довідку)

___ ____________ 20__ р. Видана ______________________________________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові особи або найменування організації)

код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, який надають органи доходів і зборів, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта1 ______________________; марка транспортного засобу __________________________________________; модель ____________________________________________________________; № вантажної митної декларації ________________________________________; (для транспортних засобів які ввозяться на митну територію України)

№ двигуна _________________________________________; № шасі ____________________________________________; № кузова ____________________________________________; № рами ____________________________________________, що належить до: Транспортного засобу, що класифікується за код ом товарної позиції 8703 згідно з У КТ ЗЕД, та кузов, що класифі кує ться за кодом товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, відповідно до Митного Тарифу Украї ни

Ставка екологі чного под атку (грн.)

Коефі цієнт до ставки екологі чного под атку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів

Сума екологі чного под атку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів (грн.) (к. 2  к. 3)

1 Оснащений електричним двигуном З робочим об’ємом циліндрів двигуна _______________ см3 Кузов для транспортного засобу, що класифікується за ко дом товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ З ЕД, відповідно до Митного Тарифу України

2

3

4


Транспортний засі б, що класифікується за код ом товарної позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД

Ставка екологі чного под атку (грн.)

Коефі цієнт до ставки екологі чного под атку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів

Сума екологі чного под атку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів (грн.) (к. 2  к. 3)

1

2

3

4

З повною масою _____________ кг

Податок в сумі _____________(_________________________________________) сплачено (цифрами,

прописом)

_______________________________________________________________________________ (назва, № і дата документа про сплату),

МП

Відповідальна посадова особа органу до ходів і зборів

__________________________ (підпис)

________________________

1

Серія та номер паспорта проставляються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера обліково ї кар тки платника по датків


ДОВІДКА про звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів Серія ААА

№000000 ________________________________________ ________________________________________ (особа або орган, які видали довідку)

___ ____________ 20__ р. Видана ______________________________________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові особи або найменування організації)

код згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, який надають органи доходів і зборів, або реєстраційний номер облікової картки платника податків, або серія та номер паспорта1 ______________________; марка транспортного засобу __________________________________________; модель ____________________________________________________________; № вантажної митної декларації ________________________________________; (для транспортних засобів які ввозяться на митну територію України)

№ двигуна _________________________________________; № шасі ____________________________________________; № кузова ____________________________________________; № рами ____________________________________________, що належить до: Транспортного засобу, що класифікується за код ом товарної позиції 8703 згідно з У КТ ЗЕД, та кузов, що класифі кує ться за кодом товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ ЗЕД, відповідно до Митного Тарифу Украї ни

Ставка екологі чного под атку (грн.)

Коефі цієнт до ставки екологі чного под атку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів

Сума екологі чного под атку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів (грн.) (к. 2  к. 3)

1 Оснащений електричним двигуном З робочим об’ємом циліндрів двигуна _______________ см3 Кузов для транспортного засобу, що класифікується за ко дом товарної підпозиції 8707 10 згідно з УКТ З ЕД, відповідно до Митного Тарифу України

2

3

4


Транспортний засі б, що класифікується за код ом товарної позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД

Ставка екологі чного под атку (грн.)

Коефі цієнт до ставки екологі чного под атку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів

Сума екологі чного под атку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів (грн.) (к. 2  к. 3)

1

2

3

4

З повною масою _____________ кг

Від сплати податку в сумі _________(___________________________________) звільнено (цифрами,

прописом)

Підстава для звільнення від сплати екологічного податку за утилізацію знятих з експлуатації транспортних засобів відповідно до Податкового кодексу України (зазначити) яка: Позначка

Зміст пункту Податкового ко дексу України, що передбачає звільнення від сплати еко логічного податку ввозить на митну територію України транспортний засіб, що належать дипломатичному представництву або консульській установі іноземних держав, м іжнародній організації, які користується привілеями та імунітетом згідно із загальновизнаними принципами та нормам и міжнародного права, а також працівнику тако го представництва, установи, організації та члену його сім'ї (пп. 240.6.1 п. 240.6 ст. 240 Податкового кодексу Украї ни); ввозить на митну територію України в митному режимі імпорту та/або здійснює продаж на ми тній території України транспортного засобу, з року випуску яких минуло 30 або більше років, що не призначений для комерційного перевезення пасажирів або вантажів, має оригінальний двигун, кузов і (за наявності) раму, збережені та відреставровані до оригінального стану, види та категорії яких визначаються Кабінетом Міністр ів України та який належить до предмету колекціонування або антикваріату (пп. 240.6.4 п. 240.6 ст. 240 Податкового кодексу Украї ни); взяла на себе зобов'язання забезпечити у тилізацію зня тих з експлуатації транспортних засобів у порядку та на умовах, визначених законом щодо утилізації знятих з експлуатації транспортних засобів, та виробляють (виготовляю ть) на території України транспортні засоби, які класифікуються за ко дами товарних позицій 8702, 8703, 8704 та 8705 згідно з УКТ З ЕД (пп. 240.6.5 п. 240.6 ст. 240 Под аткового кодексу У країни); ввозить на митну територію України транспортний засіб , визнаний відповідно до Закону України "Про гуманітарну допомогу" Комісією з питань гуманітарно ї допомоги при Каб інеті Міністрів України як гуманітарна допомога (пп. 240.6.7 п. 240.6 ст. 240 Под аткового кодексу У країни); реалізує транспортний засіб для інваліда, у тому числі дитини -інваліду, а також транспортний засіб спеціального призначення (шви дка медична допомога, транспортний засіб пожежної і техногенно ї безпеки та для потреб підрозділів центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну політику у сферах цивільного захисту та рятувальної справи), оплата вартості якого здійснюється за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, коштів фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування (пп. 242.3.1 п. 242.3 ст. 242 Под аткового кодексу У країни).

МП

Відповідальна посадова особа виробника транспортних засобів

__________________________ (підпис)


________________________

1

Серія та номер паспорта проставляються фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера обліково ї кар тки платника по датків

Временная утильсправка  
Временная утильсправка  
Advertisement